Strategische nota. 15 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische nota. 15 december 2014"

Transcriptie

1 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire doelstellingen worden expliciet getoond. De andere beleidsdoelstellingen maken deel uit het overig beleid. Ze worden niet vermeld in de strategische nota, maar de financiële vertaling ervan wordt uiteraard wel meegenomen in het meerjarenplan. 1

2 Inhoudsopgave 0. Inleiding Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden Prioritaire doelstellingen

3 0. Inleiding De strategische nota van de gemeente Schilde beschrijft de prioritaire doelstellingen van het meerjarenplan Er staat in uitgelegd wat het gemeentebestuur de komende jaren van plan is. De strategische nota geeft inzicht in de financiële nota bij het meerjarenplan. In de strategische nota staat voor alle beleidsdoelstellingen, geordend per beleidsdomein, een raming van ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren. Daarnaast is voor elk van de prioritaire doelstellingen opgenomen welke de beoogde resultaten zijn en via welke actieplannen het bestuur die resultaten wil bereiken. De strategische nota beantwoordt met andere woorden drie vragen: Wat wil het bestuur bereiken? Wat gaat het bestuur daarvoor doen? En wat zijn de financiële gevolgen? De strategische nota staat niet op zich. Ze kadert in een strategische aanpak om de werking geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het college van burgemeester en schepenen het meerjarenplan evalueren en aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. Het uitgangspunt blijft de bestuursnota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 mei

4 1. Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden blijven ongewijzigd ten opzichte van de strategische nota zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december Missie Het gemeentebestuur heeft ervoor geopteerd de decretaal voorziene missie te vertalen naar een meer specifieke missie, namelijk: Samen werken aan een kwaliteitsvol leven in een groene en dynamische omgeving 1.2. Visie De visie biedt een antwoord op de vraag: wie en wat willen we over zes jaar zijn en wat hebben we dan te betekenen voor onze omgeving en voor al onze belanghebbenden? Wij zorgen voor ademruimte voor jong en oud Wij gaan zorgvuldig om met groene en open ruimte Wij willen duurzaam investeren in openbare ruimten Wij werken samen aan een breed sociaal, cultureel en sportief aanbod Wij nodigen onze inwoners uit om mee te denken en te doen Wij ambiëren het welzijn van al onze inwoners in elke levensfase Wij bieden een kwaliteitsvolle dienstverlening Wij steunen op een eigentijdse organisatie met geëngageerde medewerkers die zich blijvend ontplooien We besturen op een transparante, integere en efficiënte manier We maken duurzame en kostenbewuste keuzes 1.2. Waarden De waarden helpen een organisatie haar missie te realiseren, en dus te voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden. P R O F E S S I O N E E L A M B I T I E U S D U U R Z A A M I N T E G E R B E T R O K K E N 4

5 De vijf waarden vormen het vijfletterwoord SAMEN. Het voordeel van een dergelijk woord is dat dit toelaat op een eenvoudige wijze te communiceren. Het is een woord dat blijft hangen en wat visueel kan gemaakt worden in communicatie. Bij elke waarde zijn een aantal kernwoorden geformuleerd: Professioneel resultaatgericht efficiënt dienstbaar deskundig verantwoordelijk Ambitieus toekomstgericht zelfkritisch wendbaar/flexibel levendig moedig Duurzaam kwaliteit kostenbewust doordacht lange termijn Integer correct eerlijk loyaal rechtvaardig respect vertrouwen Betrokken vriendelijk inclusief openheid warmte 5

6 2. Prioritaire doelstellingen Een bestuur bepaalt zelf over welke beleidsdoelstellingen uitgebreid gerapporteerd wordt in de beleidsrapporten die de gemeenteraad moet goedkeuren. Dit gebeurt door de prioritaire doelstellingen te bepalen. Over die prioritaire doelstellingen wordt uitgebreid gerapporteerd in de beleidsrapporten. Van de overige doelstellingen wordt in die beleidsrapporten enkel de financiële vertaling getoond. Een belangrijk element bij de opmaak van de meerjarenplanning en de keuze van de beleidsdoelstellingen zijn de keuzes die gemaakt zijn in het lokale bestuursakkoord. Die keuzes bepalen mee welke beleidsdoelstellingen door het bestuur als prioritair worden aangeduid. 1 De wijzigingen ten opzichte van het meerjarenplan, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2013 zijn in het cursief weergegeven. Elke wijziging wordt gemotiveerd. 1 Omzendbrief BB 2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan ) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus, Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale en Provinciale Besturen Financiën en Personeel, 22 maart

7 Het gemeentebestuur werkt aan een gemeente waaraan inwoners voluit kunnen participeren. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur geeft Schildenaars meer mogelijkheden om te participeren tijdens de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie. Het gemeentebestuur verhoogt het democratisch gehalte van de besluitvorming door een kwalitatief goed beleidsproces te voeren. 1) Elke adviesraad wordt minstens twee keer per jaar betrokken bij de beleidsvoorbereiding en / of -evaluatie. 2) Jaarlijks wordt het spreekrecht voor de gemeenteraad voor de individuele inwoners minstens één keer onder de aandacht gebracht. 3) Tweejaarlijks wordt gecommuniceerd over de mogelijkheden inzake openbaarheid van bestuur. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Participatie bevorderen voor alle inwoners. Het gemeentebestuur streeft naar een kwaliteitsvolle en duurzame openbare ruimte. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur werkt gebiedsgericht om de kwaliteit van de omgeving op te waarderen en houdt hierbij rekening met het groene, natuurlijke en landschappelijke karakter van de gemeente. Het gemeentebestuur wil dat de gemeente haar authentieke karakter van landelijke Kempische gemeente behoudt. 1) Aantal kilometer bijkomend aangelegde of heropende trage wegen. 2) Aantal bijkomend geplaatste rustbanken. 3) Aantal opgemaakte RUP's met aandacht voor het authentieke karakter. 4) De verhouding tussen het aantal bebouwde oppervlakte ten opzichte van het totale grondgebied. 5) Bij gebiedsgerichte projecten komen minimum vier beleidsthema's aan bod. 7

8 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Herinrichting dorpskernen. Actieplan nr Opwaardering landschappelijk karakter. Actieplan nr Gebiedsgericht voor activiteiten een plaats vastleggen. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur zet in op betaalbaar wonen en in het bijzonder zal zij de twee dorpskernen versterken tot ideale woonplekken voor jonge gezinnen. Het gemeentebestuur wil dat er meer jonge gezinnen in de gemeente komen wonen. 1) Realisatie van het bindend sociaal objectief. 2) Het aantal gerenoveerde eengezinswoningen door jonge gezinnen in de dorpskernen. 3) Het aantal gebouwen in de dorpskernen met heffing op leegstand. 4) Het aantal opgestarte projecten om het woningaanbod in de dorpskernen te ontwikkelen. 8

9 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging 1: euro per jaar vanaf 2015 zal wellicht volstaan omdat er minder aanvragen voor deze nieuwe renovatiepremie worden ingediend dan aanvankelijk voorzien. Bovendien zullen niet alle aanvragers recht hebben op het maximumbedrag van deze premie. Motivering van de wijziging 2: Schrapping van de uitgavenposten op basis van actuele informatie van IGEAN. De jaarlijkse bijdrage aan IVLW (Interlokale Vereniging Lokaal Woonbeleid) blijft behouden. Actieplan nr De gemeente Schilde aantrekkelijker en betaalbaar maken voor jonge gezinnen. Actieplan nr Het lokaal woonbeleid afstemmen op de lokale noden. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur neemt een voorbeeldfunctie op voor de inwoners door het voeren van een actief en geloofwaardig afvalbeleid. Het gemeentebestuur wil de kosten voor afvalophaling en -verwerking beheersbaar houden door het principe 'de vervuiler betaalt ' verder door te voeren. 1) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor de huis-aan-huis ophaling wordt dichter bij elkaar gebracht. 2) De verhouding van de inkomsten en uitgaven voor het containerpark worden dichter bij elkaar gebracht. 3) Het aantal kg per inwoner terminaal te verwijderen afval daalt. 9

10 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging 1: Studiekosten met betrekking tot de hervorming van de afvalophaling vallen integraal weg in geval van samenwerking met IGEAN. In plaats van deze studiekosten komen wel bepaalde communicatiekosten. Deze kosten zijn haalbaar binnen het voorziene budget op de bestaande registratiesleutels met betrekking tot de communicatiekosten. Motivering van de wijziging 2: Enerzijds een correctie van een foutieve Algemene Rekening. Anderzijds zal de tariefwijziging voor het gebruik van het nieuwe containerpark (onder andere door het gebruik van een nieuwe weegbrug) ten vroegste einde 2015/begin 2016 van toepassing zijn. Actieplan nr Globale en geïntegreerde aanpak van de afvalproblematiek. Actieplan nr Verdere implementatie Diftar. Het gemeentebestuur streeft samen met het personeel en de verenigingen naar een kwaliteitsvolle dienstverlening waarbij voldaan wordt aan de behoefte van de inwoners gedurende de ganse levensloop. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur wil de gemeentelijke infrastructuur duurzaam beheren en optimaliseren ten dienste van de verenigingen. Het gemeentebestuur wil als regisseur verenigingen ondersteunen en zorgt daarbij voor voldoende en aangepaste infrastructuur zodat verenigingen hun werking maximaal kunnen ontplooien. 1) Het aantal leden van verenigingen in verhouding tot het aantal m² infrastructuur. 2) Een daling van het verbruiksfactuur per gemeentelijke infrastructuur met 10%. 10

11 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Actieplan nr Het gemeentebestuur optimaliseert de infrastructuur. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert tot het duurzaam beheer van de infrastructuur. Beleidsdoelstelling nr : Het gemeentebestuur gaat voor een gericht doelgroepenbeleid. Het gemeentebestuur wil bij de uitwerking van het vrijetijdsaanbod en inzake voorzieningen aandacht besteden aan alle doelgroepen. 1) De activiteiten (verenigingen en gemeentebestuur) georganiseerd met de focus op specifieke doelgroepen stijgt jaarlijks met 10%. 2) Er is jaarlijks minimum één project waarin aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor specifieke doelgroepen. Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Exploitatie Investeringen Andere Totaal Motivering van de wijziging: Enerzijds correctie op te verwachten inkomsten uit bijdragen van de deelnemers aan seniorenactiviteiten. Anderzijds toewijzing van receptiekosten aan de actie waarop ze betrekking hebben. 11

12 Actieplan nr Het gemeentebestuur stemt het aanbod af op verschillende doelgroepen. Actieplan nr Het gemeentebestuur stimuleert en optimaliseert de toegankelijkheid. 12

13 13

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 20142020 19 december 2016 1 Inhoud Inleiding... 3 DEEL 1 STRATEGISCHE NOTA... 4 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA...13 2.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel

Nadere informatie

Aanpassing toelichting van het meerjarenplan

Aanpassing toelichting van het meerjarenplan Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021 17 december 2018 Inhoud 1 Motiveringen wijzigingen meerjarenplan... 2 2 Strategische nota... 0 3 Financiële nota... 8 3.1 Financieel doelstellingenplan

Nadere informatie

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan

Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan Aanpassing en toelichting van het meerjarenplan 2014-2021 18 december 2017 Inhoud DEEL 1 STRATEGISCHE NOTA... 3 DEEL 2 FINANCIËLE NOTA...11 2.1 Financieel doelstellingenplan volgens tabel M1...11 2.2 Staat

Nadere informatie

De werking van de Beleids-en beheerscyclus

De werking van de Beleids-en beheerscyclus Achter de schermen De werking van de Beleids-en beheerscyclus Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en het stof weer is gaan liggen, ontwaken de nieuwe gemeenteburen. In sommige steden en

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Toelichting wijziging meerjarenplan

Toelichting wijziging meerjarenplan Toelichting wijziging meerjarenplan 15 december 2014 De toelichting bij het meerjarenplan wijzigt ingevolge het budget van 2015. 1 Inhoudstabel 0. Inleiding... 3 DEEL 1 OMGEVINGSANALYSE... 4 DEEL 2 FINANCIËLE

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Directeur grondgebiedszaken A4a-A4b U coördineert de directie grondgebiedszaken, die bestaat uit: - de dienst vergunningen en beleidsondersteuning

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Afdelingshoofd grondgebiedszaken A4a-A4b U coördineert de afdeling grondgebiedszaken, die bestaat uit: - de dienst vergunningen en beleidsondersteuning

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2017

Budgetwijziging 1/2017 Budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000405 NIS-code:

Nadere informatie

Van belofte naar beleid. Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18

Van belofte naar beleid. Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18 Van belofte naar beleid Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18 Debat Gents Milieufront Debat Gents Milieufront Natuurpunt - Betonrapport Natuurpunt - Betonrapport Kieswijzer Gents Milieufront Meer memoranda

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2015

Budgetwijziging 1/2015 Budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000337 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049 Inhoud

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Raymond Corstjens wnd. Financieel beheerder Inge Hawinkel OCMW Maaseik

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten DOELSTELLINGENNOTA 2016 Prioritaire doelstellingen budget 2016 Gemeente De Panne 8660 De Panne Secretaris: Veerle Van Ackere Financieel beheerder: Evelien Broucke Prioritair beleid Strategische doelstelling:

Nadere informatie

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten

Budgetten Werking inzake omgeving en veiligheid Exploitatie Investeringen Liquiditeiten DOELSTELLINGENNOTA 2015 Prioritaire doelstellingen budget 2015 Gemeente De Panne 8660 De Panne Secretaris: Veerle Van Ackere Financieel beheerder: Evelien Broucke Prioritair beleid Strategische doelstelling:

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE

DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE DE KWALITEITSBAROMETER BINNEN DE COCKPIT VAN UW ORGANISATIE Bart Kaesemans 16 jaar ervaring lokaal bestuur 10 jaar managementteam Aansturing 10 diensten Beleids- en beheerscyclus Procesmanagement Organisatiebeheerssysteem

Nadere informatie

Zemst maart 2014 Bart Coopman

Zemst maart 2014 Bart Coopman Strategische Meerjarenplanning Zemst 2013-2018 28 maart 2014 Bart Coopman Joke Bruggeman Wat is de SMJP? Legt vast wat het bestuur de komende legislatuur wenst te verwezenlijken Opgebouwd uit beleidsdoelstellingen,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2018 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2018 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2018 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2016-2020. De gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr. 8 6 juli 2011 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering ( ) Nr. 8 6 juli 2011 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1102 (2010-2011) Nr. 8 6 juli 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan-

Nadere informatie

Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager

Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager 1/5 Functiebeschrijving nr. 030 Transitie- en kwaliteitsmanager I. FUNCTIEBENAMING Formatie Directe Leidinggevende contractueel administratief personeel algemeen directeur II. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017

Gemeenteraadsverkiezingen Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Krien Hansen dienst beleid Verenigingsraad Natuurpunt Oost Brabant 27 oktober 2017 Wanneer? Basismemorandum Natuurpunt Biedt inspiratie / kader - voor afdelingen/werkgroepen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6 RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING, Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 58 Onderwerp Financiën. Vaststelling van de 2e aanpassing van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 18 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 18 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 18 JANUARI 2018 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche

Nadere informatie

Hoe wordt je gemeente en OCMW bestuurd?

Hoe wordt je gemeente en OCMW bestuurd? Hoe wordt je gemeente en OCMW bestuurd? Hoe wordt je gemeente en OCMW bestuurd? Meerjarenplanning en de link met financiën een initiatief van Beleidsmatig en financieel plannen Elk bestuur maakt een meerjarenplan

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Afsprakennota tussen het bestuur en de administratie. Overeenkomstig artikel 86 2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008.

Afsprakennota tussen het bestuur en de administratie. Overeenkomstig artikel 86 2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. Afsprakennota tussen het bestuur en de administratie Overeenkomstig artikel 86 2 van het OCMW-decreet van 19 december 2008. A - Afspraken over de samenwerking van de raadsleden met de leden van het managementteam.

Nadere informatie

Bijlage 5: Decretale bepalingen beleidsparticipatie

Bijlage 5: Decretale bepalingen beleidsparticipatie Bijlage 5: Decretale bepalingen beleidsparticipatie Versie VVSG 19 februari 2018 VVSG geeft een overzicht van de decretale bepalingen over beleidsparticipatie voor lokale besturen. Welke beleidsparticipatie

Nadere informatie

Toelichting BBC 2020

Toelichting BBC 2020 Toelichting BBC 2020 Concept BBC Omgeving 2 Concept BBC Effecten Omgeving 3 Concept BBC Strategie Effecten Omgeving 4 Concept BBC Strategie Beleidsdoelstellingen Effecten Omgeving 5 Concept BBC Strategie

Nadere informatie

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten

3. Voor de toepassing van dit reglement komen niet in aanmerking: de projecten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Art. 1: Doel van de subsidie Het gemeentebestuur keert, binnen de perken van het bedrag vermeld onder de actie ACT- 102/Ondersteuning gemeenschapsvormende initiatieven/0719-00/6493000

Nadere informatie

Rol: Maatschappelijk assistent

Rol: Maatschappelijk assistent Datum opmaak: 2017-10-05 Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Staat op een proactieve wijze in voor de maatschappelijke dienstverlening aan hulpvragers volgens de meest passende methodiek en volgens

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 20 december 2018 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 20 december 2018 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 20 december 2018 I 20u00 1. AGB Bocholt - bepaling factor prijssubsidie goedkeuring Enerzijds moet een autonoom gemeentebedrijf omwille van zijn juridische rechtsvorm economisch leefbaar

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019

AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019 AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat 2 2019_GR 00088 jaarrekening 2018 Gemeente Zutendaal - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer Robben

Nadere informatie

Speerpunt 2018 Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke - Ordening

Speerpunt 2018 Ruimtelijke Ordening. Ruimtelijke - Ordening Ruimtelijke - Ordening 1 2 Woord vooraf Een gemeente die zijn Ruimtelijke Ordening serieus neemt, streeft ernaar dat dit gedragen wordt door de meerderheid van zijn inwoners. Om draagkracht te verkrijgen

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies?

Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Planlastvermindering: ook voor uw sectorale subsidies? Ben Gilot, stafmedewerker financiën VVSG 1 1 Situering Vanaf 2014 verlopen de lokale planning en rapportering van de Vlaamse subsidies van 10 sectoren

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet ( ) Nr juni 2012 ( ) stuk ingediend op stuk ingediend op 1589 (2011-2012) Nr. 7 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal: Meerjarenplanning

Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de functies van het geïntegreerd breed onthaal: Meerjarenplanning Afdeling Welzijn en Samenleving Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 33 30; F 02 553 33 60 welzijnensamenleving@wvg.vlaanderen.be Vlaamse beleidsprioriteit inzake het realiseren van de

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan bij budget 2018 & Opmaak budget OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Annelies Pasmans Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018 & Opmaak budget 2018

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad Griffie Verslag aan de Provincieraad registratienr. 0408926 betreft verslaggever NIET-CONFESSIONELE MORELE DIENSTVERLENING Advies bij het ontwerp van begroting 2005 van de Provinciale Instelling voor Morele

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 12 NOVEMBER 2014. Aanwezig: della FAILLE D HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. DE BRUYNE Patrick, VANDERSTRAETEN Anja, RAES Marleen, DECLERCK

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad

Zitting van de gemeenteraad 1 zvvegeni Zitting van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 NOVEMBER 2009 Agendapunt: Onderwerp: Aanpassing van het subsidiereglement inzake de gemeentelijke renovatieprem ie De Raad, Overwegende dat een actief

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten

Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van cultuurprojecten Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas projecten mogelijk maken of versterken

Nadere informatie

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018

AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018 AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en

Nadere informatie

Je ontwikkelt een gedeelde HR-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen, die passen binnen het strategisch meerjarenplan van KORTRIJK.

Je ontwikkelt een gedeelde HR-visie en vertaalt deze in strategische doelstellingen, die passen binnen het strategisch meerjarenplan van KORTRIJK. Functiebeschrijving HR - Manager KORTRIJK Functiegegevens Functiebenaming: Team: Loonschaal: HR-manager KORTRIJK P & O (Loon & Tijd + HR) A5a-A5b Plaats in de organisatie Je bent lid van het managementteam

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg Verslag aan de Provincieraad registratienr. 1001206 betreft verslaggever ALGEMEEN WELZIJNSWERK

Nadere informatie

Z I T T I N G V A N 2 7 d e c e m b e r Katrien Blommaert, algemeen directeur.

Z I T T I N G V A N 2 7 d e c e m b e r Katrien Blommaert, algemeen directeur. Z I T T I N G V A N 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 8. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen; Guy Glorieux, schepen - voorzitter

Nadere informatie

Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal. Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017

Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal. Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017 Opvang en vrije tijd van schoolgaande kinderen kleurt lokaal Samen voor een lokaal gezinsbeleid maart 2017 Ann Lobijn Diensthoofd Kinderopvang VVSG 02 211 55 73 Ann.lobijn@vvsg.be Leen Walravens Stafmedewerker

Nadere informatie

Gelet op het decreet houdende openbaarheid van bestuur d.d. 26 maart 2004;

Gelet op het decreet houdende openbaarheid van bestuur d.d. 26 maart 2004; u.ltendaal Raad voor Maatschappelijk Welzijn Besluit GOEDGEKEURD Zitting van 23 mei 2019 Ondersteunende diensten - Secretariaat 3 2019_OR 00023 Jaarrekening 2018 OCMW Zutendaal - Goedkeuring Samenstelling:

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/2 over de aanpassing van het Decreet ouderenbeleidsparticipatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/2 over de aanpassing van het Decreet ouderenbeleidsparticipatie VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2011/2 over de aanpassing van het Decreet ouderenbeleidsparticipatie Vlaamse Ouderenraad vzw 26 augustus 2011 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel VLAAMSE OUDERENRAAD Advies

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

NAAR EEN VITALE SAMENWERKING tussen KINDEROPVANG en LOKAAL BESTUUR

NAAR EEN VITALE SAMENWERKING tussen KINDEROPVANG en LOKAAL BESTUUR NAAR EEN VITALE SAMENWERKING tussen KINDEROPVANG en LOKAAL BESTUUR Een lokale engagementsverklaring als basis voor een vitale samenwerking tussen kinderopvang en lokaal bestuur Zowel in het decreet van

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

2. VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE BEDRAGEN VAN DE PRESENTIEGEL- DEN VOOR DE OCMW RAADSLEDEN

2. VASTSTELLEN VAN DE NIEUWE BEDRAGEN VAN DE PRESENTIEGEL- DEN VOOR DE OCMW RAADSLEDEN 7 november 2016 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op woensdag 16 november om 20.30 uur in de raadzaal van het OCMW,

Nadere informatie

Schuermans Lutgarde, wnd. algemeen directeur

Schuermans Lutgarde, wnd. algemeen directeur Vergadering van 17 december 2018 - openbaar gedeelte Aanwezig: Kerremans Leen, wnd. voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Gijsbrechts Mies, Hermans Hilde, Thoné Godelieve, Van Accom

Nadere informatie

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018

Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 Budget 2018 AGB Westerlo budget 2018 AGB Westerlo p. 2 van 23 budget 2018 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2018000374 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 19 DECEMBER 2017 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017

Aanpassing meerjarenplan bij opmaak van het budget 2017 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak van het budget 2017 OCMW Oostkamp Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij opmaak budget 2016 p. 0 Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp Aanpassing meerjarenplan

Nadere informatie

Visienota CO NOTA CBS EN, 19/6/2013

Visienota CO NOTA CBS EN, 19/6/2013 Visienota CO7 2014-2019 NOTA CBS EN, 19/6/2013 1) CO7 tot op vandaag De projectvereniging CultuurOverleg Zeven, afgekort CO7, werd opgericht in 2005. Het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor cultuur,

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris gemeentelijke diensten

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris gemeentelijke diensten FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Secretariaat Sectie: 1.2. Naam van de functie: SECRETARIS 1.3. Code: functiebeschrijving gemeentesecretaris 1.4. Datum: 28 april 2016 1.5.

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

Beschrijving. Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator. Rapporteert aan en krijgt functionele leiding van de secretaris.

Beschrijving. Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator. Rapporteert aan en krijgt functionele leiding van de secretaris. 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Item Beschrijving Functiefamilie Functietype Functiegraad Functietitel Niveau Leidinggevend Strategisch Beleidscoördinator Strategisch Leidinggevend Beleidscoördinator A4 Datum

Nadere informatie

Intern controlesysteem PEVA RWWOOV. Artikel 17 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur en de PEVA omschrijft:

Intern controlesysteem PEVA RWWOOV. Artikel 17 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur en de PEVA omschrijft: Intern controlesysteem PEVA RWWOOV 2016 1. Omkadering: Artikel 17 van de samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur en de PEVA omschrijft: RWOOV verbindt zich ertoe te voorzien in een systeem

Nadere informatie

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis

Verslag OCMW-raad Hugo Cornelis Verslag OCMW-raad 15/11/2017 1. Goedkeuring verslag vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte De OCMW-raad wordt gevraagd het verslag van de vergadering 18/10/2017 openbaar gedeelte goed te keuren. Goedgekeurd

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Inleiding tot de BBC

Inleiding tot de BBC Inleiding tot de BBC Gemeenteraadszitting van 17/12/2013 Gemeente Overijse NIS-code 23062 Begijnhof 17 3090 Overijse 1 2 Inhoud: Inleiding tot de BBC 1. Inleiding tot de BBC... 5 1.1 Algemene principes

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/12/2016

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/12/2016 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 07/12/2016 Aanwezig: Thienpont Alexandra, voorzitter; Adriaensen Maria, Maes Luc, Noppen Hilde, Poels Marleen, Schillebeeckx Elke, Sommereyns Peter, Trappeniers Hendrik, Vandeven

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie