KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP"

Transcriptie

1 KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: mevrouw Anita Philipsen, geboren te Amsterdam op zestien juni negentienhonderd achtenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het - Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam; ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de te Amsterdam gevestigde stichting: Woonstichting De Key, kantoorhoudende te 1018 BK Amsterdam, Hoogte Kadijk (Postbus CP Amsterdam), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam onder dossiernummer , de stichting is een toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet blijkende van voormelde volmacht uit een onderhandse akte, welke aan deze---- akte is gehecht; de heer Hans Peter Teeuw, geboren te Hilversum op tweeëntwintig juni negentienhonderd vijfenvijftig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan het-- Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam; ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Mr. Caspar Jesaja Schönfeld Wichers, houder van een paspoort met nummer N , teamleider Contractvorming & Controle I van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, wonende te 1021 CR Amsterdam, Mussenstraat 11, geboren te Amsterdam op elf mei negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd, nimmer geregistreerd partner; die deze volmacht heeft verstrekt als schriftelijk gevolmachtigde met de macht van substitutie - krachtens artikel 10:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht van de gemeente Amsterdam (zijnde een publiekrechtelijke rechtspersoon), kantoorhoudende te 1011 PN Amsterdam, Amstel 1; te dezer zake kantoorhoudende te Amsterdam bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam aan het adres: Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam, correspondentieadres Postbus BC Amsterdam; van de gegeven volmacht blijkt uit twee onderhandse akten, welke aan deze akte zullen worden gehecht De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde dat Woonstichting De Key -- gerechtigd is tot: het voortdurend recht van erfpacht van percelen grond, eigendom van de gemeente - Amsterdam, gelegen te Amsterdam met de rechten van de erfpachter op de zich op-- die grond gestichte opstallen te Amsterdam aan de Eerste Vogelstraat 3-11, 15-23, 27, 2-6, 10-18, Tweede Vogelstraat 1, 5, 7, 13, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 2-10, 12A, 14, Derde Vogelstraat 1, 5, 9-15, 19, 21, 25-29, 2, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 32,

2 2 Vierde Vogelstraat 3-7, 11, 13, 19-25, 2-6, 10, 12, Vijfde Vogelstraat 1, 5, 9-23, 2-8, 12, 14, 18, 20, Zesde Vogelstraat 1, 3, 5, 17, 19, 27, 39, 41 en bergingen tussen 19 en Brede Vogelstraat 1, 5-15, 19, 21, 25, 11A, 2, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 28, 30, Korte Vogelstraat 1-11, 2, 6-10, Lange Vogelstraat 1-31, Vogelplantsoen 1, 5-11, 2, 6-20, Vogelplein 1, 2, 4, 6, Vogelkade 1-29, 2-28 en Zamenhofstraat 4-26, 14A, B en C, 28, 32, 34, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummers , groot twee are; , groot drie are en tien centiare; , groot twaalf are en eenenzeventig centiare; , groot tweeëndertig are en dertien centiare; , groot eenennegentig centiare; , groot een are en zes centiare; , groot zesentwintig centiare; , groot achtentwintig centiare; , groot dertien centiare; , groot negen centiare; , groot achtendertig are en acht centiare; , groot eenenvijftig centiare; , groot zesentwintig centiare; , groot twaalf are en vijfenvijftig centiare; , groot zestig centiare; , groot een centiare; , groot twee centiare; , groot vijftien are en negenenveertig centiare; , groot vijfentwintig centiare; , groot zevenenzestig centiare; , groot een centiare; , groot een centiare; , groot elf centiare; , groot negentien centiare; , groot achtendertig are en eenenzestig centiare; , groot zevenentachtig centiare; , groot negenentwintig centiare; , groot een are en twintig centiare; , groot twaalf are en eenenzeventig centiare; , groot eenenveertig centiare; , groot vier centiare; , groot tien centiare; , groot twee centiare; , groot zeventien are en zevenenvijftig centiare; , groot negenenvijftig centiare; , groot acht centiare;

3 3 8270, groot elf centiare; , groot vier centiare; , groot vier centiare; , groot zeventien are en drieëndertig centiare; , groot eenenvijftig are en achttien centiare; , groot zesentachtig centiare; , groot vijf centiare; , groot eenenveertig centiare; , groot twee centiare; , groot vijf centiare; , groot vierennegentig centiare; , groot zeven centiare; door Woonstichting De Key in eigendom verkregen als volgt: door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op drie februari negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4 deel nummer 20 van een afschrift ener akte van levering en cessie, houdende kwijting voor de koopsom-- op twee februari negentienhonderd negenennegentig voor mij, notaris, verleden; mede in verband met de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op vierentwintig december --- tweeduizend twee in register Hypotheken 4 deel nummer 166 van een---- afschrift ener akte houdende beëindiging erfpachtrecht en (her)uitgifte in voortdurende erfpacht op drieëntwintig december tweeduizend twee voor mij, -- notaris, verleden KADASTRALE GRENSCORRECTIE ERFPACHTRECHT De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden in verband met een kadastrale - uitmeting hetgeen onlangs heeft plaatsgevonden dat hun volmachtgevers een overeenkomst strekkende tot kadastrale grenscorrectie zijn aangegaan met de inhoud als in deze akte vermeld, tengevolge waarvan de comparant sub 2, in zijn ---- gemelde hoedanigheid, verklaarde, zulks ter uitvoering van na te melden rectificatiebesluit van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam de dato drieëntwintig april tweeduizend drie nummer: MB (EW 56/1), over te - gaan tot de navolgende grenscorrectie aan voormeld erfpachtrecht van Woonstichting De Key, te weten: aan voornoemd erfpachtrecht wordt toegevoegd, hetgeen hierbij door de comparant sub 1, handelend als gemeld, wordt aanvaard: het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer , groot vier centiare en het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer , groot negenenzestig centiare; het voornoemde kadastrale perceel gemeente Amsterdam, sectie K nummer , groot drie are tien centiare is bij gemelde kadastrale uitmeting overgegaan in de navolgende twee (2) kadastrale percelen, te weten: het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer , groot twee are tachtig centiare, welk perceel zal blijven behoren tot--- het erfpachtrecht van Woonstichting De Key en;

4 4 - het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer , groot dertig centiare, welk perceel hierbij wordt onttrokken aan het --- erfpachtrecht van Woonstichting De Key en weer in volle en vrije eigendom zal toebehoren aan de gemeente Amsterdam, hetgeen hierbij door de comparant sub 2, handelend als gemeld, wordt aanvaard SPLITSING VAN EEN VOORTDUREND RECHT VAN ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN De comparant sub 1, handelend als gemeld, verklaarde met toestemming van de--- gemeente Amsterdam waarvan blijkt uit na te melden besluiten van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam - over te willen gaan tot splitsing in ---- appartementsrechten in de zin van artikel 106 Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek--- van het gecorrigeerde erfpachtrecht, te weten: het voortdurend recht van erfpacht van percelen grond, eigendom van de gemeente - Amsterdam, gelegen te Amsterdam met de rechten van de erfpachter op de zich op-- die grond gestichte opstallen te Amsterdam aan de Eerste Vogelstraat 3-11, 15-23, 27, 2-6, 10-18, Tweede Vogelstraat 1, 5, 7, 13, 15, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 2-10, 12A, 14, Derde Vogelstraat 1, 5, 9-15, 19, 21, 25-29, 2, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24, 30, 32, Vierde Vogelstraat 3-7, 11, 13, 19-25, 2-6, 10, 12, Vijfde Vogelstraat 1, 5, 9-23, 2-8, 12, 14, 18, 20, Zesde Vogelstraat 1, 3, 5, 17, 19, 27, 39, 41 en bergingen tussen 19 en Brede Vogelstraat 1, 5-15, 19, 21, 25, 11A, 2, 4, 8, 12, 14, 20, 22, 28, 30, Korte Vogelstraat 1-11, 2, 6-10, Lange Vogelstraat 1-31, Vogelplantsoen 1, 5-11, 2, 6-20, Vogelplein 1, 2, 4, 6, Vogelkade 1-29, 2-28 en Zamenhofstraat 4-26, 14A, B en C, 28, 32, 34, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummers , groot twee are; , groot twee are en tachtig centiare; , groot twaalf are en eenenzeventig centiare; , groot tweeëndertig are en dertien centiare; , groot eenennegentig centiare; , groot een are en zes centiare; , groot zesentwintig centiare; , groot achtentwintig centiare; , groot dertien centiare; , groot negen centiare; , groot achtendertig are en acht centiare; , groot eenenvijftig centiare; , groot zesentwintig centiare; , groot twaalf are en vijfenvijftig centiare; , groot zestig centiare; , groot een centiare; , groot twee centiare; , groot vijftien are en negenenveertig centiare;

5 5 8247, groot vijfentwintig centiare; , groot zevenenzestig centiare; , groot een centiare; , groot een centiare; , groot elf centiare; , groot negentien centiare; , groot achtendertig are en eenenzestig centiare; , groot zevenentachtig centiare; , groot negenentwintig centiare; , groot een are en twintig centiare; , groot twaalf are en eenenzeventig centiare; , groot eenenveertig centiare; , groot vier centiare; , groot tien centiare; , groot twee centiare; , groot zeventien are en zevenenvijftig centiare; , groot negenenvijftig centiare; , groot acht centiare; , groot elf centiare; , groot vier centiare; , groot vier centiare; , groot zeventien are en drieëndertig centiare; , groot eenenvijftig are en achttien centiare; , groot zesentachtig centiare; , groot vijf centiare; , groot eenenveertig centiare; , groot twee centiare; , groot vijf centiare; , groot vierennegentig centiare; , groot zeven centiare; , groot vier centiare; , groot negenenzestig centiare, met het daarop gebouwde gebouw en tot het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 111 d Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek De splitsing in appartementsrechten geschiedt volgens de aan deze akte gehechte---- tekening, bedoeld in artikel 109 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit--- twee (2) bladen, welke tekening is goedgekeurd door de bewaarder van de Dienst --- voor het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam op negenentwintig april - tweeduizend drie Deze tekening omvat een plan van alle lagen waarop de begrenzing van de onderscheiden gedeelte van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt en als zodanig deel uitmaken van een appartementsrecht, duidelijk zijn aangegeven Bedoelde gedeelten zijn op die tekening doorlopend genummerd met een Arabisch-- cijfer Blijkens gemelde tekening luidt de complexaanduiding van het in de splitsing te----- betrekken perceel 8301-A

6 6 Het erfpachtrecht met het daarop gebouwde gebouw zal omvatten de volgende appartementsrechten, die doorlopend genummerd zijn met de appartementsindexcijfers 1 tot en met 270 en met die cijfers zijn aangeduid op voormelde tekening en nader in volgorde van die cijfers worden omschreven als----- volgt: OMSCHRIJVING APPARTEMENTSRECHTEN het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-1; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 8 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-2; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 10 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-3; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 12 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-4; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 14 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-5; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 16 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-6; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 18 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-7; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 20 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-8; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Korte Vogelstraat 11 te Amsterdam,-- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-9; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 9 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-10;

7 7 11. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 7 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-11; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 5 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-12; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 3 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-13; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Korte Vogelstraat 1 te Amsterdam, --- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-14; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 3 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-15; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 2 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-16; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 1 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-17; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 4 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-18; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Zamenhofstraat 32 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-19; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Zamenhofstraat 34 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-20; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

8 8 voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 38 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-21; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 40 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-22; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 42 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-23; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 44 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-24; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Eerste Vogelstraat 27 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-25; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 23 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-26; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 21 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-27; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 19 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-28; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 17 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-29; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 7 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-30; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 5 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-31; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

9 9 voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 3 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-32; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 1 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-33; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 28 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-34; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-35; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 8 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-36; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 10 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-37; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Korte Vogelstraat 14 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-38; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Zamenhofstraat 22 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-39; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Zamenhofstraat 24 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-40; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 26 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-41; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

10 10 voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 2 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-42; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 4 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-43; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 6 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-44; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 8 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-45; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 15 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-46; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 11 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-47; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 9 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-48; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 7 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-49; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 5 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-50; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 3 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-51; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 7 te Amsterdam,

11 11 kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-52; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-53; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 5 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-54; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 4 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-55; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Korte Vogelstraat 2 te Amsterdam, --- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-56; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 18 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-57; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 22 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-58; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 24 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-59; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 26 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-60; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 28 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-61; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 30 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-62;

12 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 46 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-63; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 48 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-64; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 50 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-65; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 52 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-66; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Tweede Vogelstraat 33 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer A-67; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 31 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-68; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 29 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-69; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 25 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-70; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 23 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-71; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 19 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-72; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

13 13 voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelplein 1 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-73; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 15 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-74; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 13 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-75; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 11 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-76; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 9 te Amsterdam, -- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-77; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 2 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-78; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 4 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-79; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-80; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 10 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-81; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 12 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-82; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

14 14 Eerste Vogelstraat 14 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-83; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Eerste Vogelstraat 16 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-84; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 10 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-85; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 12 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-86; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 14 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-87; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 16 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-88; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelplein 2 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-89; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 15 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-90; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 13 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-91; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 7 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-92; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 5 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-93;

15 het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Tweede Vogelstraat 1 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer A-94; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 11 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-95; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 10 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-96; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 9 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-97; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 8 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-98; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 14 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-99; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 18 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-100; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 20 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-101; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 22 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-102; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 54 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-103; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

16 16 voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 56 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-104; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 58 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-105; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 60 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-106; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Brede Vogelstraat 25 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-107; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 21 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-108; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 19 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-109; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 15 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-110; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 13 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-111; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 4 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-112; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-113; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

17 17 Tweede Vogelstraat 8 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-114; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Tweede Vogelstraat 10 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-115; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 11 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-116; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 9 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-117; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 7 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-118; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 5 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-119; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Brede Vogelstraat 1 te Amsterdam,--- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-120; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 14 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-121; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 13 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-122; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelkade 12 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-123; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Tweede Vogelstraat 2 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer -----

18 A-124; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 20 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-125; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 22 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-126; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 28 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-127; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 30 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-128; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Brede Vogelstraat 34 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-129; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 62 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-130; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 64 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-131; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 66 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-132; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Zamenhofstraat 68 te Amsterdam, ---- kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-133; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 29 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-134; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

19 19 Derde Vogelstraat 27 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-135; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 25 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-136; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 21 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-137; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 19 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-138; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 23 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-139; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 21 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-140; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 19 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-141; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 17 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-142; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelplein 11 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-143; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 4 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-144; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de

20 20 Brede Vogelstraat 8 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-145; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 12 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-146; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Brede Vogelstraat 14 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-147; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Vogelplein 6 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-148; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 18 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-149; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 20 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-150; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 22 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-151; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de voormeld gebouw, plaatselijk bekend Lange Vogelstraat 24 te Amsterdam, - kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-152; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 15 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-153; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 13 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-154; het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de Derde Vogelstraat 11 te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K nummer 8301-A-155;

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

Hypotheken 4 vervolg 95211

Hypotheken 4 vervolg 95211 Blad 1 van 10 LEVERING TABAK II blad 1 Heden, vierentwintig april tweeduizend acht, ----------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1.

Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1. Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1. de heer mr Ronny Ouwerkerk, kantooradres 2552 AJ Den Haag, Loosduinse

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33 Blad 1 van 25 LEVERINGSAKTE@ bloot eigendom Heden, zeventien april tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: 1. a. Ferdinand Victor Emanuel Prud'homme de Lodder,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING - 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING Heden, de achtentwintigste november tweeduizend twee, verscheen voor mij, mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen: mevrouw Bianca Kuiper,

Nadere informatie

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014

SPECIMEN. CONCEPT d.d. 20 januari 2014 CONCEPT d.d. 20 januari 2014 Advocaten & Notarissen Indien er onjuistheden voorkomen in de tekst van deze akte verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met ons op te nemen. VESTIGING

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Heruitgifte in erfpacht. Dossiernummer: 30205/JB

Heruitgifte in erfpacht. Dossiernummer: 30205/JB Blad 1 van 10 30205 1 Heruitgifte in erfpacht. Dossiernummer: 30205/JB Heden, twee november tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te 's-gravenhage: A. mevrouw Josephine

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer,

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Blad 1 van 7 38911 1 WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Heden, vijf en twintig januari tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te

Nadere informatie

VOORGAANDE VERKRIJGING

VOORGAANDE VERKRIJGING Blad 1 van 84 Op veertien augustus tweeduizend dertien is voor mij, mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, notaris te Amsterdam, verschenen: de heer mr. Gerardus Bernardus Petrus Veenhof, met kantooradres

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

De Vastgoederen Beheer B.V.

De Vastgoederen Beheer B.V. 20071909 Blad 1 van 6 Heden, zes augustus tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van de met verlof afwezige notaris

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 9 LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT S.17460e Heden, zesentwintig september tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:-----------------------------------------

Nadere informatie

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Blad 1 van 10 SPLITSING VAN EIGENDOM Tweede Jan Steenstraat 58 te Amsterdam mr/svs/26092/1 1 Heden, twintig november tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING ERFPACHT 4074815/db

AKTE VAN LEVERING ERFPACHT 4074815/db Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING ERFPACHT 4074815/db Op negen januari tweeduizend acht verschenen voor mij, mr. DIRK JAN TIMMAN, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Dirkje Bloothoofd, te dezer zake

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN

SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN SPLITSINGSAKTE VVE DE IJZEREN MAN Heden twee en twintig september negentienhonderd zes en zeventig, verscheen voor mij Mr. Aloysius August Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk, arrondissement

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

20074478 sc rep nr LH -4031

20074478 sc rep nr LH -4031 20074478 sc rep nr LH -4031 Blad 1 van 6 Heden, veertien december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Simone Paulien van

Nadere informatie

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V.

BOKX VASTGOED ONTWIKKELING B.V. Blad 1 van 7 031407 Heden zes en twintig mei tweeduizend acht zijn voor mij, Mr. Kornelis Adrianus Johannes Koppelaar, notaris te Sliedrecht, verschenen: 1. mevrouw LIEKE DE GRAAF, geboren te Leiden op

Nadere informatie

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V.

TOTAL SOUND NEDERLAND HOLDING B.V. Blad 1 van 6 Heden, veertien september tweeduizendzes, verschenen voor mij, mr. JAN FRANCISCUS PAULUS DE BEER, als waarnemer van mr. HENRI FEIJEN, notaris gevestigd te Haarlem: 1. mevrouw Linda Christina

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 55608/ :20

Onroerende Zaken Hyp4 : 55608/ :20 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, veertien oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Gerrit Pieter van Bruggen, kantooradres

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr

LEVERINGSAKTE. R.19476_trp/jr Blad 1 van 9 LEVERINGSAKTE R.19476_trp/jr Heden, zevenentwintig maart tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:------------------------------ 1. mevrouw

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013)

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) - 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) Op *** verschenen voor mij, mr. Jeroen Jan Hendrik Wevers, kandidaatnotaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer in de zin van artikel 29a

Nadere informatie

WIJZIGING ERFPACHTSVOORWAARDEN/CANON HERZIENING

WIJZIGING ERFPACHTSVOORWAARDEN/CANON HERZIENING blad 1 WIJZIGING ERFPACHTSVOORWAARDEN/CANON HERZIENING 2012k25716.eo Vandaag, * tweeduizend dertien, zijn voor mij, * mr. Stoffer Kleefsman, notaris te Deventer, verschenen: 1. * [ ], die voor deze akte

Nadere informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00 Blad 1 van 8 Heden, tweeëntwintig december tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mevrouw mr Maria Jacoba Moerland-Jansen, notaris te Brielle: mevrouw Maria Eveline van Leeuwen, kantooradres: Maarland Noordzijde

Nadere informatie

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING - 1 - CONCEPT 14-06-2016 WIJZIGING SPLITSING Heden, ++ tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: ++ te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 25 WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN blad - 1 - Heden, zeven december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Johannes _ Hermanus Frederik van Overbeek, notaris te Amsterdam: 1.

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Blad 1 van 5 2007.013894.01

Blad 1 van 5 2007.013894.01 Blad 1 van 5 M 2007.013894.01 Heden, drie maart tweeduizend acht (03-03-2008), om zeventien uur en twintig minuten (17:20) verschenen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen:

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

Van Heeswijk Notarissen N.V. HV/60318 versie d.d. 27-08-2008/12-09-2008

Van Heeswijk Notarissen N.V. HV/60318 versie d.d. 27-08-2008/12-09-2008 Blad 1 van 13 Van Heeswijk Notarissen N.V. 1 HV/60318 versie d.d. 27-08-2008/12-09-2008 AKTE VAN UITGIFTE IN ERFPACHT EN VERTICALE SPLITSING door : Gemeente 's-gravenhage aan : Panagro Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56943/ :32

Onroerende Zaken Hyp4 : 56943/ :32 lad 1 van 8 KTE VN ONDERSPLITSING VN PPRTEMENTSRECHT @ 1 Heden, zestien juli tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr lexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, notaris te Hilversum, mevrouw

Nadere informatie

LEVERING APPARTEMENTSRECHT (Van Ostadestraat 51-huis te Amsterdam)

LEVERING APPARTEMENTSRECHT (Van Ostadestraat 51-huis te Amsterdam) Blad 1 van 9 1 Bjh/5128667 40039381 2908145 LEVERING APPARTEMENTSRECHT (Van Ostadestraat 51-huis te Amsterdam) Op vier juni tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van

Nadere informatie

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING

Notariskantoor Bakker Voorwinde Mens te Amsterdam zaaknummer: /MG AKTE TOT LEVERING - 1 - Blad 1 van 6 zaaknummer: 149.246/MG AKTE TOT LEVERING Heden, de acht en twintigste december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, Mr. Marc Goossens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ6314581, afgegeven te Berkelland

Nadere informatie

LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V.

LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V. 1 2013.0002.02/JW LEVERING VAN ACHTTIENDUIZEND (18.000) AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN EEKHOLT PROPERTY B.V. Heden, drie mei tweeduizend dertien, verschijnt voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, notaris te

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen)

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen) Ref: NTI (27 november 204.7) Dos: 2099.0 (ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmeg) Hed, drie december tweeduizd veerti (03-2-204), verschijnt voor mij, mr. Jean- Paul

Nadere informatie

HERUITGIFTE IN ERFPACHT

HERUITGIFTE IN ERFPACHT Blad 1 van 151 17861/ma HERUITGIFTE IN ERFPACHT Heden, acht en twintig juni twee duizend dertien, verschenen voor mij, mr. Mariska Daniëlle Maria Adegeest, notaris te Den Haag: 1. de heer mr. Philippus

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom Blad 1 van 15 1 2009F15528CN AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom./. Heden, zestien september tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anneke

Nadere informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/ :09

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/ :09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40881/83 30-12-2005 14:09 Rotterdam, Onroerende

Nadere informatie

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014

CONCEPT DE DATO 19 SEPTEMBER 2014 AKTE HOUDENDE HYPOTHEEKSTELLING EN VERPANDING betreft : "Nieuwe Energie" te Haarlem 61400672/01 Op * tweeduizend veertien verschijnen voor mij, mr. Isabelle Maria Beatrice Balvert, notaris te Utrecht:

Nadere informatie

ONTWERP d.d. 23 oktober 2013 LEVERING VAN AANDELEN. Heden, #, verscheen voor mij, Mr. Marinus Cornelis Reijntjes, notaris gevestigd te Alkmaar:

ONTWERP d.d. 23 oktober 2013 LEVERING VAN AANDELEN. Heden, #, verscheen voor mij, Mr. Marinus Cornelis Reijntjes, notaris gevestigd te Alkmaar: Ref:2013.000715.01/MR/MM Vos Geerse Reijntjes Notarissen Jan Luikenstraat 2 1813 KP Alkmaar Tel. 072-5127477 ONTWERP d.d. 23 oktober 2013 LEVERING VAN AANDELEN Heden, #, verscheen voor mij, Mr. Marinus

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

LEVERING. pagina - 1 -

LEVERING. pagina - 1 - Blad 1 van 7 pagina - 1 - LEVERING Heden, vierentwintig december tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr---------- Nicolaas Reinoud Adriaan Oudkerk, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", -

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581

AKTE VAN LEVERING EIGENDOM. sasbon/4070581 Blad 1 van 6 AKTE VAN LEVERING EIGENDOM sasbon/4070581 Op zestien maart tweeduizend zeven verschenen voor mij, mr. DIRK JAN TIMMAN, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. mevrouw Dirkje Bloothoofd, te dezer

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Blad 1 van 7 Zaaknummer: 5545/PB/CM 1 AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Op tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Nicolaas Maria Broekmans,

Nadere informatie

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad Blad 1 van 6 1 Op zeventien augustus tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Leonardus Antonius Maria Teunissen, notaris te Arnhem: 1. de heer Arend Epko Wisman, wonende

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN WIBAUTSTRAAT 34-38

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN WIBAUTSTRAAT 34-38 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN WIBAUTSTRAAT 34-38 Heden, een februari tweeduizend zes,------------------------------------------------------- verscheen voor mij, Mr. Louiza Goedbloed, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 -

AKTE VAN LEVERING. blad - 1 - Blad 1 van 7 AKTE VAN LEVERING blad - 1 - Heden, dertig oktober tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Jeroen Joannes Cornelis Maria Kuin, notaris te Amsterdam: 1. de heer Willem Stoutenbeek, wonende

Nadere informatie

/DST AKTE TOT LEVERING

/DST AKTE TOT LEVERING Blad 1 van 7-1 - 2005.177401/DST AKTE TOT LEVERING Heden, een februari tweeduizend zes, verschenen voor mij, Mr. Alexander Evert Blom, notaris te Amsterdam: 1. de heer HENDRIK VAN KLINGEREN, geboren te

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE)

UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) 20073394 Blad 1 van 8 UITGIFTE IN EEUWIGDURENDE ERFPACHT ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN (GRONINGERAKTE) Heden, twee oktober tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31

Apeldoorn, Onroerende Zaken Hyp4 : 51136/32 30-11-2006 14:31 Blad 1 van 6 Blad: 1 AKTE VAN LEVERING Heden, dertig november tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Paulus Lambertus Vierveijzer, notaris te Amsterdam: 1. de heer Almar Falk Gerard Bakker, geboren

Nadere informatie

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING

Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Blad 1 van 11 Repertoriumnummer: LH-5192 Referentienummer: 2008065301.02\LH\ SC\1 LEVERING Heden, vijftien oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Marinde Boissevain, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes

levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Blad 1 van 7 1061616 1 levering grond met betrekking tot de bouwkundige uitbreiding de Boogjes Heden elf maart tweeduizend tien (11-03-2010), om vijftien uur en vijftien minuten (15:15 uur), verschenen

Nadere informatie

SPLITSING IN

SPLITSING IN Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam Telefoon: 020 5736311 Fax: 020 6799828 e-mail: mail@lubbers.nl - 1 - dossier: PP/ 2015.003178.01 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Op @ verschenen

Nadere informatie

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d

- 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d - 1- JSJIA/86905/FUSIE/d.d. 30-6-2016 Op drie december tweeduizend zestien verschenen voor mij, Mr Joannes Smal, notaris in de gemeente Zuidplas, kantoorhoudende te Nieuwerkerk aan den Ussel, Kerkepad

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING

Blad 1 van 6. Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : \ lhe \ lh LEVERING Blad 1 van 6 Repertoriumnummer : LH-2441 Referentienummer : 20063122 \ lhe \ lh LEVERING Heden, negenentwintig september tweeduizend zes, verschenen voor mij, mevrouw mr. Klara Martha Maria de Wit, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

THOMAS ADAM CORNELIUS

THOMAS ADAM CORNELIUS Blad 1 van 8 AD/46171 Heden zes september tweeduizend tien compareerden voor mij, meester BOUDEWIJN HERMAN DYSERINCK, notaris met plaats van vestiging 's-gravenhage: A. mevrouw meester doctorandus ANNETTE

Nadere informatie