Service level agreement BSR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service level agreement BSR"

Transcriptie

1 Service level agreement Afspraken tussen Gemeenschappelijke Regeling en de s over de te leveren diensten en producten door Belastingsamenwerking Rivierenland () Ondertekening Vastgesteld in het Algemeen bestuur d.d.: A. Fernhout RA Voorzitter G.M. Scholtus Directeur

2 Inhoud 1 Inleiding Doelstelling Reikwijdte en doorlooptijd SLA Samenwerking Afstemming s Aard en omvang van de dienstverlening Gewenste prestaties Belastingopbrengsten Prestaties door Servicenormen Rapportage door Verantwoordelijkheden van de Service Level Agreement Vaststelling van de overeenkomst Duur van de overeenkomst Tussentijdse wijzigingen Rapportage en evaluatie Bijlage Contactpersonen Bijlage Overzicht te leveren gegevens Bijlage Notitie verstrekken (WOZ-)gegevens door aan haar s

3 1 Inleiding Dit document, het Service Level Agreement (hierna te noemen: SLA) omschrijft de afspraken over prestatie indicatoren, kwaliteitseisen, rechten en plichten en rechtmatigheid tussen Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: ) en haar s. en haar s hebben hetzelfde beeld bij de te leveren producten en diensten. De daarvoor geldende tarieven zijn gebaseerd op wat is opgenomen in (artikel 31, lid 2, van) de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: GR ). Naast de gemaakte afspraken betreffende de te leveren producten en diensten bestaat zowel bij als ook bij haar s behoefte aan het maken van nadere afspraken met elkaar over het vormgeven van de samenwerking. Deze afspraken zijn opgenomen in deze SLA. Deze SLA bestaat uit twee delen. In hoofdstuk 1 worden de algemene afspraken betreffende de samenwerkingsrelatie beschreven. In hoofdstuk 2 en 3 worden deze afspraken nader geconcretiseerd voor het taakveld belastingen. 1.1 Doelstelling Op 1 januari 2008 is van start gegaan. In de GR is onder meer de bestuurlijke verhouding tussen en haar s geregeld. Verder zijn de taken van vastgelegd in de GR. Zo dient te zorgen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de heffing en invordering van de belastingen van haar s. Ook bepaalt de WOZ-waarde van onroerende zaken voor de gemeentelijke s van. Voor burgers, bedrijven en instanties heeft de samenwerking als voordeel dat zij met één organisatie te maken hebben, die haar specialisme vindt in het heffen en innen van lokale belastingen alsmede het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ). Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is afhankelijk van informatie van haar s. 1.2 Reikwijdte en doorlooptijd SLA Deze SLA omschrijft de producten, de diensten en de dienstverlening die biedt. Ook worden de frequentie van rapportage evenals de rechten en de plichten van beide partijen vastgelegd. Bij het niet nakomen van plichten vindt altijd overleg plaats tussen betreffende partijen. De SLA wordt bij toetreding tot overeengekomen door beide partijen en jaarlijks in november van het kalenderjaar geëvalueerd. Tijdens contacten tussen en haar s kan blijken dat behoefte bestaat aan aanvullende wensen en afspraken. Alvorens deze wensen en/of afspraken in de SLA op te nemen, dienen deze eerst met alle s te worden besproken. Bij positieve besluitvorming wordt een aanvullende wens of afspraak in de SLA opgenomen. Aangezien als uitgangspunt geldt dat alle s op dezelfde (uniforme) wijze door worden behandeld, is (vooralsnog) voor alle s dezelfde SLA van toepassing. Indien een een op haar specifieke situatie afgestemde SLA (maatwerk) wenst, kan dit in beginsel door partijen nader worden overeengekomen in een appendix, waarbij tevens wordt besproken of daaraan extra kosten zijn verbonden, die vervolgens door beide partijen wordt ondertekend. Gelet op voornoemd uitgangspunt geldt (vooralsnog) terughoudendheid m.b.t. het aangaan van aanvullende afspraken in een appendix. 1.3 Samenwerking De dienstverlening vindt plaats binnen de algemene vastgestelde kaders, zoals die zijn opgenomen in de GR. Zowel als haar s zijn op de hoogte van het bestaan, de inhoud en de status van deze kaders. Om aan deze kaders invulling te kunnen geven, dienen en haar s samen te werken. Ten aanzien daarvan bestaan over en weer verwachtingen. Om deze verwachtingen waar te maken hebben zowel als ook haar s informatie nodig, waarvan een uitgebreid overzicht is opgenomen in hoofdstuk 2.4 hierna. Wanneer duidelijke afspraken tussen en haar s zijn overeengekomen en helder zijn vastgelegd, kunnen en haar s succesvol zijn in de taakuitvoering en de dienstverlening en daarmee een positieve bijdrage leveren aan een efficiënte en maatschappelijk verantwoorde taakuitvoering. 1.4 Afstemming s Periodiek vindt tussentijdse afstemming plaats tussen en haar s. Om een goede afstemming te bereiken, hebben en haar s een contactpersoon aangewezen. Voor de uitvoering van deze SLA zijn personen aangewezen. Een overzicht is van deze personen is opgenomen in bijlage 1. 2

4 Alle vragen kunnen direct aan de contactpersoon worden gesteld. Binnen 48 uur na ontvangst van de vraag komt een inhoudelijke reactie of wordt een termijn genoemd waarbinnen een inhoudelijke reactie verwacht kan worden. 2 Aard en omvang van de dienstverlening De aard en omvang van de dienstverlening door komt tot uiting in het bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan zijn de missie, visie, strategische doelstellingen, te behalen prestaties en in te zetten middelen opgenomen. De dienstverlening van is afgestemd op de door het dagelijks bestuur van vastgelegde kritische succesfactor: Meer voor minder, in 1 x goed. De wijze waarop invulling geeft aan haar missie, visie en strategie is vastgelegd in een ethisch kompas. Op basis van dit kompas verwacht dat haar medewerkers zich conformeren aan de kernwaarden Betrouwbaar, Samenwerken en Resultaatgericht. kan de volgende werkzaamheden verrichten ten behoeve van de s: 1) De heffing en invordering van lokale belastingen verzorgt het totale proces dat samenhangt met het heffen en innen van lokale belastingen, welk proces start met het opleggen van belastingaanslagen en eerst kan eindigen met het nemen van invorderingsmaatregelen. Het unieke van is dat zij WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen van al haar s op één aanslagbiljet combineert. Met andere woorden, burgers en bedrijven ontvangen waar mogelijk alle heffingen van onze s (waterschap, afvalverwijderaar, gemeente) op één aanslagbiljet. Daardoor kunnen burgers en bedrijven bij één () loket terecht voor onder meer het raadplegen van het aanslagbiljet en taxatieverslag, het stellen van vragen in het algemeen en met betrekking tot het aanslagbiljet en het taxatieverslag in het bijzonder en het aanvragen van automatisch incasso of kwijtschelding. 2) De uitvoering van de Wet WOZ, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de s en derden geeft uitvoering aan de Wet WOZ. In het kader van deze wet dienen binnen een gemeente gelegen onroerende zaken te worden afgebakend en te worden getaxeerd. De daarmee samenhangende werkzaamheden vormen een omvangrijk onderdeel binnen ons takenpakket en vragen om specialisme, continuïteit en vernieuwing. Om hieraan invulling te geven, beschikt over eigen taxateurs, werkvoorbereiders, marktanalisten en kwaliteitsmedewerkers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een specifieke waarderingsmodule (Key2Waarderen van Centric). Uiteindelijk leiden voornoemde werkzaamheden tot een WOZ-waarde die bij een voor bezwaar vatbare beschikking wordt vastgesteld. 3) Het behandelen van reacties van burgers en bedrijven naar aanleiding van de verzonden WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen Naar aanleiding van de verzonden aanslagbiljetten met daarop WOZ-beschikkingen en belastingaanslagen gaan burgers en bedrijven reageren. Zij kunnen persoonlijk, schriftelijk en digitaal bereiken. is op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en uur en vrijdag tussen 8.30 en uur telefonisch en op kantoor bereikbaar. Selfservice is doorlopend (7 dagen per week, 24 uur per dag) mogelijk via de website, het digitaal loket en het IVR (telefoon) menu. De juridische vorm van de reacties is divers, aangezien het klachten, verzoeken en bezwaarschriften betreft. De behandeling daarvan vindt plaats overeenkomstig de daarvoor geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet WOZ, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Invorderingswet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 3

5 4) Het leveren van informatie uit deze (basis) registraties aan de s voor zover de wettelijke voorschriften dit toestaan Met enige regelmaat ontvangt van haar s verzoeken om informatie te verstrekken. Aanleiding voor het indienen van dergelijke verzoeken is veelal gelegen in het houden van (woningmarkt)onderzoeken, het behandelen van planschadeverzoeken en het handhaven van wet- en regelgeving of de openbare orde en veiligheid. Voorheen werd ieder verzoek om gegevens te verstrekken voorgelegd aan het dagelijks bestuur van met het verzoek om ontheffing te verlenen van de geheimhoudingsplicht. Om praktischer met voornoemde verzoeken om te gaan, is op 9 juni 2010 het Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht directeur vastgesteld door het dagelijks bestuur van. Indien een van informatie wenst te ontvangen uit de bij aanwezige (basis)registraties, dan dient dit verzoek overeenkomstig de daarvoor geldende werkwijze te worden ingediend. Deze werkwijze is vastgelegd in een notitie die als bijlage bij deze SLA is gevoegd. Vragen over de door aan de opgelegde aanslagen worden binnen de bezwaartermijn van 6 weken besproken met de accountmanager (evt. aangevuld met een specialist belastingen/juridisch controller) van. Van dit gesprek wordt een memo opgemaakt dat als bezwaarschrift wordt aangemerkt en door de daartoe bevoegde ambtenaar van de wordt ondertekend. 5) Het opzetten en beheren van basisregistraties waaronder de BAG krijgt steeds vaker van (potentiële) s de vraag of ook andere basisregistraties kan opzetten en/of kan beheren. Meer concreet wordt in die gevallen verwezen naar de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Om aan deze vraag te kunnen voldoen en een bredere dienstverlening te kunnen bieden, gaat met ingang van 2014, uitsluitend op verzoek van een, ook werkzaamheden verrichten die samenhangen met de BAG. 4

6 2.1 Gewenste prestaties stelt jaarlijks een bedrijfsplan volgens de A3 systematiek op. De visie achter dit A3 model is dat uitstekende resultaten op het gebied van prestatie, klanten, mensen en maatschappij worden bereikt via partnerschappen, bedrijfsmiddelen en processen. Het is resultaatgericht en heeft veel aandacht voor de klant. Het model verklaart lacunes in de prestatie en geeft de richting aan voor verbeteringen door middel van de plan-do-check-act cyclus. Opgenomen in het plan zijn: De missie: Van gegevens naar waarde., uw partner! De visie: Focus op klanten, op de kaart. Succesbepalende factor: Meer voor minder, in 1 x goed! De gewenste resultaten en de in te zetten middelen. De basis voor de te behalen resultaten is het primaire proces wat hieronder in de context is geplaatst: Acquisitie/relatiebeheer Besturing bedrijfsvoering Normen en toetsingskader Verbeteren bedrijfsvoering Gegevensbeheer administratief 1e lijns contact afhandeling 2e lijns contact afhandeling Personeelszaken Automatisering Inkoop Audit Informatievoorziening Financiën Juridische ondersteuning Communicatie Facilitaire zaken Managementondersteuning Context bedrijfsfuncties 5

7 2.2 Belastingopbrengsten Hieronder volgt een beschrijving van de samenwerking en afspraken tussen en de met betrekking tot de belastingopbrengsten. A) Uiterlijk 15 mei en 15 september stelt een standenregister per vast, als uitgangspunt voor de berekening van de belastingcapaciteit voor het volgend belastingjaar. De reageert binnen 4 weken op dit register bij. Vervolgens stellen partijen een gezamenlijk uitgangspunt vast (peildatum standenregister: 1 april en 1 augustus). B) Indien gewenst kan (in september t/m december) ondersteuning bieden bij het opstellen van de belastingverordeningen. C) In september t/m december zal, indien gewenst, ondersteuning bieden bij het berekenen van de tarieven van de. D) De koppelt vóór 15 december de totstandkoming van de tarieven en de begrote opbrengst, terug aan. E) Uiterlijk 15 mei en 15 september ontvangt de informatie over de verwachte opbrengst alsmede een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen ten opzichte van de uitgangspunten van de begroting van het lopende kalenderjaar (peildatum: 1 april en 1 augustus). F) De voorlopige financiële verantwoording, waarin opgenomen de prognose nog op te leggen, wordt uiterlijk 31 januari verstrekt. G) Uiterlijk 15 maart ontvangt de van de definitieve financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar (betreffende alle openstaande belastingjaren), inclusief de accountantsverklaring over deze opbrengsten. Gegevens set, definities: 1. Standenregister 2. Prognose 3. Gerealiseerde opbrengst 1. Standenregister: Stand van zaken in het belastingpakket op het moment van draaien van het standenregister. Uitkomst geeft de verwerkte aantallen weer per belastingsoort, per op het gebied van aantal belastingobjecten, vrijstellingen, uitsluitingen, WOZ-waarde, heffingsmaatstaf, leegstand, oppervlakte (grondoppervlakte, toegekende oppervlakte, mee-getaxeerde oppervlakte). De op dat moment niet verwerkte gegevens worden niet weergegeven. 2. Prognose: Een voorspelling van de nog te verwachten belastingopbrengsten per, per belastingsoort voor het lopende heffingsjaar en de twee voorgaande heffingsjaren. Hierop is een correctie toegepast: - 10% bij eigenarenbelastingen; - 20% bij gebruikersbelastingen. 3. Gerealiseerde opbrengst: Overzicht van het bedrag aan daadwerkelijk opgelegde belastingen voor de openstaande heffingsjaren. Hierbij is per, per belastingsoort vermeld het opgelegde bedrag, verleende verminderingen, ontheffingen, vernietigingen, kwijtscheldingen, ontvangen, oninbaar en openstaand saldo. 6

8 2.3 Prestaties door Op basis van producten levert de volgende prestaties. Deze prestaties zijn opgenomen in de Marap en worden periodiek gerapporteerd. Jaarlijks wordt in november geëvalueerd en worden de prestatienormen zo nodig aangepast. Aanslagoplegging 100% aanslagoplegging door volledige mutatieverwerking en gegevensverrijking Bezwaar en Beroep Aantal WOZ bezwaren t.o.v. WOZ objecten <5% Aantal plichtbezwaren t.o.v. belastingobjecten <3% Aantal bezwaren invorderingskosten t.o.v. aantal biljetten <1% Aantal gegronde WOZ bezwaren t.o.v. ontvangen WOZ bezwaren <50% Aantal gegronde overige bezwaren = 0 Aantal WOZ beroepen t.o.v. WOZ bezwaren <3% Aantal plichtberoepen t.o.v. plichtbezwaren <1% Aantal beroepen t.o.v. bezwaren invorderingskosten <1% Afgehandeld binnen wettelijk gestelde termijn WOZ bezwaar 100% binnen kalenderjaar Plicht bezwaar 100% binnen 13 weken Beroep: verweerschrift binnen 4 weken Verzoek: 100% binnen 8 weken Kwijtschelding: 100% binnen 3 maanden Invordering Daling % oninbaar Stijging % opbrengsten eerder binnen (in 2014 meten, vanaf 2015 hierop sturen) Van gegevens naar waarde 99,5% van belastingopbrengsten wordt wekelijks afgedragen aan s; 0,5% van belasting opbrengsten wordt jaarlijks afgedragen aan de s (reserve t.b.v. uitbetalingen). Uitwisselen van relevante informatie tijdens contacten in het kader van relatiemanagement. Haal en brengplicht overige informatie o.a.: belastingverordeningen, wijzigingsbesluiten GR, toetredingsbesluiten GR, etc. 7

9 2.4 Servicenormen heeft ambitie in het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. Per kanaal geven wij de norm weer die de klant (belastingplichtige) van mag verwachten: Kanaal Norm Internet : Internet adres: Informatie is beschikbaar, leesbaar en begrijpelijk. Digitaal loket : 24 uur per dag self service via digitaal loket. Bedrijven kunnen inloggen met het subjectnummer en aanslagnummer. Particulieren kunnen inloggen met DigiD. Via het digitaal loket kan het volgende geregeld worden: Bezwaar maken Automatisch incasso aanvragen Kwijtschelding aanvragen Hondenbelasting aan- of afmelden Taxatieverslag aanvragen Betalingen raadplegen Binnen 3 dagen wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. via digitaal loket. Telefoon : is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en uur. Op vrijdag tussen 8.30 uur en uur. Telefoonnummer: % inkomende telefoongesprekken wordt binnen 30 seconden opgenomen. Aantal niet-beantwoorde inkomende telefoongesprekken is < 5%. Wanneer de klant een medewerker wil spreken, die niet aanwezig is, wordt de klant binnen één werkdag teruggebeld. Post : Binnen 3 werkdagen wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. Inhoudelijk behandeld binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn: 100% Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel Balie : is te bezoeken van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en uur. Op vrijdag tussen 8.30 uur en uur. Bezoekadres : De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel. Privacy : Bij het gebruik van gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Klachten : Het indienen van een klacht kan schriftelijk bij. Informatie hierover is te vinden op Indienen klachten via digitaal loket of postadres. De wettelijke termijn voor afhandeling van klachten is tien weken. streeft ernaar om een klacht ruim binnen deze termijn af te handelen. De termijn mag één keer met vier weken worden verlengd. Kwijtschelding : Een kwijtscheldingsformulier aanvragen kan via Digitaal loket ( telefoon of post. Een kwijtscheldingsverzoek indienen kan alleen schriftelijk via het postadres. Binnen 90 dagen na aanvraag ontvangt de klant een beslissing van. Bezwaar : Bezwaar indienen kan via digitaal loket ( of post. Binnen 3 werkdagen wordt een ontvangstbevestiging verstuurd. 100% wordt binnen de wettelijke termijn afgehandeld: Uitspraak op bezwaar WOZ: binnen kalenderjaar Uitspraak op overige (plicht) bezwaren: binnen 13 weken Uitspraak op verzoek: binnen 8 weken 8

10 2.5 Rapportage door Naast de hierboven beschreven afspraken, verzorgt nog een aantal aanvullende rapportages aan de s: H) Rapportage van gerealiseerde opbrengsten en uit te betalen voorschotten (wekelijks). I) Vastgestelde (definitieve) begroting voor het volgend belastingjaar (1 x per jaar in juli). De ontwerpbegroting wordt (medio april) zes weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toegezonden aan de algemeen besturen en gemeenteraden van de s (conform GR ). J) Rapportage kostenontwikkeling en de gevolgen voor de door de s te betalen bijdrage (per kwartaal). K) Voorlopige waardeontwikkeling wordt doorgegeven in de derde week van september, de definitieve waardeontwikkeling t.b.v. de OZB volgt in de eerste week van december. L) BTW compensatiefonds: De levert uiterlijk in week 4 de benodigde gegevens aan de ten behoeve van de aangifte BTW compensatiefonds. M) Alle s ontvangen een afschrift van de te verwachten belastingcapaciteit, zoals door aan CBS opgegeven (ca. in periode maart-mei, conform deadline CBS). N) Aanvullende vragen s. O) heeft een terug meldplicht BAG indien wijzigingen hebben plaatsgevonden. P) is verantwoordelijk voor de BAG-WOZ koppeling, waarbij regelmatig vergelijkingen worden gemaakt tussen de BAG- en de WOZ-administratie, hetgeen o.a. voor volledigheid van de WOZ-administratie zorgt. Q) Indien een van vragen heeft voor waarin deze SLA niet voorziet, kan de gebruik maken van een vooraf met afgestemd aantal uren dat in dat geval beschikbaar is. Dit aantal vooraf afgestemde uren wordt na de eerste evaluatie in 2014 afgestemd met de s voor het volgende jaar. Aangezien de doelstelling is om zo veel mogelijk te ondervangen met deze SLA is dit aantal uren beperkt. Tijdens de evaluatie van deze SLA in november zal worden bekeken welke aanvullende vragen zijn gesteld en hoeveel uren heeft moeten besteden om deze vragen te beantwoorden. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat deze in 2014 gemaakte uren niet in rekening zullen worden gebracht bij de s, tenzij anders is overeengekomen. Indien blijkt dat meerdere s dezelfde vragen stellen, wordt met alle s besproken of deze in de SLA dienen te worden opgenomen. Ten aanzien van het aantal uren zal worden bekeken of dit aantal afdoende is geweest. 2.6 Verantwoordelijkheden van de De heeft de navolgende verantwoordelijkheden die eraan bijdragen dat kan voldoen aan het behalen van de afgesproken resultaten. Afspraken over samenwerking en aan te leveren informatie door s: a. De wekelijkse levering van omgevingsvergunningen, huisnummerbesluiten en situatieschetsen, welke betrekking hebben op bouw- en of sloopactiviteiten, en daarbij horende aanvraagformulieren en bouwtekeningen. De gegevens worden digitaal geleverd binnen 1 week na het verlenen van de omgevingsvergunning; b. De volledigheid van de levering van de onder a. genoemde omgevingsvergunningen; c. De melding van gereed gemelde omgevingsvergunning binnen 1 week nadat daarom heeft verzocht; d. De tijdige aanlevering van omgevingsvergunningen, bouwtekeningen en aanvraagformulieren die op verzoek worden opgevraagd, ten behoeve van de beoordeling van een bezwaar- en/of beroepsprocedure, dan wel om een andere reden uit het waarderingsproces. De opgevraagde gegevens worden digitaal geleverd binnen 5 werkdagen na het ontvangen van het verzoek van ; e. Gemeentelijke s van buiten het gebied van Waterschap Rivierenland zijn verantwoordelijk voor de levering van actuele (actueel is jonger dan 2 jaar) kadastrale kaarten, luchtfoto s en cyclorama s; gemeentelijke s van binnen het gebied van WSRL zijn verantwoordelijk voor de levering van actuele cyclorama s; f. De tijdige aanlevering van ondertekende (belasting) verordeningen en kostenonderbouwingen. Deze dienen uiterlijk de laatste week voorafgaand aan het nieuwe belastingjaar te worden ontvangen door de heffingsambtenaar, om tijdige aanslagoplegging te kunnen garanderen; 9

11 g. In afwijking van de hierboven, onder f. gestelde termijn, dient de verordening onroerende zaakbelastingen en de verordening roerende zaakbelastingen, uiterlijk de laatste week van januari van het betreffende belastingjaar te worden ontvangen door de heffingsambtenaar; h. Tijdige communicatie omtrent (ingrijpende) wijzigingen in de heffingssystematiek. Deze dienen uiterlijk in de maand september voorafgaand aan het belastingjaar kenbaar te zijn gemaakt aan de heffingsambtenaar; i. Het binnen 5 werkdagen doorsturen van een bij de gemeente ingediend bezwaarschrift (doorzendplicht Awb); j. Informatie leveren die nodig is voor de afhandeling van een bezwaarschrift binnen 5 werkdagen, danwel informeert over de leveringstermijn van deze informatie; k. Uitwisselen van relevante informatie tijdens contacten in het kader van relatiemanagement; l. Haal- en brengplicht overige informatie, o.a.: belastingverordeningen, wijzigingsbesluiten GR, toetredingsbesluiten GR, etc.; m. Aanvragen gegevens volgens vastgestelde werkafspraken, opgenomen in bijlage 3; n. De levert uiterlijk 15 februari een opgave woningbouwprogramma aan bij. 10

12 3 Service Level Agreement 3.1 Vaststelling van de overeenkomst Het Dagelijks bestuur heeft de volgende procedure qua vaststelling van deze SLA vastgesteld: a. Afstemmen SLA met belanghebbende ambtenaren in het Informatieoverleg; b. Instemmen met SLA in het overleg van het Dagelijks bestuur; c. Het Dagelijks bestuur stuurt de SLA naar de colleges/besturen van de s met het verzoek om hun zienswijze(n) af te geven. De zienswijzen worden vervolgens naar het Dagelijks en Algemeen bestuur gezonden. d. Het Algemeen bestuur stelt de SLA vast. e. Wanneer er sprake is van een aanvulling c.q. wijziging zal dit altijd middels het Algemeen bestuur lopen (stappen a t/m d worden hiertoe opnieuw gevolgd); f. De SLA zal een uniform document worden voor alle s van. 3.2 Duur van de overeenkomst De SLA treedt in werking zodra een tot de GR toetreedt. Aangezien op dit moment alle s reeds zijn toegetreden tot deze GR, treedt onderhavige SLA met ingang van 1 januari 2015 in werking. De looptijd van deze SLA is een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De SLA is niet meer van toepassing indien een uit de GR treedt. 3.3 Tussentijdse wijzigingen De afspraken in de SLA zijn altijd collectief. Wijzigingen in de afspraken worden doorlopend geïnventariseerd en tijdens de evaluatie, of eerder indien gewenst of noodzakelijk, besproken. Indien een meerderheid van partijen wijziging van deze SLA wenst, zal men trachten tot overeenstemming te komen. Indien tussen en de s overeenstemming bestaat over een wijziging van deze SLA wordt deze wijziging daarin verwerkt, waarna de gewijzigde SLA de procedure volgt zoals hierboven beschreven bij punt Rapportage en evaluatie De levering van producten en diensten vindt plaats in de vorm zoals overeengekomen in hoofdstuk 2 en 3. Tijdens de evaluatie van de SLA die in november van het kalenderjaar zal plaatsvinden, worden onderwerpen als behaalde of niet-behaalde prestatie eisen en bijbehorende normen besproken en eventueel bijgesteld, zoals verwoord onder 3.2 hiervoor. neemt het initiatief tot de organisatie van de evaluatie. 11

13 Bijlage 1 Contactpersonen Deelnemer AVRI Friedolin van Geenen Suzanne Rieuwers Gemeente Culemborg Jolanda van der Zalm Suzanne Rieuwers Gemeente Geldermalsen Hans Rooth Suzanne Rieuwers Gemeente IJsselstein Marian Knuijsting Suzanne Rieuwers Gemeente Lingewaal Koen Bijl Suzanne Rieuwers Gemeente Maasdriel Jeroen Hooijmans Suzanne Rieuwers Gemeente Montfoort Marian Knuijsting Suzanne Rieuwers Gemeente Neerijnen René Schol Suzanne Rieuwers Gemeente Tiel Bert van der Molen Suzanne Rieuwers Gemeente Wijk bij Duurstede Bert van den Brand Suzanne Rieuwers Gemeente West Maas en Waal Marlies van Nistelrooij Suzanne Rieuwers Waterschap Rivierenland Cor den Braven Suzanne Rieuwers 12

14 Bijlage 2 Overzicht te leveren gegevens Wat aan te leveren 1. Uiterlijk 15 mei en 15 september standenregister per. Peildatum standenregister: 1 april en 1 augustus. 2. Uiterlijk 15 mei en 15 september informatie over de verwachte opbrengst, alsmede een analyse op hoofdlijnen van de afwijkingen ten opzichte van de uitgangspunten van de begroting van het lopende kalenderjaar. Peildatum: 1 april en 1 augustus. 3. Uiterlijk 31 januari de voorlopige financiële verantwoording per heffingsjaar, met de prognoses nog op te leggen. Aangeleverd door Aangeleverd aan 4. Uiterlijk 15 maart de definitieve financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar (betreffende alle openstaande belastingjaren), inclusief de accountantsverklaring over deze opbrengsten. Directeur College B&W / Bestuur 5. Minimaal tweemaal per jaar rapportage in de Marap van genoemde prestaties in paragraaf Wekelijks rapportage van gerealiseerde opbrengsten en uit te betalen voorschotten. 7. Uiterlijk week 4 de benodigde gegevens ten behoeve van de aangifte BTW compensatiefonds. 8. Alle s ontvangen via het CBS een afschrift van de te verwachten belastingcapaciteit, zoals door aan CBS opgegeven (ca. in periode maart-mei, conform deadline CBS). Zo niet, dan zal dit afschrift verzorgen. 9. Uiterlijk 3 e week september voorlopige waardeontwikkeling en uiterlijk 1 e week december definitieve waardeontwikkeling t.b.v. OZB. Dagelijks bestuur (indien CBS dit niet rechtstreeks verstuurd) Algemeen bestuur (portefeuillehouders) s 13

15 Wat aan te leveren 1. Uiterlijk 15 december terugkoppeling van totstandkoming van de tarieven en de begrote opbrengst. 2. Wekelijkse levering van omgevingsvergunningen, huisnummerbesluiten en situatieschetsen (bouw- en of sloopactiviteiten) en daarbij horende aanvraagformulieren en bouwtekeningen. De gegevens worden digitaal geleverd binnen 1 week na verlenen van de omgevingsvergunning. 3. Melding van gereed gemelde omgevingsvergunning binnen 1 week nadat daarom heeft verzocht. 4. Tijdige aanlevering omgevingsvergunningen, bouwtekeningen en aanvraagformulieren, die op verzoek worden opgevraagd, t.b.v. de beoordeling bezwaar- en/of beroepsprocedure, dan wel andere reden uit het waarderingsproces. De opgevraagde gegevens worden digitaal geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangen verzoek. 5. Gemeentelijke s die niet in het gebied van Waterschap Rivierenland liggen, zijn verantwoordelijk voor de levering van actuele (< 2 jaar) kadastrale kaarten, luchtfoto s en cyclorama s. 6. Uiterlijk in laatste week voorafgaand aan nieuwe belastingjaar aanlevering ondertekende (belasting)verordeningen en kostenonderbouwingen aan de heffingsambtenaar. 7. In afwijking van de hierboven gestelde termijn: uiterlijk in de laatste week van januari van het betreffende belastingjaar dient de verordening onroerende zaakbelastingen en de verordening roerende zaakbelastingen aangeleverd te worden aan de heffingsambtenaar. 8. (Ingrijpende) Wijzigingen in de heffingssystematiek dienen uiterlijk in september voorafgaand aan het belastingjaar kenbaar te zijn gemaakt aan de heffingsambtenaar. 9. Binnen 5 werkdagen doorsturen van een bij de gemeente ingediend bezwaarschrift (doorzendplicht Awb). 10. Binnen 5 werkdagen informatie leveren die nodig is voor afhandeling van een bezwaarschrift, dan wel wordt geïnformeerd over de leveringstermijn van deze informatie. 11. Uiterlijk 15 februari leveren van een opgave woningbouwprogramma. Aangeleverd door Vergunningsverlener Vergunningsverlener Vergunningsverlener of specialist Aangeleverd aan Werkvoorbereider Aanvrager Aanvrager Aanvrager 14

16 Bijlage 3 Notitie verstrekken (WOZ-)gegevens door aan haar s Met enige regelmaat ontvangt van haar s verzoeken om informatie te verstrekken. Aanleiding voor het indienen van dergelijke verzoeken is veelal gelegen in het houden van (woningmarkt)onderzoeken, het behandelen van planschadeverzoeken en het handhaven van wet- en regelgeving of de openbare orde en veiligheid. Voorheen werd ieder verzoek om gegevens te verstrekken voorgelegd aan het dagelijks bestuur van met het verzoek om ontheffing te verlenen van de geheimhoudingsplicht. Om praktischer met voornoemde verzoeken om te gaan, is op 9 juni 2010 het Besluit ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht directeur vastgesteld door het dagelijks bestuur van. De Waarderingskamer is ten aanzien van het verstrekken van WOZ-gegevens aan een gemeentelijke van mening dat de gevraagde gegevens zonder meer aan de betreffende kunnen worden geleverd, omdat deze zelf verantwoordelijk is voor het beheer van de gegevens. Volgens de Waarderingskamer kan de gemeentelijke vervolgens zelf beoordelen of gebruik van de gegevens voor andere doeleinden tot de mogelijkheden behoort, waarbij rekening dient te worden gehouden met het feit dat sprake is van persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De gemeentelijke dient zelf te bekijken of de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang en of wellicht de bescherming van de privacy moet prevaleren. Daarbij geldt volgens de Waarderingskamer dat de gemeentelijke dus heel goed de voorwaarden moet bewaken waaronder de gegevens worden verstrekt en dat de geheimhoudingsplicht op zichzelf niet in de weg hoeft te staan, wanneer heel goed gewaarborgd wordt dat de gegevens onder geheimhouding worden gebruikt. De reactie van de Waarderingskamer heeft geleid tot vragen van de gemeentelijke s van met betrekking tot het eerder vastgestelde beleid inzake het verstrekken van gegevens aan haar s. is van mening dat de reactie van de Waarderingskamer niet leidt tot een wijziging van dit beleid. is namelijk van mening dat het verstrekken van gegevens aan haar s dient te blijven voortbestaan, maar dat daarbij zo zorgvuldig mogelijk dient te worden gehandeld. Als gevolg daarvan blijft gegevens aan haar verstrekken overeenkomstig het door het dagelijks bestuur vastgestelde beleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de gevraagde gegevens binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvraag worden verstrekt. Indien deze termijn niet haalbaar mocht zijn, wordt dit medegedeeld aan de aanvrager en wordt in onderling overleg een datum voor levering van de gegevens afgesproken. Daarnaast wordt de aanvrager verzocht om de verstrekte gegevens na afronding van het onderzoek waarvoor deze zijn gebruikt, te vernietigen. Hiermee wordt getracht om de geheimhouding van de gegevens zo goed mogelijk te waarborgen. Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de hoeveelheid en de aard van de verzoeken, dienen deze verzoeken op een centraal punt binnen te worden ingediend. Als gevolg daarvan wordt verzocht om verzoeken om informatie in te dienen bij de directeur van. Dit kan worden gedaan door bijgevoegd formulier in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar: t.a.v. de directeur Via naar: 15

17 VERZOEK VERSTREKKEN (WOZ-)GEGEVENS Naam Naam aanvrager Telefoonnummer aanvrager adres aanvrager Doel van het verzoek Verzoek om de volgende gegevens te verstrekken Wijze van aanlevering gegevens Naam, functie Datum Handtekening aanvrager In te vullen door : Is de aanvraag compleet? Datum verstrekken gegevens Handtekening G.M. Scholtus, directeur 16

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014

Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014 Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014 BEDRIJFSVOERING Financiën Jaarstukken 2013 De jaarstukken 2013 zijn inmiddels gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Op 3 september

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED

Convenant. Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant Belastingdienst / SenterNovem DV 308 1Z*1ED Convenant tussen de Belastingdienst en SenterNovem inzake de uitvoering van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Nadere informatie

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Postbus 18 4000 AA Tiel o TNT Post Port betaald Gemeente Oostzaan Gemeenteraad Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011 Gemeente Oostzaan uitnodiging

Nadere informatie

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen

Belastinggids Informatieblad over gemeentelijke belastingen Belastinggids 2014 Informatieblad over gemeentelijke belastingen 1 Inhoud Algemeen 3 Wet waardering onroerende zaak belasting 5 Afvalstoffenheffing 7 Rioolheffing 8 Liggeld voor woonschepen 9 Reclamebelasting

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Algemene servicenormen

Algemene servicenormen en 2015 gemeente Kampen Algemene servicenormen Uw brief Ontvangstbevestiging binnen 5 werkdagen onder vermelding van de behandelend ambtenaar. Website gemeente Kampen De informatie is correct, actueel

Nadere informatie

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING

(ON)ROERENDE ZAAKBELASTING DEZE BROCHURE BIEDT EEN TOELICHTING OP HET AANSLAGBILJET GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2016. HIERIN VINDT U INFORMATIE OVER DE AANSLAGEN (ON)ROERENDE ZAAKBELASTING, RIOOLHEF - FING, AFVALSTOFFENHEFFING EN

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland

Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland Besluit 36e wijziging Regeling Regio Rivierenland De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 mei 2013 Voorstelnummer : 05.13 Registratienummer : 13.004571 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 19 maart 2013, nummer

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 bijlage(n)

Nadere informatie

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen

De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De kwaliteit die u mag verwachten van de gemeente Terneuzen De gemeente Terneuzen wil graag goed contact met haar klanten. Het is daarbij belangrijk dat u weet welke kwaliteit u van ons kunt verwachten.

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105

ons kenmerk ECGF/U201301598 Lbr. 13/105 VNG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft NSW-status landgoederen Wet WOZ en OZB Samenvatting ons kenmerk ECGF/U201301598

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014.

Doel: Vaststellen van de verordening Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Tegemoetkoming woonlasten kamerhuurders Leiden 2014 Aanleiding: Sinds 1 januari 2013 kent de gemeente

Nadere informatie

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015

Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 Toelichting gemeentelijke belastingen 2015 U hebt een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2015 ontvangen. Op dit biljet staan de aanslag en de WOZbeschikking. In deze toelichting geven wij uitleg over

Nadere informatie

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1

VIUG '' DEC, 2011. , * a *A tl & i> Gemeente Woerden 13.031698. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 1 VIUG Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 1 betreft ons kenmerk datum NSW-status landgoederen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/208 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Randmeren geen uitspraak heeft gedaan op zijn bezwaarschrift van 30 juni 2005 tegen de heffingsrente

Nadere informatie

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking

Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking Gemeentelijke belastingen Aanslagbiljet 2015 met WOZ-beschikking De aanslag gemeentelijke belastingen 2015 gecombineerd met de WOZbeschikking wordt in week 9 verzonden. De WOZ-beschikking staat vermeld

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/252 2 Klacht Op 8 maart 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw M. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Douane,

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer

B&W.nr , d.d Reglement Elektronisch berichtenverkeer B&W.nr. 11.0686, d.d. 12-7-2011 Reglement Elektronisch berichtenverkeer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van het emailreglement teneinde het gebruik van webformulieren

Nadere informatie

Raadsvergadering

Raadsvergadering RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 21-01-2016 16-007 Wijziging tarieven onroerende zaakbelastingen 2016 en Procedure vaststellen tarieven onroerende zaakbelastingen voor komende jaren. Aan de raad,

Nadere informatie

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015

Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 BELASTINGEN Aanwijzing, mandaat en machtiging heffing en invordering voor alle heffingen en uitvoering Wet WOZ van de gemeente Leeuwarden 2015 Het college van burgemeester en wethouders, de teamleider

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten

SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten SERVICENORMEN GEMEENTE BEEK Formule Beek; wat mag u van ons verwachten INLEIDING Waarom deze servicenormen? Wij willen u graag laten weten of u een bepaald product direct kunt meenemen of dat u er langer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12

Raadsvoorstel. Samenvatting. Agenda nr. 12 Raadsvoorstel Agenda nr. 12 Onderwerp: Vaststellen 1e Wijziging verordening OZB 2016 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Arts Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2016/001341 Documentnummer:

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam.

AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING U kunt dit formulier uitprinten en opsturen naar: Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. Vergeet niet om de

Nadere informatie

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; gelet op artikel 231 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008; overwegende

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 6 november 2012 Agendanummer: 6b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595 447729 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 183/2014 Datum : 25 november 2014 B&W datum : 2 december 2014 Beh. ambtenaar : D.J. den Hengst Portefeuillehouder : T.M.M. Kok Onderwerp : Bijstellen tarieven OZB 2015

Nadere informatie

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert;

elektronische postbus welke gekoppeld is aan een specifieke medewerker/bestuurder van de gemeente Nederweert; De Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Nederweert, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft: gelet op afdeling 2.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

Nadere informatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om. om kostenvergoedingen in de bezwaarfase

Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om. om kostenvergoedingen in de bezwaarfase Beleidsregels inzake de afdoening van verzoeken om kostenvergoedingen in de bezwaarfase Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo

Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Regeling Klachtenprocedure Bibliotheek Heiloo Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen 6. Samenvatting Bijlage:

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 10 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2010. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam.

de Stichting Nederlands Mediation Instituut, statutair gevestigd te Rotterdam. KLACHTENREGELING NMI De Stichting Nederlands Mediation Instituut kent een klachtenregeling welke ten doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening inzake mediation in het algemeen,

Nadere informatie

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten?

Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Wat kunt u van Helder bewindvoeringen verwachten? Het beheer van uw budget Zodra het bewind is uitgesproken, wordt u door de rechtbank ingeschreven in het bewindsregister. Als de beschikking vanuit de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/RvIG Rijksdienst voor Identiteitsgegevens In het verzoek van 13 mei 2015, 2015-0000367950, heeft de minister van Financiën ten behoeve van Dienst Uitvoering Onderwijs verzocht om autorisatie voor

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Deze brochure is informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Pagina 1 Pagina 1 Voor wie is deze brochure? - 3-1.1 Wanneer is deze brochure niet

Nadere informatie

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Wethouder Financiën, ruimtelijke ordening en gemeentelijke organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: Z12-237491 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: L.V. Carli Afdeling: RDB Geo-informatie en Belastingen Telefoon: 0320-278358 E-mail: lv.carli@lelystad.nl

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014.

Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Algemene middelen Onderwerp: Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. Aanleiding:

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontwerp

Nadere informatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie

Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Service Level Agreement 2005 Service Level Agreement Organisatie G en de Shared Services Organisatie Afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de te leveren diensten en producten in jaar 20045

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008

SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 SERVICE LEVEL AGREEMENT 2008 TEN BEHOEVE VAN PREFERRED SUPPLIERS 1 HOOFSTUK 1 ALGEMEEN Preferred Supplier Ter aanvulling op het technische contract met bijbehorende Algemene Voorwaarden Weller komen ondergetekenden

Nadere informatie

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen

Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Regeling Klachtenprocedure Stichting Kulturhus Haaksbergen Inhoud: 1. Inleiding en algemeen 2. Het indienen van een klacht 3. Het afhandelen van een klacht 4. In beroep gaan 5. Slotbepalingen Bijlage:

Nadere informatie

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam).

(Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13021 4 februari 2016 Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Edam-Volendam Voorstel no. 10-2016 B Agenda no. 6 Verordening

Nadere informatie

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer

Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verlate dienstverlening tegen vol tarief Gemeente Amsterdam Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 4 december 2008 RA0832196 Samenvatting Een man moet de woning van zijn overleden

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ.

Veelgestelde vragen. Veel gestelde vragen over de WOZ. Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen over de WOZ. 1. Wat is de Wet WOZ? 2. Wat is een WOZ-beschikking? 3. Hoe is de waarde op de beschikking tot stand gekomen? 4. Hoe worden de grenzen van mijn object

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5

Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Voorstel Aan Agendapunt Het Algemeen Bestuur van de BWB 5 Onderwerp Datum Voorstel tot vaststelling van de begroting BWB 2017 1 juli 2016 en meerjarenbegroting 2017 2020 Inleiding De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland).

Rapport. Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland). Rapport Rapport over een klacht over de heffingsambtenaar van de gemeente Uithoorn (Belastingen Amstelland). Datum: 1 maart 2016 Rapportnummer: 2016/019 2 Wat is de klacht? Verzoeker, een belastingadviseur,

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt

Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt Het dagelijks bestuur van Hefpunt; Gelet op artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), de artikelen 123, 124 en 134

Nadere informatie

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n:

Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: De heer L. Hoekstra Mounleane 2 9241 HA WIJNJEWOUDE Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: tel.nr.: bijlage n: 0512-20150924V Bert Jan Bakker 386222 Onderwerp: Omgevingsvergunning uitgebreid

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d.

CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA GEMEENTE BREDA STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS TUSSEN D.D. [ ] Concept d.d. CONCEPT OVEREENKOMST ONDERNEMERSFONDS BINNENSTAD BREDA TUSSEN GEMEENTE BREDA EN STICHTING BREDAAS ONDERNEMERSFONDS D.D. [ ] Concept d.d. 23-04-2014 2 Ondergetekenden, Gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie

Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet. gemeentelijke belastingen Hierin vindt u informatie Gemeentelijke belasting 2 0 13 1 Deze brochure biedt een toelichting op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2013. Hierin vindt u informatie over de aanslagen (on)roerende zaakbelasting, rioolheffing,

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie