Verantwoording Belastingen opbrengsten Tricijn belastingen Westeinde DD Harderwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl"

Transcriptie

1 Verantwoording Belastingen opbrengsten Tricijn belastingen Westeinde DD Harderwijk

2 Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING BELASTINGINKOMSTEN PER WATERSCHAP OVERZICHTEN PER WATERSCHAP OVERZICHTEN BELASTINGGEGEVENS IBS ACCOUNTANTSVERKLARINGEN INZAKE OPBRENGSTEN IBS OVERZICHTEN VITENS INCL ACCOUNTANTSVERKLARING

3 Inleiding Deze verantwoording belastingopbrengsten 2010 is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1. Belastinginkomsten per waterschap Hoofdstuk 2 Overzichten per waterschap Hoofdstuk 3 Overzichten belastinggegevens IBS Hoofdstuk 4 Accountantsverklaringen inzake opbrengsten IBS Hoofdstuk 5 Overzichten Vitens incl accountantsverklaring Tricijn Belastingen verzorgt de heffing en de inning van de waterschapsbelastingen voor de waterschappen Vallei en Eem, Veluwe en Zuiderzeeland. De heffing en inning van deze belastingen ent een tweetal trajecten. Enerzijds is er aanslagoplegging en inning via het eigen IBS systeem. Deze belastinggegevens worden door de accountant van een accountantsverklaring voorzien. Anderzijds wordt er geheven en geind via het automatiseringssysteen van Vitens Waterbedrijf. Ten aanzien van de door Vitens geheven en geinde belastingen wordt door de accountant van Vitens een verklaring afgegeven. In deze verantwoording treft u de toelichtingen en analyses aan van de gerealiseerde heffings- en innings-resultaten over 2010 en de openstaande belastingposten. Hoofdstuk 1 gaat per waterschap in op alle relevante gegevens die spelen ten aanzien van de belastingheffing en inning per belastingsoort, ongeacht de wijze van heffing en inning. Hoofdstuk 2 is hierbij een bijlage met daarin opnieuw de volledige opbrengsten. Hoofdstuk 3 betreft de door de accountant te waarmerken belastinggegevens, gevolgd door de accountantsverklaringen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 treft u de belastinggegevens inzake de heffing en inning via het Vitens systeem. 3

4 1. Belastinginkomsten per waterschap Algemeen: Het jaar 2010 is een jaar waarin de economische situatie voor een derde jaar op rij wordt gekenmerkt door onzekerheden en teruggang. Deze economische situatie leidt bij de deelnemers van Tricijn tot behoudend gedrag ten aanzien van tariefsontwikkeling en belastinginning. De tarieven worden slechts gering verhoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Deze tariefsontwikkeling stond in 2010 onder zware druk door bezuinigingsmaatregelen die geïnitieerd zijn door de Rijksoverheid en eigen beleid. De verwachtingen omtrent de innings-realisatie zijn gebaseerd op een beeld waarbij dit grotere problemen gaat opleveren als in voorgaande jaren. Het daarom mooi te constateren dat Tricijn Belastingen naast goede resultaten van de eigen organisatie, ten aanzien van de heffing en inning opnieuw betere prestaties levert als voorgaande jaren. Een hogere aanslagoplegging die in een snellere termijn is gerealiseerd als voorgaande jaren bevestigd dit. Daarnaast is het inningspercentage van de gerealiseerde opbrengsten opnieuw hoger als voorgaande jaren. De openstaande belastingdebiteuren per het einde jaar zijn opnieuw lager dan voorgaande jaren. Geconcludeerd mag worden dat Tricijn de doelstelling voor de oprichting heeft gerealiseerd en aangetoond heeft van toegevoegde waarde te zijn voor alle deelnemende waterschappen. Tricijn Belastingen is klaar voor de volgende fase: fuseren met zusterorganisatie Lococensus. Rechtmatigheid Conform het controleprotocol is in 2010 verbijzonderde interne controle uitgevoerd. De controleprogramma s zijn vooraf afgestemd met de accountant. De uitgevoerde controles hebben een aantal bevindingen opgeleverd welke onderstaand per categorie van uitgevoerde verbijzonderde interne controle behandeld worden. Er is één bevinding met een fout geconstateerd. De overige bevindingen betreffen alle onzekerheden of zijn procedureel van aard. De omvang van deze onzekerheden zijn gezamenlijk niet hoger dan de toleranties in het controleprotocol van Tricijn Belastingen. Derhalve leiden deze bevindingen niet tot een onthouding van of een beperkte rechtmatigheidsverklaring. Onderstaand wordt ingegaan op de verbijzonderde interne controle. Belastingheffing De verbijzonderde interne controle op de belastingheffing heeft drie bevindingen opgeleverd. Een daarvan betreft procedurele bevindingen ten aanzien van de verontreinigingsheffing. Een andere bevinding betreft de watersysteemheffing en is inzake de door de waterschappen aan te leveren informatie. De voorgestelde maatregelen zijn middels de SLA in 2011 afgedekt. De derde bevinding betreft een tweetal constateringen van onvolledige aanslagoplegging. Deze bevinding leidt tot een geschatte onzekerheid van ten aanzien van de opbrengsten zuiveringsheffing bij het waterschap Vallei en Eem en een geschatte onzekerheid van van de opbrengsten zuiveringsheffing bij waterschap Zuiderzeeland. De tolerantiewaarde van 3% zijn respectievelijk en De geschatte onzekerheden blijven hier ruimschoots onder. Kwijtschelding Met betrekking tot de verbijzonderde interne controle is over 2010 gebleken dat er in één geval sprake is van onterechte verlening van kwijtschelding. Het betrof een kwijtschelding ten behoeve van het Waterschap Veluwe. Indien de uitkomst van deze bevinding wordt afgezet op het totaal van de voor Waterschap Veluwe verleende kwijtschelding van leidt dit tot een fout van De in het controle protocol opgenomen foutmarge voor Waterschap Veluwe bedraagt in Overige bevindingen betreffende kwijtschelding zijn met name gericht op vastlegging en controles op juistheid en volledigheid. De aanbevelingen betreffende deze bevindingen worden in 2011 geïmplementeerd. Oninbaar De verbijzonderde interne controle van de oninbaarverklaringen heeft een procedurele bevinding opgeleverd welke in 2011 zal worden geïmplementeerd. Het betreft hier met name de goedkeuring van de oninbaarverklaringen door het Algemeen Bestuur. Voor de rechtmatigheid heeft deze bevinding geen gevolgen. Stopcodes 4

5 De verbijzonderde interne controle van de stopcodes heeft een tweetal procedurele bevindingen opgeleverd welke in 2011 zullen worden geïmplementeerd. Het betreft hier met name beleidsmatige aspecten inzake stopcodes en implementatie van structureel beheer van stopcodes in het proces van de afdeling invordering. Ten overvloede zij vermeldt dat stopcodes geen gevolgen hebben voor belastingheffing, alleen voor inning. Ten aanzien van de rechtmatigheid hebben deze bevindingen geen gevolgen. 5

6 Waterschap Vallei en Eem Opbrengsten Waterschap Vallei en Eem x Nog op te Verwachting Verschil Jaarrek. Begroting Opgelegd leggen Opbrengst Verwachting Heffingsjaar in e.v / begroting Verontreinigingheffing Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing , ,3-404 Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding Oninbaar/schuldsanering Netto belastingopbrengst Geringe verschillen met begroting waterschap door afronding kwijtschelding en oninbaar. Verschillen met kerngegevens kleiner als worden niet toegelicht. Zuiveringsheffing huishoudens 2010 Het bruto bedrag wat is opgelegd t/m 31 december 2010 bedraagt Het bedrag wat is verminderd t/m 31 december 2010 bedraagt Het netto gerealiseerde bedrag komt hiermee op Het negatieve verschil ten opzicht van de begroting komt met name door de verminderingen (bezwaren en in-uithuizingen). Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven 2010 De netto gerealiseerde bedragen op voor de belastingjaren 2007 t/m 2010 zijn: Netto opgelegd verminderingen / ve (begroting ) / 652 ve / ve (begroting ) / 1006 ve / ve (begroting ) / ve / ve (begroting ) / ve De aanslagen van het belastingjaar 2007 zijn volledig opgelegd. Voor 2008 zijn er nog 9 aanslagen die definitief vastgesteld moeten worden. Er zijn twee grote bedrijven, waarop dit moment gesprekken en controles worden uitgevoerd. Als voor deze bedrijven de definitieve aanslagen hoger worden vastgesteld ten opzicht van de voorlopige aanslagen, dan zal dit invloed hebben op de opbrengsten van de belastingjaren 2009 en Gezien de fase waarin de gesprekken zich bevinden is geen inschatting te maken van opbrengsten die hieruit voortvloeien. In bovenstaande bedragen zijn geen opgelegde boetes opgenomen. Het verschil tussen de geprognosticeerde en gerealiseerde opbrengsten van belastingjaar 2010 zal in 2011 en de navolgende jaar opgelegd worden als de aangiften definitief worden vastgesteld. Watersysteemheffing gebouwd 2010 Het positieve verschil tussen de begroting en de realisatie is gerealiseerd door de waardestijging WOZ in De 4 jaarruns met de dagtekeningen 6 april 2010, 4 mei 2010, 4 juni 2010 en 6 juli 2010 zijn volgens de planning verstuurd. De aanslagen zijn voor 99% opgelegd, de resterende 1%, waaronder de geblokkeerde objecten, zullen in de loop van het jaar 2011 in de heffing worden betrokken. De prognose is, dat een bedrag van circa nog opgelegd zal worden. 6

7 Watersysteemheffing ongebouwd 2010 De afdeling bezwaar en beroep is op dit moment bezig met de afhandeling van de bezwaarschriften gericht tegen de aanslag watersysteemheffing natuur. De uitspraken op deze bezwaren kunnen eventueel van invloed zijn op de opbrengsten (positief of negatief). Gezien de fase van de afhandeling zijn de gevolgen momenteel niet te concretiseren. Kwijtschelding en Oninbaar Het werkelijk kwijtgescholden bedrag ( ) is lager dan het begrote bedrag ( ), doch hoger als voorgaand jaar. De reden hiervoor is gelegen in meerdere oorzaken. Door verdergaande samenwerking met gemeenten inzake automatische aanlevering wordt er meer kwijtgescholden omdat nu alle belastingplichtigen die recht hebben op kwijtschelding dit ook daadwerkelijk krijgen. Daarnaast speelt de verslechterde economische situatie een rol. In de post oninbaar is een bedrag van veroorzaakt door een faillissement van een hotel in Amersfoort. Het resterende bedrag van de oninbare vorderingen wordt vrijwel geheel bepaald door geringe bedragen waarvan de invordering economische gezien niet aantrekkelijk is. De post oninbaar bevat een bedrag van voor schuldsanering. Oude jaren Afloop nog op te leggen aanslagen ult 2009 Waterschap Vallei en Eem x Nog op te Totaal nog Opgelegd nog op te leggen Nog op te op te in 2010 Opgelegd Verwachting Verwachting Totaal leggen en leggen leggen 31- over 2008 in 2010 Nog op te Nog op te prognose / voorgnd e.v. over 2009 leggen 2008 leggen 2009 oude jaren prognose Verontreinigingheffing Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding Oninbaarheid Netto belastingopbrengst Zuiveringsheffing huishoudens (WVO-W) In het heffingsjaar 2009 is het negatieve verschil tussen de begroting en hetgeen is gerealiseerd, ontstaan door het feit dat in het gerealiseerde bedrag de kwijtscheldingen en verminderingen zijn verwerkt. Het bedrag aan verminderingen en kwijtscheldingen bedraagt en het totale bedrag door uithuizingen(vitens) bedraagt Zuiveringsheffing bedrijven (WVO-B) Ook bij de bedrijven is in heffingsjaar 2009 in het gerealiseerde bedrag het aantal verminderingen inbegrepen. Het bedrag aan verminderingen bedraagt In de eerste kwartaal van 2011 worden de rest van de aangiftes definitief vastgesteld, Hierdoor kan nog een verschuiving richting de begroting plaatsvinden. De verwachting is dat de prognose wordt gehaald. Pas als alle voorlopige aanslagen definitief zijn vastgesteld zal blijken of de prognose daadwerkelijk gehaald is. Debiteurenpositie Onderstaande tabel geeft de debiteurenpositie van het waterschap Vallei en Eem weer per eind december Belastingjaar Watersysteemheffing Zuiveringsheffing bedrijven Zuiveringsheffing woningen Totaal gerangschikt op "oudheid" aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag < 6 maand , , , ,82 6 < 12 maand , , , ,01 12 < 24 maand , , , ,50 > 24 maand , ,25 0 0, , t/m , , , ,35 7

8 Het debiteurensaldo per einde 2010 is circa lager dan per einde Het totaal van de openstaande posten ouder als 6 maanden bedraagt en is daarmee lager dan het vergelijkbare bedrag in 2009 ( ). Dit is 0,91% van de belastingopbrengst van Onderstaande tabel geeft inzicht in de geblokkeerde subjecten in het debiteurenbestand van waterschap Vallei en Eem per eind Waterschap OB BZW KWS LV Beslagen Overig Totaal Vallei en Eem (aantal) Vallei en Eem (bedrag) , , , , , , ,99 OB = Onbestelbaar retour gekomen (adresonderzoek noodzakelijk) BZW = Bezwaarschrift tegen aanslag of tegen kosten/rente KWS = Geblokkeerd gedurende behandelperiode aanvraag kwijtschelding LV = Loonvordering aangekondigd of ingediend Beslagen = Ligt bij deurwaarder i.v.m. beslagmaatregelen In vergelijking met de stand ultimo 2009 is het aantal stopcodes gedaald met De stand destijds was stopcodes voor een bedrag van Dubieuze debiteuren Het al dan niet vormen van een voorziening, en de te hanteren berekeningswijze, is een besluit van het waterschap. Tricijn heeft hierin een adviserende rol en op verzoek van het waterschap Vallei en Eem wordt hierop kort ingegaan. Gezien de verhoogde kans op oninbaarheid gedurende de economische crisis en met inachtneming van de reguliere oninbaarstelling (buiten de oude jaren om) is aanpassing van het geraamde bedrag niet gewenst. Onderstaande berekening is een mogelijke benaderingswijze en dient ter argumentatie van bovenstaand advies. Het totaal openstaand saldo dat langer open staat dan 6 maanden bedraagt ,-. Hiervan staat een bedrag van ca langer open dan één jaar. Om dit bedrag volledig te kwalificeren als dubieus is te voorbarig. Er lopen immers betalingsregelingen en er liggen beslagen die mogelijk nog geëffectueerd kunnen worden. In 2010 is een bedrag van ca oninbaar geleden (grotendeels voor de jaren 2009 en ouder, oninbaar voor 2010 is erg laag omdat voor deze vorderingen nog niet alle invorderstappen zijn doorlopen) en een bedrag van voor schuldsaneringen afgeboekt. Uitgaande van de percentages voor dubieus, kan er op de huidige debiteurenpositie een voorziening gevormd te worden van In deze berekening methodiek wordt per boekjaar een oplopend percentage als oninbaar bepaald en gebruikt voor de voorziening berekening (2010: 10%; 2009: 20%; 2008: 25%; 2007: 50%; 2006 en ouder 100%). Met name in de recente jaren zijn deze percentages hoger als voorgaande jaren uit voorzichtheidsprincipe. De openstaande vorderingen uit de jaren betreffen hoofdzakelijk lopende procedures. 8

9 Vallei en Eem Jaar Openstaand Dubieus ,00 0, ,00 0, ,12 62, ,74 13, ,47 0, ,70 0, ,45 267, , , , , , , , ,33 Totaal , ,79 9

10 Waterschap Veluwe Opbrengsten Waterschap Veluwe x Nog op te Verwachting Verschil Jaarrek. Begroting Opgelegd leggen Opbrengst Verwachting Heffingsjaar in e.v / begroting Verontreinigingheffing 0 Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding Oninbaarheid Netto belastingopbrengst Geringe verschillen met begroting waterschap door afronding kwijtschelding en oninbaar. Verschillen met kerngegevens kleiner als worden niet toegelicht. Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing huishoudens 2010 Het bruto bedrag wat is opgelegd t/m 31 december 2010 bedraagt Het bedrag wat is verminderd t/m 31 december 2010 bedraagt Het netto gerealiseerde bedrag komt hiermee op Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijven 2010 Het verschil tussen de geprognosticeerde en de begrote opbrengsten wordt veroorzaakt door het (bekende) feit, dat dit jaar alleen de forfaitaire aanslagen definitief zijn opgelegd. De machtigingen en aangiften worden in het heffingsjaar 2011 (en de navolgende belastingjaren) definitief vastgesteld, waardoor er een verschuiving richting de begroting zal plaatsvinden. De afdeling aanslagregeling zal in het eerste kwartaal de definitieve aanslagen van belasting jaar 2008 en 2009 afronden. Op grond van de resultaten (realisatie) van deze jaren zal in eerste marap de definitieve prognose voor het jaar 2010 gemaakt worden. Watersysteemheffing 2010 Het positieve verschil tussen de begroting en de verwachte realisatie is naar aanleiding van de waardestijging in 2009 berekend. De 4 jaarruns met de dagtekeningen 6 april 2010, 4 mei 2010, 4 juni 2010 en 6 juli 2010 zijn volgens de planning verstuurd. De aanslagen zijn voor 99% opgelegd, de resterende 1%, waaronder de geblokkeerde objecten, zullen in de loop van het jaar in de heffing worden betrokken. De prognose is dat nog ongeveer zal nog opgelegd worden. Kwijtschelding en Oninbaar Het werkelijk kwijtgescholden bedrag ( ) is lager dan voorgaand jaar. Een eenduidige reden is hier niet voor aan te wijzen. Het grootste deel van de kosten voor oninbaar wordt verorrzaakt door geringe bedragen waarvan de invordering economische gezien niet aantrekkelijk is (Vitens posten ).Er zijn geen posten groter dan afgeboekt. De post oninbaar bevat een bedrag van voor schuldsanering. 10

11 Oude jaren Afloop nog op te leggen aanslagen ult 2009 Waterschap Veluwe x leggen Nog op te op te in 2010 Opgelegd Verwachting Verwachting Totaal nog op te 2008 en leggen leggen 31- over 2008 in 2010 Nog op te Nog op te prognose leggen 31- voorgnd e.v. over 2009 leggen 2008 leggen 2009 oude jaren / Verontreinigingheffing Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding Oninbaarheid Netto belastingopbrengst Zuiveringsheffing huishoudens (WVO-W) In het heffingsjaar 2009 is het negatieve verschil tussen de begroting en hetgeen is gerealiseerd ontstaan, door het feit dat in het gerealiseerde bedrag de kwijtscheldingen en verminderingen zijn verwerkt. Het bedrag aan verminderingen en kwijtscheldingen bedraagt en het totale bedrag door uitverhuizingen(vitens) bedraagt Zuiveringsheffing bedrijven (WVO-B) Ook bij de bedrijven is in heffingsjaar 2009 in het gerealiseerde bedrag het aantal verminderingen inbegrepen. Het bedrag aan verminderingen bedraagt In de eerste kwartaal van 2011 worden de rest van de aangiftes definitief vastgesteld waardoor nog een verschuiving richting de begroting kan plaatsvinden. De verwachting is dat prognose wordt gehaald. Pas als alle voorlopige aanslagen definitief zijn vastgesteld zal blijken of de prognose daadwerkelijk gehaald is. Debiteurenpositie Onderstaande tabel geeft de debiteurenpositie van het waterschap Veluwe weer per eind Belastingjaar Watersysteemheffing Zuiveringsheffing bedrijven Zuiveringsheffing woningen Totaal gerangschikt op "oudheid" aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag < 6 maand , , , ,75 6 < 12 maand , , , ,10 12 < 24 maand , , , ,76 > 24 maand , , , , t/m , , , ,73 Het debiteurensaldo van Waterschap Veluwe is per eind 2010 circa lager dan per eind Het totaal van de openstaande posten ouder als 6 maanden bedraagt en is daarmee lager als het vergelijkbare bedrag in 2009 ( ). Dit is 0,75 % van de opgelegde belastingopbrengst van Onderstaande tabel geeft inzicht in de geblokkeerde subjecten in het debiteurenbestand van waterschap Veluwe per eind Waterschap OB BZW KWS LV Beslagen Overig Totaal Veluwe (aantal) Veluwe (bedrag) , , , , , , ,76 OB = Onbestelbaar retour gekomen (adresonderzoek noodzakelijk) BZW = Bezwaarschrift tegen aanslag of tegen kosten/rente 11

12 KWS = Geblokkeerd gedurende behandelperiode aanvraag kwijtschelding LV = Loonvordering aangekondigd of ingediend Beslagen = Ligt bij deurwaarder i.v.m. beslagmaatregelen In vergelijking met de stand ultimo juli 2009 is het aantal stopcodes gedaald met 408. Destijds was de stand stopcodes met een bedrag van Dubieuze debiteuren Het al dan niet vormen van een voorziening, en de te hanteren berekeningswijze, is een besluit van het waterschap. Tricijn heeft hierin een adviserende rol en op verzoek van het waterschap Veluwe wordt hierop kort ingegaan. Gezien de verhoogde kans op oninbaarheid gedurende de economische crisis en met inachtneming van de reguliere oninbaarstelling (buiten de oude jaren om) is aanpassing van het geraamde bedrag niet gewenst. Onderstaande berekening is een mogelijke benaderingswijze en dient ter argumentatie van bovenstaand advies. Het totaal openstaand saldo dat langer open staat dan 6 maanden bedraagt ,-. Hiervan staat een bedrag van ca langer open dan één jaar. Om dit bedrag volledig te kwalificeren als dubieus is te voorbarig. Er lopen immers betalingsregelingen en er liggen beslagen die mogelijk nog geëffectueerd kunnen worden. In 2010 is een bedrag van ca oninbaar geleden (grotendeels voor de jaren 2009 en ouder, oninbaar voor 2010 is erg laag omdat voor deze vorderingen nog niet alle invorderstappen zijn doorlopen) en een bedrag van voor schuldsaneringen afgeboekt. Uitgaande van de percentages voor dubieus, kan er op de huidige debiteurenpositie een voorziening gevormd te worden van In deze berekening methodiek wordt per boekjaar een oplopend percentage als oninbaar bepaald en gebruikt voor de voorziening berekening (2010: 10%; 2009: 20%; 2008: 25%; 2007: 50%; 2006 en ouder 100%). Met name in de recente jaren zijn deze percentages hoger als voorgaande jaren uit voorzichtheidsprincipe. De openstaande vorderingen uit de jaren betreffen hoofdzakelijk lopende procedures. Veluwe Jaar Openstaand Dubieus ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 Totaal , ,79 12

13 Waterschap Zuiderzeeland Opbrengsten Waterschap Zuiderzeeland x Nog op te Verwachting Verschil Jaarrek. Begroting Opgelegd leggen Opbrengst Verwachting Heffingsjaar in e.v / begroting Verontreinigingheffing Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding* Oninbaarheid* Netto belastingopbrengst Geringe verschillen met begroting waterschap door afronding kwijtschelding en oninbaar. Verschillen met kerngegevens kleiner als worden niet toegelicht. Verontreinigingsheffing woon- en bedrijfsruimte 2010 In de begroting van waterschap Zuiderzeeland is begroot voor de verontreinigingsheffing. Hierbij is geen splitsing gemaakt naar woningen en bedrijven. In 2010 zijn alle, bij Tricijn, bekende woonen bedrijfsruimtes in de heffing betrokken. In totaal is er netto opgelegd ( v.e.) inclusief de verminderingen. De minderopbrengst op verontreinigingsheffing wordt gecompenseerd door meer opbrengst in de zuiveringsheffing. Zuiveringsheffing huishoudens 2010 Het bruto bedrag wat is opgelegd t/m 31 december 2010 bedraagt Het bedrag wat is verminderd t/m 31 december 2010 bedraagt Het netto gerealiseerde bedrag komt hiermee op Zuiveringsheffing bedrijven 2010 Het verschil tussen de geprognosticeerde en de begrote opbrengsten wordt veroorzaakt door het (bekende) feit dat dit jaar alleen de forfaitaire aanslagen definitief zijn opgelegd. De machtigings- en tabelbedrijven worden in het heffingsjaar 2011 (en de navolgende belastingjaren) definitief vastgesteld, waardoor er een verschuiving richting de begroting zal plaatsvinden. Watersysteemheffing gebouwd 2010 Het positieve verschil tussen de begroting en de verwachte realisatie is naar aanleiding van de waardestijging in 2009 berekend. De 4 jaarruns met de dagtekeningen 6 april 2010, 4 mei 2010, 4 juni 2010 en 6 juli 2010 zijn volgens de planning verstuurd. De aanslagen zijn voor 99 % opgelegd, de resterende 1%, waaronder de geblokkeerde objecten, zullen in de loop van het jaar in de heffing worden betrokken. De prognose is, dat nog ongeveer zal worden opgelegd. Watersysteemheffing ongebouwd 2010 Het negatieve verschil ten opzichte van de begroting is bij Bestuursrapportage 2010-II reeds voorspeld. In totaal wordt er voor de categorie ongebouwd ca hectare opgelegd, waarvan een deel in Kwijtschelding en Oninbaar Het werkelijk kwijtgescholden bedrag ( ) is hoger dan voorgaand jaar, doch lager als begroot. Een eenduidige reden is hier niet voor aan te wijzen. Hier speelt de economische situatie een rol. In het bedrag voor oninbaar zit een totaalpost van begrepen wegens faillissementen van een drietal 13

14 visbedrijven. Het resterende bedrag van de oninbare vorderingen wordt vrijwel geheel bepaald door geringe bedragen waarvan de invordering economische gezien niet aantrekkelijk is. De post oninbaar bevat een bedrag van voor schuldsanering. Oude jaren Afloop nog op te leggen aanslagen ult 2009 Waterschap Zuiderzeeland x Nog op te Nog op te Totaal nog Opgelegd Opgelegd Verwachting Verwachting Totaal Verschil leggen leggen op te in 2010 in 2010 Nog op te Nog op te prognose nog op te 2008 en 2009 leggen 31- over 2008 over 2009 leggen 2008 leggen 2009 oude jaren leggen 31- Verontreinigingheffing Huishoudens Bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Zuiveringsheffing bedrijven Totaal Zuiverings- en Verontreinigingsheffing Ongebouwd Natuur Totaal Ongebouwd Gebouwd Ingezetenen Totaal Watersysteemheffing Totaal Heffingen Kwijtschelding Oninbaarheid Netto belastingopbrengst Zuiveringsheffing huishoudens (WVO-W) In het heffingsjaar 2009 is het negatieve verschil tussen de begroting en hetgeen is gerealiseerd, ontstaan door het feit dat in het gerealiseerde bedrag de kwijtscheldingen en verminderingen zijn verwerkt. Het bedrag aan verminderingen en kwijtscheldingen bedraagt en het totale bedrag door uitverhuizingen(vitens) bedraagt Zuiveringsheffing bedrijven 2009 Ook bij de bedrijven is in heffingsjaar 2009 in het gerealiseerde bedrag het aantal verminderingen inbegrepen. Het verminderde bedrag bedraagt In de komende maanden van het jaar 2011 worden de rest van de aangiftes definitief vastgesteld waardoor nog een verschuiving richting de begroting kan plaatsvinden. De verwachting is dat prognose wordt gehaald. Pas als alle voorlopige aanslagen definitief zijn vastgesteld zal blijken of de prognose daadwerkelijk gehaald is. In 2010 is opgelegd t.b.v. het jaar Dit wordt met name veroorzaakt door de verschillen tussen de definitieve en voorlopige opgelegde aanslagen. Debiteurenpositie Onderstaande tabel geeft de debiteurenpositie van het waterschap Zuiderzeeland weer per eind juli Belastingjaar Watersysteemheffing Zuiveringsheffing bedrijven Zuiveringsheffing woningen Totaal gerangschikt op "oudheid" aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag < 6 maand , , , ,39 6 < 12 maand , , , ,90 12 < 24 maand , , , ,66 > 24 maand , , , , t/m , , , ,21 Het debiteurensaldo van Waterschap Zuiderzeeland is per 2010 circa lager dan per eind Het totaal van de openstaande posten ouder als 6 maanden bedraagt en is daarmee lager dan het vergelijkbare bedrag in 2009 ( ). Dit is 3,07 % van de belastingopbrengst van Onderstaande tabel geeft inzicht in de geblokkeerde subjecten in het debiteurenbestand van waterschap Zuiderzeeland per eind

15 Waterschap OB BZW KWS LV Beslagen Overig Totaal Zuiderzeeland (aantal) Zuiderzeeland (bedrag) , , , , , , ,85 OB = Onbestelbaar retour gekomen (adresonderzoek noodzakelijk) BZW = Bezwaarschrift tegen aanslag of tegen kosten/rente KWS = Geblokkeerd gedurende behandelperiode aanvraag kwijtschelding LV = Loonvordering aangekondigd of ingediend Beslagen = Ligt bij deurwaarder i.v.m. beslagmaatregelen In deze tabel zitten ook de percelen welke geblokkeerd zijn inzake heffing open water. In vergelijking met de stand ultimo 2009 is het aantal stopcodes gedaald met De stand was destijds stopcodes met een bedrag van Dubieuze debiteuren Het al dan niet vormen van een voorziening, en de te hanteren berekeningswijze, is een besluit van het waterschap. Tricijn heeft hierin een adviserende rol en op verzoek van het waterschap Vallei en Eem wordt hierop kort ingegaan. Gezien de verhoogde kans op oninbaarheid gedurende de economische crisis en met inachtneming van de reguliere oninbaarstelling (buiten de oude jaren om) is aanpassing van het geraamde bedrag niet gewenst. Onderstaande berekening is een mogelijke benaderingswijze en dient ter argumentatie van bovenstaand advies. Het totaal openstaand saldo dat langer open staat dan 6 maanden bedraagt ,-. Hiervan staat een bedrag van ca langer open dan één jaar. Om dit bedrag volledig te kwalificeren als dubieus is te voorbarig. Er lopen immers betalingsregelingen en er liggen beslagen die mogelijk nog geëffectueerd kunnen worden. In 2010 is een bedrag van ca oninbaar geleden (grotendeels voor de jaren 2009 en ouder, oninbaar voor 2010 is erg laag omdat voor deze vorderingen nog niet alle invorderstappen zijn doorlopen) en een bedrag van voor schuldsaneringen afgeboekt. Uitgaande van de percentages voor dubieus, kan er op de huidige debiteurenpositie een voorziening gevormd te worden van In deze berekening methodiek worden per boekjaar een oplopend percentage als oninbaar bepaald en gebruikt voor de voorziening berekening (2010: 10%; 2009: 20%; 2008: 25%; 2007: 50%; 2006 en ouder 100%). Met name in de recente jaren zijn deze percentages hoger als voorgaande jaren uit voorzichtheidsprincipe. De openstaande vorderingen uit de jaren betreffen hoofdzakelijk lopende procedures. Zuiderzeeland Jaar Openstaand Dubieus ,00 0, ,86 615, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 Totaal , ,26 15

16 2. Overzichten per waterschap 2.1 Waterschap Vallei en Eem Waterschap Vallei & Eem Eenheden x Bedrag x Belastingopbrengsten heffingsjaar 2010 Begroot Werkelijk aantal ve aantal ve Realisatie aantal ve 2010 tov begroting Nog op te leggen ve oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen ve tbv 2010 Totaal verwacht aantal ve 2010 Begroting 2010 (in euro's) Werkelijk (in euro's ) Realisatie 2010 tov begroting (in euro's) Nog op te leggen oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen 2010 Totaal Zuiveringsheffing Huishoudens (ZH-W) Vitens IBS Zuiveringsheffing Bedrijven (ZH-B) Verontreinigingsheffing woonruimten bedrijfsruimten Totaal ZH-W + ZH-B Watersysteemheffing Ingezetenen Vitens IBS Totaal watersysteem ingezetenen Watersysteemheffing Totaal watersysteemheffing TOTAAL Opbrengsten oude jaren incl vermindering en kwijtschelding oude jaren WVO-W (meelift) WVO-W (IBS) Ingezetenenomslag (meelift) -6-6 Ingezetenenomslag (IBS) -7-7 Boete WVO-B WVO-B Verontreinigingsheffing bedrijven 7 7 Waterschapsomslag/Watersysteemheffing Totaal opbr. oude jaren Vitens IBS Kwijtscheldingen ZH Vitens IBS Kwijtscheldingen IO Totaal Kwijtschelding Oninbaar Vitens IBS Totaal oninbaar Dubieuze debiteuren Oude jaren (vòòr 2010) Totaal dubieuze debiteuren Schuldsanering Oude jaren (vòòr 2010) Totaal Schuldsanering

17 2.2 Waterschap Veluwe Waterschap Veluwe Eenheden x Bedrag x Belastingopbrengsten heffingsjaar 2010 Begroot Werkelijk aantal ve aantal ve Realisatie aantal ve 2010 tov begroting Nog op te leggen ve oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen ve tbv 2010 Totaal verwacht aantal ve 2010 Begroting 2010 (in euro's) Werkelijk (in euro's ) Realisatie 2010 tov begroting (in euro's) Nog op te leggen oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen 2010 Totaal Zuiveringsheffing Huishoudens (ZH-W) Vitens IBS Zuiveringsheffing Bedrijven (ZH-B) Verontreinigingsheffing woonruimten bedrijfsruimten Totaal ZH-W + ZH-B Watersysteemheffing Ingezetenen Vitens IBS Totaal watersysteem ingezetenen Watersysteemheffing Totaal watersysteemheffing TOTAAL Opbrengsten oude jaren inncl vermindering en kwijtschelding oude jaren WVO-W (meelift) WVO-W (IBS) Ingezetenenomslag (meelift) -8-8 Ingezetenenomslag (IBS) -7-7 Boete WVO-B WVO-B Waterschapsomslag/watersysteemheffing Totaal opbr. oude jaren Vitens 7 7 IBS 5 5 Kwijtscheldingen ZH Vitens 3 3 IBS 3 3 Kwijtscheldingen IO 6 6 Totaal Kwijtschelding Oninbaar Vitens IBS Totaal oninbaar Dubieuze debiteuren Oude jaren (vòòr 2010) Totaal dubieuze debiteuren Schuldsanering Oude jaren (vòòr 2010) Totaal Schuldsanering

18 2.3 Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland Eenheden x Bedrag x Belastingopbrengsten heffingsjaar 2010 Begroot Werkelijk aantal ve aantal ve Realisatie aantal ve 2010 tov begroting Nog op te leggen ve oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen ve tbv 2010 Totaal verwacht aantal ve 2010 Begroting 2010 (in euro's) Werkelijk (in euro's ) Realisatie 2010 tov begroting (in euro's) Nog op te leggen oude jaren (vòòr 2010) Nog op te leggen 2010 Totaal Zuiveringsheffing Huishoudens (ZH-W) Vitens IBS Zuiveringsheffing Bedrijven (ZH-B) Verontreinigingsheffing woonruimten bedrijfsruimten Totaal ZH-W + ZH-B Watersysteemheffing Ingezetenen Vitens IBS Totaal watersysteem ingezetenen Watersysteemheffing Totaal watersysteemheffing TOTAAL Opbrengsten oude jaren incl vermindering en kwijtschelding oude jaren WVO-W (meelift) WVO-W (IBS) Ingezetenenomslag (meelift) -5-5 Ingezetenenomslag (IBS) Boete WVO-B WVO-B Verontreinigingsheffing bedrijven Waterschapsomslag/watersysteemheffing Totaal opbr. oude jaren Vitens IBS Kwijtscheldingen ZH Vitens IBS Kwijtscheldingen IO Totaal Kwijtschelding Oninbaar Vitens IBS Totaal oninbaar Dubieuze debiteuren Oude jaren (vòòr 2010) Totaal dubieuze debiteuren Schuldsanering Oude jaren (vòòr 2010) Totaal Schuldsanering

19 3. Overzichten belastinggegevens IBS Belastingoverzicht Waterschap Vallei & Eem 2010 Openstaand debiteurensaldo Saldo vordering balans per ,78 Totaal openstaand ,78 Opgelegde / verminderde aanslagen per soort per jaar Bel jaar Bedrag Oude jaren Boete WVOB ,49 Ingezetenenomslag -13,14 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing ,94 Omslagheffing gebouwd waterkering ,50 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing ,97 Omslagheffing ongebouwd waterkering 2.148,71 Watersysteemheffing gebouwd ,00 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen 3.626,98 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 721,69 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen ,45 Zuiveringsheffing bedrijven ,58 Zuiveringsheffing woningen ,11 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) 7.013,84 Afronding 0,26 Boete ,00 Ingezetenenomslag ,76 Watersysteemheffing gebouwd ,27 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen ,68 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,03 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen ,50 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,34 Verontreinigingsheffing woningen(direct) ,00 Zuiveringsheffing bedrijven ,72 Zuiveringsheffing woningen ,87 Totaal opgelegd / verminderd ,33 Kwijtschelding Bel jaar Bedrag Oude jaren , ,96 29

20 Totaal kwijtschelding ,36 Schuldsanering Bel jaar Bedrag Oude jaren , ,63 Totaal Schuldsanering ,96 Oninbaar Bedrag Totaal oninbaar ,60 Totaal Oninbaar ,60 Afdrachten Bedrag Afgedragen aan Waterschap in ,84 Totaal afdrachten ,84 Nog op te leggen aanslagen Bel jaar Ve Bedrag Voor 2010 Zuiveringsheffing Bedrijven ,00 Totaal nog op te leggen oude jaren , Ingezetenenomslag Watersysteemheffing ,00 Zuiveringsheffing bedrijven ,00 Zuiveringsheffing woningen Totaal nog op te leggen ,00 Totaal nog op te leggen tm ,00 Dubieuze debiteuren per 31/12/2010 Bel jaar Aantal Bedrag Oude jaren , , Totaal dubieuze debiteuren ,00 30

21 Aantallen invordering Aantal Verzonden aanmaningen Betekende dwangbevelen Invorderingsmaatregelen (Loonvordering, hernieuwd bevel, beslag) Stopcodes Afkorting Aantal Bedrag Extern (Heffingen) Totaal ,56 Intern (Invordering) Totaal ,34 Totaal Stopcodes ,90 Openstaand debiteurensaldo Oude jaren Afronding van het biljet ,15 Boete WVOB ,26 Ingezeteneomslag ,50 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing ,10 Omslagheffing gebouwd waterkering 1.855,49 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing 8.755,76 Omslagheffing ongebouwd waterkering 757,84 Watersysteemheffing gebouwd ,87 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen 932,65 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 440,31 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen 6.652,04 Zuiveringsheffing bedrijven ,65 Zuiveringsheffing woningen ,23 Ingezetenenomslag ,07 Watersysteemheffing gebouwd ,66 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen ,43 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,12 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen ,31 Zuiveringsheffing bedrijven ,97 Zuiveringsheffing woningen ,24 Totaal openstaand ,35 31

22 Belastingoverzicht Waterschap Veluwe 2010 Openstaand debiteurensaldo Saldo vordering balans per ,67 Totaal openstaand ,67 Opgelegde / verminderde aanslagen per soort per jaar Bel jaar Bedrag Oude jaren Boete WVOB ,71 Ingezetenenomslag ,88 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing 6.319,49 Omslagheffing gebouwd waterkering 756,38 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing 3.529,16 Omslagheffing ongebouwd waterkering 330,37 Watersysteemheffing gebouwd bemalen ,64 Watersysteemheffing gebouwd onbemalen ,67 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen 9.712,47 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 182,15 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen 5.844,27 WSV: Omslag conversie (oud) -54,75 Zuiveringsheffing bedrijven ,16 Zuiveringsheffing woningen ,45 Ingezetenenomslag ,08 Watersysteemheffing gebouwd bemalen ,75 Watersysteemheffing gebouwd onbemalen ,41 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen ,42 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,46 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen ,22 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,00 Verontreinigingsheffing woningen(direct) ,07 Zuiveringsheffing bedrijven ,40 Zuiveringsheffing woningen ,66 Totaal opgelegd / verminderd ,86 Kwijtschelding Bel jaar Bedrag Oude jaren 1.731, ,26 Totaal kwijtschelding 9.106,12 32

23 Schuldsanering Bel jaar Bedrag Oude jaren 9.139, ,24 Totaal Schuldsanering ,78 Oninbaar Bedrag Totaal oninbaar ,13 Totaal Oninbaar ,13 Afdrachten Bedrag Afgedragen aan Waterschap in ,77 Totaal afdrachten ,77 Nog op te leggen aanslagen Bel jaar Ve Bedrag Voor 2010 Zuiveringsheffing bedrijven ,00 Totaal nog op te leggen oude jaren , Ingezetenenomslag Watersysteemheffing ,00 Zuiveringsheffing bedrijven ,00 Zuiveringsheffing woningen ,00 Totaal nog op te leggen ,00 Totaal nog op te leggen tm ,00 Dubieuze debiteuren per 31/12/2010 Bel jaar Aantal Bedrag Oude jaren , , Totaal dubieuze debiteuren ,79 Aantallen invordering Aantal 33

24 Verzonden aanmaningen Betekende dwangbevelen Invorderingsmaatregelen (Loonvordering, hernieuwd bevel, beslag) Stopcodes Afkorting Aantal Bedrag Extern (Heffingen) Totaal ,13 Intern (Invordering) Totaal ,63 Totaal Stopcodes ,76 Openstaand debiteurensaldo Oude jaren Afronding van het biljet -255,89 Boete WVOB ,29 Ingezeteneomslag 1.850,36 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing 6.824,29 Omslagheffing gebouwd waterkering 1.466,27 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing ,14 Omslagheffing ongebouwd waterkering 305,04 Watersysteemheffing gebouwd bemalen ,80 Watersysteemheffing gebouwd onbemalen ,44 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen 4.622,58 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 129,71 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen 3.357,34 Omslag conversie ,66 Zuiveringsheffing bedrijven ,61 Zuiveringsheffing woningen 8.040,44 Ingezetenenomslag ,91 Watersysteemheffing gebouwd bemalen ,54 Watersysteemheffing gebouwd onbemalen ,53 Watersysteemheffing ongebouwd bemalen ,26 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,28 Watersysteemheffing ongebouwd onbemalen ,07 Verontreinigingsheffing woningen(direct) ,07 Zuiveringsheffing bedrijven ,60 Zuiveringsheffing woningen ,39 Totaal openstaand ,73 34

25 Belastingoverzicht Waterschap Zuiderzeeland 2010 Openstaand debiteurensaldo Saldo vordering balans per ,67 Totaal openstaand ,67 Opgelegde / verminderde aanslagen per soort per jaar Bel jaar Bedrag Oude jaren Boete WVOB ,31 Ingezetenenomslag ,13 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing ,84 Omslagheffing gebouwd waterkering 3.824,62 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing 3.816,47 Omslagheffing ongebouwd waterkering 995,67 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,32 Watersysteemheffing gebouwd ,56 Watersysteemheffing ongebouwd ,06 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 664,65 Zuiveringsheffing bedrijven ,23 Zuiveringsheffing woningen ,57 Ingezetenenomslag ,63 Verontreinigingsheffing woningen(direct) ,52 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,43 Watersysteemheffing gebouwd ,88 Watersysteemheffing ongebouwd ,04 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,89 Zuiveringsheffing bedrijven ,77 Zuiveringsheffing woningen ,44 Totaal opgelegd / verminderd ,63 Kwijtschelding Bel jaar Bedrag Oude jaren , ,17 Totaal kwijtschelding ,03 Schuldsanering Bel jaar Bedrag Oude jaren ,03 35

26 ,55 Totaal Schuldsanering ,58 Oninbaar Bedrag Totaal oninbaar ,78 Totaal Oninbaar ,78 Afdrachten Bedrag Afgedragen aan Waterschap in ,70 Totaal afdrachten ,70 Nog op te leggen aanslagen Bel jaar Ve Bedrag Oude jaren Zuiveringsheffing bedrijven ,00 Totaal nog op te leggen oude jaren , Ingezetenenomslag Watersysteemheffing gebouwd ,00 Watersysteemheffing ongebouwd ,00 Zuiveringsheffing bedrijven ,00 Zuiveringsheffing woningen Totaal nog op te leggen ,00 Totaal nog op te leggen tm ,00 Dubieuze debiteuren per 31/12/2010 Bel jaar Aantal Bedrag Oude jaren , , Totaal dubieuze debiteuren ,26 Aantallen invordering Aantal Verzonden aanmaningen Betekende dwangbevelen Invorderingsmaatregelen (Loonvordering, hernieuwd bevel, beslag)

27 Stopcodes Afkorting Aantal Bedrag Extern (Heffingen) Totaal ,66 Intern (Invordering) Totaal ,19 Totaal Stopcodes ,85 Openstaand debiteurensaldo Oude jaren Afronding van het biljet ,38 Boete WVOB ,83 Ingezetenenomslag ,07 Omslagheffing gebouwd waterbeheersing ,83 Omslagheffing gebouwd waterkering ,81 Omslagheffing ongebouwd waterbeheersing 7.200,75 Omslagheffing ongebouwd waterkering 373,69 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,35 Watersysteemheffing gebouwd ,28 Watersysteemheffing ongebouwd ,83 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein 9.011,46 Zuiveringsheffing bedrijven ,67 Zuiveringsheffing woningen ,68 ZZL Omslag gebouwd 896,29 ZZL omslag ongebouwd 553,18 Ingezetenenomslag ,01 Verontreinigingsheffing woningen(direct) ,76 Verontreinigingsheffing bedrijven(direct) ,70 Watersysteemheffing gebouwd ,15 Watersysteemheffing ongebouwd ,73 Watersysteemheffing ongebouwd natuurterrein ,68 Zuiveringsheffing bedrijven ,12 Zuiveringsheffing woningen ,72 Totaal openstaand ,21 37

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011.

Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Besluit tot vaststelling van de Verordening op de watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2011. Het algemeen bestuur van Waterschap Veluwe; Op voordracht van het dagelijks bestuur van 13 oktober 2010; Gelet

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel

AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP. Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439. Voorstel Onderwerp: Wijziging belastingverordeningen voor 2015 Nummer: 874439 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4.5.A/ 5.5 B ONTWERP In D&H: 11-11-2014 Steller: mr K. Wijma / E. Lodder In Cie: BMZ 25-11-2014

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER. 9 april maart 2014 Innen T.A.G.Bouwmeester Algemeen bestuur VERGADERDATUM AFDELING NAAM STELLER Innen T.A.G.Bouwmeester AGENDAPUNT ONDERWERP Notitie analyse kwijtschelding en Oninbaarheid Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de notitie

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken:

Op 4 november 2016 stuurde u mij een Wob-verzoek. Hierin vraagt u mij de volgende informatie openbaar te maken: > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Uw brief d.d. 4 november 2016 Datum Betreft Wob-verzoek over

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Inleiding Hierbij treft u de vierde kwartaalrapportage RBG over 2012 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Gemeentel Hellendoorn

Gemeentel Hellendoorn Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 13INT04104 111 Mill Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Gemeentel Hellendoorn 0 DEC 2013 Onderwerp: Eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht WATERSCHAPSBELASTINGEN 2013 in het gebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht In het gebied waar u woont, werkt en/of eigendommen heeft, is Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verantwoordelijk

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-2 Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum 15-11-2011 Versie Berap 2011-2 v 14112011.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas;

WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010. Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; WIJZIGING VERORDENING VERONTREINIGINGSHEFFING 2010 Het algemeen bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas van 13 november

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Laan van Malkenschoten 80. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Laan van Malkenschoten 80 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs bedrijfsruimte Huurprijs kantoorruimte BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 45,- per m² per jaar 80,- per

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding

KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013. Inleiding KOSTENTOEDELINGSONDERZOEK 2013 Inleiding De kostentoedelingsverordening (KTV) regelt de procentuele verdeling van de kosten van het watersysteembeheer over de categorieën belanghebbenden. Te weten: ingezetenen

Nadere informatie

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015

Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Verordening watersysteemheffing waterschap Vechtstromen 2015 Kenmerk: Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 oktober 2014; gelet op de

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman U rekent zich rijk Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 18 december 2009 RA0945988 Samenvatting Aan een bedrijf wordt een voorlopige aanslag Verontreinigingsheffing

Nadere informatie

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 114. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 114 Apeldoorn Kanaal Zuid 114 te Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met kantoorruimte 35,- per m² per jaar BTW belast Circa 3.760m² Industrieterrein

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527

Samenwerking/fusie. Waterschap Vallei & Eem en. Waterschap Veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus AC Apeldoorn [T] (055) [F] (055) 527 Steenbokstraat 1 Postbus 4142 732 AC Apeldoorn [T] (55) 527 29 11 [F] (55) 527 Samenwerking/fusie Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe Vergelijking financiën Datum 17 maart 211 (Bijgesteld 27 april

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Lage Kamp 10. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Lage Kamp 10 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs Bedrijfsruimte met kantoorruimte 650,- per maand Oppervlakte Circa 400m² In units vanaf Circa 100m² Ligging Aanvaarding Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Curacao 16. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Curacao 16 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Oppervlakte Ligging Aanvaarding Bedrijfsruimte met showroom-/kantoorruimte 175.000,- per jaar BTW belast Circa 2.850m² Bedrijventerrein in overleg Te

Nadere informatie

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract

Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract Delft, versie januari 2013 Prestatiecontract INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemene bepalingen... 4 2.1 Partijen... 4 2.2 Uitgangspunten... 4 2.3 Onderwerp van de overeenkomst... 4 2.4 Geen onderwerp

Nadere informatie

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015.

Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. TOELICHTING BIJ DE WOZ-BESCHIKKING EN/OF DE AANSLAGEN GEMEENTELIJKE HEFFINGEN Voor u liggen de WOZ-beschikking en/of de aanslagen gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2015. WOZ-BESCHIKKING Welk

Nadere informatie

Van invordering. tot kwijtschelding. Onderzoek naar de inbaarheid van vorderingen van de gemeente Doetinchem

Van invordering. tot kwijtschelding. Onderzoek naar de inbaarheid van vorderingen van de gemeente Doetinchem Van invordering tot kwijtschelding Onderzoek naar de inbaarheid van vorderingen van de gemeente Doetinchem Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamercommissie Doetinchem augustus

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten.

ALGEMENE VERGADERING. 25 november 2010 M&O/financiën. 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger. Aanbesteding accountantsdiensten. VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 25 november 2010 M&O/financiën STUKDATUM NAAM STELLER 11 november 2010 mw. S. Zappeij-Ploeger ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 7 Aanbesteding accountantsdiensten

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID

CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID CMFB 02-11-2010 Agendapunt: CMFB 12 Sittard, 18 oktober 2010 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Wijziging Verordening verontreinigingsheffing, Verordening zuiveringsheffing en Verordening

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014

Gemeente Woerden. besluit: Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014 RAADSBESLUIT 13R. 00389 Gemeente Woerden 13R.00389 ^^^^^^ 3b gemeente WOERDEN Agendapunt: 7. H-2.3 Onderwerp: Verordening hondenbelasting 2014 De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d.

Nadere informatie

Kanaal Zuid 145-147. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Kanaal Zuid 145-147. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Kanaal Zuid 145-147 Apeldoorn Kanaal Zuid 145-147 te Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Oppervlakte Perceeloppervlakte Ligging Bedrijfsruimte, kantoorruimte, bouwgrond, Loodsen en dienstwoning

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Ingekomen van : Sector Bedrijfsvoering Datum : 1 juli 2010 Onderwerp : inbaarheid openstaande vorderingen Behandelend ambtenaar : Peter Schreurs paraaf : Algemeen Bestuur :

Nadere informatie

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming

Pagina 1. grondwater- Watersysteem- Zuiverings- Wegenbeheer? beheer beheer beheer ** Planvorming Pagina 1 Planvorming 1 Eigen plannen 1.1 Beheersplan waterkeringen x 1.2 Waterbeheersplan x x x 1.3 Beheersplan wegenbeheer x* x 1.4 Beheersplan vaarwegenbeheer x 1.5 Thema- en gebiedsgerichte plannen

Nadere informatie

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA B0500017 VASTSTELLEN KWIJTSCHELDINGSREGELING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2005 Kenmerk Bijlage(n) Ter inzage Vergadering Agendanummer Datum 3 maart 2005 l februari 2005 AAN HET

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

GEMEENTE THOJĻEN I. lllllllìllllllllliļlllilll. B bijlage Afdeling/auteur Registratiedatum 09/08/2013

GEMEENTE THOJĻEN I. lllllllìllllllllliļlllilll. B bijlage Afdeling/auteur Registratiedatum 09/08/2013 Defoltte GEMEENTE THOJĻEN I lllllllìllllllllliļlllilll I B.3.34 bijlage Afdeling/auteur Registratiedatum 9//3 Deloitte Accountante B.V. Park Veklzigt 5 4336 DR Middelburg Postbus 756 433 QB Middelburg

Nadere informatie

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014

Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Behoort bij punt 5b. van de agenda van de 252 ste vergadering van het bestuur d.d. 18 november 2014 Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal 2014 INHOUD Risico-inschatting en prognose laatste kwartaal

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014.

Conform afspraak ontvangt u hierbij de tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting BSR over de maanden januari t/m maart 2014. Memo aan Dagelijks bestuur BSR t.a.v Vergadering 14 mei van G.M. Scholtus/B. van Oort datum 29 april onderwerp Marap 1 e kwartaal BeIastingsamenwerking Rivierenland De Blomboogerd 1 Postbus 18 4000 AA

Nadere informatie

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Oude Beemterweg 22. Beemte Broekland. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Oude Beemterweg 22 Beemte Broekland Oude Beemterweg 22 te Beemte Broekland Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Bedrijfsruimte met kantoorruimte 1.600,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 547m² Ligging

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 18-12-2012 agendapunt nummer 12int01838 onderwerp Belastingtarieven 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door uw raad worden jaarlijks de belastingverordeningen

Nadere informatie

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak

Toelichting Algemeen. 2. De watersysteemtaak Toelichting op de Verordening watersysteemheffing Waterschap Veluwe 2012 Toelichting Algemeen 1. Wettelijke basis De verordening op de watersysteemheffing is gebaseerd op de tekst van de Waterschapswet,

Nadere informatie

Schumanpark 95. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Schumanpark 95. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Schumanpark 95 Apeldoorn Kenmerken Te huur Huurprijs BTW Kantoorruimte met bedrijfsruimte 87.500,- per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 680m² In units vanaf Circa 400m² Ligging Aanvaarding Kantorenpark

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 20 Datum: 10 september 2010 Gegevens onderneming : LasUnie Made B.V. Faillissementsnummer : 05/486 F Datum uitspraak : 16 augustus 2005 Curator : mr. T.M. Schraven

Nadere informatie

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Waagmeestershoeve 1 a. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Waagmeestershoeve 1 a Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Winkelruimte, Overige 328.000,- k.k. 750,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 160m² Ligging Woonomgeving Bijzonderheden

Nadere informatie

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Vlijtseweg 246. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Vlijtseweg 246 Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Bedrijfsruimte, Kantoorruimte 174.000,- k.k. 875,- per maand BTW belast Oppervlakte Circa 144m² Ligging Aanvaarding Industrieterrein

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk

Verruiming kwijtscheldingsbeleid. Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Verruiming kwijtscheldingsbeleid Datum 10 juni 2015 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding... 3 2. Kwijtscheldingsbeleid... 3 2.1. Bevoegdheid...

Nadere informatie

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Asselsestraat 328-328b. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Asselsestraat 328-328b Apeldoorn Kenmerken Te koop Vraagprijs BTW Bedrijfsruimte 495.000,- k.k. Niet BTW belast Oppervlakte Circa 669m² Ligging Aanvaarding Woonomgeving in overleg Te koop Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

Op en b aar r ap p o r t

Op en b aar r ap p o r t Op en b aar r ap p o r t rapportnummer: 2008/113 datum: 1 juli 2008 Verzoekschrift van mevrouw W. te Den Haag, met een klacht over een gedraging van het hoogheemraadschap van Delfland te Delft. Bestuursorgaan:

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Aandachtsveldhouder ir. G.W. Broens Vergadering : 2 juli 2013 Agendapunt : 4. Bijlagen : Rekenvoorbeeld te betalen kosten per gezin / bedrijf o.b.v. begroting 2013 Onderwerp

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176

Sutton 3. Apeldoorn. Meer informatie op www.hhmakelaars.nl.- 055-5218176 Sutton 3 Apeldoorn Sutton 3 te Apeldoorn Kenmerken Te koop of te huur Vraagprijs Huurprijs BTW Kantoorruimte 895.000,- k.k. 95,- per m² per jaar BTW belast Oppervlakte Circa 650m² In units vanaf Circa

Nadere informatie