Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht"

Transcriptie

1 Periode: (NIS 42008) Marktplein Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van een verantwoord financieel beleid is inzake gehanteerde principes een verderzetting van het gevoerde beleid van de vorige legislatuur. Dit uitgangspunt alleen al wijst op het feit dat het bestuur een langetermijnvisie aanhoudt waarbij voorzichtigheid, doorzichtigheid en correctheid de andere geldende principes blijven. De huidige opgelegde evenwichtsvereisten van de nieuwe decretale verplichtingen in het kader van de beleids- en beheerscyclus worden aangevuld met een bijkomende ambitie, namelijk om de schuldratio per inwoner niet te laten toenemen. Deze evenwichtsvereisten in combinatie van het nastreven van een niet verhoogde fiscale druk, vereisen een exploitatie die voldoende ruimte biedt om dit mogelijk te maken. Het goed onder controle houden van de werkingskosten is bijgevolg van primordiaal belang, waarbij een permanente kritische benadering ervan als vereiste wordt gesteld binnen de gehele organisatie. De schuldratio per inwoner mag niet stijgen en de fiscale druk wordt niet verhoogd. Actieplan AP-972: Een gematigde fiscaliteit nastreven Er wordt door het gemeentebestuur gestreefd om inzake fiscale druk in de middenmoot te vertoeven van een groep van vergelijkbare gemeenten. Hiervoor wordt referentie gemaakt naar de jaarlijks opgestelde 'individuele financiële profielen' door de studiedienst van Belfius bank. Dit individueel financieel profiel biedt de mogelijkheid om de financiële toestand van het bestuur te vergelijken met cijfers uit het verleden en met de gemiddelde cijfers van gemeenten behorend tot relevante referentiegroepen. Meer informatie rond het gebruik van dergelijke cluster is terug te vinden in de omgevingsanalyse. Actie ACT-1041: Aanslagvoet aanvullende personenbelasting beheersen Het niet verhogen van de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting is een uitgangspunt en deze zal in principe worden gehandhaafd op 8%. Actie ACT-1042: Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing beheersen Het niet verhogen van de aanslagvoet onroerende voorheffing is het uitgangspunt en deze zal in principe worden gehandhaafd op 1650 opcentiemen. Actie ACT-1058: Actualisatie van de retributies Niettegenstaande het uitgangspunt om de fiscale druk niet te verhogen, was het bestuur de mening toegedaan dat een actualisatie van de toegepaste retributies diende uitgevoerd te worden. De desbetreffende reglementen werden geactualiseerd, niet alleen omwille van de index, maar dit ook in het kader van een meer billijke prijszetting. Actieplan AP-979: Schuldenlast onder controle houden Er wordt door het gemeentebestuur gestreefd om de schuldenlast per inwoner niet te laten stijgen. Niettegenstaande een aangroei van het aantal inwoners mag worden aangenomen, wordt dit concreet ingevuld door over de bestuursperiode heen niet meer te gaan ontlenen dan dat er wordt afgelost. Het gemeentebestuur ambieert weliswaar over de bestuursperiode een investeringsvolume dat het ontleningsvolume volgens dit principe overstijgt, de meeruitgave ten gevolge van belangrijke investeringen zal opgevangen worden met de in het verleden opgebouwde 05/12/ :39 1 / 49

2 reservers. Actie ACT-1043: Ontleningscapaciteit wordt intern beperkt Er wordt tijdens de legislatuur niet meer ontleend dan er tijdens de zelfde periode wordt afgelost. Beleidsdoelstelling BD-2: Uitbouw doorgedreven personeelsbeleid De vorige legislatuur is er een inhaalbeweging gedaan om het personeelskader op te waarderen. Uit de omgevingsanalyse blijkt echter dat de gemeente Hamme het nog steeds met merkelijk minder personeelsleden doet per 1000 inwoners dan het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten. Het bestuur wenst op basis van het uitgebouwde personeelskader gemotiveerde en professionele personeelsleden ter beschikking te stellen van de gemeentediensten en te voorzien in de nodige arbeidsmiddelen en omkadering. Aangezien het personeelsbestand nog steeds lager is in vergelijking met andere gemeenten, wordt het huidig personeelsbestand in stand gehouden. Dit betekent buiten bijzondere omstandigheden geen extra voorzieningen voor nieuwe functies, maar wel vervanging van de personeelsleden die natuurlijk afvloeien. Actieplan AP-806: Optimale invulling personeelskader Op basis van het uitgebouwde personeelskader personeelsleden ter beschikking stellen van de diensten voor het vervullen van de taken en voorzien in de nodige arbeidsmiddelen. Het totale volume van de loonkost onder controle houden door wijzigende personeelsnoden waar mogelijk via interne budgettaire verschuivingen op te vangen en waar nodig functies in te vullen. De personeelsbudgetten zitten verspreid over de verschillende beleidsdomeinen in het gelijkblijvend beleid. Er worden voorzieningen aangelegd om te anticiperen op de gemeentelijke begroting door de toekomstige pensioenuitgaven. Actieplan AP-807: Competenties en motivatie van het personeel ondersteunen en verder ontwikkelen Het gemeentebestuur heeft bijzondere aandacht voor de waardering van haar personeel om de personeelstevredenheid en de motivatie te doen stijgen door de kennis en vaardigheden van de personeelsleden verder te ondersteunen en te ontwikkelen via competentiemanagement met dynamische functiebeschrijvingen, individuele ontwikkelingstrajecten, opleidingsmogelijkheden, resultaatgerichte prestatiebeoordelingssystemen. Het budget voor opleidingen zit verspreid over de verschillende beleidsdomeinen. Beleidsdoelstelling BD-3: Uitbouwen moderne en efficiënte organisatie en dienstverlening (inclusief digitalisering) De verdere uitbouw van een professioneel en kwalitatief gemeenteapparaat met doordachte werkmethodes en -processen die resultaatgericht zijn en een kwalitatieve dienstverlening garanderen, die de effectiviteit en efficiëntie permanent verhogen. Hierbij wordt uiteraard aandacht geschonken aan de verschillende projecten die mogelijk zijn met betrekking tot digitalisering, en de gespecialiseerde software die bepaalde verbeteringen rond de interne werking en de dienstverlening (externe werking) mogelijk maken. Actieplan AP-716: Optimalisering interne digitale werking 05/12/ :39 2 / 49

3 Actie ACT-170: Aanpassen en optimaliseren intranet Aanpassen en optimaliseren intranet voor onder andere het verspreiden van interne handleidingen. Er zijn reeds veel interne handleidingen en hulpmiddelen beschikbaar. Deze worden reeds verspreid via het Administratief Handboek, als tool van organisatiebeheersing en interne controle. Actie ACT-174: Software upgraden en vernieuwen Onder andere voor facility management: aankoop software voor de dienst gemeentewerken voor het beheer van gebouwen en voertuigen. Verder wordt andere specifieke software aangekocht zoals e-notulen, zodat het huidig programma voor notulenbeheer kan vernieuwd worden. Hiervoor is een licentie nodig voor 70 gebruikers. Voor de verwerking van de data rond gemeentelijke administratieve sancties en het wettelijk verplicht register is een extra tool nodig. Voor grafische ontwerpen wordt software aangekocht die meer professionele ontwerpen mogelijk maken. GIS-ORBIT: Het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) wordt verplicht geïmplementeerd in 2014, inventarisatiesuite aankopen (inventarisatie van bomen, wegbelijningen, verkeersborden,... + opleidingen). Microsoft Volumes Licenses + Exchange server wordt voorzien: huurkoop op 3 jaar ( , , ). Ruckus wireless systeem: wifisysteem dat centraal beheersbaar is: kan werken met tickets, 's avonds wifi automatisch uitschakelen,... Actie ACT-175: Hardware upgraden en vernieuwen Qua telefonie wordt de IP telefooncentrale (digitaal) vervangen door IP-telefonie. De netwerkperfomantie zal geoptimaliseerd worden, middels o.a.: het vervangen van basisnetwerkapparatuur (switchen, routers, patchpanelen, access points, fibercomponenten, racks vervangen/upgraden). Ook voorzien in extra rack om kabels van secretariaat, 2 burelen algemene diensten, personeel en financiën te laten toekomen. Upgraden van het draadloos netwerk tussen sites: de datavolumes die over het netwerk verstuurd worden blijven groeien. De draadloze antennes dienen te versnellen en moeten worden güpgraded. Dit zal ervoor zorgen dat de buitendiensten vlotter met verschillende softwarepakketten zullen kunnen werken. Netwerkbeveiligingssoftware GFI Languard: de PC's zijn momenteel beveiligd tegen spyware, malware en virussen door McAfee. Echter zijn er in de loop der jaren meer zwakheden opgedoken. Software moet up-to-date zijn en beveiligingslekken moeten gedicht worden. Een virusscanner alleen kan niet alles beveiligen. Netwerk upgraden met fiber tussen diensten: over glasvezel kan veel data gestuurd worden. Sites die zich niet te ver van elkaar bevinden via glasvezel in plaats van draadloos verbinden. Dit is een stabielere backbone. Ook zal de datacapaciteit uitgebreid moeten worden volgens de noden: NAS-server voor het stockeren van fotomateriaal (communicatiedienst, toerisme, CC) Hierdoor wordt de werkschijf (de O:\-schijf) op het netwerk ontlast. SAN's uitbreiden met extension shelfs en SAS schijven: aangezien digitale data blijft toenemen (KB, MB, GB, TB, ) zijn er meer schijven nodig voor stockering en backup van deze data. SAN huidige serverroom vervangen door dezelfde die zich in de replication room bevindt. Huidige situatie: 2 verschillende SAN's waardoor replicatie in replication room verloopt via software. Daarna: Als beide SAN's gelijk zijn kan er live replication plaatsvinden (een kopie van de ene op de andere) zonder software en is er geen tijdverlies tussen backup en de real-time situatie. 05/12/ :39 3 / 49

4 Er zullen nieuwe kabels getrokken worden. Er zal een grafische computer + Office aangekocht worden ten behoeve van dienst communicatie. Voor burgerzaken wordt voorzien in een laptop voor genealogie. Er moet een 4de fysieke ESX server bij de huidige 3 bijkomen om alle virtuele servers vlot te kunnen laten draaien. ESX servers vervangen als er geen support meer op is. Op deze servers draaien alle virtuele servers en zodus is dit het hart van de gemeente op informaticagebied. Mogelijkheden onderzoeken via de cloud. Switch: de nood aan extra netwerkaansluitingen groeit omdat er meer PC s en andere netwerkapparaten connectie nodig hebben met het gemeentelijk netwerk. Om aan de behoefte te voldoen wordt jaarlijks een aankoop voorzien van een switch met 48 poorten. UPS'en zorgen ervoor dat servers en switchen blijven draaien bij stroomverlies en pannes APC online UPS S2 5kVA/3,5kW + extension (noodstroom/piekbeveiliging serverroom en replication smart UPS 1500 (noodstroom/piekbeveiliging netwerkmateriaal buitendiensten). De tapebackupstrategie moet aangepast worden. Fibermodules inbouwen in switchen om deze van fibersnelheid te voorzien. Er worden infoschermen voorzien die verspreid worden over verschillende gemeentelijke diensten en gebouwen en deze worden via software beheerd. Voor de werking van de academies wordt voorzien in een beamer met 2 systemen om vast in lokaal te hangen. Eveneens een infoscherm. Jaarproject Lijn. Voorzien in 2 geluidsinstallaties voor lokaal Peperstraat en academie zelf. Voor coördinatoren van de academie en voor mobiel gebruik in de klassen worden PC + laptops voorzien. Actie ACT-214: Culturele sector Vervanging baliecomputers bibliotheek + 1 nieuwe internet-pc om aan het publiek goede PC's aan te bieden zodat zij in de bib gemakkelijker en vlotter info kunnen vinden. Ook ter vervanging van oude PC in Cultureel Centrum. In CC eveneens vervangen van oude, kleine, energieverslindende schermen en extra scherm voorzien om snel te kunnen switchen tussen Recreatex en bestellingen via mail. Eveneens voorzien in tekentablet + pen CC zodat het layoutwerk sneller en vlotter kan gebeuren op een aanraakscherm met pen. Actie ACT-1064: Microsoft Terminal en Exchange server 2014 Microsoft Terminal en Exchange server 2014: terminal server aankopen om trage programma's (Alfa, 3P buitendiensten) sneller te laten draaien en een vernieuwde exchange implementeren voor interne samenwerking. Actieplan AP-718: Uitbouwen van een digitale gemeente Burgerzaken: attesten aanvragen voor verschillende loketmodules (reeds aangekocht). Digitale aanvraag omgevingsvergunningen: de bouwaanvraag en de milieuvergunningsaanvraag zullen geïntegreerd worden tot een omgevingsvergunningaanvraag. Deze aanvraag moet men digitaal kunnen indienen. Er wordt een werkgroep opgericht om het e-loket beter te doen functioneren. Actie ACT-185: Online betalen via OGONE De burger de mogelijkheid bieden om online te betalen (e-loket, cultuur, sport, ). Actie ACT-190: Mijn Gemeenteapp Een eigen app voor de gemeente. Diensten worden vlotter en sneller naar burger gebracht. Er kan op deze manier korter op de bal gespeeld worden. Via extra kanalen de gemeente bekend maken. 05/12/ :39 4 / 49

5 Actie ACT-191: Interactieve website Noodwebsite die geactiveerd wordt bij een ramp. Zal geïntegreerd worden in het rampenplan. Actie ACT-195: Klantenbegeleidingssysteem uitbreiden Optimaliseren loketten door het klantenbegeleidingssysteem uit te breiden + aankoop klantenbegeleidingssoftware. Actieplan AP-719: Optimalisering netwerkperformantie Actie ACT-198: Draadloos netwerk tussen sites upgraden De datavolumes die over het netwerk verstuurd worden blijven groeien. De draadloze antennes dienen te versnellen en moeten worden geüpgraded. Dit zal er voor zorgen dat de buitendiensten vlotter met verschillende softwarepaketten zullen kunnen werken. Actie ACT-200: Netwerk upgraden met fiber tussen diensten Over glasvezel kan veel data gestuurd worden. Sites die zich niet te ver van elkaar bevinden via glasvezel in plaats van draadloos verbinden. Is een stabielere backbone. Actieplan AP-721: Hard- en software upgraden en vernieuwen Actie ACT-196: Infoschermen Infoschermen verspreiden over verschillende diensten en gebouwen en deze beheren via software. Actie ACT-215: Aankoop frankeermachine Frankeermachine moet vervangen worden. Actie ACT-216: Groot formaat plotter met scanner gecombineerd Groot formaat plotter A0 om grote plannen te kunnen inscannen met koppeling aan het GIS. Actie ACT-223: Jaarproject Lijn Academie. Actieplan AP-722: Informatieveiligheid Actie ACT-236: Externe en interne audit informatica Een externe firma een security-audit laten doen. Actie ACT-242: Beveiliging gebouwen via toegangscontrolesysteem met badge/biometrie Beveiliging bureaus/ruimtes met badge/biometrie Disaster Recovery Plan verder uitwerken. Actie ACT-1065: Verdere uitbouw van informatieveiligheid Nakijken softwaretoegangen - netwerktoegangen. ICT-policy opstellen volgens ISO-norm, zodat het personeel weet waar men zich aan moet houden en welke verplichtingen er zijn op ICT gebied. Actieplan AP-968: Vernieuwing groot materieel 05/12/ :39 5 / 49

6 Actie ACT-531: Vernieuwen voertuigpark pool gemeentehuis Actie ACT-551: Uitvoeringsdiensten: vervanging speciale voertuigen en machines 2014: vervanging tractor Yanmar; 2017: vervanging containerwagen; 2018: vervanging minigraver. Actie ACT-1023: Vernieuwen voertuigenpark uitvoeringsdiensten Actie ACT-1072: Inrichting dienstwagen gemeentewerken Actie ACT-1078: Installeren van track and trace Beleidsdoelstelling BD-4: Uitbouwen van een modern en efficiënt communicatiebeleid Communicatie is een dienstoverschrijdend begrip. Binnen deze beleidsdoelstelling onderscheiden we 3 vormen van communiceren: interne communicatie, externe communicatie en communicatie als promotietool om de gemeente extra te promoten (citymarketing). Het gemeentebestuur streeft ernaar de interne communicatie die er op dit moment is, verder uit te bouwen en te stroomlijnen, en dit in alle richtingen: verticaal (top-down, bottom-up), horizontaal, parallel en diagonaal. Op die manier zal de doorstroom van beleidsinfo, organisatie-info, motiverende info en taakinfo vlot, transparant en volgens de geijkte kanalen kunnen verlopen. Onder externe communicatie verstaan we dan communiceren vanuit de organisatie naar de burgers toe. Van belang hierbij is dat doelgroepmatig wordt gedacht. Communiceren dient te gebeuren op maat van de klant/burger. Anderzijds betekent externe communicatie ook dat de stem van het publiek gehoord dient te worden (2-richtingscommunicatie). Behalve communicatie vormt participatie ook een belangrijk aandachtspunt. Onder andere door het Gemeentedecreet, het Planlastendecreet en de verschillende sectorale decreten wordt er reeds een wettelijke basis gelegd rond de verplichtingen waaraan een lokaal bestuur moet voldoen met betrekking tot participatie. De diverse vormen van participatie blijft een belangrijk gegeven in deze legislatuur. Actieplan AP-854: Aandacht voor verdere vormen van participatie De komende legislatuur zal 'participatie' verder uitgebouwd worden o.a. onder impuls van het Planlastendecreet. Participatie strekt zich uit over verschillende beleidsdomeinen. Aandacht gaat naar: - meldpunt; - wijkraden; - adviesraden; -... Actieplan AP-973: Creëren van een krachtige interne communicatiecultuur Creëren van een krachtige interne communicatiecultuur die de efficiëntie en de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie verhoogt. Actie ACT-1024: (re)organisatie van de interne communicatie Inventariseren interne communicatieomgeving, vastellen informatiebehoeften, integratie informatiemiddelen, conceptueel uitwerken implementatieplan, optimaliseren interne 05/12/ :39 6 / 49

7 communicatie, opzetten van een fysiek intern en dynamisch communicatienetwerk. Actie ACT-1025: Opzetten van een fysiek intern en dynamisch communicatienetwerk Oprichting ambtelijke stuurgroep, uitbouw netwerk communicatieverantwoordelijken per dienst, doorstroming informatie naar front office (balie), Actieplan AP-974: De externe communicatie is interactief en wordt gevoerd op maat van de klant Actie ACT-1028: Actief en passief informeren - Proactieve communicatie: specifieke brochures per sector, opmaak + drukken Haminfo, bedeling Haminfo, digitale nieuwsbrief, promotie social media, wekelijkse publicaties reclameblad, opmaak algemene infobrochure nieuwe inwoners, - Herziening locaties informatiekiosken, uitbreiding elektronische informatieborden,... - Onderhouden persrelaties, organiseren gebundelde persconferenties, aanleggen van een gemeentelijke centrale databank. - Ondersteuning organiseren infovergaderingen. - Optimaliseren centraal meldpunt. Actieplan AP-975: Hamme wordt gecommuniceerd als een merk Actie ACT-1033: Extra aandacht voor PR, promotie en marketing (citymarketing) - Inspelen op events en activiteiten, uitwerking promotie-/voorstellingsfilm Hamme, uitwerking standaard promotiemateriaal. - Optimaliseren en implementeren van een corporate image (huisstijl): opmaak brochure richtlijnen, algemeen drukwerk, zeefdruk, gadgets, uitwerking sjablonen,... Beleidsdoelstelling BD-5: Aandacht voor een integraal veiligheids- en preventiebeleid De gemeente heeft aandacht voor een veiligheids- en preventiebeleid met zowel interne als externe weerslag. Intern wordt hiermee dan voornamelijk verwezen naar veiligheid en preventie op het werk. Extern wordt hiermee zowel verwezen naar crisis- en noodsituaties, alsook naar een toezichts- en handhavingsbeleid rond o.a. overlast (aandacht voor de gemeentelijke administratieve sancties). Actieplan AP-949: Preventie en bescherming i.f.v. arbeidsveiligheid en ergonomie op het werk - Opmaak van een asbestbeheersplan. - Opmaak van een globaal preventieplan. - Permanent en aandacht voor brandveiligheid en brandpreventie en meewerken aan een gezamenlijk preventiebeleid voor de brandweerzone Oost. Actie ACT-997: Opmaak van een asbestbeheersplan Actie ACT-998: Opmaak van een globaal preventieplan Actieplan AP-951: Treffen van maatregelen om te anticiperen op noodsituaties - Wanneer in functie van een noodsituatie de operationele coördinatie opgestart dient te worden, dienen de leden van de 'CP OPS' (commandopost operaties) herkenbaar te zijn door middel van specifieke hesjes, die beschreven worden in de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart betreffende de disciplines. Er dienen hesjes te worden voorzien voor de directeurs van de disciplines, de directeur van de CP OPS en de ambtenaar noodplanning. - In functie van noodplanning is het belangrijk dat bij een noodsituatie adequaat kan gehandeld worden en dat alle noodzakelijke gegevens (ANIP [Algemeen Nood- en Interventieplan], sleutels, nuttige adressen en telefoonnummers., ) gecentraliseerd worden in een noodbox. Idealiter is deze 05/12/ :39 7 / 49

8 noodbox ook voor iedereen toegankelijk. - Om bij stroompanne toch de continuïteit van de beleidscoördinatie in geval van noodsituaties te verzekeren, zal het Gemeentelijk Coördinatie Comité (GCC) voorzien dienen te worden van stroom via de noodstroomgenerator die in het gemeentemagazijn staat. Er is echter nog een extra kabel nodig om de aansluiting van de noodstroomgenerator op het elektriciteitsnet van de locatie van het GCC, in dit geval het politiecommissariaat aan de Meulenbroekstraat, mogelijk te maken. Actie ACT-1067: Opmaken en actualiseren van de gemeentelijke nood- en interventieplannen - Actualisatie Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP). - Opmaak en actualisatie van Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP's) aan de hand van sjabloon. - Opmaken van een elektronische vragenlijst voor de organisatoren van evenementen. - Oprichten van en regelmatig overleg met een werkgroep noodplanning. - Opmaak van een evenementencharter met bijzondere voorwaarden voor de organisatoren van evenementen, met als doel het afdwingen van de implementatie van BNIP. - Opmaak van een transparant crisiscommunicatieplan. Actie ACT-1068: Het bestuur voorziet in de materiële ondersteuning bij noodsituaties Actieplan AP-969: Camerabewaking Zwaarveld Actie ACT-555: Camera's Beveiligen toegang Zwaarveld via Schipperskapel/camerabewaking gemeentemagazijn. Actieplan AP-983: Uitbouw dienst 100/brandweer Actie ACT-1052: Aankoop ziekenwagen 100-dienst brandweer Actie ACT-1061: Aankoop duikerswagen/polyvalent interventievoertuig Beleidsdoelstelling BD-6: Aandacht voor de onderliggende besturen Op regelmatige basis overlegt de gemeente met het centraal kerkbestuur/kerkfabrieken aangaande de financiering ervan. De gemeente heeft immers een wettelijke plicht op het vlak van financiering. Op grond van dit geregeld overleg worden vaste afspraken gemaakt inzake de subsidiëring vanwege de gemeente. Actieplan AP-985: Opvolging afsprakennota gemeentebestuur met het Centraal Kerkbestuur en eredienstbesturen De toepassing van de afsprakennota tussen de gemeente en het Centraal Kerkbestuur, eredienstbesturen en gemeentebestuur Waasmunster wordt geregeld geëvalueerd. Actie ACT-1081: Sint-Jozef Actie ACT-1082: Sint-Martinus Actie ACT-1083: Hulp der Christenen Actie ACT-1084: H. Hart Actie ACT-1085: H. Familie Actie ACT-1086: Sint-Pieter 05/12/ :39 8 / 49

9 Beleidsdoelstelling BD-7: Integraal economisch beleid Hamme werd bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geselecteerd als bijzonder economisch knooppunt. Dit betekent dat de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Zwaarveld voor regionale bedrijvigheid onderzocht kan worden. Bovendien wenst het gemeentebestuur nabij de N41 en Zwaarveld ook uitbreiding van het bedrijventerrein te voorzien voor lokale bedrijvigheid, onder andere voor de herlokalisatie van historisch gegroeide bedrijven die momenteel in de woonkernen gelegen zijn en daar geen ontwikkelingsperspectieven meer hebben. Gelet op de grote vraag naar gronden voor lokale bedrijven en het beperkte aanbod, wenst het gemeentebestuur een bijkomende zone voor lokaal bedrijventerrein te voorzien in de omgeving van het Zwaarveld. Daarnaast bevinden zich enkele bedrijven op gemeentelijk grondgebied die baat hebben bij behoud op de huidige locatie. Het gemeentebestuur wil ook aan deze bedrijven voldoende kansen bieden. De verdere uitbouw van de sociale economie op het grondgebied met daarbij de oprichting van een interlokale vereniging rond sociale economie zijn daarbij de speerpunten. Het blijvend ondersteunen van de lokale economie en het bevorderen van de ambulante handel zijn belangrijke aandachtspunten. Actieplan AP-773: Er wordt een kernversterkend beleid gevoerd om de lokale economie te stimuleren Actie ACT-447: De IVA Ondernemend Hamme wordt opgericht en financieel ondersteund Actie ACT-449: Aanbieden van subsidies voor de winkelrenovatie en inrichting in het kernwinkelgebied Actie ACT-773: Premie voor startende ondernemers d.m.v. terugstorten van inschrijvingsgeld bij KBO KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen. Actie ACT-1069: Promoten van de ambulante handel en lokale economie - Bevorderen ambulante handel (enkele malen per jaar zal hiertoe een actie georganiseerd worden op de zaterdagmarkt). - Opstellen horecabrochure met daarin alle nodige informatie en aanvraagformulieren. - De nodige aandacht voor de 'visienota detailhandel'. Deze visienota werd reeds voor een deel geïntegreerd in de omgevingsanalyse, onder het luik economie. - De gemeente voorziet subsidies voor winkelrenovatie. Actie ACT-1070: Aanpassen en onderhouden Er zal een nieuwe look van de website worden ontwikkeld, alsook zal deze website onderhouden worden. Actie ACT-1071: Ondernemers worden ad hoc betrokken bij het beleid - De Adviesraad Lokale Economie blijft de belangrijkste adviespartner op het vlak van economie. - De dienst Lokale Economie neemt deel aan de vergaderingen van BC Zwaarveld. Actieplan AP-774: De gemeente voorziet subsidies voor winkelrenovatie Actie ACT-450: Aanbieden van subsidies voor winkelrenovatie buiten het kernwinkelgebied Actie ACT-451: Subsidies Agentschap Ondernemen in kader van oproep Renovatie Handelspanden 05/12/ :39 9 / 49

10 Actieplan AP-775: Ondersteuning van de industrieterreinen Actie ACT-916: RUP uitbreiding bedrijventerrein Zwaarveld Actieplan AP-776: Streven naar een verdere invulling van Hamme als Bijzonder Economisch Knooppunt (BEK) Actie ACT-454: Het gemeentebestuur neemt alle mogelijke acties om het BEK in te vullen Actie ACT-456: Onderzoeken van mogelijkheden van regierol gemeente voor wat betreft sociale economie Onderzoeken van mogelijkheden van regierol gemeente voor wat betreft sociale economie. Actie ACT-911: RUP Tasibel De activiteiten van textielbedrijf Tasibel in de kern van Hamme worden afgebouwd. De gronden werden aangekocht door de Zonnige Woonst. Gezien de ligging in de kern van Hamme kan hier een kernversterkend inbreidingsproject gerealiseerd worden. Om de invulling van de site Tasibel voor woningbouw mogelijk te maken, dienen via een Ruimtelijk Uitvoeringsplan de nodige bestemmingswijzigingen doorgevoerd te worden. Delen van de bedrijfssite zijn namelijk gelegen in KMO-zone, zone voor openbaar nut en parkgebied volgens het geldende gewestplan. De procedure van het RUP kan opgestart worden na goedkeuring van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Actie ACT-942: Herziening GRS Actieplan AP-980: Aanmoedigen tewerkstelling in gemeente met specifieke aandacht voor sociale economie-projecten Actie ACT-455: Realiseren van een jobbeurs te Hamme Deze jobbeurs zal samen met de partners georganiseerd worden. Actie ACT-457: Onderwijs en economie dichter bij elkaar brengen aan de hand van verschillende evenementen Actie ACT-1044: Oprichting van een interlokale vereniging rond sociale economie De gemeenten Hamme, Laarne, Wetteren, Wichelen en Zele richten een interlokale vereniging zonder rechtspersoonlijkheid (zoals voorzien in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking) op om samen een visie en regierol te ontwikkelen voor wat betreft sociale economie. De OCMW s van de betreffende gemeenten zijn tevens lid als rechtspersoon van publiek recht. Deze interlokale vereniging heeft een bereik van inwoners. Actie ACT-1045: Voorzien in personeel voor de werking en uitbouw van de interlokale vereniging sociale economie Elke deelnemende gemeente voorziet in één personeelslid dat onder meer belast is met de werking en uitbouw van de interlokale vereniging. Samengeteld komt dit neer op 0,6 VTE. Op deze manier moet er geen extra personeelslid aangeworven worden. De vergoeding voor de gemeenten is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente. De gemeenten Hamme, Wetteren en Zele krijgen elk 7000 per jaar. Laarne en Wichelen krijgen elk 5000 per jaar Actie ACT-1046: Hamme neemt de rol op van beherende gemeente binnen de interlokale vereniging sociale economie De gemeente Hamme neemt binnen de interlokale vereniging rond sociale economie de rol op 05/12/ :39 10 / 49

11 als beherende gemeente zoals beschreven in artikel 8 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. Dit wil zeggen dat de zetel van de interlokale vereniging hier zal gevestigd zijn en ze deze vertegenwoordigt. De gemeente ontvangt hiervoor een vaste onkostenvergoeding. Actieplan AP-981: Bevorderen van netwerking op het grondgebied Actie ACT-1047: Organiseren van een gratis studie- en netwerkdag rond sociale economie De interlokale vereniging organiseert een studie- en netwerkdag rond sociale economie voor alle actoren binnen de sociale economie en de profitsector. Aan de hand van gemeenschappelijke thema's worden sprekers uitgenodigd voor plenaire lezingen en workshops. Erworden interactieve sessies opgezet om de bevindingen te delen en de verschillende actoren met elkaar in contact te brengen. Bedoeling is om de verschillende actoren (sociale economie en private markt) samen te brengen en aan te tonen waar er raakvlakken en samenwerkingen mogelijk zijn tussen beide. Actie ACT-1048: Oprichten van een stuurgroep sociale economie De interlokale vereniging richt een representatieve stuurgroep op met daarin actoren van de sociale economie om de werking en uitvoering van acties mee te bepalen en te evalueren. Actieplan AP-982: Bijdragen aan de ontwikkeling van lokale sociale economie Actie ACT-1049: Organiseren van managementsessies voor personeelsleden van sociale economiebedrijven De interlokale vereniging organiseert minimaal twee maal per jaar een ontbijtsessie voor de actoren binnen de sociale economie. Aan de hand van een spreker zullen gemeenschappelijke thema's en nieuwe uitdagingen binnen de sector aangereikt worden (bijvoorbeeld. LEANmethodiek, personeelsmanagement,...). Actie ACT-1050: Kader opmaken rond sociale economie voor openbare aanbestedingen binnen de overheid De interlokale vereniging neemt het voortouw om samen met alle openbare besturen binnen het grondgebied een algemeen kader te creëren voor wat betreft de rol van sociale economie binnen openbare aanbestedingen. Hiervoor zal overleg gepleegd worden met zowel de verschillende besturen als de sociale actoren. Actie ACT-1051: Verzamelen en verspreiden van nuttige materies rond sociale economie naar de verschillende actoren De interlokale vereniging gaat actief op zoek naar alle informatie en methodieken die op de markt aanwezig zijn en verpreidt dit naar de actoren, voornamelijk voor wat betreft de nieuwe wetgeving binnen de sector. De verspreiding zal gebeuren via zowel online kanalen (nieuwsbrief, gemeentelijke website,...) als gedrukte kanalen. Beleidsdoelstelling BD-8: Aandacht voor het milieu ter bevordering van het leven in een duurzame en energiezuinige gemeente De gemeente Hamme wil, door een geïntegreerd milieubeleid te voeren, de leefomgeving voor haar burgers steeds verbeteren. De werking van de gemeente zelf dient, waar mogelijk, te evolueren naar een klimaatneutrale en een ecologisch duurzame werking. De gemeente ontwikkelt hiertoe de nodige instrumenten met aandacht voor de organisatie van de gemeentelijke diensten, handhaving, inspraak en de ontwikkeling van milieuinformatiesystemen. De gemeente streeft tevens naar een coherent afvalstoffenbeleid met aandacht voor afvalpreventie, 05/12/ :39 11 / 49

12 hergebruik, selectieve inzameling en het voorkomen van illegaal ontwijkgedrag, en er zal een coherent beleid rond milieuverantwoord productgebruik uitgewerkt worden. Het beleid zal ook gericht worden op het beheersen en inperken van de milieuhinder die zich voordoet op haar grondgebied. De gemeente helpt verder aan het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Zij vervult daarbij een belangrijke sturende en stimulerende voorbeeldrol. De gemeente zal een beleid voeren dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten van het verlies van de biodiversiteit, met inbegrip van de genetische diversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Daarnaast onderneemt en ondersteunt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen. De gemeente streeft hierbij naar een gecoördineerde, integrale, participatieve en beleidsoverschrijdende aanpak van ecologische, sociale en economische thema s. Actieplan AP-825: Aandacht voor netheid van het openbaar domein en voor afvalbeheer Samenwerking met verschillende instanties in functie van netheid van het openbaar domein en voor afvalbeheer. Actie ACT-622: Samenwerking met SpoorTwee Samenwerking met SpoorTwee om de netheid van bepaalde delen van de gemeente te garanderen en met betrekking tot de ophaling van herbruikbare goederen en textiel en met betrekking tot de exploitatie van een kringloopcentrum. Groenonderhoud, afvalruiming en alternatief onkruidbeheer door SpoorTwee op diverse sites. Onderhoud begraafplaatsen door SpoorTwee. Tonnagevergoeding aan SpoorTwee voor ophaling herbruikbare goederen en vergoeding voor textielinzameling. Actie ACT-623: Samenwerking met de intercommunale Verko Samenwerking met de intercommunale Verko met betrekking tot de afvalophaling, de exploitatie van het containerpark, sensibilisering, toepassen van het principe 'de vervuiler betaalt' enz. Aankoop huisvuilzakken via Verko. Afvalbeheer door Verko. Actie ACT-624: Afvalophaling en -verwerking door erkende ophalers en verwerkers Ophaling en verwerking van afval gekoppeld aan wegenonderhoud. Actieplan AP-826: Duurzaam beheer van het materialenpark voor onderhoud van het openbaar domein en het afvalbeheer Duurzaam beheer van het materialenpark dat ingezet wordt voor het onderhoud van het openbaar domein en het afvalbeheer. Actie ACT-625: Aankoop van twee elektrische straatafvalzuigers binnen Aankoop van twee elektrische straatafvalzuigers binnen de planperiode. Eén ervan is ter vervanging van de huidige, met brandstof aangedreven straatafvalzuiger. Deze machine bewijst reeds 6 jaar zijn nut en zal -gezien de levensduur- op korte termijn moeten vervangen worden. In een gemeente als Hamme, met zijn steeds groeiend aantal inwoners, met andere woorden meer potentiële zwerfvuilproducenten, is een tweede machine meer dan verantwoord. Het zwerfvuil blijft een van de grootste bronnen van klachten. De huidige generatie zwerfvuilzuigers is elektrisch (in plaats van benzine) en dus geluidsloos. Actieplan AP-827: Optimaliseren van het beleid inzake openbare reinheid en afvalstoffenbeheer 05/12/ :39 12 / 49

13 Actie ACT-626: Invoeren van de netheidsbarometer De netheidsbarometer is een eenvoudig meet- en monitoringssysteem voor openbare reinheid en zwerfvuil, ontwikkeld door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Dit instrument laat toe het beleid inzake openbare reinheid te ondersteunen met objectieve gegevens en het zo te ondersteunen. Actie ACT-627: Verder controleren en beperken van ontwijkgedrag Verder controleren en beperken van ontwijkgedrag, zowel door sensibilisering als door een sluitende handhaving. Actieplan AP-828: Implementeren van milieuverantwoord productgebruik steunend op het Vlaams beleid Deze implementering gebeurt de werking van de eigen diensten, steunend op het Vlaams beleid voor milieuverantwoord productgebruik. Er wordt aandacht geschonken aan o.a. het gebruik van compost met Vlaco-label of gelijkwaardig. Het Vlaco-label is een extra keurlabel voor Vlacocompost. De compostproducent engageert zich vrijwillig voor het behalen van strengere normen dan die voor het keuringsattest (wettelijke normen). Bovendien wordt het composteringsproces intensiever opgevolgd, worden meer staalnames gedaan en gebeuren er meer administratieve controles door Vlaco. Verder wordt er aandacht geschonken aan het gebruik van gekeerd breekpuin ter vervanging van nieuwe materialen, gebruik van milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen, het gebruik van mileuverantwoorde kantoormaterialen, het gebruik van milieuverantwoorde cateringproducten, het gebruik van biologische producten, het gebruik van milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, gebruik van milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen en het gebruik van milieuverantwoorde verven en vernissen. Actieplan AP-829: Ondersteunen van de hogere overheid bij de opmaak van plannen i.f.v. een integraal waterbeheer De gemeente geeft mee uitvoering aan de stroomgebied-, bekken- en deelbekkenbeheerplannen. Verde geeft de gemeente aan de VMM input voor de herziening van het zoneringsplan. Actieplan AP-830: Vervullen van een voorbeeldfunctie voor het nemen van brongerichte maatregelen Het vervullen van een voorbeeldfunctie inzake het nemen van brongerichte maatregelen en rationeel waterverbruik. De gemeente past beleidsmaatregelen die gelden voor de afvoer van hemel- en afvalwater via haar vergunningenbeleid consequent toe. Actieplan AP-831: Monitoring en verbetering van de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en afvalwater Actie ACT-642: Opvolgen oppervlaktewater/grondwaterkwaliteit en - kwantiteit/waterbodemkwaliteit Het gemeentebestuur wenst voldoende inzicht te krijgen in de toestand en de evolutie van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit en -kwantiteit en van de waterbodemkwaliteit (via metingen van derden zoals de VMM, maar ook via eigen metingen in samenwerking met het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek) en, waar nodig, de waterkwaliteit en -kwantiteit, alsook de waterbodemkwaliteit, verbeteren. Actie ACT-643: Riolerings- en zuiveringsgraad verhogen De gemeente wil de riolerings- en zuiveringsgraad verhogen. Daartoe wordt een gemeentelijk uitvoeringsplan (GUP) opgemaakt in overleg met de VMM. 05/12/ :39 13 / 49

14 Actieplan AP-832: Optimaliseren van het pesticidenbeleid De gemeente dringt het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder terug conform het 'pesticidendecreet en -besluit'. De gemeente past het instrument van de pesticidentoets, zoals ontwikkeld door de VMM, toe. De pesticidentoets bepaalt waaraan elke (her)aanleg of omvorming van het openbaar domein dient te voldoen, zodat deze gebeurt met het oog op onkruidpreventie of een meer efficiënte bestrijding toelaat met bestaande niet-chemische methoden. Actieplan AP-833: Beperken van de milieuhinder afkomstig van exploitanten Toepassen van een eenduidig en effectief (milieu)vergunningenbeleid en dit binnen de bevoegdheden. Exploitanten actief en passief informeren over de wettelijke milieuverplichtingen. Voorkomen van milieuhinder door proactief toezicht. Actieplan AP-834: Monitoring van milieuhinderaspecten en -elementen Diverse (milieu)hinderaspecten van onze (lokale) samenleving inventariseren, analyseren en projectmatig aanpassen. De gemeente sensibiliseert actief en passief omtrent milieuhinderthema's (geluids-, geur-, stof-, rook- en lichthinder). Actieplan AP-835: Optimalisatie van het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium Er wordt van 34 gemeentelijke gebouwen een energieboekhouding bijgehouden. De energieboekhouding wordt uitgebreid en waar nodig geoptimaliseerd (onder meer door meer telemetrische aflezingen van meterstanden). Ieder nieuw overheidsgebouw waarvoor vanaf 1 januari 2018 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, zal een bijnaenergieneutraal overheidsgebouw zijn. De openbare verlichting wordt uitgebouwd volgens de principes van het rationeel energiegebruik. Er wordt hierbij tevens rekening gehouden met het aspect lichthinder. De gemeente koopt momenteel 20% groene elektriciteit aan. Binnen de bestuursperiode verhoogt de gemeente het aandeel groene elektriciteit van het totale gemeentelijke elektriciteitsverbruik tot 100%. De energieboekhouding en de daaruit voortvloeiende energierapporten, maar ook energieprestatiecertificaten van gebouwen, geven een beeld van het verbruik van aardgas, elektriciteit en water. De gemeente wenst het verbruik zo veel als mogelijk te doen dalen. Actieplan AP-836: Bijdragen tot de implementatie van de energieprestatieregelgeving Actie ACT-657: Energieprestatiecertificaten opmaken Voor ieder publiek gebouw zal de gemeente een energieprestatiecertificaat laten opmaken, voor zover wettelijk verplicht. De aanbevelingen inzake het uitvoeren van energiebesparende investeringen zullen worden nageleefd. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. Voor de publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000m² werd reeds eerder een ECP opgemaakt (in 2009). De gemeente wenst op lange termijn klimaatneutraal te worden. Afhankelijk van het ondersteuningsaanbod van de provincie Oost-Vlaanderen kan de milieudienst een klimaatplan opmaken vertrekkend van een CO2-nulmeting. Hierbij zal aandacht gaan naar zowel maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperkten als naar maatregelen inzake het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering. Actie ACT-658: Energieprestatieregelgeving De gemeente blijft meewerken aan de implementatie van de energieprestatieregelgeving door de aansluiting op het elektronische opvolgsysteem voor bouwaanvragen. 05/12/ :39 14 / 49

15 Actieplan AP-838: Reglementeren van inplanting van kleinschalige windmolens Actieplan AP-839: Beheer, aanleg en vernieuwing van openbare groenvoorzieningen Actie ACT-662: De gemeente volgt het bermbesluit op en voert het bermbeheerplan uit De gemeente volgt het bermbesluit op en voert het bermbeheerplan uit. Het bermbeheerplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Maaibeheer door derden. Actie ACT-663: Gebruik maken van streekeigen soorten en plantmateriaal De gemeente gebruikt zelf uitsluitend streekeigen soorten - en indien beschikbaar autochtoon plantmateriaal - voor aanplantingen in ten minste landbouw- natuur-, bosgebied en bufferzones. Actie ACT-665: Inventaris opmaken van kleine landschapselementen, bossen en parken De gemeente maakt een inventaris op van de kleine landschapselementen, bossen en parken in haar beheer en stelt een actieplan op voor het behoud, het herstel en de aanleg van kleine landschapselementen. Een goede basis vormt het beheersplan van de laatste ruilverkaveling. De gemeente laat haar personeel opleidingen over ecologisch groen-, natuur- en bosbeheer volgen. Actie ACT-1059: Inrichten groenelementen Meulenbroek De gemeente wenst de nog aanwezige groenelementen in het Meulenbroek voor de diverse huidige en potentiële gebruikers in te richten volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer opdat de aantrekkelijkheid van het gebied, gelegen aan de Durme en tussen het heraan te leggen Kaaiplein en het centrum van Hamme, vergroot. Actieplan AP-840: Meewerken aan initiatieven/projecten in het kader van natuur- en biodiversiteitsbeleid De gemeente neemt deel aan de Dag van het Park. De gemeente neemt zelf initiatief tot, of werkt mee aan, soortenbeschermingsprojecten. De provincie werkte een 'gebiedsvisie natuurverbindingsgebieden regio Schelde-Durme' uit. In de loop van de bestuursperiode wordt onderzocht, in overleg met onder meer de Polder Schelde Durme Oost, welke projecten realistisch zijn op korte termijn (bijvoorbeeld aanpassen duikers, oplossen vismigratieknelpunten en dergelijke). Verdere ondersteuning Regionaal Landschap Schelde Durme en de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen. Actieplan AP-844: Stimuleren van duurzaam bouwen en wonen bij de bevolking Om haar inwoners bij te staan op het gebied van energiezuinigheid en duurzaam water- en materiaalgebruik en hen vertrouwd te maken met de principes van duurzaam bouwen biedt de gemeente Hamme bouwers en verbouwers gedurende 2 uur gratis bouwadvies aan. De MilieuAdviesWinkel wordt daarvoor ingeschakeld. Het gratis duurzaam bouwadvies (via het gemeentelijk informatiepunt op het vlak van Duurzaam Bouwen en Wonen) geldt enkel voor particulieren met bouw- of verbouwplannen op het Hamse grondgebied. In dit infopunt kan informatie bekomen worden over sociale en ecologische premies of reducties. De gemeente neemt criteria met betrekking tot duurzaam bouwen en wonen op in haar vergunningenbeleid of in een stedenbouwkundige verordening. Actieplan AP-845: Stimuleren en ondersteunen van initiatieven rond duurzame ontwikkeling en bewustmaking De gemeente stimuleert of ondersteunt het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De gemeente houdt daartoe in haar aankoopbeleid naast milieuaspecten ook rekening met sociale aspecten (bijvoorbeeld Schone Kleren, Fair Trade ). 05/12/ :39 15 / 49

16 Organiseren of ondersteunen projecten in verband met educatie voor duurzame ontwikkeling. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven rond duurzame ontwikkeling en bewustmaking. Actieplan AP-846: Implementatie van een rationeel energiegebruik bij de bevolking De gemeente zal energiebesparende investeringen door gezinnen of bedrijven stimuleren door bestendiging van de bestaande subsidies, het verlenen van duurzaam bouwadvies, het uitvoeren van energiescans, enz. Subsidie voor thermische zonne-installaties en voor warmtepompen. Er wordt een vergoeding van Eandis verkregen voor het uitvoeren van energiescans. De gemeente zal de werking van de Lokale Entiteit verder ondersteunen (FRGE). Actieplan AP-847: Stimuleren van milieuverantwoord productgebruik bij burgers Steunend op het Vlaams beleid voor milieuverantwoord productgebruik. De gemeente voert een actieve sensibilisatie over het milieuverantwoord productgebruik van een of meerdere van de volgende producten: duurzaam geëxploiteerd hout, compost, breekpuin, materialen uit gerecycleerde kunststoffen, kantoormaterialen, cateringproducten, biologische producten, schoonmaakmiddelen, houtverduurzamingsmiddelen, verven en vernissen. Actieplan AP-848: Ondersteunen van de toepassing van brongerichte maatregelen door de burger Ondersteunen van de toepassing van brongerichte maatregelen door de burger in het kader van integraal waterbeheer. De gemeente ondersteunt brongerichte maatregelen zoals hergebruik, infiltratie, buffering en afkoppeling van hemelwater bij haar inwoners door het verlenen van informatie en subsidies. (Subsidie voor hemelwaterinstallaties en voor hemelwaterinfiltratievoorzieningen, subsidie voor groendak.) Actieplan AP-849: Vergroten van het draagvlak voor duurzame mobiliteit bij de bevolking Actie ACT-689: De gemeente neemt deel aan actieve en passieve sensibiliseringsacties De gemeente neemt deel aan actieve en passieve mobiliteitsensibiliseringsacties (o.m. 'Met Belgerinkel naar de Winkel'). Actieplan AP-850: Implementeren en stimuleren van een duurzaam groenbeleid De gemeente promoot het gebruik van streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal. De gemeente werkt subsidiereglementen uit of actualiseert bestaande reglementen (waar nodig) voor soortbescherming, onderhoud en/of aanleg van kleine landschapselementen, streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal, gevelbegroening en/of ondersteuning van natuurverenigingen. De gemeente past de reglementen actief toe en promoot ze naar de subsidiebegunstigden. De gemeente overlegt met de gebruikers van de gemeentelijke gronden aan de Oude Durme over het ecologischer inrichten van de volkstuinen. De gemeente organiseert bloemenmarkten en een bebloemingswedstrijd. Beleidsdoelstelling BD-9: Efficiënt beheer openbare ruimte Het gemeentebestuur wenst de kwaliteit van de openbare ruimte permanent te verbeteren. Daarbij wordt enerzijds ingezet op het duurzaam beheer en onderhoud van het bestaande openbaar domein en anderzijds op het nemen van initiatieven tot heraanleg of herinrichting van strategisch belangrijke locaties of verkeersassen. Er wordt gestreefd naar geïntegreerde ontwerpen waarin zowel aandacht gaat naar zwakke weggebruikers, als naar het voorzien van parkeerplaatsen en groenvoorzieningen. Actieplan AP-796: Begraafplaatsen 05/12/ :39 16 / 49

17 Actie ACT-522: Voorziening van sanitair op elke begraafplaats Actie ACT-523: Aankoop en inrichting nieuwe begraafplaats Sint-Anna Gelet op het grote aantal oud-strijders en eeuwigdurende concessies op de begraafplaats van Sint-Anna, dient er een nieuwe begraafplaats te worden ingericht. Actieplan AP-918: Inbreidingsproject sporthal De Wuiten Actie ACT-915: Opmaak RUP sporthal De Wuiten De activiteiten van sporthal De Wuiten verhuizen naar de nieuwe sporthal op de site Meulenbroek. De locatie van sporthal De Wuiten, te midden van de kern van Hamme, leent zich voor een inbreidingsgericht project, dat kan aansluiten op het bestaande woonweefsel. Om op de site van sporthal De Wuiten een woonproject te kunnen realiseren, dient een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt te worden om de noodzakelijke bestemmingswijzigingen door te voeren. Actieplan AP-919: Masterplan site Meulenbroek Actieplan AP-920: Masterplan site Meulenbroek Actie ACT-918: Heraanleg Meulenbroekstraat en Kaaiplein De omgeving van het Kaaiplein wordt gezien als een belangrijke schakel tussen het centrum van Hamme en de site Meulenbroek. De heraanleg van het Kaaiplein en de Meulenbroekstraat sluit aan bij de heraanleg van openbare ruimte in het centrum (omgeving Marktplein). Een traject wordt hiervoor uitgewerkt. Het gemeentebestuur wil onder andere de parkeeroppervlakte op het Kaaiplein inperken. Actie ACT-919: Vervollediging fietsennetwerk Durme Het gemeentebestuur wenst de parkeeroppervlakte op het Kaaiplein in te perken en meer ruimte te bieden aan het langzaam verkeer (fietsers, wandelaar, enz.) naar de Durme toe. Door een verbreding van de kaaimuur kan de continuïteit van de fietsroutes langs de Durme verzekerd worden en kan aangesloten worden op de Mirabrug. Daaraan gekoppeld dienen de mogelijkheden onderzocht te worden voor het creëren van een aanlegsteiger voor watertoerisme aan de kaai. Er wordt momenteel door Waterwegen en Zeekanaal een ontwerp opgemaakt voor de kaaimuur en een jaagpad tussen de kaai en de Durme. De concrete verdeling van de kosten verbonden aan de uitvoering van de projecten, zal het voorwerp uitmaken van een aparte overeenkomst tussen de gemeente en W&Z. Participatie door een eventuele derde wordt hierbij niet uitgesloten. Beleidsdoelstelling BD-10: Efficiënt beheer patrimonium Het gemeentebestuur streeft naar een permanente vernieuwing en opwaardering van het bestaande patrimonium. Via het vergunningenbeleid en door het nemen van ruimtelijke planningsinitiatieven, zoals de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen, wordt het beheer van het patrimonium gestuurd vanuit een algehele visie op de gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente. Initiatieven tot duurzaam bouwen en renovatie van het patrimonium worden gestimuleerd, onder andere via het gemeentelijk premiestelsel. Het gemeentebestuur wil bovendien met haar eigen bouwprojecten een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van duurzaamheid en architectuur. Actieplan AP-798: Rioleringsinfrastructuur 05/12/ :39 17 / 49

18 Actie ACT-539: Uitbouw rioleringsinfrastructuur Actie ACT-566: Infrastructuurwerken Loystraat Actie ACT-1022: Uitbouw IBA's in rode cluster Actie ACT-1075: Dienstverlening in het kader van beheer rioleringsinfrastructuur Actie ACT-1076: Buitengewoon onderhoud waterzuiveringsinfrastructuur Actie ACT-1077: Onderhoud hydraulische structuren Actieplan AP-915: Project Nieuwstraat Actie ACT-906: Ontwikkelingstraject Nieuwstraat: erelonen Het gemeentebestuur werkt, samen met private actoren, aan de bouw van een administratief centrum in aansluiting met het bestaande gemeentehuis. Het ruimtelijk kader voor dit project wordt gevormd door het RUP Centrum (goedgekeurd door de deputatie op 25 april 2013). Aan weerszijden van de Nieuwstraat worden binnen de projectzone ook woongelegenheden gerealiseerd. De gemeente wil met het PPS Nieuwstraat een kwalitatief woonproject dichtbij het centrum realiseren, samen met een heropwaardering van de openbare ruimte en het voorzien van voldoende parkeergelegenheid in het centrum. Er werd een trajectbegeleider aangesteld om dit project in goede banen te leiden. Actie ACT-907: Bouw administratief centrum (AC) Uitbreiding van het huidige gemeentehuis door middel van een nieuwbouw die functioneel is en als één geheel met het bestaande gemeentehuis kan aanzien worden en als dusdanig geconcipieerd is. Voorts is er ook kantooroppervlakte voorzien die flexibel kan worden ingevuld (opdeelbaar in 2 à 3 delen per niveau). Het gebouw heeft een totale bovengrondse oppervlakte van ca m² verdeeld over 3 niveaus van elk +/- 900 m². Actie ACT-908: Ontwikkelingstraject Nieuwstraat: aanleg van openbare ruimte Actie ACT-909: Aanleg van ondergrondse parking Nieuwstraat Realisatie van een ondergrondse parking, 150 publieke autostaanplaatsen, gelegen onder de nieuwe ontwikkeling met rechtstreekse toegang tot de uitbreiding van het nieuw administratief centrum. Het project van de ondergrondse parking zal door het autonoom gemeentebedrijf de HIM worden gerealiseerd. Hiervoor worden kredieten opgenomen in de meerjarenplanning van het Autonoom Gemeentebedrijf. De gemeente zal hiervoor een lening toestaan aan het AGB. Actie ACT-910: Grondwaarde verkoop gronden site gemeentelijk jeugdcentrum Actie ACT-928: Studie programma administratief centrum Er wordt een studie uitgevoerd in functie van het bepalen van het programma van het administratief centrum. Actie ACT-930: Bouw administratief centrum Inrichting gebouw nog te ramen in functie van programma. Actie ACT-934: Grondwaarde voor grondaandelen 05/12/ :39 18 / 49

19 Grondwaarde voor de grondaandelen voor het private gebouw boven de ondergrondse parking en voor de grondaandelen voor het private deel van de ondergrondse parking en voor het grondaandeel van de site van het jeugdcentrum. Actie ACT-1066: Toegestane lening AGB HIM parking Actieplan AP-917: Project centrum Actie ACT-912: Ontwikkelingstraject project centrum: trajectbegeleiding Het RUP Centrum werd goedgekeurd door de deputatie op 25 april In dit RUP wordt een ruimtelijk kader geboden voor verschillende ontwikkelingen in het centrum van Hamme. Vanuit een globale visie voor de omgeving van het Marktplein kan via verschillende deelprojecten uitvoering gegeven worden aan dit totaalbeeld. Er wordt daarom voor de ontwikkeling van de omgeving Marktplein een trajectbegeleider aangesteld die belast wordt met de actualisatie van de behoeftestudie, het onderzoek naar de opportuniteit van een PPS-constructie, juridische ondersteuning en begeleiding. Actie ACT-913: Aankoop container voor tijdelijke klasunit academie Belangrijk deelproject binnen de visie op het centrum is de ontwikkeling van een culturele campus aan het Marktplein, waarin zowel de academie beeldende kunsten en muziekacademie als de bibliotheek zullen gehuisvest worden. De verouderde bebouwing van de muziekacademie en academie beeldende kunsten dient vervangen of gerenoveerd te worden. Ondertussen dringen tijdelijke oplossingen zich op, onder meer containerklas. Bovendien is de herhuisvesting van de bibliotheek naar het Marktplein prioritair, met het oog op een volwaardige dienstverlening van beide voorzieningen. Actie ACT-914: Ontwikkelingstraject project centrum - planning - ontwikkeling Actie ACT-937: Ontwikkeling culturele campus (vernieuwing infrastructuur academie/bib) Actieplan AP-922: Voeren van een efficiënt vastgoedbeleid Actie ACT-922: Verkaveling Buntstraat: verkoop percelen Actie ACT-976: Aankoopbeleid van verouderde woningen en strategische gebouwen De gemeente wil in samenwerking met het OCMW, de Zonnige Woonst en de Hamse Investeringsmaatschappij een aankoopbeleid voeren van verouderde woningen van lage kwaliteit in de kernen in functie van de vernieuwing van het woningbestand. Daarnaast wil de gemeente strategisch gelegen gronden en gebouwen aankopen in functie van de implementatie van het ruimtelijk beleid. Elk jaar wordt er een bedrag voorzien dat kan aangewend worden voor de aankoop van een onroerend goed dat bijvoorbeeld wordt aangeboden door het voorkooprecht in het kader van de Vlaamse Wooncode, bijvoorbeeld aankoop van grond die dringend nodig is voor de uitvoering van het dossier. Actie ACT-979: Woning Sint Martensommegangstraat: werken elektriciteit Actieplan AP-962: Gemeentepatrimonium Actie ACT-525: Restauratie buitenschrijnwerk en gevels gemeentehuis Actie ACT-560: Restauratie dekenij 05/12/ :39 19 / 49

20 Actie ACT-921: Pastorij Moerzeke: verkoop Actieplan AP-966: Buitengewoon onderhoud openbaar domein Actie ACT-534: Buitengewoon onderhoud wegenis Actie ACT-535: Buitengewoon onderhoud fietspaden Het gemeentebestuur wenst de fietspaden van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk veiliger en comfortabeler te maken. Actie ACT-556: Ondergronds brengen OV-net en vernieuwen OV i.h.k.v. buitengewoon onderhoud wegenis Actie ACT-557: Ondergronds brengen LS-net i.h.k.v. buitengewoon onderhoud wegenis Actieplan AP-967: Project N470 Actie ACT-541: Aanleg fietspaden N470 Aanleg fietspaden N470 en aanleg gemeentelijke riolering langs aansluitende straten. Beleidsdoelstelling BD-11: Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid Binnen het beleidsdomein mobiliteit zal het bestuur aandacht schenken aan het duurzaamheidsthema. Eveneens wordt er aandacht geschonken aan het fiets- en voetpadennetwerk, zoals ook naar boven kwam in de omgevingsanalyse. Ook een campagne rond verkeer en mobiliteit zal uitgevoerd worden. Actieplan AP-842: Verduurzaming van het eigen wagenpark en de mobiliteit van het gemeentepersoneel Actie ACT-671: Verder werken aan een inventaris en een evaluatie van het wagenpark. De gemeente werkt door middel van het programma 'Milieutoetsing voertuigenpark' verder aan een inventaris en een evaluatie van het wagenpark. De milieutoetsing van het voertuigenpark geeft een indicatie van welk voertuig in het voertuigenpark het minst milieuvriendelijk is of door zijn gebruik het meest ruimte biedt tot vermindering van de uitstoot van schadelijke emissies. De gemeente wil de gemiddelde ecoscore van haar voertuigenpark voortdurend doen toenemen. Actie ACT-672: Opnemen milieuaspecten in bestekken voor de aankoop van voertuigen De gemeente neemt milieuaspecten op in haar bestekken voor de aankoop van voertuigen (conform definitie milieuvriendelijk voertuig). Actie ACT-673: Druk van het woon-werkverkeer van het eigen personeel op het milieu verminderen. Vanuit haar voorbeeldfunctie wil het gemeentebestuur de druk van het woon-werkverkeer van het eigen personeel op het milieu verminderen. Actieplan AP-843: Uitwerken tragewegenbeleid en optimaliseren van het fiets- en voetgangersnetwerk Actie ACT-537: Aanleg fietspaden N446 en Bookmolenstraat Aanleg fietspaden N446 met module 13. Actie ACT-540: Subsidie fietsfonds voor fietspaden Bookmolenstraat 05/12/ :39 20 / 49

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens

Milieu en natuur. Toestand milieu en natuur in de regio Waas & Dender: 24. enkele kerngegevens 99 MILIEU ENNATUUR 100 Milieu en natuur De zorg voor het milieu is een gedeelde opdracht: zowel lokale besturen als inwoners en het bedrijfsleven hebben de taak duurzaam om te springen met de leefomgeving.

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT)

ICT Beleidsplan 2010. Organisatie-ontwikkeling (ICT) Organisatie-ontwikkeling (ICT) datum donderdag 9 december 2010 behandelend ambtenaar Dimitri Taghon T 09 382 82 87 ict@nazareth.be 2010 1 INHOUDSTAFEL 1 Inhoudstafel... 2 2 Woord vooraf... 3 3 Situering

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide

Veiligheidsportaal. OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide Veiligheidsportaal OSR Organisatie Snelle Redding LIVE LImburgssysteem voor de VEiligheid OSR Organisation de Secours Rapide CIPAL voorstelling Groeiend Vlaams overheidsbedrijf 290 personeelsleden (06/2007)

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie vergadering van Besluit van de Deputatie aanwezig, kenmerk betreft verslaggever 1. Feitelijke en juridische gronden, dossiernummer: zittingnummer: termijn: Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 57.

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur.

Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Eerste idee: Een fietstocht langs duurzame voorbeelden in verschillende gemeenten. Beste manier om andere te overtuigen is: zien dat het kan en werkt bij hun buur. Uitvoering: 3 gemeenten werken samen

Nadere informatie

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92

Historiek. LOKALE AGENDA 21 - Leuven. Milieuconvenant. Resultaten. Acties. Duurzaam beleid in convenant. Agenda 21 van UNCED, Rio 92 LOKALE AGENDA 21 - Leuven Historiek Presentatie voor delegatie van stad en gemeenten van het Brussels Gewest Agenda 21 van UNCED, Rio 92 3 aanleidingen in Leuven ondertekening milieuconvenant 1997-1999

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase)

Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat (proeffase) Ondersteuning lokale projecten klimaat: Waarom? In het klimaatbeleidsplan is ingeschreven dat we ook eigen uitstoot van broeikasgassen willen compenseren.

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving Functie Graadnaam: stedenbouwkundige Functienaam: stedenbouwkundige Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Wonen en omgeving Dienst: Wonen en omgeving Subdienst:

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs

Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Functiebeschrijving Ambtenaar noodplanning Gemeente Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. FUNCTIEBESCHRIJVING Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Directie Risicobeheersing

Directie Risicobeheersing Directie Risicobeheersing Jaaractieplan 2017 Directie risicobeheersing Directie risicobeheersing directeur (Willy Bulteel) Dienst Technische Preventie (Nathalie Van Moorter) Dienst Sensibiliserende preventie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

gemeenteraad Besluit Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00156 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst betreffende het ter beschikking stellen door het Oost-Vlaams provinciaal

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN.

BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Blankenberge, 1 maart 2014 BLANKENBERGE VOORZIET MASSAAL SUBSIDIES OM DE LEEGSTAND TE BESTRIJDEN. Op 17 december 2013 nam de gemeenteraad kennis van het Strategisch Commercieel plan voor de binnenstad.

Nadere informatie

Klimaatplan Maldegem

Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Klimaatplan Maldegem Inleiding Proces Nulmeting Actieplan Inleiding Burgemeestersconvenant Doelstellingen 2020 20% minder energie verbruik 20% minder CO2 uitstoot 20% hernieuwbare

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie

Aanvraagformulier premie Aanvraagformulier premie Grote Baan 112 3530 Houthalen-Helchteren t 011 60 05 11 f 011 60 05 01 Premie zonne-installatie voor de opwekking van elektriciteit (fotovoltaïsche zonne-installatie) 1. Aanvrager

Nadere informatie

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING

1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. ANALYSE VAN DE ONDERNEMERSVRIENDELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENING 1. voert een ondernemersvriendelijke dienstverlening, dat is een bewuste beleidskeuze, voor bepaalde afdelingen en diensten,

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Functieomschrijving Gemeente Zelzate

Functieomschrijving Gemeente Zelzate Functieomschrijving Gemeente Zelzate Expert ICT/GIS Departement/afdeling/dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Interne zaken secretaris Niveau B, rang Bv Expert B4-B5 Hoofddoel

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie