$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3."

Transcriptie

1

2 ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM

3 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ). " $'# ). " " & )' + +' + /0 &."##-,* + 0/ + %*'" 6 #-, % *"#"' 0#' 0 %*"#"' Beheersovereenkomst AFM

4 ! " # 6 %*6%%6,96 #8%6#6*6 #* "#*"##:"# -",;6#6 %06 000%6< #-,6=86* '# > 35 *'# > 9+#' 00 "# # * "#:"# -",; +.#="'' + 00 # 1 00<00. % %*00<00. *'#*# #-,#4< 6#'*"# 6 *'#5*1 *6#-,* Beheersovereenkomst AFM

5 %3 5 #'# 00) '##6*6"#' *'#6* " '#="''. '2## 3 '#*'#'# 6*'#"#6 #''# * # * '#6 *?? 6 " * $ * '#6 *'# ' *'#6* "# 360 '84> '9 > " :1; >" 6* ''#,A4& ( '>3","#!6'>8"#3%"## <=>#&(B " +> 56 # ' '" ># # '6 " : 5 ;> ' # 66 > A' &#6 6C( Beheersovereenkomst AFM

6 " 23> *'# > +.#="'' +00 #' 00"## * "#:"#-",; #' )00$ #'%* #' 0 ' 00 ''# # * "## # =% ).. # "D "'E #'.00 # '"< "D'#"' #'..' # " '# *'#"# #'$00 ' # " '# *'#" '00' #""6 #'## ' ' 00$' '# # #3 0?0 4''# "#-, "#> #100<00. '%*00<00. '' %*00<00$ '' %*00$<00) #'+'00$ '#" " "'' " #'*#-,' '""'''> Beheersovereenkomst AFM

7 $ 00) * - 8 #FG" # % % % '* 'A'"# "#'&(6&6( < "2 #"" H I' #6 " '< &'( &(" 5&5I( "6 * "2 " < " * #' 4 ' * # '#" $ * "5 " ' *&(E' '* "2' J&"#"#(' '6*#'#' /*"#*'# '"#' % $ "5 "50 1' ''# 1 ' ' #6'' " 1 #6 ' # '' ' 4'*HI" Beheersovereenkomst AFM

8 $ * -00) 0 7'### 5 "2 " E " ' &(A6"##6"#*# 4'*'*' '' *##' '#'#E *$*'# 3 0?* 5 4 -, "# 5" "'#> o "##6 o 6 o '6 o ''# '''" 5 "'"6 #-,> o "#"#6 o "# """6 o &" ( "26 o? 4 -, "# " '##* '6* '00$ Beheersovereenkomst AFM

9 , "# " #'6 "< "# 4 -, *"# ' *'# " # "# &' '#'(""> &( ' ' # -, " 0 "#6 "# &(' " 9# ""59#'" ' "# * 0 0 &9-6 3K-,(' 6 * '6 6 "# " #-, 7 5 "5 A6 "# #' 00"##* "#:"# -",;6' " ' # "# * "1 &/%(! 5 &"# '#'( 5 <''# # # * * # * * L ' ' # # K*6# "# 3 4"6 # " 3'#"#' "# 0 *#5": 1 "5; Beheersovereenkomst AFM

10 #' 5 + +B #6 L"#' ** '" C5" 4 -, #' ' #&" <(4'#-, * "# " ' A 4 -, *"# ' * '#"""> M 5" " #-,"# " ' " "#6 '#* / "0 * 6 " " " 5"6* % + 15 * #*"#'# 6# " 6 # '# '# * # # ' 6 # "# #-,*"#"""> " 00) "6 "# # ' #*" #-,* &( "2 " ' # '#"' 6 1 " '# Beheersovereenkomst AFM

11 * 6 # -,*"# ' '* "#> o #6 o "*'6# **"# o '? &''#66*( 6",'#' * # -,*"# # " '6 #*'#> NJ< E N"# #'E 6N'#"#' 2 6* 5 " 4 -,*' # " # ' *# " * " # " &#( 4 -, *"# ' *'# "#*#"#'# ""> K"#6'"##'E 'D + 6 "# "##' ' * ' 6 ' 1 K #' *6 "O Beheersovereenkomst AFM

12 #,'#3P<' "2*#-,6, &,( #'%*6 ' > # '# '* &97 " 6<6< 6*'' "# C( #*Q # &6 "6 *'#66C(E "" "# '#6 "# <?6 * # 6 ',' "2 6 " "2 # -,6,&,(#'%*6 ' "#'> ' 7/1< #"# #E 'E <"#'# Beheersovereenkomst AFM

13 ) "'" 4 "%%% * "# "#"" "2" : 6 * "# A * "# " # ' "" "#'*"#>! "2 # "6 #" ) "'" "2 ' " * ' " "<"' '" "2 # "#<"'' "* "' "*> - # ##E - '#E - #2 # 1 Art. 33 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid Beheersovereenkomst AFM

14 ) 4"L # ' # "L''##-, 4"L"6# #*# "#* #'''> < "2 "E < ''# "2'# E < #<*# #"#<" 4-,#"#'"*"#6??'#> '"# "# " L "6 ' "' '-"2P%%*E '"# L '##*' *"# # -,' 00) " < *<L * " '# * "#6 ' ' 00) "# 6* #'#-, " ''*"#*#-,' '#6 A"&#' ( " L 6' O #* 4 # -, # " " "26 ' &( &% ("6## *"*#" * # '# # " "?? # 2 * "6' Beheersovereenkomst AFM

15 & "00 4 -, *"# # '"# '"# # %* O ""# *'# " ##-, "' &3 R'#' 00 "# # * "#:"# -",;6 00$6"##' ) 00$#'%*6 # #-,>? :4-,# # "# # 6 " 6 " * ' '# # 6 < ' '; :4 -,# " '"> S## <6< "'#6# "#"#"6#E S#''#"#"# #6 #*6''6 '#6'# '6'6 "6 "#6 '# *6 6 '6 ''E S#<'' "# '#; Beheersovereenkomst AFM

16 E 4 -, ' # * "2 *# ' # "#"' ' ' " "#'#6"#"# '# ' "# # '"#'*' 4**'' # '# '#-,#-,"# *"# ' " '6 # # -, '"6 # ' 6#* "##-,"#* '"# %* ' '" # -, * # -,'#I*"## 9# *' " # -, # 00) * * # 6*&=K( #' Beheersovereenkomst AFM

17 C 9O""' "##-,> '0 ">''# * "# " #?? # 9*"##-,> o 3" o M # o ' * O #O#E ' '1" E6' ''<O'"6 "#"#&#'#(6"#"##'6 '66* 9*"##-,> o 3" '"#"# &'6 "6''6"#"##6 C(' o ' ' "" '"#"#' o 5D 6 ' # " ' "" #""" o ' # &"#"# "( # '#"#" * " 9 "E ' # ' " "# &'6'#6""6'( 9*"##-,> o 3" "#6 '# o '"""# o 5D 6 ' # """ o ' ##"#" Beheersovereenkomst AFM

18 o %# '# # -,/ &-"L, L(!"5" 0 E# '# ' & #6 " '6 "#"# ##6 6*( / E ' "2 "# ' 6*'*"## "" 9 * "# # -, & '# ' 6 # "# #'#O'<L(> o "# 6 "# " ' o * "#6 " '&''' '6 #6 "#6*( o &'( 6" #"# o "#'#* o * "2' + E'"'# 9 * "# # -, & '# ' 6 # "# #'#O'<L(> o M' " ' o *O "D"' o 'O "D"'" o 6"D*#'#" Beheersovereenkomst AFM

19 6 1E ' "2 *< 9 * "# # -, & '# ' 6 # "# #'#O'<L(> o = "6 # # "#' o 36 2 "6'"#6 "# I6 6 * o o 'O "D'" + "E ' "" " O ' " "O 9*"##-,> o 3" " O o ' ' "" "O o 5D 6 ' # "'"" o ' ##"#" "O! "E' "2*#'# " 9*"##-,> o '# &6"#66*6'6*( o ' '# &#""6A'66*( o ' '# &#""6'6*( o '# ' #-, Beheersovereenkomst AFM

20 < E ' * 9 * "# # -, & '# ' 6 # "# #'#O'<L(> o '#"# ' # & %? "('' o "D # O &"# ( o "" &*"# ( Beheersovereenkomst AFM

21 $ (3/ ' # ' &* "# $ ) * '#(*"##-,*"# '&%( $ 00) * - 8 # FG " # %%% "#$$%$$&'& ( &( F "5 ", 5" ,' #6 '* 'A'* ' 4-,##6 000$' 00$6 Beheersovereenkomst AFM

22 #"" H I' #6" '<&' ( "#$$%$$&'& ( "5 &5I( "6 * "2 " < " * # ' "#$$%$$)'* +, "#$$%$$&'& % # #' #"%'6"#6# ' * '*"#' "#$$%$$)'* +, 4-,6"H I6"A #""HI' #'# 4-,3, '5IB68 %" ' $00$ 4-,* '''* #6 #' *#-, A##" *#"#"#'E# ' " ' Beheersovereenkomst AFM

23 $ * "5 " / ' *6 * "# $$%$$)' * -, J ' * # ' ' # ' ' '# ' K "#"# ' ' "# $$%$$)' * -, / * "# * '# ' "# ' "# $$%$$)' * -, F 5* * 0) " G0 " "5 #* *"" ' "#-,# ""'## "# " 4-,*' #'#' %"#-,"# ''* "#*'# Beheersovereenkomst AFM

24 % $ "5 "5 0 1 ' ' ' # "#$$%$$&'& 1 '' #6 ' ' " "#$$%$$&'& 1 #6'# '' *"# "#$$%$$&'& K # ' " 6 " #6' "# $$%$$)' *.+(/ / % F " * "5 "5 " 0 " 1 1 "5 " 4-,*' * ' 4 -, 6 *6"*# ' &<("" " O 4-, '# 4-,'' "*# * # ' * HI 6 # H IE ' #'#' :;" Beheersovereenkomst AFM

25 $ * - 00) 0 7 '# # #6 ' ' # # "# " "#$$%$$&'& 5 "2 " E " ' &( A6 "##6 "# *# "#$$%$$)'* 0 F * * - 00) * 0, *1 * *1 4-,' #' # 6 "D* "2'# # E # "# 4 -, * # "# 6 # ' '*# #&(# Beheersovereenkomst AFM

26 3H " F "5 ", 5"1 1 5 F "5 - " *0" D " *0"5 *' -,OO00$O 000$"#" *'##'# 6"# & *"##( # * '"# # -,#' '6#-,# '> (%# '6# '#'# L6 " '# ' "# " ' # ##'# '(-# '#A# 4'* '#'"#' '' '*6*" "(" 4-,*"*'6 #"&#66"" "#( (4-,**"#'#' ' #6*6# &(""6""* '# %# #*# -, *' 6 "*'"#*' ""# Beheersovereenkomst AFM

27 ## '*" * * #% 8 6 *6 '' 6 *6 #*6*#'%''# '#* *# '# # ' 00) ' #'O '# *"#* * L #""'*'# * ' J *"# "# "2 * # "#6 ' K*O <"> N # -, # F 5- : 5 ;- 1 D : 5 ;"1 5 "0 #""HIA' '*'' '<6*'" * "2 " * *# -,6 " I I6 ' #&*'"6 '"6 # #'( L"# '"#' " * # # O ' #""HI K*O <"> N#'#-,' # N Beheersovereenkomst AFM

28 % +; F 5 ' "5 +; < -! 0 " #1 # 5I %6 8 B " * 3, 4-,*5""'# 6#*"' '# 6 # ' 00 "&1O3O00O $(* * '6 4 -, 6 * 3,6' # 5I "6## # -, 3, * 6 8"#6 " 5I6 ' # ' * " #'#6' "2 ' "* #"# 6" '6"6*#* ''#7%#54 ' ' 5I " % K*> # ' " "'###-, Beheersovereenkomst AFM

29 F * 5" "5 " * 1-1" 4 * D 1,* "- " 0 "5 ' A #" * "2 " * *# -,' #&*'"6 '"6 #( L"# "#"# " " '*##" *#-,83%6* '##" * #'6 83%6* *#-,*66"#"#' ##" 4-,*#K*6#"# 3 #"6# " 3' # #' "# ':'; ** *# " "#" 6"#"'*" *"##-, K*O <"> N ' '#'# -, '"# ' * # #" & :';6 "# #'( N ' '&' # -,('"#'*# #"& : ';6 "# # '( T 00N Beheersovereenkomst AFM

30 F 5* * 00) " G0 " "5 F 0 "0 -*" 02 IC" # 3 J "* "1 I #E$ * "5 J 5 * * 11 0 K*O <"> N ' * ' * N#-,"#"#' F * " " "5 K*O <"> N ' ' '# #-,&*'6( N ' '#'# -, U 000V'#'# N ' '#'# -, U 000V& A( #" " % " " 5 * 5 * " K*O <"> N " ' O *#-, Beheersovereenkomst AFM

31 % F " * "5 "5 " 0 " 1 1 "5 " % F * "5 0 * "5 K*O <"> N'#-, " * % F * - * 1 0 G0 K*O <"> N "" # -, '?? " &6 "< ( % % F 1" 4-,*"#6'##6 #:" 00) 0 06 * # #;6*$00) K*O <"> N # # -,'# " *' # &*6"( % F" "0 *105 *1 " * :1; :5 0;, "111 1 " " I1J K*O <"> 4:;"#-,"#, * O ':;" " Beheersovereenkomst AFM

32 F * * - 00) * 0, *1 * *1 F " 1 " 5 - B * 00) " 5, 1 K*O <"& (> 4'##-,&*( N###-,'# &* 6 ' " "D #%*( N##-,'#'# &( F * - " " * *# -, " # '6 L6' " 'O"#' * *#"#"* '6* ) W * '# * ' " "#6'#* K*O <"> 8 " # -, * # ' '&*"O"#( 8 " # -, * #' '&* O( Beheersovereenkomst AFM

33 3 5 F " 9#-," &(H"#I6' "'#-,*'' "#O *"#O ##6 K*O <"> **" F 1 5- J # " % % % 8' B, '"# # -,6 BJ '# '"# "2 # -, ** " ' # L '6 # "# "*'6 '#6 '#6 59 "# P "2* '"# #"# 9 * " * # -, '* "# ' ' '#6 "# # O *# ' ' ""#" K*O <"> **" 6* Beheersovereenkomst AFM

34 % F 5 " 0 9'??"# #' "'#-,*X &2(""*??##*O# " *#'"#&#('6 " * '&2(# "#'#'# K*O <"> **" 6* F0 D 0 ' "26#"## ""*6*# "# "#""&2( # 4' # " # *"#*#'#*"#> * # " & < "6 <( 6"#'E *Q "'#" "" # * ' 6 "# "'#-, K*O <"&T(> 8 " # -, ' ' * #'"" 8 " # -,' ' * #'"" Beheersovereenkomst AFM

35 2 F0 K 0 0 #-,6#'*6""" Q "'* "2* *" 9* " #-,*'#-, 0 A "# ""?*"# -,6## 596* "59??59 '# -,6A59<&( &''""7/<9( K*O <"> **" 6* # F" " 5 * -"1-5 *6<*<L 6"""'" #-,Q "'"#'' *<*<L*'"6' """#66# 9 " " " L"# " * 6 6 # # # -, " " * "' K*O <"> **" 6* Beheersovereenkomst AFM

36 F*" " * 9*"#"#* '# &( # " A " "#'#-, *'# -, " 6 *#'' "Q ' " K*O <"> *# *#" & F5L * 1 7* L6""#6 #6 '"6*'# "#O"#* L"# <*6 # 6"" ' 00)*' K*O <"> **" 6* ( M5 5" 8 *# -, ' 6 "#-, "L6' "#6 "2"' "#"*"** ' '#-, &* W4-, "Q ""( Beheersovereenkomst AFM

37 9*"#* &( " 6 ' # -, ' * " " '#-, K*O <"> N"??*' F * - "1 L %# -,* # L&''%/5<6 5-<6 *( Q 6 ' "" " # 2 " " * '# 6 * " &(' " * * " ' '#''&6'P'"'*( K*O <"> %# '# # -,'" * F 5 / *0 " 5"/B #-,6'" ## "#/BI#-, "## '"#" '6 ' K*O <"&T(> Y#-,?? /B Beheersovereenkomst AFM

38 3 #'# *'#* "##-, "##-,** '#* *# #-,E* *'# $ %3 ) '#2'00+<0 0# '"L"&' '"( #3 "2 #&## ( #*' ' # -,6 # 6 ' " # " ' # -, '"# "#.*'# ' "2 ''"##' #**#$W$#*%.00 #'" 7 ' ## O * '# *'#' <#-, "# # -, '' # -, *"# ' 6 ' '"#&('#A 7"##7/1<'#*'# '"L"&''"( Beheersovereenkomst AFM

39 3 ' *"# "# '# -,# " # '*"#" "" ' # # ' 23' "# # # -, # 6'' 00$# "# # # ##* "# ' "#*# "#'"# '"# '# 9*" 'O "*''#A"*# # # # #-, #3 * 9*" 'O # -,*"# ' ' # "3*#'# -,* Beheersovereenkomst AFM

40 3 "0 9 # -, '"# 6 '" * 4 ' # -, * # # "2 '*# " 2 ' # #-, * O # * 2"6*6 4& *( * # #-, &31* " J Beheersovereenkomst AFM

41 ) " * (3F 0 ) "2#-,&*''00)(> O%8"# '8"#' "#I$.0 '$ *'6' " #'#"#&6 6#6"#6#6*66'6C( '00)*"#> Z.$+$000J8= Z )0008= Z))0008= Z $000001= '.0*' " > #-,> % )>Z.$.000J8= % )>Z 0.000J8= % ).9<>Z.0008=Z.0008= %))>Z $000J8= %)).9<>Z$00008=Z++0008= ' 4*&"'(> % 0 >Z$$ 000J8= %)0 "#6'>Z ).000J8= " "#> % )%/"#>Z+$ 000J8= 4' #' "> % )%5>Z. 000J8= 4' #' Beheersovereenkomst AFM

42 O 4-, > - ''#' ##E*'"# '8"#E'00)* $ Z ' "&"6 "#6<6*(E"# "*"% 3 )" * * "'#-,# "' 3 " *" 0 ) 4-,6" "6 '' #6 2#"#6*# "26 " * '"#'4#'*< '' 4-,'*"# '"#' J* "2*" <# '$ 0&==( L* *"#"# <# Beheersovereenkomst AFM

43 +, #"''*#-, ' L 6 * '"#)W)*'# "#"L"* *' # "'' 6 > # " "2'#"IE ''# "2'#E "E " "2E '"#" ' '#''# %*6 # *6# #-,*E# *'"#*'# % L"# * "# * # -, L "5 L* "#* # < " ' " # -,6 * 0 *'# 4 -, ' *"# L"# * # " '6* " * ' "6 # " "#' '#'#" H 9 " ' # -,*"# '>26 # '# Beheersovereenkomst AFM

44 / " 4*%"#' #%*'> 7 *"# "# '# ## 7 *"# <" '# 7 * ' "2 ' 7 # 6 " ' 4 6 "##-,* > " 4*% 1 " 1 # %* '> 7 *"# "# '#6 "#'&( 7 *"# <" '# 7"#O A " * "# '# 7 * ' "2 ' 7##' 4 6 "##-,* Beheersovereenkomst AFM

45 % $ " 7 * 1 * 1 " # %*'> 7 *"# "# '#6 "#'&( 7 *"# <" '# 7 "# O A " * "# '# 4 # 6 "##-,* % 4 ""#*' L"# '# 4# '> % A " #'' '# % ' * '#"##-, %'" &( Beheersovereenkomst AFM

46 $- 3$ '# 11 " )# #-, '> 4 # -, '# 6*6 "'[ K"" "* * # #[ K"""*# #[ K* '" ' 2[ K**'6''# '[ * * '# G#'"> 7 *'#6 #-, 7 "6#-, 7#6#-, 6 # %* * 6 Beheersovereenkomst AFM

47 23! 8"#6" '1O3O00$O0. " #3 " *"#*6#* "# # "# " 6 #* '6#* ' "2 ' ' # 6 * * "##"#* ""6 '# "' ' "2'# '# # <'*# "2 1'# < # "# "' **'# ' ' ##'# '6O *'"" "##-, '## Beheersovereenkomst AFM

48 . " " 3 " *"#6" +#"''6 # '#E 6 *6 "# '6#36XX 4 -, *"# * '#6 6 *6"# '6' '"#'# &34 " J /0 (3 * 4 -, ' " # * *# -,# ' # "?#' %3/ 5 3"'#-, 55D",*' %31* " 0- J Beheersovereenkomst AFM

49 Opgemaakt'in.. '. exemplaren te Brussel. Voor de Vlaamse regering, De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, Geert BOURGEOIS Voor hetagentschap voor Facilitair Management (AFM), Kristel GEVAERT Beheersovereenkomst AFM

50 Bijlage 1: Overzicht van indicatoren m.b.t. artikel 10 - Realisatie van het beleid Type Operationele organisatiedoelstelling Indicator Definitie indicator Doelstelling Frequentie 1.1. Het agentschap draagt grondig onderbouwde voorstellen voor de optimalisatie van de huisvesting aan, teneinde administratieve diensten en kabinetten van eenzelfde beleidsdomein maximaal samen te brengen in eenzelfde gebouw. Realisatiegraad voorstellen AFM inzake huisvestingsconcentratie % van de door het AFM aangereikte voorstellen voor de optimalisatie van de huisvesting dat finaal werd goedgekeurd Prestatie X % (jaarlijks te bepalen in ondernemingsplan) Semestrieel 1.2. Het agentschap werkt, in samenspraak met de kenniscel anders werken, een projectmatige aanpak uit voor de maximale implementatie van het concept anders werken bij de invulling van nieuwe huisvestingsbehoeften. Tijdigheid van adviezen AFM bij huisvestingsaanvragen Succesratio van adviezen AFM bij huisvestingsaanvragen % van huisvestingsaanvragen waarbij het AFM binnen een periode van 2 maanden een voorstel heeft geformuleerd % van de door het AFM geformuleerde voorstellen dat gevolgd werd door de klant Prestatie 90 % Semestrieel Prestatie 70 % Semestrieel 1.4. Het agentschap treedt op als gangmaker en verzekert dat elk nieuw te betreden gebouw voldoet aan de bepalingen inzake toegankelijkheid, geadviseerd en opgevolgd vanuit een toegankelijkheidsbureau. Op vlak van renovatie zorgt het AFM eveneens voor maximale toegankelijkheid voor personen met een handicap; voor zover het technisch uitvoerbaar is, rekening houdend met de eventuele beperkingen eigen aan de aard of structuur van een gebouw. Toegankelijkheidsratio nieuwbouw kantoorgebouwen geadviseerd door AFM % van nieuwbouw kantoorgebouwen (die betrokken worden op advies van het AFM) dat beschikt over een kwaliteitslabel inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap (of voldoet aan de eenduidige definitie van toegankelijk gebouw, in afwachting van het in voege treden van dergelijk kwaliteitslabel) Prestatie 100 % Semestrieel Beheersovereenkomst AFM

51 Toegankelijkheidsratio kantoorgebouwen onder beheer bij AFM % van kantoorgebouwen onder beheer bij het AFM dat beschikt over een kwaliteitslabel inzake toegankelijkheid voor personen met een handicap (of voldoet aan de eenduidige definitie van toegankelijk gebouw, in afwachting van het in voege treden van dergelijk kwaliteitslabel) Prestatie + 5 % tegen einde BO (nulmeting in 2007) Semestrieel Besparingsratio aardgas % korting bekomen t.o.v. de standaardprijs voor aardgas Monitoring NVT Afhankelijk van termijn contracten 2.1. Voor de entiteiten van de Vlaamse overheid wordt een zo zuinig en milieuvriendelijk mogelijk raamcontract afgesloten voor aardgas en stookolie. Besparingsratio stookolie % korting bekomen t.o.v. de standaardprijs voor stookolie Monitoring NVT Afhankelijk van termijn contracten Aandeel hernieuwbare elektriciteit % van de door het AFM aangekochte elektriciteit dat hernieuwbaar is Monitoring 12 % Afhankelijk van termijn contracten 2.2. Het agentschap zorgt voor een optimaal energieverbruik in door haar beheerde gebouwen en ondersteunt de andere entiteiten van de Vlaamse administratie. Energiebesparingsratio Per gebouw, waar mogelijk ook per entiteit: % energiebesparing t.o.v. vorig jaar (elektriciteit, water en brandstof) Monitoring NVT Semestrieel Beheersovereenkomst AFM

52 Opvolgingsratio energieboekhouding % van de kantoorgebouwen onder beheer van AFM met een oppervlakte > 1000m² waar de energieboekhouding maandelijks bijgehouden wordt Monitoring NVT Semestrieel Realisatiegraad energieprestatiecertificaat % van de kantoorgebouwen onder beheer van AFM met een oppervlakte > 1000m² waarvoor een energiedeskundige (intern of extern) werd aangesteld om het energieprestatiecertificaat op te maken Prestatie 90 % Semestrieel 2.3. Bij alle relevante projecten van het agentschap wordt aandacht besteed aan rationeel energieverbruik en worden duurzame en vernieuwende technieken inzake energiebeheer gepromoot Inspanningsgraad AFM inzake energiebesparende initiatieven % van relevante projecten waar energiebesparende initiatieven voorgesteld of genomen werden door het AFM Prestatie 90 % Semestrieel 3.1. Het agentschap verzekert een milieubewuste afvalinzameling in de grote administratieve gebouwen van de Vlaamse administratie. Realisatiegraad selectieve afvalinzameling % van de gebouwen waar het AFM instaat voor de afvalverwijdering waar aan selectieve afvalinzameling gedaan wordt Prestatie 90 % (nulmeting in 2007) Semestrieel Beheersovereenkomst AFM

53 3.2. Het agentschap treedt op als gangmaker en integreert, waar mogelijk en zinvol, criteria inzake milieuvriendelijkheid in de aangeboden (raam-) contracten voor facilitaire goederen en/of diensten. Realisatiegraad milieucriteria in bestekken Totaal, indien mogelijk ook per product- of dienstengroep: % van de contracten opgemaakt door het AFM waarin één of meerdere milieucriteria werden opgenomen Prestatie X % (nulmeting in 2007) Semestrieel 3.3. Het agentschap treedt op als gangmaker en adviseert de entiteiten steeds over de meest milieuvriendelijke opties met betrekking tot hun wagenpark. Realisatiegraad milieuvriendelijk wagenpark % wagens in het door het AFM beheerde wagenpark dat een maximale CO2 uitstoot heeft conform de omzendbrief hieromtrent (per categorie) Monitoring NVT Semestrieel 3.4. Het agentschap bestendigt de voorbeeldfunctie die zij reeds heeft verworven dankzij haar aankoopbeleid inzake eerlijke koffie, fruitsap en wijn en haar ondersteuning van de Semestrieele week van de fair trade. Aantal eerlijke producten in aanbod # eerlijke producten dat door het AFM wordt aangekocht Monitoring NVT Semestrieel Beheersovereenkomst AFM

54 Omvang wagenpark beheerd door het AFM # voertuigen beheerd door het AFM (totaal en per entiteit) Monitoring NVT Semestrieel 4.1. Het agentschap treedt op als gangmaker en biedt de entiteiten de mogelijkheid beroep te doen op haar kwaliteitsvol advies, ondersteuning en coördinatie inzake een efficiënt beheer van hun wagenpark; rekening houdend met de geldende regelgeving en richtlijnen. Marktaandeel wagenparkbeheer AFM % van het wagenpark van de Vlaamse overheid dat door het AFM beheerd wordt (zowel totaal als per entiteit, waarbij de cijfergegevens per entiteit gecoördineerd aangeleverd worden door het departement Bestuurszaken) Monitoring NVT Semestrieel Aandeel gehuurde voertuigen in wagenpark % van gehuurde voertuigen in het door het AFM beheerde wagenpark Monitoring NVT Semestrieel 4.2. Het agentschap zet haar middelen gericht en doelmatig in, teneinde de door haar aangeboden dienstverlening voortdurend te verbeteren en zowel de klantentevredenheid als de personeelstevredenheid (verder) te verhogen Klantentevredenheid Personeelstevredenheid Gemiddelde score van het AFM inzake klantentevredenheid bij periodieke bevragingen (per deelaspect/kernopdracht van het dienstverleningsaanbod) Gemiddelde score van het AFM inzake personeelstevredenheid bij periodieke bevragingen (per afdeling/team) Prestatie 70 % (nulmeting in 2007) Prestatie 70 % (nulmeting in 2006) Jaarlijks Jaarlijks Beheersovereenkomst AFM

55 Bijlage 2: Overzicht van indicatoren m.b.t. artikel 11 Interne werking Type Operationele organisatiedoelstelling Indicator Definitie indicator Doelstelling Frequentie Klantentevredenheid m.b.t. communicatie 4. Het agentschap streeft continu naar een verdere optimalisatie van interne en externe communicatiekanalen en informatiedoorstroming Personeelstevredenheid m.b.t. communicatie Gemiddelde score bij periodieke klantenbevragingen inzake tevredenheid m.b.t. communicatie van het AFM Gemiddelde score bij periodieke personeelsbevragingen inzake tevredenheid m.b.t. communicatie Prestatie X % (nulmeting in 2007) Prestatie X % (nulmeting in 2006) Jaarlijks Jaarlijks 5. Het agentschap werkt in samenspraak met haar klanten concrete Service Level Agreements (SLAs) uit inzake de facilitaire dienstverlening aangeboden door het agentschap Klantenbereik # entiteiten waarmee door het AFM reeds één of meerdere SLA s werd afgesloten Monitoring NVT Semestrieel 7. Het agentschap verzekert binnen haar interne organisatiestructuur een doorgedreven aandacht voor en een betere ondersteuning inzake integriteit. Aanwezigheid aanspreekpunt integriteit Aanwezigheid interne controler Aanwezigheid aanspreekpunt integriteit Aanwezigheid interne controler Prestatie Ja Jaarlijks Prestatie Ja Jaarlijks Beheersovereenkomst AFM

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck

Thema-audit Wagenparkbeheer. Robby Verbeeck Thema-audit Wagenparkbeheer Robby Verbeeck 2 rapporten mbt thema-audit Wagenparkbeheer @ Het Facilitair Bedrijf Aansluitingstraject facilitaire end-to-end dienstverlening voor het wagenparkbeheer bij Het

Nadere informatie

Met trots stellen wij u het eerste jaarverslag van het AFM voor. U kunt het jaarverslag bestellen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Met trots stellen wij u het eerste jaarverslag van het AFM voor. U kunt het jaarverslag bestellen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. Beste lezer, Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Driemaandelijks laten wij u, onze (potentiële) klant, niet alleen kennismaken met ons agentschap,

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVII I VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 268.871 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 15 DECEMBER 2008 DIE GEVOERD

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Beheersovereenkomst 2011-2015. tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management

Beheersovereenkomst 2011-2015. tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management Beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Facilitair Management 21 oktober 2010 Beheersovereenkomst AFM 2011 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 A. Generiek deel...4

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK

Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Bijlage 2: ENGAGEMENTSVERKLARING VOOR EEN VERSTANDIG ENERGIEGEBRUIK Vlaams minister Kris Peeters wil met een verstandig energiebeleid niet alleen het aanbod sturen maar ook en vooral de vraag beheersen.

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen.

In opvolging van mijn eerdere schriftelijke vragen ter zake stel ik de minister graag volgende vragen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 369 van JOS DE MEYER datum: 29 juni 206 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Kabinetten -

Nadere informatie

Vlaamse overheid. SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST. protocol nr. 235.750

Vlaamse overheid. SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST. protocol nr. 235.750 Vlaamse overheid Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VïUMS GEWEST protocol nr. 235.750 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 12 JUNI 2006

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Omzendbrief. datum: Aan de personeelsdiensten van sommige Vlaamse openbare instellingen

Omzendbrief. datum: Aan de personeelsdiensten van sommige Vlaamse openbare instellingen mzendbrief Vlaamse Regering Kabinet van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme Aihambragebouw Emile Jacqmainlaan 0,*e verdieping, 000 BRUSSEL Tel. (0) 0 00 - Fax.

Nadere informatie

CO 2 Energie reductie plan

CO 2 Energie reductie plan Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Energie reductie plan 2015 Pagina 1 Inhoud 1. Introductie 3 2. Organisatiegrens 3 3. Reductiedoelstellingen 3 4. Energie en CO 2 -reductie

Nadere informatie

Dienstverlening Reisbureau,

Dienstverlening Reisbureau, Service level agreement, behorende bij de Overeenkomst, tussen ROC Friese Poort en [opdrachtnemer] Bijlagenummer: Bijlage 5.2 Versie: 0.0 concept Datum: 25-11-2016 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit: praktrijkcase

Duurzame mobiliteit: praktrijkcase Duurzame mobiliteit: praktrijkcase 26 september 2017 Jan Van de Putte Directeur Dienst Aankoopbeheer, Dienst Service en Logistiek Departement Facility Management Stad Gent Structuur (huidig) Cluster Grondgebonden

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 81447 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2010/35977] 29 NOVEMBER 2010. Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand De Vlaamse minister

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

VR DOC.1133/1BIS

VR DOC.1133/1BIS VR 2016 2110 DOC.1133/1BIS VR 2016 2110 DOC.1133/1BIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Investeringen in infrastructuur

Nadere informatie

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016

Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016. Energie management plan 2016 Opgesteld door: L. Pira Datum: 19/07/2016 Energie management plan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 2 3. Plan van aanpak... 3 3.1 Scope 1: reductiemaatregelen brandstofverbruik...

Nadere informatie

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie?

b) wat leert dit cijfermateriaal ons over het vergroeningspotentieel/de vergroeningsmogelijkheden van deze voertuigcategorie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 8 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergroening

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, inzonderheid op artikel 23; MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 7 APRIL 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende de afbakening van woonvernieuwings- en woningbouwgebieden De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 15

Nadere informatie

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert

Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens. Bernard Govaert Lokaal Kyotoprotocol Rapportage verbruiksgegevens Bernard Govaert Om te kunnen weten hoe uw geleverde inspanningen evolueren, is het van belang van dat u uw energieverbruik registreert. Ondertekenaars

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan

(tov 2011) In het Energie Management Programma zijn de reductiedoelstellingen zo SMART mogelijk geformuleerd: Plan Stand van zaken 1 e halfjaar 2014 Overzicht 1 e halfjaar 2014 opgesteld door Monique ten behoeve van MT-vergadering augustus 2014. Reductiemeting is nog niet verricht in 2014. 1 Inzicht (stand van zaken

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen

ONTWERP VAN DECREET. tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen Stuk 643 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 5 januari 2006 ONTWERP VAN DECREET tot overname van personeelsleden van vzw Info-Toerisme naar het Intern Verzelfstandigd Agentschap Toerisme Vlaanderen 1494

Nadere informatie

protocol nr Over

protocol nr Over Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 259.841 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 7 APRIL 2008 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg M.J.M. Stoop Versie: augustus 2014 1 Voorwoord In onze missie staat

Nadere informatie

VR 2016 0107 DOC.0714/1

VR 2016 0107 DOC.0714/1 DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

VR DOC.0541/2BIS

VR DOC.0541/2BIS VR 2017 0206 DOC.0541/2BIS Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoersmaatschappij

Nadere informatie

protocol nr. 332.1 068

protocol nr. 332.1 068 Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 332.1 068 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 JANUARI 2014 DIE GEVOERD

Nadere informatie

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen

Advies. Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van niet-residentiële gebouwen Brussel, 10 september 2008 Advies besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Advies Besluit energieprestatiecertificaat bij verkoop Inhoud 1. Situering... 3 2. Advies... 4 2.1. Neem maatregelen om

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis

Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Fiche 1: Urbain Cayzeele vzw Het Havenhuis Binnen onze VZW is deze doelstelling voorlopig niet opgenomen. Bij de nieuwbouw is dit reeds voorzien bij de besprekingen met architectenbureau en met VIPA. Vipa

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiemogelijkheden Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Reductie doelstellingen 2016 Energiebeleidsverklaring

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018

CONCEPTNOTA. Aanpak voor de aanpassing van de Vlaamse regelgeving aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) tegen uiterlijk 24 mei 2018 DE MINISTER PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

VR DOC.0737/2BIS

VR DOC.0737/2BIS VR 2016 0807 DOC.0737/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN CULTUREEL CENTRUM BETHANIEN PPS IN DE PRAKTIJK

ADMINISTRATIEF EN CULTUREEL CENTRUM BETHANIEN PPS IN DE PRAKTIJK ADMINISTRATIEF EN CULTUREEL CENTRUM BETHANIEN PPS IN DE PRAKTIJK Bart Sebreghts Schepen financiën en PPS Michaël Joris Commercieel medewerker Situering Zoersel Provincie Antwerpen Voorkempen 22.000 inwoners

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2008 MONITEUR BELGE 26811 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning

ICT Contract 2015 Raamovereenkomst voor Technische ondersteuning door ICT-Profielen Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning Glossarium ICT-contract 2015 - Technische ondersteuning - 1/10 - Inhoudstafel ICT Contract 2015 1 DOEL VAN HET DOCUMENT... 3 2 GLOSSARIUM... 3-2/10 - 1 Doel van het document In dit document wordt een definitie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260

Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder 2014 06-31665260 Datum: 01-07-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Belangrijkste energieverbruikers... 3 2.1 Reductiedoelstellingen... 3 2.2 Reductiemaatregelen...

Nadere informatie

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid.

AFM biedt diensten aan alle organisatie-entiteiten van de Vlaamse Overheid. SELECTIEREGLEMENT Projectleider bouw (M/V) Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten statutaire functie, rang A1 graad: adjunct van de directeur standplaats: Brussel werkregio: Vlaanderen

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering

Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Bedrijfscontinuïteitsmanagement en crisiscommunicatie Kadering Carolina Stevens Departement Bestuurszaken Seminarie crisis- en reputatiemanagement Consciencegebouw 6 oktober 2009 Inhoud 1. Wat is bedrijfscontinuïteitsmanagement?

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Juni 2012 2 Aanleiding De gemeente Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en -bestendige

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen.

Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten inwoner Hoeveelheid elektriciteit die verbruikt wordt binnen de Genkse huisgezinnen. HUISHOUDELIJK ELEKTRICITEITSVERBRUIK Omschrijving Meeteenheid Beleidsdomein Relatie met de SO Gemeentelijke beleidsdoelstelling bron Dataleverancier Huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aangesloten

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012

Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 17/11/2014 Tool Burgemeestersconvenant Actualisatie nulmeting 2011 & inventaris 2012 Kadering» VITO actualiseert jaarlijks, in opdracht van LNE, CO 2 -inventaris gemeenten» Taken voorzien in actualisatie

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

Ontwerprondzendbrief DVO/BZ/P&0/2007 m.b.t. uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 251.81 2 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 10 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER 2007

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^jSftf

Vlaamse Regering.^jSftf 7^ 4 ~*' Vlaamse Regering.^jSftf " Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de mandaatfuncties van N- niveau en van

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen.

Met de betrachting de vergroeningseffecten van de hervormde BIV te monitoren, wens ik volgende vragen te stellen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 319 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 juni 2016 aan BART TOMMELEIN VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Hervorming

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 11-09-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt;

Vlaamse Regering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF]

Voeg hier uw bedrijfslogo in. Lean and Green Award. Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Voeg hier uw bedrijfslogo in Lean and Green Award Plan van Aanpak [NAAM BEDRIJF] Opgesteld door: Versie: Voorwoord Dit is het format voor het Plan van Aanpak dat nodig is voor het behalen van de Lean &

Nadere informatie

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen?

2. Zijn er scholen die voor hun isolatie werken met een derdebetalersysteem? Zo ja, hoeveel? En wat zijn daar de bevindingen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 125 van MERCEDES VAN VOLCEM datum: 27 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Isolatie schoolgebouwen Investeringen

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_2 Review CO 2 reductiedoelstellingen 02-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang

Nadere informatie

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014;

telling het aantal maaltijdcheques een beroep doen op de alternatieve bijzondere wet van 6 januari 2014; Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juni 2O12 tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieen

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Evaluatiekader Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Energie Management Plan 2015

Energie Management Plan 2015 Energie Management Plan 2015 Bijlage bij het KAM jaarplan 2015 Voorlopig Versie 1.0 VBG 2015-09 22 Energie Management Plan 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Energie Management Plan 2015 1 Veiligheid 2

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond?

1. Kan de minister een stand van zaken geven over de uitvoering van het actieplan? Welke acties zijn nog niet afgerond? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND Vraag

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen

nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS e-tendering - Gebruik door lokale besturen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 807 van BERT MAERTENS datum: 1 juli 2015 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie