Praktijkgids. Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktijkgids. Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject"

Transcriptie

1 Praktijkgids Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren Avondtraject academiejaar

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Stappenplan praktijk Wat houdt praktijk in het avondtraject BUO of ZRL in? Praktijk of stage? Keuze praktijkschool Praktijkopdrachten Aantal uren praktijk Basisopdracht praktijk en praktijkopdrachten per opleidingsonderdeel Begeleiding van de praktijk Rol van de mentor Rol van de trajectcoach Rol van de opleidingsonderdeelverantwoordelijke Rol van de supervisor Rol van de student Beoordeling van de praktijk Praktische documenten op Dinar

3 1. Inleiding Deze praktijkgids bevat: 1. Het stappenplan praktijk aan de hand waarvan je jouw praktijk voor de opleiding dient te realiseren 2. Informatie over wat praktijk in de opleiding inhoudt Als student lees je deze gids eerst grondig door vooraleer je met je praktijkschool afspraken maakt voor dit academiejaar. Het stappenplan praktijk vragen we jou om als leidraad te hanteren voor datgene wat we betreffende je praktijk verwachten doorheen het academiejaar. Deze informatie is extra belangrijk om jouw engagement te verhelderen aan de directie en mentor als je praktijk als vrijwilliger zou doen in een praktijkschool waar je niet tewerkgesteld bent. Het vraagt ook extra zorg als je momenteel nog maar tijdelijk aangeworven bent in een school en aan de school vraagt om na het aflopen van je interimopdracht als praktijkschool te willen fungeren in functie van je opleiding. Heb na het lezen nog vragen, dan kan je die stellen aan je trajectcoach. 3

4 2. Stappenplan praktijk Je praktijk dien je te realiseren aan de hand van volgend stappenplan. De opleiding verwacht dat je de vermelde timing stipt opvolgt. Enkel zo kan je ervoor zorgen dat de examencommissie je praktijk voor elk van je opleidingsonderdelen integraal kan beoordelen. Documenten i.v.m. je praktijk vind je terug op Dinar>>Opleidingen>>BUO/ZRL>>Onderwijs en studenten>>onderwijs>>praktijk en stage>>documenten Je praktijkschool bepalen - de school waar je tewerkgesteld bent of - voor praktijk als vrijwilliger: een praktijkschool zoeken en de directie de Gids voor de praktijkschool bezorgen (GPS) Wat? Wanneer? Waar? Tegen uiterlijk woensdag 7 oktober 2015 Document GPS op Dinar Je praktijkgegevens digitaal invullen voor de opleiding via link Gesprek met de directie van je praktijkschool - Brief mentorschap en blanco praktijkfeedback aan de directie afgeven - Laten ondertekenen raamovereenkomst (indien van toepassing 1 ) - Laten ondertekenen risicoanalyse - Raamovereenkomst en risicoanalyse kopiëren en kopie afgeven aan de directie Tijdens de introductieavond op 16 september 2015 Tegen uiterlijk woensdag 15 oktober 2015 Digitale link via de trajectcoach Documenten op Dinar Praktijkomschrijving maken Documenten ingevuld en ondertekend bezorgen aan je trajectcoach: - Raamovereenkomst (indien van toepassing) en risicoanalyse - Praktijkomschrijving Tegen uiterlijk woensdag 15 oktober 2015 Tegen uiterlijk woensdag 15 oktober 2015 Sjabloon op Dinar In het postvak van je trajectcoach aan de balie Begeleidingsgesprek met je mentor over je praktijk; document Praktijkfeedback van de mentor samen bespreken Indien je verandert van praktijkschool: praktijkgegevens opnieuw digitaal invullen. In het midden van elk semester Bij elke wissel van praktijkschool Sjabloon op Dinar Link op Dinar 1 Je laat enkel een raamovereenkomst ondertekenen als je school niet terug te vinden is in de lijst Raamovereenkomsten die gepubliceerd is op Dinar onder de knop praktijk. 4

5 3. Wat houdt praktijk in het avondtraject BUO of ZRL in? Praktijk of stage? Praktijk maakt integraal deel uit van elk van de opleidingsonderdelen van de opleiding. De concrete praktijkopdrachten kan je vinden op Chamilo in de cursus van elk opleidingsonderdeel. In de ECTSfiche van elk opleidingsonderdeel (MijnDinar>>toepassingen>>ECTS-fiches) kan je zien hoeveel uren praktijk per opleidingsonderdeel gemiddeld voorzien zijn. In de lessen proberen we zoveel mogelijk in te spelen op je praktijk en hopen we dat jij je praktijk kunt verrijken met wat je in de opleiding leert. Praktijk noemen wij het geheel van activiteiten die een student vervult binnen de context van zijn school, gericht op doelen van de opleidingsonderdelen waarvoor hij is ingeschreven. De activiteiten betreffen het observeren, het actief participeren en het realiseren van initiatieven in de praktijk, ofwel zien doen, meedoen en zelf doen. Praktijk is een element van de onderwijsstrategie van de opleiding. Enerzijds draagt praktijk bij tot theorievorming en helpt het referentiekaders opbouwen. Anderzijds biedt het ook gevarieerde oefenkansen met het oog op competentieverwerving in de breedte en in de diepte. Via het samenspel tussen onderwijsactiviteiten (op de campus en digitaal) en praktijk kan de student de bouwstenen van de competenties binnen een opleidingsonderdeel verwerven, leren kennen, toepassen en geleidelijk aan integreren. De student realiseert enerzijds opdrachten vanuit de opleidingsonderdelen en participeert anderzijds in de mate van het mogelijke aan de activiteiten op de opleidingsschool. Praktijk is in regel niet beoordelend: er wordt geen aparte beoordeling en quotering voor gegeven op basis van observatie door een praktijkbegeleider (van de Arteveldehogeschool) en feedback van een mentor (in de basis- of secundaire school). Een apart opleidingsonderdeel stage komt niet voor in het opleidingsprogramma van BNBBUO en BNBZRL. Stage wordt dus niet op zichzelf beoordeeld. Een stage inclusief stagebezoeken door een stagebegeleider en stagebesprekingen met de mentor en student kunnen wij binnen de huidige beperkte personeelsomkadering als BNB niet voor alle studenten waarmaken. 4. Keuze praktijkschool In het avondtraject kies je zelf je praktijkschool. Verder in deze gids en op Dinar voorzien we een brief voor directies om de school op de hoogte te brengen van wat het mentorschap voor onze opleiding inhoudt. Wie tewerkgesteld is in een school, kan zijn werk als praktijk laten gelden. Dit betekent dat je tijdens de werkuren de basisopdracht vervult en dat je in overleg met de directie en mentor ook de praktijkopdrachten en beoordelingstaken voor de opleidingsonderdelen binnen de eigen schoolcontext kunt maken. Wie (nog) geen tewerkstelling in opdracht van het Departement Onderwijs heeft, dient zelf een school te zoeken waar je praktijk mag lopen t.a.v. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit betekent dat je afspraken maakt met de directie en mentor over je statuut als vrijwilliger in de school. Op Dinar>>Opleidingen>>BUO of ZRL>>Onderwijs en studenten>>onderwijs>>praktijk en stage>>documenten kan je een GPS - gids voor de praktijkschool vinden, speciaal ontworpen om aan een school die onze opleiding niet kent toe te lichten wat het engagement als praktijkschool voor onze opleiding betekent. Verder vind je achteraan in je studiecontract ook informatie over de verzekering die je als student tijdens je praktijk geniet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van je praktijkschool. Je brengt de school ook zelf op de hoogte als je werk vindt in een andere school 5

6 en je het vrijwilligerswerk niet meer zou voortzetten. Als scholen spontaan aan ons melden dat ze iemand zoeken die er praktijk wil doen, wordt dit aangekondigd via Dinar. Op Dinar>>Opleidingen>>BUO of ZRL>>Onderwijs en studenten>>onderwijs>>praktijk en stage>>documenten vind je de raamovereenkomst om de samenwerking met je praktijkschool in het kader van de opleiding te regelen. Je verbindt je er onder meer toe om het pedagogisch project en het huishoudelijk reglement van de school te respecteren (bv. op vlak van veiligheids- en kledingvoorschriften). Studenten die in het onderwijs werken via een andere werkgever dan een school van het Departement Onderwijs (bv. CLB, schoolopbouwwerk, MPI, semi-internaat, centrum voor basiseducatie, K-dienst kinder- en jongerenpsychiatrie, ) kunnen over hun praktijkmogelijkheden overleggen met de trajectcoach en zo nodig met de opleidingscoördinator. Bij het begin van het academiejaar (of van je opleiding als je later start) vragen we je om je praktijkgegevens digitaal te bezorgen aan de opleiding (zie stappenplan). In het geval je nog geen vaste tewerkstelling hebt in een school en doorheen het academiejaar in meerdere praktijkscholen terecht komt, breng je de nieuwe directie en mentor telkens op de hoogte. Wisselingen in je praktijkschool dien je ook digitaal aan de opleiding te bezorgen. Daarnaast vragen we je om je praktijkomschrijving in te vullen en aan je trajectcoach te bezorgen in de postvakken aan de balie. 5. Praktijkopdrachten 5.1. Aantal uren praktijk Om de competenties van de BNBBUO en de BNBZRL te kunnen verwerven, loop je dus praktijk in een school. Het aantal uren praktijk per opleidingsonderdeel hangt samen met de totale studiebelasting van het opleidingsonderdeel. Zo voorzien we in een olod van 4 studiepunten (x 25 studiebelastinguren) minder praktijk dan in een olod van 7 studiepunten (x 25 studiebelastinguren). Je vindt het aantal uren praktijk in de ECTS-fiche van elk opleidingsonderdeel (op MijnDinar>>Toepassingen>>ECTSfiche). Let op: in het format van de ECTS-fiches vermeldt men praktijkuren binnen een opleidingsonderdeel onder de noemer uren stage. Studenten die een modeltraject volgen, lopen tijdens het gehele academiejaar minstens gedurende 7 uren in de week praktijk in een school (een dag of twee halve dagen = 7 uren, klokuren of lestijden naargelang de concrete werkcontext). Als er in een academiejaar 30 weken zijn waarin praktijk mogelijk is (buiten de schoolvakanties), dan doen de studenten van het avondtraject 30x7u = 210 uur praktijk per academiejaar, over de 4 semesters heen dus 2x210 = 420u. Studenten die een GIT (geïndividualiseerd traject) volgen met één of enkele opleidingsonderdelen, doen praktijk in verhouding tot het aantal uren voorzien in de opleidingsonderdelen die ze volgen (zie ECTS-fiches). Wie tijdens het eerste semester onvoldoende praktijk heeft kunnen lopen voor zijn opdrachten (bv. studenten met mobiliteit binnen hun initiële lerarenopleiding) kan een uitgestelde eerste examenkans aanvragen bij de opleidingsdirecteur en zo een beoordeling vragen aan het einde van semester 2 i.p.v. semester 1. 6

7 5.2. Basisopdracht praktijk en praktijkopdrachten per opleidingsonderdeel Als student doe je enerzijds een basisopdracht praktijk, anderzijds praktijkopdrachten specifiek voor elk opleidingsonderdeel. Je basisopdracht praktijk houdt in dat je actief aan de slag gaat met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in een schoolteam. Je participeert aan de activiteiten die de school voor het team en de leerlingen voorziet en functioneert mee binnen diverse initiatieven ten aanzien van leerlingen en hun gezin. Deze concrete ervaringen met leerlingen en collega s in een school heb je onder meer nodig om in de lessen je praktijkervaringen te kunnen verwerken en delen met medestudenten en lesgevers. Daarnaast werk je voor elk opleidingsonderdeel aan een aantal praktijkopdrachten, alsook aan de beoordelingstaak in functie van het verwerven van de competenties van dat opleidingsonderdeel in de praktijk. Het kan gaan om onderzoeksopdrachten, planningsopdrachten, bepaalde activiteiten uitvoeren, overleg,.... De olodverantwoordelijken bezorgen de opdrachten via de cursussen in de digitale leeromgeving Chamilo. De praktijkopdrachten bestaan uit: informatie opsporen; ouders, kinderen, jongeren, interne en externe en medewerkers bevragen; onderzoeken van een concrete werkcontext; zich verdiepen, toepassen, bekwaam worden, uitproberen, reflecteren, verbetervoorstellen formuleren en/of uitproberen, constructief samenwerken, integreren, reflecteren, plannen, casussen aanwenden en onderzoeken, handelingsplannen en zorgtrajecten realiseren, reflecteren, De praktijk wordt gesitueerd op verschillende niveaus nl. op kind-, klas, team- en schoolniveau. De praktijk behelst ook de toegang tot mogelijk gevoelige contexten op school (bijv. de personeelsvergadering, het zorgteam, een klassenraad, zorgdocumenten, handelingsplannen, leerlingendossiers, contacten met ouders, interne en externe medewerkers, ) waarbij de student de regels van de privacy en de deontologie, die gelden in het onderwijs, dient te hanteren. De student ondertekent daartoe de verklaring respect voor de persoonlijke levenssfeer in zijn opleidingsgids. 7

8 6. Begeleiding van de praktijk 6.1. Rol van de mentor De student zal in zijn school aan de directie vragen welke persoon als zijn mentor kan fungeren. Het kiezen van een mentor gebeurt in overleg met de student en de directie en desgevallend de verantwoordelijke voor mentoraat in de school (soms trajectmentor genoemd). Naargelang de praktijkopdrachten kan de student zich richten tot de verantwoordelijke voor mentoraat in de school of tot een andere collega, bv. een klasmentor, een interne en/of externe medewerker in de scholengemeenschap of in het CLB die hem kan coachen bij bepaalde praktijkopdrachten. Dit gebeurt liefst in overleg met de directie en de trajectmentor, aan de hand van het profiel van de mentor, zie hiervoor document op Dinar>>Opleidingen>>BUO of ZRL>>Onderwijs en studenten>>onderwijs>>praktijk en stage>>documenten: rol van directie en mentor in praktijk BNBBUO en BNBZRL. In het avondtraject definiëren we de rol van de mentor als een deskundige collega die de student begeleiding en ondersteuning biedt bij de realisatie van zijn leerdoelen in de praktijk. De mentor helpt een leeromgeving voor de opleidingsdoelen te creëren, geeft waar nodig aanvangsbegeleiding en informatie over de school, voorziet coaching en geeft de student de nodige (begeleidings-) feedback. In geval van aanhoudende problemen spreekt de mentor zijn directie aan en signaleert hij de moeilijkheden aan de opleiding. Er wordt vanuit de opleiding per semester minimaal 3 uren gesprek tussen mentor en student verwacht (uren en/of momenten door student en mentor zelf te plannen). Meer, andere en verdere informele ondersteuning wordt zelf ingevuld in overleg tussen mentor en student. In het midden van elke semester vragen we dat de mentor en de student een gesprek hebben van ongeveer één uur. In functie van beoordeling door de opleiding vragen we dat de mentor feedback geeft over de leerinspanningen die de mentor bij de student heeft gezien, met name zijn inzet, motivatie en inspanningen om te leren en om zijn praktijkervaringen te verdiepen en expliciteren. De mentor kan getuigen van de persoonlijke competentiegroei en zelfevaluatie van de student als lerende. Het betreft dus nadrukkelijk geen beoordeling van de leerresultaten van de student, geen oordeel over zijn leraar zijn, zorgcoördinator zijn, therapeut zijn ; bijgevolg ook geen quotering. Na het gesprek bezorgt de mentor de praktijkfeedback via een digitale link aan de opleiding. Deze feedback komt terecht bij de trajectcoach van de student Rol van de trajectcoach De trajectcoach begeleidt de studenten binnen de opleiding, rekening houdend met hun praktijk. Daarbij tracht hij het zelfgestuurd leren in de praktijk (aan de hand van de eigen leerdoelen van de student) te ondersteunen. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de student bij vragen omtrent praktijk. De trajectcoach leest de praktijkfeedback van de mentor. Waar nodig wordt de praktijkfeedback over de leerinspanningen van de student via de trajectcoach ingebracht bij de beoordelaar en/of de studievoortgangscommissie. 8

9 6.3. Rol van de opleidingsonderdeelverantwoordelijke De opleidingsonderdeelverantwoordelijke is in zijn opleidingsonderdeel verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van de competenties, de praktijkopdrachten en de beoordelingsstrategie (beoordelingstaak, eventueel permanente evaluatie of peer assessment). Dit gebeurt in samenwerking met de collega s en de lesgevers. De opleidingsonderdeelverantwoordelijke verzorgt de communicatie van de praktijkopdrachten t.a.v. de lesgevers, t.a.v. de mentoren en de directies Rol van de supervisor In het opleidingsonderdeel reflectief ervaringsleren krijgt de student praktijkbegeleiding vanwege een supervisor. Hij brengt eigen werkzorgen en leervragen uit de praktijk in. De supervisor begeleidt het proces waarin de groep gericht leert omgaan met deze werkzorgen en leervragen Rol van de student De student is verantwoordelijk voor de omschrijving van zijn leerdoelen en voor de realisatie ervan in de praktijk. Hij brengt praktijkervaringen in tijdens de werksessies en hoorcolleges. Hij kiest de school waar hij praktijk doet en bezorgt de gegevens van zijn praktijkschool, directie en mentor aan de opleiding. De student zorgt zelf voor de neerslag van wat hij leerde uit gesprekken met de mentor en van relevante, concrete acties die hij in de school uitvoert. 7. Beoordeling van de praktijk De praktijk van de student wordt mee beoordeeld binnen elk opleidingsonderdeel (en dus niet apart). De beoordeling gebeurt via beoordelingstaken (een rapport of werkstuk), mondelinge presentaties, al dan niet met permanente evaluatie. De beoordeling gebeurt voor bepaalde opleidingsonderdelen door een lid van het opleidingsteam, voor andere door een externe beoordelaar met praktijkervaring in het werkveld. Beoordelen gebeurt op basis van de rapportage door de student, niet op basis van een rechtstreekse observatie door iemand van de opleiding in de school. Bij de beoordeling speelt de mate waarin de student de competenties verwierf in de praktijk en de mate waarin hij in de praktijk bepaalde activiteiten realiseerde, een belangrijke rol. De beoordeling weegt verschillende elementen van evaluatie af: 1) evaluatie van de basisopdracht (leerinspanning en inzet op vlak van basiskennis, basisvaardigheden en basishoudingen, nodig tijdens het functioneren en actief participeren in de school) 2) evaluatie van de praktijk in elk van de opleidingsonderdelen Hoe gebeurt dan de beoordeling van de student op basis van het volledige competentieprofiel van de opleiding (wat in andere opleidingen via de stage gebeurt)? Alleszins krijgt het realiseren van de competenties in de praktijk een groot gewicht in de beoordeling van het laatste opleidingsonderdeel van het modeltraject, Leerzorgtrajecten realiseren buitengewoon onderwijs (voor BUO) of Leerzorgtrajecten realiseren gewoon onderwijs (voor ZRL). 9

10 De diplomacommissie reikt een diploma uit op basis van het verwerven van alle credits van alle opleidingsonderdelen. Het verwerven van al deze credits impliceert het bereiken van het volledige competentieprofiel. 8. Praktische documenten op Dinar Volgende documenten vind je op Dinar>>Opleidingen>>BUO of ZRL>>Onderwijs en studenten>>onderwijs>>praktijk en stage>>documenten Gids voor het zoeken van een praktijkschool versie school Gids voor het zoeken van een praktijkschool versie student Brief aan directies: mentorschap studenten avondtraject BNB BUO en BNB ZRL Rol directie en mentor in het avondtraject BUO of ZRL Praktijkomschrijving Praktijkfeedback van de mentor Raamovereenkomst academiejaar Risicoanalyse 10

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en

Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en Gids voor de praktijkschool (GPS) schoolversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject 1. Welk doel heeft deze gids?

Nadere informatie

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs:

Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: Gids voor het zoeken van een praktijkschool GPS - studentversie Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend leren avondtraject Wat houdt praktijk

Nadere informatie

Onthaal nieuwe directies. Elisa Vandenbussche

Onthaal nieuwe directies. Elisa Vandenbussche Onthaal nieuwe directies Elisa Vandenbussche Duaal leren OPEN COMMUNICATIE EN GOEDE AFSPRAKEN Leer- en samenwerkingsovereenkomst (inclusief risicoanalyse) Profiel van de student Profiel van de opleidingsschool:

Nadere informatie

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider Mentorenvorming: de mentor als medeopleider Sessie 2 Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Saar Callens Inhoud 9u00-10u30 : terugblik snuffelweek en opstart, begeleidingsgesprek, weekschema

Nadere informatie

buitengewoon onderwijs

buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Zoek je ondersteuning in de zorg op maat van ieder kind in het buitengewoon onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche

Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Mentor als medeopleider (basis) Sessie 1: 19 september 2017 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche KERSVERSE MENTOREN Verloop 15.00u 16.30u: eerste sessie mentor als medeopleider - wat moet je weten voor

Nadere informatie

Welkom. Startavond mentoren. Verloop van de avond. 1. Het opleidingsteam Wie? 2. Evaluatie 2013-2014 25/09/2014. We stellen je graag voor

Welkom. Startavond mentoren. Verloop van de avond. 1. Het opleidingsteam Wie? 2. Evaluatie 2013-2014 25/09/2014. We stellen je graag voor Startavond mentoren Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Ase Vermeire Welkom Verontschuldigingen: dank om te verontschuldigen via de google

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten OPLEIDINGSGIDS Bachelor na bachelor in het onderwijs Duale trajecten Academiejaar 2017-2018 1 Inhoud Leeswijzer... 4 1 Het opleidingsprogramma... 5 1.1 Leerresultaten... 5 1.2 Leerdoelen... 6 1.3 Beoordelingscriteria...

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten

OPLEIDINGSGIDS. Bachelor na bachelor in het onderwijs. Duale trajecten OPLEIDINGSGIDS Bachelor na bachelor in het onderwijs Duale trajecten Academiejaar 2016-2017 1 Inhoud Leeswijzer... 4 1 Het opleidingsprogramma... 5 1.1 Leerresultaten... 5 1.2 Leerdoelen... 6 1.3 Beoordelingscriteria...

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Zoek je een bacheloropleiding die je ondersteunt in de zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen

Nadere informatie

Startavond mentoren. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Startavond mentoren. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Startavond mentoren Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 22 september 2015 Welkom Verontschuldigingen: dank om te verontschuldigen

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis)

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Sessie 2 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Inhoud 9u00-10u30 terugblik snuffelweek en opstart, weekschema en begeleidingsgesprek 10u45-11u30 Beoordelen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens 23 april 2015 Verontschuldigd Kaat Delrue Greet Boeykens Roland Wagemans Jan Seys

Nadere informatie

buitengewoon onderwijs

buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Wil je je specialiseren in zorg op maat voor kinderen in het buitengewoon onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van iedere

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. zorgverbreding en remediërend leren

BACHELOR NA BACHELOR. zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Welkom! Dubbele focus Waarom deze opleiding? Bewijs van pedagogische bekwaamheid Extra vergoeding Opleidingsprogramma 2017-2018 Trajecten Onze leerlijnen

Nadere informatie

zorgverbreding en remediërend leren

zorgverbreding en remediërend leren BACHELOR NA BACHELOR zorgverbreding en remediërend leren Wil je je specialiseren in zorg op maat van ieder kind in het basis- of secundair onderwijs? Wil je kwaliteitsvol inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Welkom Dubbele focus Waarom deze opleiding? Opleidingsprogramma 2016-2017 Organisatie Onze leerlijnen Toelatingsvoorwaarden Zin om nog verder te studeren? De

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Startavond mentoren. Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche

Startavond mentoren. Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Startavond mentoren Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Opleidingsteam BNB BUO en ZRL 4 7 2 3 5 6 8 9 1 10 11 12 13 14 15 De trajectcoaches voor de duale trajecten Isabelle

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk.

Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk. Verslag directieoverleg 26 april 2016 1. Welkom Het is momenteel een erg drukke periode op school waardoor veel directies zich moesten verontschuldigen. Iemand afvaardigen blijft mogelijk. Voor volgend

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

Directieoverleg 1 ZRLD nieuw 24 oktober Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche

Directieoverleg 1 ZRLD nieuw 24 oktober Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Directieoverleg 1 ZRLD nieuw 24 oktober 2017 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Dagverloop 10.00 12.00u Directieoverleg: BUOD (Saar) / ZRLD nieuw (Elisa & Katrijn) / ZRLD algemeen (Isabelle & Jente)

Nadere informatie

AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD

AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD AGENDA Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs directieoverleg BUOD Datum 28-04-2015 Genodigd Verontschuldigd Verslaggever Aanwezig Opleidingsteam Kaat Delrue, Marijke Wilssens, Ase

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs

BACHELOR NA BACHELOR. buitengewoon onderwijs BACHELOR NA BACHELOR buitengewoon onderwijs Welkom Dubbele focus Toelatingsvoorwaarden Waarom deze opleiding? Bewijs van pedagogische bekwaamheid Extra vergoeding voor leraren Opleidingsprogramma 2017-2018

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7 PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER 2017 2018 semester 7 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Slotdag mentoren 10 mei 2016

Slotdag mentoren 10 mei 2016 Slotdag mentoren 10 mei 2016 Agenda: 1. Welkom 2. Terugblik huidig academiejaar & vooruitblik komend academiejaar a. Curriculum b. Praktijk 3. Onderzoek en dienstverlening 4. Focusgroepen 1. Welkom Verontschuldigingen:

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Praktijkopdrachten en praktijkkansen HOV DUAAL traject (5 studiepunten) mentoren directies studenten

Praktijkopdrachten en praktijkkansen HOV DUAAL traject (5 studiepunten) mentoren directies studenten Praktijkopdrachten en praktijkkansen HOV DUAAL traject (5 studiepunten) 2017-2018 mentoren directies studenten Orthodidactisch model Binnen de volgende praktijkopdrachten gaan we aan de slag met dit orthodidactisch

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Studiewijzer Diversiteit

Studiewijzer Diversiteit 1 Thomas More Kempen Studiewijzer Studiewijzer Diversiteit OPO-verantwoordelijke: Annelies Demessemaeker Docenten: Eline Bernaerts en Annelies Demessemaeker CAMPUS Vorselaar Domein Lerarenopleiding Bachelor

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Via secretariaat en/of website. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Doelgroepen B Code: Doelgroepen B Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal: Nederlands Lector(en):

Nadere informatie

WELKOM IN KHLim-BaLO

WELKOM IN KHLim-BaLO WELKOM IN KHLim-BaLO Bachelor leraar lager onderwijs (BaLO) Een driejarige bachelor-opleiding met een startmoment in september afstudeermoment: juni En met een startmoment in februari afstudeermoment:

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Direc&ebijeenkomst ZRLD 25 oktober Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Ase Vermeire

Direc&ebijeenkomst ZRLD 25 oktober Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Ase Vermeire Direc&ebijeenkomst ZRLD 25 oktober 2016 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Ase Vermeire Agenda Facts & figures Opleidingsschema: de belangrijkste leerresultaten

Nadere informatie

Stageconcept en -planning

Stageconcept en -planning Stageconcept en -planning -2017 Professionele Bachelor in het Onderwijs: Lager onderwijs Eerste jaar De studenten van het eerste jaar worden verbonden aan één school en staan in het eerste semester per

Nadere informatie

Stageconcept en -planning

Stageconcept en -planning Stageconcept en -planning -2016 Eerste jaar Praktijk 1 De studenten van het eerste jaar worden verbonden aan één school. Zij staan in het eerste semester per twee en in het tweede semester alleen in een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire, Saar Callens & Elisa Vandenbussche

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire, Saar Callens & Elisa Vandenbussche Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire, Saar Callens & Elisa Vandenbussche 27 oktober 2015 Agenda 1. Welkom 2. Goedkeuring verslag 28/04/2015

Nadere informatie

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding

Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Stageovereenkomst voor een onbezoldigde preservice stage in de lerarenopleiding De stageovereenkomst wordt vóór 1 november 2008 afgesloten.

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Welkom! Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Welkom! Mentorenbijeenkomst PJK Infosessie voor nieuwe mentoren Dinsdag 7 oktober 2014 Op de mentorenbijeenkomst Bachelor in de pedagogie van het jonge kind PJK Samenspel werkveld en opleiding 2 WAAROM

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van Bachelor-Minor-studenten met een aanstelling) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen van de Universiteit van Amsterdam rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. drs. L.C.J. Gerritsen, Onderwijscoördinator, hierna te

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website

ECTS- FICHE. Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016. Via secretariaat en/of website HBO5 Orthopedagogie ECTS- FICHE ECTS-Fiche Werken in en met groepen Code: Werken in en met groepen Academiejaar: 2015-2016 Studietijd: 40 lestijden Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: mogelijk Onderwijstaal:

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan

Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Lerarenopleiding Overeenkomst voor een inservicetraining Stagecontract LIO-baan Tussen (naam school/inrichtende macht) met maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO

STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT WERKPLEKLEREN FBO Academiejaar 2015-2016 art. 1 Algemene bepalingen 1

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1

PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1 PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1 Auteurs: Veerle Amelinckx e.a. BACHELOR IN HET ONDERWIJS : LAGER ONDERWIJS ACADEMIEJAAR: 2013-2014 Inhoudstafel 1. Doelen... 3 2. Programma en planning... 3 2.1. Planning...

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject

OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs. duaal traject OPLEIDINGSGIDS Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs duaal traject academiejaar 2013-2014 Inhoudstafel 2. Inleiding... 5 Tot wie richt deze opleidingsgids zich?... 5 Doelen en samenhang met

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

BACHELOR BACHELOR. schoolontwikkeling

BACHELOR BACHELOR. schoolontwikkeling BACHELOR NA BACHELOR schoolontwikkeling Je wil veranderingsprocessen in je school of scholengemeenschap begeleiden met kennis van zaken? Kies dan voor de Bachelor na bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling.

Nadere informatie

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314

1. Algemeen. VZW Katholieke Basisscholen van Poperinge Zetel : Bruggestraat 14, 8970 Poperinge Lokaal 314 1. Algemeen. De functieomschrijving wilden we beknopt & concreet maken om volgende redenen : Ze moet bruikbaar zijn op de 1 e personeelsvergadering waar we telkens ongeveer 20 minuten informeren en overleggen.

Nadere informatie

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen

STAGEREGLEMENT FBO. academiejaar Algemene bepalingen Campus Schoonmeersen Gebouw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent T +32 9 243 22 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo STAGEREGLEMENT FBO academiejaar 2013-2014 art. 1 Algemene bepalingen 1 Het Stagereglement

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Arteveldehogeschool Mark Pâquet 2013-09-24. 1. Inleiding

Arteveldehogeschool Mark Pâquet 2013-09-24. 1. Inleiding Arteveldehogeschool Mark Pâquet 2013-09-24 1. Inleiding Bewijs Pedagogische Bekwaamheid (BPB) & Bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs (BUO) Bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN

INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN) AAN TE VRAGEN Arteveldehogeschool Bachelor in de pedagogie van het jonge kind Joseph Gérardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg 09/234.88.00 info.pedagogiejongekind@arteveldehs.be INFORMATIEBUNDEL OM (EEN) VRIJSTELLING(EN)

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert

Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert Directiebijeenkomst ZRLD 24 oktober 2017 Saar Callens Katrijn De Waele Isabelle Step Elisa Vandenbussche Kaat Delrue- Jente Hugaert Agenda Welkom en goedkeuring verslag 25/4/2017 zie infopartnerwebsite

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1

PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1 PRAKTIJKGIDS - PRAKTIJK 1V1 Auteurs: Veerle Amelinckx e.a. BACHELOR IN HET ONDERWIJS : LAGER ONDERWIJS ACADEMIEJAAR: 2014-2015 Inhoudstafel 1. Doelen... 3 2. Programma en planning... 3 2.1. Planning...

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

2014/2015. bachelor onderwijs. lager onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs lager onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs lager onderwijs Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs)

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Opbouw van de stageleerlijn We schreven in onze visie op de opleiding dat we enerzijds willen vertrekken vanuit de student en

Nadere informatie

Liobaanovereenkomst inservicetraining

Liobaanovereenkomst inservicetraining SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Liobaanovereenkomst inservicetraining ( Lio staat voor: Leraar in opleiding ) Tussen volgende partijen: 1 Universiteit Antwerpen Prinsstraat 13 2000 Antwerpen vertegenwoordigd

Nadere informatie

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO

MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO MODELTRAJECTEN OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE REGULIERE STUDENT IN DE SLO SLO LICHAMELIJKE OPVOEDING EN BEWEGINGSWETENSCHAPPEN ACADEMIEJAAR 04-05 MODELTRAJECT IN ACADEMIEJAAR OPLEIDINGSONDERDELEN SEM SP NIVEAU

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke Lerarenopleiding_SLO ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie