Beheersovereenkomst tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersovereenkomst 2011-2015. tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management"

Transcriptie

1 Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Facilitair Management 21 oktober 2010 Beheersovereenkomst AFM

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 A. Generiek deel...4 I. Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Ondertekenende partijen...4 Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst...4 Artikel 3 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst...5 Artikel 4 Definities...5 II. Engagementen van het AFM...7 Artikel 5 Missie, visie, waarden en strategische doelstellingen...7 Artikel 6 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen...11 Artikel 7 Interne werking...39 Artikel 8 Aanvullende opdrachten...54 Artikel 9 Andere engagementen...54 III. Engagementen van de Vlaamse Regering...55 Artikel 10 Financiële bepalingen...55 Artikel 11 Andere engagementen...56 IV. Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen...57 Artikel 12 Herkomst van de financiële middelen van het AFM...57 Artikel 13 Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen...58 Artikel 14 Algemene bepalingen inzake het beheer van de financiële middelen...58 V. Opvolging, rapportering en evaluatie...59 Artikel 15 Opvolging...59 Artikel 16 Rapportering...59 Artikel 17 Evaluatie...61 VI. Geschillenregeling...62 Artikel 18 Geschillenregeling...62 VII. Aanpassingen beheersovereenkomst opschortende voorwaarden...62 Artikel 19 Aanpassing beheersovereenkomst opschortende voorwaarden62 VIII. Aanvullende bepalingen en overgangsbepalingen...63 Artikel 20 Aanvullende bepalingen...63 B. Specifiek deel...63 Beheersovereenkomst AFM

3 Artikel 21 Verplichtingen van het AFM inzake tarieven...63 Artikel 22 Samenwerkingsovereenkomsten...63 Beheersovereenkomst AFM

4 A. Generiek deel I. Algemene bepalingen Artikel 1 Ondertekenende partijen Tussen en de Vlaamse Regering, hierna genoemd de regering, vertegenwoordigd door de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, de heer Geert Bourgeois, hierna genoemd de minister, enerzijds, het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Facilitair Management, hierna genoemd het AFM, gevestigd te Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de administrateur-generaal van het AFM, mevrouw Kristel Gevaert, anderzijds wordt volgende beheersovereenkomst afgesloten: Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten : Ter uitvoering van artikel 5 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Facilitair Management. Overeenkomstig artikel 8 en 9 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli Deze beheersovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst die handelt over de regels en voorwaarden waaronder het AFM haar taken vervult. Het regelt de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria. Het is een stuur- en opvolgingsinstrument, in het bijzonder gericht op een doelmatige uitvoering of dienstverlening, opvolging en evaluatie. Deze beheersovereenkomst legt dan ook de wederzijdse rechten en verplichtingen vast van de Vlaamse Regering enerzijds, en het AFM anderzijds. Beheersovereenkomst AFM

5 Artikel 3 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst Onderhavige beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en loopt, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding, tot 31 december Indien bij het verstrijken van deze beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt deze beheersovereenkomst stilzwijgend verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen een termijn van één jaar na de in het voorgaande lid bedoelde verlenging, of wanneer een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Vlaamse regering na overleg met het hoofd van AFM voorlopige regels vaststellen inzake de aangelegenheden zoals bepaald in artikel 9 1 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. Om in te spelen op wijzigende omstandigheden kan tijdens de duur van deze beheersovereenkomst, op verzoek van één van de ondertekenende partijen, en conform artikel 19 van deze beheersovereenkomst, een addendum aan deze beheersovereenkomst worden toegevoegd teneinde bepalingen toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. Artikel 4 Definities Voor de toepassing van deze beheersovereenkomst wordt verstaan onder: AFM: agentschap voor facilitair management AFM servicelijn: algemeen aanspreekpunt van AFM voor klanten AgO: agentschap voor overheidspersoneel Archibus: facilitair management informatiesysteem in gebruik bij het AFM BBB: Beter Bestuurlijk Beleid CAG: college van ambtenaren-generaal van de Vlaamse overheid CRM: customer relationship management DAB: dienst met afzonderlijk beheer ESR: Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen GDPB: gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk GOK: gesplitst ordonnanceringskrediet GPP: globaal preventieplan GVK: gesplitst vastleggingskrediet HRM: human resources management Beheersovereenkomst AFM

6 IAVA: interne audit van de Vlaamse administratie IF: inspectie van financiën IIP: investors in people ILVO: instituut voor landbouw- en visserijonderzoek IMZ: interne milieuzorg ISO: internationale organisatie voor standaardisatie LNE: leefmilieu, natuur en energie MODO: toepassing voor rapportering en opvolging van doelstellingen NGK: niet-gesplitst krediet NVT: niet van toepassing OBD: operationele beleidsdoelstelling OOD: operationele organisatiedoelstelling P2O: interne toepassing voor personeel, planning en opvolging PITA: toepassing voor registratie en opvolging van projecten SLA: service level agreement VAC: Vlaams administratief centrum VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap ViA: Vlaanderen in actie VIOE: Vlaams instituut voor onroerend erfgoed Vlimpers: personeelssysteem in gebruik bij een deel van de VO, waaronder het AFM VO: Vlaamse overheid VRK: variabel krediet VTE: voltijds equivalent VTO: vorming, training, opleiding VVC: Vlaams verkeerscentrum Beheersovereenkomst AFM

7 II. Engagementen van het AFM Het hoofdstuk engagementen van het AFM is gestructureerd aan de hand van volgende doelstellingencascade: Oprichtingsbesluit Miss i e Visie+waarden Strategische doelstellingen Beleidsnota Bestuurszaken Beheersovereenkomst Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen Projectfiches & projectplannen Concrete projecten, verbeteracties en dagelijkse werking Jaarlijks ondernemingsplan Artikel 5 Missie, visie, waarden en strategische organisatiedoelstellingen De missie van het AFM werd bepaald door de Vlaamse Regering en vastgelegd in het oprichtingsbesluit van 11 juni 2004 van het agentschap: Het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) verstrekt facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid te ondersteunen. De visie van het AFM werd bepaald door de directie van het agentschap: Het AFM wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor facilitair management en hierin het eerste aanspreekpunt zijn voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarbij wil het AFM een voorbeeldfunctie vervullen naar de maatschappij door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair management te realiseren binnen de Vlaamse overheid. Beheersovereenkomst AFM

8 Bij het streven naar de realisatie van de visie staan volgende 8 waarden centraal: Algemene waarden van de Vlaamse overheid: o Klantgerichtheid o Samenwerken o Voortdurend verbeteren o Betrouwbaarheid Gedeelde waarden voor het AFM: o Verantwoordelijkheidszin o Professioneel o Transparant o Dynamisch De doelstellingen die hieronder generiek worden omschreven dienen gelezen te worden als een globale doelstelling die voor wat betreft de onderwerpen die eigen zijn aan de werking van AFM, door AFM zelf worden opgenomen en voor de andere onderwerpen maximaal een beroep wordt gedaan op andere entiteiten of kenniscellen die zich in deze materie specialiseren, tot hun kerntaak rekenen en/of er beter voor uitgerust zijn. Teneinde de visie te kunnen realiseren werden 4 strategische hoofddoelstellingen bepaald: 1. Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis m.b.t. facilitair management Productmanagement o welke producten en diensten zijn er op de markt o wat zijn de sterktes/zwaktes van de verschillende producten/diensten o wat zijn de richtprijzen van de verschillende producten/diensten o wat zijn de laatste trends/evoluties/innovaties (in de pijplijn) o hierbij steeds rekening houdend met het aspect duurzaamheid Leveranciersmanagement o welke aanbieders zijn er op de markt o wat zijn de sterktes/zwaktes van de verschillende aanbieders o over welke kwaliteitslabels of officiële certificeringen beschikken de verschillende aanbieders o welke ervaringen hebben wijzelf of anderen met hen reeds gehad o hoe betrouwbaar zijn de verschillende aanbieders (op basis van feiten) o wat zijn de richtprijzen bij de verschillende aanbieders o wat zijn de leveringsvoorwaarden en termijnen bij elk van hen o wie zijn de contactpersonen en hoe is onze relatie met deze personen 2. Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving m.b.t. facilitair management Juridisch o wetgeving inzake overheidsopdrachten o regelgeving inzake alle inhoudelijke materies alle niveau s (Europees, nationaal, regionaal, lokaal) Beheersovereenkomst AFM

9 alle disciplines (huurwetgeving, brandveiligheid, voedselveiligheid, welzijn op het werk, enz.) Normen, standaarden en beleid binnen de Vlaamse overheid o standpunten en beleidsbeslissingen Vlaamse Regering o omzendbrieven o standpunten Inspectie van Financiën o standpunten en doelstellingen belangengroepen milieu (IMZ, enz.) veiligheid (GDPB, enz.) personeel (vakbonden, enz.) 3. Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren Betrouwbaar - we doen wat we zeggen o binnen de termijnen die we beloofd hebben o tegen de kostprijs die we aangegeven hebben o we volgen de dienstverlening nauw op en informeren de klant bij problemen of wijzigingen Efficiënt o beperkte doorlooptijden o minimale administratieve lasten o optimale inzet van beschikbare personeelsleden en middelen Effectief o we bereiken de beloofde resultaten (en dit wordt ook opgevolgd) o we garanderen de beloofde kwaliteit (en dit wordt ook opgevolgd) 4. Een duurzaam facilitair beleid voeren o Een efficiënte en duurzame huisvestingsstrategie Optimaal ruimtegebruik Optimale duurzaamheidsgraad van gebouwen nastreven Duurzaamheid meten en in kaart brengen o Een zuinig en milieubewust energiebeleid Energieverbruik meten en in kaart brengen Optimaal gebruik van energiebesparende maatregelen Sensibiliseren van gebruikers o Een milieubewust en ethisch bewust aankoopbeleid Duurzaamheidscriteria integreren in raamcontracten Voorbeeldfunctie naar alle entiteiten van de VO Pilootprojecten opstarten of ondersteunen Beheersovereenkomst AFM

10 5. Ondersteunende, strategische doelstellingen Ter ondersteuning van de 4 strategische hoofddoelstellingen zijn er nog 5 ondersteunende, strategische doelstellingen binnen AFM bepaald: Een transparante rapportering aanreiken Een diepgaande kennis verwerven van onze (potentiële) klanten Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden Een goede bekendheid en positief imago verwerven én behouden Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden Beheersovereenkomst AFM

11 Artikel 6 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen Voor elk van de 3 strategische doelstellingen en voor de 6 ondersteunende, strategische doelstellingen werden één of meerdere operationele doelstellingen bepaald, die concreter meet- en opvolgbaar zijn en waarvan de realisatie tijdens de duur van deze beheersovereenkomst het agentschap telkens een stap dichter zal brengen bij de uiteindelijke realisatie van haar visie. Deze operationele doelstellingen werden opgedeeld in: operationele beleidsdoelstellingen (OBD s), die voortvloeien uit het Vlaams regeerakkoord en beleidsnota( s) van de minister(s) van de Vlaamse Regering operationele organisatiedoelstellingen (OOD s), die voortvloeien uit interne denkoefeningen binnen het AFM, adviezen van IAVA, de resultaten van door AFM uitgevoerde klantenbevragingen, enz. Gedurende de duur van deze beheersovereenkomst zal de directie van het AFM erover waken dat de doelstellingen uit deze beheersovereenkomst systematisch worden doorvertaald en verder geconcretiseerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen. Daarbij zal de directie van het AFM rekening houdende met de beschikbaarheid van mensen, middelen en tijd verzekeren dat de nodige prioriteiten duidelijk worden bepaald om de doelstellingen zoals bepaald in deze beheersovereenkomst maximaal te kunnen realiseren, ook wanneer dit eventueel ten koste zou gaan van andere (interne) projecten en organisatiedoelstellingen. In onderstaande tabellen staan per strategische en per ondersteunende doelstelling alle operationele beleids- en organisatiedoelstellingen opgelijst, waar relevant/mogelijk telkens met minstens 1 indicator aan de hand waarvan de realisatie kan worden opgevolgd en/of afgemeten. De indicatoren bestaan uit: prestatie-indicatoren, waarbij steeds een concrete streefnorm werd bepaald die men wenst te bereiken voor het einde van deze beheersovereenkomst. Deze prestatie-indicatoren geven een duidelijke indicatie over de performantie van het AFM met betrekking tot haar doelstellingen en de eventuele nood aan bijsturing op bepaalde deelgebieden. kengetallen, die een concreet beeld scheppen van de output van het AFM, maar waarbij een streefnorm niet relevant is. Deze kengetallen kunnen echter wel een belangrijke informatiebron vormen voor beleidskeuzes of beleidsevaluatie, in het bijzonder wanneer deze in de jaarlijkse ondernemingsplannen kunnen gekoppeld worden aan de aanwending van de beschikbare budgettaire middelen. Waar een kwantitatieve indicator niet relevant of mogelijk is (bvb. waar het beoogde resultaat bestaat uit het aanreiken van een rapport) werd als streefnorm steeds een Beheersovereenkomst AFM

12 concrete timing aangegeven tegen wanneer het beoogde resultaat moet gerealiseerd zijn. De streefnormen vormen de minima wat niet wegneemt dat AFM hogere ambities zal bepalen, intern dan wel in samenspraak met de minister, zij het dat deze geen rechtstreekse gevolgen hebben binnen de voorliggende overeenkomst. De indicatoren en streefnormen die nog verdere concretisering behoeven, zullen geëxpliciteerd worden in de jaarlijkse ondernemingsplannen. De entiteitgerelateerde doelstellingen, en waar relevant de bijhorende streefnormen, worden ook opgenomen in de persoonlijke doelstellingen van de leidinggevenden van de entiteit zodat deze mee in rekening gebracht worden bij de bepaling van de evaluatie en mogelijke functioneringstoelage van de leidinggevenden binnen het agentschap. Het wel of niet behalen van de streefnormen en/of ambities zal bepalen of AFM respectievelijk nieuwe dienstverleningen kan aanbieden en/of de klantendoelgroepen kan uitbreiden dan wel omgekeerd. In het eerste geval gebeurt dit binnen het beschikbaar budgettair en VTE-kader en in het laatste geval is het mogelijk dat de werkings- en/of investeringsmiddelen van AFM verminderd worden. In elk van de gevallen moet AFM erop toezien dat de kerntaken op een kwalitatieve manier worden uitgevoerd en verzekerd. Beheersovereenkomst AFM

13 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 1: Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis m.b.t. facilitair management Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 1.1 AFM duidelijk positioneren als het kenniscentrum m.b.t. facilitair management voor de volledige Vlaamse overheid, ondermeer door: de adviesfunctie verder te versterken kennismanagement leveranciersmanagement # adviesvragen door AFM ontvangen % van de entiteiten van de VO dat een adviesvraag aan AFM richtte Stijgende trend Stijgende trend Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.1 AFM als kenniscentrum OBD 1.2 In nauwe samenwerking met het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid), onderzoeken van de verschillende huisvestingsmogelijkheden voor alle diensten van de Vlaamse overheid die momenteel gehuisvest zijn in het Boudewijngebouw, naar aanleiding van het nakende einde van het huurcontract voor dit gebouw Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM - Concrete huisvestingsdossiers Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere huisvestingsscenario s voor alle diensten momenteel gehuisvest in het Boudewijngebouw, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht. Dit huisvestingsproject fungeert als pilootproject voor toepassing van het nieuwe beleidskader inzake de huisvesting van ambtenaren van de VO. Midden 2011 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

14 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 1.1 Uitwerken van een efficiënte en geïntegreerde adviesverlening ter ondersteuning van de entiteiten bij de transitie naar anders werken. Daarbij neemt het AFM, als front office, de taak op zich om de fysieke wijzigingen in de arbeidsomgeving toe te lichten, mensen vertrouwd te maken met de principes van anders werken en in overleg te zoeken naar de best mogelijke inrichting voor de bijzondere taken van de entiteit. AFM zal verder samenwerken met andere entiteiten met het oog op ondersteuning op vlak van organisatorische voorbereidingen. Front office voor geïntegreerde adviesverlening doorheen het volledige traject geïmplementeerd # adviesvragen m.b.t. anders werken door AFM ontvangen Eind 2011 Kengetal/NVT NVT Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Voor de specifieke kennis die het AFM zelf niet in huis heeft worden duidelijke samenwerkingsakkoorden gesloten met partners waar deze kennis wel aanwezig is (zoals bvb. AgO) Beheersovereenkomst AFM

15 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 2: Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving m.b.t. facilitair management Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 2.1 Verzekeren dat de geldende weten regelgeving steeds gerespecteerd wordt bij alle overheidsopdrachten van AFM % van overheidsopdrachten van AFM waarvoor een juridische betwistingsprocedure werd opgestart (rechtszaak, arbitrage, klacht, enz.) Jaarlijks: < 5 % % van overheidsopdrachten van AFM dat 1 of meerdere malen negatief geadviseerd werd door IF omwille van inbreuken tegen de geldende wet- of regelgeving < 2 % Interne database Continu Beheersovereenkomst AFM

16 OOD 2.2 Verzekeren dat alle personeelsleden van AFM die vanuit hun functie te maken hebben met overheidsopdrachten steeds goed vertrouwd zijn met de evoluties inzake de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor maakt AFM maximaal gebruik van de kennis bij andere entiteiten zoals bijvoorbeeld de afdeling overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken. Er zal met hen een haalbare planning per jaar worden vastgelegd. % van de personeelsleden van AFM die vanuit hun functie te maken hebben met overheidsopdrachten dat in het voorbije jaar een (opfrissings-) opleiding m.b.t. (de evolutie op het vlak van) de wetgeving overheidsopdrachten volgde Jaarlijks: 90 % P2O Continu Beheersovereenkomst AFM

17 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 3: Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.1 Op initiatief van het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid), meewerken aan het grondig evalueren van alle elementen van het huisvestingsbeleid, waarbij alle bevindingen en adviezen gebundeld worden in een omvattend voorstel voor een toekomstig efficiënt, effectief en duurzaam huisvestingsbeleid van de Vlaamse overheid. Daarbij worden ook de kerntaken en samenwerkingsverbanden duidelijk vastgelegd voor de verschillende organisaties die betrokken zijn bij vastgoedbeleid, vastgoedbeheer en facilitair management binnen de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management Aan de minister een evaluatierapport aanreiken voor alle activiteiten waarbij AFM verantwoordelijk/betrokken is met concrete voorstellen over de wijze waarop het vastgoedbeleid, vastgoedbeheer en facilitair management van de Vlaamse overheid kan geoptimaliseerd worden.. Eind 2012 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

18 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.2 Afsluiten van dienstenovereenkomsten (Service Level Agreements SLA s) met klanten, waarin duidelijke afspraken en garanties bepaald zijn over de te leveren dienstverlening, de kwaliteit, de timing en de voorwaarden (wie betaalt wat). Dergelijke dienstenovereenkomsten worden zowel afgesloten voor de continue dienstverlening als voor de projecten. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management % van klanten (entiteiten van de VO) waarmee 1 of meerdere dienstenovereenkomsten (SLA s) werd afgesloten 25% eind % eind % eind % eind 2014 Interne database Continu OBD 3.3 Verzorgen van de volledige voorbereiding en coördinatie van de verhuis naar en het (technisch, administratief en operationeel) beheer van het VAC Leuven, het VAC Brugge en het VAC Gent Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM: concrete huisvestingsdossiers VAC Leuven operationeel in gebruik genomen VAC Brugge operationeel in gebruik genomen VAC Gent operationeel in gebruik genomen 1/3/2011 begin 2012 begin 2014 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

19 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.4 Op basis van wederzijdse engagementen van alle betrokken diensten en de verantwoordelijke ministers komen tot een concrete oplossing voor een aantal prioritaire knelpuntdossiers inzake de huisvesting van diensten van de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM: concrete huisvestingsdossiers OBD 3.5 Het volg-of-verklaar principe naleven, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande gemeenschappelijke dienstverlening en enkel entiteitsspecifieke diensten worden aangekocht of ontwikkeld wanneer deze niet kunnen worden opgevangen door de reeds beschikbare gemeenschappelijke dienstverlening Operationele opstart van een concreet project voor: Loodsgebouw te Antwerpen VVC te Antwerpen ILVO te Merelbeke buitendiensten VIOE # entiteitsspecieke diensten die door AFM werden aangekocht of ontwikkeld % van de gevallen waarin AFM besliste om geen gebruik te maken van reeds bestaande gemeenschappelijke dienstverlening waarvoor een bedrijfscasus werd opgesteld om aan te tonen dat deze beslissing noodzakelijk was en/of dat dit een beter alternatief vormde dan gebruik te maken van de gemeenschappelijke dienstverlening Kengetal/NVT 100% NVT NVT Eenmalig Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 9.1 Oprichten van een overkoepelend dienstenplatform Beheersovereenkomst AFM

20 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie 25% eind 2011 OBD 3.6 In kaart brengen van de bouwfysische toestand van het erfgoedpatrimonium dat door AFM wordt beheerd en (in nauwe samenwerking met alle relevante actoren) opmaken van een % van het erfgoedpatrimonium beheerd door AFM waarvoor de bouwfysische toestand duidelijk in kaart is gebracht en er een 50% eind 2012 efficiënt, geïntegreerd en respectvol beheersplan werd opgemaakt beheersplan voor dit erfgoedpatrimonium. 75% eind 2013 NVT Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 7.2 Vlaams erfgoedpatrimonium en culturele identiteit 100% eind 2014 Beheersovereenkomst AFM

21 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 4: Een duurzaam facilitair beleid voeren Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.1 Een voorbeeldrol opnemen inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij overheidsopdrachten. Interne database (te ontwikkelen) continu Daarbij zullen, waar mogelijk, gecertificeerde producten inzake recyleerbaarheid worden opgenomen in raamcontracten en zal de duurzaamheidsgraad van alle raamcontracten van AFM duidelijk in kaart gebracht worden. cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.3 Overheidsopdrachten en e-procurement 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid % van raamcontracten van het AFM dat ten minste 1 duurzaamheidscriterium (milieu-, sociale of ethische criteria) bevat als gunningsof uitsluitingscriterium # gecertificeerde producten opgenomen in raamcontracten van AFM 70% eind % eind 2015 (100% in 2020) Stijgende trend Beheersovereenkomst AFM

22 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.2 Een voorbeeldrol opnemen inzake een verhoging van de duurzaamheidsgraad van het voertuigenpark beheerd door AFM uitvoeren van een nulmeting van de duurzaamheidsgraad en de CO 2 uitstoot van het voertuigenpark beheerd door AFM als aankoopcentrale voor de volledige VO raamcontracten aanbieden voor voertuigen met een hoge duurzaamheidsgraad % van de voertuigen beheerd door AFM waarvoor de duurzaamheidsgraad en de CO 2 uitstoot duidelijk in kaart gebracht zijn NVT 80% eind % eind 2014 VO-rapportering Rapportering leverancier(s) Continu uitvoeren van een pilootproject met plug-in hybride voertuigen voor de estafettedienst van AFM als aankoopcentrale voor de volledige VO een raamcontract energiezuinig rijden afsluiten en deze opleiding verankeren in het opleidingsaanbod van de VO cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid cf. sleutelproject 4.3 MJP Evaluatierapport aanreiken met concrete voorstellen over de wijze waarop de VO een voorbeeldfunctie kan opnemen inzake elektrische voertuigen binnen haar interne werking # personeelsleden van de VO die de opleiding energiezuinig rijden gevolgd hebben NVT Eind 2013 Stijgende trend Beheersovereenkomst AFM

23 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.3 In samenspraak met het departement LNE (cel IMZ) een voorbeeldrol opnemen inzake een reductie van het energieverbruik en de CO2-emissie van het gebouwenpark dat door AFM beheerd wordt uitvoeren van een nulmeting van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het gebouwenpark beheerd door AFM % van de gebouwen beheerd door AFM waarvoor het energieverbruik en de CO2 uitstoot duidelijk in kaart gebracht zijn 25% eind % eind % eind % eind 2014 VO-rapportering Continu een meerjarenplan opstellen om het gebouwenpark beheerd door AFM stapsgewijs en op de meest efficiënte wijze energiezuiniger te maken Energieverbuik per m²: gemiddeld per gebouw (beheerd door AFM) Dalende trend zelf steeds groene energie gebruiken % groene stroom (op totaal door AFM aangekochte stroom) 100% als aankoopcentrale voor de volledige VO raamcontracten aanbieden voor diverse efficiënte en effectieve energiebesparende maatregelen # raamcontracten voor energiebesparende maatregelen aangeboden door AFM Kengetal / NVT cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid cf. beleidsnota Energie Beheersovereenkomst AFM

24 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.4 In samenspraak met het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid) onderzoeken welk van de verschillende bestaande internationale, nationale of regionale kwaliteitsprogramma s (standaarden en/of kwaliteitslabels) inzake duurzame huisvesting (bvb. LEED, BREEAM, Greencalc, VALIDEO, enz.) het best past bij de Vlaamse overheid Aan de minister een evaluatierapport aanreiken met concrete voorstellen over welk van de bestaande kwaliteitsprogramma s het best geschikt is voor de Vlaamse overheid om een voorbeeldfunctie op te nemen inzake duurzame huisvesting Eind 2011 NVT Eenmalig Intussen zal het handboek Waarderen van kantoorgebouwen tweejaarlijks worden geactualiseerd (rekening houdende met Geactualiseerde versie van het handboek nieuwe technieken, verbeterde processen, Waarderen van kantoorgebouwen 2011 nieuwe wet- en regelgeving, enz), zodat het beschikbaar 2013 ambitieniveau inzake duurzaamheid steeds 2015 op peil blijft. cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid Beheersovereenkomst AFM

25 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.5 Het AFM staat, binnen een duidelijk juridisch kader, in voor de volledige coördinatie en opvolging van de duurzame en sociaal bewuste herbestemming van roerende goederen voor de volledige Vlaamse overheid # roerende goederen dat door het AFM een duurzame en sociaal bewuste herbestemming kreeg (per productcategorie) Kengetal / NVT Interne database (te ontwikkelen) continu cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid OOD 4.1 In samenwerking met dep. LNE uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen. Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht Begin 2011 Eind 2011 NVT Eenmalig Indien dit haalbaarheidsonderzoek positief is en goedkeuring van de Vlaamse Regering bekomen wordt, afsluiten van een raamcontract voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen Cf. sleutelproject 4.3 MJP Raamcontract voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen beschikbaar en ontsloten naar alle entiteiten van de VO # kwp (kilowatt-peak) fotovoltaïsche panelen aanwezig op Vlaamse overheidsgebouwen Kengetal/NVT Beheersovereenkomst AFM

26 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij de ondersteunende, strategische doelstellingen: Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.1 Klantenbevragingen en bilateraal overleg met klanten organiseren om voeling te houden met de noden, verwachtingen en opportuniteiten voor uitbreiding of bijsturing van de samenwerking. Deze informatie dient systematisch geregistreerd en beheerd te worden in een gestructureerde kennisdatabank (CRMsysteem) van (potentiële) klanten. Opm: Op het moment dat het dienstencentrumconcept (dat momenteel onderzocht wordt) gevalideerd is zal dit bilateraal overleg met klanten worden afgestemd op en/of ingepast in dit nieuwe concept. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management % van de entiteiten van de VO dat bevraagd werd bij klantenbevragingen % van de raamcontracten van AFM waarvoor een specifieke klantenbevraging of focusgroep werd gehouden % van de klanten (entiteiten) van AFM waarmee in de voorbije 2 jaar ten minste 1 specifiek bilateraal overleg werd gehouden om de noden, verwachtingen en eventuele opportuniteiten voor uitbreiding of bijsturing van de samenwerking te bespreken Kennisdatabank (CRM-systeem) van (potentiële) klanten opgemaakt en geïmplementeerd 100% 100% Interne database % Continu Eind 2011 Continu Beheersovereenkomst AFM

27 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.2 In samenspraak met het departement Bestuurszaken een duidelijk structureel kader uittekenen waarbinnen AFM haar dienstverlening op een efficiënte en effectieve manier kan aanbieden; en dit periodiek herevalueren in functie van de evoluties en mogelijke noden en/of opportuniteiten. Daarbij wordt ondermeer onderzocht in welke mate en hoe: het dienstencentrumconcept (met kostentoewijzing en transparantie) kan worden toegepast voor het AFM (een deel van) de dienstverlening van AFM betalend kan worden gemaakt voor (bepaalde) klantengroepen inkomstenstromen kunnen aangewend worden om nieuwe of uitgebreide dienstverlening te financieren (incl. bijkomende personeelskost) budgetten voor facilitaire kosten logischer en efficiënter kunnen worden gealloceerd (centraal of decentraal) Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor een structureel kader waarbinnen AFM haar dienstverlening kan aanbieden, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële, praktische en juridische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht Opm: Taak AFM = voorstel gewenste situatie formuleren Taak dept. BZ = adviseren m.b.t. mogelijke voor- en nadelen; financiële, praktische en juridische implicaties, zorgen voor aanpassing van oprichtingsbesluiten en andere wet- en regelgeving, enz. Eind 2011 NVT Continu evalueren en bijsturen waar nodig Beheersovereenkomst AFM

28 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.3 Alle door AFM aangeboden producten of diensten duidelijk (gestandaardiseerd) beschrijven en kaderen, teneinde deze vervolgens op transparante wijze te ontsluiten naar alle entiteiten van de Vlaamse overheid via het (door dep. BZ te ontwikkelen) overkoepelend dienstenplatform % van de door AFM aangeboden raamcontracten dat wordt ontsloten via het overkoepelend dienstenplatform % van de elementen van het dienstverleningsaanbod van AFM dat wordt ontsloten via het overkoepelend dienstenplatform 100% 100% Overkoepelend dienstenplatform (te ontwikkelen door dep. BZ) Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 9 Een overheidsbreed dienstenplatform gebouwd op sterke entiteiten Beheersovereenkomst AFM

29 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.4 Dienstverlening uitbreiden met een (gezien de momenteel beschikbare mensen en middelen) beperkt aanbod voor de coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen van de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.1 AFM als kenniscentrum # aanvragen voor coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen van de VO door AFM ontvangen % van de entiteiten van de VO dat een aanvraag voor coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen aan AFM richtte Stijgende trend Stijgende trend Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Opm: In een eerste fase beperkt tot het opbouwen en ontsluiten van kennis m.b.t. mogelijke interessante locaties en leveranciers (catering, audiovisuele ondersteuning, enz.), waarbij AFM kan instaan voor het aanleveren van contactgegevens, richtprijzen en/of offertes OBD 5.5 Bij elke aanbesteding die georganiseerd wordt voor de invulling van [generieke] facilitaire noden steeds optreden als aankoopcentrale voor de volledige Vlaamse overheid, zodat ook andere entiteiten op efficiënte wijze gebruik kunnen maken van dit partnerschap. % van de aanbestedingen door AFM voor generieke facilitaire producten of diensten (= niet specifiek voor 1 situatie of locatie) waarbij opgetreden wordt als aankoopcentrale voor de volledige VO 100% Interne database Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Beheersovereenkomst AFM

30 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.6 Onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van eventuele samenwerkingsverbanden en partnerschappen met lokale besturen in Vlaanderen op het vlak van facilitaire voorzieningen, waarbij door middel van efficiënte raamcontracten mogelijk gecombineerde efficiëntiewinsten te realiseren vallen voor beide partijen Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor een structureel samenwerkingskader met lokale besturen in Vlaanderen, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële, juridische (bvb. aanpassing oprichtingsbesluit AFM) en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig wordt toegelicht Eind 2011 NVT Eenmalig OBD 5.7 In samenspraak met alle relevante actoren (o.m. VAPH, Dept. BZ - dienst emancipatiezaken, cel vastgoedbeleid, Team Vlaamse Bouwmeester, enz.) komen tot een duidelijke en eenduidige definitie van een toegankelijk gebouw, indien mogelijk met een Vlaams kwaliteitslabel en verschillende gradaties en classificaties (bvb. gaande van 1 tot 4 sterren ) Cf. beleidsnota Bestuurszaken Een duidelijke checklist van minimale vereisten waaraan een gebouw dient te voldoen om als toegankelijk gebouw te kunnen bestempeld worden ter validatie voorgelegd aan de minister Een voorstel voor een duidelijk herkenbaar Vlaams kwaliteitslabel toegankelijk gebouw (logo, benaming, enz.) ter validatie voorgelegd aan de minister Eind 2012 NVT Eenmalig Eind 2012 Beheersovereenkomst AFM

31 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.8 De fysieke toegankelijkheid van de gebouwen van de VO stelselmatig verhogen Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Iedereen toegang tot de Vlaamse overheid verzekeren % van de administratieve gebouwen waar AFM instaat voor het technisch beheer dat voldoet aan de definitie van een toegankelijk gebouw (zie OBD 6.1) Tegen 2015: 70% Op te nemen in Archibus Continu OBD 5.9 Streven naar kwaliteitslabels: NVT continu smiley -kwaliteitslabel inzake voedselhygiëne en gecertificeerde autocontrolesystemen voor de restaurants en cafetaria s van de DAB Catering een (nog te bepalen) kwaliteitslabel voor het energiemanagementsysteem van AFM Een smiley -kwaliteitslabel behaald voor 1 pilootrestaurant Een smiley -kwaliteitslabel behaald voor alle restaurants en cafetaria s beheerd door het AFM Kwaliteitslabel behaald voor energiemanagementsysteem van AFM Eind 2011 Eind 2013 Eind 2013 behouden van het ISO-certificaat voor de DAB Schoonmaak (DABS) ISO-certificaat behouden door de DABS Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management Beheersovereenkomst AFM

32 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.10 Via e-procurement alle overheidsopdrachten van het AFM elektronisch publiceren en offertes elektronisch ontvangen, teneinde een efficiënte rapportering rond overheidsopdrachten mogelijk te maken. % van alle overheidsopdrachten van AFM dat elektronisch werd gepubliceerd % van alle overheidsopdrachten van AFM waarvoor offertes elektronisch kunnen worden ingediend Tegen eind 2011: 100% 100% Interne database continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.3 Overheidsopdrachten en e-procurement % van alle overheidsopdrachten van AFM waarvoor effectief elektronische offertes werden ontvangen Stijgende trend OBD 5.11 In samenspraak met het % van de gebouwen (beheerd door AFM) waar 25% eind 2011 Project continu departement Bestuurszaken alle gebouwen ambtenaren van de VO gehuisvest zijn 50% eind 2012 VO-rapportering waar Vlaamse ambtenaren gehuisvest zijn waarvoor alle relevante beheersinformatie 75% eind 2013 duidelijk en volledig in kaart brengen en alle werd ontsloten 100% eind relevante beheersinformatie ontsluiten naar zowel beleidsmakers als geresponsabiliseerde topambtenaren, zodat het huisvestingsbeleid verder kan worden geoptimaliseerd en eventuele efficiëntiewinsten zichtbaar worden Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 7.4 Vastgoed kennen om goed te beheren Beheersovereenkomst AFM

33 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.12 Verzorgen van een transparante rapportering van alle facilitaire kosten, zowel voor de eigen interne werking van AFM als voor de facilitaire diensten die entiteiten van de Vlaamse overheid afnemen bij AFM Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Een volledig rapport beschikbaar van alle facilitaire kosten (per kostenpost) voor de interne werking van AFM % van klanten (entiteiten van de VO) waarvoor een volledig rapport beschikbaar is van alle facilitaire kosten (per kostenpost) van de diensten afgenomen bij AFM Eind % eind 2013 Datawarehouse (te ontwikkelen) Continu OBD 5.13 Het kwaliteitslabel Investors In People (IIP) behalen IIP-label behaald Eind 2014 NVT Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management OBD 5.14 Een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid voeren, met bijzondere aandacht voor mensen uit de kansengroepen % vrouwen in hoger of middenkader (N-1 of hoger) % allochtone personeelsleden 33 % 5,5 % Vlimpers en/of P2O Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 3.9 Elk talent telt: de kracht van diversiteit benutten % personeelsleden met een arbeidshandicap 3 % Beheersovereenkomst AFM

34 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.15 In het jaarlijks ondernemingsplan duidelijk de personeelsbehoeften koppelen aan de processen en projecten van het AFM, waarbij zowel mogelijke efficiëntiewinsten als mogelijke bijkomende behoeften steeds grondig worden onderbouwd. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 1.2 Efficiëntiewinsten realiseren # VTE nodig voor continu beleid, met behoud van kwalitatieve dienstverlening # VTE reëel beschikbaar # VTE uitgespaard door efficiëntiewinsten # VTE nodig voor invulling opportuniteiten en/of nieuw beleid < 642,6 (aantal juni 2009) Stijgende trend < # VTE bespaard Ondernemingsplan Jaarlijks Beheersovereenkomst AFM

35 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.1 Een duidelijk en laagdrempelig centraal aanspreekpunt (AFM Servicelijn) aanbieden, waar klanten steeds op eenvoudige wijze terecht kunnen met vragen, klachten, suggesties en meldingen m.b.t. facilitaire ondersteuning # contacten van de AFM Servicelijn, waarvan: # vragen # klachten # suggesties # meldingen % van contacten van de AFM Servicelijn met totale doorlooptijd van minder dan 10 werkdagen Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT 100% Interne database AFM Servicelijn Continu Beheersovereenkomst AFM

36 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.2 Door een regelmatige evaluatie Gemiddelde klantentevredenheid: Tegen 2015: Imagobarometer 2011 en bijsturing van de dienstverlening, AFM 2013 verhogen van de klantentevredenheid Algemeen (totaal) 70 % 2015 voor elk element van de huidige dienstverlening van AFM. (her)huisvesting van ambtenaren + 10 % t.o.v Voor de evaluatie en bijsturing van de Coördinatie van (ver)bouwprojecten + 10 % t.o.v. dienstverlening zal ondermeer gebruik 2009 gemaakt worden van: Werkplekinrichting + 10 % t.o.v. klantenbevragingen 2009 klachten en suggesties van Administratief gebouwbeheer + 10 % t.o.v. klanten 2009 mystery shopping Technisch gebouwbeheer + 10 % t.o.v. interne en/of externe 2009 kwaliteitsaudits Operationeel gebouwbeheer + 10 % t.o.v. procesanalyses 2009 risicoanalyses Schoonmaak + 5 % t.o.v berekeningen inzake kostprijsefficiëntie Catering + 5 % t.o.v enz. Digitale drukkerij + 5 % t.o.v Logistiek transport + 5 % t.o.v Contractbeheer + 5 % t.o.v Voertuigenbeheer + 5 % t.o.v Adviesverlening + 10 % t.o.v Beheersovereenkomst AFM

37 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.3 Opstellen en implementeren van duidelijke, transparante en uniforme procedures % van de processen van AFM waarvoor duidelijke, transparante en uniforme procedures werden opgesteld én geïmplementeerd 25% eind % eind % eind % eind 2014 Overzicht procedures Continu OOD 5.4 Verhogen van de bekendheid (zowel de merknaam AFM als de aangeboden dienstverlening) en verbeteren van het imago van AFM bij alle entiteiten van de Vlaamse overheid Gemiddelde vertrouwdheid van entiteiten van de VO met de door AFM aangeboden dienstverlening (in %) Gemiddelde score inzake imago van AFM bij entiteiten van de VO 70 % 70% Imagobarometer AFM OOD 5.5 Uitwerken en implementeren van een archiefbeheersplan voor AFM, zodat op elk moment een transparant overzicht beschikbaar is van welke gearchiveerde informatie waar te vinden is. Duidelijke en uniforme procedure archiefbeheer opgemaakt en geïmplementeerd 2011 NVT Eenmalig OOD 5.6 Het ziekteverzuim binnen AFM terugbrengen tot het gemiddelde van de volledige Vlaamse overheid ziekteafwezigheidspercentage ziekteduur Gemiddelde van de VO P2O en/of Vlimpers Continu meldingsfrequentie Beheersovereenkomst AFM

38 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.7 Door middel van een specifiek vormingsbeleid op maat van het agentschap continu investeren in de gerichte vorming en bijscholing van de personeelsleden, teneinde de professionaliteit en de inzetbaarheid verder te verhogen Vormingsplan op maat van AFM uitgewerkt en geïmplementeerd VTO-participatie VTO-concentratie Eind 2013 Kengetal/NVT Kengetal/NVT NVT P2O en/of Vlimpers Continu VTO-duur Kengetal/NVT VTO-kost Kengetal/NVT OOD 5.8 Verhogen van de Gemiddelde personeelstevredenheid AFM: Gemiddelde van Personeels 2011 personeelstevredenheid algemeen de VO bevraging 2013 m.b.t. het werk / de functie m.b.t. de waarden / de context m.b.t. de loopbaan / de voorwaarden m.b.t. de leiding / de aansturing 2015 Beheersovereenkomst AFM

39 Artikel 7 Interne werking 1. Elke entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject Het AFM onderschrijft de organisatiebrede doelstelling om de maturiteit van iedere entiteit binnen de VO continu verder te verhogen door middel van gerichte actieplannen voor organisatiebeheersing, ondermeer aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing van IAVA. Rekening houdende met de reeds eerder uitgevoerde zelfevaluaties en risicoanalyses enerzijds en de ontvangen adviezen naar aanleiding van een sterktezwakteanalyse uitgevoerd door IAVA, zal het AFM zich tijdens de duur van deze beheersovereenkomst prioritair toeleggen op het verhogen van de maturiteit voor volgende thema s inzake organisatiebeheersing: Doelstellingen, proces- en risicomanagement Belanghebbendenmanagement Monitoring Conform de geldende afspraken en richtlijnen inzake organisatiebeheersing en zoals opgenomen in het kwaliteitsbeleidsplan van het AFM zal de directie van het AFM jaarlijks een grondige zelfevaluatie en risicoanalyse uitvoeren van de interne werking. Op basis van deze zelfevaluatie en risicoanalyse en rekening houdend met de beschikbare mensen, middelen en tijd zal de directie van het AFM vervolgens jaarlijks een actieplan uitwerken om de maturiteit van het agentschap gericht verder te verhogen. Dit actieplan zal vervolgens doorvertaald worden in het jaarlijkse ondernemingsplan én in de planningsdocumenten van de betrokken personeelsleden, aan de hand van specifieke, gerichte en meetbare doelstellingen. Een gedegen opvolging en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen om de maturiteit van het AFM verder te verhogen zal verankerd worden in het kwaliteitsbeleidsplan. Deze worden ondersteund enerzijds door de hiervoor specifiek voorziene functies in het personeelsplan (team kwaliteit en organisatiebeheersing + interne controller) en anderzijds door een maandelijkse opvolging en bijsturing door de directie van het AFM. Door middel van deze aanpak streeft het AFM er dan ook naar om: ten laatste eind 2011 maturiteitsniveau 3 te behalen voor tenminste 9 van de 11 thema s van de leidraad organisatiebeheersing tegen het einde van deze beheersovereenkomst maturiteitsniveau 4 te behalen op zoveel mogelijk thema s van de leidraad organisatiebeheersing Beheersovereenkomst AFM

40 2. Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. Het AFM engageert zich om gedurende de looptijd van deze beheersovereenkomst: een verbetertraject uit te werken om meetbare efficiëntie- en effectiviteitwinsten te realiseren dit verbetertraject regelmatig te evalueren en bij te sturen, in functie van de evolutie van noden en opportuniteiten. Dit verbetertraject wordt echter ruimer opgevat dan enkel de entiteitspecifieke projecten en interne werking. Het AFM schrijft zich dan ook uitdrukkelijk in in de diverse projecten die door het CAG worden aangestuurd en/of die kaderen binnen het Vlaams Regeerakkoord, Vlaanderen in Actie (ViA), enz. Zo zal het AFM ondermeer actief meewerken aan de realisatie van 2 sleutelprojecten uit het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid : bijdrage tot het sleutelproject duurzaam optreden van de Vlaamse overheid, ondermeer door binnen de VO een voorbeeldfunctie op te nemen inzake duurzame overheidsopdrachten en door het door AFM beheerde gebouwenpark stelselmatig en op efficiënte wijze duurzamer en energiezuiniger te maken bijdrage tot het sleutelproject rationalisatie managementondersteunende dienstverlening, ondermeer door voorstellen te formuleren voor een efficiëntere en effectievere facilitaire ondersteunende dienstverlening (zowel doorheen de VO als intern binnen AFM) Als startpunt voor het verbetertraject om efficiëntie- en effectiviteitwinsten te realiseren volgen hierna 2 tabellen: voorstellen van mogelijke bijdragen van AFM aan efficiëntie- en effectiviteitwinsten voor de volledige VO voorstellen van mogelijke efficiëntie- en effectiviteitwinsten binnen de interne werking van het AFM Beheersovereenkomst AFM

$% "& "'#( $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3.

$% & '#( $ # + $ %& -2 +. ' %( 3. ! " " #!"#$ $% "& "'#( $ )% "&#*'#(+ +,"##-, $./"# 01#' $ "# + $ %& -"2 +. ' %( 3. $"*. )#'# 0 +%*' 0 Beheersovereenkomst AFM 2007 2010 2 )" *.4 "2#-, 0-"2'#-,*"## # '*#'# "2 +, - % 5 6 $- # 7 $ 8"# ).

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Met trots stellen wij u het eerste jaarverslag van het AFM voor. U kunt het jaarverslag bestellen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

Met trots stellen wij u het eerste jaarverslag van het AFM voor. U kunt het jaarverslag bestellen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. Beste lezer, Welkom bij de allereerste nieuwsbrief van het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Driemaandelijks laten wij u, onze (potentiële) klant, niet alleen kennismaken met ons agentschap,

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Â\ Vlaamse (\ \ overheid

Â\ Vlaamse (\ \ overheid Â\ Vlaamse (\ \ overheid Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management

Info-sessie VAC Leuven 28.05.08 Agentschap voor Facilitair Management 29-5-2008 1 Agenda 1. Procedure 2. Definitief ontwerp 21.05.08 3. Project VAC functionaliteit en techniciteit 4. Gebruikers 5. Timing VAC Leuven 6. Voorstel principes en financiële voorwaarden 7. Huidige

Nadere informatie

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015

Klanken uit het Energie Overleg. 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Klanken uit het Energie Overleg 4 de Vastgoedforum 27/2/2015 Interne milieuzorg in 2003 Milieubeleidsverklaring Vlaamse Regering van 18 juli 2003 De Vlaamse overheid wenst inzake milieuzorg een voorbeeldfunctie

Nadere informatie

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers

Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten. Tussentijdse beschouwingen. 7 mei 2009 Luc Lathouwers Horizontale materies en de autonomie van de lijnentiteiten Tussentijdse beschouwingen 7 mei 2009 Luc Lathouwers Departement Bestuurszaken Visie Samen-werken aan een duurzame bestuurlijke vernieuwing die

Nadere informatie

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent

De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht. Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent De Vlaamse Vastgoeddatabank Gebouwen en gronden van de Vlaamse overheid in kaart gebracht Sabrina Prieus - 13/02/2014 - VAC Gent Voorstelling Inhoudelijke projectleiding Vastgoeddatabank Sabrina Prieus

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram

Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram Vlaams Ministerie Kanselarij en Bestuur Agentschap Overheidspersoneel Besluit van de administrateur-generaal tot indeling van het Agentschap Overheidspersoneel in subentiteiten en tot vaststelling van

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel

Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken. Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Hoe de opmaak van een ondernemingsplan aanpakken Evelien Kippers en Maxime Loose Agentschap Overheidspersoneel Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 2 Doelstellingen werken! Goal Setting Theory:

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Teamverantwoordelijke gezins- en seniorenzorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012

Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012 Centrum voor Politiestudies Hasselt, 8 mei 2012 Jo Fransen, manager auditor Interne Audit van de Vlaamse Administratie Agenda Korte voorstelling IAVA Implementatie van interne controle binnen de Vlaamse

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening

Functiebeschrijving. Hoofddoel van de functie. Diensthoofd communicatie. Niveau & rang. Salarisschaal. Afdelingshoofd ondersteuning en dienstverlening Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator Communicatie Diensthoofd communicatie Bv Expert B1-B3 Diensthoofd communicatie

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WS 4 GEZAMENLIJK AANKOPEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Ludovic Van den Bulck Bestuurcoördinator Gemeenschappelijke

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf

Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Ervaring nieuwe maturiteitsaudit Het Facilitair Bedrijf Annick Seghers Netwerk organisatiebeheersing 20 april 2017 Twee voor de prijs van één Twee rapporten want twee onderdelen in audit Audit (maturiteit)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Evaluatiekader Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening

Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening Ruimte voor verandering Transitie Ruimtelijke Ordening een tussentijdse balans Netwerk organisatiebeheersing, 7 juni 2012 Christophe Pelgrims, transitiemanager Decreet van 1999: ontvoogding Beleidscontext

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: bestuurssecretaris HRM. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris HRM Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A2a Afdeling: Staf Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit Deze

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan directeur (Interne Zaken) Geeft leiding aan alle medewerkers van de dienst Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: Project-& beleidsmanager Functionele loopbaan: A1a-A3a Code: IZ2BEL01 Sector: Interne Zaken Dienst: Project-& Beleidsmanagement Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel

Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Functiebeschrijving Diensthoofd personeel Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Personeel Gemeentesecretaris

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken

Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken Functiebeschrijving Diensthoofd burgerzaken Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator Tweede evaluator

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie