Toonaangevend in belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toonaangevend in belastingen"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage GBLT Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP (definitief versie AB).doc

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie... 3 Financiële effecten Programma 1 - Heffing en inning van belastingen... 4 Heffing en inning van belastingen en uitvoering Wet WOZ... 4 Paragrafen... 5 Paragraaf 6 Waterschap- en Gemeentebelastingen... 5 Paragraaf 10 - Bedrijfsvoering... 6 Belastingopbrengsten Financiële rapportage INK prestatie-indicatoren Prestatie-indicatoren en operationele afspraken deelnemers A. Prestatie-indicatoren B. Operationele afspraken Lijst met gebruikte afkortingen

3 Inleiding De bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (hierna GBLT) is een rapportage aan het GBLT bestuur die gaat over de realisatie van de plannen uit de begroting en de prestatie op het gebied van de heffing en inning van de belastingen voor en namens de opdrachtgevers. De bestuursrapportage, die vastgesteld wordt door het algemeen bestuur, is ook bedoeld om de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling te informeren over de bedrijfsvoering. Over de voor de deelnemers individueel geleverde prestaties wordt periodiek aan hen gerapporteerd. De bestuursrapportage is zowel beleidsinhoudelijk als financieel van karakter en verslaat de eerste drie maanden van Opbouw van de bestuursrapportage De rapportage is opgebouwd in overeenstemming met de opbouw van de programmarekening en heeft daarmee aansluiting met de RBVW (Regeling Beleidsvoorbereiding en Verantwoording Waterschappen) en titel IV van de Waterschapswet de financiën van een waterschap samen ook wel BBVW genoemd. Door de overeenkomsten met het door de gemeenten gehanteerde BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is de rapportage ook voor gemeenten herkenbaar. Economische situatie GBLT is een uitvoeringsorganisatie en is daarom beleidsarm. Dit betekent niet dat directie en management geen aandacht hebben voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen waar de deelnemers nadrukkelijk mee te maken hebben. Op het moment van het opmaken van deze begroting verkeert Nederland in een aanhoudende laagconjunctuur. Het kabinet Rutte II heeft aanzienlijke bezuinigingen aangekondigd en is gestart met het geven van uitvoering hieraan. De bezuinigen hebben vooral hun weerslag op het sociale domein. Voor alle deelnemers geldt, in meerdere of in mindere mate, dat er de komende jaren bezuinigd moet gaan worden. GBLT heeft hierop geanticipeerd door taakstellend in 2016 minimaal 1,5 mln. te besparen op organisatiekosten. Een mogelijk positief effect voor GBLT is dat de kans bestaat dat meer gemeenten wensen aan te sluiten om zo een kostenbesparing te realiseren. Financiële effecten 2013 Op het moment van schrijven van deze bestuursrapportage wordt de inschatting gemaakt dat voor 2013 geen begrotingswijziging noodzakelijk zal zijn. 3

4 Programma 1 - Heffing en inning van belastingen GBLT kent één programma. Heffing en inning van belastingen en uitvoering Wet WOZ GBLT kent één programma, de heffing en inning van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ voor lokale overheden. Het programma kent op hoofdlijnen de volgende activiteiten. Waarderen van onroerende zaken Heffing, inclusief het gegevensbeheer Inning, inclusief dwanginvordering Waarderen van onroerende zaken Deze activiteit heeft betrekking op het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) ten behoeve van deelnemende gemeenten en, indirect, voor de in GBLT deelnemende waterschappen. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de uitvoering van de wet waardering onroerende zaken bepalen van de WOZ-waarden Heffing, inclusief het gegevensbeheer Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing en inning voor alle deelnemers in GBLT. De volgende werkzaamheden worden daarvoor uitgevoerd: - verwerken van gegevens uit de administratie van het Kadaster - verwerken van gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) - verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen - verwerken van waardeleveringen in het kader van de WOZ van niet aangesloten gemeenten - verzenden van aanslagen en verwerken van bezwaarschriften tegen de opgelegde aanslagen Inning, inclusief dwanginvordering Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden in het kader van de inning en de dwanginvordering belastingaanslagen. Tot dit procesonderdeel behoort het incasseren van aanslagen, het voeren van een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden. De volgende werkzaamheden vallen hieronder: bewaken van de debiteurenadministratie behandeling van verzoeken om kwijtschelding van belastingen verzenden van aanmaningen en dwangbevelen indien aanslagen onbetaald blijven het treffen van andere invorderingsmaatregelen het beoordelen van oninbaarheid van aanslagen 4

5 Paragrafen De begroting en het jaarverslag herbergen naast het programma heffing en invordering en exploitatieoverzichten, een aantal verplicht op te nemen paragrafen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van het jaarverslag en de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. Doel van de paragrafen is om inzicht te geven in aspecten die op het programma betrekking heeft. Via de paragrafen kan het algemeen bestuur ook uitgangspunten vaststellen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Het gaat vooral om de beleidslijnen van het beheersproces, waarbij sprake kan zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk belang voor de realisatie van het programma. Daarnaast zijn de paragrafen bedoeld om het bestuur een instrument te geven om uitvoering van de gestelde kaders te kunnen controleren. Thema s van de paragrafen: De volgende paragrafen dienen volgens artikel 4.11 van het Waterschapsbesluit verplicht in de begroting en het jaarverslag te worden opgenomen, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. 1. ontwikkelingen sinds het vorige begrotingsjaar 2. uitgangspunten en normen 3. incidentele baten en lasten 4. kostentoerekening 5. onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 6. waterschaps- en gemeentebelastingen 7. weerstandsvermogen 8. financiering 9. verbonden partijen 10. bedrijfsvoering 11. EMU saldo 12. Topinkomens Niet alle paragrafen zijn relevant voor de bestuursrapportage of er zijn geen afwijkingen te melden. In deze bestuursrapportage wordt daarom alleen ingegaan op de paragrafen 6 waterschaps- en gemeentebelastingen en 10 bedrijfsvoering. Paragraaf 6 Waterschaps- en Gemeentebelastingen De paragraaf belastingen gaat voor GBLT in op de opbrengst aan invorderkosten. Deze opbrengst ontstaat doordat aan belastingschuldigen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden van onder meer aanmaningen en dwangbevelen, wanneer belastingaanslagen niet tijdig zijn voldaan. Beschrijving van de soorten gemeente- en waterschapsbelastingen en de beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid, vindt plaats in de begrotingen van de deelnemers, in de paragraaf gemeenterespectievelijk waterschapsbelastingen. In diezelfde begrotingen wordt ingegaan op de kostendekkendheid van de op te leggen belastingen en worden de tarieven voor de belastingen vastgesteld. De deelnemers in GBLT hebben daarvoor diverse gegevens (kerncijfers) nodig. Deze kerncijfers worden in samenspraak met de deelnemers, actueel, juist, tijdig en volledig aangeleverd. GBLT neemt hierin het initiatief. In het tweede kwartaal van het jaar worden de kerngegevens opgeleverd ten behoeve van de belastingprognoses T+1. Deze kerngegevens worden, aan de hand van de werkelijke belastingopbrengsten van het lopende jaar, in september (T) nog een keer geanalyseerd en beoordeeld. 5

6 Paragraaf 10 - Bedrijfsvoering In deze paragraaf worden relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering beschreven. De bestaansredenen (missie) van de organisatie zijn gedefinieerd en daarop is een visie ontwikkeld die de kracht van GBLT schetst. De strategie die daarbij met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zal worden gevolgd, wordt voortdurend met het bestuur en (mede daardoor) met de deelnemers afgestemd. De missie, de visie en strategie zijn in de begroting vastgelegd. INK als sturingsinstrument Een belangrijke wens van het GBLT is dat de organisatie een platte vorm heeft en houdt. De organisatie is transparant en de sturing op de bedrijfsprocessen vindt plaats via korte communicatielijnen. De organisatie is er één waar openheid, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen belangrijke leidende beginselen zijn, in zowel de relatie met de opdrachtgevers, de belastingbetalers, als binnen de organisatie zelf. Voor het GBLT is er voor gekozen om de organisatie door middel van het INK managementmodel aan te sturen. Het INK managementmodel is een model dat organisaties de mogelijkheid biedt zogenaamde zelfevaluaties over het functioneren uit te voeren. In 2011 heeft de eerste INK positiebepaling voor het GBLT plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze positiebepaling zijn plannen ontwikkeld die er op gericht zijn de organisatie te verbeteren, te versterken. Dit manifesteerde zich onder meer in het project GBLT NeXt dat dit jaar zal worden afgerond. Medio mei 2013 zal de tweede positiebepaling plaatsvinden. De verwachting is dat het verbeterplan dat daaruit naar voren komt in het derde kwartaal gereed zal zijn, waarna uitvoering van het plan zal plaatsvinden. Missie en visie verder concretiseren Om de missie en visie, zoals deze zijn vastgesteld, verder te concretiseren worden, zijn in 2012 de zogenaamde succesbepalende factoren (SBF s) doorontwikkeld. De verwachting was dat ultimo 2012 de nieuw ontwikkelde SBF s en de daarbij behorende indicatoren en normen zodanig SMART waren geformuleerd dat de prestaties van de organisatie met ingang van 2013 objectief meetbaar zouden zijn. Het proces van totstandkoming heeft echter enige vertraging opgelopen met als gevolg dat het formuleren van de SBF s en de daarbij behorende indicatoren en normen in het eerste kwartaal van 2013 zijn beslag heeft gekregen. In de ontwerpbegroting 2014 zijn deze inmiddels opgenomen. Strategische groei Het bestuur heeft een gewenst groeipad vastgesteld dat voorziet in het aansluiten van meer gemeenten. Doel hierbij is dat per 2015 tenminste 1 gemeente met meer dan inwoners en in totaal tenminste 8 gemeenten deelnemen in GBLT. Momenteel worden gesprekken gevoerd met verschillende gemeenten. Deze gesprekken bevinden zich in diverse stadia; van eerste verkennende, informatieve gesprekken tot aan het uitwerken van een concrete businesscase. Gemeenten waarmee serieuze gesprekken lopen, zijn Rijssen-Holten, Berkelland, Oost Gelre, Almere, Lelystad, Elburg, Kampen, Apeldoorn en de combinatie Ede, Veenendaal, Rhenen en Renswoude. Daarnaast zijn de gesprekken met Zwolle geïntensiveerd. Definitieve politieke besluitvorming wordt medio juni 2013 verwacht. De gemeenten Oldebroek en Dalfsen hebben na een eerste globale verkenning aangegeven eerst nog andere samenwerkingen (met andere gemeenten) te onderzoeken. Voor de gemeente Kampen is een business case uitgevoerd waarbij de uitkomsten een aanzienlijk maatschappelijk voordeel te zien geven. Kampen kiest er vooralsnog voor om de samenwerking met GBLT te beoordelen in een breder gemeentelijk verband (idem als Dalfsen). 6

7 Organisatieontwikkeling: GBLT NeXt De doorontwikkeling van de organisatie via het programma van GBLT NeXt behelst enerzijds de zachte organisatiekundige kant en anderzijds de harde instrumentele kant van procesverbetering en gebruik van systemen. In het eerste kwartaal is gewerkt aan de doorontwikkeling van het digitale werken binnen GBLT, zoals het digitale loket voor burgers en het interne klantcontactsysteem voor medewerkers van het KCC. Het verder verbeteren van de klantcontactsystemen in combinatie met verdere digitalisering zal ook de rest van het jaar aandacht hebben. Om de werkprocessen te verbeteren en om slimmer te werken is een marktconsultatie uitgevoerd, waarbij aan meerdere marktpartijen is gevraagd op welke wijze zij GBLT kunnen begeleiden. Als vervolg hierop zal in de komende maanden d.m.v. een aanbesteding een partij worden geselecteerd. Aan de kant van organisatieontwikkeling wordt gewerkt aan het verder vormgeven van GBLT als lean organisatie. Onder begeleiding van een externe partij wordt gewerkt aan verandering van houding en gedrag. Voor de leidinggevenden is hiervoor een programma opgezet, waarmee in maart is gestart. Later in het jaar zullen ook de andere medewerkers bij dit lean programma worden betrokken en zal het tevens worden verbreed naar de werkproceskant. Een aantal in het Veranderplan GBLT NeXt genoemde randvoorwaarden en verbeteringen is in projectvorm gestart, zoals een onderzoek naar gespreide en gecombineerde aanslagoplegging. Wanneer daadwerkelijk gespreid en gecombineerd zal worden opgelegd, zal de bereikbaarheid kunnen worden verhoogd. De nieuwe organisatiestructuur maakt het mogelijk om te werken aan continu verbeteren van werkprocessen en te leren van fouten. Er is een begin gemaakt om dit structureel op te zetten. Vooral de in december nieuw aangestelde coördinatoren hebben hierin een belangrijke rol. Er wordt dan ook extra aandacht besteed aan training en opleiding van deze groep. Klantcontact In 2012 is, in het bijzonder in het eerste kwartaal, een onverwacht groot aantal klantreacties geweest in verband met het feit dat GBLT is gestopt met meeliften op de nota s van Vitens. De organisatie was op dat moment niet toegerust op het afhandelen van deze grote aantallen van (vooral) telefoontjes. In de tweede helft van vorig jaar is een groot aantal maatregelen genomen om de toestroom aan klantreacties en de optredende pieken daarin na het versturen van aanslagen te kunnen hanteren en tot een aanvaardbare bereikbaarheid te komen. Bijvoorbeeld: nieuwe inrichting Mijn Loket met meer mogelijkheden voor de burger, uitbreiding en verbetering in de techniek, enigszins spreiding in het versturen van de aanslagen, opzet van een flexibele schil van bij pieken in te zetten uitzendkrachten, extra opleiding van eigen medewerkers en uitzendkrachten, digitaliseren van poststromen en de opzet van een klantcontact- en klantvolgsysteem voor callcentermedewerkers. Tegelijkertijd is ingezet op het voorkomen van klantvragen door goede kwaliteit te leveren in de aanslagproducties Daarnaast is er, vanwege de implementatie van de nieuwe belastingapplicatie, nog veel verstuurd ten aanzien van belastingjaar 2012 (o.a stuks aanmaningen). Daardoor zijn er meer klantreacties binnengekomen dan in een stabiele situatie het geval zou zijn. (Wanneer er brieven of aanmaningen worden verstuurd die betrekking hebben op aanslagen die al maanden eerder zijn verstuurd, levert dat vooral in het geval van aanmaningen waarbij kosten in rekening worden gebracht extra reacties op). Desalniettemin is het aantal telefonische reacties met 14% afgenomen, dat is inclusief de reacties op de gecombineerde aanslagen van de DNL-gemeenten. Hoewel de bereikbaarheid van 95%, zoals genoemd in het op de website gepubliceerde dienstverleningshandvest, helaas niet is gehaald, is deze wel significant gestegen van 53% in het eerste kwartaal van 2012 naar gemiddeld 72% in Het ambitieniveau van 95% zal in 2013 waarschijnlijk nog niet worden gehaald; hier zal GBLT door een lerend effect in de organisatie en door de verdere uitvoering van GBLT-NeXt- in de loop van de tijd naar toe groeien. Het gebruik van Mijn Loket is met 76% gestegen, wat aangeeft dat burgers de weg naar dit kanaal steeds vaker weten te vinden. 7

8 De meest gestelde vragen handelen om: aanvragen kwijtschelding, aanvragen automatische incasso, vragen over ontvangen aanmaningen, toegekende ambtshalve verminderingen en nog niet aangepaste WOZ-waarde van De ontvangen klachten hebben, naast een enkele klacht over onheuse bejegening, vooral betrekking op slechte bereikbaarheid en het feit dat pas begin 2013 aanmaningen (en andere documenten) zijn verstuurd die betrekking hebben op aanslagen van juli 2012, zonder tussentijdse berichtgeving. De aantallen reacties zijn hierna gepresenteerd in tabel en grafiek. Prestaties op het gebied van dienstverlening zijn opgenomen in de tabellen van de INK- en DVO-prestatie-indicatoren op pagina 12 e.v. Grafiek telefonische bereikbaarheid van het KCC: 120,00% Bereikbaarheid 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% weeknummers Tabel verwerking ontvangen klachten: ongegrond gegrond in totaal behandeling per bejegening communicatie overig deelnemer waterschap Groot Salland Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Vallei en Veluwe Velt en Vecht Zuiderzeeland gemeente Dronten 0 Leusden 0 Nijkerk 0 totaal

9 Tabel 1 overige klantreacties: 1e kwartaal 1e kwartaal mijn loket telefoon fysieke post bezoek website Totaal aantal reacties Zoals hierboven is toegelicht is - door goede voorbereiding - het aantal telefonische reacties afgenomen, ondanks het feit dat de DNL-gemeenten zijn aangesloten. Door burgers actief naar het digitale loket te verwijzen is het aantal bezoeken aan mijn loket toegenomen. In 2012 is een extreem groot aantal websitebezoeken geweest, wat te maken had met de overbelasting van het gehele systeem (veel herhaalbezoeken). Dat is in 2013 genormaliseerd. De toename van het aantal fysieke poststukken valt te verklaren uit het feit dat de DNL-gemeenten zijn aangesloten. In de komende jaren zal steeds meer aan actieve kanaalsturing worden gedaan om het aantal gebruikers van mijn loket verder te vergroten en het aantal poststukken en telefoontjes te verkleinen. Tabel 2 overige klantreacties: 1e kwartaal 1e kwartaal aantal kwijtscheldingen via gemeenten aantal kwijtscheldingsverzoeken rechtstreeks aantal bezwaren waterschapsbelastingen aantal bezwaren WOZ 915 nvt aantal overige bezwaren gemeentelijke belastingen 495 nvt * Bij het schrijven van deze bestuursrapportage is de verwachting dat het aantal WOZ bezwaren zal uitkomen op om en nabij 1700 stuks. Belastingpakket Key2GH Medio 2010 is gestart met de implementatie van de Centric belastingapplicatie Key2GH. De oorspronkelijke planning was dat per 1 mei 2012 de applicatie in gebruik genomen zou worden. Om uiteenlopende redenen is dit verlaat waarna uiteindelijk eind september 2012 de applicatie voor het eerst in gebruik genomen werd. Daarna volgde nog het overzetten van de data van de nieuwe gemeentelijke deelnemers waarvoor de applicatie in oktober/november weer enige tijd buiten gebruik gesteld is. Vanaf de tweede helft van november kon GBLT de applicatie wederom in gebruik nemen. Elders in deze rapportages kunt u lezen dat in aanvang nog niet alle facetten van de applicatie optimaal geschikt waren waardoor een aantal uitvoeringstaken onder tijdsdruk is komen te staan. Het implementatieproject is na een nazorgperiode operationeel per 1 maart 2013 afgesloten. Daarnaast is medio maart 2013 in de stuurgroep overeenstemming bereikt over het uitgevoerde meer- en minder werk en is er overeenstemming bereikt voor een compensatie voor de extra inzet die GBLT in het project heeft moeten doen. Door Centric is hiervoor een pakket aan diensten en producten beschikbaar gesteld. 9

10 Het projectbudget en het verloop daarvan kan in grote lijnen als volgt worden weergegeven. primaire projectbegroting toevoeging conversie gemeenten totale projectbudget projectuitgaven overschot Project onderzoek gespreid en gecombineerd aanslagen opleggen In het door het algemeen bestuur op 9 juli 2012 vastgestelde Veranderplan zijn enkele randvoorwaarden opgenomen waaraan de bedrijfsvoering van GBLT moet voldoen om een volwaardige transitie te maken naar een Lean organisatie en om de daarin gestelde doelen te kunnen bereiken. Gespreide en gecombineerde aanslagoplegging is daarin als één van de randvoorwaarden opgenomen. Het onderzoek naar het gespreid en gecombineerd opleggen van aanslagen dient duidelijkheid te geven over en mogelijkheid tot een betere performance van zowel het proces heffen als het proces klantcontact en kan daarnaast ook invloed hebben op het proces invorderen. De veronderstelling hierbij is, dat er minder pieken zullen zijn in productie waardoor we eenvoudiger in control kunnen blijven en onze stakeholders een betere dienstverlening kunnen leveren (o.a. de telefonische bereikbaarheid zal verbeteren). Aan het eind van het projectonderzoek willen we precies in beeld hebben wat we voor GBLT onder gecombineerd en gespreid opleggen van aanslagen verstaan en welke mogelijkheden (verschillende scenario s) er zijn om over te gaan tot de optimale vorm van gespreid en gecombineerd opleggen van aanslagen. Daarbij brengen we ook de financiële consequenties voor onze opdrachtgevers en GBLT in beeld. Het streven is om medio 2013 een uitgewerkt voorstel aan het bestuur en de deelnemers voor te leggen. Invorderopbrengsten 2012 Vanwege de conversie naar het nieuwe belastingapplicatie Key2GH heeft de invorderproductie vertraging opgelopen. Nadat de nieuwe belastingapplicatie in productie werd genomen moesten eerst alle betalingen en verrekeningen verwerkt worden voor het invorderproces opgestart kon worden. Ultimo 2012 waren de betalingen en verrekeningen actueel bijgewerkt. De invordering van niet betaalde aanslagen kon dus feitelijk pas na die tijd plaatsvinden. Hierdoor is een fors nadelig saldo ontstaan op de invorderopbrengsten In de jaarrekening 2012 is dit toegelicht en is een bedrag opgenomen van voor nog te realiseren opbrengsten invorderkosten in De onderverdeling van nog te realiseren opbrengsten invorderkosten voor 2012 en oudere jaren is in twee posten uit te splitsen: 1. Al opgelegde maar nog te innen aanmanings- en dwangbevelkosten (ruim 1,3 mln.); 2. Nog op te leggen kosten invorderactiviteiten (ruim 1 mln.). 1. Al opgelegde maar nog te innen aanmaningen De post nog te realiseren reeds opgelegd wordt ingeschat op In onderstaande tabel wordt een uitsplitsing per heffingsjaar weergegeven met daarbij een inschatting van het percentage wat gerealiseerd wordt qua opbrengst. 10

11 Stand van zaken tot en met maart 2013 Eind december en in het eerste kwartaal van 2013 zijn de volgende invorderingsdocumenten verzonden: aantal dagtekening Aanmaning Aanmaning voor bedragen die groter waren dan Aanmaning Aanmaning Dwangbevel Voor de nog onbetaalde aanslagen uit 2012 zijn aanmaningen verzonden, waarmee voor alle onbetaald gebleven belastingaanslagen inmiddels aanmaningen zijn verzonden. De verwachting is dat in april 2013 ongeveer dwangbevelen worden verzonden. Geconcludeerd kan daardoor worden dat de inschatting bij de jaarrekening van nog op te leggen kosten voor invorderactiviteiten reëel is geweest. 2. Nog op te leggen kosten invorderactiviteiten Met betrekking tot de nog te realiseren invorderopbrengst zullen door de rest van het jaar heen nog aanmaningen en dwangbevelen worden verzonden. Dat levert een opbrengst op van ongeveer 1 mln. Interne controle Het controleplan 2013 is ten opzichte van 2012 gewijzigd. De aanpassingen van het controleplan hebben betrekking op de reorganisatie van het primaire proces en het gebruik van een ander belastingpakket. Verder worden in 2013 door GBLT voor de gemeenten Dronten, Nijkerk en Leusden gemeentelijke belastingen opgelegd. In het controleplan 2013 zijn de uit te voeren controles beschreven. In het eerste kwartaal zijn de interne controlewerkzaamheden volgens planning uitgevoerd. Overige ontwikkelingen GBLT blijft sterk in ontwikkeling. De belangrijkste ontwikkelingen die in 2013 verder nog zullen plaatsvinden zijn: 1. Besluitvorming over de (al dan niet nieuwe) kantoorlocatie van GBLT in de gemeente Zwolle; 2. Het traject dat in werd 2012 gestart voor het vernieuwen van het IT netwerk en de infrastructuur wordt afgerond. 3. Voorbereiding en aanbesteden van de outsourcing van ICT diensten. 4. Uitvoering Lean in de organisatie door enerzijds structurele aandacht voor lean houding en gedrag en anderzijds een lean optimaliseringsslag op de werkprocessen (met o.a. de resultaten van het project Gespreid en gecombineerd opleggen en innen van aanslagen alsook die m.b.t. de uniformering van heffingstechnologische taken voor meerdere waterschapsdeelnemers) 5. De aansluiting van nieuwe deelnemers bij GBLT. 11

12 Belastingopbrengsten In de hierna volgende tabel zijn de tot en met 31 maart 2013 gegenereerde opbrengsten voor het belastingjaar 2013 voor de waterschapsdeelnemers weergegeven. In de tabel wordt ook een prognose van de realisatie aan het einde van het belastingjaar (EoY) afgegeven. De realisatiecijfers betreffen het netto opgelegde bedrag (= oplegging minus verminderingen naar aanleiding van bezwaarschriften) Waterschapsbelastingen bedragen in x I II III Realisatie Kerncijfers Begroting Verschil Realisatie Prognose Verschil tussen tot en met EoY tussen t/m GBLT Waterschap begroting en 31-mrt-13 prognose 31-mrt-13 kerncijfers EoY en kerncijfers ( II -/- I ) ( IV -/- I ) zuiveringsheffing woonruimten bedrijfsruimten (882) (1.187) totaal zuiveringsheffing (792) (1.187) watersysteemheffing verontreinigingsheffing woonruimten (14) verontreinigingsheffing bedrijfsruimten ingezetenen (761) gebouwd ongebouwd (19) ongebouwd natuurterreinen (1) totaal watersysteemheffing (505) totale belastingopbrengst (1.297) (1.187) IV Zuiveringsheffing De per 31 maart 2013 totaal gegenereerde opbrengst zuiveringsheffing (woonruimten en bedrijfsruimten) is ruim 2 mln. hoger dan de gerealiseerde opbrengst voor het belastingjaar Dit verschil is als volgt weer te geven. bedragen in x realisatie realisatie verschil tussen tot en met tot en met 2013 en mrt mrt-13 zuiveringsheffing woonruimten zuiveringsheffing bedrijfsruimten (2.121) totaal zuiveringsheffing Ten opzichte van het door GBLT afgegeven advies voor de begrotingen van de deelnemers (kerncijfers) komt de totale realisatie 2013 van deze heffingen ultimo maart 2013 echter bijna 5,5 mln. lager uit. In tabelvorm ziet dat er als volgt uit. bedragen in x Kerncijfers realisatie verschil tussen GBLT tot en met 2013 en mrt-13 zuiveringsheffing woonruimten (954) zuiveringsheffing bedrijfsruimten (4.560) totaal zuiveringsheffing (5.514) 12

13 Medio 2012 is de nieuwe belastingapplicatie in gebruik genomen. Door de conversie van gegevens vanuit de oude naar de nieuwe applicatie zijn diverse objecten om verschillende redenen geblokkeerd zodat nog geen aanslag werd opgelegd. Eind tweede kwartaal zullen deze zijn gedeblokkeerd en zullen zij in de aanslagregeling betrokken zijn, waardoor een realistischer beeld ontstaat over de gegenereerde opbrengst. De resultaten uit het SMQ onderzoek die al deels in het eerste kwartaal zijn verwerkt zullen aan het eind van het tweede kwartaal volledig zichtbaar zijn. Daarnaast wordt door diverse grotere bedrijfslozers kritisch naar zowel het productieproces als naar de afvalwaterstromen gekeken. Enerzijds tracht men door goodhousekeeping de afvalwaterstromen te reduceren, anderzijds wordt overwogen het afvalwater zelf te gaan (voor)zuiveren. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de (nog) op te leggen aanslagen. Het daadwerkelijk effect hiervan en de mogelijk nog te realiseren opbrengsten ten aanzien van nog geblokkeerd objecten maken dat de uiteindelijke realisatie moeilijk kan worden ingeschat. Inmiddels is bekend dat bij één van de waterschappen een groot meetbedrijf daadwerkelijk gaat voorzuiveren. Dit veroorzaakt een daling in het aantal vervuilingseenheden met ofwel een bedrag van bijna 1,2 mln. Voor de prognose van het opgelegde bedrag aan het eind van het belastingjaar wordt vooralsnog uitgegaan van de voorgestelde kerncijfers 2013 nadat daarop het hiervoor vermelde bedrag is gecorrigeerd. Watersysteemheffing Voor de aanslagen verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen is het opgelegde bedrag ruim 4 mln. hoger dan het voor 2012 gerealiseerde bedrag, echter ten opzichte van het door GBLT afgegeven advies voor de begrotingen komt de realisatie bijna 1,2 mln. lager uit. In de volgende tabellen zijn die verschillen weggegeven. bedragen in x realisatie realisatie verschil tussen tot en met tot en met 2013 en mrt mrt-13 verontreinigingsheffing woonruimten (55) verontreinigingsheffing bedrijfsruimten (52) ingezetenen totaal watersysteemheffing bedragen in x Kerncijfers realisatie verschil tussen GBLT tot en met 2013 en mrt-13 verontreinigingsheffing woonruimten (65) verontreinigingsheffing bedrijfsruimten (135) ingezetenen (984) totaal watersysteemheffing (1.184) Ook voor de watersysteemheffing ingezetenen geldt dat ten gevolge van het in gebruik nemen van een nieuwe belastingapplicatie diverse objecten om verschillende redenen zijn geblokkeerd. Eind tweede kwartaal zullen ook deze zijn gedeblokkeerd en zullen de zij in de aanslagregeling worden betrokken, waardoor een realistischer beeld ontstaat over de gegenereerde opbrengst. Met het opleggen van de aanslagen watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen is kort geleden een aanvang gemaakt. De aanslagoplegging loopt nog enige maanden (gefaseerd) door. De prognose van het opgelegde bedrag aan het eind van het belastingjaar wordt ook voor de watersysteemheffing gesteld op de kerncijfers

14 Gemeentebelastingen bedragen in x I II III Begroting Realisatie Verschil Prognose Verschil 2013 tot en met tussen EoY tussen Gemeente 31-mrt-13 realisatie prognose en begroting EoY en begroting ( II -/- I ) ( III -/- I ) onroerendzaakbelasting eigenaar woning , ,0 (623,0) ,0 0,0 eigenaar niet woning 5.376, ,0 (1.587,0) 5.376,0 0,0 gebruiker niet woning 3.456, ,0 (858,0) 3.456,0 0,0 totaal onroerendzaakbelasting , ,0 (3.068,0) ,0 0,0 overige belastingen rioolheffing 6.681, ,0 (546,0) 6.681,0 0,0 afvalstoffenheffing/reinigingsheffing 8.520, ,0 (1.160,0) 8.520,0 0,0 hondenbelasting 679,0 683,0 4,0 679,0 0,0 toeristenbelasting 1.245,0 0,0 (1.245,0) 1.245,0 0,0 forensenbelasting 190,0 0,0 (190,0) 190,0 0,0 totaal overige belastingen , ,0 (3.137,0) ,0 0,0 totale belastingopbrengst , ,0 (6.205,0) ,0 0,0 De realisatie onroerendzaakbelasting 2013 blijft per 31 maart 2013 ruim 3 mln. achter op de gemeentelijke begrotingen. Medio 2012 is de nieuwe belastingapplicatie in gebruik genomen. Door de conversie van gegevens vanuit de oude naar de nieuwe applicatie zijn diverse objecten om verschillende redenen geblokkeerd waardoor geen aanslagen werden opgelegd. Deze geblokkeerde objecten zullen aan het eind van het tweede kwartaal zijn verwerkt en de opbrengsten hieruit zijn in de aanslagregeling betrokken. Mogelijk zullen ook nog verminderingen worden verleend. Vooralsnog wordt er daarom van uitgegaan dat de realisatie van de diverse belastingsoorten aan het eind van het belastingjaar zal overeenkomen met de in de begroting 2013 opgenomen bedragen. 14

15 Financiële rapportage Op deze pagina treft u de financiële gegevens op hoofdlijnen aan. GBLT werkt met een begroting van bijna 25 mln. In dit bedrag zit ruim 5 mln. voor het afnemen van WOZ- en andere gegevens (b.v. KvK). Het begrotingsbedrag wordt volledig gebruikt voor de heffing en de inning van belastinggelden. De deelnemers dragen voor een bedrag van ruim 20 mln. bij aan GBLT. Verder is ruim 4,6 mln. begroot voor in rekening gebrachte (wettelijke) kosten van aanmaningen en dwangbevelen in verband met het niet tijdig betalen van belastingaanslagen. bedragen in x begroting realisatie percentage uitputting t/m v/d begroting LASTEN 1 Rente en afschrijvingen % 2 Personeelslasten % 3 Goederen en diensten van derden % 4 Bijdragen aan derden 0 0 0% 5 Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien % TOTAAL LASTEN % BATEN 1 Financiële baten % 2 Personeelsbaten % 3 Goederen en diensten aan derden % 4 Bijdragen van derden 0 0 0% 5 Waterschaps- en gemeentebelastingen % 6 Interne verrekeningen 0 0 0% TOTAAL BATEN % Zowel aan de lastenzijde als aan de batenkant worden op dit moment geen belangrijke over- en onderschrijdingen van de budgetten verwacht. 15

16 INK prestatie-indicatoren Hierna is een overzicht opgenomen van de voor INK prestatie-indicatoren. De verantwoording is in de volgende kleuren vermeld. Gehaald Niet gehaald Nog lopend en op een later tijdstip te meten STAKEHOLDER: MEDEWERKERS Succesbepalende factor Prestatie-indicator Norm Goede en veilige werkomstandigheden Werkplekken aangepast aan nieuwe medewerker 100% Ingerichte en werkende BHV organisatie Wettelijke norm Aantal bedrijfsongevallen 0 RI&E en vervolgacties conform planning 100% Aantal consulten bij vertrouwenspersoon Nulmeting uitvoeren Ziekteverzuimpercentage < 5% 1 Verzuimfrequentie < 1,5 1 Toekomstgericht Resultaat medewerkertevredenheidsonderzoek Nulmeting uitvoeren Mogelijkheid tot ontwikkeling Betrokkenheid en zeggenschap Aantal uitgevoerde PVB gesprekken Volgens planning Realisatie uitputting opleidingsbudget > 90% < 100% Aantal interne verplaatsingen/promoties Frequentie werkoverleg Overleg vergaderingen met ondernemingsraad Artikel 24 overleg met ondernemingsraad Deelname aan verbetergroepen (INK) Nulmeting uitvoeren Maandelijks > 6 maal per jaar Wettelijke norm Volgens plan Toelichting op de niet gehaalde/niet meer haalbaar geachte normen: 1. Het ziekteverzuim (7,1%) ligt in het eerste kwartaal van 2013 hoger dan in het eerste kwartaal van Behalve door een aantal (niet werkgerelateerde) langdurige ziektegevallen komt dit vooral door griepgevallen. STAKEHOLDER: MAATSCHAPPIJ Succesbepalende factor Prestatie-indicator Norm Transparante organisatie Betrouwbare organisatie Verordeningen, beleidsregels, aankondigingen gepubliceerd Resultaten klanttevredenheidsonderzoek op website Controle jaarrekening door accountant Alle normen (voor zover van toepassing) zijn/worden gehaald. Volgens wettelijk kader < 2 maanden na het onderzoek Goedkeurende controleverklaring 16

17 STAKEHOLDER: BESTUUR EN FINANCIERS Succesbepalende factor Prestatie-indicator Norm Bedrijfszeker Uitgevoerde controles op volledigheid/juistheid van de bestanden Aantal metingen/controles bij bedrijven Verzending aanslagen Tijdige bestuursrapportage Verordeningen, beleidsregels, aankondigingen gepubliceerd Volgens controlprotocol Volgens planning Volgens planning Volgens P&C cyclus Volgens wettelijk kader Processen vastgelegd in procesbeschrijvingen 100% 1 Processen uitgevoerd volgens procesbeschrijvingen 100% 1 INK wordt ingezet als sturingsmodel Positiebepaling 2011 Aantal lagere overheden waarmee een SWO is gesloten Volgens strategie Efficiënt Aanslagen onbestelbaar retour < 0,2% 2 Bezwaar en beroepschriften gegrond verklaard < 0,5% Tijdige afhandeling van verzoekschriften Tijdige afhandeling van bezwaarschriften Tijdige afhandeling van klachten Tijdig innen van opgelegde aanslagen Volgens wettelijke termijn Volgens wettelijke termijn < 6 weken Openstaand bedrag 6 maanden na lvvd < 0,5% Gemiddelde perceptiekosten voor deelnemers < 4,9% Toekomstgericht Uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek Nulmeting uitvoeren Toelichting op de niet gehaalde/niet meer haalbaar geachte normen: 1. Eind 2012 is een aanvang gemaakt met het beschrijven van de belangrijkste processen. In 2013 zullen in totaal 80 (deel)processen worden beschreven. Medio 2014 zal deze indicator gehaald gaan worden. 2. Het is nog niet mogelijk om voor de onbestelbaar retour ontvangen aanslagen nieuwe aanslagen met een nieuwe dagtekening te verzenden. In die zin ontbreekt vooralsnog informatie om te toetsen of al dan niet aan de norm wordt voldaan. De verwachting is dat dit bij de tweede bestuursrapportage wel mogelijk is. STAKEHOLDER: BELASTINGBETALER Succesbepalende factor Prestatie-indicator Norm Telefonische bereikbaarheid Bereikbaarheid 95% 1 Goede informatievoorziening Voor iedere bulkrun actuele info op website 100% Correcte bejegening Aantal (bejegenings)klachten 0 2 Juiste aanslag Tijdige afhandeling Aanslagen onbestelbaar retour < 0,2% Bezwaar en beroepschriften gegrond verklaard < 0,5% Verzoekschriften toegewezen < 1% Verzending aanslagen Tijdige afhandeling van verzoekschriften Tijdige afhandeling van bezwaarschriften Tijdige afhandeling van klachten Tijdig innen van opgelegde aanslagen Volgens planning Volgens wettelijke termijn Volgens wettelijke termijn < 6 weken Openstaand bedrag 6 maanden na lvvd < 0,5% Klanttevredenheid Uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek Nulmeting uitvoeren 17

18 Toelichting op de niet gehaalde/niet meer haalbaar geachte normen: 1. Medio februari 2013 is het dienstverleningshandvest in werking getreden en op de website gepubliceerd. In dit handvest wordt onder meer aangegeven hoe de telefonische bereikbaarheid van GBLT is geregeld. GBLT geeft daarbij aan in staat te zijn om 95% van alle telefoontjes in één keer op te nemen. Kort na het verzenden van de aanslagen en aanmaningen is dit niet gelukt. De verwachting is, dat de 95% in 2013 nog zeer ambitieus is; door te leren van fouten en door steeds betere planningen zal in de loop van de tijd naar dit percentage van 95 worden toegegroeid. 2. Van de 52 ingediende en afgehandelde klachten zijn er 2 in verband met onjuiste bejegening (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Betrokken medewerkers zijn hierop aangesproken. Alle klachten worden geanalyseerd en meegenomen in verbetertrajecten. 18

19 Prestatie-indicatoren en operationele afspraken deelnemers In de gemeenschappelijke regeling is de bestuurlijke verhouding tussen GBLT en de deelnemende waterschappen en gemeenten geregeld. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO), afgesloten tussen GBLT de waterschappen en de gemeenten, is een nadere precisering gegeven van de aard van de werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden worden uitgevoerd. De DVO bevat een lijst met prestatie-indicatoren en operationele afspraken die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering. Over de in die lijst voorkomende indicatoren en afspraken en de daarbij behorende normen, wordt in de volgende twee tabellen gerapporteerd. De verantwoording is in de volgende kleuren vermeld. Gehaald Niet gehaald Nog lopend en op een later tijdstip te meten A. Prestatie-indicatoren PRESTATIE-INDICATOREN ( PARAGRAAF 5.2 DVO) Prestatie-indicator Norm G/W Door de Nationale ombudsman gegrond verklaarde klachten = 0 over de handelingen van één van de bestuursorganen van GBLT. G/W Verzoekschriften worden tijdig afgehandeld < 8 weken G/W Bezwaarschriften tegen belastingaanslagen worden tijdig < 6 weken afgehandeld G Bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ waarde worden binnen het desbetreffende kalenderjaar tijdig afgehandeld G/W Er wordt gestreefd naar een zo snel mogelijke inning van de opgelegde aanslagen. Het openstaand bedrag is 6 maanden na de laatste vervaldag is < 0,5% W Als het oninbaar geleden bedrag zich (t.o.v. het netto opgelegde < 0,35% bedrag) bevindt binnen de uitvoeringstolerantie behoeft geen analyse aan de waterschappen te worden verstrekt, tenzij het waterschap dit verzoekt. G Als het totaal oninbaar geleden bedrag per gemeente zich (t.o.v. Gemeente Dronten 0,3 % het totale netto opgelegde bedrag) bevindt binnen de Gemeente Leusden 0,25 % uitvoeringstolerantie behoeft geen analyse aan de deelnemer te worden verstrekt, tenzij daarom wordt verzocht. Gemeente Nijkerk 0,25 % Alle normen (voor zover aan de orde) zijn gehaald. B. Operationele afspraken OPERATIONELE AFSPRAKEN MET GBLT ( PARAGRAAF 5.3 DVO) Afspraak Norm G/W De ontwerpbegroting wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt. < 1 mei G/W G/W G G/W W G G/W G/W De door het algemeen bestuur vastgestelde begroting wordt aan < 1 juli de deelnemers verstrekt. Een controleverklaring omtrent de gegenereerde < 1 april belastingopbrengsten wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt. Ten behoeve van de interne verwerking van resultaten door de < 1 maart na afloop van het verslagjaar deelnemers wordt een conceptjaarrekening voor accountantscontrole verstrekt. De (concept)jaarrekening wordt, inclusief controleverklaring, aan < 1 mei de deelnemers verstrekt. De concept belastingverordeningen of wijzigingen daarop < 1 september worden aan de deelnemers verstrekt. De voorstellen voor de belastingverordeningen of wijzigingen < 15 september voorafgaand aan het belastingjaar daarop worden aan de deelnemers verstrekt. De financiële rapportage wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt < 10 werkdagen na afloop van de rapportagemaand De voortgangsrapportage, inclusief de kerncijfers, wordt tijdig aan de deelnemers verstrekt < 10 werkdagen na afloop van de rapportageperiode 19

20 G/W De ontvangen belastinggelden worden tijdig aan de deelnemers wekelijks doorbetaald. G De vastgestelde WOZ beschikking worden tijdig verzonden < 28 februari G De jaarproductie aanslagen onroerendzaakbelastingen wordt < 28 februari tijdig verzonden. G De jaarproductie aanslagen rioolheffing wordt tijdig verzonden. < 28 februari G De jaarproductie aanslagen reinigingsrecht/afvalstoffenheffing < 28 februari wordt tijdig verzonden. G De jaarproductie aanslagen hondenbelasting wordt tijdig < 28 februari verzonden W De jaarproductie aanslagen gefaseerd < 1 maart zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing woonruimten en watersysteemheffing ingezetenen worden tijdig verzonden. G Diftar < 1 ste maand na afloop kwartaal W W W G G De door de deelnemers benodigde gegevens met betrekking tot grensoverschrijdend afvalwater (T-2) worden tijdig geleverd. De jaarproductie forfaitaire aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten worden tijdig verzonden. De jaarproductie voorlopige aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten worden tijdig verzonden. De jaarproductie aanslagen forensenbelasting wordt tijdig verzonden De jaarproductie aanslagen toeristenbelasting wordt tijdig verzonden < 1 april gefaseerd < 1 april gefaseerd < 1 april < 31 mei Voorlopige aanslagen lopend jaar en definitieve aanslagen voorgaand jaar < 31 mei Voorlopige aanslagen lopend jaar en definitieve aanslagen voorgaand jaar De aanslagen worden (gefaseerd) in de maanden maart t/m juni opgelegd. Binnen 6 weken na de adviesaanvraag wordt het advies aan GBLT verstrekt. Aantal definitief gemaakte VA < 31 december (T+1) 98% < 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar W De jaarproductie aanslagen watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd worden tijdig verzonden. W Advisering over de hoogte van de vervuilingswaarde voor definitieve aanslagen voor meetbedrijven. W De definitieve aanslagen zuiveringsheffing/verontreinigingheffing voor bedrijfsruimten (jaar t-1) worden tijdig opgelegd De deelnemers leveren hun vastgestelde begroting digitaal aan. W/G De deelnemers melden wijzigingen in hun kwijtscheldingsbeleid. < 1 december voorafgaand aan het belastingjaar. W W Jaarlijks wordt een overleg met de deelnemers over de te volgen communicatiestrategie voor het komende jaar georganiseerd. Het GBLT is zowel telefonisch als via de website bereikbaar voor de belastingplichtigen. GBLT overlegt met de deelnemers over de ontwikkelingen met betrekking tot de heffingseenheden Alle normen (voor zover aan de orde) zijn gehaald. < 1 oktober 1. telefonische bereikbaarheid op werkdagen van uur tot uur; 2. de website is 24 uur per dag bereikbaar. 2x per jaar < 1 april voorafgaand aan het begrotingsjaar < 15 september voorafgaand aan het begrotingsjaar 20

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7. Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum 21-03-2014 Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... - 2 - Voorwoord... - 3

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-1 Toonaangevend in belastingen berap 2012-01 versie def 3.doc 8 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Inleiding - 3 - Opbouw van de bestuursrapportage - 3 - Economische

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017

Begroting GBLT 2014. Meerjarenraming 2015-2017 Begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 6b ontwerpbegroting 2014 tbv ab 100713.doc 30 maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. DATUM 4 juni 212 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx

Jaarverslag. 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx Jaarverslag 2014 2014 jaarverslag (concept 0.5).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Kerngegevens...5 Leeswijzer...6 Hoofdstuk 1 Programma s...7 Programma 1 Heffing en inning van belastingen...

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.3).docx

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.3).docx Bestuursrapportage 2016-1 concept berap 2016-1 (versie 0.3).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurlijke samenvatting...3 Leeswijzer...4 Hoofdstuk 1 De paragrafen...5 Paragraaf 10 Bedrijfsvoering...

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.1).docx

Bestuursrapportage concept berap (versie 0.1).docx Bestuursrapportage 2015-2 concept berap 2015-2 (versie 0.1).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Bestuurlijk... 3 Tactisch... 3 Operationeel... 3 Hoofdstuk 1 Programma s...5 Programma 1

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Begroting en meerjarenraming

Begroting en meerjarenraming Begroting en meerjarenraming 2016-2019 2016 ontwerpbegroting (concept 0.9).docx 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bestuurssamenvatting...3 Inleiding... 3 Opbouw begrotingsdocument... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012

VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 Gemeente Den Haag Ons kenmerk PBS/2011.240 RIS 181986 VASTSTELLEN REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: met ingang van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming

Gewijzigde begroting GBLT Meerjarenraming Gewijzigde begroting GBLT 2014 en Meerjarenraming 2015-2017 De (door) ontwikkeling van GBLT agendapunt 5 gewijzigde begroting 2014 (versie 1 0).doc 08-08-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Bestuurssamenvatting

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013

gemeente Eindhoven Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5570 Inboeknummer 13bst01755 Beslisdatum B&W 15 oktober 2013 Dossiernummer 13.42.251 Raadsvoorstelinzake controleplan accountant 2013 Inleiding Vanaf boekjaar 2010 is

Nadere informatie

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar

Fractie Heusden Één. Rekening houden met bezwaren van het voorgaand jaar Fractie Heusden Één Ons kenmerk: Uw brief van: 7 april 2008 Behandeld door: Dhr. E.F. Roosenboom Doorkiesnummer: (073) 513 17 89 E-mailadres: info@heusden.nl Onderwerp: OZB-aanslagen/WOZ-beschikkingen

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR. 1 oktober 2015 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel Algemeen bestuur VERGADER STUK AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 15 september 2015 Bedrijfsbureau S.Stiphout R. v. Hussel AGENDAPUNT Nagezonden per mail ONDERWERP Voorstel Besluitvormend De leden van het

Nadere informatie

Cocensus. Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen

Cocensus. Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen Cocensus Samenwerkingsorganisatie Gemeentelijke belastingen Deelnemers aan de GR Haarlem 2007 Haarlemmermeer 2007 Hillegom 2009 Beverwijk 2010 Wormerland 2012 Oostzaan 2012 Alkmaar 2014 Heerhugowaard 2014

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld.

ALGEMEEN BESTUUR. Omdat ook een aantal tekstuele aanpassingen moesten worden verricht is een geheel nieuwe (gewijzigde) begroting opgesteld. VERGADERDAT UM AF DEL ING 25 november 2013 Bedrijfsbureau ST UKDAT UM NAAM ST ELL ER 18 november 2013 Bram van Bilsen ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 ONDERWERP Gewijzigde 2014 en gewijzigd meerjarenperspectief

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015

Naam Werkvoorziening Noord-Kennemerland Paginanummer opnemen! Ja, stukken zijn ontvangen. JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Meerjarenraming

Meerjarenraming Begroting GBLT 2015 en Meerjarenraming 2016-2018 De ontwikkeling van GBLT in een nieuw huis 12 mei 2014 AB-versie ontwerpbegroting 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel

3. Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 mei 2013 Redactioneel DAT UM 10 juli 2013 VERSLAG VAN BESPREKING Algemeen Bestuur DATUM BESPREKING 10 juli 2013 DEELNEMERS De heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Broens, de heer Oggel, de heer Maenhout,

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Betreft Raadsvoorstel inzake de toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Vergaderdatum 12 december 2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad

Nadere informatie

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt

Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt Voorstel voor bestuur Vergaderdatum 6 juli 2016 Onderwerp Rapportage verbijzonderde interne controle 2015 Agendapunt 5 b Kenmerk B2016/u1320 Portefeuillehouder W. Stegeman Opsteller/indiener M.J. Donker

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Rapport Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Een onderzoek naar het door de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering nadat de belastingaanslag is verminderd en naar de informatieverstrekking

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad,

AAN DE GEMEENTERAAD. Geachte raad, Voorbereidende raadsvergadering: 28 augustus 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 18 september 2012 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/50 Datum : 7 augustus 2012 Onderwerp

Nadere informatie

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN.

REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. REGLEMENT AUTOMATISCHE INCASSO GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. ALGEMEEN. In een aantal belastingverordeningen wordt de mogelijkheid geboden om in afwijking van de hoofdregel (betaling in twee termijnen) het

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005

REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 RIS122936_23-DEC-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk GBD/2004.25916 RIS 122936 REGELING GECOMBINEERDE AANSLAG EN AUTOMATISCHE INCASSO 2005 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - de artikelen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie