Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)"

Transcriptie

1 Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

2 Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie: (GBLT) Kenmerk: Datum: 7 februari 2013 Auteur: Khaled Mouhouti & Harco Wesselink SMQ Consultancy Postadres: Postbus AL Hengelo (O) Bezoekadres: Welbergweg PE Hengelo (O) Telefoon: Fax: Internet:

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen Inleiding Doelstelling Wat meten we? Conclusies Algemeen Eindresultaat opdracht Bijlagen Weergave aanslagoplegging bestuursrapportage GBLT Aanslagoplegging Aanslagoplegging watersysteemheffing ingezetenen Aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte Bruto aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte o.b.v. aantal VVE Vergelijking aanslagoplegging watersysteemheffing ingezetenen Vergelijking aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte Vergelijking aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte o.b.v. aantal VVE Vergelijking zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte 1 VVE 2011 t.o.v. 3 VVE Vergelijking zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte 3 VVE 2011 t.o.v. 1 VVE Watersysteemheffing ingezetenen in Vitens met code BA (bedrijfsaansluiting) Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte in Vitens met code BA (bedrijfsaansluiting) Unieke adressen in GBA per Per bewoning in GBA en geen aanslag ingezetenenheffing Per bewoning in GBA en geen aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte Aanlevering bestand Vitens Aanlevering bestand IBS Conversie bronbestanden (koppeling) SMQ Consultancy - 3 -

4 1. Algemeen 1.1 Inleiding Tot en met heffingsjaar 2011 werd bij de aanslagoplegging woonruimte door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) voor een belangrijk deel meegelift met Vitens. Met ingang van 1 januari 2012 is het meeliften gestopt en voert GBLT zelfstandig de volledige aanslagoplegging uit. Daarnaast vindt met ingang van 1 januari 2012 de aanslagoplegging plaats op basis van de Gemeentelijke Basisregistratie (GBA). In het eerste halfjaar van 2012 is door GBLT geconstateerd dat de belastingopbrengsten over het heffingsjaar 2012 voor de zuiveringsheffing woonruimte en de watersysteemheffing ingezetenen achterbleef bij de begroting 2012 en bij de realisatie over Door Deloitte Accountants is vervolgens een analyse uitgevoerd die één gemeente betrof bij één van de opdrachtgevers. Om vast te kunnen stellen of deze waarneming geldend is voor alle opdrachtgevers is een verbreding noodzakelijk naar alle opdrachtgevers. Ten behoeve van het bestuur van GBLT en voor de acht deelnemende waterschappen wenst de directie van GBLT een gedetailleerd inzicht te verkrijgen in de afname van de belastingopbrengsten zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. 1.2 Doelstelling Het doel is dat GBLT door middel van een analyse de volledigheid van bovengenoemde heffingen aantoont, dit ook in het kader van haar eigen geformuleerde missie Maximaal Heffen. Onder Maximaal Heffen wordt verstaan dat door middel van gegevensbeheer en aanslagoplegging, binnen de wettelijke kaders, het maximale aan belastingopbrengsten wordt gegenereerd. 1.3 Wat meten we? Het GBLT wil per waterschap de volgende analyse inzichtelijk krijgen: 1. Zuiveringsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen a. Resultaat Vitens per 31 juli 2011 (1) afzetten tegen het resultaat in IBS per 31 juli 2012 (2) en de analyse van de verschillen. b. Het resultaat in IBS per 31 juli 2012 vergelijken met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) met als doel om aan te tonen dat we voor het belastingjaar 2012 volledig zijn. c. Als we in 2012 (nog) niet volledig zijn, een overzicht van adressen die we binnen de wettelijke kaders nog in de heffing kunnen betrekken incl. prognose van de opbrengst per waterschap. 2. Bedrijven a. Een controle op de bedrijven die in 2011 abusievelijk via Vitens zijn aangeslagen (als woonruimte). SMQ Consultancy - 4 -

5 De resultaten van de verschillende analyses zijn als bijlage opgenomen in dit rapport. De analyses zijn uitgevoerd op basis van het aangeleverde Vitens bestand van 2011, de IBS bestanden van zowel 2011 als 2012, het initiële GBA bestand en het GBA mutatiebestand. Ten behoeve van de vergelijking tussen het GBA en het belastingbestand (IBS) hebben wij een eigen GBA bronbestand gecreëerd. Dit bestand hebben wij opgebouwd met behulp van het initiële GBA bestand van 20 juli 2012 en het GBA mutatiebestand. Met deze twee GBA bestanden hebben wij per adres de bewonershistorie opgebouwd. Via deze werkwijze kunnen we per adres en per willekeurige datum toetsen wat het aantal bewoners is. In de bijlage, onder paragraaf 3.13, wordt per waterschap het aantal gevonden adressen weergegeven, inclusief de informatie met betrekking tot de bewoning. In paragraaf 3.18 wordt een toelichting gegeven hoe de afzonderlijk bronbestanden (IBS, Vitens en GBA) vervolgens met elkaar gekoppeld zijn ten behoeve van de diverse vergelijkingen. SMQ Consultancy - 5 -

6 2. Conclusies 2.1 Algemeen GBLT is in de afgelopen twee jaar sterk in ontwikkeling. Na de fusie van de belastingkantoren Lococensus en Tricijn in 2011 zijn er in 2012 een aantal belangrijke ontwikkelingen geweest, namelijk; Implementatie van een nieuw belastingapplicatie (Key2GH van Centric). Integratie van gemeentelijke werkprocessen en medewerkers. Optimalisatie van de Frontoffice. Proces rondom de organisatieontwikkeling. Hoewel al deze ontwikkelingen potentiële risico s voor het databeheer met zich mee kunnen brengen, kan in het algemeen gesteld worden dat de brongegevens, die als basis dienen voor een optimale heffing, binnen GBLT aanwezig zijn. Als uitgangspunt voor de heffingen op de woonruimte is vanaf 2012 het GBA als bron genomen. Het heffen op basis van het GBA is een wettelijke verplichting. Het uitgangspunt van Vitens week af van het uitgangspunt van GBLT, dat wil zeggen dat zij niet primair het GBA hebben gevolgd voor de heffingen. Tot en met het belastingjaar 2011 is het grootste deel van de zuiveringsheffing woonruimte en de ingezetenenheffing uitbesteed aan Vitens. Lococensus en Tricijn en sinds 2011 dus GBLT liftte als het ware mee met de facturen (aanslagen) van Vitens. Het meeliften is een systematiek die van oudsher door waterschappen werd gebruikt, vanaf 2012 heeft GBLT alle heffingen op de woonruimte zelf opgelegd. Voor de meeliftperiode kan gesteld worden dat GBLT geen volledig beeld had omtrent het heffingsproces van Vitens. Er was sprake van aanname gedrag, wat onder andere resulteerde in hogere begrotingen als het gaat om op te leggen heffingen voor Ten onrechte vertrouwde het GBLT erop dat de gegevens van Vitens correct waren. Door te begroten met cijfers van 2011 (Vitens) is onder andere gebleken dat onterecht uitgegaan is van hogere aantallen drie vervuilingseenheden voor de zuiveringsheffing. 2.2 Eindresultaat opdracht Vergelijking aanslagoplegging watersysteemheffing ingezetenen Voor het belastingjaar 2011 is er geconstateerd dat er in de eerste zeven maanden ,- netto is opgelegd, in 2012 is er in de eerste zeven maanden ,- opgelegd. We constateren daarbij dat de totale vermindering voor 2011 zowel in absolute als procentuele zin hoger is dan Het grootste deel van de verminderingen bevindt zich in het Vitens bestand. In 2011 bedraagt de totale vermindering ,- (1.3% van bruto ,-) en in 2012 is die ,- (0.9% van bruto ,-). In de bijlage, onder paragraaf 3.3, wordt per waterschap de bruto en netto aanslagoplegging inclusief de verminderingen weergegeven. Vergelijking aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte Voor het belastingjaar 2011 is er geconstateerd dat er in de eerste zeven maanden ,- netto is opgelegd. In 2012 is dat netto ,-, dit bedrag is inclusief de verontreinigingsheffing woonruimte van ruim ,-. De bruto aanslagoplegging in de eerste zeven maanden van 2011 is ca ,- hoger dan In 2011 is de bruto aanslagoplegging ,- en in 2012 is dat SMQ Consultancy - 6 -

7 ,-. De totale vermindering van 2012 is dus aanzienlijk lager dan in 2011, namelijk ruim ,- ( ,- versus ,-). Net zoals bij de watersysteemheffing ingezetenen geldt ook hier dat het grootste deel valt binnen het Vitens bestand. In 2012 zijn er dus aanzienlijk minder aanslagen achteraf gecorrigeerd. In de bijlage, onder paragraaf 3.4, wordt per waterschap de bruto en netto aanslagoplegging inclusief de verminderingen weergegeven. Het aantal adressen waarop geen correctie heeft plaatsgevonden, die voor 2011 op basis van 1 VVE zijn aangeslagen en voor 2012 op 3 VVE, bedraagt Het aantal dat in 2011 op basis van 3 VVE is aangeslagen en in 2012 op 1 VVE ligt veel hoger, namelijk adressen. Dit zijn dus de adressen waar geen vermindering op heeft plaatsgevonden. Het gehanteerde tarief aan begin van het heffingsjaar geldt dan voor het gehele belastingjaar. Dit verschil is mede de oorzaak dat er een afwijking is in de realisatie ten opzichte van de begroting. In 2012 zijn deze verschillen rechtgezet door het volgen van het GBA voor wat betreft het aantal bewoners per adres. In 2011 zijn dus onterecht veel meer adressen op basis van 3 VVE aangeslagen terwijl dat 1 VVE had moeten zijn. In de bijlage, onder paragrafen 3.9 en 3.10, worden per waterschap de verschillen weergegeven. Wat kan nog worden betrokken in de heffing plus de opbrengst op basis van de vergelijking met het GBA Voor de ingezetenenheffing en zuiveringsheffing woonruimte samen hebben wij geconstateerd dat er ruim adressen zijn in het GBA met een inschrijving per , maar zonder een aanslag (woonruimte). Deze adressen kunnen echter niet allemaal aangeslagen worden voor de eerdergenoemde heffingen, er zal rekening gehouden moeten worden met de uitzonderingen. Voor de uitzonderingen hebben wij gebruik gemaakt van het bestand van GBLT waarin de uitzonderingen zijn opgenomen. Dit is een bestand dat per adres aangeeft om welke uitzondering het gaat, voorbeelden hiervan zijn verzorgingstehuizen, studentenhuizen en adressen die niet lozen. Voor de verzorgingstehuizen en studentenhuizen wordt dan wel een aanslag zuiveringsheffing bedrijfsruimte opgelegd. Uit de steekproeven die wij hebben genomen op de adressen die overblijven, na uitsluiting van de uitzonderingen, durven wij wel een aanname te doen van 70% dat nog opgelegd kan worden. Dat blijkt ook uit het onderzoek van GBLT zelf heeft uitgevoerd met betrekking tot het waterschap Veluwe (WVEL). Dat betekent dus dat voor de ingezetenenheffing nog ongeveer (70% van 6.980) adressen opgelegd kunnen worden met een potentieel bedrag van euro. Voor de zuiveringsheffing betekent dat ongeveer 5000 (70% van 7.176) adressen met een potentieel bedrag van ongeveer euro, gemakshalve zijn wij voor de zuiveringsheffing uitgegaan van het volledig jaarbedrag. In de bijlage, onder de paragrafen 3.14 en 3.15, zijn de resultaten per waterschap hiervan opgenomen. Bedrijven aangeslagen als woonruimte Het aantal adressen met een aanslag watersysteemheffing ingezetenen binnen het Vitens bestand dat aangemerkt staat als bedrijfsaansluiting (code BA) bedraagt Daarvan komen er niet voor in de aanslagoplegging van 2012, met een netto aanslagbedrag van ,-. Van de overige adressen gaan we ervan uit dat deze terecht zijn aangeslagen als woonruimte, omdat ze ook in 2012 voorkomen met een aanslag. SMQ Consultancy - 7 -

8 Voor de zuiveringsheffing betreft het bedrijfsadressen die niet voorkomen in 2012 met een aanslagbedrag van ,-. Het aantal adressen met de code BA dat wel in 2012 voorkomt, met een aanslag bedraagt In totaal gaat het dus om adressen met een code BA. Van het aantal dat niet voorkomt in 2012 zijn steekproeven genomen. Daaruit blijkt dat het in hoofdzaak om bedrijven gaat en daarmee verondersteld mag worden dat deze adressen terecht niet zijn opgenomen in Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat de bedrijfsadressen in 2011 onterecht zijn aangeslagen als woonruimte. Dit is mede de oorzaak dat er een afwijking is in de realisatie ten opzichte van de begroting, voor de begroting is dus onterecht uitgegaan van een hogere belastingcapaciteit met betrekking tot het aantal belastingobjecten. In 2012 is dit dus rechtgezet als gevolg van het primair volgen van het GBA. Samenvattend: Op basis van onze analyses en inschattingen kan ten aanzien van de hieronder genoemde belastingsoorten de volgende opbrengst (GBLT-breed) worden gerealiseerd: Belastingsoort Aantal adressen Geprognotiseerde opbrengst Zuiveringsheffing woningen ,- Waterssysteemheffing ingezetenen ,- SMQ Consultancy - 8 -

9 3. Bijlagen 3.1 Weergave aanslagoplegging bestuursrapportage GBLT In dit hoofdstuk wordt de gerealiseerde aanslagoplegging voor de watersysteemheffing ingezetenen en de zuiveringsheffing woonruimte weergegeven, te beginnen met een overzicht van de belastingopbrengsten uit de bestuursrapportage GBLT van 22 oktober In de hierna volgende tabel zijn de tot en met 31 augustus 2012 gegenereerde opbrengsten voor het belastingjaar 2012 voor de deelnemers weergegeven. Gegenereerde opbrengsten belastingjaar 2012 (bedragen in ) Jaarrekening 2011 Begroting 2012 Stand per 31 juli 2012 Zuiveringsheffing woonruimte Zuiveringsheffing bedrijfsruimte Verontreiniging woonruimte Verontreiniging bedrijfsruimte Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd Natuurterreinen Kwijtschelding Oninbaar Totaal Aanslagoplegging Om inzicht te krijgen in de aanslagoplegging hebben we in de onderstaande tabellen de kengetallen van de aanslagoplegging en de verminderingen weergegeven van de eerste zeven maanden van het belastingjaar. Voor Vitens hebben wij ook een beschikkingenbestand ontvangen, daarin zijn o.a. de correcties (verminderingen) opgenomen. De correcties zijn onderverdeeld in een aantal lettercoderingen, dit is als volgt; A U V K S Y (Afwijzing vermindering/kwijtschelding, betreft geen correctie op de aanslag) (Uithuizing, betreft een correctie op de aanslag) (Vermindering, betreft een correctie op de aanslag) (Kwijtschelding, betreft nadelig correctie op de invordering) (Storno betaling inhuizing, betreft nadelig correctie op de invordering) (Storno uitbetaling uithuizing, betreft voordelig correctie op de invordering) De kolom Vermindering in de tabellen van Vitens is de totaaltelling van de coderingen U en V. In het IBS bestand gaat het om de verminderingen met code 9 (bezwaar). SMQ Consultancy - 9 -

10 3.3 Aanslagoplegging watersysteemheffing ingezetenen IBS 2011 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,83 WRD ,65 824, ,71 WRW , , ,59 WRY ,76 378, ,92 WVAE , , ,19 WVEL , , ,01 WVV , , ,20 WZZL , , ,40 Totaal VITENS 2011 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering U en V Bedrag na correctie WGS , , ,63 WRD , , ,50 WRW , , ,29 WRY , , ,81 WVAE , , ,87 WVEL , , ,11 WVV , , ,66 WZZL , , ,98 Totaal IBS 2012 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,24 WRD , , ,67 WRW , , ,18 WRY , , ,92 WVAE , , ,80 WVEL , , ,34 WVV , , ,00 WZZL , , ,48 Totaal SMQ Consultancy

11 3.4 Aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte IBS 2011 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,71 WRD , , ,47 WRW , , ,46 WRY , , ,87 WVAE , , ,41 WVEL , , ,21 WVV , , ,39 WZZL , , ,81 Totaal VITENS 2011 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering U en V Bedrag na correctie WGS , , ,93 WRD , , ,80 WRW , , ,07 WRY , , ,95 WVAE , , ,05 WVEL , , ,22 WVV , , ,15 WZZL , , ,86 Totaal IBS 2012 (bedragen in ) Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,34 WRD , , ,00 WRW , , ,58 WRY , , ,14 WVAE , , ,64 WVEL , , ,91 WVV , , ,34 WZZL , , ,82 Totaal SMQ Consultancy

12 3.5 Bruto aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte o.b.v. aantal VVE VITENS 2011 IBS 2011 IBS 2012 Waterschap Maatstaf Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag WGS 0 0 0,00 3 0,00 1 0,00 WGS , , ,09 WGS , , ,89 WRD 0 0 0, ,00 0 0,00 WRD , , ,25 WRD , , ,44 WRW 0 0 0, , ,00 WRW , , ,20 WRW , , ,15 WRY 0 0 0,00 0 0,00 1 0,00 WRY , , ,63 WRY , , ,12 WVAE 0 0 0,00 1 0,00 0 0,00 WVAE , , ,21 WVAE , , ,33 WVEL 0 0 0,00 3 0,00 1 0,00 WVEL , , ,51 WVEL , , ,37 WVV 0 0 0, , ,00 WVV , , ,48 WVV , , ,28 WZZL 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 WZZL , , ,70 WZZL , , ,08 Totaal SMQ Consultancy

13 3.6 Vergelijking aanslagoplegging watersysteemheffing ingezetenen VERSCHIL 2011 t.o.v Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,78 WRD , , ,46 WRW , , ,30 WRY , , ,19 WVAE , , ,74 WVEL , , ,78 WVV , , ,14 WZZL , , ,90 Totaal In 2012 is er dus netto meer opgelegd dan 2011, echter zijn er in 2011 wel meer aanslagen opgelegd. 3.7 Vergelijking aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte VERSCHIL 2011 t.o.v Waterschap Aantal Bedrag Vermindering Bedrag na correctie WGS , , ,70 WRD , , ,27 WRW , , ,05 WRY , , ,68 WVAE , , ,18 WVEL , , ,48 WVV , , ,20 WZZL , , ,85 Totaal In 2012 is er dus netto minder opgelegd dan Tevens valt op dat er voor 2011 substantieel meer bruto is opgelegd maar tegelijkertijd is er ook aanzienlijk meer verminderd dan 2012, dat geldt vooral voor de Vitens aanslagen. SMQ Consultancy

14 3.8 Vergelijking aanslagoplegging zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte o.b.v. aantal VVE VITENS en IBS 2011 IBS 2012 VERSCHIL 2011 t.o.v Maatstaf Aantal Bedrag Aantal Bedrag Aantal Bedrag 0 VVE VVE VVE Totaal Bruto Totaal Netto In 2012 zijn er bruto aanslagen 1 VVE meer opgelegd dan 2011, op basis van 3 VVE zijn er aanslagen minder opgelegd dan Vergelijking zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte 1 VVE 2011 t.o.v. 3 VVE 2012 Het betreft hier adressen waar geen correctie op heeft plaatsgevonden, die voor 2011 op basis van 1 VVE zijn aangeslagen en voor 2012 op basis van 3 VVE. Het gehanteerde tarief aan begin van het heffingsjaar geldt dan voor het gehele belastingjaar. Waterschap Aantal Verschil WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal SMQ Consultancy

15 3.10 Vergelijking zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte 3 VVE 2011 t.o.v. 1 VVE 2012 Het betreft hier adressen waar geen correctie op heeft plaatsgevonden, die voor 2011 op basis van 3 VVE zijn aangeslagen en voor 2012 op basis van 1 VVE. Het gehanteerde tarief aan begin van het heffingsjaar geldt dan voor het gehele belastingjaar. Waterschap Aantal Verschil WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal Watersysteemheffing ingezetenen in Vitens met code BA (bedrijfsaansluiting) Het betreft hier adressen met een aanslag watersysteemheffing ingezetenen binnen het Vitens bestand die gecodeerd zijn als bedrijfsaansluiting (code BA). Waterschap Totaal Aantal in 2011 en 2012 Aantal alleen 2011 Aanslag alleen 2011 WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal SMQ Consultancy

16 3.12 Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing woonruimte in Vitens met code BA (bedrijfsaansluiting) Het betreft hier adressen met een aanslag zuiveringsheffing woonruimte binnen het Vitens bestand die gecodeerd zijn als bedrijfsaansluiting (code BA). Waterschap Totaal Aantal in 2011 en 2012 Aantal alleen 2011 Aanslag alleen 2011 WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal Unieke adressen in GBA per Waterschap Leegstand 1PH MPH WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Buiten verzorgingsgebied Totaal In totaal zijn er unieke adressen in het GBA, daarvan komen adressen voor binnen het verzorgingsgebied (postcodegebied) van GBLT. Van de adressen binnen het verzorgingsgebied staan er in totaal leeg, adressen hebben één bewoner en adressen hebben twee of meer bewoners. SMQ Consultancy

17 3.14 Per bewoning in GBA en geen aanslag ingezetenenheffing Waterschap Aantal Uitgezonderd Bedrag (in ) uitgezonderd Niet uitgezonderd Bedrag (in ) niet uitgezonderd WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal In deze tellingen zijn alle adressen weergegeven die per bewoond zijn en geen aanslag ingezetenen hebben gehad. De adressen die conform de wettelijke bepalingen niet in de heffing betrokken mogen worden, betreft de uitzonderingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verzorgingstehuizen, studentenhuizen en recreatieparken. Uit de steekproeven die wij hebben genomen op de adressen die overblijven, na uitsluiting van de uitzonderingen, durven wij wel een aanname te doen van 70% dat nog opgelegd kan worden. Dat blijkt ook uit het onderzoek van GBLT zelf heeft uitgevoerd met betrekking tot het waterschap Veluwe (WVEL). Dat betekent dus dat voor de ingezetenenheffing nog ongeveer (70% van 6.980) adressen opgelegd kunnen worden met een potentieel bedrag van ,-. SMQ Consultancy

18 3.15 Per bewoning in GBA en geen aanslag zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimte Waterschap Aantal Uitgezonderd Bedrag (in ) uitgezonderd Niet uitgezonderd Aantal 1VVE Bedrag ( ) 1VVE Aantal 3VVE Bedrag ( ) 3VVE WGS WRD WRW WRY WVAE WVEL WVV WZZL Totaal Net zoals bij de ingezetenenheffing gaat het ook hier om adressen die per bewoond zijn, die geen aanslag hebben gehad. Van de niet uitgezonderde adressen die geen aanslag hebben gehad, zijn adressen bewoond door één persoon en adressen door twee of meerdere personen. Voor de zuiveringsheffing betekent dat ongeveer 5000 (70% van 7.176) adressen met een potentieel bedrag van ongeveer euro nog opgelegd kan worden, gemakshalve zijn wij voor de zuiveringsheffing uitgegaan van het volledig jaarbedrag Aanlevering bestand Vitens Naam Aantal Excl. Kopregels Bron Vit_objecten Wgs objecten.txt Wrd objecten.txt Wrw objecten.txt Wry objecten.txt Wvae objecten.txt Wvel objecten.txt Wvv objecten.txt Wzzl objecten.txt Vit_aanslagen Wgs.txt 2011 Wrd.txt 2011 Wrw.txt 2011 Wry.txt 2011 Wvae.txt 2011 Wvel.txt 2011 Wvv.txt 2011 Wzzl.txt SMQ Consultancy

19 Naam Aantal Excl. Kopregels Bron Vit_beschikkingen zvbeschikking GBLT.txt Vit_zakenpartners Wgs_zakenpartners.txt Wrd_zakenpartners.txt Wrw_zakenpartners.txt Wry_zakenpartners.txt Wvae_zakenpartners.txt Wvel_zakenpartners.txt Wvv_zakenpartners.txt Wzzl_zakenpartners.txt 3.17 Aanlevering bestand IBS Naam Aantal Bron Loc_bron Lococensus_ASB_ASR.csv Tri_bron Tricijn_ASB_ASR.csv Loc_bron en Tri_bron samengevoegd objectenbestand van gemaakt levert aan unieke adressen op: Naam Totaal Gblt_objecten Overzicht domeinen / tellingen: Veld Code/omschrijving Lococensus Tricijn Sbl_id 1- Zuiveringsheffing woningen Ingezetenen heffing woningen Zuiveringsheffing woningen Ags_id 4- Definitieve aanslag Bezwaar Rhb_id 1-Waterschap Groot Salland Waterschap Veld en Vecht Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei & Eem Waterschap Veluwe Waterschap Zuiderzeeland HefsoortId 3-Lozingsobject SMQ Consultancy

20 Tarieven vanuit tabel: Waterschap Ingezetenen Verontreiniging Ingezetenen Verontreiniging Vallei & Eem Veluwe Zuiderzeeland Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Veld en Vecht Conversie bronbestanden (koppeling) Stappen conversie Aan de drie bronnen: IBS + Vitens 2011, IBS 2012 en GBA hebben we aan alle unieke adressleutels een unieke ID toegekend. Vervolgens hebben we deze drie bestanden in één bestand geplaatst en zijn de volgende stappen doorlopen: Stap 1. Uitsluiten objecten zonder postcode en/of zonder huisnummer. Stap 2. Toekennen unieke objectsleutel aan alle objecten waarvan postcode + huisnummer voorkomen in alle drie de bestanden en die geen gevulde huisletter, huistoevoeging of huisaanduiding hebben. Stap 3. Alle adressen waarvan de postcode slechts eenmaal voorkomt in het samengestelde bestand een unieke sleutel geven. Dit is vervolgens ook gedaan voor de combinatie postcode + huisnummer die slechts eenmaal voorkomt. Stap 4. Naar aanleiding van analyse zijn er diverse transformaties uitgevoerd op de originele schrijfwijze van de adressen en de velden waarin ze stonden. Zo is het veld huisaanduiding gevuld met 'BY' als er in de huisaanduiding of enig ander veld het woord 'BY' of 'BIJ' voorkwam. Ook zijn er notatiewijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld het gebruik van een liggend streepje wat soms wel of soms niet bij hetzelfde adres werd gebruikt. Voorloopnullen zijn geplaatst bij alle numerieke gegevens en in enkele gevallen hebben we aanpassingen gedaan als er gebruik werd gemaakt van Romeinse cijfers. Tijdens de transformaties zijn geen tussentijdse objectsleutels toegekend. Er zijn ruim 100 transformaties uitgevoerd, enkel voor grote aantallen en soms voor enkele tientallen. Er zijn geen handmatige transformaties gedaan, omdat dit niet of nauwelijks te repeteren is als er bijvoorbeeld nieuwe bronnen ingelezen zouden worden. Na de transformaties is aan alle adressen zonder unieke sleutel een unieke sleutel toegekend. SMQ Consultancy

21 Bij iedere stap werd er per gevonden combinatie wederom een uniek ID toegekend, SMQ objectsleutel. Nadat alle adressen gecontroleerd waren zijn de objectsleutels geplaatst in de eerder gemaakte bronnen. Op deze manier konden we eenvoudig koppelingen leggen. We hebben ervoor gekozen om postcode + huisnummer als basis sleutel te gebruiken en hier derhalve ook geen transformaties op te laten plaatsvinden. SMQ Consultancy

22 Resultaat koppeling per afnemer Afnemer IBS? GBA? Aantal Niet in IBS Wel in GBA WGS Niet in IBS Wel in GBA WGS Wel in IBS Niet in GBA 387 WGS Wel in IBS Wel in GBA WRD Niet in IBS Wel in GBA WRD Wel in IBS Niet in GBA 353 WRD Wel in IBS Wel in GBA WRW Niet in IBS Wel in GBA WRW Wel in IBS Niet in GBA 879 WRW Wel in IBS Wel in GBA WRY Niet in IBS Wel in GBA WRY Wel in IBS Niet in GBA 860 WRY Wel in IBS Wel in GBA WVAE Niet in IBS Wel in GBA WVAE Wel in IBS Niet in GBA 609 WVAE Wel in IBS Wel in GBA WVEL Niet in IBS Wel in GBA WVEL Wel in IBS Niet in GBA 804 WVEL Wel in IBS Wel in GBA WVV Niet in IBS Wel in GBA WVV Wel in IBS Niet in GBA 419 WVV Wel in IBS Wel in GBA WZZL* Niet in IBS Wel in GBA WZZL* Wel in IBS Niet in GBA WZZL* Wel in IBS Wel in GBA * Voor WZZL geldt dat op de tellingen nog een correctie moet plaatsvinden van ongeveer 6000 adressen. Voor deze 6000 adressen is achteraf gebleken dat er alsnog een match gemaakt kan worden tussen IBS en het GBA. Dit heeft met name te maken dat er voor deze adressen een afwijkend huisnummer is opgenomen in de bronbestanden, terwijl het om dezelfde adressen gaat. Dit probleem komt alleen voor bij WZZL. SMQ Consultancy

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord)

Sociaal Plan. Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn. Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Sociaal Plan Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn Fase I (concept onderhandelingsakkoord) Vastgesteld in de Commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg d.d. 22-12 - 2010 en bekrachtigd

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening

Evaluatie samenwerking op. laboratoriumgebied. jaarrekening Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2010 Laboratorium, mei 2011 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000 de analysewerkzaamheden voor

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma

Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma Contra-expertise lastenontwikkeling door Project Gebonden Aandeel waterschappen aan het Hoogwater Beschermingsprogramma dr. C. Hoeben prof. dr. M.A. Allers Centrum voor Onderzoek van de Economie van de

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN

KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN KEY2BELASTINGEN KOPPELING EXTERNE VORDERINGEN Versie: 1.0 Datum: 26 januari 2015 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen koppeling externe vorderingen 1 Inhoudsopgave Contents 1 Koppeling Externe

Nadere informatie

2. De door de gemeente Dongeradeel vanaf 2001 opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen heeft mevrouw W. steeds betaald.

2. De door de gemeente Dongeradeel vanaf 2001 opgelegde aanslagen gemeentelijke belastingen heeft mevrouw W. steeds betaald. Rapport 2 h2>klacht Mevrouw W. klaagt erover dat de gemeente Dongeradeel haar geen ambtshalve vermindering heeft toegekend met betrekking tot de aanslagen gebruikersbelastingen (afvalstoffenheffing, rioolrechten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s

Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Beleidsregel tariefdifferentie wegen Hunze & Aa s Het dagelijks bestuur van Hefpunt, Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 123 van de Waterschapswet en Bijlage I, punt 4 van

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7. Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum 21-03-2014 Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... - 2 - Voorwoord... - 3

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE

RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE WAARDERINGSKAMER RAPPORT ONDERZOEK VOLLEDIGHEID OPPERVLAKTE IN WOZ-ADMINISTRATIE Gemeente: Leiden Datum onderzoek: 17 februari 2016 Datum rapport: 12 mei 2016 Inleiding De gemeente Leiden heeft de uitvoering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 15 maart 2016 Agendapunt : 3. Bijlagen : Bestuursrapportage 2015-3 Onderwerp : Bestuursrapportage 2015-3 Informatie bij

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

laboratoriumgebied jaarrekening

laboratoriumgebied jaarrekening REGISTRATIENUMMER 157300 Evaluatie samenwerking op laboratoriumgebied en jaarrekening 2011 Laboratorium, april 2012 Inleiding. Het laboratorium van waterschap Groot Salland verricht vanaf 1 januari 2000

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013

Plan van aanpak introductie naam GBLT April 2013 Plan van aanpak introductie naam GBLT April Inhoud 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Strategie 4. Boodschap 5. Logo 6. Doelgroepen 7. Middelen 8. Planning 9. Budget 2 1. Inleiding Het bestuur van GBLT heeft

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Vlaardingen uitvoeringsorganisatie: Datum: 10 april 2012 Datum rapport: 25 april 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING

BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS. Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING BIJLAGE B NADERE TOELICHTING VERGOEDINGEN FIRST MOVERS Bestuurlijke Commissie TAX-i Datum 25 mei 2012 Onze ref. M13580655/5/20526032 Betreft: Nadere toelichting vergoedingen first movers INLEIDING 1 Als

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap

lei en uwe Register gemeenschappelijke regelingen uw WATERSCHAP waterschap waterschap lei en uwe uw WATERSCHAP Adres Telefoon E-Mail Website Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn (055) 527 29 11 info@vallei-veluwe.nl \www.vallei-veluwe.nl Register gemeenschappelijke

Nadere informatie

Slim heffen waterschapsbelastingen

Slim heffen waterschapsbelastingen Slim heffen waterschapsbelastingen VNG-belastingconferentie 24 en 25 maart 2015 Marcel van Putten (BSGR) Remco Heijnen (AvW2) Alison Cowdrey (gemeente Hilversum) Programma - Onze verwondering - Waterschapsbelastingen

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 23 september 2010 auteur W. van de Ridder telefoon 033-43 46 127 e-mail wvanderidder@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder D.J. Veldhuizen onderwerp Herijking kostentoedeling agendapunt

Nadere informatie

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak Toelichting op de Verordening watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2012 Toelichting Algemeen 1. Wettelijke basis De verordening op de watersysteemheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet,

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 20-63-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 433

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek

Nadere kennismaking met de BghU. Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Nadere kennismaking met de BghU Voorjaar 2016, Arnold Geytenbeek Pagina Agenda - Korte introductie BghU - Kengetallen BghU - Contacten met burgers, klachten etc. - Bestuurlijke sturing - Tariefsvastelling

Nadere informatie

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT

DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT DE AMBTENAAR BELAST MET DE HEFFING VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (AH 09/05) Beleidsregels voor de berekening van de vervuilingswaarde van vanuit IBA systemen geloosd afvalwater van huishoudelijke

Nadere informatie

Rapportage. Slim Heffen en Innen

Rapportage. Slim Heffen en Innen Rapportage Slim Heffen & Innen Afdeling gegevens-bestandsbeheer Naam document Slim Heffen en Innen Auteur Laura Baten Versie - status document 1.0 Datum vastgesteld Datum afdruk 4-10-2012-1 - 1 AANLEIDING...

Nadere informatie

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH

Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH Kenmerk: V0051/1988 Vrijwaringsovereenkomst inzake de garantstellingsverplichting ex artikel 41 Gr HWH ONDERGETEKENDEN 1. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden,

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Evaluatie belastingproces 2005 en 2006 Beleidsveld: Aard voorstel: Heffing en Invordering Ter kennisname Agendapunt: Kenmerk VV: 626269 Aantal bijlagen: Aan de verenigde

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk)

Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Europese aanbesteding Accountantsdiensten Gunningsbesluit (vertrouwelijk) Waterschap Rijn en IJssel Waterschap Groot Salland Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Reest en Wieden Waterschap Vallei en Veluwe

Nadere informatie

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527 Steenbokstraat 1 Postbus 4142 732 AC Apeldoorn [T] (55) 527 29 11 [F] (55) 527 Samenwerking/fusie Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe Vergelijking financiën Datum 17 maart 211 (Bijgesteld 27 april

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Verruiming kwijtscheldingsbeleid Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding... 3 2. Kwijtscheldingsbeleid... 3 2.1. Bevoegdheid...

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Toelichting Waterschappen onderling, dan wel waterschappen en provincies en/of waterschappen,

Nadere informatie

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek

Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek - WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Bestandsanalyse Stuf-TAX volledigheidsonderzoek Datum: 10 maart 2011 Bijlage(n): - Inleiding Vanuit haar toezichthoudende taak stelt de Waarderingskamer onderzoeken

Nadere informatie

De LokaleLastenVergelijker

De LokaleLastenVergelijker Centraal Bureau voor de Statistiek De LokaleLastenVergelijker Arjan Bruil 1. Inleiding De LokaleLastenVergelijker (LLV) van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft informatie over de hoogte van lokale

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN EN Gemeente/ Woudrichem uitvoeringsorganisatie: Datum: 17 juli 2012 Datum rapport: 13 augustus 2012 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons onderzoek

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 1-1-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Financiën, Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 29 maart 2011, nr. CZW/WBI 2011-2000051991, houdende regels betreffende de gegevensverstrekking van gemeenten over onroerende

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 11 november 2014, 2014-0000607450, heeft de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

Waterschapsbelasting 2015

Waterschapsbelasting 2015 Waterschapsbelasting 2015 uw bijdrage aan droge voeten en schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor droge voeten en schoon water, en dat kost geld. Om alles te kunnen bekostigen, zijn

Nadere informatie

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen.

BIJLAGE 2 MEMO. In dit memo treft u een toelichting aan op deze mogelijke aanpassingen. D AT U M 23-5-2013 BIJLAGE 2 N AA M ST E L L E R HD van der Zwaag en Richard van Hussel MEMO ONDERWERP MOGELIJKE AANPASSINGEN BEGROTING 2014 AAN Algemeen Bestuur en de deelnemers VAN HENK DICK VAN DER

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015

Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015 Besluit tot vaststelling van de Verordening verontreinigingsheffing waterschap Rijn en IJssel 2015 Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel; op voordracht van het dagelijks bestuur van 7 oktober

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013

Lococensus-Tricijn. G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor. Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 Lococensus-Tricijn G.?n-iasnscnappsl!j!t BabsïingkarKoor Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2013 De dagelijkse besturen van de waterschappen Groot Salland,

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 38 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 38 -4- Artikel 10 Meting, bemonstering en analyse 1. Het aantal vervuilingseenheden

Nadere informatie

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5%

Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Overzicht belastingdruk woningen 2011 t/m 2015, verhoging OZB 5% Uitgangspunten: Meerpersoonshuishouden Eigenaar is ook de gebruiker WOZ-waarde woning, waarbij geen rekening is gehouden met waardedaling

Nadere informatie

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma Lastenontwikkeling als gevolg van de bijdrage door waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dr. C. Hoeben Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Lastenontwikkeling

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen

EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen Bijlage 2 Bijlage EMU-saldo vanuit het perspectief van de waterschappen 1. Aanleiding Gegeven de huidige situatie van de overheidsfinanciën en het EMU-tekort van Nederland krijgt het EMU-saldo van de waterschappen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek entraal Bureau voor de tatistiek Procesontwikkeling & Methodologie ORRETIE UBBELTELLINGEN NIEUWBOUW EN LOOP 2012 Jeffrey Hoogland amenvatting: Het B heeft een vastgoedsysteem gebouwd om op basis van de

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Stuf-TAX versie 4. Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Stuf-TAX versie 4 Datum: 1 juli 2006 Bijlage(n): 3 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitie van het uitwisselingsformaat

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon

Bedrijfsverslag Watemet 2012 26 september 2013 Ons kenmerk Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 13.175384 Contactpersoon waternet Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam Minister van Infrastructuur en Milieu T.a.v. Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiii

Nadere informatie

Kaderpuntennotitie. voor gemeenten bij toetreding tot de. Gemeenschappelijke regeling GBLT

Kaderpuntennotitie. voor gemeenten bij toetreding tot de. Gemeenschappelijke regeling GBLT Kaderpuntennotitie voor gemeenten bij toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling GBLT Zwolle, mei 2014 P a g i n a 2 P a g i n a 3 Inhoudsopgave Bladz. 1. Inleiding 5 2. Achtergrond en context 5 2.1

Nadere informatie