Beheersovereenkomst tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheersovereenkomst 2011-2015. tussen. de Vlaamse Regering. het Agentschap voor Facilitair Management"

Transcriptie

1 Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Facilitair Management 21 oktober 2010 Beheersovereenkomst AFM

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 A. Generiek deel...4 I. Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Ondertekenende partijen...4 Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst...4 Artikel 3 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst...5 Artikel 4 Definities...5 II. Engagementen van het AFM...7 Artikel 5 Missie, visie, waarden en strategische doelstellingen...7 Artikel 6 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen...11 Artikel 7 Interne werking...39 Artikel 8 Aanvullende opdrachten...54 Artikel 9 Andere engagementen...54 III. Engagementen van de Vlaamse Regering...55 Artikel 10 Financiële bepalingen...55 Artikel 11 Andere engagementen...56 IV. Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen...57 Artikel 12 Herkomst van de financiële middelen van het AFM...57 Artikel 13 Financiële betrekkingen tussen de ondertekenende partijen...58 Artikel 14 Algemene bepalingen inzake het beheer van de financiële middelen...58 V. Opvolging, rapportering en evaluatie...59 Artikel 15 Opvolging...59 Artikel 16 Rapportering...59 Artikel 17 Evaluatie...61 VI. Geschillenregeling...62 Artikel 18 Geschillenregeling...62 VII. Aanpassingen beheersovereenkomst opschortende voorwaarden...62 Artikel 19 Aanpassing beheersovereenkomst opschortende voorwaarden62 VIII. Aanvullende bepalingen en overgangsbepalingen...63 Artikel 20 Aanvullende bepalingen...63 B. Specifiek deel...63 Beheersovereenkomst AFM

3 Artikel 21 Verplichtingen van het AFM inzake tarieven...63 Artikel 22 Samenwerkingsovereenkomsten...63 Beheersovereenkomst AFM

4 A. Generiek deel I. Algemene bepalingen Artikel 1 Ondertekenende partijen Tussen en de Vlaamse Regering, hierna genoemd de regering, vertegenwoordigd door de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, de heer Geert Bourgeois, hierna genoemd de minister, enerzijds, het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Facilitair Management, hierna genoemd het AFM, gevestigd te Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de administrateur-generaal van het AFM, mevrouw Kristel Gevaert, anderzijds wordt volgende beheersovereenkomst afgesloten: Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst Deze beheersovereenkomst wordt afgesloten : Ter uitvoering van artikel 5 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Facilitair Management. Overeenkomstig artikel 8 en 9 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli Deze beheersovereenkomst is een wederzijdse overeenkomst die handelt over de regels en voorwaarden waaronder het AFM haar taken vervult. Het regelt de concretisering van de kwalitatieve en kwantitatieve wijze waarop het agentschap zijn taken moet vervullen, met strategische en operationele doelstellingen, beschreven aan de hand van meetbare criteria. Het is een stuur- en opvolgingsinstrument, in het bijzonder gericht op een doelmatige uitvoering of dienstverlening, opvolging en evaluatie. Deze beheersovereenkomst legt dan ook de wederzijdse rechten en verplichtingen vast van de Vlaamse Regering enerzijds, en het AFM anderzijds. Beheersovereenkomst AFM

5 Artikel 3 Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst Onderhavige beheersovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en loopt, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding, tot 31 december Indien bij het verstrijken van deze beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt deze beheersovereenkomst stilzwijgend verlengd, tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen een termijn van één jaar na de in het voorgaande lid bedoelde verlenging, of wanneer een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Vlaamse regering na overleg met het hoofd van AFM voorlopige regels vaststellen inzake de aangelegenheden zoals bepaald in artikel 9 1 van het Kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt. Om in te spelen op wijzigende omstandigheden kan tijdens de duur van deze beheersovereenkomst, op verzoek van één van de ondertekenende partijen, en conform artikel 19 van deze beheersovereenkomst, een addendum aan deze beheersovereenkomst worden toegevoegd teneinde bepalingen toe te voegen, te wijzigen of te schrappen. Artikel 4 Definities Voor de toepassing van deze beheersovereenkomst wordt verstaan onder: AFM: agentschap voor facilitair management AFM servicelijn: algemeen aanspreekpunt van AFM voor klanten AgO: agentschap voor overheidspersoneel Archibus: facilitair management informatiesysteem in gebruik bij het AFM BBB: Beter Bestuurlijk Beleid CAG: college van ambtenaren-generaal van de Vlaamse overheid CRM: customer relationship management DAB: dienst met afzonderlijk beheer ESR: Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen GDPB: gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk GOK: gesplitst ordonnanceringskrediet GPP: globaal preventieplan GVK: gesplitst vastleggingskrediet HRM: human resources management Beheersovereenkomst AFM

6 IAVA: interne audit van de Vlaamse administratie IF: inspectie van financiën IIP: investors in people ILVO: instituut voor landbouw- en visserijonderzoek IMZ: interne milieuzorg ISO: internationale organisatie voor standaardisatie LNE: leefmilieu, natuur en energie MODO: toepassing voor rapportering en opvolging van doelstellingen NGK: niet-gesplitst krediet NVT: niet van toepassing OBD: operationele beleidsdoelstelling OOD: operationele organisatiedoelstelling P2O: interne toepassing voor personeel, planning en opvolging PITA: toepassing voor registratie en opvolging van projecten SLA: service level agreement VAC: Vlaams administratief centrum VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap ViA: Vlaanderen in actie VIOE: Vlaams instituut voor onroerend erfgoed Vlimpers: personeelssysteem in gebruik bij een deel van de VO, waaronder het AFM VO: Vlaamse overheid VRK: variabel krediet VTE: voltijds equivalent VTO: vorming, training, opleiding VVC: Vlaams verkeerscentrum Beheersovereenkomst AFM

7 II. Engagementen van het AFM Het hoofdstuk engagementen van het AFM is gestructureerd aan de hand van volgende doelstellingencascade: Oprichtingsbesluit Miss i e Visie+waarden Strategische doelstellingen Beleidsnota Bestuurszaken Beheersovereenkomst Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen Projectfiches & projectplannen Concrete projecten, verbeteracties en dagelijkse werking Jaarlijks ondernemingsplan Artikel 5 Missie, visie, waarden en strategische organisatiedoelstellingen De missie van het AFM werd bepaald door de Vlaamse Regering en vastgelegd in het oprichtingsbesluit van 11 juni 2004 van het agentschap: Het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) verstrekt facilitaire dienstverlening met het oog op het kwaliteitsvol, effectief, marktconform en zuinig uitbouwen en beheren van het patrimonium, teneinde de dienstverlening van de organisatie-entiteiten binnen de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid te ondersteunen. De visie van het AFM werd bepaald door de directie van het agentschap: Het AFM wil uitgroeien tot hét kenniscentrum voor facilitair management en hierin het eerste aanspreekpunt zijn voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid. Daarbij wil het AFM een voorbeeldfunctie vervullen naar de maatschappij door op efficiënte wijze een duurzaam facilitair management te realiseren binnen de Vlaamse overheid. Beheersovereenkomst AFM

8 Bij het streven naar de realisatie van de visie staan volgende 8 waarden centraal: Algemene waarden van de Vlaamse overheid: o Klantgerichtheid o Samenwerken o Voortdurend verbeteren o Betrouwbaarheid Gedeelde waarden voor het AFM: o Verantwoordelijkheidszin o Professioneel o Transparant o Dynamisch De doelstellingen die hieronder generiek worden omschreven dienen gelezen te worden als een globale doelstelling die voor wat betreft de onderwerpen die eigen zijn aan de werking van AFM, door AFM zelf worden opgenomen en voor de andere onderwerpen maximaal een beroep wordt gedaan op andere entiteiten of kenniscellen die zich in deze materie specialiseren, tot hun kerntaak rekenen en/of er beter voor uitgerust zijn. Teneinde de visie te kunnen realiseren werden 4 strategische hoofddoelstellingen bepaald: 1. Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis m.b.t. facilitair management Productmanagement o welke producten en diensten zijn er op de markt o wat zijn de sterktes/zwaktes van de verschillende producten/diensten o wat zijn de richtprijzen van de verschillende producten/diensten o wat zijn de laatste trends/evoluties/innovaties (in de pijplijn) o hierbij steeds rekening houdend met het aspect duurzaamheid Leveranciersmanagement o welke aanbieders zijn er op de markt o wat zijn de sterktes/zwaktes van de verschillende aanbieders o over welke kwaliteitslabels of officiële certificeringen beschikken de verschillende aanbieders o welke ervaringen hebben wijzelf of anderen met hen reeds gehad o hoe betrouwbaar zijn de verschillende aanbieders (op basis van feiten) o wat zijn de richtprijzen bij de verschillende aanbieders o wat zijn de leveringsvoorwaarden en termijnen bij elk van hen o wie zijn de contactpersonen en hoe is onze relatie met deze personen 2. Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving m.b.t. facilitair management Juridisch o wetgeving inzake overheidsopdrachten o regelgeving inzake alle inhoudelijke materies alle niveau s (Europees, nationaal, regionaal, lokaal) Beheersovereenkomst AFM

9 alle disciplines (huurwetgeving, brandveiligheid, voedselveiligheid, welzijn op het werk, enz.) Normen, standaarden en beleid binnen de Vlaamse overheid o standpunten en beleidsbeslissingen Vlaamse Regering o omzendbrieven o standpunten Inspectie van Financiën o standpunten en doelstellingen belangengroepen milieu (IMZ, enz.) veiligheid (GDPB, enz.) personeel (vakbonden, enz.) 3. Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren Betrouwbaar - we doen wat we zeggen o binnen de termijnen die we beloofd hebben o tegen de kostprijs die we aangegeven hebben o we volgen de dienstverlening nauw op en informeren de klant bij problemen of wijzigingen Efficiënt o beperkte doorlooptijden o minimale administratieve lasten o optimale inzet van beschikbare personeelsleden en middelen Effectief o we bereiken de beloofde resultaten (en dit wordt ook opgevolgd) o we garanderen de beloofde kwaliteit (en dit wordt ook opgevolgd) 4. Een duurzaam facilitair beleid voeren o Een efficiënte en duurzame huisvestingsstrategie Optimaal ruimtegebruik Optimale duurzaamheidsgraad van gebouwen nastreven Duurzaamheid meten en in kaart brengen o Een zuinig en milieubewust energiebeleid Energieverbruik meten en in kaart brengen Optimaal gebruik van energiebesparende maatregelen Sensibiliseren van gebruikers o Een milieubewust en ethisch bewust aankoopbeleid Duurzaamheidscriteria integreren in raamcontracten Voorbeeldfunctie naar alle entiteiten van de VO Pilootprojecten opstarten of ondersteunen Beheersovereenkomst AFM

10 5. Ondersteunende, strategische doelstellingen Ter ondersteuning van de 4 strategische hoofddoelstellingen zijn er nog 5 ondersteunende, strategische doelstellingen binnen AFM bepaald: Een transparante rapportering aanreiken Een diepgaande kennis verwerven van onze (potentiële) klanten Een aantrekkelijk dienstenaanbod bieden Een goede bekendheid en positief imago verwerven én behouden Beschikken over een hechte en gemotiveerde ploeg van professionele personeelsleden Beheersovereenkomst AFM

11 Artikel 6 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen Voor elk van de 3 strategische doelstellingen en voor de 6 ondersteunende, strategische doelstellingen werden één of meerdere operationele doelstellingen bepaald, die concreter meet- en opvolgbaar zijn en waarvan de realisatie tijdens de duur van deze beheersovereenkomst het agentschap telkens een stap dichter zal brengen bij de uiteindelijke realisatie van haar visie. Deze operationele doelstellingen werden opgedeeld in: operationele beleidsdoelstellingen (OBD s), die voortvloeien uit het Vlaams regeerakkoord en beleidsnota( s) van de minister(s) van de Vlaamse Regering operationele organisatiedoelstellingen (OOD s), die voortvloeien uit interne denkoefeningen binnen het AFM, adviezen van IAVA, de resultaten van door AFM uitgevoerde klantenbevragingen, enz. Gedurende de duur van deze beheersovereenkomst zal de directie van het AFM erover waken dat de doelstellingen uit deze beheersovereenkomst systematisch worden doorvertaald en verder geconcretiseerd in de jaarlijkse ondernemingsplannen. Daarbij zal de directie van het AFM rekening houdende met de beschikbaarheid van mensen, middelen en tijd verzekeren dat de nodige prioriteiten duidelijk worden bepaald om de doelstellingen zoals bepaald in deze beheersovereenkomst maximaal te kunnen realiseren, ook wanneer dit eventueel ten koste zou gaan van andere (interne) projecten en organisatiedoelstellingen. In onderstaande tabellen staan per strategische en per ondersteunende doelstelling alle operationele beleids- en organisatiedoelstellingen opgelijst, waar relevant/mogelijk telkens met minstens 1 indicator aan de hand waarvan de realisatie kan worden opgevolgd en/of afgemeten. De indicatoren bestaan uit: prestatie-indicatoren, waarbij steeds een concrete streefnorm werd bepaald die men wenst te bereiken voor het einde van deze beheersovereenkomst. Deze prestatie-indicatoren geven een duidelijke indicatie over de performantie van het AFM met betrekking tot haar doelstellingen en de eventuele nood aan bijsturing op bepaalde deelgebieden. kengetallen, die een concreet beeld scheppen van de output van het AFM, maar waarbij een streefnorm niet relevant is. Deze kengetallen kunnen echter wel een belangrijke informatiebron vormen voor beleidskeuzes of beleidsevaluatie, in het bijzonder wanneer deze in de jaarlijkse ondernemingsplannen kunnen gekoppeld worden aan de aanwending van de beschikbare budgettaire middelen. Waar een kwantitatieve indicator niet relevant of mogelijk is (bvb. waar het beoogde resultaat bestaat uit het aanreiken van een rapport) werd als streefnorm steeds een Beheersovereenkomst AFM

12 concrete timing aangegeven tegen wanneer het beoogde resultaat moet gerealiseerd zijn. De streefnormen vormen de minima wat niet wegneemt dat AFM hogere ambities zal bepalen, intern dan wel in samenspraak met de minister, zij het dat deze geen rechtstreekse gevolgen hebben binnen de voorliggende overeenkomst. De indicatoren en streefnormen die nog verdere concretisering behoeven, zullen geëxpliciteerd worden in de jaarlijkse ondernemingsplannen. De entiteitgerelateerde doelstellingen, en waar relevant de bijhorende streefnormen, worden ook opgenomen in de persoonlijke doelstellingen van de leidinggevenden van de entiteit zodat deze mee in rekening gebracht worden bij de bepaling van de evaluatie en mogelijke functioneringstoelage van de leidinggevenden binnen het agentschap. Het wel of niet behalen van de streefnormen en/of ambities zal bepalen of AFM respectievelijk nieuwe dienstverleningen kan aanbieden en/of de klantendoelgroepen kan uitbreiden dan wel omgekeerd. In het eerste geval gebeurt dit binnen het beschikbaar budgettair en VTE-kader en in het laatste geval is het mogelijk dat de werkings- en/of investeringsmiddelen van AFM verminderd worden. In elk van de gevallen moet AFM erop toezien dat de kerntaken op een kwalitatieve manier worden uitgevoerd en verzekerd. Beheersovereenkomst AFM

13 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 1: Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake marktkennis m.b.t. facilitair management Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 1.1 AFM duidelijk positioneren als het kenniscentrum m.b.t. facilitair management voor de volledige Vlaamse overheid, ondermeer door: de adviesfunctie verder te versterken kennismanagement leveranciersmanagement # adviesvragen door AFM ontvangen % van de entiteiten van de VO dat een adviesvraag aan AFM richtte Stijgende trend Stijgende trend Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.1 AFM als kenniscentrum OBD 1.2 In nauwe samenwerking met het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid), onderzoeken van de verschillende huisvestingsmogelijkheden voor alle diensten van de Vlaamse overheid die momenteel gehuisvest zijn in het Boudewijngebouw, naar aanleiding van het nakende einde van het huurcontract voor dit gebouw Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM - Concrete huisvestingsdossiers Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere huisvestingsscenario s voor alle diensten momenteel gehuisvest in het Boudewijngebouw, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht. Dit huisvestingsproject fungeert als pilootproject voor toepassing van het nieuwe beleidskader inzake de huisvesting van ambtenaren van de VO. Midden 2011 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

14 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 1.1 Uitwerken van een efficiënte en geïntegreerde adviesverlening ter ondersteuning van de entiteiten bij de transitie naar anders werken. Daarbij neemt het AFM, als front office, de taak op zich om de fysieke wijzigingen in de arbeidsomgeving toe te lichten, mensen vertrouwd te maken met de principes van anders werken en in overleg te zoeken naar de best mogelijke inrichting voor de bijzondere taken van de entiteit. AFM zal verder samenwerken met andere entiteiten met het oog op ondersteuning op vlak van organisatorische voorbereidingen. Front office voor geïntegreerde adviesverlening doorheen het volledige traject geïmplementeerd # adviesvragen m.b.t. anders werken door AFM ontvangen Eind 2011 Kengetal/NVT NVT Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Voor de specifieke kennis die het AFM zelf niet in huis heeft worden duidelijke samenwerkingsakkoorden gesloten met partners waar deze kennis wel aanwezig is (zoals bvb. AgO) Beheersovereenkomst AFM

15 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 2: Binnen de Vlaamse overheid dé referentie worden inzake de toepassing van de wet- en regelgeving m.b.t. facilitair management Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 2.1 Verzekeren dat de geldende weten regelgeving steeds gerespecteerd wordt bij alle overheidsopdrachten van AFM % van overheidsopdrachten van AFM waarvoor een juridische betwistingsprocedure werd opgestart (rechtszaak, arbitrage, klacht, enz.) Jaarlijks: < 5 % % van overheidsopdrachten van AFM dat 1 of meerdere malen negatief geadviseerd werd door IF omwille van inbreuken tegen de geldende wet- of regelgeving < 2 % Interne database Continu Beheersovereenkomst AFM

16 OOD 2.2 Verzekeren dat alle personeelsleden van AFM die vanuit hun functie te maken hebben met overheidsopdrachten steeds goed vertrouwd zijn met de evoluties inzake de geldende wet- en regelgeving. Hiervoor maakt AFM maximaal gebruik van de kennis bij andere entiteiten zoals bijvoorbeeld de afdeling overheidsopdrachten van het departement Bestuurszaken. Er zal met hen een haalbare planning per jaar worden vastgelegd. % van de personeelsleden van AFM die vanuit hun functie te maken hebben met overheidsopdrachten dat in het voorbije jaar een (opfrissings-) opleiding m.b.t. (de evolutie op het vlak van) de wetgeving overheidsopdrachten volgde Jaarlijks: 90 % P2O Continu Beheersovereenkomst AFM

17 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 3: Continu een efficiënte en effectieve dienstverlening verzekeren Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.1 Op initiatief van het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid), meewerken aan het grondig evalueren van alle elementen van het huisvestingsbeleid, waarbij alle bevindingen en adviezen gebundeld worden in een omvattend voorstel voor een toekomstig efficiënt, effectief en duurzaam huisvestingsbeleid van de Vlaamse overheid. Daarbij worden ook de kerntaken en samenwerkingsverbanden duidelijk vastgelegd voor de verschillende organisaties die betrokken zijn bij vastgoedbeleid, vastgoedbeheer en facilitair management binnen de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management Aan de minister een evaluatierapport aanreiken voor alle activiteiten waarbij AFM verantwoordelijk/betrokken is met concrete voorstellen over de wijze waarop het vastgoedbeleid, vastgoedbeheer en facilitair management van de Vlaamse overheid kan geoptimaliseerd worden.. Eind 2012 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

18 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.2 Afsluiten van dienstenovereenkomsten (Service Level Agreements SLA s) met klanten, waarin duidelijke afspraken en garanties bepaald zijn over de te leveren dienstverlening, de kwaliteit, de timing en de voorwaarden (wie betaalt wat). Dergelijke dienstenovereenkomsten worden zowel afgesloten voor de continue dienstverlening als voor de projecten. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management % van klanten (entiteiten van de VO) waarmee 1 of meerdere dienstenovereenkomsten (SLA s) werd afgesloten 25% eind % eind % eind % eind 2014 Interne database Continu OBD 3.3 Verzorgen van de volledige voorbereiding en coördinatie van de verhuis naar en het (technisch, administratief en operationeel) beheer van het VAC Leuven, het VAC Brugge en het VAC Gent Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM: concrete huisvestingsdossiers VAC Leuven operationeel in gebruik genomen VAC Brugge operationeel in gebruik genomen VAC Gent operationeel in gebruik genomen 1/3/2011 begin 2012 begin 2014 NVT Eenmalig Beheersovereenkomst AFM

19 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 3.4 Op basis van wederzijdse engagementen van alle betrokken diensten en de verantwoordelijke ministers komen tot een concrete oplossing voor een aantal prioritaire knelpuntdossiers inzake de huisvesting van diensten van de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.3 AFM: concrete huisvestingsdossiers OBD 3.5 Het volg-of-verklaar principe naleven, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van reeds bestaande gemeenschappelijke dienstverlening en enkel entiteitsspecifieke diensten worden aangekocht of ontwikkeld wanneer deze niet kunnen worden opgevangen door de reeds beschikbare gemeenschappelijke dienstverlening Operationele opstart van een concreet project voor: Loodsgebouw te Antwerpen VVC te Antwerpen ILVO te Merelbeke buitendiensten VIOE # entiteitsspecieke diensten die door AFM werden aangekocht of ontwikkeld % van de gevallen waarin AFM besliste om geen gebruik te maken van reeds bestaande gemeenschappelijke dienstverlening waarvoor een bedrijfscasus werd opgesteld om aan te tonen dat deze beslissing noodzakelijk was en/of dat dit een beter alternatief vormde dan gebruik te maken van de gemeenschappelijke dienstverlening Kengetal/NVT 100% NVT NVT Eenmalig Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 9.1 Oprichten van een overkoepelend dienstenplatform Beheersovereenkomst AFM

20 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie 25% eind 2011 OBD 3.6 In kaart brengen van de bouwfysische toestand van het erfgoedpatrimonium dat door AFM wordt beheerd en (in nauwe samenwerking met alle relevante actoren) opmaken van een % van het erfgoedpatrimonium beheerd door AFM waarvoor de bouwfysische toestand duidelijk in kaart is gebracht en er een 50% eind 2012 efficiënt, geïntegreerd en respectvol beheersplan werd opgemaakt beheersplan voor dit erfgoedpatrimonium. 75% eind 2013 NVT Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 7.2 Vlaams erfgoedpatrimonium en culturele identiteit 100% eind 2014 Beheersovereenkomst AFM

21 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij strategische doelstelling 4: Een duurzaam facilitair beleid voeren Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.1 Een voorbeeldrol opnemen inzake duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij overheidsopdrachten. Interne database (te ontwikkelen) continu Daarbij zullen, waar mogelijk, gecertificeerde producten inzake recyleerbaarheid worden opgenomen in raamcontracten en zal de duurzaamheidsgraad van alle raamcontracten van AFM duidelijk in kaart gebracht worden. cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.3 Overheidsopdrachten en e-procurement 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid % van raamcontracten van het AFM dat ten minste 1 duurzaamheidscriterium (milieu-, sociale of ethische criteria) bevat als gunningsof uitsluitingscriterium # gecertificeerde producten opgenomen in raamcontracten van AFM 70% eind % eind 2015 (100% in 2020) Stijgende trend Beheersovereenkomst AFM

22 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.2 Een voorbeeldrol opnemen inzake een verhoging van de duurzaamheidsgraad van het voertuigenpark beheerd door AFM uitvoeren van een nulmeting van de duurzaamheidsgraad en de CO 2 uitstoot van het voertuigenpark beheerd door AFM als aankoopcentrale voor de volledige VO raamcontracten aanbieden voor voertuigen met een hoge duurzaamheidsgraad % van de voertuigen beheerd door AFM waarvoor de duurzaamheidsgraad en de CO 2 uitstoot duidelijk in kaart gebracht zijn NVT 80% eind % eind 2014 VO-rapportering Rapportering leverancier(s) Continu uitvoeren van een pilootproject met plug-in hybride voertuigen voor de estafettedienst van AFM als aankoopcentrale voor de volledige VO een raamcontract energiezuinig rijden afsluiten en deze opleiding verankeren in het opleidingsaanbod van de VO cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid cf. sleutelproject 4.3 MJP Evaluatierapport aanreiken met concrete voorstellen over de wijze waarop de VO een voorbeeldfunctie kan opnemen inzake elektrische voertuigen binnen haar interne werking # personeelsleden van de VO die de opleiding energiezuinig rijden gevolgd hebben NVT Eind 2013 Stijgende trend Beheersovereenkomst AFM

23 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.3 In samenspraak met het departement LNE (cel IMZ) een voorbeeldrol opnemen inzake een reductie van het energieverbruik en de CO2-emissie van het gebouwenpark dat door AFM beheerd wordt uitvoeren van een nulmeting van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het gebouwenpark beheerd door AFM % van de gebouwen beheerd door AFM waarvoor het energieverbruik en de CO2 uitstoot duidelijk in kaart gebracht zijn 25% eind % eind % eind % eind 2014 VO-rapportering Continu een meerjarenplan opstellen om het gebouwenpark beheerd door AFM stapsgewijs en op de meest efficiënte wijze energiezuiniger te maken Energieverbuik per m²: gemiddeld per gebouw (beheerd door AFM) Dalende trend zelf steeds groene energie gebruiken % groene stroom (op totaal door AFM aangekochte stroom) 100% als aankoopcentrale voor de volledige VO raamcontracten aanbieden voor diverse efficiënte en effectieve energiebesparende maatregelen # raamcontracten voor energiebesparende maatregelen aangeboden door AFM Kengetal / NVT cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid cf. beleidsnota Energie Beheersovereenkomst AFM

24 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.4 In samenspraak met het departement Bestuurszaken (cel vastgoedbeleid) onderzoeken welk van de verschillende bestaande internationale, nationale of regionale kwaliteitsprogramma s (standaarden en/of kwaliteitslabels) inzake duurzame huisvesting (bvb. LEED, BREEAM, Greencalc, VALIDEO, enz.) het best past bij de Vlaamse overheid Aan de minister een evaluatierapport aanreiken met concrete voorstellen over welk van de bestaande kwaliteitsprogramma s het best geschikt is voor de Vlaamse overheid om een voorbeeldfunctie op te nemen inzake duurzame huisvesting Eind 2011 NVT Eenmalig Intussen zal het handboek Waarderen van kantoorgebouwen tweejaarlijks worden geactualiseerd (rekening houdende met Geactualiseerde versie van het handboek nieuwe technieken, verbeterde processen, Waarderen van kantoorgebouwen 2011 nieuwe wet- en regelgeving, enz), zodat het beschikbaar 2013 ambitieniveau inzake duurzaamheid steeds 2015 op peil blijft. cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid Beheersovereenkomst AFM

25 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 4.5 Het AFM staat, binnen een duidelijk juridisch kader, in voor de volledige coördinatie en opvolging van de duurzame en sociaal bewuste herbestemming van roerende goederen voor de volledige Vlaamse overheid # roerende goederen dat door het AFM een duurzame en sociaal bewuste herbestemming kreeg (per productcategorie) Kengetal / NVT Interne database (te ontwikkelen) continu cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.4 Duurzaam facilitair management en aankoopbeleid OOD 4.1 In samenwerking met dep. LNE uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen. Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht Begin 2011 Eind 2011 NVT Eenmalig Indien dit haalbaarheidsonderzoek positief is en goedkeuring van de Vlaamse Regering bekomen wordt, afsluiten van een raamcontract voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen Cf. sleutelproject 4.3 MJP Raamcontract voor het plaatsen van fotovoltaïsche panelen op Vlaamse overheidsgebouwen beschikbaar en ontsloten naar alle entiteiten van de VO # kwp (kilowatt-peak) fotovoltaïsche panelen aanwezig op Vlaamse overheidsgebouwen Kengetal/NVT Beheersovereenkomst AFM

26 Operationele beleids- en organisatiedoelstellingen bij de ondersteunende, strategische doelstellingen: Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.1 Klantenbevragingen en bilateraal overleg met klanten organiseren om voeling te houden met de noden, verwachtingen en opportuniteiten voor uitbreiding of bijsturing van de samenwerking. Deze informatie dient systematisch geregistreerd en beheerd te worden in een gestructureerde kennisdatabank (CRMsysteem) van (potentiële) klanten. Opm: Op het moment dat het dienstencentrumconcept (dat momenteel onderzocht wordt) gevalideerd is zal dit bilateraal overleg met klanten worden afgestemd op en/of ingepast in dit nieuwe concept. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management % van de entiteiten van de VO dat bevraagd werd bij klantenbevragingen % van de raamcontracten van AFM waarvoor een specifieke klantenbevraging of focusgroep werd gehouden % van de klanten (entiteiten) van AFM waarmee in de voorbije 2 jaar ten minste 1 specifiek bilateraal overleg werd gehouden om de noden, verwachtingen en eventuele opportuniteiten voor uitbreiding of bijsturing van de samenwerking te bespreken Kennisdatabank (CRM-systeem) van (potentiële) klanten opgemaakt en geïmplementeerd 100% 100% Interne database % Continu Eind 2011 Continu Beheersovereenkomst AFM

27 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.2 In samenspraak met het departement Bestuurszaken een duidelijk structureel kader uittekenen waarbinnen AFM haar dienstverlening op een efficiënte en effectieve manier kan aanbieden; en dit periodiek herevalueren in functie van de evoluties en mogelijke noden en/of opportuniteiten. Daarbij wordt ondermeer onderzocht in welke mate en hoe: het dienstencentrumconcept (met kostentoewijzing en transparantie) kan worden toegepast voor het AFM (een deel van) de dienstverlening van AFM betalend kan worden gemaakt voor (bepaalde) klantengroepen inkomstenstromen kunnen aangewend worden om nieuwe of uitgebreide dienstverlening te financieren (incl. bijkomende personeelskost) budgetten voor facilitaire kosten logischer en efficiënter kunnen worden gealloceerd (centraal of decentraal) Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor een structureel kader waarbinnen AFM haar dienstverlening kan aanbieden, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële, praktische en juridische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig worden toegelicht Opm: Taak AFM = voorstel gewenste situatie formuleren Taak dept. BZ = adviseren m.b.t. mogelijke voor- en nadelen; financiële, praktische en juridische implicaties, zorgen voor aanpassing van oprichtingsbesluiten en andere wet- en regelgeving, enz. Eind 2011 NVT Continu evalueren en bijsturen waar nodig Beheersovereenkomst AFM

28 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.3 Alle door AFM aangeboden producten of diensten duidelijk (gestandaardiseerd) beschrijven en kaderen, teneinde deze vervolgens op transparante wijze te ontsluiten naar alle entiteiten van de Vlaamse overheid via het (door dep. BZ te ontwikkelen) overkoepelend dienstenplatform % van de door AFM aangeboden raamcontracten dat wordt ontsloten via het overkoepelend dienstenplatform % van de elementen van het dienstverleningsaanbod van AFM dat wordt ontsloten via het overkoepelend dienstenplatform 100% 100% Overkoepelend dienstenplatform (te ontwikkelen door dep. BZ) Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 9 Een overheidsbreed dienstenplatform gebouwd op sterke entiteiten Beheersovereenkomst AFM

29 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.4 Dienstverlening uitbreiden met een (gezien de momenteel beschikbare mensen en middelen) beperkt aanbod voor de coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen van de Vlaamse overheid Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.1 AFM als kenniscentrum # aanvragen voor coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen van de VO door AFM ontvangen % van de entiteiten van de VO dat een aanvraag voor coördinatie en logistieke ondersteuning van evenementen aan AFM richtte Stijgende trend Stijgende trend Servicedesk (in ontwikkeling) Continu Opm: In een eerste fase beperkt tot het opbouwen en ontsluiten van kennis m.b.t. mogelijke interessante locaties en leveranciers (catering, audiovisuele ondersteuning, enz.), waarbij AFM kan instaan voor het aanleveren van contactgegevens, richtprijzen en/of offertes OBD 5.5 Bij elke aanbesteding die georganiseerd wordt voor de invulling van [generieke] facilitaire noden steeds optreden als aankoopcentrale voor de volledige Vlaamse overheid, zodat ook andere entiteiten op efficiënte wijze gebruik kunnen maken van dit partnerschap. % van de aanbestedingen door AFM voor generieke facilitaire producten of diensten (= niet specifiek voor 1 situatie of locatie) waarbij opgetreden wordt als aankoopcentrale voor de volledige VO 100% Interne database Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Beheersovereenkomst AFM

30 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.6 Onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van eventuele samenwerkingsverbanden en partnerschappen met lokale besturen in Vlaanderen op het vlak van facilitaire voorzieningen, waarbij door middel van efficiënte raamcontracten mogelijk gecombineerde efficiëntiewinsten te realiseren vallen voor beide partijen Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Aan de minister een grondig onderbouwd voorstel aanreiken met één of meerdere scenario s voor een structureel samenwerkingskader met lokale besturen in Vlaanderen, waarbij zowel de voor- en nadelen als de financiële, juridische (bvb. aanpassing oprichtingsbesluit AFM) en praktische implicaties van elk scenario duidelijk en volledig wordt toegelicht Eind 2011 NVT Eenmalig OBD 5.7 In samenspraak met alle relevante actoren (o.m. VAPH, Dept. BZ - dienst emancipatiezaken, cel vastgoedbeleid, Team Vlaamse Bouwmeester, enz.) komen tot een duidelijke en eenduidige definitie van een toegankelijk gebouw, indien mogelijk met een Vlaams kwaliteitslabel en verschillende gradaties en classificaties (bvb. gaande van 1 tot 4 sterren ) Cf. beleidsnota Bestuurszaken Een duidelijke checklist van minimale vereisten waaraan een gebouw dient te voldoen om als toegankelijk gebouw te kunnen bestempeld worden ter validatie voorgelegd aan de minister Een voorstel voor een duidelijk herkenbaar Vlaams kwaliteitslabel toegankelijk gebouw (logo, benaming, enz.) ter validatie voorgelegd aan de minister Eind 2012 NVT Eenmalig Eind 2012 Beheersovereenkomst AFM

31 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.8 De fysieke toegankelijkheid van de gebouwen van de VO stelselmatig verhogen Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Iedereen toegang tot de Vlaamse overheid verzekeren % van de administratieve gebouwen waar AFM instaat voor het technisch beheer dat voldoet aan de definitie van een toegankelijk gebouw (zie OBD 6.1) Tegen 2015: 70% Op te nemen in Archibus Continu OBD 5.9 Streven naar kwaliteitslabels: NVT continu smiley -kwaliteitslabel inzake voedselhygiëne en gecertificeerde autocontrolesystemen voor de restaurants en cafetaria s van de DAB Catering een (nog te bepalen) kwaliteitslabel voor het energiemanagementsysteem van AFM Een smiley -kwaliteitslabel behaald voor 1 pilootrestaurant Een smiley -kwaliteitslabel behaald voor alle restaurants en cafetaria s beheerd door het AFM Kwaliteitslabel behaald voor energiemanagementsysteem van AFM Eind 2011 Eind 2013 Eind 2013 behouden van het ISO-certificaat voor de DAB Schoonmaak (DABS) ISO-certificaat behouden door de DABS Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management Beheersovereenkomst AFM

32 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.10 Via e-procurement alle overheidsopdrachten van het AFM elektronisch publiceren en offertes elektronisch ontvangen, teneinde een efficiënte rapportering rond overheidsopdrachten mogelijk te maken. % van alle overheidsopdrachten van AFM dat elektronisch werd gepubliceerd % van alle overheidsopdrachten van AFM waarvoor offertes elektronisch kunnen worden ingediend Tegen eind 2011: 100% 100% Interne database continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 6.3 Overheidsopdrachten en e-procurement % van alle overheidsopdrachten van AFM waarvoor effectief elektronische offertes werden ontvangen Stijgende trend OBD 5.11 In samenspraak met het % van de gebouwen (beheerd door AFM) waar 25% eind 2011 Project continu departement Bestuurszaken alle gebouwen ambtenaren van de VO gehuisvest zijn 50% eind 2012 VO-rapportering waar Vlaamse ambtenaren gehuisvest zijn waarvoor alle relevante beheersinformatie 75% eind 2013 duidelijk en volledig in kaart brengen en alle werd ontsloten 100% eind relevante beheersinformatie ontsluiten naar zowel beleidsmakers als geresponsabiliseerde topambtenaren, zodat het huisvestingsbeleid verder kan worden geoptimaliseerd en eventuele efficiëntiewinsten zichtbaar worden Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 7.4 Vastgoed kennen om goed te beheren Beheersovereenkomst AFM

33 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.12 Verzorgen van een transparante rapportering van alle facilitaire kosten, zowel voor de eigen interne werking van AFM als voor de facilitaire diensten die entiteiten van de Vlaamse overheid afnemen bij AFM Cf. beleidsnota Bestuurszaken, Een duidelijk kader voor AFM Een volledig rapport beschikbaar van alle facilitaire kosten (per kostenpost) voor de interne werking van AFM % van klanten (entiteiten van de VO) waarvoor een volledig rapport beschikbaar is van alle facilitaire kosten (per kostenpost) van de diensten afgenomen bij AFM Eind % eind 2013 Datawarehouse (te ontwikkelen) Continu OBD 5.13 Het kwaliteitslabel Investors In People (IIP) behalen IIP-label behaald Eind 2014 NVT Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 8.2 Efficiëntie en effectiviteit door facilitair management OBD 5.14 Een waardengedreven en duurzaam personeelsbeleid voeren, met bijzondere aandacht voor mensen uit de kansengroepen % vrouwen in hoger of middenkader (N-1 of hoger) % allochtone personeelsleden 33 % 5,5 % Vlimpers en/of P2O Continu Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 3.9 Elk talent telt: de kracht van diversiteit benutten % personeelsleden met een arbeidshandicap 3 % Beheersovereenkomst AFM

34 Operationele beleidsdoelstelling (OBD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OBD 5.15 In het jaarlijks ondernemingsplan duidelijk de personeelsbehoeften koppelen aan de processen en projecten van het AFM, waarbij zowel mogelijke efficiëntiewinsten als mogelijke bijkomende behoeften steeds grondig worden onderbouwd. Cf. beleidsnota Bestuurszaken, 1.2 Efficiëntiewinsten realiseren # VTE nodig voor continu beleid, met behoud van kwalitatieve dienstverlening # VTE reëel beschikbaar # VTE uitgespaard door efficiëntiewinsten # VTE nodig voor invulling opportuniteiten en/of nieuw beleid < 642,6 (aantal juni 2009) Stijgende trend < # VTE bespaard Ondernemingsplan Jaarlijks Beheersovereenkomst AFM

35 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.1 Een duidelijk en laagdrempelig centraal aanspreekpunt (AFM Servicelijn) aanbieden, waar klanten steeds op eenvoudige wijze terecht kunnen met vragen, klachten, suggesties en meldingen m.b.t. facilitaire ondersteuning # contacten van de AFM Servicelijn, waarvan: # vragen # klachten # suggesties # meldingen % van contacten van de AFM Servicelijn met totale doorlooptijd van minder dan 10 werkdagen Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT Kengetal/NVT 100% Interne database AFM Servicelijn Continu Beheersovereenkomst AFM

36 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.2 Door een regelmatige evaluatie Gemiddelde klantentevredenheid: Tegen 2015: Imagobarometer 2011 en bijsturing van de dienstverlening, AFM 2013 verhogen van de klantentevredenheid Algemeen (totaal) 70 % 2015 voor elk element van de huidige dienstverlening van AFM. (her)huisvesting van ambtenaren + 10 % t.o.v Voor de evaluatie en bijsturing van de Coördinatie van (ver)bouwprojecten + 10 % t.o.v. dienstverlening zal ondermeer gebruik 2009 gemaakt worden van: Werkplekinrichting + 10 % t.o.v. klantenbevragingen 2009 klachten en suggesties van Administratief gebouwbeheer + 10 % t.o.v. klanten 2009 mystery shopping Technisch gebouwbeheer + 10 % t.o.v. interne en/of externe 2009 kwaliteitsaudits Operationeel gebouwbeheer + 10 % t.o.v. procesanalyses 2009 risicoanalyses Schoonmaak + 5 % t.o.v berekeningen inzake kostprijsefficiëntie Catering + 5 % t.o.v enz. Digitale drukkerij + 5 % t.o.v Logistiek transport + 5 % t.o.v Contractbeheer + 5 % t.o.v Voertuigenbeheer + 5 % t.o.v Adviesverlening + 10 % t.o.v Beheersovereenkomst AFM

37 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.3 Opstellen en implementeren van duidelijke, transparante en uniforme procedures % van de processen van AFM waarvoor duidelijke, transparante en uniforme procedures werden opgesteld én geïmplementeerd 25% eind % eind % eind % eind 2014 Overzicht procedures Continu OOD 5.4 Verhogen van de bekendheid (zowel de merknaam AFM als de aangeboden dienstverlening) en verbeteren van het imago van AFM bij alle entiteiten van de Vlaamse overheid Gemiddelde vertrouwdheid van entiteiten van de VO met de door AFM aangeboden dienstverlening (in %) Gemiddelde score inzake imago van AFM bij entiteiten van de VO 70 % 70% Imagobarometer AFM OOD 5.5 Uitwerken en implementeren van een archiefbeheersplan voor AFM, zodat op elk moment een transparant overzicht beschikbaar is van welke gearchiveerde informatie waar te vinden is. Duidelijke en uniforme procedure archiefbeheer opgemaakt en geïmplementeerd 2011 NVT Eenmalig OOD 5.6 Het ziekteverzuim binnen AFM terugbrengen tot het gemiddelde van de volledige Vlaamse overheid ziekteafwezigheidspercentage ziekteduur Gemiddelde van de VO P2O en/of Vlimpers Continu meldingsfrequentie Beheersovereenkomst AFM

38 Operationele organisatiedoelstelling (OOD) Indicator Streefnorm Bron Frequentie OOD 5.7 Door middel van een specifiek vormingsbeleid op maat van het agentschap continu investeren in de gerichte vorming en bijscholing van de personeelsleden, teneinde de professionaliteit en de inzetbaarheid verder te verhogen Vormingsplan op maat van AFM uitgewerkt en geïmplementeerd VTO-participatie VTO-concentratie Eind 2013 Kengetal/NVT Kengetal/NVT NVT P2O en/of Vlimpers Continu VTO-duur Kengetal/NVT VTO-kost Kengetal/NVT OOD 5.8 Verhogen van de Gemiddelde personeelstevredenheid AFM: Gemiddelde van Personeels 2011 personeelstevredenheid algemeen de VO bevraging 2013 m.b.t. het werk / de functie m.b.t. de waarden / de context m.b.t. de loopbaan / de voorwaarden m.b.t. de leiding / de aansturing 2015 Beheersovereenkomst AFM

39 Artikel 7 Interne werking 1. Elke entiteit verhoogt verder de maturiteit van de eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject Het AFM onderschrijft de organisatiebrede doelstelling om de maturiteit van iedere entiteit binnen de VO continu verder te verhogen door middel van gerichte actieplannen voor organisatiebeheersing, ondermeer aan de hand van de leidraad organisatiebeheersing van IAVA. Rekening houdende met de reeds eerder uitgevoerde zelfevaluaties en risicoanalyses enerzijds en de ontvangen adviezen naar aanleiding van een sterktezwakteanalyse uitgevoerd door IAVA, zal het AFM zich tijdens de duur van deze beheersovereenkomst prioritair toeleggen op het verhogen van de maturiteit voor volgende thema s inzake organisatiebeheersing: Doelstellingen, proces- en risicomanagement Belanghebbendenmanagement Monitoring Conform de geldende afspraken en richtlijnen inzake organisatiebeheersing en zoals opgenomen in het kwaliteitsbeleidsplan van het AFM zal de directie van het AFM jaarlijks een grondige zelfevaluatie en risicoanalyse uitvoeren van de interne werking. Op basis van deze zelfevaluatie en risicoanalyse en rekening houdend met de beschikbare mensen, middelen en tijd zal de directie van het AFM vervolgens jaarlijks een actieplan uitwerken om de maturiteit van het agentschap gericht verder te verhogen. Dit actieplan zal vervolgens doorvertaald worden in het jaarlijkse ondernemingsplan én in de planningsdocumenten van de betrokken personeelsleden, aan de hand van specifieke, gerichte en meetbare doelstellingen. Een gedegen opvolging en evaluatie van de jaarlijkse actieplannen om de maturiteit van het AFM verder te verhogen zal verankerd worden in het kwaliteitsbeleidsplan. Deze worden ondersteund enerzijds door de hiervoor specifiek voorziene functies in het personeelsplan (team kwaliteit en organisatiebeheersing + interne controller) en anderzijds door een maandelijkse opvolging en bijsturing door de directie van het AFM. Door middel van deze aanpak streeft het AFM er dan ook naar om: ten laatste eind 2011 maturiteitsniveau 3 te behalen voor tenminste 9 van de 11 thema s van de leidraad organisatiebeheersing tegen het einde van deze beheersovereenkomst maturiteitsniveau 4 te behalen op zoveel mogelijk thema s van de leidraad organisatiebeheersing Beheersovereenkomst AFM

40 2. Elke entiteit definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren. Het AFM engageert zich om gedurende de looptijd van deze beheersovereenkomst: een verbetertraject uit te werken om meetbare efficiëntie- en effectiviteitwinsten te realiseren dit verbetertraject regelmatig te evalueren en bij te sturen, in functie van de evolutie van noden en opportuniteiten. Dit verbetertraject wordt echter ruimer opgevat dan enkel de entiteitspecifieke projecten en interne werking. Het AFM schrijft zich dan ook uitdrukkelijk in in de diverse projecten die door het CAG worden aangestuurd en/of die kaderen binnen het Vlaams Regeerakkoord, Vlaanderen in Actie (ViA), enz. Zo zal het AFM ondermeer actief meewerken aan de realisatie van 2 sleutelprojecten uit het meerjarenprogramma slagkrachtige overheid : bijdrage tot het sleutelproject duurzaam optreden van de Vlaamse overheid, ondermeer door binnen de VO een voorbeeldfunctie op te nemen inzake duurzame overheidsopdrachten en door het door AFM beheerde gebouwenpark stelselmatig en op efficiënte wijze duurzamer en energiezuiniger te maken bijdrage tot het sleutelproject rationalisatie managementondersteunende dienstverlening, ondermeer door voorstellen te formuleren voor een efficiëntere en effectievere facilitaire ondersteunende dienstverlening (zowel doorheen de VO als intern binnen AFM) Als startpunt voor het verbetertraject om efficiëntie- en effectiviteitwinsten te realiseren volgen hierna 2 tabellen: voorstellen van mogelijke bijdragen van AFM aan efficiëntie- en effectiviteitwinsten voor de volledige VO voorstellen van mogelijke efficiëntie- en effectiviteitwinsten binnen de interne werking van het AFM Beheersovereenkomst AFM

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen... 3 2. Missie en Visie... 5 2.1. Missie... 5 2.2. Visie... 5 3. Prioriteiten 2014... 7 4. Diversiteitsplan...

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert

To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert Januari 2011 1 2 To accomplish great things we must first dream, then visualize, then plan... believe... act! Alfred A. Montapert 3 4 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN DE AFKORTINGEN... 7 VOORWOORD...

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op

Verslag. over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid. van het Rekenhof. 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) stuk ingediend op stuk ingediend op 37 (2009-2010) Nr. 1 29 oktober 2009 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof over de personeelsplanning bij de Vlaamse overheid verzendcode: REK R E K E N H O F Personeelsplanning bij de

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE

Jaarrapport 2014 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE Jaarrapport 01 DEPARTEMENT LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE Inhoud Lijst met afkortingen... Deel 1... 1. Inleiding.... Taakstelling, missie en visie van het departement... 5. Uitvoering van de organisatiedoelstellingen

Nadere informatie

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand De viceminister president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15

1 DE VREG... 4 2 WERKING VAN DE VREG IN 2010... 15 1 DE VREG... 4 1.1 MISSIE, VISIE EN WERKING VREG...4 1.1.1 Missie, visie en waarden... 4 1.1.2 Doelstellingen... 4 1.1.3 Taken en bevoegdheden... 5 1.1.4 Nieuwe organisatiestructuur... 5 1.1.5 Beheersovereenkomst...

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen

Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen Bestuursovereenkomst 2013-2015 2 / 7 5 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Bestuursovereenkomst 2013-2015 tussen de

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2010

Geïntegreerd Managementplan 2010 Geïntegreerd Managementplan 2010 15 december 2009 2 Inleiding van de Voorzitter Het verheugt mij om, bij het einde van mijn mandaat, voorliggend geïntegreerde managementplan 2010 te kunnen voorstellen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst. Deel 1

Bestuursovereenkomst. Deel 1 3 15 Bestuursovereenkomst 2013-2015 Inhoudsopgave Inleidende bepalingen 2 Strategisch kader 4 1. Onze missie 8 2. Onze visie 8 3. Kernwaarden 8 Strategische opties 10 1. De RJV zet consequent in op klantgerichtheid

Nadere informatie

over de beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019

over de beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019 ingediend op 28 januari 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid uitgebracht door Ward Kennes, Ingrid Lieten en Marnic De Meulemeester

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid

5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid 5 jaar Kenniscel Anders Werken: Een terugblik en een toekomstvisie voor de verdere evolutie en aanpak van Anders Werken binnen de Vlaamse overheid Kenniscel Anders Werken p 1/36 0. Inleiding De kenniscel

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk ingediend op 13 (2014-2015) Nr. 2-B 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Toelichting

Nadere informatie