Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân"

Transcriptie

1 Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

2 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van De bestuurlijke aandachtspunten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is een jaarprognose van de opbrengst van het lopende heffingsjaar weergegeven. Deze zetten wij af tegen de oorspronkelijk begrote opbrengst, zowel in euro s als in heffingseenheden. De opbrengst van de voorgaande jaren hebben wij in hoofdstuk 4 weergegeven, ook hier zetten we de begrote opbrengst (balansposten) af tegen een actuele prognose. In de tabellen vindt u de gesaldeerde belastingopbrengsten, dit betekent dat de verminderingen/vernietigingen zijn gesaldeerd met de opbrengsten. De voortgang van de invordering en het verloop van de debiteuren treft u aan in hoofdstuk 5. Tenslotte laten hoofdstukken 6 en 7 de ontwikkeling en de voortgang van de afdoening van de bezwaren en kwijtschelding zien. 1

3 2. Samenvatting Uit de rapportage blijken de volgende aandachtspunten: Belastingopbrengst 2016: - totale belastingopbrengst hoger dan begroot; - opbrengst gebouwd binnendijks 2016 is hoger dan begroot; - verschuivingen binnen opbrengst ongebouwd 2016 zijn per saldo hoger dan begroot; - hogere opbrengst verontreinigingsheffing bedrijven ; - lagere opbrengst zuiveringsbeheer bedrijven en woningen Belasting opbrengst voorgaande jaren: - totale belastingopbrengst lager dan balansposten; - lagere opbrengst gebouwd binnendijks ; - lagere opbrengst ongebouwd ; - hogere opbrengst verontreinigingsheffing bedrijven ; - hogere opbrengst zuiveringsbeheer woningen en bedrijven Kwijtschelding - toename aantal verzoeken; - als gevolg van nieuwe werkwijze via inlichtingen bureau gemiddeld langere afhandelingstermijn; - toename percentage afhandeling buiten de afgesproken termijnen; - toename werkvoorraad; - actieplan wegwerken achterstanden; - extern onderzoek. In de volgende hoofdstukken wordt op bovenstaande onderwerpen nader ingegaan. 2

4 3. Belastingopbrengst 2016 Belastingen: WSF begroting opgelegd prognose prognose verschil % t.o.v. Opbrengsten heffingsjaar t/m juni e kw e kw begroting/prognose begroting % Watersysteembeheer Ingezetenen ,18% Gebouwd Binnendijks ,71% Buitendijks ,52% Ongebouwd Buitendijks onbemalen ,67% Buitendijks onbemalen wegen ,20% Buitendijks bemalen ,97% Buitendijks bemalen wegen ,02% Binnendijks onbemalen ,50% Binnendijks onbemalen wegen ,45% Binnendijks bemalen ,40% Binnendijks bemalen wegen ,63% Natuur ,27% Verontreinigingsheffing Bedrijven ,10% Woningen ,00% Zuiveringsbeheer Bedrijven ,72% Woningen ,40% Totaal bruto belastingopbrengst ,48% Kwijtschelding en oninbaar Kwijtschelding ,85% Oninbaarheid ,00% Totaal netto belastingopbrengst ,45% Tabel 1: Belastingopbrengst in 2016 met betrekking tot heffingsjaar

5 De belastingopbrengst 2016 op basis van heffingseenheden ziet er als volgt uit: Belastingen: WSF begroting opgelegd prognose prognose verschil % t.o.v. Opbrengsten heffingsjaar t/m juni e kw e kw begroting/prognose begroting eenheden eenheden eenheden eenheden eenheden % Watersysteembeheer Ingezetenen ,18% Gebouwd Binnendijks ,71% Buitendijks ,52% Ongebouwd Buitendijks onbemalen ,67% Buitendijks onbemalen wegen ,20% Buitendijks bemalen ,97% Buitendijks bemalen wegen ,02% Binnendijks onbemalen ,50% Binnendijks onbemalen wegen ,45% Binnendijks bemalen ,40% Binnendijks bemalen wegen ,63% Natuur ,27% Verontreinigingsheffing Bedrijven ,10% Woningen ,00% Zuiveringsbeheer Bedrijven ,72% Woningen ,40% Tabel 2: Heffingseenheden in 2016 met betrekking tot heffingsjaar

6 Toelichting afwijkingen Watersysteembeheer gebouwd Voor de prognose heffingseenheden gebouwd maken we gebruik van ramingen van de Waarderingskamer. Op grond van het realisatiecijfer 2015 in combinatie met de ramingen van de Waarderingskamer berekenen we de prognose over Op grond van de laatst afgegeven ramingen zijn de heffingseenheden gebouwd binnendijks ten opzichte van de prognose van het eerste kwartaal licht naar beneden bijgesteld met 0,4%. De ramingen van de Waarderingskamer hebben altijd enige mate van onzekerheid omdat niet alle gemeenten tijdig de gevraagde informatie aanleveren. Watersysteembeheer ongebouwd (incl. natuur) De ongebouwde heffingseenheden (hectaren) worden voor de begroting vastgesteld naar aanleiding van de opgelegde hectaren zoals ze in voorgaande belastingjaren (ervaringscijfers) verdeeld over de verschillende tariefsoorten (categorieën ongebouwd en natuur) en tariefdifferentiaties (binnen-/buitendijks en wegen), zijn opgelegd. Na de invoering van het tarief natuur (2009) en wegen (2014) vinden er diverse mutaties plaats die verschuivingen van hectaren/oppervlakte binnen deze categorieën en tariefdifferentiaties veroorzaken. Te denken valt aan gebieden waar productiebossen (natuur) worden aangeplant en gebieden waar productiebossen worden gekapt. Het waterschap stelt de categorie indeling vast en levert dit door middel van een interface bestand (TDK) aan bij Hefpunt. Hefpunt is verantwoordelijk voor een juiste verwerking hiervan. Na het arrest van de Hoge Raad, waarin een einde gemaakt werd aan langdurige onenigheid rond de definitie natuur is het gehele waterschapsgebied in 2015 opnieuw ingedeeld binnen de categorieën. Dit heeft een nieuwe situatie doen ontstaan met betrekking tot de verdeling van het gehele ongebouwde areaal over de categorieën. Uitspraken op bezwaarschriften over de belastingjaren 2015 en 2016 veroorzaken nog steeds kleinere verschuivingen. Op grond van de mutaties op het areaal natuur kan de hectareverdeling over de categorieën met behulp van het recent ontwikkelde standenregister, met toenemende zekerheid worden vastgesteld. Het standenregister is een overzicht van de categorie indeling betreffende het heffingsgebied. Het standenregister dient te worden gecorrigeerd met de oppervlakten van de waterschapseigendommen en de oppervlakte welke niet wordt aangeslagen in verband met de minimum aanslag van 10, -. Deze oppervlakten worden niet aangeslagen en mogen daarom niet in de totalisering worden meegenomen Op grond van de realisatiecijfers 2015 in combinatie met de verwerkte mutaties 2016 op de categorie indeling, zijn er ten opzichte van de vorige prognose verschuivingen tussen de categorieën te constateren. Watersysteembeheer verontreinigingsheffing Er worden nog vervuilingseenheden extra voorlopig opgelegd bij zes meetbedrijven en nog vervuilingseenheden extra grondwater. Dit leidt tot een verhoging van de prognose naar Deze stijging lijkt niet structureel. In de 3 e kwartaalrapportage hopen we hier meer informatie over te kunnen verschaffen. Voor de woningen wordt ten opzichte van de prognose van het eerste kwartaal geen wijziging verwacht. Kwijtschelding In het eerste halfjaar zijn ca verzoeken meer binnengekomen ten opzichte van het eerste half jaar van Er is geen indicatie dat er in het tweede halfjaar minder verzoeken zullen binnenkomen. Met een gemiddeld toewijzingspercentage van 74% verwachten we dus een hogere kwijtschelding. Hierop is de prognose ten opzichte van het eerste kwartaal aangepast. Bij de derde kwartaalrapportage zijn de meeste verzoeken over 2016 afgehandeld en is er meer bekend over de prognose. 5

7 4. Belastingopbrengst voorgaande jaren totaal totaal realisatie verwachting nog prognose prognose Verschil % t.o.v. balansposten oude heffings- op te leggen e kw e kw balansposten/ balansposten jaren per prognose % Watersysteembeheer Ingezetenen % Gebouwd Binnendijks % Buitendijks % Ongebouwd Buitendijks onbemalen n.v.t. Buitendijks onbemalen wegen n.v.t. Buitendijks bemalen n.v.t. Buitendijks bemalen wegen n.v.t. Binnendijks onbemalen n.v.t. Binnendijks onbemalen wegen n.v.t. Binnendijks bemalen n.v.t. Binnendijks bemalen wegen n.v.t. Natuur n.v.t. Verontreinigingsheffing Bedrijven % Woningen % Zuiveringsbeheer Bedrijven % Woningen n.v.t. Totaal bruto belastingopbrengst % totaal realisatie oude heffingsjaren Kwijtschelding en oninbaar Kwijtschelding Oninbaar Tabel 3: Belastingopbrengst in 2016 met betrekking tot voorgaande heffingsjaren 6

8 Toelichting afwijkingen Watersysteembeheer ingezetenen De heffingseenheden ingezetenen (huishoudens) worden voor de begroting op grond van opgelegde eenheden over de voorgaande belastingjaren vastgesteld. Jaarlijks wordt er rekening gehouden met een toename van 500 huishoudens per jaar. Op grond van de huidige inschatting wordt er over de oude jaren 2013 tot en met 2015 nog een bedrag van opgelegd, wat leidt tot een prognose van Dit is lager dan bij het vaststellen van de balanspost. Watersysteembeheer gebouwd Over de jaren 2014 en 2015 wordt minder opgelegd dan verwacht. Bij het vaststellen van de balanspost 2014 is er rekening gehouden met een te laag dalingspercentage van het totaal aan WOZ-waarde, wat ook zijn doorwerking heeft naar 2015 en De daling- en stijgingspercentages zijn afkomstig van de Waarderingskamer. Deze hebben niet altijd een voldoende zekerheidsgehalte. Watersysteembeheer ongebouwd (incl. natuur) Als gevolg van de van het arrest van de Hoge Raad over de natuurdefinitie, is een nieuwe definitie ontstaan met betrekking tot de verdeling van het gehele ongebouwde areaal over de categorieën. Op grond van de reeds gerealiseerde oppervlakten verwachten we over de oude jaren 2013 tot en met 2015 geen opbrengsten meer. Uit de gerealiseerde cijfers blijkt dat er extra is verminderd. Naar aanleiding van het HR arrest zijn de bezwaarschriften van particulieren (niet natuurterreinbeheerders) over de belastingjaren 2009 tot en met 2014 alsnog afgehandeld en verminderd. Watersysteembeheer verontreinigingsheffing Over 2015 worden er nog extra aanslagen grondwater verwacht van totaal circa 1500 vervuilingseenheden dan waar rekening mee is gehouden tijdens het opmaken van de balanspost. Zuiveringsbeheer Ten opzichte van de laatste prognose worden er voor zuiveringsbeheer bedrijven naar verwachting nog circa vervuilingseenheden extra opgelegd bij de meetbedrijven. 7

9 5. Invordering 5.1 Voortgang invordering per kalenderjaar Opgelegd bedrag Openstaand Openstaand SLA Afwijking % % % ,22 11,60 40, ,93 0,70 0, ,34 0,40-0, ,23 0,20 0,03 voorgaande jaren Totaal Tabel 4: Voortgang invordering Bovenstaande tabel geeft de voortgang van de invordering per kalenderjaar weer. De invordering van de openstaande posten loopt volgens de planning. Met nog een half jaar te gaan is het de verwachting dat de SLA percentages per gerealiseerd gaan worden. 5.2 Verloop belastingdebiteuren kohieren verminderingen kwijtschelding oninbaar overige ontvangsten Vorige heffingsjaren Heffingsjaar Totaal Tabel 5: Verloop belastingdebiteuren Afdrachten: januari februari maart april mei juni

10 6. Bezwaren 6.1 Aantal ontvangen en afgehandelde bezwaren, verloop bezwaren Het verloop van het aantal bezwaren in het eerste half jaar is als volgt: Stand 1 januari Ontvangen eerste half jaar Afgehandeld eerste half jaar Stand 30 juni Tabel 6: Verloop bezwaren Uit de tabel blijkt een daling van de stand van het aantal bezwaren op 30 juni ten opzichte van De ontvangen bezwaren hebben betrekking op meerdere heffingsjaren. Onderstaande grafieken geven het aantal bezwaren op peildatum 30 juni van de afgelopen 3 jaar van het lopende heffingsjaar weer in een percentage van het totaal aantal aanslagen. De eerste tabel is voor de aanslagen voor bedrijven, de tweede tabel is voor de waterschapsbelastingen voor particulieren. Uit onderstaande grafieken kan de conclusie worden getrokken dat het procentuele aantal bezwaren bij de bedrijven iets afneemt en bij de particulieren stabiel is. Grafiek 1: Percentage bezwaren bedrijven 9

11 Grafiek 2: Percentage bezwaren particulieren 6.2 Afhandelingstermijn bezwaren Voor de bezwaren die tijdig zijn ingediend, ontvankelijk zijn, geldt een afdoeningstermijn van 18 weken, gerekend van de dagtekening van de aanslag. Als de bezwaren niet tijdig zijn ingediend wordt gewerkt met een termijn van 12 weken vanaf de datum waarop het bezwaar is ingeboekt. Het uitgangspunt hierbij is dat een ontvangsbevestiging is verstuurd waarin de verdagingstermijn van 6 weken is benoemd. Onderstaande grafiek geeft de afhandelingstermijn van de bezwaren over de periode 1-1 t/m 30-6 van 2016, 2015 en De eerste tabel is voor de bedrijven, de tweede tabel is voor de waterschapsbelastingen voor particulieren. Grafiek 3: Afhandelingstermijn bezwaren bedrijven 10

12 Grafiek 4: Afhandelingstermijn bezwaren particulieren Uit de grafieken blijkt dat meer dan 90% van de bezwaren binnen de termijn is afgehandeld. Bij bezwaren waarvan de wettelijke afhandelingstermijn is verstreken, is sprake van aangehouden bezwaren waarvoor nog bepaalde gegevens nodig zijn (voornamelijk bezwaren natuur en wegenheffing). Er is in die gevallen overleg met de indiener (geweest). 11

13 7. Kwijtscheldingsverzoeken 7.1 Aantal ontvangen kwijtscheldingsverzoeken, verloop kwijtscheldingsverzoeken Het verloop van het aantal kwijtscheldingsverzoeken in het eerste half jaar van heel Hefpunt is als volgt: Stand 1 januari Ontvangen eerste half jaar Afgehandeld eerste half jaar Stand 30 juni Tabel 8: Verloop kwijtscheldingsverzoeken Uit de tabel blijkt een stijging van het aantal ontvangen kwijtscheldingsverzoeken en een daling van het aantal afgehandelde verzoeken ten opzichte van voorgaande jaren. Dit leidt tot een hogere stand per 30 juni. Vanaf 2016 mogen we initiele verzoeken om kwijtschelding maandelijks laten toetsen bij het Inlichtingenbureau (IB). Gelet hierop hebben we onze werkwijze aangepast en werken we met een verkort aanvraagformulier. De BSN gegevens van de groep belastingplichtigen die op basis van het verkorte formulier voor toetsing in aanmerking komen worden vervolgens maandelijks aan het IB aangeleverd. Een maand later ontvangen we van het IB de resultaten terug. Voor de belastingplichtigen waar door het IB geen belemmering wordt geconstateerd, wordt er kwijtschelding verleend. Voor de groep belastingplichtigen die op basis van het verkorte formulier niet in aanmerking komen voor de toets van het IB en de groep waarbij het IB een belemmering constateert, wordt het volledige formulier verzoek om kwijtschelding gestuurd met een begeleidende brief. In de brief wordt aangegeven dat men niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding en indien men als nog kwijtschelding wil ontvangen men het volledige formulier voorzien van bijlage binnen 14 dagen retour moet zenden. De retour ontvangen verzoeken worden vervolgens handmatig beoordeeld. Als gevolg van deze nieuwe werkwijze is het in veel gevallen niet mogelijk om de in de SLA genoemde termijn te halen, de doorlooptijd wordt langer. Mede hierdoor is ook het aantal afgehandelde verzoeken op dit moment in vergelijking tot voorgaande jaren lager. Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal verzoeken. Het zou kunnen zijn dat het verkorte aanvraagformulier daar een rol in heeft gespeeld. Naar aanleiding van de opgelopen werkvoorraad van de kwijtscheldingsverzoeken is er een aktieplan gemaakt met als doel de werkvoorraden in het najaar weer op het normale niveau te hebben. Daarnaast vindt er op dit moment onder leiding van een externe deskundige een onderzoek plaats met als doel het kwijtscheldingsproces effectiever en efficienter te maken. De nadruk zal hierbij liggen op de kwaliteit van de uitvoering en het zorgvuldig, tijdig en rechtmatig afwikkelen van de verzoeken, waarbij zoveel als mogelijk gebruik zal worden gemaakt van digitale mogelijkheden. Dit zal zijn uitwerking hebben in het proces van Ten aanzien van de kwaliteit van de uitvoering van de kwijtschelding van 2016 blijven we tot nu toe binnen de daarvoor vastgelegde foutmarges in het kader van de rechtmatigheid. Dit heeft een hoge prioriteit binnen Hefpunt en alles is erop gericht om de uitvoering binnen de vastgestelde normen te effectueren. 12

14 7.2 Afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken en afhandelingstermijn Voor de binnengekomen kwijtscheldingsverzoeken is in de SLA een termijn van 8 weken afgesproken. In de piekperiode rond de aanslagoplegging, van februari tot en met juni, geldt een termijn van 12 weken. De termijn van 8 weken kan worden overschreden als er aanvullende informatie wordt opgevraagd. In de onderstaande grafiek wordt de afhandelingstermijn van de kwijtscheldingsverzoeken per peildatum 2016, 2015 en 2014 weergegeven. Hieruit blijk dat het percentage wat buiten de termijn wordt afgehandeld in 2016 is gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. De oorzaak is de eerder genoemde stijging van het aantal verzoeken en de langere procedure in de afdoening via het Inlichtingenbureau. Grafiek 5: Afhandelingstermijn kwijtscheldingsverzoeken Wetterskip Fryslân De onderverdeling van de afgehandelde verzoeken van het Wetterskip Fryslân is als volgt: / / / Aanvragers Aantal automatische kwijtschelding Automatische kwijtschelding in euro's Aantal handmatig toegewezen Handmatig toegewezen in euro's Totaal aantal toewijzingen Totaal aantal toewijzingen in euro's Totaalaantal toewijzingen ten opzichte van aantal aanvragen 84,15% 86,58% 89,10% Gemiddeld bedrag toegewezen per aanvraag 181,23 183,81 191,11 Tabel 7: Onderverdeling afgehandelde kwijtscheldingsverzoeken 13

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Notitie Kwijtschelding 2017

Notitie Kwijtschelding 2017 Hefpunt Notitie Kwijtschelding 2017 A.H. Bakker 18-11-2016 INHOUDSOPGAVE: 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 2016 4 3 Onderzoek 4 4 Voorstel werkwijze 2017 5 4.1 Belastingplichtigen aan wie in 2016 is verleend

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Kwijtschelding nieuwe stijl

Kwijtschelding nieuwe stijl Kwijtschelding nieuwe stijl Programma Wijzigingen Het proces Randvoorwaarden De rapportage Stand van zaken softwareleveranciers Aandachtspunten en praktische tips pag 2 Wijzigingen Initiële aanvragen aanleveren

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Kwijtschelding nieuwe stijl

Kwijtschelding nieuwe stijl Kwijtschelding nieuwe stijl Programma Aanleiding nieuwe toets Wijzigingen Het proces De rapportage pag 2 Aanleiding nieuwe toets Wensen gebruikers Automatiseren initiële aanvraag Huishoudsituatie vaststellen

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Inleiding Hierbij treft u de vierde kwartaalrapportage RBG over 2012 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract Delft, versie januari 2013 Prestatiecontract INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Partijen... 4 2.2 Uitgangspunten... 4 2.3 Onderwerp van de overeenkomst... 4 2.4 Geen onderwerp

Nadere informatie

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Gemeente Hoogeveen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Hoogeveen 2012 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Gemeente Hoogeveen Officiële naam regeling: Leidraad

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september

Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 2016 Peildatum 30 september Voortgangsrapportage PGB derde kwartaal 016 Peildatum 30 september De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4. De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau LANDSCHAP COCENSUS ONNO STOLTENBORG

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4. De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau LANDSCHAP COCENSUS ONNO STOLTENBORG De kwijtscheldingstoets van het inlichtingenbureau DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 ONNO STOLTENBORG LANDSCHAP COCENSUS Afdelingsmanager Invordering bij Cocensus Gemeenschappelijke Regeling met op dit moment alleen

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari

Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari Voortgangsrapportage PGB vierde kwartaal 2016 Peildatum 19 januari De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016

Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 Voortgangsrapportage PGB 16 maart 2016 De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn geclusterd in de volgende

Nadere informatie

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart

Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 2016 Peildatum 31 maart Voortgangsrapportage PGB eerste kwartaal 206 Peildatum 3 maart De SVB biedt periodiek inzicht in de voortgang ten aanzien van de betalingen en de bereikbaarheid van de SVB. De resultaatsafspraken zijn

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB)

Antwoorden. Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering Onroerende Zaken(WOZ) en Onroerend Zaken Belasting(OZB) Vragen van de raad Raadsvragen 19 van 2011 Antwoorden Datum 05-04-2011 Registratienummer Rs11.00335 Portefeuillehouder R. Vennik Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Velsen lokaal over Wet Waardering

Nadere informatie

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15

KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland e kwartaal versie 13/3/15 KWARTAALINFORMATIE Jeugdzorg Zuid-Holland 2014 4e kwartaal versie 13/3/15 1 Inleiding Dit is de laatste Kwartaalinformatie jeugdzorg. De Kwartaalinformatie was de monitor van de provinciale jeugdzorg.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10

Voorjaarsnota 2015. SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00. Versie 1.0 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 SVHW Rijksstraatweg 3b Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal www.svhw.nl (0186) 57 72 00 Datum 17 juni 2015 Pagina 1 van 10 Versie historie Versie Datum Status Auteur Controle Paraaf 0.1. 4-6-2015 Eerste concept

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015 Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2015 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011 Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011 Inleiding Hierbij treft u de laatste kwartaalrapportage RBG over 2011 tbv de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten, e.e.a.

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

Resultaten bestandsanalyse

Resultaten bestandsanalyse Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ maart 2012 Rekenkamer Amsterdam Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ Dit document bevat enkele resultaten van onze bestandsanalyse Bezwaren WOZ die wij begin

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527 Steenbokstraat 1 Postbus 4142 732 AC Apeldoorn [T] (55) 527 29 11 [F] (55) 527 Samenwerking/fusie Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe Vergelijking financiën Datum 17 maart 211 (Bijgesteld 27 april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014 Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014 Inleiding Hierbij treft u de 1e kwartaalrapportage RBG over 2014 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten, zoals

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Gemeente Zeist 12RAAD0014# VOORBLAD RAADSVOORSTEL

Gemeente Zeist 12RAAD0014# VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL Gemeente Zeist 12RAAD0014# Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 17 januari 2012 Gewijzigd voorstel : Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 23 september 2010 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Herijking kostentoedeling agendapunt

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2017 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2017 wordt circa 203.000 hoger geraamd dan waar in de begroting van 2017 mee rekening

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen.

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om uur bij Hefpunt in Groningen. HP/2013/260 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op donderdag 19 december 2013 om 09.30 uur bij Hefpunt in Groningen. Aanwezig: J. Bartelds (voorzitter), H.R. van der

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gennep uitvoeringsorganisatie: Datum: 1 augustus 2012 Datum rapport: 6 september 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Gemert-Bakel uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 oktober 2012 Datum rapport: 31 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629

bijlage] GEWIJZIGD Pieter Palm/ Erika Spil Bert van Asselen 291629 Raadsvoorstel bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 7 00048/00 17 opktober 2013 Pieter Palm/

Nadere informatie

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4

Woonvoorzieningen 2010 2011 2012 Aanvragen totaal 452 351 299 Aanvragen verhuiskostenvergoeding 8 6 4 De heer P.C. Schultink De heer A.J. de Leeuw Datum: Ons kenmerk: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Uw kenmerk: Onderwerp: WMO-- Samenleving A. Bok 21 november 2012 Beantwoording vragen Wmo Datum

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR februari 2012 OPSTELLER VOORSTEL: H. van t Zand AFDELING: financiële en juridische zaken PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'09 Dokkum, 13

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag bezwaarschriften 2012

Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Jaarverslag bezwaarschriften 2012 Houten, maart 2013 1 Jaarverslag bezwaar- en beroepschriften 2012 In dit jaarverslag wordt ingegaan op het aantal bezwaarschriften dat

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen januari 2016 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen In deze folder leest u meer informatie over kwijtschelding, hoe u een verzoek kunt indienen en hoe uw verzoek

Nadere informatie

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Kengetallen op maat. Stimulansz

Kengetallen op maat. Stimulansz Kengetallen op maat Stimulansz 1 INLEIDING Voor u ligt de rapportage Kengetallen op maat. Kengetallen op maat is een product van Stimulansz, gemaakt voor de abonnees van Stimulansz. In de rapportage wordt

Nadere informatie

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Kostentoedelingsonderzoek Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kostentoedelingsonderzoek 2014 Een onderzoek naar de kostentoedeling bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 15 mei 2013 Verantwoording Titel Kostentoedelingsonderzoek 2014 Opdrachtgever Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 27 926 Huurbeleid Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2015 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2015 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Oisterwijk/Tilburg uitvoeringsorganisatie: Datum: 12 juli 2012 Datum rapport: 16 juli 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie