Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Algemeen Bestuur, 23 oktober 2014 BEDRIJFSVOERING Financiën Jaarstukken 2013 De jaarstukken 2013 zijn inmiddels gecontroleerd en voorzien van een accountantsverklaring. Op 3 september heeft het Dagelijks bestuur besloten de jaarrekening ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen bestuur op 23 oktober Ter vergadering zal de Auditcommissie een advies hierover uitbrengen. Interim controle 2014 Medio november vindt de interim-controle 2014 door Deloitte plaats. Het Normen en toetsingskader 2014 is eveneens in de Audit commissie van medio oktober behandeld. Ter vergadering zal de Auditcommissie een advies hierover uitbrengen, waarna dit kan worden vastgesteld in het AB van 23 oktober Schatkistbankieren Inmiddels heeft BSR de nodige ervaring met Schatkistbankieren. BSR heeft gekozen voor automatisch afromen waardoor wij geen werkzaamheden hebben aan het overboeken van saldi. Dagelijks worden de mutaties met de schatkist geboekt in het financiële systeem en periodiek vinden er controles en afstemming plaats. Aanbesteding bankdiensten Medio 2014 is gestart met de aanbesteding bankdiensten; de gunning vanuit deze aanbesteding wordt in de laatste week van oktober definitief. Aanbesteding accountantsdiensten Tevens loopt momenteel de aanbesteding voor de accountantsdiensten. Dit wordt gezamenlijk opgepakt met Waterschap Rivierenland. Het voorstel tot benoeming van de accountant wordt op 28 november aan het bestuur van WSRL en op 8 december 2014 aan het bestuur van BSR voorgelegd. Overzicht opgelegd, openstaand en kwijtschelding. In het AB van 8 december a.s. verstrekken wij u weer het bovengenoemde overzicht. Om dit vergelijkbaar te houden, wordt het overzicht opgesteld naar de peildatum van 1 november. Aan het overzicht zal worden toegevoegd een overzicht van het % oninbaar per deelnemer over de inmiddels afgesloten heffingsjaren. Marap nieuwe stijl Tijdens het AB van 23 oktober zullen een aantal uitgangspunten worden gepresenteerd. Doel is om in het AB van 8 december een uitgewerkte eerste opzet voor te leggen In 2015 wordt volgens deze opzet gerapporteerd en afhankelijk van de ontwikkelingen aangepast. Pagina 1 van 7

2 Juridisch control Verstrekken gegevens Met betrekking tot de wijze waarop de verschillende belastingsamenwerkingen omgaan met het verstrekken van gegevens aan deelnemers, is de status dat de inventarisatie is afgerond. In overleg met de VNG is een voorstel in de maak hoe de belastingsamenwerkingen hier het beste mee kunnen omgaan. Beroepsprocedures Momenteel loopt een aantal beroepsprocedures, dat grote gevolgen kan hebben voor de onderbouwing van kosten bij verordeningen en de aanslagoplegging door BSR. Zo is een procedure aanhangig, waarin nader wordt ingegaan op de kostenonderbouwing van de rioolheffing. Daarnaast loopt een procedure, waarbij in geschil is of het mogelijk is om belastingaanslagen van verschillende belastingjaren te combineren op hetzelfde aanslagbiljet. Personeel, Organisatie & Efficiency Lean werken Lean is een cultuur verandering, door BSR wordt de verandering op een rustig tempo geïmplementeerd. Zo wordt binnen BSR actief gewerkt met de week- of dag starts. Wat is concreet de dag start? Een dagstart duurt kort, gaat over doelen en moet in die korte tijd waarde toevoegen voor organisatie, de leidinggevende en de medewerkers. Men deelt en bespreekt de (gevisualiseerde) realisatiecijfers van de vorige dag. Men bespreekt de uitkomsten van de gestelde doelen van de vorige dag. Men spreekt af en committeert aan de te behalen van resultaten en doelen voor vandaag. En men geeft prioriteit aan het te verrichten werk, in relatie tot de eerder te behalen resultaten en doelen, afgezet tegen de beschikbare en beschikbaar te maken capaciteiten. Binnen BSR zijn inmiddels 10 collega s met de opleiding Lean practitioner gestart. Er lopen momenteel 10 verbetertrajecten vanuit de opleiding. In december a.s. volgt het examen. Na de organisatiekanteling per 1 augustus wordt het proces van kanteling continu gemonitord. In november zal het twee jaarlijkse Medewerkers Tevredenheidsonderzoek plaatsvinden. Dat zal een goed beeld geven over hoe de medewerkers de kanteling ervaren Medewerkerstevredenheid In november 2014 vindt het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Ziekteverzuim Er zijn 2 medewerkers langdurig (niet werk-gerelateerd) ziek. Het ziekteverzuimcijfer blijft laag, rond 3,6%. Vacature Na een interne werving, heeft BSR de vacature Manager KCC (MT-lid) opengesteld voor haar deelnemers. Als hier geen geschikte kandidaten volgen, zal de vacature extern worden geplaatst. Pagina 2 van 7

3 ICT Aanslagen Volgens planning zijn er diverse aanslagenruns vervaardigd voor het jaar 2012, 2013 en Voor dit jaar staan in december nog 4000 aanslagen voor 2012, 2013 en 2014 gepland BAG Volgens planning is begin april 2014 de implementatie van de BAG bij BSR voor de gemeente IJsselstein afgerond. In oktober wordt de gemeente Montfoort geïmplementeerd. Verder wordt hierbij ook de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken) geïmplementeerd. Uitgangspunt is om deze werkzaamheden in oktober 2014 af te ronden. IT of EDP-audit Vanuit het streven naar voortgaande verbetering van onze datakwaliteit is Deloitte verzocht onderzoek uit te voeren middels een zgn. IT of EDP-audit. Het betreft een onafhankelijke beoordeling inzake de betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De resultaten worden in de week van 20 oktober a.s. verwacht. Landelijke basisregistraties De voorbereidingen lopen om diverse ontwikkelingen rondom de landelijke basisregistraties te implementeren. Hierbij is nauwe samenwerking met onze softwareleveranciers Centric van belang. Project: Oracle Volgens planning is de implementatie van de overgang van Oracle 10 naar Oracle 11 in juni 2014 met goed gevolg afgerond. Project: DIFTAR per Met de invoering van DIFTAR door AVRI wordt standaard jaarlijks een aanslagregel opgelegd met een basistarief per object. Daarnaast wordt apart een aanslagregel aangemaakt voor het aantal ledigingen van grijze containers en ondergrondse containers. Deze afrekening zal plaatsvinden in januari Vanuit ICT worden de voorbereidingen getroffen om DIFTAR te kunnen uitvoeren zoals hierboven is vermeld. Een en ander loopt volgens planning. De resultaten van het proefproces dat inmiddels loopt m.b.t. het plaatsen van 2 jaren op 1 biljet, zullen ook effect hebben op de diverse activiteiten hieromtrent. Belangrijk hierbij is dat de beslissing valt vóór 1 november Dit is namelijk de deadline waarop BSR, bij een positief uitsluitsel, nog vóór januari 2015 de nieuwe werkwijze kan implementeren. Daarnaast is in de afgelopen maanden gewerkt aan de implementatie van een informatietool (de zgn. restafvalteller), waarmee burgers straks het aantal ledigingen kunnen raadplegen qua aantallen en datum/tijdstip. Dit traject wordt in overleg met AVRI binnenkort afgerond. Project: DigiD beveiligingsassessment In 2013 hebben wij als eerste samenwerkingsverband het DigiD assessment met goed gevolg doorlopen. Dit legt de lat hoog voor dit jaarlijkse assessment. Het is de bedoeling dit assessment voor het einde van het jaar, wederom met goed gevolg, af te ronden. Pagina 3 van 7

4 Klant Contact Centrum (KCC) Op meerdere vlakken wordt momenteel gewerkt om kwaliteit van de dienstverlening van het KCC te verbeteren. Dit heeft zich vooral voorgedaan in de bereikbaarheid van de BSR, en de snelheid van verwerken van alle non voice (niet telefoon gerelateerde werkzaamheden zoals behandelen van post, s enz.). Voor de klantcontacten wordt er gebruik gemaakt van 5 kanalen: Telefoon: het meest gebruikte kanaal, waar we ook de meeste informatie over hebben omdat wij dit uit de telefooncentrale kunnen halen Overige kanalen: Post, , Digitale balie, Balie (inloop) beperkte informatie voorhanden om tot goede rapportage te komen Telefonie (t/m 10 oktober) Totaal aanbod: In 2013 was dit naar schatting ongeveer Gemiddeld aanbod per dag : 385, in 2013 was dit 381 Bereikbaarheid: sinds juni dit jaar is hierop een nieuwe focus gelegd met als resultaat dat het KCC in september en oktober bijna structureel op norm is, ook tijdens de drukke piekweken (2x in september). Reden/onderwerp klantcontact: de registratie van alle telefonische klantcontacten geeft ons inzicht in de redenen waarom mensen bellen. Het is duidelijk dat de meeste klantcontacten een informatief karakter hebben. In de grafiek over de onderwerpen zien we een weergave van de top 7. Resultaat van het klantcontact: dit is natuurlijk het belangrijkst van de dienstverlening van het KCC. Immers, hier laat het KCC haar toegevoegde waarde voor de organisatie zien Kwaliteit In de komende periode wordt actief gewerkt aan kwaliteitsslagen: Invoering van Kwaliteits Monitoring (QM): 2 medewerkers worden nu opgeleid om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de inhoud van gesprekken wordt gemeten en gewaarborgd. De ingediende verbeter formulieren (medewerkers dienen deze in als verbeter voorstel) die betrekking hebben op verbeteren van onze dienstverlening (kwalitatief en effectief) worden projectmatig aangepakt en uitgevoerd. Alles staat in het teken om ervoor te zorgen dat er in het komend belastingjaar een robuuster KCC staat, die de enorme klantcontactpieken op een effectieve wijze kan verwerken. Pagina 4 van 7

5 Pagina 5 van 7

6 Backoffice Bezwaren Speerpunt voor dit jaar is om alle bezwaren binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen. We zien voor 2014 een kentering in het aantal ingediende bezwaren tegen de WOZ-waarde ten opzichte van vorig jaar. Verbetering van het waarderingsproces alsmede de effecten van de economische recessie heeft geleid tot minder bezwaren, namelijk We zien als onderdeel hiervan ook een afname van het aantal bezwaren via gespecialiseerde bureaus. De andere kentering ligt in het feit dat burgers nu bezwaar maken tegen een te lage WOZwaarde. Uitgangspunt is dat deze op dezelfde manier afgehandeld worden als de bezwaren tegen een de hoge WOZ-waarde. Kwijtschelding In 2014 hebben burgers automatisch kwijtschelding via het aanslagbiljet ontvangen. (toetsing via het Inlichtingenbureau). Burgers, waarbij de geautomatiseerde toetsing niet heeft geleid tot kwijtschelding, ontvingen een uitlegbrief en verkort formulier om, indien van toepassing, alsnog kwijtschelding aan te vragen. In 2014 zijn verzoeken handmatig afgehandeld. Er zijn 448 administratieve beroepschriften afgehandeld. Gegevensbeheer Met dagtekening 28 februari 2014 zijn de aanslagen/woz-beschikkingen 2014 voor de gemeenten Culemborg, Lingewaal, Maasdriel, Tiel, Geldermalsen, Neerijnen, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Montfoort verzonden. Ruim WOZ-objecten zijn op dit moment voorzien van een WOZ-waarde Per 1 september 2014 hebben we inmiddels 97,5 % van de totale aanslagoplegging bereikt. Met dagtekening 30 september 2014 en 31 december 2014 worden nog 2 aanslagruns opgelegd. Speerpunt is een volledige, juiste en optimale aanslagoplegging. Dit jaar zijn binnen het team Gegevens een aantal Leansessie gehouden, om de werkprocessen verder te verbeteren en nog efficiënter te laten verlopen. Een ander speerpunt is het verder digitaliseren van de aanlevering van omgevingsvergunningen vanuit de deelnemers (gemeenten, ODR en ODRU) aan BSR. De ODRU en ODR zijn inmiddels gerealiseerd; wij kunnen inloggen in hun systemen. Ditzelfde geldt voor een flink aantal gemeenten. Momenteel wordt actief gewerkt aan het koppelen van de BAG- en WOZ-administratie. Dit is van belang om straks aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening WOZ. Deze aansluiting op de LV WOZ is mede afhankelijk van onze softwareleveranciers; dit geldt voor alle gemeenten en belastingsamenwerkingen. Vooralsnog lijkt BSR pas rond na medio 2015 aan te sluiten. Het team Gegevensbeheer voert met ingang van 1 april 2014 de Wet BAG uit voor de gemeente IJsselstein. Inmiddels gebeurt dit ook voor de gemeente Montfoort. Daarnaast zijn wij in overleg met andere geïnteresseerde deelnemers over de uitvoering van de Wet BAG door BSR. Met de taxateurs van het team Gegevensbeheer en de juridisch medewerkers van het team Backoffice is een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt, om de WOZ-bezwaarschriften van 2014 zo snel en efficiënt mogelijk af te handelen. Dit plan is in uitvoering. Pagina 6 van 7

7 ACQUISITIE & ACCOUNTMANAGEMENT Acquisitie Vanuit het marketing- en salestraject lopen diverse contacten met potentiele deelnemers. Uitbreiding van de bestaande BSR-organisatie per 1 januari 2015 is nog altijd mogelijk. Hiervoor is BSR echter afhankelijk van het traject en de beslistermijn bij een geïnteresseerde prospect. Accountmanagement Contactpersonen weten BSR goed te vinden met hun vragen en opmerkingen. Wel neemt het aantal vragen toe. Vanuit het Informatieoverleg en vanuit de komende evaluatie van de SLA zal worden nagegaan hoe wij aan de voorkant nog beter kunnen faciliteren, zodanig dat het aantal vragen afneemt. Op 13 en 29 oktober vindt een Avond voor Bestuurders plaats. Tijdens deze avond worden raadsleden en leden van het algemeen bestuur van (potentiële) deelnemers geïnformeerd met als doel om deze sleutelpersonen een beeld te geven van het werk dat BSR verricht, alsmede (meer) betrokkenheid bij de organisatie BSR te creëren. Daarnaast vormt de bijeenkomst een gelegenheid om contacten te leggen en te onderhouden. Service Level Agreement In het afgelopen jaar is gewerkt met een conceptversie van de SLA. Tijdens het Informatieoverleg van 2 september 2014 is dit concept nogmaals besproken met de beleidsmedewerkers van de deelnemers. Zij hebben, na het leveren van enkele kleine open aanmerkingen, ingestemd met het document. Daarna hebben de leden van het Dagelijks bestuur ingestemd met de SLA, versie 1.0, 1 september Deze SLA is vervolgens door het Dagelijks bestuur naar de colleges van de deelnemers BSR gezonden met het verzoek om hun zienswijze(n) af te geven. Deze zienswijzen zullen aan het Algemeen bestuur in de vergadering van 8 december a.s. worden voorgelegd. Het Algemeen bestuur BSR stelt uiteindelijk de SLA vast. Wanneer er sprake is van een aanvulling c.q. wijziging verloopt dit langs dezelfde weg. De SLA is hiermee een uniform document voor alle deelnemers van BSR. Pagina 7 van 7

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d Vastgesteld in de openbare vergadering d.d.. 2015 VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR Deelnemers: De heer H.C. van Oorschot, gemeente Culemborg De heer R.S. van Meygaarden, gemeente Geldermalsen De heer G. van Bezooijen,

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van de gemeenten Culemborg, Geldermalsen,

Nadere informatie

Service level agreement BSR

Service level agreement BSR Service level agreement Afspraken tussen Gemeenschappelijke Regeling en de s over de te leveren diensten en producten door Belastingsamenwerking Rivierenland () Ondertekening Vastgesteld in het Algemeen

Nadere informatie

Voorjaarsnota BSR 2015

Voorjaarsnota BSR 2015 Voorjaarsnota BSR 2015 Tiel, 13 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. VOORWOORD 3 2. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2015 4 3. BIJDRAGEN DEELNEMERS 2015 5 4. ALGEMEEN & ONTWIKKELINGEN 6 4.1 Speerpunten in 2015

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Belastingsamenwerking. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Belastingsamenwerking Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting De PvdA fractie heeft de toezegging dat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beleidsbegroting 14. Programma 1 Heffen 20. Programma 2 Innen 22. Programma 3 Waarderen 24. Meerjarenraming

INHOUDSOPGAVE. Beleidsbegroting 14. Programma 1 Heffen 20. Programma 2 Innen 22. Programma 3 Waarderen 24. Meerjarenraming Begroting 2014 2 INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 5 PARAGRAFEN Paragraaf 1 Financiering 8 Paragraaf 2 Bedrijfsvoering 9 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen 12 Beleidsbegroting 14 PROGRAMMA S Programma 1 Heffen

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015

VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 VOORTGANGSINVENTARISATIE APRIL 2015 Telefoonnummer: Emailadres: In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de gemeentelijke situatie op 15 april 2015. Algemeen deel Deel waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald

BSR :^K.K 1Ï51OAA 1?'S. uitnodiging miniconferentie 22 juni. GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011. Gemeente Oostzaan. TNT Post Port betaald BSR Belastingsamenwerking Rivierenland Postbus 18 4000 AA Tiel o TNT Post Port betaald Gemeente Oostzaan Gemeenteraad Postbus 15 1510 AA OOSTZAAN GESCAixlD OP 1,1,1. 2 h MEI 2011 Gemeente Oostzaan uitnodiging

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Toelichting op de belastingaanslag

Toelichting op de belastingaanslag BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 649 649 www.bsr.nl Toelichting op de belastingaanslag Voor inwoners van Buren, Neder-Betuwe en Zaltbommel ontwerp

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013)

JAARSTUKKEN 2013 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013) Jaarstukken 2013 1 2 JAARSTUKKEN 2013 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013) INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 4 Inleiding 5 PROGRAMMAVERANTWOORDING Beleidsverantwoording algemeen 8 Programma 1 Heffen 10 Programma

Nadere informatie

datum î 5 m, 'M kenmerk bijzonderheden in behandeling bij kopie aan

datum î 5 m, 'M kenmerk bijzonderheden in behandeling bij kopie aan BSR Algemeen bestuur van Regio Rivierenland Postbus 137 4000 AC TIEL REGIO RIVIERENLAND Belastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA Tiel T (0344) 64 96 49 www.bsr.nl NL24INGB

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU 9 mei 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Bedrijfsvoering BghU

Nadere informatie

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering

Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Belastingverordeningen Brunssum; Deregulerings- en kwaliteitstoets i.v.m. bestuursopdracht deregulering Bij de redactie van de belastingverordeningen worden de modellen van de VNG gevolgd. In het algemeen

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008 -Doelmatigheid en doeltreffendheid- Boxmeer, 9 juli 2009 tbo . Inhoudsopgave Periodiek onderzoek 2008 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten...4 2.1. Inleiding...4

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Voorstel begrotingswijziging. november 2015

Voorstel begrotingswijziging. november 2015 Voorstel swijziging 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten swijzigingen... 4 Samenvatting swijzigingen... 4 Indeling programma... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma 2: Invorderen... 8 Programma 3: Informatie

Nadere informatie

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep.

Onderdelen van dit overleg waren tot dusver toebedeeld aan de zogenoemde controle stuurgroep. Inleiding en probleemstelling Purmerend, 18 februari 2009 Op grond van de in 2003 vastgestelde verordening ex artikel 213 van de gemeentewet, dit is de zogenoemde controleverordening, dient er periodiek

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Hesley Noordwijk Management assistente BSR

Met vriendelijke groet, Hesley Noordwijk Management assistente BSR Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Secretariaat BSR Tuesday, April 12, 2016 4:03 PM Info Gem. IJsselstein Conceptbegroting 2017 BSR 20160411_0.2 Concept Begroting 2017 BSR.pdf;

Nadere informatie

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013

Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2012 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2013 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/28528 Datum : 20 november 2012 Programma : Programma 10 paragraaf 5.7 lokale heffingen Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen.

Jaarrekening Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Jaarrekening 2015 Regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Beuningen. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Resultatenrekening 2015... 4 2.1 Jaarrekening 2015... 4 2.2 Verschillenanalyse... 5 2.3 Eindafrekening...

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad

Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad Kennismakings- informatiebijeenkomst gemeente Utrecht (nieuwe) raadsleden Raadsleden centraal Goede raad voor een sterke gemeenteraad 10 juni 2014 Gemeente Utrecht Agenda 1. Wie is de gemeentelijke accountant?

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Resultaten WOZbezwaarfase

Resultaten WOZbezwaarfase Resultaten WOZfase 2013 1 1. Inleiding De jaarlijkse verzending van de belastingaanslagen en WOZ-beschikkingen kan worden gezien als één van de grootste communicatiemomenten van onze gemeente met de burgers.

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen

Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 1 van 5 Protocol onafhankelijkheid accountant WormerWonen Pagina 2 van 5 PROTOCOL INZAKE DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING DOOR DE ACCOUNTANT AAN WORMERWONEN

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financiële begroting Overzicht baten en lasten Overzicht baten en lasten 2016 per programma 29 Meerjarenraming

Inhoudsopgave. Financiële begroting Overzicht baten en lasten Overzicht baten en lasten 2016 per programma 29 Meerjarenraming Begroting 2016 2 Inhoudsopgave Blz. Voorwoord 5 Indeling van de begroting 6 Beleidsbegroting 7 Algemeen Programma s Programma 1 Heffen 10 Programma 2 Innen 12 Programma 3 Waarderen 15 Programma 4 Basisregistraties

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

WOZ CONSULTANTS WONINGCORPORATIE & WOZ-WAARDE. Taxateurs :: Juristen :: Bouwkundigen. Waarom meer betalen als het minder kan?

WOZ CONSULTANTS WONINGCORPORATIE & WOZ-WAARDE. Taxateurs :: Juristen :: Bouwkundigen. Waarom meer betalen als het minder kan? WOZ CONSULTANTS Taxateurs :: Juristen :: Bouwkundigen WONINGCORPORATIE & WOZ-WAARDE Waarom meer betalen als het minder kan? n TANTS Woningcorporaties betalen vaak tienduizen teveel aan (gemeenteli Woningcorporatie

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 26-08-2014 Agendapunt 8 Steller / afdeling P. Daelmans / Middelen Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 1 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694

Informatienota. Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Informatienota Vergadering : 29 januari 2013 Voorstelnummer : 01.04d5 Registratienummer : 12.025694 Portefeuillehouder Afdeling Bijlage(n) : Mw. dr. M.W.M. de Vries : Concernstaf : 11.018295 vervangingsschema

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

De WOZ-beschikking Hertaxatie Het taxatieverslag Let op: Onroerende-zaakbelastingen (OZB) De WOZ-beschikking De WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand of grond zoals u die op uw aanslagbiljet vindt, geldt voor het jaar 2016. De waarde is vastgesteld op het prijspeil van 1 januari 2015. Wanneer

Nadere informatie

Jaarverslag klachten 2014

Jaarverslag klachten 2014 Jaarverslag klachten 204 Inleiding Een klacht levert vaak concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van dienstverlening. Onderzoek van de klachten levert een belangrijk leereffect. Actiepunten

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 9 april 2014 Algemeen Bestuur 9 april 2014 G.A. Hakvoort

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR. 9 april 2014 Algemeen Bestuur 9 april 2014 G.A. Hakvoort Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: De heer Boersma, de heer Van Amerongen, de heer Doorn, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Piek, de heer

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d.

Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven) over Artikelen Eindhovens dagblad d.d. gemeente Eindhoven 16R6938 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01194 Beslisdatum B&W 30 augustus 2016 Dossiernummer 16.35.103_2.3.1 Raadsvragen van de raadsleden Niek Rennenberg en Cor Verbeek (Ouder Appèl Eindhoven)

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2015 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015) INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 4 JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING

JAARSTUKKEN 2015 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015) INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. Inleiding 4 JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Jaarstukken 2015 JAARSTUKKEN 2015 (JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015) INHOUDSOPGAVE blz. Voorwoord 3 Inleiding 4 JAARVERSLAG PROGRAMMAVERANTWOORDING Beleidsverantwoording algemeen 6 Programma 1 Heffen 8

Nadere informatie

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Notitie Aan De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cc Staatssecretaris van Financiën Van Geert Jansen Datum augustus 2016 Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Op 9 december 2015

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Brummen

Rekenkamercommissie Brummen Rekenkamercommissie Brummen Onderzoeksopzet Waar staat de gemeente Brummen met de Publieke Dienstverlening? 1. Inleiding In het onderzoeksprogramma 2011 wordt in het overzicht van onderwerpen voor onderzoek,

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012.

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012. WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Tytsjerksteradiel uitvoeringsorganisatie: Datum: 26 september 2012 Datum rapport: 22 oktober 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009

Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Datum: 28 mei en 16 juli 2009. Datum rapport: 3 augustus 2009 WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente: Utrechtse Heuvelrug Datum: 28 mei en 16 juli 2009 Datum rapport: 3 augustus 2009 Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van de inspectie

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009

DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7. Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 DB-vergadering 27-07-2009 Agendapunt 7 Onderwerp Aanwijzing accountant ten behoeve van controlewerkzaamheden dienstjaar 2009 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma /

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015

Aan: Wethouder Financiën Utrecht. Hr. J. Kreykamp. Van: Adjunct Directeur BghU. Mr J. Vonk. Utrecht, 11 maart 2015 Aan: Wethouder Financiën Utrecht Hr. J. Kreykamp Van: Adjunct Directeur BghU Mr J. Vonk Utrecht, 11 maart 2015 EVALUATIE PILOT MIJN WOZ LUNETTEN/HOOGRAVEN 2014 Aanleiding Op 18 september 2013 zijn in de

Nadere informatie

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten:

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten: Even voorstellen.. Sjef Leenen - thans directeur / secretaris Het Gegevenshuis - voorheen algemeen manager Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg - daarvoor facility manager

Nadere informatie

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012

Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Welkom op de Themamiddag Modernisering WOZ en voormeldingen dinsdag 26 juni 2012 Programma 13.00-13.15 uur Opening en inleiding 13.15-14.00 uur Ervaringen met voormeldingen WOZ gemeenten Borne en Tilburg

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015

NOTA VOOR DE RAAD. c > Datum: 24 april 2015 .2 re E u C o ō ĵ in C d- I WW w gemeente QoSterhOUt c c > NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 april 2015 Nummer raadsnota: BI.0150161 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2016-2019 en jaarrekening 2014 van de Belastingsamenwerking

Nadere informatie

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016

Rapportage Interne Audit - Toetsingskader Veilig Thuis 2015-23 februari 2016 Auditgegevens Organisatie Jeugdbescherming Noord/ Het Kopland Datum 23 februari 2016 Afdeling Veilig Thuis Groningen Onderwerp Toetsingskader Veilig Thuis 2015 Auditor 1 T. Sikkema Document(en) Auditor

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6

JAARVERSLAG 2004 VERANTWOORDING. Februari 2005. Pagina 1 van 6 VERANTWOORDING Februari 2005 Pagina 1 van 6 COLOFON De Rekenkamer Middelburg De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De Rekenkamer Middelburg heeft als doel het doeltreffend,

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12bst02104 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage juni 2014

Voortgangsrapportage juni 2014 Voortgangsrapportage juni 2014 Op basis verbeterplan september 2013 Inhoud: 1. Inleiding 2. Samenvatting verbeterplan 3. Status per cluster 4. Financiën Bijlage: alle aanbevelingen op een rij 1. INLEIDING

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Tariefsvastelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2006 Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014

Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 Evaluatie Resultaten Goed Scheiden Loont 2014 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 3. Doelstelling afvalscheidingpercentage... 4 4. Containers: plaatsingen en wisselingen... 4 5. Afvalhoeveelheden...

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca.

GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. GEMEENTE HEERDE RAADSVERGADERING 25 OKTOBER 1999 Commissie Soza ca. 5 oktober 1999 Commissie Fin ca. 6 oktober 1999 Commissie AB ca. 7 oktober 1999 Sector: Bestuur/Grondgebied Portefeuille: Burgemeester/Bouman/v.Ommen

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heeze-Leende bij hun gemeente op 19

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie