Service Level Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam V1.1 SLA nieuwe GR (definitief).doc Versienummer 1.1 Status Definitief Auteur Bram van Bilsen Gemaakt op 28 december 2010

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VERSIEBEHEER... 3 DISTRIBUTIELIJST INLEIDING Achtergrond Service Level Agreement Doel van de SLA Goedkeuring en beheer SLA AARD EN OMVANG VAN DE SLA EN DE BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN Dienstverlening door het belastingkantoor Dienstverlening door de waterschappen Aanvullende informatie OVERIGE AFSPRAKEN Rechtmatigheid Communicatie Afdrachten Evaluatie Geheimhouding Onvoorziene omstandigheden RAPPORTAGE Algemeen Rapportage Algemeen Prestatie-indicatoren Operationele afspraken... 8 Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 2 -

3 Versiebeheer Versie Datum Auteur(s) Omschrijving Bram van Bilsen Definitieve versie SLA Bram van Bilsen Bijgewerkte definitieve versie SLA Distributielijst Versie Datum Aan Bestuursvergadering Lococensus-Tricijn Bestuursvergadering Lococensus-Tricijn Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 3 -

4 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Service Level Agreement De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn is voortgekomen uit een fusie van de belastingkantoren Lococensus en Tricijn. In de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn (hierna te noemen het belastingkantoor) is de bestuurlijke verhouding tussen het belastingkantoor en de acht daarin deelnemende waterschappen geregeld. Deze Service Level Agreement (SLA) is een nadere precisering van de aard van de werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd. 1.2 Doel van de SLA In deze SLA worden kwalitatieve en kwantitatieve afspraken, met betrekking tot het heffen en innen van waterschapsbelastingen door het belastingkantoor voor de deelnemende waterschappen vastgelegd. De beschrijving bestaat uit een definitie van te leveren diensten met de daarbij behorende afspraken. Overigens wordt hetgeen dat al in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd, niet separaat in de tekst van deze dienstverleningsovereenkomst opgenomen. Daarnaast bevat deze SLA een lijst met prestatie-indicatoren die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering. De betreffende indicatoren zijn meetbaar en beïnvloedbaar door de opdrachtnemer. 1.3 Goedkeuring en beheer SLA De goedkeuring van de SLA is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de deelnemende waterschappen en het belastingkantoor. De SLA wordt namens de waterschappen door de secretarissendirecteur met de directeur van het belastingkantoor aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat deze SLA, desgewenst, jaarlijks wordt geëvalueerd en kan worden aangepast. Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 4 -

5 2. Aard en omvang van de SLA en de bijbehorende verplichtingen 2.1 Dienstverlening door het belastingkantoor Het belastingkantoor verricht ten behoeve van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling de volgende werkzaamheden: 1. het bijhouden en beheren van gegevens, onder meer vanuit de authentieke basisregistraties zoals de Gemeentelijke basisadministratie en het Kadaster, ten behoeve van het juist en tijdig, heffen en invorderen van waterschapsbelastingen; 2. het leveren van informatie uit de authentieke basisregistraties ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, 3. de heffing, de inning, de invordering en de verwerking van verzoeken om kwijtschelding van aanslagen waterschapsbelastingen voor het lopende en voorgaande belastingjaren; 4. het afhandelen van bezwaarschriften, beroepschriften en andere correspondentie over de opgelegde, geïnde en/of ingevorderde aanslagen; 5. het doen van voorstellen tot wijziging van belastingverordeningen die door de deelnemers moeten worden vastgesteld; 6. het ramen van de aantallen heffingseenheden per belastingsoort per waterschap; 7. het opstellen van meetbeschikkingen. Daarnaast dragen de waterschappen Veluwe, Vallei en Eem en Zuiderzeeland aan het belastingkantoor het meten, bemonsteren en analyseren bij bedrijven op. 2.2 Dienstverlening door de waterschappen De deelnemers in de gemeenschappelijke regeling leveren ten behoeve van het belastingproces de navolgende informatie: 1. de actuele, vastgestelde, belastingverordeningen (inclusief een kopie van het publicatiebericht); 2. voor 1 december aanlevering van de vastgestelde tarieven voor het aankomend jaar; 3. reguliere informatie, expertise en documenten, die nodig zijn voor het primaire proces; 4. voor 15 februari van het belastingjaar de volledige tariefsdifferentiatiekaart, dan wel de mutaties die moeten worden doorgevoerd in de tariefsdifferentiatiekaart 5. de gegevens die benodigd zijn voor het opleggen van aanslagen verontreinigingsheffing (directe lozers) voor 15 november voorafgaand aan het belastingjaar. 2.3 Aanvullende informatie Het belastingkantoor levert zoveel als mogelijk informatie ter beantwoording van ad-hoc vragen, die niet zijn begrepen in deze dienstverleningsovereenkomst. Het genereren en leveren van deze informatie vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten: 1. de gewenste informatie wordt via aangevraagd via een centraal adres; 2. de aanvrager verstrekt een zo volledig mogelijk inzicht in de achtergronden van de ad-hoc vraag; 3. de aanvrager informeert het belastingkantoor over het beoogde gebruik van de informatie; 4. de gevraagde informatie mag niet in strijd zijn met de wettelijke en privacy bepalingen; 5. indien het belastingkantoor de gevraagde informatie al standaard aan de deelnemer levert behoeft de gevraagde informatie niet te worden geleverd; 6. indien het leveren van de gevraagde informatie meer dan 4 uur arbeid en/of kosten met zich mee brengt, wordt de deelnemer daarover vooraf geïnformeerd. Na akkoord van de deelnemer worden de kosten, die gepaard gaan met het leveren van de gevraagde informatie, bij die deelnemer in rekening gebracht; 7. het belastingkantoor informeert binnen welke termijn de gevraagde informatie kan worden geleverd en geeft een raming van de tijd en de kosten die met het informatieverzoek zijn gemoeid; 8. de gevraagde informatie wordt niet geleverd, indien dit de reguliere bedrijfsvoering van het belastingkantoor in gevaar brengt; 9. indien het belastingkantoor de informatie niet kan of mag leveren wordt de aanvrager geïnformeerd over de redenen hiervan. Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 5 -

6 3. Overige afspraken 3.1 Rechtmatigheid Het belastingkantoor handelt bij het opleggen van de aanslagen waterschapsbelastingen en het innen daarvan conform de bepalingen in de Waterschapswet, de van toepassingzijnde fiscale wetgeving en de overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Een en ander zal resulteren in een goedkeurende verklaring, omtrent de belastingopbrengsten, bij de jaarrekening. 3.2 Communicatie 1. De opdrachtgevende waterschappen zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de wijze van communicatie richting de belastingbetaler (bijsluiter) met betrekking tot de aard en omvang van de te heffen belastingen en wat daar door de waterschappen mee wordt gedaan. 2. Het belastingkantoor is verantwoordelijk voor en verzorgt de communicatie met de burger over en naar aanleiding van de opgelegde aanslagen, en de daaruit voortvloeiende acties en handelingen; 3. voor elke burger is herkenbaar voor welk waterschap het belastingkantoor de aanslagen verzendt; 4. het belastingkantoor organiseert jaarlijks in de maand september een overleg met de deelnemende waterschappen over de te volgen communicatiestrategie voor het komende jaar; 5. fiscale informatie, op de website van de deelnemende waterschappen, is in overeenstemming met de informatie op de website(s) van het belastingkantoor; 6. het belastingkantoor onderzoekt jaarlijks de klanttevredenheid onder de belastingplichtigen; 7. voor zover dat van belang is voor de uitvoering van de SLA, voorzien de waterschappen en het belastingkantoor elkaar wederzijds van alle relevante informatie; 8. het uitwisselen van gegevens gebeurt zoveel mogelijk op digitale wijze. 3.3 Afdrachten De ontvangen waterschapsbelastingen worden op basis van de per waterschap ontvangen gelden door het belastingkantoor aan de deelnemers afgedragen, daarbij wordt tevens een overzicht ten behoeve van de financiële verwerking bij de deelnemers verstrekt. 3.4 Evaluatie De uitvoering van de SLA kan jaarlijks worden geëvalueerd aan de hand van de in hoofdstuk 5 genoemde prestatie-indicatoren, de daarbij gestelde normen en de gemaakte operationele afspraken. 3.5 Geheimhouding 1. Het belastingkantoor is bewerker van de persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 2. Het belastingkantoor en de deelnemers behandelen alle informatie over individuen, die zij voor de uitvoering van de overeenkomst van elkaar verkrijgen, vertrouwelijk en waarborgen dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Het belastingkantoor en de deelnemers dragen er zorg voor dat deze geheimhoudingsplicht door medewerkers en door eventueel bij de uitvoering van hun werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd. 3. Het belastingkantoor garandeert geheimhouding van alle informatie, die is opgenomen in deze overeenkomst en alle informatie die op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst waaronder de gegevens van de belastingplichtigen en andere gegevens die de waterschappen aan het belastingkantoor verstrekken. 3.6 Onvoorziene omstandigheden Indien zich tijdens de uitvoering van deze overeenkomst onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor onverkort nakomen van deze overeenkomst niet mogelijk is, of in redelijkheid niet van partijen kan worden verlangd, zullen partijen er naar streven dienaangaande in goed overleg binnen redelijke termijn nadere afspraken te maken. Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 6 -

7 4. Rapportage 4.1 Algemeen De door het belastingkantoor te leveren rapportages hebben betrekking op de werkzaamheden die door de deelnemers aan het belastingkantoor zijn uitbesteed Maandelijks wordt, binnen 10 werkdagen, een rapportage opgesteld over het verloop van de belastingaanslagen met daarin per belastingsoort en belastingjaar: 1. het cumulatief bedrag van de netto opgelegde aanslagen; 2. het bedrag aan verleende kwijtscheldingen; 3. het bedrag aan oninbaar verklaringen; 4. het bedrag aan ontvangsten; 5. het bedrag aan openstaande belastingaanslagen. Deze rapportages worden verstuurd aan de contactpersonen van de waterschappen Over de verder in de SLA opgenomen prestatie-indicatoren wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages. 4.2 Rapportage De volgende rapportages worden door het belastingkantoor aan de waterschappen geleverd: Niveau Frequentie Onderwerp Financiële rapportage maandelijks Verloop van de belastingvorderingen en afgedragen gelden Voorjaarsnota Najaarsnota jan t/m mrt jan t/m aug Prestatie-indicatoren en operationele afspraken die zijn opgenomen in resp. hoofdstuk 5.2 en 5.3 Jaarrekening jaarlijks Financiële verslaglegging over het afgelopen jaar Over de fiscale informatie wordt gerapporteerd over het lopende belastingjaar en het daaraan voorafgaande belastingjaar. De daaraan voorafgaande belastingjaren zullen cumulatief worden gepresenteerd. Voordat de voorjaars- en najaarsnota worden besproken in het dagelijks bestuur van Lococensus-Tricijn, vindt er afstemming plaats met de secretarissendirecteur van de waterschappen. De bestuursrapportages worden, na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Lococensus-Tricijn, ter kennisneming toegezonden aan de dagelijks besturen van de waterschappen. Periodiek vindt afstemming plaats over de wijze van informatieverschaffing en/of deze aan de wederzijdse verwachtingen voldoet. Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 7 -

8 5. Prestatie-indicatoren en operationele afspraken 5.1 Algemeen Het servicelevel wordt gemeten aan de hand van de in hoofdstuk 5.2 genoemde prestatie-indicatoren en naleving van de in hoofdstuk 5.3 weergegeven operationele afspraken. Deze indicatoren en afspraken zijn voor de deelnemende waterschappen van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) hun bedrijfsvoering. De betreffende prestatie-indicatoren en operationele afspraken zijn meetbaar en beïnvloedbaar. 5.2 Prestatie-indicatoren Prestatie-indicator Door de Nationale ombudsman gegrond verklaarde klachten over de handelingen van één van de bestuursorganen van het belastingkantoor. Verzoekschriften worden tijdig afgehandeld Bezwaarschriften worden tijdig afgehandeld Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke inning van de opgelegde aanslagen. Als het oninbaar geleden bedrag zich (t.o.v. het netto opgelegde bedrag) bevindt binnen de uitvoeringstolerantie behoeft geen analyse aan de waterschappen te worden verstrekt, tenzij het waterschap dit verzoekt. Norm = 0 < 8 weken < 6 weken het openstaand bedrag is 6 maanden na de laatste vervaldag < 0,5% watersysteemheffing geb./ongeb. < 0,2% watersysteemheffing ingezetenen < 0,4% zuiveringsheffing woonruimten < 0,4% verontreinigingsheffing woonruimten < 0,4% zuiveringsheffing bedrijfsruimten < 0,7% verontreinigingsheffing bedrijfsruimten < 0,7% 5.3 Operationele afspraken Afspraken belastingkantoor Norm De ontwerpbegroting wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt. De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting wordt aan de deelnemers verstrekt. Een accountantsverklaring omtrent de gegenereerde belastingopbrengsten wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt. De (concept)jaarrekening wordt, inclusief accountantsverklaring, aan de deelnemers verstrekt. De concept belastingverordeningen of wijzigingen daarop worden aan de deelnemers verstrekt. De financiële rapportage wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt De van Vitens ontvangen belastinggelden worden tijdig aan de deelnemers doorbetaald. De overige ontvangen belastinggelden worden tijdig aan de deelnemers doorbetaald. De jaarproductie aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten en watersysteemheffing ingezetenen worden tijdig verzonden. De jaarproductie forfaitair aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten worden tijdig verzonden. De jaarproductie voorlopige aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten worden tijdig verzonden. Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) < 1 mei < 1 juli < 1 april < 1 mei < 15 september < 10 werkdagen na afloop van de rapportagemaand Direct na ontvangst. wekelijks < 31 januari < 28 februari < 28 februari

9 De jaarproductie aanslagen watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd worden tijdig verzonden. Advisering over de hoogte van de vervuilingswaarde voor definitieve aanslagen voor meetbedrijven. De definitieve aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingheffing voor bedrijfsruimten (jaar t-1) worden tijdig opgelegd De door de deelnemers benodigde gegevens met betrekking tot grensoverschrijdend afvalwater (T-2) worden tijdig geleverd. De aanslagen worden in de maanden maart t/m juni opgelegd. Binnen 6 weken na de adviesaanvraag wordt het advies aan Lococensus-Tricijn verstrekt. Aantal definitief gemaakte VA < 31 december (T+1) 98% < 1 april Afspraken alle deelnemers De deelnemers leveren getekende en gepubliceerde belastingverordeningen (inclusief een kopie van het publicatiebericht). De deelnemers leveren de belastingtarieven aan die voor het volgende heffingsjaar zijn vastgesteld. De deelnemers melden wijzigingen in het kwijtscheldingsbeleid. De deelnemers leveren hun vastgestelde begroting. De deelnemers leveren de (mutaties voor de) tariefsdifferentiatiekaart. De deelnemers leveren de gegevens die benodigd zijn voor het aanslaan van de directe lozers. Norm < 1 januari van het heffingsjaar < 1december voorafgaand aan het belastingjaar < 1december voorafgaand aan het belastingjaar. < 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar < 15 februari van het belastingjaar < 15 november voorafgaand aan het belastingjaar Afspraken WGS, WRD, WRW, WRIJ en WVV De deelnemers adviseren, in voorkomende gevallen, over de inhoud van meetbeschikkingen. De deelnemers adviseren over de hoogte van de vervuilingswaarde voor de voorlopige aanslagen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor (meet)bedrijven. De deelnemers adviseren over de hoogte van de vervuilingswaarde voor definitieve aanslagen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor meetbedrijven. De deelnemers adviseren over de hoogte van de vervuilingswaarde voor ingediende bezwaar- en/of beroepschriften tegen aanslagen zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing voor (meet)bedrijven. Norm < 15 november voorafgaand aan het ingangsjaar < 31 december voor de voorlopige aanslagen van het komende heffingsjaar < 30 september voor de nadere voorlopige aanslagen van het lopende heffingsjaar < 6 weken na de adviesaanvraag < 3 weken na de adviesaanvraag Agendapunt 10 V1 1 SLA nieuwe GR (definitief) - 9 -

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 7 Steller / afdeling R. Drummen / Staf unit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder C.H.J.M. Lebens Bijlage(n) 1 Programma Bestuur,

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract Delft, versie januari 2013 Prestatiecontract INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Partijen... 4 2.2 Uitgangspunten... 4 2.3 Onderwerp van de overeenkomst... 4 2.4 Geen onderwerp

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel

Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE Besluit tot vaststelling van de Legesverordening waterschap Rijn en IJssel Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel; op voordracht van het dagelijks bestuur van 23 juni 2015, gelet op

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van het waterschap De Dommel te Boxtel op een verzoek om kwijtschelding. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014

Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 Klachtenprotocol gemeente Schiedam 2014 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPS- EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. klacht: een uiting van ongenoegen over

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

RAPPORT 1997/408, NATIONALE OMBUDSMAN 22 SEPTEMBER 1997

RAPPORT 1997/408, NATIONALE OMBUDSMAN 22 SEPTEMBER 1997 RAPPORT 1997/408, NATIONALE OMBUDSMAN 22 SEPTEMBER 1997 Klacht 1 Achtergrond 2 Onderzoek 9 Bevindingen 9 Beoordeling en conclusie 14 Aanbeveling 17 KLACHT Op 20 november 1996 ontving de Nationale ombudsman

Nadere informatie

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten:

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten: Even voorstellen.. Sjef Leenen - thans directeur / secretaris Het Gegevenshuis - voorheen algemeen manager Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg - daarvoor facility manager

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

convenant De ondergetekenden

convenant De ondergetekenden convenant De ondergetekenden 1. De Belastingdienst, Ministerie van Financiën, onderdeel van de Staat der Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de plaatsvervangend directeur Grote Ondernemingen,

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over de gemeenschappelijke regeling Hefpunt te Groningen. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/102

Rapport betreffende een klacht over de gemeenschappelijke regeling Hefpunt te Groningen. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/102 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeenschappelijke regeling Hefpunt te Groningen. Publicatiedatum 9 september 2014 Rapportnummer 2014/102 2014/102 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoeker klaagt

Nadere informatie

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen

Regeling. Automatische Incasso. Gemeentelijke Belastingen Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen Gemeente Montferland, november 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 3 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Bijlage J DAP Gerechtsdeurwaardersdiensten nationaal Vertrouwelijk Auteur: HR&F/ICM Datum: 8 maart 2017 Geldig tot: 30 juni 2020 Pagina 2 van 18 Documentbeheer Versiebeheer Datum

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Privacyreglement Intersym HRM

Privacyreglement Intersym HRM Privacyreglement Intersym HRM Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegeven: een gegeven dat

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Bewerkersovereenkomst de gemeente Scherpenzeel met Jeugdbescherming Gelderland De ondergetekenden: 1) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel,

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9

Controleprotocol. Accountantscontrole Jaarrekening Gemeente Berkelland Bijlage 1. Versie juni 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Controleprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2014 Controleprotocol pagina 1 van 9 Algemeen Doelstelling In dit controleprotocol staat waaraan de accountant zich moet houden bij de accountantscontrole.

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd. LEGESVERORDENING DELFLAND 2013 Bijlage: Legesverordening Delfland 2013 Artikel 1 Leges en belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven voor het door het Hoogheemraadschap van Delfland in

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

Privacyreglement CareerSolution B.V., versie Augustus Privacyreglement. CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Privacyreglement CareerSolution B.V. Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: a. persoonsgegevens: een gegeven

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

Service level agreement BSR

Service level agreement BSR Service level agreement Afspraken tussen Gemeenschappelijke Regeling en de s over de te leveren diensten en producten door Belastingsamenwerking Rivierenland () Ondertekening Vastgesteld in het Algemeen

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

Reglement Klachten en Geschillen

Reglement Klachten en Geschillen Reglement Klachten en Geschillen (versie: 10 april 2013) INDEX Artikel 1 - Definities 2 Artikel 2 - Klacht 3 Artikel 3 - Geschil 3 Artikel 4 - Beroep instellen bij het Bestuur 4 Artikel 5 - Ombudsman Pensioenen

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Verruiming kwijtscheldingsbeleid Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding... 3 2. Kwijtscheldingsbeleid... 3 2.1. Bevoegdheid...

Nadere informatie

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18 december 2009 RA0945988 Samenvatting Aan een bedrijf wordt een voorlopige aanslag Verontreinigingsheffing

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o.

Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. Algemene voorwaarden dienstverlening Bewindvoeringskantoor Weert e.o. 1. Algemeen: Bewindvoering geschiedt volgens de richtlijnen, zoals hieronder omschreven. 2. Aanvang bewindvoering De rechthebbende

Nadere informatie

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT

Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT Controleprotocol accountantscontrole HEFPUNT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN VOOR DE CONTROLE (GETROUWHEID EN RECHTMATIGHEID)... 3 3 TE HANTEREN GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 38 -4- Artikel 10 Meting, bemonstering en analyse 1. Het aantal vervuilingseenheden

Nadere informatie

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition

Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fouten bij Cition, burger moet in bezwaar Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Cition 28 september 2011 RA111313 Samenvatting Een vrouw heeft een bewonersparkeervergunning

Nadere informatie

Verzenddatum Uw kenmerk Onderwerp Bijlagen

Verzenddatum Uw kenmerk Onderwerp Bijlagen REGIONALE BELASTING GROEP Bezoekadres: Spoorstraat 7, 3112 HD Schiedam Postadres: Postbus 4083, 3102 GB SCHIEDAM Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. Bernard de Haan Postbus 3061 2601 DB Delft Ons kenmerk

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel met Veilig Thuis De ondergetekenden: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel, te

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn

Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn Gemeenschappelijke regeling Belastingkantoor Lococensus - Tricijn De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Regge en Dinkel, Vallei en Eem, Velt en Vecht,

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST CONTACT FUGA CONTACT Contactpersoon: Functie: E-mail: Sales sales@fuga.io +31 72 751 34 05 Telefoon: Adres: Postcode en Plaats: Land: Luttik Oudorp 11-13 1811MT Alkmaar +31 72 751

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst.

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 12-073 Raadsvergadering : 10 december 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. 269) Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Validata Group BV

Algemene Voorwaarden Validata Group BV Artikel 1 Definities: Betrokkene: Bewerker: persoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) op wie de verwerking van persoonsgegevens door Validata Group BV betrekking heeft; degene die

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier>

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Regeling Automatische Incasso

Regeling Automatische Incasso Regeling Automatische Incasso Gemeentelijke Belastingen 2014 (2) Gemeenteblad 2013-48 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel 2. Doel van de automatische incasso... 4 Artikel 3. Gemeentelijke

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) A.B. 16/32 Dienstverleningsovereenkomst (DVO) SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum: 19 mei 2016 Pagina 1 van 18 Versie historie Versie Datum Status Auteur

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie