VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam"

Transcriptie

1 Dossiernummer: MK/kp VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw drs. Cornelia Maria Philomena Poppelaars, werkzaam te 3012 CN ---- Rotterdam, Weena 690, geboren te Breda op tweeëntwintig oktober negentienhonderd éénenzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te 3511 SB Utrecht op het adres Leidseveer (ingeschreven in het handelsregister onder nummer ) De comparante, handelend als gemeld, verklaarde het navolgende Definities Artikel In de akte wordt verstaan onder: Algemene Veilingvoorwaarden: de Algemene Veilingvoorwaarden vastgesteld bij akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien verleden voor mr. M.R.H. - Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers, in register Hypotheken 4, - deel 62802, nummer 177; Eigenaar: Ontwikkelingsmaatschappij Lloydpier B.V., de rechthebbende tot - het Registergoed; Hypotheek: het recht van hypotheek ten behoeve van de Verkoper tot een bedrag groot veertig miljoen euro ( ,00), alsmede tot -- een bedrag groot vierentwintig miljoen euro ( ,00) voor rente en kosten, derhalve in totaal tot een bedrag groot vierenzestig miljoen euro ( ,00), gevestigd bij akte van hypotheekverlening op drieëntwintig juli tweeduizend acht verleden voor mr. H.M. Kolster, notaris te Rotterdam, van welke -- akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers op vierentwintig juli tweeduizend acht in register Hypotheken 3, deel , nummer 118; Openbare Registers: de openbare registers voor registergoederen, die worden gehouden Pagina 1 van 89

2 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers; Pandrecht: het/de pandrecht(en) als bedoeld in artikel 3:237 Burgerlijk Wetboek op de Roerende Zaken tot waarborg van dezelfde vordering tot zekerheid waarvoor de Hypotheek is gevestigd; Registergoed: het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 661 te Rotterdam --- (bouwnummer 203), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 460, - uitmakende: a. het éénhonderdveertien/elfduizend achthonderdveertiende (114/11.814e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit -- het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 458, uitmakende het elfduizend achthonderdveertien/veertienduizend achthonderd zesendertigste (11.814/14.836e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 6, welk --- appartementsrecht recht geeft op: (i) het vierendertigduizend zevenhonderd zevenenveertig/tweeënzeventigduizend negenhonderd negenenzestigste (34.747/72.969e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het complex, omvattende de percelen grond kadstraal ---- bekend als: gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 543, groot vijf are vijftien centiare, welk perceel grond - is bezwaard met een opstalrecht tot het in eigendom hebben en houden van de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de Lloydkade en -- het daaraan grenzende voetgangersgebied, omvattende alle zaken die door de gerechtigde tot - Pagina 2 van 89

3 het opstalrecht in verband met de openbare weg --- en/of het voetgangersgebied op en boven de ondergrondse parkeergarage worden aangebracht; - - gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 544, groot tweeëndertig are en zeventig centiare; gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 545, groot vijf are achtenzestig centiare, welk perceel -- grond is bezwaard met een opstalrecht tot het in --- eigendom hebben en houden van de openbare weg die de Kratonkade verbindt met de Lloydkade, omvattende alle zaken die door de gerechtigde tot - het opstalrecht in verband met de openbare weg op en boven de ondergrondse parkeergarage worden - aangebracht; gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 548, groot acht are en eenenveertig centiare; gemeente Delfshaven, sectie G, nummer 549, groot zes are achtenveertig centiare; en de volgende opstallen: een parkeergarage, gelegen in de kelder (niveau -2 en niveau -1) met driehonderd eenentwintig parkeerplaatsen/-boxen respectievelijk bergingsboxen; een binnenhof/tuin; een gebouw (Bodega) met eenendertig woningen -- en bijbehorende bergingen; een gebouw (Duavista) met achtendertig woningen en bijbehorende bergingen; een gebouw met negenentwintig woningen en bijbehorende bergingen; een gebouw (Bonaventura) met vijfentwintig woningen en bijbehorende bergingen; een gebouw met drieëndertig woningen en bijbehorende bergingen en voorts een ruimte van -- ongeveer negenendertig vierkante meter (39m²) --- bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfuncties; Pagina 3 van 89

4 - een gebouw met twaalf woningen en bijbehorende bergingen en voorts een ruimte van ongeveer tweehonderd achtenveertig vierkante meter (248m²) bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfuncties; een gebouw met achtentachtig woningen en bijbehorende bergingen en voorts een ruimte van -- ongeveer tweehonderd tweeënzeventig vierkante -- meter (272m²) bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfuncties, (ii) het uitsluitend gebruik van het gebouw de Lloydtoren, omvattende: a. het gebouwdeel omvattende ongeveer tweehonderd tweeënzeventig vierkante meter -- (272m²) ruimten voor overige gebruiksfuncties - als nevenfunctie van de woonfuncties op de ---- begane grond, achtentachtig woningen op de --- eerste tot en met de drieëntwintigste verdieping met alle aan die ruimten en woningen dienstbare voorzieningen en werken, een op ---- niveau -1 gelegen ruimte met vierentachtig bergingen en een lifthal, centrale (lift) hallen en gangen op de eerste tot en met de drieëntwintigste verdieping, trappenhuizen en -- meterkasten in het hele gebouw, twee liften die de begane grond met de verschillende verdiepingen van het gebouw en de ruimte op -- niveau -1 met elkaar verbindt, alles met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan dan wel - nabij de Lloydkade; b. het gebouwdeel omvattende ongeveer tweehonderd achtenveertig vierkante meter (248m²) ruimte voor overige gebruiksfuncties -- als nevenfunctie van de woonfuncties op de ---- begane grond en twaalf woningen op de eerste - tot en met de vierde verdieping met alle aan die Pagina 4 van 89

5 woningen dienstbare voorzieningen en werken, waaronder gangen en zestien bergingen op de -- eerste tot en met de vierde verdieping, een wenteltrap die de begane grond en niveau met elkaar verbindt, een lift die de begane grond met de verschillende verdiepingen van --- het gebouw en niveau -2 met elkaar verbindt, --- alles met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan dan wel nabij de Lloydkade; en ten behoeve van beide gebouwdelen een gemeenschappelijke entreehal en een containerruimte, gelegen op de begane grond, voorts een loopbrug op begane grond-niveau vanaf de gemeenschappelijke entreehal naar de liftwachtplaats in het belendende gebouw (waarop het appartementsrecht met index 459 betrekking --- heeft) alsmede de negenendertig vierkante meter -- (39m²) ruimte voor overige gebruiksfuncties als --- nevenfunctie van de woonfuncties welke ruimte is gelegen onder en naast de privé gedeelten waarvan het appartementsrecht met index 459 het recht van uitsluitend gebruik geeft, de hiervoor onder a. en b. omschreven bouwdelen, hierna tezamen te noemen: Lloydtoren ; het woongebouw omvattende drieëndertig woningen op de begane grond en de eerste tot en -- met de elfde verdieping met alle aan die woningen dienstbare voorzieningen en werken, waaronder --- een gemeenschappelijke entreeruimte op de begane grond, een op de begane grond (aan de voorzijde -- van het gebouw) gelegen algemene buiten /toegangsruimte, een op niveau -1 gelegen ruimte - met bijbehorende bergingen, een lifthal, een onbenoemde ruimte en een technische ruimte met - de daarin aanwezige voorzieningen, trappenhuizen in het hele gebouw en meterkasten in het hele gebouw, een lift die de begane grond met de Pagina 5 van 89

6 verschillende verdiepingen van het gebouw en de - ruimten op niveau -1en -2 met elkaar verbindt, ---- alles met toebehoren, gelegen te Rotterdam aan ---- dan wel nabij de Lloydkade b. het recht op het uitsluitend gebruik van de Lloydtoren; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 663 te Rotterdam --- (bouwnummer 202), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 461, - uitmakende het éénhonderdzestien/elfduizend achthonderdveertiende (116/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 673 te Rotterdam --- (bouwnummer 302), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 462, - uitmakende het éénennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (91/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 671 te Rotterdam --- (bouwnummer 304), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 463, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 669 te Rotterdam --- (bouwnummer 303), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 464, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor -- Pagina 6 van 89

7 6. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 665 te Rotterdam (bouwnummer 201), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 466, uitmakende het éénhonderdvier/elfduizend achthonderdveertiende (104/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 675 te Rotterdam --- (bouwnummer 206), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 467, - uitmakende het éénhonderdzeventien/elfduizend achthonderdveertiende (117/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 677 te Rotterdam --- (bouwnummer 205), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 468, - uitmakende het éénhonderdzestien/elfduizend achthonderdveertiende (116/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 687 te Rotterdam --- (bouwnummer 306), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 469, - uitmakende het éénennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (91/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 685 te Rotterdam --- (bouwnummer 308), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 470, - Pagina 7 van 89

8 uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 683 te Rotterdam --- (bouwnummer 307), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 471, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 679 te Rotterdam (bouwnummer 204), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 473, uitmakende het éénhonderdvier/elfduizend achthonderdveertiende (104/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de derde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 689 te Rotterdam --- (bouwnummer 209), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 474, - uitmakende het éénhonderdzeventien/elfduizend achthonderdveertiende (117/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de derde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 701 te Rotterdam --- (bouwnummer 310), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 476, - uitmakende het éénennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (91/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de derde verdieping met Pagina 8 van 89

9 toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 697 te Rotterdam --- (bouwnummer 311), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 478, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 693 te Rotterdam (bouwnummer 207), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 480, uitmakende het éénhonderdvier/elfduizend achthonderdveertiende (104/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de vierde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 715 te Rotterdam --- (bouwnummer 314), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 483, - uitmakende het éénennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (91/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de vierde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 711 te Rotterdam --- (bouwnummer 315), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 485, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 707 te Rotterdam (bouwnummer 210), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 487, uitmakende het éénhonderdvier/elfduizend achthonderdveertiende (104/11.814e) aandeel in de hiervoor -- Pagina 9 van 89

10 20. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de vijfde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 719 te Rotterdam --- (bouwnummer 319), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 490, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de vijfde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 717 te Rotterdam --- (bouwnummer 317), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 491, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de zesde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 727 te Rotterdam --- (bouwnummer 323), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 494, - uitmakende het éénhonderdvijfendertig/elfduizend achthonderdveertiende (135/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met terras op de zevende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 737 te Rotterdam --- (bouwnummer 328), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 497, - uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met terras op de zevende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 735 te Rotterdam --- (bouwnummer 327), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, Pagina 10 van 89

11 sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 498, - uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de achtste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 745 te Rotterdam (bouwnummer 332), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 501, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de achtste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 743 te Rotterdam (bouwnummer 331), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 502, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de negende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 753 te Rotterdam (bouwnummer 336), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 505, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de negende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 751 te Rotterdam (bouwnummer 335), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 506, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 11 van 89

12 van de woning op de tiende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 761 te Rotterdam (bouwnummer 340), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 509, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tiende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 759 te Rotterdam (bouwnummer 339), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 510, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de elfde verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 769 te Rotterdam (bouwnummer 344), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 513, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de dertiende verdieping met toebehoren, ---- plaatselijk bekend Lloydkade 785 te Rotterdam (bouwnummer 352), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 521, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de dertiende verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 781 te Rotterdam --- (bouwnummer 349), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 523, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend Pagina 12 van 89

13 achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de veertiende verdieping met toebehoren, --- plaatselijk bekend Lloydkade 793 te Rotterdam (bouwnummer 356), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 525, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de veertiende verdieping met --- toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 789 te Rotterdam --- (bouwnummer 353), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 527, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de zestiende verdieping met toebehoren, ---- plaatselijk bekend Lloydkade 809 te Rotterdam (bouwnummer 364), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 533, uitmakende het éénhonderdacht/elfduizend achthonderdveertiende (108/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de achttiende verdieping met --- toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 827 te Rotterdam --- (bouwnummer 370), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 540, - uitmakende het éénhondervierentwintig/elfduizend achthonderdveertiende (124/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de achttiende verdieping met toebehoren, --- plaatselijk bekend Lloydkade 825 te Rotterdam (bouwnummer Pagina 13 van 89

14 372), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 541, uitmakende het éénhonderzeven/elfduizend achthonderdveertiende (107/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de achttiende verdieping met --- toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 821 te Rotterdam --- (bouwnummer 369), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 543, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de negentiende verdieping met - toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 829 te Rotterdam --- (bouwnummer 373), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 547, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de twintigste verdieping met ---- toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 843 te Rotterdam --- (bouwnummer 378), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 548, - uitmakende het éénhondervijfentwintig/elfduizend achthonderdveertiende (125/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de twintigste verdieping met toebehoren, --- plaatselijk bekend Lloydkade 841 te Rotterdam (bouwnummer 380), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 549, uitmakende het éénhonderzeven/elfduizend achthonderdveertiende (107/11.814e) aandeel in de hiervoor -- Pagina 14 van 89

15 43. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de twintigste verdieping met toebehoren, --- plaatselijk bekend Lloydkade 839 te Rotterdam (bouwnummer 379), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 550, uitmakende het éénhonderdzeven/elfduizend achthonderdveertiende (107/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de twintigste verdieping met ---- toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 837 te Rotterdam --- (bouwnummer 377), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 551, - uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eenentwintigste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 849 te Rotterdam --- (bouwnummer 384), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 553, - uitmakende het éénhonderdzeven/elfduizend achthonderdveertiende (107/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eenentwintigste verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 847 te Rotterdam --- (bouwnummer 383), kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 554, - uitmakende het éénhonderdzeven/elfduizend achthonderdveertiende (107/11.814e) aandeel in de hiervoor het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eenentwintigste verdieping -- met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 845 te Rotterdam (bouwnummer 381), kadastraal bekend gemeente -- Pagina 15 van 89

16 appartementsindex 555, uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven -- gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon en patio op de tweeëntwintigste ---- verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 855 te Rotterdam (bouwnummer 386), kadastraal bekend gemeente appartementsindex 556, uitmakende het tweehonderdtien/elfduizend achthonderdveertiende (210/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon en patio op de tweeëntwintigste ---- verdieping met toebehoren, plaatselijk bekend Lloydkade 853 te Rotterdam (bouwnummer 385), kadastraal bekend gemeente appartementsindex 557, uitmakende het eenhonderdvijfentachtig/elfduizend achthonderdveertiende ---- (185/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 660, uitmakende het achtendertig/elfduizend achthonderdveertiende (38/11.814e) -- aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; 51. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 661, uitmakende het achtendertig/elfduizend achthonderdveertiende (37/11.814e) -- Pagina 16 van 89

17 aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; 52. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 662, uitmakende het negenennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (99/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven -- gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 663, uitmakende het achtennegentig/elfduizend achthonderdveertiende (98/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven -- gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 664, uitmakende het tweehonderdachtenveertig/elfduizend achthonderdveertiende - (248/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de ruimte, bestemd voor overige gebruiksfuncties als nevenfunctie van de woonfunctie op de begane grond, gelegen te Rotterdam aan de Lloydkade, kadastraal bekend gemeente -- appartementsindex 665, uitmakende het negenendertig/elfduizend achthonderdveertiende (39/11.814e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 omschreven gemeenschap; 56. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 17 van 89

18 van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 564, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 565, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 566, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 567, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 568, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- Pagina 18 van 89

19 appartementsindex 570, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 572, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 574, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 576, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 577, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 578, uitmakende het een/elfduizend Pagina 19 van 89

20 67. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 579, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 580, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 581, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 584, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 586, uitmakende het een/elfduizend Pagina 20 van 89

21 72. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 587, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 588, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 589, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 590, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 591, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- Pagina 21 van 89

22 appartementsindex 592, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 593, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 594, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 595, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 601, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- Pagina 22 van 89

23 appartementsindex 603, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 611, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 612, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 616, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 617, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 618, uitmakende het een/elfduizend Pagina 23 van 89

24 88. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 619, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 620, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 624, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 625, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 628, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 24 van 89

25 van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 629, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 630, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Lloydkade ---- appartementsindex 631, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 645, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 646, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de eerste verdieping, plaatselijk bekend Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- Pagina 25 van 89

26 gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 647, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de tweede verdieping, plaatselijk bekend --- Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 649, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de tweede verdieping, plaatselijk bekend --- Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 650, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de tweede verdieping, plaatselijk bekend --- Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 651, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de derde verdieping, plaatselijk bekend Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 653, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de derde verdieping, plaatselijk bekend Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 655, uitmakende het een/elfduizend Pagina 26 van 89

27 104. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de berging op de vierde verdieping, plaatselijk bekend ---- Lloydkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend ---- gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, -- appartementsindex 657, uitmakende het een/elfduizend het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 20, uitmakende het driehonderd ---- (350/ e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het -- appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, -- sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 1, ---- welk appartementsrecht recht geeft op: a. het negenduizend tweeënzeventig/tweeënzeventigduizend -- negenhonderd negenenzestigste (9.072/72.969e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1.a.(i) omschreven gemeenschap; b. het uitsluitend recht van gebruik van de ondergrondse parkeergarage, gelegen op niveau -1 en niveau -2, met tweehonderd tweeëntachtig parkeerplaatsen voor personenauto s, negentien parkeerplaatsen voor motorfietsen en twintig parkeer- en bergingsboxen, waarvan de ingang zich bevindt te Rotterdam aan de Kratonkade; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 21, uitmakende het driehonderd ---- Pagina 27 van 89

28 107. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 22, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 25, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 26, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 27, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 28 van 89

29 551-A, appartementsindex 28, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 29, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 30, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 31, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 32, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 29 van 89

30 551-A, appartementsindex 33, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 34, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de motor-parkeerplaats voor een motorfietsgelegen op ---- laag -2, plaatselijk bekend Kratonkade ongenummerd te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Delfshaven, sectie G, complexaanduiding 551-A, appartementsindex 37, uitmakende het vijfenzeventig/éénhonderd achtduizend zeshonderd vijfentwintigste (75/ e) aandeel in de hiervoor onder --- sub 105 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de motor-parkeerplaats gelegen op laag -2, plaatselijk A, appartementsindex 38, uitmakende het vijfenzeventig/éénhonderd achtduizend zeshonderd vijfentwintigste (75/ e) aandeel in de hiervoor onder --- sub 105 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de motor-parkeerplaats gelegen op laag -2, plaatselijk A, appartementsindex 39, uitmakende het vijfenzeventig/éénhonderd achtduizend zeshonderd Pagina 30 van 89

31 vijfentwintigste (75/ e) aandeel in de hiervoor onder --- sub 105 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de motor-parkeerplaats gelegen op laag -2, plaatselijk A, appartementsindex 40, uitmakende het vijfenzeventig/éénhonderd achtduizend zeshonderd vijfentwintigste (75/ e) aandeel in de hiervoor onder --- sub 105 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de motor-parkeerplaats gelegen op laag -2, plaatselijk A, appartementsindex 41, uitmakende het vijfenzeventig/éénhonderd achtduizend zeshonderd vijfentwintigste (75/ e) aandeel in de hiervoor onder --- sub 105 omschreven gemeenschap; het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 44, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik 551-A, appartementsindex 45, uitmakende het driehonderd het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik Pagina 31 van 89

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33

Onroerende Zaken Hyp4 : 56533/163 17-04-2009 10:33 Blad 1 van 25 LEVERINGSAKTE@ bloot eigendom Heden, zeventien april tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr Maarten Rutger Meijer, notaris te Amsterdam: 1. a. Ferdinand Victor Emanuel Prud'homme de Lodder,

Nadere informatie

Dossiernummer: 17600 VS/pm

Dossiernummer: 17600 VS/pm Dossiernummer: 17600 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN een perceel (tuinbouw)grond met de daarop staande loods en restanten van kassen, verharding, ondergrond en erf gelegen aan Den Adelszwet bij nr 8 te Rijsenhout

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. s-gravendijkwal 31 Rotterdam Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 SEP 2016 Objectomschrijving Cluster 3 20. het woonhuis met tuin en verder aan- en toebehoren,

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven

VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Dossiernummer: 17225 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Rooijakkersstraat 2A te Eindhoven Op negentien maart tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------ Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Dossiernummer: 17180 Mk vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond gelegen aan de Meppelerweg (ongenummerd) te Steenwijk Op zestien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf - Hendrik

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad

VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Dossiernummer: 16724 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Dokweg 1 te Lelystad Op drie juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------ Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen

VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Dossiernummer: 17597 MK/vs VEILINGVOORWAARDEN Haambroekweg 3 te Swalmen Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG

- 1 ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG - 1 1221800/TKO/TWI ONDERSPLITSING WONINGEN INTERMEZZO TILBURG Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -- Kort, notaris te Tilburg: ------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Dossiernummer: 17686 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Bergse Rechter Rottekade 1 te Rotterdam Op tweeëntwintig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf ---- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer

VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Dossiernummer: 16979 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Gendijk 2 te Neer Op eenentwintig november tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -------------------------------

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray

VEILINGVOORWAARDEN Bosweg te Venray Dossiernummer: 18220 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Bosweg 46-48 te Venray Op éénentwintig juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel

VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Dossiernummer: 17368 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Seminarieweg 26, 26b en 26c te Bavel Op zevenentwintig mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert -- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING - 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING Heden, de achtentwintigste november tweeduizend twee, verscheen voor mij, mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen: mevrouw Bianca Kuiper,

Nadere informatie

Dossiernummer: 17461 KP/pm

Dossiernummer: 17461 KP/pm Dossiernummer: 17461 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Annastraat 15-15a te Geleen Sint Annalaan 13, B01, B02, C01, C02 en 13D te Maastricht Eburonenweg 39a te Maastricht Holsteinbastion 39b te Maastricht Op drie

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Dossiernummer: 17785 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 7 te Stein Op éénentwintig januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert - Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg te Nieuwegein Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsweg 16-18 te Nieuwegein Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot

VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Dossiernummer: VS/aj/17310 VEILINGVOORWAARDEN Spoordonkseweg 30 te Oirschot Op dertig oktober tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Dossiernummer: KP/pm

Dossiernummer: KP/pm Dossiernummer: 17144 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Rotterdamsedijk 419A1 en 419A2 te Schiedam Rembrandtlaan 103A1, 103A2, 103A3 en 103B te Schiedam Frans Halsplein 16a en 16b te Schiedam Op dertig april tweeduizend

Nadere informatie

Brinklaan 62 te Bussum

Brinklaan 62 te Bussum Dossiernummer: 18259 KP/pm Brinklaan 62 te Bussum Op zes oktober tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf -- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam

VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Kloosterstraat 1 te Chaam Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

VOORGAANDE VERKRIJGING

VOORGAANDE VERKRIJGING Blad 1 van 84 Op veertien augustus tweeduizend dertien is voor mij, mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, notaris te Amsterdam, verschenen: de heer mr. Gerardus Bernardus Petrus Veenhof, met kantooradres

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer

VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Dossiernummer: 18598 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Keulenstraat 21 te Deventer Op vijftien november tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN Carnisseweg 52 en een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom

VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom Dossiernummer: 17290 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Wouwsestraatweg 66, Papaverstraat 30 en Papaverstraat (ongenummerd) en Mimosastraat (ongenummerd) te Bergen op Zoom Op twee juni tweeduizend vijftien verscheen

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen

VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen Dossiernummer: 18143 JvB VEILINGVOORWAARDEN Lage Ham te Dongen Op eenentwintig juni tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ---- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem

VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Utrechtseweg 290 te Arnhem Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht

VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht Dossiernummer: MK/aj/18050 VEILINGVOORWAARDEN Amsterdamsestraatweg 43 te Utrecht Op zeven en twintig juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen

Nadere informatie

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom

2009F15528CN. AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom Blad 1 van 15 1 2009F15528CN AKTE TOT LEVERING Betreft: bloot eigendom./. Heden, zestien september tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Frank Robert Sterel, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw Anneke

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk

VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk Dossiernummer: 16402 MK vs VEILINGVOORWAARDEN perceel grond nabij Chrysantenweg 8, Chrysantenweg 33 en 37 te Bleiswijk Op vijftien april tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar ----- Joseph

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Roda J.C. Ring 6466 NH Kerkrade Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 FEB 2010 Objectomschrijving Unit 1 appartementsindex 13, omvattende: (a) het vierenveertig/eenduizendste

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten

VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Dossiernummer: 17746 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Veurseweg 285 / Kniplaan 2 te Voorschoten Op tien maart tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ---- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen)

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen) Ref: NTI (27 november 204.7) Dos: 2099.0 (ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmeg) Hed, drie december tweeduizd veerti (03-2-204), verschijnt voor mij, mr. Jean- Paul

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 4-1, 4-2 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 4-1, 4-2 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden Dossiernummer: 17045 VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 41, 42 en 5 te Arnhem, Haarlemmerstraat 251 te Leiden, Hooigracht 106 te Leiden Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr.

Nadere informatie

Hypotheken 4 vervolg 95211

Hypotheken 4 vervolg 95211 Blad 1 van 10 LEVERING TABAK II blad 1 Heden, vierentwintig april tweeduizend acht, ----------------------------------------------- verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna Elizabeth Hazenberg, notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Dossiernummer: 16415 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Kiotoweg 321 en 369 te Rotterdam Op tien april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ----- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

SPLITSING appartementengebouw "Wooncollege" te Amersfoort

SPLITSING appartementengebouw Wooncollege te Amersfoort Contactpersoon H.G. van Eijsden Dossiernummer 192512 notarisklerk Aktenummer 501252 E-mailadres g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 641 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk

VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Industrieweg 69H te Waalwijk Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: -----------------------------------------

Nadere informatie

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch

LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch LEVERING Ruwekampweg 4 te 's-hertogenbosch Blad 1 van 6 1 Op drieëntwintig mei tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Cindy de Vroedt-Bekooy,

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR M.R.H. KRANS FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

LEVERING Takkebijsters 11 te Breda Dillenburgstraat 9a tot en met 9h te Eindhoven

LEVERING Takkebijsters 11 te Breda Dillenburgstraat 9a tot en met 9h te Eindhoven LEVERING Takkebijsters 11 te Breda Dillenburgstraat 9a tot en met 9h te Eindhoven Blad 1 van 8 1 Op zeventien september tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden

VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Dossiernummer: 17950 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Jo de Clerstraat 14 te Leiden Op elf april tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf ------- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage

VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage Dossiernummer: 17045 MK vs VEILINGVOORWAARDEN Segbroeklaan 402 te s Gravenhage Op negenentwintig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg

VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Dossiernummer: MK/aj/17592 VEILINGVOORWAARDEN Ezelvense Akkers 34 te Tilburg Op drie augustus tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Inge van Sliedregt, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Dossiernummer: 18251 VEILINGVOORWAARDEN Bornissestraat 11 te Rotterdam Op zeven en twintig juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna te noemen "notaris",

Nadere informatie

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013)

- 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) - 1 - ZEKERHEIDSHYPOTHEEK 103639 JW/JB (versie: 10-6-2013) Op *** verschenen voor mij, mr. Jeroen Jan Hendrik Wevers, kandidaatnotaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer in de zin van artikel 29a

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Laan van Waalhaven 277, 279, 285 en 287 te s-gravenhage

VEILINGVOORWAARDEN Laan van Waalhaven 277, 279, 285 en 287 te s-gravenhage Dossiernummer: 17045 VEILINGVOORWAARDEN Laan van Waalhaven 277, 279, 285 en 287 te s-gravenhage Op dertig januari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00

Rotterdam, Onroerende Zaken Hyp4 : 40864/ :00 Blad 1 van 8 Heden, tweeëntwintig december tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mevrouw mr Maria Jacoba Moerland-Jansen, notaris te Brielle: mevrouw Maria Eveline van Leeuwen, kantooradres: Maarland Noordzijde

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage

VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage Dossiernummer: VS/aj/17724 VEILINGVOORWAARDEN Kamperfoeliestraat 12A te s-gravenhage Op vierentwintig februari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Olaf ----- Ansgar Joseph Hermanus Smit, hierna

Nadere informatie

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK

Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Referentienummer : 20082794.01\S\ CZ\3 Blad 1 van 12 Offertenummer: 200.072.687 en 200.072.688 HYPOTHEEK Heden, een december tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte,

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht

VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Dossiernummer: VS/aj/17637 VEILINGVOORWAARDEN onverdeelde helft van een perceel grond gelegen nabij Carnisseweg 54 te Barendrecht Op dertien november tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Olaf Ansgar

Nadere informatie

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad

LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad LEVERING Schroefstraat 8 Lelystad Blad 1 van 6 1 Op zeventien augustus tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Leonardus Antonius Maria Teunissen, notaris te Arnhem: 1. de heer Arend Epko Wisman, wonende

Nadere informatie

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING - 1 - CONCEPT 14-06-2016 WIJZIGING SPLITSING Heden, ++ tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: ++ te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer,

Nadere informatie

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00

20064871 hyp ial. Blad 1 van 7. Onroerende Zaken Hyp3 : 56500/25 27-06-2008 09:00 20064871 hyp ial Blad 1 van 7 Heden, zesentwintig juni tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris gevestigd te Amsterdam: 1. a. de heer Johannes Cornelis Woerlee,

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen

VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen Dossiernummer: 17386 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Newtonstraat 19 te Tubbergen Op negen juni tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ----------------------------------------------------

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg

VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg Dossiernummer: 17998 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Amersfoortsestraat 76 te Soesterberg Op dertien mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf --- Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: --------------------------------------------------

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg

VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Dossiernummer: 17246 VS/ddj VEILINGVOORWAARDEN Nijverheidsstraat 6, 8, 10, 12 en 14 te Wijk en Aalburg Op negentien januari tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert ----- Rudolf Hendrik Krans,

Nadere informatie

Blad 1 van 5 Referentienummer : 20061370 \ BW \ BW AKTE VAN RECTIFICATIE DELLENWEG TE EPE Heden, negen mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris gevestigd te

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk

VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk Dossiernummer: 17246 JvB/pm VEILINGVOORWAARDEN Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk Op vijfentwintig augustus tweeduizend zeventien verscheen voor mij, mr. ------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Blad 1 van 7 Zaaknummer: 5545/PB/CM 1 AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Op tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Nicolaas Maria Broekmans,

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48

Onroerende Zaken Hyp4 : 59616/149 01-03-2011 12:48 Blad 1 van 6 Heden achtentwintig januari tweeduizend elf verschenen voor mij, Mr Seine Harold Patrick Huiskes, notaris te Enschede: 1. de heer THIJS DIJKS (paspoort nummer NJ6314581, afgegeven te Berkelland

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze

VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze Dossiernummer: 17982 AJ/ml VEILINGVOORWAARDEN Het Laar 8 en 19a te Maarheeze Op twintig mei tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: mevrouw Michèlle

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Venloseweg 38/38a te Tegelen

VEILINGVOORWAARDEN Venloseweg 38/38a te Tegelen Dossiernummer: MK/kp17460 VEILINGVOORWAARDEN Venloseweg 38/38a te Tegelen Op acht september tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert ------- Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam: ------------------------------------------

Nadere informatie

VERDELING EN LEVERING Doss:

VERDELING EN LEVERING Doss: Blad 1 van 5 VERDELING EN LEVERING Doss: 41.438-1 - Heden, dertig januari tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Robert Maria Ernest Servaas Smeets, notaris te Kerkrade:-----------------------------------------------

Nadere informatie

Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1.

Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1. Heden, elf oktober negentienhonderd negenennegentig, zijn voor mij, mr HANS PETER HEEMSKERK, notaris gevestigd te Den Haag, verschenen: 1. de heer mr Ronny Ouwerkerk, kantooradres 2552 AJ Den Haag, Loosduinse

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lotustuin 13, 39, 53, 71, 85 en 5 parkeerplaatsen te Rotterdam Lieftinckplein 13, 16, 17, 18, 34 en 5 parkeerplaatsen te Schiedam

VEILINGVOORWAARDEN Lotustuin 13, 39, 53, 71, 85 en 5 parkeerplaatsen te Rotterdam Lieftinckplein 13, 16, 17, 18, 34 en 5 parkeerplaatsen te Schiedam Dossiernummer: 17207 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Lotustuin 13, 39, 53, 71, 85 en 5 parkeerplaatsen te Rotterdam Lieftinckplein 13, 16, 17, 18, 34 en 5 parkeerplaatsen te Schiedam Op tien april tweeduizend

Nadere informatie

blad -1- IN APPARTEMENTSRECHTEN

blad -1- IN APPARTEMENTSRECHTEN .. blad -1- SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden dertien juni negentien honderd zes en ---------------- negentig, verscheen voor mij, Mr Anneke Klein Lankhorst, --- notaris ter standplaats Oegstgeest:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam

VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam Dossiernummer: 17144 KP/pm VEILINGVOORWAARDEN Hoogstraat 192 te Schiedam Korte Kerkstraat 8b te Schiedam Op dertig april tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Leonardus ---------- Antonius Maria

Nadere informatie

WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 25 WIJZIGING SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN blad - 1 - Heden, zeven december tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Johannes _ Hermanus Frederik van Overbeek, notaris te Amsterdam: 1.

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Boegstaete 14, 15 en 20 te Vroomshoop

VEILINGVOORWAARDEN Boegstaete 14, 15 en 20 te Vroomshoop Dossiernummer: 17423 VS/pm VEILINGVOORWAARDEN Boegstaete 14, 15 en 20 te Vroomshoop Op eenentwintig augustus tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie