Delft, versie januari Prestatiecontract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Delft, versie januari 2013. Prestatiecontract"

Transcriptie

1 Delft, versie januari 2013 Prestatiecontract

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Algemene bepalingen Partijen Uitgangspunten Onderwerp van de overeenkomst Geen onderwerp van deze overeenkomst Inhoud van de dienstverlening en randvoorwaarden Advisering inzake belastingverordeningen en het fiscale beleid Beheren van basisgegevens Het verzorgen van de aanslagoplegging Het afdoen van de kwijtscheldingsverzoeken Het afdoen van bezwaar-, verzoek-, en beroepschriften Het uitvoeren van de (dwang-)invorderingsmaatregelen Het afhandelen van schriftelijke, digitale en telefonische reacties Afdrachten belastinginkomsten Grensoverschrijdend afvalwater Bevoorschotting en garantstelling Rapportages Maandelijkse rapportage over de financiële afdracht en journalisering Kwartaalrapportage over de voortgang van de dienstverlening Jaarlijkse rapportage Rapportage met betrekking tot de begrotingscyclus Randvoorwaarden Werkzaamheden van deelnemers Onderkenning van de onderlinge procesafhankelijkheid Tarieven Overlegstructuren Aanpassingen prestatiecontract Wijziging van de diensten Herziening van het prestatiecontract Duur en beëindiging van de het prestatiecontract Duur van de het prestatiecontract Rechtsopvolgers Wetswijziging of beleidswijziging deelnemers Geschillen Verantwoordelijkheid Slotbepaling en handtekeningen Bijlage I 17 Bijlage II 21 2

3 1. Inleiding De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard hebben in 2009 besloten samen te werken op belastinggebied. Als samenwerkingsvorm is gekozen voor een gemeenschappelijke regeling waarin een nieuw rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, de Regionale Belasting Groep (hierna te noemen RBG), is opgericht. De datum van inwerkingtreding is 1 januari Met ingang van 1 januari 2013 maakt ook de gemeente Delft deel uit van de gemeenschappelijke regeling. In de gemeenschappelijke regeling is in artikel 18 opgenomen dat het dagelijks bestuur zijn bevoegdheden uitoefent met inachtneming van het gestelde in het prestatiecontract. De uit te voeren werkzaamheden en de te halen prestaties worden in het prestatiecontract vastgelegd. In de gemeenschappelijk regeling zijn de waterschappen en de gemeente als deelnemers benoemd en de RBG als uitvoeringsorgaan. In dit prestatiecontract wordt gesproken over deelnemers en een opdrachtnemer (de RBG). De werkzaamheden die de RBG voor de deelnemers uit gaat voeren moeten voldoen aan de prestaties. Het is daarom van belang de beoogde resultaten te omschrijven en meetbaar te maken. 3

4 2. Algemene bepalingen 2.1 Partijen Deelnemers (opdrachtgevers): Hoogheemraadschap van Delfland (hierna te noemen HHD); Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna te noemen HHSK); Gemeente Delft (hierna te noemen Delft). De uitvoeringsorganisatie (opdrachtnemer): De gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep (hierna te noemen RBG). 2.2 Uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Doel van dit prestatiecontract (PC) is afspraken tussen partijen vast te leggen voor wat betreft: De afbakening van de wederzijdse dienstverlening. De prestaties van de dienstverlening. De onderlinge informatievoorziening. Verantwoordelijkheden. Accounthouderschap en dienstverleningsovereenkomsten (DVO s). 2.3 Onderwerp van de overeenkomst De RBG verzorgt voor de deelnemers de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en de volledige uitvoering van de heffing- en inning van de volgende lokale belastingen voor zover de deelnemer de genoemde belastingen kent: Watersysteemheffing; Wegenheffing; Zuiveringsheffing; Verontreinigingsheffing; Precariobelasting; Leges (m.u.v. leges burgerzaken); Onroerende-zaakbelastingen; Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Reinigingsrechten; Toeristenbelasting; Lijkbezorgingrechten; Reclamebelasting; Marktgelden; Kadegelden; Naheffingsaanslagen parkeerbelasting. De hier bedoelde algemene dienstverlening is verder beschreven in hoofdstuk 3 van dit prestatiecontract. 4

5 Naast de algemene dienstverlening kan er ook sprake zijn van specifieke dienstverlening (maatwerk) vanuit de RBG aan één deelnemer. Specifieke dienstverlening aan één deelnemer zal apart in de begroting worden opgenomen (al of niet bij begrotingswijziging) en via nacalculatie in de jaarrekening ook apart zichtbaar worden gemaakt. Op volgende onderdelen is er sprake van specifieke dienstverlening, te weten: KCC Delft beantwoordt de 1e lijnsvragen van klanten uit de gemeente voor zowel de gemeentelijke als de waterschapsbelastingen. Deze taak is niet overgedragen aan de RBG en wordt op basis van een aparte DVO Klantcontactcentrum Delft- RBG uitgevoerd. De gemeente Delft en het hoogheemraadschap van Delfland hebben in 2012 tot een afwijkend kwijtscheldingsbeleid besloten (anders dan de basis activiteiten kwijtschelding RBG). De betreffende extra uitvoeringskosten worden specifiek in rekening gebracht en steeds apart in de begroting benoemd. Naast meerwerk zou eventueel ook minderwerk kunnen worden uitgevoerd voor een deelnemer. Indien hier sprake van is, zal het minderwerk met de betreffende deelnemer worden verrekend en zal ook hier de begroting van de RBG worden aangepast. 2.4 Geen onderwerp van deze overeenkomst De volgende onderwerpen vormen geen onderdeel van deze overeenkomst: Mogelijke achterstanden van werkzaamheden per ultimo 2012 bij de belastingafdeling van de gemeente Delft. Indien er eind 2012 sprake is van een achter stand in de werkzaamheden, dan zal in onderling overleg een financiële vergoeding worden bepaald, als dekking voor de uit te voeren werkzaamheden bij de RBG vanaf De governance onderwerpen worden jaarlijks bij het vaststellen van de begroting in het algemeen bestuur vastgelegd. 3. Inhoud van de dienstverlening en randvoorwaarden Onderstaand worden de werkzaamheden van de RBG nader beschreven. 3.1 Advisering inzake belastingverordeningen en het fiscale beleid De RBG is een uitvoeringsorganisatie die de belastingheffing, invordering en Wet WOZ uitvoert ten behoeve van haar deelnemers. Het beleid op het gebied van heffing en invordering blijft voorbehouden aan de deelnemers. Het beleid zal mede op basis van advies van de RBG worden voorbereid teneinde harmonisatie te bewerkstelligen. Deze harmonisatie komt de efficiency van de belastingenheffing en invordering ten goede. Dit betekent dat het vaststellen van belastingverordeningen, tarieven, betalingstermijnen, het kwijtscheldingsbeleid, de kostentoedeling en tariefdifferentiatie blijven behoren tot de beleidsvrijheid van de afzonderlijke deelnemers. De RBG zal in het kader van harmonisatie op verzoek van de deelnemers adviseren bij het actualiseren van de belastingverordeningen naar aanleiding van wetswijzigingen, adviezen van de Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en bestuurlijke besluiten. Daarnaast zal de RBG proactief adviseren over beleidszaken die van invloed zijn op een efficiënte uitvoering door de RBG. 5

6 De voorstellen voor de nieuwe of te wijzigen belastingverordeningen dienen door de deelnemers zelf te worden voorbereid. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid blijft bij de deelnemers die zorg dragen voor de vaststelling en verdere formele afhandeling. Prestatie-indicator: De adviezen vanuit de RBG worden aangeleverd volgens een van te voren afgesproken planning met de deelnemers, zodanig dat ze aan de wettelijke en inhoudelijke eisen en interne behandeltermijnen kunnen voldoen. De deelnemers zorgen jaarlijks voor de planning, medio december gereed, en stemmen deze tijdig af met de RBG. 3.2 Beheren van basisgegevens Het eigendom van de basisgegevens berust bij de deelnemers. De RBG zorgt voor het beheer van authentieke basisregistraties die primair ten behoeve van de heffing en invordering van de lokale belastingen worden bijgehouden. De RBG ontvangt voor haar beheerfunctie digitale bestanden van externe partijen en deelnemers (kadaster, gemeenten, landelijke voorzieningen, etc.), voert bestandscontroles uit en zorgt er voor dat de in het kader van haar belastingtaken mutatieverwerking van object- en subjectgegevens in de bestanden en afgeleide informatie hieromtrent toegankelijk zijn voor de deelnemers. De RBG zal de belastinginformatie verzorgen voor benchmarks en enquêtes waar deelnemers, dan wel de RBG zelf, in participeren. Daarnaast verzorgt de RBG verplichte informatielevering aan de waarderingskamer, CBS, e.d. waaronder de opgave van de belastingcapaciteit voor de algemene uitkering. De deelnemers worden over de opgaven geïnformeerd. Desgewenst voert de RBG voor de deelnemers analyses, selecties en dergelijke uit op de basisgegevens. Hebben de analyses, selecties en dergelijke betrekking op het belastingproces, dan vallen de activiteiten onder de reguliere dienstverlening en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. In alle andere situaties (bijv. selecties t.b.v. verkiezingen) vallen de extra werkzaamheden onder specifieke dienstverlening en komen aldus ten laste van de betreffende deelnemer. Vooraf zal de RBG een prijsopgaaf afgeven voor de door deelnemers gevraagde werkzaamheden. Voor leges en precariobelasting worden ten behoeve van de heffing en invordering, alsmede in het kader van het beheren van de gegevens alleen de van de opdrachtgever ontvangen mutaties verwerkt door de RBG. Prestatie-indicatoren: Alle gegevens worden dagelijks verwerkt tenzij de aanlevering door een externe partij met een andere periodiciteit plaats vindt. In dat laatste geval worden de gegevens met dezelfde periodiciteit verwerkt. Het percentage onbestelbaar retour aanslagbiljetten particulieren bedraagt maxi maal 0,5 procent. Het percentage onbestelbaar retour aanslagbiljetten bedrijven bedraagt maximaal 2,0 procent. De bestandaanlevering aan de Belastingdienst en CBS voldoet voor minimaal 99% en wordt binnen de verplichte termijnen geleverd. Het oordeel van de waarderingskamer over de uitvoering van de WOZ is minimaal naar behoren. 6

7 3.3 Het verzorgen van de aanslagoplegging Het tijdig, volledig, juist en rechtmatig opleggen van de aanslagen van alle belastingsoorten. De kosten van het drukwerk en de portokosten (aanslagbiljetten, enveloppen e.d.) zijn voor rekening van de RBG. Met de aanslagen kunnen bijsluiters worden meegezonden. Eventuele bijsluiters van de deelnemers, komen voor rekening van de deelnemers inclusief de eventuele extra portokosten. Prestatie-indicatoren: Aanslagoplegging conform een jaarlijks af te spreken planning in het belastingjaar van de op te leggen kohieren. De planning wordt jaarlijks vóór 1 december van het begin van het belastingjaar aan de deelnemers aangeboden. In deze planning worden ook opgenomen de geraamde percentages kwijtschelding en oninbaar als onderdeel van de financiële opbrengstenplanning van de deelnemers. Het percentage jaarlijks opgelegde aanslagen aan alle in dat jaar bij de RBG bekende belastingplichtigen bedraagt minimaal 98 procent. Het volledig en juist in stand houden (of laten houden) van de verkregen basisgegevens voor de heffingenadministratie. Binnen de wettelijke termijn (thans 3 jaar) na het ontstaan van de belastingplicht of het einde van het tijdvak zijn alle nog ontbrekende aanslagen definitief opgelegd. Aanslagen (gecombineerd) gebruikers/eigenaren gemeente Delft worden in januari opgelegd, maar uiterlijk voor 1 maart van enig jaar. Incidentele vorderingen worden per maand verstuurd. Aangifte toeristenbelasting binnen 2 maanden na ontvangst afgewikkeld. Naheffingsaanslagen parkeren worden wekelijks opgelegd. 3.4 Het afdoen van de kwijtscheldingsverzoeken De kwijtscheldingsaanvragen naar aanleiding van opgelegde aanslagen worden conform het beleid van de deelnemers door de RBG afgehandeld. Prestatie-indicatoren: Binnen 5 werkdagen na ontvangst van een verzoek om kwijtschelding wordt het informatieformulier aan belastingschuldige gestuurd. Na ontvangst van het ingevuld informatieformulier wordt binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging verzonden. De binnengekomen kwijtscheldingsaanvragen worden binnen de wettelijke termijn (thans 8 weken) na ontvangst afgedaan. Indien navraag bij de aanvrager of bij derden moet worden gedaan, wordt deze termijn verlengd. De beroepschriften tegen de afwijzing kwijtschelding worden binnen een termijn van 16 weken na ontvangst afgedaan. Het toewijzingspercentage naar aanleiding van de beroepschriften kwijtschelding is minder dan 2% van alle kwijtscheldingsverzoeken. Hierbij worden niet de toewij zingen meegerekend, die ontstaan doordat bij eerdere behandeling geen, of onvoldoende informatie is verstrekt door de klant. 7

8 3.5 Het afdoen van bezwaar-, verzoek-, en beroepschriften De bezwaar- verzoek- en beroepschriften ingediend door belastingplichtige naar aanleiding van heffing- of invorderingsacties door de RBG, worden door of in opdracht van de RBG afgehandeld. De RBG doet uitspraken op bezwaarschriften, organiseert, verwerkt en bemenst mogelijke hoorzittingen in bezwaarprocedures en organiseert de vertegenwoordiging in beroepsprocedures die in het kader van de aanslagoplegging gehouden worden. Het afdoen van bezwaarschriften en het voeren van beroepsprocedures ten aanzien van leges en precariobelasting wordt door de RBG uitgevoerd. De deelnemers geven desgevraagd binnen 2 weken advies over de grond van het bezwaar, voor zover deze betrekking hebben op de heffinggegevens. Bij een ingediend beroepschrift leges of precario wordt over het verweerschrift binnen de door de rechtbank bepaalde termijn door de deelnemers geadviseerd. Op verzoek van de RBG leveren de deelnemers ondersteuning ter zitting bij beroepszaken bij de Rechtbank of het Gerechtshof. Prestatie-indicatoren: Alle binnengekomen bezwaar-, verzoek-, en beroepschriften worden afgedaan binnen de wettelijke termijn (Awb-conform). Alle binnengekomen WOZ-bezwaren worden binnen 6 weken afgehandeld. Het aantal gegrond WOZ-bezwaren is maximaal 0,5% van de WOZ-beschikkingen Gegrond bezwaar (plicht) is maximaal 1% van het aantal aanslagen. Alle parkeerbezwaren worden binnen 2 weken afgewikkeld. 3.6 Het uitvoeren van de (dwang-)invorderingsmaatregelen De (dwang-)invorderingsmaatregelen welke benodigd zijn voor een juiste, volledige en tijdige inning van de belastinggelden worden in overeenstemming met de geldende weten regelgeving door of in opdracht van de RBG uitgevoerd. Prestatie-indicatoren: Als richtlijn geldt dat alle betalingen die naar aanleiding van heffing- of invorderingsacties door of in opdracht van de RBG worden gedaan, dagelijks worden verwerkt in de debiteurenadministratie. Een uitzondering wordt gemaakt voor de piekperioden die in de jaarplanning (zie Prestatie-indicator in paragraaf 3.3) zichtbaar worden gemaakt. Eventuele restituties vinden elke 2 weken plaats. De invorderingsmaatregelen worden binnen één maand na het verstrijken van de laatste vervaldatum van de aanslag opgestart, eventuele verdere vervolgstappen telkens maximaal één maand later. In de kwartaalrapportages (zie 4.2) zal gerapporteerd worden over de kwijtgescholden en oninbaar verklaarde posten per categorie. Dit gebeurt voor het lopende jaar en over de voorgaande jaren. Jaarlijks wordt inzicht gegeven in het totaal van de nog af te dragen belastingontvangsten. 3.7 Het afhandelen van schriftelijke, digitale en telefonische reacties Alle communicatie over heffings- of invorderingsacties door de RBG worden door of in opdracht van de RBG afgehandeld. Idem geldt voor alle schriftelijke, digitale en telefonische reacties met uitzondering van de 1e lijnsvragen van de klanten uit de gemeente Delft voor zowel de gemeentelijke als de waterschapsaanslagen (hiervoor is een aparte DVO KCC opgesteld). 8

9 Prestatie-indicatoren: Als richtlijn geldt dat de schriftelijke en digitale binnengekomen reacties binnen 5 werkdagen worden afgedaan of in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst aan de afzender bevestigd door middel van een schriftelijke of digitale ontvangst bevestiging, waarin een termijn van afdoening is opgenomen. De telefonische reacties worden op de dag van binnenkomst 1e lijns afgedaan. Is dat niet mogelijk, dan wordt er over de afhandeling(stermijn) een afspraak ge maakt met de klant. De reactie wordt in dat geval 2e lijns afgehandeld waarbij vragen en of klachten over de hoogte van de belastingtarieven door de deelnemers zullen worden afgedaan. Het aantal te beantwoorden telefonische reacties moet gemiddeld 90% zijn. 3.8 Afdrachten belastinginkomsten De belastinginkomsten welke naar aanleiding van heffing- of invorderingsacties door de RBG worden ontvangen en afgeboekt zijn in de debiteurenadministratie, worden wekelijks (en rekeninghoudend met de opgave van de kasgeldlimiet) en bij maandovergangen uiterlijk de 1e van nieuwe maand aan de rechthebbende opdrachtgever afgedragen. De opbrengsten vervolgingskosten maken onderdeel uit van de exploitatiebegroting van de RBG en worden niet afgedragen aan de deelnemers. Prestatie-indicatoren: De financiële afdracht vindt bij wijze van voorschot wekelijks plaats. Voor mogelijke terugbetalingen als gevolg van verminderingen wordt voor HHSK , voor HHD en voor Delft bij de RBG als minimum saldo aangehouden. Bij de jaarrekening en de specifieke belastingverantwoording van enig jaar wordt het nog te ontvangen debiteurenbedrag opgenomen. Voor de afgesproken rapportages wordt verwezen naar paragraaf Grensoverschrijdend afvalwater Ten behoeve van de onderlinge verrekening van kosten tussen de waterschappen voor het over en weer leveren van diensten op het terrein van transport, het zuiveren van afvalwater en de verwerking van slib, levert de RBG per kwartaal informatie over het aantal in rekening gebrachte VE s per specifieke zuiveringsinstallatie. De kosten voor eventuele accountantsverklaringen zijn voor rekening van de deelnemers. Prestatie-indicator: De RBG levert twee keer per jaar (bij voorjaarsnota en bij de programmabegroting) de vervuilingseenheden voorlopig en definitief. 9

10 3.10 Bevoorschotting en garantstelling De activiteiten van de RBG worden op basis van een goedgekeurde begroting uitgevoerd. De overeengekomen diensten zoals beschreven in 3.1 t/m 3.9 worden uitgevoerd binnen deze begroting. In de begroting wordt de door elke deelnemer verschuldigde bijdrage aangegeven d.m.v. een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op de omvang van de werkzaamheden die voor de deelnemers worden uitgevoerd. Zoals in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen zal het algemeen bestuur van de RBG deze bijdrage jaarlijks vaststellen. De bijdrage wordt op basis van bevoorschotting per kwartaal aan de RBG overgemaakt, uiterlijk voor de eerste dag van een nieuw kwartaal. De deelnemers dragen er zorg voor dat de RBG over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 4. Rapportages De opdrachtgever wordt volgens een vast rapportageschema op de hoogte gehouden van de verrichte dienstverlening door de RBG. De rapportage heeft tot doel op een transparante wijze inzage te geven in de door de RBG verrichte werkzaamheden. De hierna beschreven (soorten) rapportages zijn van toepassing. 4.1 Maandelijkse rapportage over de financiële afdracht en journalisering De financiële afdracht van de belastinginkomsten per deelnemer vindt plaats uiterlijk 1 maand na afloop van de desbetreffende maand en is voorzien van een sluitende journaalpost (zie bijlage I). De journaalpost bevat alle financiële mutaties die zich in de desbetreffende maand hebben voorgedaan en is zodanig gespecificeerd dat hij aansluit op het rekeningenschema van de deelnemers. Om zekerheid te krijgen over de volledigheid en rechtmatigheid van de door de RBG opgelegde en geïnde belastingen wordt jaarlijks een controleplan opgesteld en de geplande activiteiten uitgevoerd. Rapportage vindt plaats aan het dagelijks bestuur van de RBG. 4.2 Kwartaalrapportage over de voortgang van de dienstverlening De RBG zal verantwoording aan de deelnemers afleggen over de door haar opgelegde en ingevorderde belastingopbrengsten. De hoogte van de kwijtschelding en oninbaarheid is hier ook van belang. De opdrachtgever wordt middels een kwartaalrapportage geïnformeerd over de financiële voortgang tot en met het betreffende kwartaal. In de rapportage wordt in ieder geval de volgende informatie ten aanzien van de belastingenopbrengsten opgenomen: opgelegde belastingopbrengst per categorie lopende heffingsjaar; kwijtschelding en oninbaarheid per categorie lopende heffingsjaar; opgelegde belastingopbrengst per categorie vorige heffingsjaren; kwijtschelding en oninbaarheid per categorie vorige heffingsjaren; cumulatief het aantal toegewezen kwijtscheldingsverzoeken, het aantal afgewezen kwijtscheldingsverzoeken en het aantal verzoeken in behandeling; cumulatief per soort het aantal verzonden invorderingsstukken; een actuele prognose van de belastingopbrengsten per categorie, kwijtschelding en oninbaarheid. 10

11 Naast die hiervoor genoemde rapportage over de belastingopbrengsten wordt tevens gerapporteerd over de overige prestaties die zijn opgenomen in dit prestatiecontract (voor zover die niet zijn genoemd in de paragrafen 4.3 en 4.4). Opvallende tendensen zullen nader worden toegelicht. Bij de kwartaalrapportages zal worden aangegeven of significant worden afgeweken op de uitvoeringskosten van de begroting van de RBG. De RBG zal per kwartaal binnen 1 maand na afloop van het betreffende kwartaal bovenstaande gegevens volgens een standaard format opleveren (zie bijlage II). 4.3 Jaarlijkse rapportage Middels het opstellen van een jaarrekening wordt verantwoording afgelegd van de inkomsten en uitgaven van de RBG. Bij de jaarrekening wordt een accountantsverklaring gevoegd. De jaarrekening en de accountantsverklaring worden uiterlijk voor 1 juni van het jaar, volgend op het heffingsjaar, aan de deelnemers overlegd. In september (tijdstip afhankelijk van DB-vergadering RBG) zal tussentijds worden gerapporteerd over de kosten en opbrengsten van de bedrijfsvoering van de RBG. Daarnaast wordt verantwoording afgelegd aan de deelnemers over het uitgevoerde heffing- en invorderingproces. Bij deze verantwoording wordt tevens per deelnemer een specifieke accountantsverklaring over de belastingopbrengsten overlegd. Deze accountantsverklaring wordt vóór 1 maart volgend op het heffingsjaar overlegd. Gerapporteerd wordt over: het volledig en juist in stand houden van de heffing(basis)gegevens; de juiste toepassing en verwerking van de door de deelnemers vastgestelde tarieven; de volledigheid en juistheid van de door de RBG verstrekte gegevens betreffende de voortgang qua heffing en invordering van belastingaanslagen (kwartaalrapportages en begrotingscyclus); de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de afdrachten aan de deelnemers; de waardering van de vorderingen ultimo verslagjaar; de totstandkoming van de balanspost nog op te leggen aanslagen. 11

12 4.4 Rapportage met betrekking tot de begrotingscyclus Ten behoeve van de begrotingscyclus van de deelnemers wordt in april een (meerjaren-) begroting van de uitvoeringskosten van de RBG aangeleverd, overeenkomstig de in de gemeenschappelijke regeling opgenomen bepalingen. De begroting wordt in maart vooraf gegaan door een kaderbrief met uitgangspunten voor het opstellen van de begroting van de RBG. Uiterlijk 1 juni voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar levert de RBG een definitieve raming en onderbouwing van de heffingsgrondslagen aan voor het komende begrotingsjaar. Het betreft hier een actualisatie van de raming van een eerder opgestelde meerjarenraming (vier jaar). De begroting en jaarrekening van de RBG moeten worden uitgesplitst naar de beleidsproducten Heffing en Invordering. Op aanvraag van de deelnemer dient door de RBG in het kader van bijvoorbeeld benchmarking de uitsplitsing naar beheerproducten kunnen worden gemaakt. 4.5 Fiscaliteit De deelnemers en de RBG komen met elkaar overeen dat de werkzaamheden van de RBG fiscaal technisch zo worden gestructureerd en vorm worden gegeven dat de kosten van btw en andere belastingen op dienstverlening zoveel als mogelijk worden beperkt. De RBG is een ondernemer die diensten verleent welke op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel u van de Wet op de omzetbelasting zijn vrijgesteld van heffing van btw. De gemeentelijke deelnemers kunnen gebruik maken van de btw-transparantiemethode als vermeld in onderdeel 3.2. van het Besluit Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen van 25 januari 2012, met nr. BLKB 2012/175M. Op basis van de btw-transparantiemethode kan de RBG de btw die is betaald ter uitvoering van werkzaamheden voor de gemeentelijke deelnemers doorschuiven naar de gemeenten. De gemeenten kunnen deze doorgeschoven btw vervolgens compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De RBG zal de omvang van de doorschuif-btw inzichtelijk maken en bepalen. De RBG zal voor medio februari na afronding van het kalenderjaar een overzicht te verstrekken waarin opgave wordt gedaan van: - het totaalbedrag aan inkoop-btw dat door RGB is betaald over het voorgaande kalenderjaar; - het tijdsvak waarop de inkoop-btw betrekking heeft; - de omvang van de doorschuif-btw voor de gemeenten. De doorschuif-btw is het bedrag aan btw dat de RBG heeft betaald in het kader van de werkzaamheden voor de gemeenten en waterschappen. De doorschuif-btw bevat een overzicht van de btw op de door RBG gemaakte kosten. De jaarlijkse vast te stellen procentuele omvang van de door te schuiven btw per deelnemer is gelijk aan het procentuele aandeel in de kosten per deelnemer, zoals beschreven in het bedrijfsplan van de RBG. Mocht het vanuit fiscaal perspectief noodzakelijk zijn om de afspraken in de bestaande overeenkomst te herzien, mede gelet op ontwikkelingen in de wet- en/of regelgeving, (b.v. het opheffen btw compensatiefonds), dan zal de RBG hiertoe een voorstel doen aan de deelnemers. 12

13 5. Randvoorwaarden Om de diensten overeenkomstig de beschrijving in hoofdstuk 3 te kunnen leveren is het van belang te onderkennen dat de RBG in zijn bedrijfsvoering op een aantal belangrijke onderdelen afhankelijk is van zijn deelnemers. Deze afhankelijkheden bepalen voor een belangrijk deel de uitvoerbaarheid en kwaliteit van de te leveren diensten. In paragraaf zijn deze onderwerpen met het oog op de afbakening al eerder opgesomd. In dit hoofdstuk volgt een nadere toelichting. 5.1 Werkzaamheden van deelnemers De werkzaamheden op het gebied van Personeel en Organisatie, te weten de personeelsen salarisadministratie, worden ingehuurd bij het Hoogheemraadschap van Delfland. In het formatieplan van de RBG is hiervoor 0,7 fte. beschikbaar. De kosten van deze inhuur worden via een gemene rekening verdeeld. Voor een goede uitvoering van de diensten die door de RBG geleverd worden is het op een aantal terreinen afhankelijk van de ondersteuning door de deelnemers. Tot het moment van eigen huisvesting van de RBG worden de beheerproducten huisvesting, informatiebeleid en automatisering en interne faciliteiten door de HHD en HHSK geleverd. Voor deze onderdelen zijn werkafspraken gemaakt. 5.2 Onderkenning van de onderlinge procesafhankelijkheid Voor de uitvoering van het belastingproces zijn de volgende onderdelen relevant: vastgestelde belastingverordeningen; vastgesteld kwijtscheldingsbeleid; vastgestelde beleidsregels op het terrein van heffing en invordering; advisering bij aanslagen meet- en bemonsteringsbedrijven (RBG is voor de heffing bij meet- en tabelbedrijven afhankelijk van de adviezen van de deelnemers); ondersteuning van belastingprocessen met digitaal kaartmateriaal (postcodes, stratentabel en GEO-informatie, waaronder beheers- en taakgebieden). Gegevensleveringen ten behoeve van leges en precarioheffing. 13

14 5.3 Tarieven Ten behoeve van het opleggen van de heffingen moet de RBG tijdig beschikken over de tarieven voor het komende belastingjaar. De algemene besturen van de deelnemers stellen jaarlijks hun tarieven vast bij de behandeling van hun begroting. Binnen 5 werkdagen nadat de tarieven zijn vastgesteld door het algemeen bestuur van de deelnemers, wordt de RBG hiervan schriftelijk in kennis gesteld en ontvangt een overzicht van de te hanteren tarieven. De vaststelling van de tarieven moet uiterlijk 1 week voor 1-1 van enig jaar hebben plaatsgevonden. 6. Overlegstructuren Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling worden de vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur gepland. In deze vergaderingen vindt de interne informatievoorziening en afstemming plaats. Via het bestuur van de RBG worden de besturen van de deelnemers geïnformeerd. Periodiek vindt er overleg plaats tussen de accounthouders van de deelnemers en de RBG over de algemene voortgang van de RBG en belastingvraagstukken vanuit de deelnemers. Deze overleggen vinden minimaal plaats ter voorbereiding van de overleggen van het dagelijks en algemeen bestuur van de RBG. Indien nodig kan naar aanleiding van de afdrachten en journalisering maandelijks overleg plaatsvinden tussen de RBG en de betrokken financiële afdelingen van de deelnemers. Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de directeur van de RBG en de secretarisdirecteuren van de deelnemers. 7. Aanpassingen prestatiecontract 7.1 Wijziging van de diensten Een wijziging in de te verlenen diensten kan worden geïnitieerd door de deelnemers als collectief, als individuele opdrachtgever of door de RBG. 7.2 Herziening van het prestatiecontract Wijzigingen in het prestatiecontract zijn jaarlijks mogelijk. Alle partijen moeten het over de gewenste wijziging(en) onderling eens zijn, tenzij er sprake is van maatwerkafspraken. De wijzigingen gaan in met ingang van 1 januari van het opvolgende kalenderjaar of op een later overeengekomen moment. Om de twee jaar kan door de deelnemers een evaluatie van de dienstverlening worden uitgevoerd. 8. Duur en beëindiging van de het prestatiecontract 8.1 Duur van de het prestatiecontract Dit prestatiecontract wordt aangegaan met ingang van 1 januari 2013 en is voor onbepaalde tijd geldig (zolang de onderliggende gemeenschappelijke regeling bestaat). Na beëindiging van de gemeenschappelijke regeling zullen de voor de heffing, invordering en uitvoering wet WOZ relevante gegevens ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever in een in onderling overleg te bepalen vorm. 14

15 8.2 Rechtsopvolgers Partijen verplichten zich te bedingen dat de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst, bij wijziging van rechtspersoon worden overgenomen door hun rechtsopvolgers indien geen sprake is van opvolging onder algemene titel. 8.3 Wetswijziging of beleidswijziging deelnemers Indien zich een wetswijziging of beleidswijziging voordoet welke consequenties heeft voor de producten en diensten van de RBG, dienen partijen via de accounthouders elkaar over en weer hierover te informeren en hier aangaande zo spoedig mogelijk overleg te voeren. 8.4 Geschillen Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg en overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling tot een oplossing worden gebracht. 9. Verantwoordelijkheid De RBG verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen diensten binnen de vastgestelde begroting en met de afgesproken kwaliteit uit te voeren. Als zich situaties voordoen welke mogelijk schade veroorzaken bij de deelnemers wordt dit direct bij de deelnemers gemeld. 10. Slotbepaling en handtekeningen Betrokken partijen zijn het vorenstaande overeengekomen. namens het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard M.J.H. van Kuijk, secretaris directeur Rotterdam d.d.: namens het Hoogheemraadschap van Delfland, mr.drs. P.I.M. van den Wijngaart, secretaris directeur Delft d.d.: 15

16 namens de gemeente Delft, C. Kruizinga, directeur publiekszaken Delft d.d.: Namens de Regionale Belasting Groep H.B. Sigmond, directeur Delft d.d.: 16

17 Bijlage I Maandelijks wordt een specificatie van de ontvangsten verstrekt die moet aansluiten met de afdrachten aan de deelnemers. Verloop geldstromen per maand; stand per :30 uur januari februari maart april oktober november december Delfland Ontvangsten Terugbetalingen Invorderingsopbrengst Saldo rekening Afdrachten Afdrachten cumulatief Planning Cashflow Cumulatief Schieland Ontvangsten Terugbetalingen Invorderingsopbrengst Saldo rekening Afdrachten Afdrachten cumulatief Planning Cashflow Cumulatief Delft Ontvangsten Terugbetalingen Invorderingsopbrengst Saldo rekening Afdrachten Afdrachten cumulatief Planning Cashflow Cumulatief Totaal RBG Ontvangsten Terugbetalingen Invorderingsopbrengst Saldo rekening Afdrachten Cumulatieve nettoontvangsten Cumulatieve afdrachten Planning Cashflow Cumulatief planning Cumulatief in % Percentage terugbetalingen Verschil Delfland Verschil Schieland Totaal 17

18 Vervolg BIJLAGE I Maandelijkse journaalpost met betrekking tot de mutaties in de belastingopbrengsten de financiële afdracht aan de opdrachtgever. De journaalpost voor HHD: Debiteuren Aan Opbrengst omslag gebouwd HHD Aan HHD Watersysteemheffing gebouwd HJ Aan HHD Watersysteemheffing gebouwd VJ Aan Opbrengst ingezetenenomslag HHD Aan HHD Watersysteemheffing ingezetenen HJ Aan HHD Watersysteemheffing ingezetenen VJ Aan Opbrengst omslag ongebouwd HHD Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd HJ Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd VJ Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd wegen HJ Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd wegen VJ Aan Opbrengst omslag natuurterreinen HHD Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd natuurterreinen HJ Aan HHD Watersysteemheffing ongebouwd natuurterreinen VJ Aan Opbrengst verontreinigingsheffing HHD Aan HHD verontreinigingsheffing woningen (directe lozingen) HJ Aan HHD verontreinigingsheffing woningen (directe lozingen) VJ Aan HHD verontreinigingsheffing Bedrijven (directe lozingen) HJ Aan HHD verontreinigingsheffing Bedrijven (directe lozingen) VJ Aan Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven HHD Aan HHD zuiveringsheffing bedrijven HJ Aan HHD zuiveringsheffing bedrijven VJ Aan Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens HHD Aan HHD zuiveringsheffing huishoudens HJ Aan HHD zuiveringsheffing huishoudens VJ Aan Precario HHD Aan Precario HHD HJ Aan Precario HHD VJ Aan Leges HHD Aan Leges HHD HJ Aan Leges HHD VJ Aan Aan Kwijtscheldingen HHD Aan HHD kwijtscheldingen ingezetenenomslag HJ Aan HHD kwijtscheldingen ingezetenenomslag VJ Aan HHD kwijtscheldingen zuiveringsheffing huishoudens HJ Aan HHD kwijtscheldingen zuiveringsheffing huishoudens VJ Aan HHD kwijtscheldingen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) HJ Aan HHD kwijtscheldingen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) VJ Aan Aan Oninbaarverklaringen HHD Aan HHD oninbaarverklaringen omslag gebouwd HJ Aan HHD oninbaarverklaringen omslag gebouwd VJ Aan HHD oninbaarverklaringen ingezetenenomslag HJ Aan HHD oninbaarverklaringen ingezetenenomslag VJ Aan HHD oninbaarverklaringen omslag natuurterreinen HJ Aan HHD oninbaarverklaringen omslag natuurterreinen VJ Aan HHD oninbaarverklaringen omslag ongebouwd HJ Aan HHD oninbaarverklaringen omslag ongebouwd VJ Aan HHD oninbaarverklaringen zuiveringsheffing bedrijven HJ Aan HHD oninbaarverklaringen zuiveringsheffing bedrijven VJ Aan HHD oninbaarverklaringen zuiveringsheffing huishoudens HJ Aan HHD oninbaarverklaringen zuiveringsheffing huishoudens VJ Aan HHD oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) HJ Aan HHD oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) VJ Aan HHD oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) HJ Aan HHD oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) VJ Aan HHD oninbaarverklaringen precario HJ Aan HHD oninbaarverklaringen precario VJ Aan HHD oninbaarverklaringen leges HJ Aan HHD oninbaarverklaringen leges VJ 18

19 Vervolg BIJLAGE I De journaalpost HHSK: Debiteuren Aan HHSK Watersysteemheffing gebouwd HJ Aan HHSK Watersysteemheffing gebouwd VJ Aan Opbrengst ingezetenomslag HHSK Aan HHSK Watersysteemheffing ingezetenen HJ Aan HHSK Watersysteemheffing ingezetenen VJ Aan Opbrengst omslag ongebouwd HHSK Aan HHSK Watersysteemheffing ongebouwd HJ Aan HHSK Watersysteemheffing ongebouwd VJ Aan Opbrengst omslag natuurterreinen HHSK Aan HHSK Watersysteemheffing ongebouwd natuurterreinen HJ Aan HHSK Watersysteemheffing ongebouwd natuurterreinen VJ Aan Opbrengst verontreinigingsheffing HHSK Aan HHSK verontreinigingsheffing woningen (directe lozingen) HJ Aan HHSK verontreinigingsheffing woningen (directe lozingen) VJ Aan HHSK verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) HJ Aan HHSK verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) VJ Aan Opbrengst zuiveringsheffing bedrijven HHSK Aan HHSK zuiveringsheffing bedrijven HJ Aan HHSK zuiveringsheffing bedrijven VJ Aan Opbrengst zuiveringsheffing huishoudens HHSK Aan HHSK zuiveringsheffing bedrijven HJ Aan HHSK zuiveringsheffing bedrijven VJ Aan Precario HHSK Aan Precario HHSK HJ Aan Precario HHSK VJ Aan Leges HHSK Aan Leges HHSK HJ Aan Leges HHSK VJ Aan Opbrengst omslag gebouwd wegen HHSK Aan HHSK Wegen gebouwd HJ Aan HHSK Wegen gebouwd VJ Aan Opbrengst ingezetenomslag wegen HHSK Aan HHSK Wegen ingezetenen HJ Aan HHSK Wegen ingezetenen VJ Aan Opbrengst omslag ongebouwd wegen HHSK Aan HHSK Wegen ongebouwd HJ Aan HHSK Wegen ongebouwd VJ Aan Opbrengst omslag natuurterreinen wegen HHSK Aan HHSK Wegen ongebouwd natuurterreinen HJ Aan HHSK Wegen ongebouwd natuurterreinen VJ Aan Kwijtscheldingen HHSK Aan HHSK kwijtscheldingen ingezetenenomslag HJ Aan HHSK kwijtscheldingen ingezetenenomslag VJ Aan HHSK kwijtscheldingen zuiveringsheffing huishoudens HJ Aan HHSK kwijtscheldingen zuiveringsheffing huishoudens VJ Aan HHSK kwijtscheldingen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) HJ Aan HHSK kwijtscheldingen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) VJ Aan HHSK kwijtscheldingen wegen (ingezetenenomslag) HJ Aan HHSK kwijtscheldingen wegen (ingezetenenomslag) VJ Aan Oninbaarverklaringen HHSK Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag gebouwd HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag gebouwd VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen ingezetenenomslag HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen ingezetenenomslag VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag natuurterreinen HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag natuurterreinen VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag ongebouwd HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen omslag ongebouwd VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen zuiveringsheffing bedrijven HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen zuiveringsheffing bedrijven VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen zuiveringsheffing huishoudens HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen zuiveringsheffing huishoudens VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing huishoudens (directe lozingen) VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen verontreinigingsheffing bedrijven (directe lozingen) VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag gebouwd HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag gebouwd VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen ingezetenenomslag HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen ingezetenenomslag VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag natuurterreinen HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag natuurterreinen VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag ongebouwd HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen wegen omslag ongebouwd VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen precario HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen precario VJ Aan HHSK oninbaarverklaringen leges HJ Aan HHSK oninbaarverklaringen leges VJ 19

20 De journaalpost Delft: Nog nader in te vullen 20

21 Bijlage II Kwartaalrapportage als onderdeel van rapportage over prestatiecontract Periode Rapportagemoment (uiterlijk) 1. januari t/m maart 30 april 2. april t/m juni 31 juli 3. juli t/m september 31 oktober (inclusief exploitatie RBG) 4. oktober t/m december 31 januari a) Onderstaand rapportagemodel is een voorbeeld uitwerking voor waterschappen: b) Onderstaand rapportagemodel is een voorbeeld uitwerking voor gemeenten (nog invullen): Belastingen: HHDelfland Begroting Opgelegd Nog op te Totaal Verschil Opbrengst heffingsjaar t/m mrt 2012 leggen Jaarrek vs. begroot Watersysteemheffing * ingezetenen * gebouwd * ongebouwd * natuurterreinen * ongebouwd wegen Verontreinigingsheffing * huishoudens directe lozingen - * bedrijven directe lozingen Zuiveringsheffing huishoudens * huishoudens * bedrijven (excl. GR) Bruto-opbrengst Opgelegd in percentage van bruto-opbrengst 53,17% Kwijtschelding * watersysteemheffing ingezetenen * zuiveringsheffing huishoudens Oninbaar Vergoede wettelijke rente Totaal belastingen Overige belastingen Precario Leges Totaal opbrengsten Belastingen: HHDelfland Balanspost Opgelegd Nog op te Totaal Verschil Nog op te leggen voorgaande jaren 2011 t/m mrt 2012 leggen Watersysteemheffing * ingezetenen * gebouwd * ongebouwd * natuurterreinen * ongebouwd wegen WVO-B Zuiveringsheffing bedrijven Zuiveringsheffing huishoudens Kwijtschelding Totaal balanspost belastingen Overige belastingen Precario Leges opbrengst voorgaande jaren

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013

Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Rapportage Prestatieovereenkomst 1 e kwartaal 2013 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2013 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Verzenddatum Uw kenmerk Onderwerp Bijlagen

Verzenddatum Uw kenmerk Onderwerp Bijlagen REGIONALE BELASTING GROEP Bezoekadres: Spoorstraat 7, 3112 HD Schiedam Postadres: Postbus 4083, 3102 GB SCHIEDAM Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. Bernard de Haan Postbus 3061 2601 DB Delft Ons kenmerk

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014 Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2014 Inleiding Hierbij treft u de 1e kwartaalrapportage RBG over 2014 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten, zoals

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015

Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015 Rapportage Prestatieovereenkomst 1e kwartaal 2015 Inleiding Hierbij treft u de eerste kwartaalrapportage RBG over 2015 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2012 Inleiding Hierbij treft u de vierde kwartaalrapportage RBG over 2012 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond. Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016

Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond. Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016 Bestuursvoorstel AB Behandeld door: John Kooistra en Henk Sigmond Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2016 Onderwerp: 1e wijziging begroting 2016 RBG als gevolg van

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011

Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011 Rapportage Prestatieovereenkomst 4 e kwartaal 2011 Inleiding Hierbij treft u de laatste kwartaalrapportage RBG over 2011 tbv de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten, e.e.a.

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2015

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2015 Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2015 Inleiding Hierbij treft u de derde kwartaalrapportage RBG over 2015 ten behoeve van de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Heffing & Invordering 10. H&I

Heffing & Invordering 10. H&I Heffing & Invordering 10. H&I Eindterm 10.01. Algemeen De examenkandidaat kan de plaats van de gemeentelijke heffingen omschrijven binnen de inkomstenbronnen van de gemeente en kent de bestedingen door

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN BOLLENSTREEK De colleges van de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; overwegende dat: - zij

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2016

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2016 Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2016 Inleiding Hierbij treft u de derde kwartaalrapportage RBG over 2016 ten behoeve van de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116

Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 11 december 2012 AB12.01147 RV2012.116 Gemeente Bussum Vaststellen 'Kwijtscheldingsregeling 2013' Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Attributie- en mandateringsbesluit gemeentelijke belastingen 2013 Portefeuille C.Mooij Auteur mw. J. Koedooder Telefoon 0235114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MenS/

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 2e kwartaal 2015

Rapportage Prestatieovereenkomst 2e kwartaal 2015 Rapportage Prestatieovereenkomst 2e kwartaal 2015 Inleiding Hierbij treft u de tweede kwartaalrapportage RBG over 2015 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten,

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Bijlage 1: Lijst van producten en diensten

Bijlage 1: Lijst van producten en diensten Bijlage 1: Lijst van producten en diensten 1. Inleiding In deze bijlage worden de producten en diensten van BghU beschreven. 2. Werkzaamheden BghU voert voor de deelnemers voorzover van toepassing onderstaande

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr:

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven BBVnr: Raadsvoorstel Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen en -tarieven 2017 Portefeuillehouder: Keuzenkamp - van Emmerik, T. e-mailadres opsteller: k.djodikromo@bar-organisatie.nl Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Oninbaar voorstel 2009

Oninbaar voorstel 2009 Oninbaar voorstel 2009 Portefeuillehouder: A.G Wiegman Vergaderdatum: 16 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: Belastingen - Invordering Kenmerk D&H: 842143 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP

agendapunt H.04 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP agendapunt H.04 1158248 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP 1E WIJZIGING BEGROTING 2015 VAN GR REGIONALE BELASTING GROEP Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 20-11-2014 Geen zienswijzen over de eerste

Nadere informatie

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2014

Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2014 Rapportage Prestatieovereenkomst 3e kwartaal 2014 Inleiding Hierbij treft u de 3e kwartaalrapportage RBG over 2014 t.b.v. de deelnemers aan. In de bijlagen wordt gerapporteerd over de opbrengsten, zoals

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26.

Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen. 1. Op het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid is artikel 26 (zijnde de artikelen 26. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Twenterand. Nr. 121442 5 september 2016 Beleidsregels kwijtschelding gemeentelijke belastingen I. Algemeen Toepassing Leidraad Invordering 1. Op het gemeentelijk

Nadere informatie

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen

hierna afzonderlijk en gezamenlijk ook aan te duiden als Partij respectievelijk Partijen OVEREENKOMST GRENSOVERSCHRIJDEND AFVALWATER HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND EN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA (eindversie 15-okt-2010 wederzijds definitief ambtelijk geaccordeerd) De publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 CVDR Officiële uitgave van Wassenaar. Nr. CVDR365857_1 15 november 2016 Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wassenaar 2015 De gemeenteraad van Wassenaar, gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1066159 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering agendapunt H.05 1158251 Aan Verenigde Vergadering TOETREDING VAN HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM TOT DE REGIONALE BELASTING GROEP EN WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RBG Gevraagd besluit

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: artikel 255 Gemeentewet; artikel 26 Invorderingswet 1990; hoofdstuk II van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's.

Beoogd effect een efficiënte en klantgerichte uitvoering van de taken op het vlak van belastingen, met geminimaliseerde bedrijfsrisico's. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering E.Th. Kamminga 25 oktober 2012 Datum voorstel 18 september 2012 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van belastingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede

Dashboard GBKZ Haarlemmerliede Dashboard GBKZ Haarlemmerliede I. Aantallen Activiteit Onderwerp 2008 2009 2010 % Norm/doel Toelichting/conclusie Heffen Biljetten Bezwaren Invordering Dwanginvordering Kwijtschelding Aantal biljetten

Nadere informatie

Convenant Centrummanagement Valkenswaard

Convenant Centrummanagement Valkenswaard Convenant Centrummanagement Valkenswaard Stichting Centrum-Management Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Valkenswaard, juli 2014 1 Convenant Centrummanagement Valkenswaard Gesloten tussen het college van

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om beleidsregels

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013)

GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID (versie geldig vanaf 1-1-2013) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening kwijtscheldingsbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n)

Raadsvoorstel Vergadering 28 mei 2013 Voorstelnummer Registratienummer Portefeuillehouder W. Hompe Afdeling BBO/Financiën Bijlage(n) Raadsvoorstel Vergadering : 28 mei 2013 Voorstelnummer : 05.13 Registratienummer : 13.004571 Portefeuillehouder : W. Hompe Afdeling : BBO/Financiën Bijlage(n) : 1 B&W-datum/nummer : 19 maart 2013, nummer

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte

De tariefsontwikkeling laat dan vanaf 2008 het volgende beeld zien: Belastingjaar Rioolheffing per zelfstandig gedeelte RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 10 november 2010 onderwerp: Verordening Rioolheffing 2011 bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, Voor u ligt het voorstel tot

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011

Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Besluit nadere regels met betrekking tot de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en leges 2011 Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: a. het dagelijks

Nadere informatie

Onderwerp: Verzoek kenbaar maken zienswijze ontwerp-begroting 2013 Datum: 12 april 2012

Onderwerp: Verzoek kenbaar maken zienswijze ontwerp-begroting 2013 Datum: 12 april 2012 REGIONALE BELASTING GROEP Aan de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Delfland Postbus 2929 261 CX Delft Onderwerp: Verzoek kenbaar maken zienswijze ontwerp-begroting 213 Datum: 12 april

Nadere informatie

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten:

Even voorstellen.. Sjef Leenen. Overeenkomsten: Even voorstellen.. Sjef Leenen - thans directeur / secretaris Het Gegevenshuis - voorheen algemeen manager Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst Parkstad Limburg - daarvoor facility manager

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK

DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK DIENSTVERLENINGS OVEREENKOMST OMGEVINGSDIENST ACHTERHOEK I N H O U D S O P G A V E I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel Artikel 3 Omvang van de dienstverlening II UITVOERING

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op:

In het kader van de behandeling van dit voorstel merken wij nog het volgende op: COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9 Onderwerp: Oplegnotitie bij voorstel Wijziging belastingverordeningen 2014 Nummer: 751817 In D&H: 05-11-2013 Steller:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT

Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Incassoreglement geautomatiseerde incasso GBLT Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet 1990 en de van toepassing zijnde belasting verordeningen; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn; Gelet op het bepaalde in: Invorderingswet 1990; Uitvoeringsregeling Invorderingswet; Gemeentelijke belastingverordeningen;

Nadere informatie

urn in ii inn inn ii ii

urn in ii inn inn ii ii urn in ii inn inn ii ii B15-022966 BIJLAGE 01 Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Uitvoeringsovereenkomst BIZ Centrum Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Ondernemersvereniging Stad En

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Vergaderdatum 30 maart 2016 Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt Ter kennisname voor Commissie besturen en organiseren Vergaderdatum 30 maart 2016 Onderwerp Arrest Hoge Raad in voorbeeldprocedure classificatie natuur aanvullende dotatie aan de voorziening Agendapunt

Nadere informatie

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2013 COLLEGEBESLUIT Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert; gelet op artikel 231 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Invorderingswet 1990 en de Leidraad Invordering 2008; overwegende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om nadere

Nadere informatie

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst.

Agendapunt : 10. Voorstelnummer : Raadsvergadering : 10 december Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 12-073 Raadsvergadering : 10 december 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven (tst. 269) Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitgangspunt Financiën helder en op orde a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5104 Inboeknummer 12bst01978 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.652 RaadsvoorstelOZB-tarieven 2013 en termijnen van betaling Inleiding Op 6 november

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Aan de raad, Onderwerp: Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 vaststellen 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Borsele

Jaarrapportage 2012 Borsele 0 Jaarrapportage 2012 Borsele Inleiding Voor u ligt de jaarrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling SaBeWa waarin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12bst02104 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen, overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is regels vast te stellen voor de automatische

Nadere informatie

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009

uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR35977_1 3 juni 2016 uitvoeringsregeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Almelo 2009 Gemeenteblad

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/

1. Inleiding. 2. Oordeel uitvoering van de Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Rotterdam uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 september 2014 Datum rapport: 21 november 2014 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012

b Onvermijdelijk Conform bespreking commissie FB van 11 december 2012 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5174 Inboeknummer 13bst00044 Beslisdatum B&W 8 januari 2013 Dossiernummer 13.02.651 RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar

Nadere informatie

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK

Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Samenwerking afdelingen belastingen HHD en HHSK Beleidsveld: Belastingen Vergaderdatum: 20 november 2008 Aard voorstel: Besluitvormend Agendapunt: B.08 Kenmerk VV: 711444 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015

Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen. 9 december Commissie Water & Wegen. Datum vergadering CHI. 16 december 2015 Voorstel CHI (college van hoofdingelanden) 15.53542 Commissie Bestuur, Middelen & Waterketen 9 december 2015 Datum behandeling D&H 17 november 2015 Commissie Water & Wegen Portefeuillehouder J.D. Kramer

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011.

16 november 2010/34238 Datum : Onderwerp Intrekken verordening Hondenbelasting 2010 en vaststellen verordening Hondenbelasting 2011. Agendapunt 7 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/34238 Datum : : 2010 Programma : Hoofdstuk 2 paragraaf 2.7 Lokale heffingen Blad : 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SPO

Algemene voorwaarden SPO Algemene voorwaarden SPO SPO verzorgt open opleidingen en maatwerk (incompany) opleidingen en neemt examens en toetsen af voor allen die betrokken zijn bij pensioen als arbeidsvoorwaarde of collectief

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 03 november 2014 Onderwerp: Wij vragen uw Raad om de bijgevoegde belastingverordeningen 2015 vast te stellen. Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL De opgestelde belastingverordeningen

Nadere informatie

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012

Bijlage 12 Toelichting aanpassing OZB-tarieven 2012 Bijlage 13 Kostendekkendheid legesverordening, marktgelden en grafrechten 2012 Voorstel aan : Gemeenteraad van 19 december 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 6 december 2011 Nummer : Onderwerp : Wijziging Belastingverordeningen voor 2012 Bijlage(n) : Bijlage 1 t/m 11

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach

Colofon. Nota lokale heffingen 2015-2018. Uitgave Gemeente Utrecht. Drukwerk RICOH Nederland. Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Nota lokale heffingen 2015-2018 Colofon Nota lokale heffingen 2015-2018 Uitgave Gemeente Utrecht Drukwerk RICOH Nederland Fotografie Ramon Mosterd John Ploeg John Gundlach Informatie Gemeente Utrecht Bestuurs-

Nadere informatie

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016

*ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 *ZEA74E5ECFB* Raadsvergadering d.d. 20 december 2016 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.16-41112/DV.16-634, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 8 december 2016 Onderwerp: Vaststellen Verordening onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie