Bestuursrapportage Toonaangevend in belastingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuursrapportage 2011-2. Toonaangevend in belastingen"

Transcriptie

1 Bestuursrapportage Toonaangevend in belastingen een aantal stappen verder Opsteller Bram van Bilsen Datum Versie Berap v doc

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer Organisatie Missie, visie en strategie Strategie en beleid Personeelsmanagement Procesmanagement Management van middelen Resultaat Medewerkers Opdrachtgevers Maatschappij Bestuur en financiers Leren - verbeteren - vernieuwen Bijlage A Lijst met gebruikte afkortingen Bijlage B Voortgang heffing en inning ten behoeve van de individuele waterschappen Inhoudsopgave waterschap Vallei en Eem Voorwoord Belastingheffing Belastinginning Kwijtschelding en oninbaar

3 Voorwoord Voor u ligt de bestuursrapportage van het GBLT. Deze tweede bestuursrapportage verslaat de periode van 1 april 2011 tot en met 31 augustus De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur. De rapportage gaat over de realisatie van de plannen uit de begroting van de GBLTorganisatie en de realisatie op de heffing en inning van de belastingen ten behoeve van de opdrachtgevers. Bij deze rapportage wordt daarom voor elk waterschap afzonderlijk een bijlage toegevoegd met de voor dat waterschap van belang zijnde gegevens over de heffing en de inning van de belastingaanslagen. In de bestuursrapportage zelf wordt een cumulatief overzicht over de stand van zaken met betrekking tot de heffing en inning van de belastingaanslagen ten behoeve van de deelnemers gegeven. In de afgelopen periode hebben veel gebeurtenissen plaatsgevonden en zijn vele beslissingen genomen die passen in de dynamiek van een groeiende organisatie. Zo zijn er vele contacten gelegd met organisaties waarmee in de toekomst mogelijk samen kan worden gewerkt, is fase 2 van de ontwikkeling van de interne organisatie onder de naam GBLT NeXt in gang gezet, een nieuwe belastingapplicatie aangekocht en is er een nieuwe telefooncentrale aangeschaft waarmee op de beide locaties kan worden gewerkt. Deze bestuursrapportage staat op 14 november 2011 ter vaststelling door het algemeen bestuur geagendeerd. Daarna kan deze bestuursrapportage dienen om de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling te informeren over de bedrijfsvoering binnen het GBLT en de ten behoeve van de deelnemers geleverde prestaties. De bestuursrapportage is zowel beleidsinhoudelijk als financieel van karakter. Zwolle/Harderwijk, 24 oktober 2011 Namens het dagelijks bestuur, De directeur, De voorzitter, B.S.C. Groeneveld mw. J.M.P. Moons 3

4 Leeswijzer De bestuursrapportage is opgebouwd vanuit de elementen van het INK managementmodel. In dit model zijn, daar waar mogelijk, elementen gebruikt uit het model van Investors in People (IiP). Hieronder is het gehanteerde managementmodel schematisch weergegeven. Richten Inrichten Verrichten Missie/visie Procesmanagement Prestatiemanagement Investeren in mensen Personeelsmanagement do Investeren in mensen Medewerkers plan check Leiderschap aan mensen koppelen Strategie en beleid Klanten Procesmanagement Ondernemingsresultaten (bestuur/financiers) Coachend Situationeel Management van middelen Maatschappij Rendement Organisatie Resultaat berichten Informatiemanagement Leren, verbeteren en vernieuwen act Her(in)richten Verbetermanagement Achtereenvolgens kent de rapportage de volgende hoofdstukken: 1. Organisatie In dit onderdeel komen de onderwerpen Leiderschap en Strategie en beleid aan de orde. Ook worden de in het INK managementmodel genoemde managementaspecten besproken. 2. Resultaat Onder deze noemer wordt verslag gedaan over prestaties van de organisatie ten behoeve van de medewerkers, de opdrachtgevers, de maatschappij en het bestuur. 3. Leren, verbeteren en vernieuwen 4

5 1 Organisatie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop de organisatie koers houdt en wordt geïnspireerd tot voortdurende verbetering. De bestaansredenen voor de organisatie (missie) zijn gedefinieerd en de visie daarop is ontwikkeld die de unieke kracht van de organisatie schetst. De strategie die daarbij met het oog op de toekomstige ontwikkelingen zal worden gevolgd, wordt voortdurend met de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling afgestemd. Directie en afdelingsmanagers stemmen de interne organisatie van hun afdelingen hierop af en zijn zichtbaar bij de missie, de visie en de strategie betrokken. 1.1 Missie, visie en strategie De missie, de visie en strategie zijn voor de organisatie als volgt vastgesteld. Missie Visie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in Belastingen. Toonaangevend betekent voor ons: Richtinggevend, onderscheidend, origineel en wij tonen lef, trots en passie. Wij hebben een goede prijs/kwaliteitverhouding in onze primaire taken, producten en diensten; Wij zijn continu op zoek zijn naar inhoudelijke verbetering en vernieuwing van (werk-) processen; Wij zijn klantgericht; Wij optimaliseren de schaalvoordelen van de organisatie door samenwerking met andere overheden; Wij zijn een lerende organisatie waarbij medewerkers kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het kader van persoonlijke en organisatorische groei. Strategie Onze hoofddoelstellingen en strategie tot 2015 zijn: 1. Onze processen zijn zodanig ingericht dat wij maximaal heffen, optimaal innen en de wet WOZ uitvoeren tegen minimale kosten (Operational Excellence). 2. De contacten met de burgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol. 3. Wij hebben samenwerkingsovereenkomsten met minimaal 8 gemeenten en/of met andere overheden/samenwerkingsverbanden, waarvan één gemeente. 1.2 Strategie en beleid Interne ontwikkelingen Strategische groei In de strategie van de organisatie ligt besloten dat tussen het ontstaan van het GBLT op 1 januari van dit jaar en 2015 de samenwerking op het gebied van belastingen wordt uitgebreid met 8 andere partners, waaronder één gemeente met meer dan inwoners. Gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk In het kader van de samenwerking per 1 januari 2013 met de gemeenten Dronten, Leusden en Nijkerk is in februari van dit jaar een projectorganisatie ingericht. Deze bestaat uit een stuurgroep, die verantwoording aflegt aan de besturen van de betrokken organisaties, een projectgroep en een vijftal werkgroepen. De werkgroepen zijn inmiddels met de aan hen toegewezen thema s aan de slag. 5

6 De totale kosten van het project worden eenmalig geraamd op ,--, waarvan de helft voor rekening komt van het GBLT. Naar aanleiding van de eerste bestuursrapportage van dit jaar (BERAP ) is een project budget beschikbaar gesteld van ,--. De samenwerking binnen het project met de diverse actoren verloopt voorspoedig. De uitvoering verloopt zowel operationeel, als financieel conform planning. De verwachting is dat de gestelde doelen met deze integratie per 1 januari 2013 voor het GBLT en de gemeenten behaald gaan worden. Gemeente Zwolle Het GBLT (voorheen Lococensus) en de gemeente Zwolle hebben in 2009 een quick scan laten uitvoeren naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van belastingheffing, belastinginning voor beide organisatie en het uitvoeren van taken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken ten behoeve van de gemeente Zwolle. De algemene conclusie was dat er positieve indicaties zijn om samen te werken. De besluitvorming bij de gemeente Zwolle bevindt zich in een eindstadium. Doorontwikkeling organisatie binnen het primaire proces In de afgelopen maanden hebben directie en MT uitgangspunten en kaders vastgesteld voor de doorontwikkeling van het GBLT naar 2015 en verdere jaren. Om de realisatie hiervan vorm te geven is een project gestart onder de naam GBLT NeXt. Uitgangspunten en kaders voor GBLT NeXt; 1. Wij werken fysiek (overwegend) vanuit één locatie. 2. Vorm en inhoud van de organisatie worden volgens de principes van lean management bepaald door: - efficiëntie en kwaliteit van processen; - het denken in termen van toegevoegde waarde 3. De organisatie kent een platte structuur met korte communicatielijnen; 4. Focus op de klantoriëntatie. Om deze optimaal te kunnen benutten/ dan wel in te zetten, worden zowel de contacten als de rechtstreekse werkzaamheden t.b.v. de burger/bedrijf in beginsel in één organisatorische eenheid ondergebracht (1 e lijn) en specialistische taken (bv. omwille van de techniek of kennis) worden in de 2 e lijn georganiseerd. 5. Wij benutten waar mogelijk Het Nieuwe Werken in het werkgebied. Verandertraject Om de doorontwikkeling van de organisatie te kunnen realiseren, is gekozen voor een aparte veranderorganisatie naast de staande organisatie, mede om zorg te dragen voor stabiliteit in de uitvoering van de core-business. Na een aanbesteding is de firma Rijnconsult als partner gekozen om GBLT te begeleiden bij de vormgeving. Er is inmiddels een veranderteam samengesteld, bestaande uit leidinggevenden en medewerkers, aangestuurd en begeleid door een projectleider van Rijnconsult. Eind september is het team van start gegaan met de opdracht. Deze luidt (verkort): stel een concreet transitieplan op, waarmee de organische transitie naar een eigentijdse, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige frontoffice-backoffice-organisatie in de periode september 2011-maart 2012 kan worden gerealiseerd, zodat de nieuwe setting vanaf januari 2013 operationeel is. In het transitieplan is rekening gehouden met de gestelde uitgangspunten en kaders. De medewerkers worden bij de uitwerking zoveel mogelijk betrokken. Klantenteams Als eerste stap naar de beoogde nieuwe organisatie worden per 1 november op beide locaties klantenteams ingericht. In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen hiertoe getroffen. Voor de dienstverlening aan burgers betekent dit o.a. dat de telefonische openingstijden op beide locaties per 1 januari van 9.00 tot uur zullen zijn. Om professioneel te kunnen werken zal aan kanaalsturing worden gedaan: burgers zullen zoveel mogelijk naar de efficiëntere en goedkopere digitale kanalen worden verwezen (internet en e-loket-functies) belastingtelefoonnummer(s) Het invoeren van een gratis belastingtelefoonnummer werkt deze ontwikkeling tegen en is tegelijk duur, zowel in telefoniekosten, als in afhandelingskosten. Daarom wordt niet hiervoor gekozen. Tegelijkertijd wil de organisatie niet verdienen aan een belastingnummer. Daarom zullen per 1 januari 2012 de belastingtelefoonnummers van Lococensus en Tricijn voor belastingbetalers bereikbaar zijn 6

7 tegen lokaal tarief. Hier was in de begroting 2012 in voorzien waardoor dit niet leidt tot een begrotingswijziging in Berap I Huisvestingsvisie In de planning was opgenomen dat voor 1 juli 2011 een modulair opgebouwde huisvestingsvisie zou worden ontwikkeld, waarbinnen een aantal varianten zouden zijn opgenomen, zodat ontwikkelingen binnen het primaire proces snel gevolgd zouden kunnen worden. In afwachting van de planvorming ten aanzien van de doorontwikkeling van de organisatie en in lijn met de afspraken met de medewerkers zijn op beide locaties de huurovereenkomsten verlengd tot uiterlijk 1 januari In 2013 zal begonnen worden met het formuleren van de huisvestingsvisie op één locatie per 1 januari ICTvisie Onder meer onder invloed van de vele ontwikkelingen binnen de organisatie die op het vlak van ICT momenteel plaatsvinden is besloten meer tijd te nemen voor de lange termijn ICT visie. In de tweede helft van 2011 zullen in samenwerking met een externe partij de onderzoeksvragen zijn geformuleerd. In de eerste helft van 2012 kan de visie tot stand worden gebracht waarna in de tweede helft van 2012 de lange termijn visie bestuurlijk kan worden vastgesteld. Belastingapplicatie Het project TAX-i ligt op het moment van schrijven van deze bestuursrapportage stil. Intern is gezocht naar alternatieve oplossingen. Deze zoektocht heeft op 28 maart jl. geleid tot het besluit van het algemeen bestuur van het GBLT om zelfstandig een Europese aanbestedingsprocedure te starten ten behoeve van een geïntegreerde belastingapplicatie voor zowel gemeenten als waterschappen. De Europese aanbestedingsprocedure is inmiddels afgerond en de opdracht is aan Centric gegund. De eerste implementatieactiviteiten zijn in augustus gestart en lopen door tot het voorjaar van Op 1 januari 2013 is een stabiel en functionerend belastingpakket in gebruik, dat naast de waterschapsbelastingen ook de gemeentelijke belastingen op een geïntegreerde wijze uitvoert Externe ontwikkelingen Meeliftaanslagen In maart van dit jaar heeft het bestuur het voorstel stoppen meeliften met Vitens per 1 januari 2012 geaccordeerd Om dit te realiseren is er een project gestart. Doelstelling van het project is: Het per 1 januari 2012 heffen en innen van aanslagen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing ingezetenen voor de locaties Harderwijk en Zwolle middels IBS Het gebruik van automatische incasso voor deze aanslagen. De aanslagen op te nemen in Mijn Loket ten behoeve van verzoek- en bezwaarprocedures. Het op het juiste aantal brengen van de benodigde bezetting binnen GBLT. Het op een efficiënte wijze koppelen van de waterbankgegevens. Het raadpleegbaar en muteerbaar houden van de aanslaginformatie welke nu in SAP is opgeslagen Kwijtschelding De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin aan decentrale overheden de mogelijkheid wordt geboden om eigen regels vast te stellen met betrekking tot de wijze waarop het vermogen in aanmerking wordt genomen bij de kwijtschelding. Van de mogelijkheid om in ruimere mate kwijtschelding te verlenen, kan pas gebruik worden gemaakt nadat daarvoor door de Minister van Financiën nadere regels daarvoor zijn vastgesteld en gepubliceerd. Uit contacten tussen de Unie van Waterschappen, de VNG en de bij de regelgeving betrokken ministeries is gebleken dat deze nadere regels op dit moment nog steeds onderwerp van overleg zijn tussen de verschillende ministeries. Er kon tot op heden nog geen uitspraak worden gedaan over het moment waarop de regels nu worden verwacht, noch over de inhoud van deze regels. De Unie van waterschappen zal de waterschappen en de daaraan gelieerde belastingorganisaties op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 7

8 Daarnaast werd verwacht dat de minister in diezelfde nadere regels zou bepalen dat ook aan bepaalde ondernemers kwijtschelding kan worden verleend van belastingen die geen relatie hebben met de onderneming. Anders dan waarvan tot nu toe werd uitgegaan, is (in oktober) gebleken dat over het verlenen van kwijtschelding aan kleine ondernemers geen regels zullen worden opgenomen in de hiervoor beschreven nadere regels. Waterschappen en gemeenten kunnen, indien gewenst, kwijtschelding aan kleine ondernemers verlenen. De Unie van Waterschappen heeft geconstateerd dat het feit dat er geen nadere regels voor kleine ondernemers worden vastgesteld, niet betekent dat er geen relatie is tussen de regeling voor kleine ondernemers en de nadere regels over de verruiming van de vermogensnormen. Zolang immers niet bekend is hoe de verruimde vermogensnormen exact komen te luiden, kan kwijtschelding aan de kleine ondernemers praktisch niet goed worden geregeld. Het vermogen speelt namelijk bij eventuele kwijtschelding aan ondernemers een rol. Dit vormt een praktisch knelpunt waarmee lokale overheden rekening moeten houden bij een eventuele wijziging van het kwijtscheldingsbeleid. De Unie van Waterschappen onderzoekt de mogelijkheden die er zijn om op de komende besluiten adequaat te reageren. Zolang geen duidelijkheid bestaat over de nadere regelgeving zullen door het GBLT geen voorstellen tot wijziging van het huidige kwijtscheldingsbeleid aan de waterschappen worden gedaan. De consequentie hiervan is, is dat het huidig gevoerde kwijtscheldingsbeleid in 2012 wordt gecontinueerd. 1.3 Personeelsmanagement Hierna wordt de stand van zaken geschetst van de wijze waarop de organisatie vanuit de missie en visie, de kennis, kwaliteiten en energie van de medewerkers maximaal benut en hen inspireert en in de gelegenheid stelt tot het maximaal ontwikkelen en benutten van hun competenties. Ontwikkeling bedrijfsbureau De ontwikkeling van het bedrijfsbureau bevindt zich thans in de eindfase. De functies en de daarvoor benodigde competenties zijn beschreven en het traject van vaststelling daarvan is in gang gezet. 1.4 Procesmanagement In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de wijze waarop het GBLT vanuit de strategie en het beleid de processen identificeert, ontwerpt, beheerst en - waar nodig - verbetert of vernieuwt. De effectiviteit van de primaire processen is voor interne en externe klanten is een belangrijke graadmeter voor het succes van de organisatie. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Naar aanleiding van een uitspraak in beroep door het Gerechtshof heeft het GBLT de eerste dwangsom ter hoogte van 1.260,-- moeten uitkeren voor een niet tijdig afgehandeld bezwaarschrift tegen de watersysteemheffing In de bezwaarprocedure is de termijn van 14 dagen voor het nog tijdig afhandelen van het bezwaar na ontvangst van de ingebrekestelling, opgeschort voor de op verzoek van de belastingplichtige te houden hoorzitting. In de beroepsprocedure heeft de rechter echter beslist dat deze opschorting wettelijk niet mogelijk is. Het GBLT heeft daardoor het besluit niet tijdig genomen en daardoor werd de dwangsom verschuldigd. In 2011 zijn tot nog toe vier ingebrekestellingen ontvangen. De bezwaarschriften zijn vervolgens binnen de gestelde termijn van 14 dagen afgehandeld. Er zijn geen dwangsommen meer uitgekeerd. Naar verwachting zal het GBLT in de laatste maanden van 2011 geen dwangsom(men) verschuldigd zijn. Afhandeling van de klachten De visie van het GBLT is om toonaangevend in belastingen te zijn. Eén van de hoofddoelstellingen is om in de contacten naar de burger betrouwbaar en respectvol te handelen. Om die reden is ook een klachtenregeling opgezet, waarin is afgesproken dat de klachten periodiek worden geëvalueerd, zodat de dienstverlening kan worden verbeterd. Per 1 juli is er formeel één klachtcoördinator werkzaam voor beide locaties. Tot en met eind augustus 2011 werden in totaal 20 klachten ontvangen. In drie gevallen betrof het zogenaamde bejegeningsklachten. In totaliteit werden 12 klachten, waaronder de drie 8

9 bejegeningsklachten, (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Ultimo augustus waren nog 2 klachten in behandeling. Uit de klachten die tot juli 2011 zijn beoordeeld twee aanbevelingen naar voren gekomen die worden uitgewerkt en geïmplementeerd in het werkproces. Dit zijn het trainen van de medewerkers die de telefoontjes afhandelen en het prominenter op de website (van de locatie Zwolle) plaatsen van een vragenformulier. Hier is al actie op ondernomen door de vorming van de klantenteams waarbinnen bij de training veel aandacht aan dit aspect zal worden gegegeven. Bij de ontwikkeling van de nieuwe website(s) is daarnaast veel aandacht voor de belastingbetaler en de wijze waarop deze zijn vragen aan het GBLT kan stellen. Bezwaren natuur De afhandeling van de natuurbezwaren is medio februari 2011 gestart. Bij een aantal grote terreinbeheerders is het verzoek neergelegd tot nadere motivering van de ingediende bezwaarschriften. Bij de particulieren blijkt dat vaak nadere informatie van belastingplichtige of het waterschap noodzakelijk is, dan wel controles van de situatie ter plekke. Er worden, in tegenstelling tot eerdere berichten, op landelijk niveau proefprocedures gevoerd. In afwachting van de uitkomsten van deze procedures ligt de afhandeling van de natuurbezwaren stil. Op dit moment zijn er een aantal particulieren die de proefprocedures niet willen afwachten en aan de rechter hebben verzocht hun beroep inhoudelijk te behandelen. De uitkomsten van de proefprocedures en de procedures die een aantal particulieren gestart zijn, zijn niet te voorspellen. Opstellen adviezen voor verordeningen Er is een start gemaakt met het opstellen adviezen aan de waterschappen over de nieuw op te stellen belastingverordeningen. In de SLA is afgesproken dat deze adviezen uiterlijk 15 september 2011 aan de deelnemers zullen worden verstrekt. Helaas kon deze afspraak niet worden nagekomen en de genoemde datum is niet gehaald. De oorzaak is een belangrijke verandering door de veranderde wijze van inning van de zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen in verband met het stoppen met het meeliften op de nota s van waterbedrijf Vitens. Bij het opmaken van de SLA was het stoppen met meeliften bij Vitens nog niet gepland. Het gaat hierbij om een eenmalige gebeurtenis. De komende jaren worden deze adviezen tijdig aan de deelnemers verstrekt. De conceptvoorstellen zijn inmiddels begin oktober verzonden. Verwerking kwijtschelding 2010 waterschap Regge en Dinkel Met ingang van 2010 moeten belastingplichtigen in het gebied van waterschap Regge en Dinkel die in aanmerking willen komen voor kwijtschelding, dit rechtstreeks aanvragen bij Lococensus. Dit in tegenstelling tot 2009, waar werd meegelift met gemeenten. Deze procedurele wijziging heeft tot gevolg gehad dat in 2010 slechts een kleine deel van de geraamde kwijtscheldingen zijn toegekend. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft daarom aan het GBLT (Lococensus) verzocht aan diegenen die in 2009 kwijtschelding ontvingen een brief te sturen waarin zij worden gewezen op de gewijzigde procedure. Deze brieven, waarin de betrokkenen bovendien met nadruk is gewezen op de mogelijkheid om voor het belastingjaar 2010 kwijtschelding te vragen, zijn verzonden Het bestuur van Lococensus heeft besloten de extra te maken kosten voor dit project te financieren uit het positieve resultaat van 2010 ( ,--). De inschatting is dat wanneer het project is afgerond aan extra inhuur voor de beoordeling van deze kwijtscheldingsverzoeken een bedrag van ongeveer ,-- zal zijn uitgegeven. De geraamde kosten ( ,--) voor het verwerken van de extra uitspraken in de belastingpakketten, zijn tot nu toe binnen de eigen formatie opgevangen. Dat betekent dat bij de afronding van het project (vermoedelijk eind 2011) ongeveer ,-- zal worden uitgekeerd aan de waterschappen die voorheen Lococensus vormden. 9

10 1.5 Management van middelen Exploitatierekening 2011 Met betrekking tot de uitputting van de begroting 2011 is de stand van zaken ultimo augustus 2011 als volgt. Bedragen in x rekening begroting realisatie prognose geconsolideerd (na wijziging) t/m aug 2011 einde jaar 1. Rente en afschrijving Personeelslasten Goederen en diensten Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien Totaal Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Interne verrekeningen Totaal Resultaat ** **In deze cijfers is nog geen rekening gehouden met de afkoopsom die aan Vitens moet worden betaald ad ,-- in verband met het tussentijds beëindigen van het meeliftcontract met ingang van 1 januari Voor deze kosten zal bij het opstellen van de jaarrekening 2011 een voorziening worden getroffen, waardoor het resultaat lager zal uitvallen. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen van ,-- of meer. Om de leesbaarheid te bevorderen zijn de bedragen afgerond. In de onderstaande tabellen worden de volgende afkortingen gebruikt: I/S = incidenteel/structureel V/N = voordeel/nadeel Lasten Omschrijving I/S V/N Bedrag (x 1.000) Personeelslasten Doordat de vacatureruimte bij het bedrijfsbureau niet volledig is opgevuld ontstaat een voordeel van ongeveer ,--. I V 113 Daarnaast wordt organisatiebreed minder personeel van derden ingehuurd uit het daarvoor centraal gepositioneerde budget, waardoor een voordeel ontstaat van circa ,--. Goederen en diensten Dit relatief kleine voordeel ontstaat doordat op een aantal (kleinere) kostensoorten, zoals bijvoorbeeld print- en dupliceerkosten, minder geld wordt uitgegeven. Daar staat tegenover dat op andere kostensoorten meer geld wordt uitgegeven. Het uiteindelijke resultaat valt echter positief uit. I V 74 10

11 Toevoeging voorzieningen/onvoorzien In de eerste bestuursrapportage van dit jaar werd een bedrag van ,-- ten laste gebracht van deze in de begroting opgenomen kostenpost. I V 50 De kosten die moeten worden gemaakt voor het project afhaken van het meeliften op de waternota van Vitens ad ,-- worden eveneens ten laste van de post onvoorzien gebracht, net als de kosten ad ,-- die het traject van organisatieverandering met zich brengt. Baten Omschrijving I/S* V/N* Bedrag (* 1.000) Personeelsbaten De extra personeelsbaten ten bedrage van ,-- ontstaan door de UWV verstrekte Wazo-uitkeringen (Wet arbeid en zorg) voor een drietal medewerkers die zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben opgenomen. In de begroting was daarmee geen rekening gehouden. Goederen en diensten aan derden Deze additionele opbrengst ontstaat doordat in de begroting geen bedrag was opgevoerd voor telecommunicatieopbrengsten, terwijl door het gebruik van het 0900 nummer wel inkomsten ontstaan. Waterschapsbelastingen De opbrengst van dwanginvorderingskosten was ten tijde van het opstellen van de begroting moeilijk in te schatten. Deze onzekerheid ontstond onder andere door de intensivering van de invorderprocedure(s) met name voor de locatie Harderwijk. De inschatting is nu dat de opbrengsten circa ,-- hoger zijn dan begroot. I V 29 I V 50 I V 750 Telefooncentrale Een openbare aanbesteding heeft geleid tot het aanschaffen van een nieuwe telefooncentrale met bijbehorende toestellen en software waardoor op beide locaties met eenduidige apparatuur en software kan worden gecommuniceerd. De wens hiervoor is ingegeven door de noodzakelijke verbetering van de verwerking van de belastingtelefoon en het komen tot één omgeving voor beide locaties. Hierdoor wordt het telefoonverkeer tussen beide locaties kosteloos. De investering wordt deels gefinancierd uit het reguliere budget en voor ,-- uit het budget dat oorspronkelijk gereserveerd was voor de migratie digitale aangifte in 2011 voor de vestiging Harderwijk. Dit budget wordt in 2011 niet aangesproken in verband met de vervanging van het belastingpakket waardoor de migratie digitale nota naar een later tijdstip is verschoven. 11

12 2 Resultaat 2.1 Medewerkers GO Het Georganiseerd Overleg (GO) is een overleg tussen werkgever en werknemers. In 2010 zijn afspraken gemaakt over het Sociaal Plan fase 1, dat bedoeld was voor de overgang naar de nieuwe organisatie per 1 januari Toen is afgesproken om een Sociaal Statuut op te stellen voor de komende organisatieveranderingen, zoals de inrichting van het Bedrijfsbureau en de ontwikkeling van het primaire proces. De bemensing van het Bedrijfsbureau wordt de 2e helft van 2011 actueel. De OR heeft recent een positief advies uitgebracht over de inrichting van het Bedrijfsbureau en heeft daarbij bedongen met de verdere uitwerking van het inrichtingsplan te wachten, totdat er een gedegen Sociaal Statuut en een definitief functieboek zijn vastgesteld. De opdracht om het functieboek te schrijven is onlangs verstrekt aan een externe deskundige. Het is dus belangrijk om in de tweede helft van 2011 een vastgesteld Sociaal Statuut te hebben dat gebruikt kan worden bij de bemensing van het bedrijfsbureau. In het GO van 29 juni jl. is afgesproken een splitsing aan te brengen in een sociaal plan voor de plaatsing bij het bedrijfsbureau en een Sociaal Statuut dat bedoeld is voor de toekomstige veranderingen in de organisatie die pas in de loop van 2012 worden gerealiseerd. RI&E De medewerkers van het team heffingtechnologie (Harderwijk) lopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden risico s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. In de jaren 2008 t/m 2010 zijn, naar aanleiding van een in december 2007 uitgevoerde risico-inventarisatie en evaluatie, diverse maatregelen ondernomen om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Gedurende het jaar 2011 wordt hier, door een actief arbo-beleid, een doorlopend vervolg aan gegeven. Formatie en bezetting De organisatie kende in de rapportageperiode de navolgende formatie en bezetting. apr mei jun jul aug Formatie in fte 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 Bezetting in fte 125,7 126,6 126,7 128,0 128,0 Bezettings% 94,9 95,5 95,6 96,6 96,6 Binnen het GBLT zijn 144 medewerkers in vaste en tijdelijke dienst werkzaam. De leeftijdsopbouw van de medewerkers is als volgt. leeftijdsopbouw medewerkers aantal Mannen Vrouwen leeftijd 12

13 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage leverde in de rapportageperiode het volgende beeld op. apr mei jun jul aug Norm ziekteverzuimpercentage 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ziekteverzuimpercentage t/m 14 dagen 2,6 2,2 2,0 2,1 1,0 Ziekteverzuimpercentage > 14 dagen maar < 366 dagen 1,6 1,6 0,7 1,1 1,7 Ziekteverzuimpercentage t/m > 365 dagen 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 Ziekteverzuimpercentage totaal 4,9 4,6 3,2 3,7 3,2 Ziekteverzuimpercentage cumulatief 4,8 4,8 4,5 4,4 4,2 Het ziekteverzuimpercentage is in de rapportageperiode beneden de begrote norm van 5% gebleven. Ondermeer door het beleid dat bij ziekte er altijd persoonlijk contact tussen leidinggevende en medewerker plaatsvindt. 2.2 Opdrachtgevers Discrepantieonderzoeken Door de waterschappen Vallei en Eem, Veluwe en Zuiderzeeland worden in 2011 toenemende mate discrepantieonderzoeken uitgevoerd. Bij de uitvoering van deze discrepantieonderzoeken worden ook medewerkers van de locatie Harderwijk (team Heffingstechnologie) betrokken. Door de toename van het aantal onderzoeken en de wijze waarop de onderzoeken worden uitgevoerd is het aantal door het GBLT te leveren uren voor die onderzoeken sterk toegenomen. De werkzaamheden worden binnen de reguliere bedrijfsvoering van het GBLT opgevangen. Met betrekking tot discrepantieonderzoeken worden veel gegevens uitgewisseld tussen de locatie Harderwijk en de waterschappen. Om te borgen dat de waterschappen kunnen beschikken over adequate en reproduceerbare gegevens is een projectgroep opgericht die de opdracht heeft gekregen om hierover eenduidige afspraken te maken. Tevens legt de projectgroep de verschillende activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden van de partijen vast, waarbij zowel de opdrachtgever rol als de opdrachtnemer rol wordt geëxpliciteerd en er geen miscommunicatie mogelijk is ten aanzien van de wederzijdse verwachtingen. Belastingheffing Onderstaand de stand van zaken met betrekking tot de aanslagoplegging over het belastingjaar 2011 ten behoeve van de acht deelnemende waterschappen weergegeven. Bedragen in x Belastingopbrengsten belastingjaar 2011 Jaarrekening Begroting Stand per Stand per Prognose 2010* mrt aug dec-11 zuiveringsheffing woonruimten , , , , ,0 zuiveringsheffing bedrijfsruimten , , , , ,0 totaal zuiveringsheffing , , , , ,0 verontreinigingsheffing woonruimten 478,4 544,2 514,2 510,0 516,1 verontreinigingsheffing bedrijfsruimten 496,4 476,5 474,5 512,6 458,2 watersysteemheffing ingezetenen , , , , ,7 watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur , , , , ,8 totaal watersysteemheffing , , , , ,7 totaal belastingopbrengsten , , , , ,7 Het resultaat is nu ruim 6,6 mln. hoger dan het resultaat over Met nog 4 kalendermaanden te gaan loopt de realisatie circa 3,2 mln. achter op de begrotingen van de waterschappen. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door hogere begrotingscijfers met betrekking tot de zuiveringsheffing dan tot nog toe is gepresteerd. De oorzaken daarvan zijn, per waterschap, divers en worden toegelicht in de bijlagen per waterschap. 13

14 Bij waterschap Regge en Dinkel is een groot meetbedrijf failliet gegaan waardoor in circa Ve ofwel ,-- minder in de aanslagregeling wordt betrokken. Waterschap Rijn en IJssel heeft in de begroting Ve (ruim ,--) extra in de begroting opgenomen in verband met een vermoedelijke capaciteitvergroting van een meetbedrijf in het verzorgingsgebied. Dit heeft echter nog niet geleid tot het daadwerkelijk effectueren van die verwachting door middel van een (nadere) voorlopige aanslag. Of de verwachtte capaciteitsvergroting nog gaat optreden is niet bekend. Voor waterschap Vallei en Eem heeft het verwachtte effect van lopende discrepantieonderzoeken nog niet geleid tot hogere belastingopbrengsten. Hierdoor werd voor dit waterschap ongeveer Ve (ongeveer ,--) minder opgelegd dan verwacht. De prognose van de te realiseren belastingopbrengst ultimo 2011 komt weliswaar 8,44 mln. hoger uit dan het realisatiecijfer 2010, maar blijft 1,45 mln. onder de door de waterschappen vastgestelde begroting. De verschillen die tussen begroting en realisatie zijn opgetreden, worden in de per waterschap bijgevoegde bijlage (B) voor dat betreffende waterschap verklaard. In het onderstaande overzicht worden de gerealiseerde prestaties met betrekking tot de heffing over de voorgaande belastingjaren weergegeven. Bedragen in x Belastingopbrengsten oude belastingjaren Raming/ Prognose Totale Stand per Prognose bijstelling belastingjaar prognose 31-aug dec-11 oude jaren 2010 oude jaren zuiveringsheffing woonruimten 88,0 40,0 128,0 502,8 502,8 zuiveringsheffing bedrijfsruimten 706, , ,7-413,3 696,8 totaal zuiveringsheffing 794, , ,7 89, ,6 verontreinigingsheffing woonruimten 0,0 0,0 0,0 55,3 55,3 verontreinigingsheffing bedrijfsruimten 0,0 0,0 0,0 135,6 135,6 watersysteemheffing ingezetenen 0,0 0,0 0,0-82,1-82,1 watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur 47,3 968, ,8 661, ,0 totaal watersysteemheffing 47,3 968, ,8 770, ,8 totaal belastingopbrengsten 842, , ,5 859, ,4 De verschillen tussen prognose en realisatie zijn ook hier per waterschap verschillend. De uiteindelijk over de voorgaande belastingjaren te realiseren opbrengst komt ruim ,-- lager uit dan bij het opstellen van de jaarrekening werd verwacht. De zuiveringsheffing laat voor de woonruimten een duidelijke plus zien, terwijl voor de bedrijfsruimten een duidelijke min waarneembaar is. De plus wordt onder meer veroorzaakt door het effect van een uitgevoerde controle ten aanzien van zogenaamde niet actieve objecten in het voormalig Lococensus gebied. De min wordt onder meer veroorzaakt doordat een hoge verwachting bij één van de waterschappen uiteindelijk heeft geresulteerd in een negatief resultaat. Hierdoor ontstaat voor dat waterschap alleen al een minder opbrengst van ,--. De verschillen die aan het eind van het jaar optreden bij de watersysteemheffing zijn, gerekend over 8 waterschappen, te verwaarlozen. De verschillen die tussen prognose bij de jaarrekening en de realisatie zijn opgetreden, worden in de per waterschap bijgevoegde bijlage (B) voor dat betreffende waterschap verklaard. 14

15 2.3 Maatschappij Hierna is een overzicht opgenomen van de voor het onderdeel maatschappij in de begroting 2011 vastgestelde resultaatvelden, indicatoren en normen: De verantwoording is in de volgende kleuren vermeld. Haalbaar/gehaald Niet gehaald/ niet meer haalbaar Nog niet gestart/doorlopend/nog niet meetbaar Stakeholder SBF PI NORM Goede telefonische < 20 seconden >= 80% bereikbaarheid Servicelevel telefoon beantwoord Goede informatievoorziening Voor iedere bulkrun staat actuele informatie op de homepage 100% Correcte bejegening Aantal bejegeningsklachten 0 Percentage onbestelbaar retour < 0,2% Percentage gegronde bezwaar en beroepschriften (gegevens) < 0,5% Belasting betaler Juiste en volledige aanslag Percentage gegronde bezwaar en beroepschriften (overig) nulmeting Percentage verzoekschriften (excl. kwijtschelding) < 1,0% Uitgevoerde controles op volledigheid en juistheid 100% Percentage uitgevoerde afvalwateronderzoeken Conform jaarplan Verzending aanslagen conform productieplanning Conform planning Tijdige afhandeling aanvragen van 3 naar 1 VE Wettelijke termijn Tijdige afhandeling Tijdige afhandeling bezwaarschriften Wettelijke termijn Tijdige afhandeling van klachten < 6 weken Tijdige afhandeling van de invordering Openstaand bedrag 6 maanden na laatste vervaldag < 0,5% Vragen naar de tevredenheid Resultaten uitgevoerd KTO Nulmeting in 2011 Stakeholder SBF PI NORM Beleidsregels, verordeningen en aankondigingen gepubliceerd Wettelijke norm Transparante organisatie Voor iedere bulkrun staat actuele informatie op de Maatschappij Betrouwbare organisatie homepage 100% Resultaten uitgevoerde KTO terugkoppelen via de binnen 2 maanden na website uitvoering Goedkeurende verklaring inclusief verklaring rechtmatigheid Controle jaarrekening door accountant Uitgevoerde controles op volledigheid en juistheid Aantal gemeenten waarmee een SWO of DVO is Aantal gegronde klachten via de Nationale Ombudsman Conform interne controleplan Conform strategie 0 Toelichting op de niet gehaalde/niet meer haalbaar geachte prestatie-indicatoren In de rapportageperiode komt het servicelevel telefonie op de locatie Harderwijk uit op gemiddeld 76,6%. Dit is 3,4% lager dan de norm. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal forse storingen in de telefooncentrale op de locatie Harderwijk. In 62% van de openingstijden werd het servicelevel wel gehaald. Het servicelevel op de locatie Zwolle komt uit op gemiddeld 73%. Dat is 7% lager dan de norm. Het servicelevel werd hier in 35% van de openingstijden wel gehaald. Het verschil in servicelevel met de locatie Harderwijk ontstaat onder meer omdat wordt gewerkt met twee verschillende telefooncentrales, met andere openingstijden en andere manieren van het registreren van het servicelevel. Op de locatie Zwolle wordt bijvoorbeeld in tegenstelling tot de locatie Harderwijk, het complete aanbod van telefoonverkeer meegerekend. Dit heeft automatisch een lager servicelevel tot gevolg. Met het in gebruik nemen van de nieuwe telefooncentrale en het ontstaan van de klantenteams zullen deze verschillen verdwijnen en kan de performance tussen beide locaties vergeleken worden. 15

16 Het GBLT stelt zich ten doel de belastingbetaler op een correcte wijze tegemoet te treden. Het aantal (deels) gegronde bejegeningsklachten is 3 en dus boven de norm. 2.4 Bestuur en financiers Het GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen,waarvan de deelnemers elk voor hun verzorgingsgebied, belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld. Het is de ambitie van het GBLT om de belastingopbrengsten te maximaliseren. Tussen de waterschappen als opdrachtgever en het GBLT als opdrachtnemer zijn in een Servicelevel Agreement (SLA) afspraken gemaakt over de wijze van dienstverlening. Daarnaast heeft het GBLT voor het jaar 2011 een aantal prestatie-indicatoren vastgesteld waarover periodiek (in de bestuursrapportages en de jaarrekening) zal worden gerapporteerd. Hierna is een overzicht opgenomen van de vastgestelde resultaatvelden, indicatoren en normen van het GBLT. De verantwoording is in kleur vermeld. Haalbaar/gehaald Niet (meer) haalbaar Nog niet gestart/doorlopend/nog niet meetbaar Stakeholder SBF PI NORM Uitgevoerde controles op volledigheid en juistheid van de bestanden 100% Aantal metingen en controles bij bedrijven Conform planning Dienstverlenend Verzending aanslagen conform productieplanning Tijdige rapportages (bestuursrapportage en PI rapportage) Conform planning Conform P&C cyclus Beleidsregels, verordeningen en aankondigingen gepubliceerd conform wettelijke norm Processen vastgelegd in en uitgevoerd conform Bestuur en financiers Bedrijfszeker Efficiënt Toekomstgericht Mogelijkheden tot (loopbaan) ontwikkeling Mate van betrokkenheid en zeggenschap procesbeschrijvingen 100% INK model wordt ingezet als sturingmodel Jaarlijkse positiebepaling & verbetering Aantal gemeenten waarmee een SWO of DVO is Conform strategie Percentage onbestelbaar retour < 0,2% Percentage gegronde bezwaar en beroepschriften < 0,5% Percentage verzoekschriften (excl. kwijtschelding) < 1,0% Tijdige afhandeling verzoeken Wettelijke termijn Tijdige afhandeling bezwaarschriften Wettelijke termijn Tijdige afhandeling van klachten < 6 weken Openstaand bedrag 6 maanden na laatste vervaldag Tijdige afhandeling van de invordering < 0,5% Deelname aan verbetergroepen Conform jaarplan Gemiddeld percentage perceptiekosten voor de deelnemers 4,90 % Uitgevoerde KTO Nulmeting in 2011 Uitgevoerde MTO Nulmeting in 2011 Aantal uitgevoerde PVB gesprekken per medewerker Conform planning Realisatie uitputting opleidingsbudget > 90% en < 100% Aantal interne verplaatsingen / promoties Deelname aan verbetergroepen Frequentie werkoverleg Functionerende OR nulmeting Conform jaarplan Minimaal maandelijks min 6x per jaar overleg met directie Functionerende OR Wettelijke norm art. 24 overleg Vragen naar de tevredenheid Resultaten uitgevoerd MTO Nulmeting in

17 3 Leren - verbeteren - vernieuwen INK als sturingsinstrument Een belangrijk kenmerk van het GBLT is, dat het een platte en transparante organisatie is, waar de sturing op de processen plaatsvindt via korte (communicatie) lijnen. In dit gegeven schuilt ook de kracht van onze organisatie. De organisatie is er één waar openheid, transparantie en het elkaar aanspreken op gedrag en prestaties leidende beginselen zijn, of moeten worden. Dit geldt zowel in de relatie met de opdrachtgevers, de belastingbetalers, als binnen de organisatie zelf. Voor het GBLT is gekozen om de organisatie door middel van het INK managementmodel, aangevuld met elementen uit het IiP model, aan te sturen. Op 11 mei 2011 heeft de eerste INK positiebepaling binnen het GBLT plaatsgevonden. Samen met andere onderzoeken, waaronder een onderzoek naar werkdruk en werkstress, heeft dit geleid een verbeterplan waarin drie centrale thema s voor verbetering zijn genoemd, namelijk: 1. Leg de nadruk op het investeren in mensen; 2. Blijf de organisatie ontwikkelen en opbouwen; 3. Communiceer breed en doorlopend over de ontwikkelingen. 17

18 Bijlage A Lijst met gebruikte afkortingen CPB DVO HwH IBS INK-model I/S PI KPI KSF MT SBF SLA TAX-i V/N WSHG WSHI WSHN WSHO WVOB WVOW ZHB ZHW werkgroep TIK Centraal planbureau dienstverleningsovereenkomst het waterschapshuis Integraal BelastingSysteem managementmodel ontwikkeld door het Instistuut Nederlandse Kwaliteit incidenteel/structureel Prestatie-indicator Kritische prestatie-indicator Kritische succesfactor managementteam Succes bepalende facor Service level agreement nieuwe belastingaplicatie onder supervisie van het HwH voordeel/nadeel watersysteemheffing gebouwd watersysteemheffing ingezetenen watersysteemheffing natuur watersysteemheffing ongebouwd verontreinigingsheffing bedrijfsruimten verontreinigingsheffing woonruimten zuiveringsheffing bedrijfsruimten zuiveringsheffing woonruimten Toonaangevend in klantcontact 18

19 Bijlage B Voortgang heffing en inning ten behoeve van de individuele waterschappen De voor de afzonderlijke waterschappen bedoelde voortgangsrapportages zijn hierna toegevoegd. Deze rapportages zullen met ingang van de rapportage maand oktober maandelijks aan de waterschappen worden verstrekt en voortaan (in die zin) geen onderdeel meer uitmaken van de bestuursrapportage. 19

20 Voortgangsrapportage Heffing en Inning Waterschap Vallei en Eem augustus

21 Inhoudsopgave waterschap Vallei en Eem Inhoudsopgave Voorwoord Belastingheffing Belastinginning Kwijtschelding en oninbaar

22 Voorwoord Hierbij treft u een rapportage aan over de stand van zaken met betrekking tot de belastingheffing en inning per ultimo september 2011 aan. In deze maandelijkse rapportage wordt door het GBLT verantwoording afgelegd over het proces dat ten behoeve van uw waterschap wordt uitgevoerd. Daarnaast zullen, indien noodzakelijk, bijgestelde prognoses per ultimo december 2011 worden gegeven. Er wordt verslag gedaan over de volgende procesonderdelen: 1. Belastingheffing Lopend belastingjaar Oude belastingjaren Bezwaarschriften 2. Belastinginning Debiteurenpositie Blokkade invordering 3. Kwijtschelding en oninbaar De in deze rapportage genoemde bedragen (en eenheden) hoeven niet noodzakelijkerwijs synchroon te lopen met de maandelijkse financiële rapportages die zijn bedoeld om de financiële boekhouding van uw waterschap te voeden. Dit heeft onder meer te maken met de tijdstippen waarop bepaalde rapportages worden gegenereerd. Het streven is er overigens wel op gericht in de toekomst beide rapportages op elkaar te laten aansluiten. Ik vertrouw er op dat ik u met deze rapportage voldoende heb ingelicht. Hoogachtend, B.S.C. Groeneveld 22

23 1. Belastingheffing Belastingjaar 2011 Onderstaand overzicht geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de aanslagoplegging over het belastingjaar 2011 ten behoeve van uw waterschap. Gekozen is om te rapporteren over eenheden. Deze zijn over de belastingjaren beter vergelijkbaar, waardoor trends makkelijker zijn te ontdekken. De eenheden zijn gegeven in duizendtallen. De kolom jaarrekening 2010 geeft de eenheden die per 31 december 2010 waren gerealiseerd, inclusief de raming nog op te leggen. Eenheden x Belastingopbrengsten belastingjaar 2011 Jaarrekening Begroting Stand per Prognose per per 31-aug dec-11 zuiveringsheffing vervuilingseenheden woonruimten 606,3 606,0 611,5 611,0 vervuilingseenheden bedrijfsruimten 204,5 203,0 190,7 203,0 watersysteemheffing vervuilingseenheden woonruimten 0,0 0,0 0,0 0,0 vervuilingseenheden bedrijfsruimten 0,3 0,0 0,4 0,4 eenheden ingezetenen 246,7 249,0 250,0 249,0 WOZ waarde gebouwd , , , ,0 ha ongebouwd onbemalen 41,2 49,0 37,4 42,0 ha ongebouwd bemalen 10,9 11,0 10,8 11,0 ha natuurterreinen 29,8 35,0 27,4 30,5 Zuiveringsheffing woonruimten De zuiveringsheffing woonruimten vertoont een positief verschil ten opzichte van de begroting 2011 van het waterschap. Bij het opstellen van de begroting 2011 is door het GBLT aan u geadviseerd om Ve op te nemen. Hiermee is Ve van het verschil verklaard. Daarnaast werden er per 31 augustus 2011 meer meerpersoonshuishoudens (3Ve) aangeslagen dan aanvankelijk werd verwacht. Voor de eenpersoonshuishoudens geldt het tegenovergestelde. Op grond van het vorenstaande wordt een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot. Het is belangrijk om dit gegeven mee te nemen in de bepaling van de kerngegevens en begroting Hiertoe zijn medio september gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van uw waterschap. Het verschil in het aantal Ve tussen de begroting en de realisatie zal naar verwachting kleiner worden door de verminderingen die in de laatste maanden van dit jaar nog zullen worden doorgevoerd. Zuiveringsheffing/verontreinigingsheffing bedrijfsruimten Het aantal Ve voor de zuiveringsheffing bedrijven is Ve lager dan is begroot. Voor de zuiveringsheffing bedrijven is het een normaal beeld dat in het lopende belastingjaar het begrootte aantal Ve nog niet is gerealiseerd. Dit heeft te maken met het systeem van aanslagoplegging. De aanslagen worden in het belastingjaar voorlopig opgelegd en aan de hand van de beoordeling van de aangiften, in het volgend jaar, definitief gemaakt. In het geval van het belastingjaar 2011 dus in Op basis van de realisatie 2009 en 2010 wordt op dit moment voor 2011 een realisatie van Ve verwacht. Watersysteemheffing ingezetenen Het verschil in het aantal eenheden tussen de begroting en de realisatie zal naar verwachting kleiner worden door de verminderingen die in de laatste maanden van dit jaar nog zullen worden doorgevoerd. Uiteindelijk sluit de realisatie dan aan bij dat wat is begroot. 23

24 Watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd De vier geplande jaarruns zijn conform de planning opgelegd. De realisatie van de WOZ waarde per 31 augustus 2011 is ,--. De prognose per 31 december 2011 wordt in verband met nog op te leggen aanslagen verwacht op het aantal eenheden zoals is begroot. Ongebouwd natuurterreinen In verband met ingediende bezwaarschriften is de verwachting, dat de realisatie lager zal zijn dan is begroot. Oude belastingjaren In de hieronder weergegeven tabel wordt de stand van zaken aangegeven met betrekking tot de realisatie van de aanslagoplegging van voorgaande belastingjaren, waarvan de raming bij de jaarrekening 2010 tot stand kwam. In het geval van de opbrengst in 2011 over oude belastingjaren is gekozen om te rapporteren in duizenden euro s. Bedragen in x Belastingopbrengsten oude belastingjaren Raming Prognose Totale Stand per Prognose belastingjaar belastingjaar prognose 31-aug dec zuiveringsheffing zuiveringsheffing woonruimten 0,0 0,0 0,0-54,0-54,0 zuiveringsheffing bedrijfsruimten 308,0 405,0 713,0 296,0 713,0 subtotaal 308,0 405,0 713,0 242,0 659,0 watersysteemheffing verontreinigingsheffing woonruimten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 verontreinigingsheffing bedrijfsruimten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 watersysteemheffing ingezetenen 0,0 0,0 0,0-34,0-34,0 watersysteemheffing gebouwd/ongebouwd/natuur 0,0 100,0 100,0 46,0 100,0 subtotaal 0,0 100,0 100,0 12,0 66,0 totaal belastingopbrengsten 308,0 505,0 813,0 254,0 725,0 Zuiveringsheffing woonruimten Het negatieve bedrag is ontstaan door het feit dat in het gerealiseerde bedrag per de kwijtscheldingen en verminderingen zijn verwerkt. Zuiveringsheffing bedrijfsruimten In de bestuursrapportage is aangegeven dat nog een aantal voorlopige aanslagen voor meetbedrijven met betrekking tot het belastingjaar 2008 en volgende jaren definitief te worden vastgesteld. In twee gevallen is het wachten op de uitspraak op bezwaarschriften tegen de definitief vastgestelde aanslagen verontreinigingsheffing voor bedrijfsruimten over het belastingjaar 2007.Over het jaar 2008 gaat het daarbij om een vijftal bedrijven. Voor één bedrijf wordt momenteel onderzocht door het GBLT, het waterschap en Touw of het mogelijk in de jaren 2008, 2009 en 2010 afvalwater buiten de meetvoorziening om in de riolering heeft geloosd. Dit onderzoek is in de laatste fase. Afhankelijk van de feitelijke onderbouwing en de berekening die door een deskundige adviseur van Touw wordt gemaakt, zal worden besloten of wel/geen verhoogde aanslag wordt opgelegd. Indien deze illegale lozingen worden aangetoond zal dat leiden tot significant hogere aanslagen over de jaren 2008 en verder. Voor een ander bedrijf kunnen de definitieve aanslagen vanaf 2008 nog niet worden vastgesteld hangende een lopend afvalwateronderzoek. Ten aanzien van het vijfde bedrijf is voor de nog op te leggen aanslagen het wachten op gegevens (van het bedrijf) die benodigd zijn voor aanslagoplegging. Watersysteemheffing ingezetenen Door de problemen met de jaarrun 2011 Vitens in december 2010, is er na een onderzoek geconstateerd, dat bij het draaien van de jaarrun 2011 ook aanslagen watersysteemheffing ingezetenen, voor het jaar 2010, op afgesloten objecten zijn aangemaakt. Aangezien deze aanslagen ten onrechte werden opgelegd zijn deze gecorrigeerd. Tevens zijn in het gerealiseerde bedrag per de kwijtscheldingen en verminderingen verwerkt. 24

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011. 2. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011. 2 Toonaangevend in belastingen "een aantal stappen verder Opstelier Bram van Bilsen Datum 22-11-2011 Verefe Berap 2011-2 (def tbv ws).doc Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Nadere informatie

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven.

KPI: PI: Norm: Q1 Q2 Q3 Q4. Alle (deel)processen zijn geïnventariseerd, vastgesteld en beschreven. De begroting bevat een lijst met succesbepalende factoren en daarbij behorende (kritische) prestatie-indicatoren met daarbij behorende normen die van belang zijn met het oog op (de kwaliteit van) de bedrijfsvoering.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Afspraken over de levering van diensten tussen de Gemeenschappelijke regeling gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn en de daarin deelnemende waterschappen Documentnaam

Nadere informatie

Toonaangevend in Belastingen

Toonaangevend in Belastingen Toonaangevend in Belastingen Missie Wij heffen en innen belastingen en geven uitvoering aan de wet WOZ voor lokale overheden, tegen zo laag mogelijke kosten. Visie Lococensus-Tricijn: Toonaangevend in

Nadere informatie

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl

Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Verantwoording Belastingen opbrengsten 2010......... Tricijn belastingen Westeinde 23 3844 DD Harderwijk www.tricijn.nl Inhoudsopgave Belastingverantwoording 2010 INLEIDING...4 1. BELASTINGINKOMSTEN PER

Nadere informatie

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage GBLT 2012-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-1 Toonaangevend in belastingen berap 2012-01 versie def 3.doc 8 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Inleiding - 3 - Opbouw van de bestuursrapportage - 3 - Economische

Nadere informatie

GBLT Toonaangevend in belastingen

GBLT Toonaangevend in belastingen GBLT Toonaangevend in belastingen Het gebied waarvoor GBLT heft en int, inclusief de gemeenten waarvoor ook de WOZ waardering wordt uitgevoerd. Reest en Wieden Zwolle Groot Salland Dronten Zuiderzeeland

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-1 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-1 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013

ALGEMEEN BESTUUR. Bespreken in het AB d.d. 10 juli 2013 VERGADERDATUM AFDELING -7-213 Projectbureau STUKDATUM NAAM STELLERS 18-6-213 Bert Olieman Tom van t Zand ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Onderzoek gecombineerd en gespreid aanslag opleggen. PARAAF

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2012-2 Toonaangevend in belastingen BERAP 2012-2 vastgesteld ab.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen

Bestuursrapportage 2011-1. Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage 2011-1 Toonaangevend in belastingen de eerste stappen Opsteller Bram van Bilsen Datum 9-5-2011 Versie v.05 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 1 Organisatie...

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-1

Bestuursrapportage 2014-1 Bestuursrapportage 2014-1 7 mei 2014 DB-versie berap 2014-1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1 Programma s 4 Programma 1 Heffing en

Nadere informatie

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend

Stoppen meeliften Vitens. De volgende stap naar. Toonaangevend Stoppen meeliften Vitens De volgende stap naar Toonaangevend Een bestuurlijke notitie ten behoeve van de besluitvorming in de waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Reest en Wieden, Rijn en Ijssel,

Nadere informatie

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar.

Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. Rapportage 2013 HEA 1. Algemeen Deze rapportage is opgedeeld in een rapportage over de opbrengsten van de voorgaande jaren en de opbrengst in het huidige belastingjaar. In de tabellen worden de netto belastingopbrengsten

Nadere informatie

Dienstverleningshandvest GBLT

Dienstverleningshandvest GBLT Dienstverleningshandvest GBLT Wij willen u graag van dienst zijn GBLT streeft er naar de afhandelingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de maximale afhandelingstermijnen

Nadere informatie

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding

BIJLAGE 1. adviesscenario. Inleiding BIJLAGE 1. adviesscenario Inleiding Het adviesscenario bestaat uit een onderdeel A, een onderdeel B en als laatste een onderdeel C. In onderdeel A is onderzoek gedaan naar de effecten die betrekking hebben

Nadere informatie

Toonaangevend in belastingen

Toonaangevend in belastingen Bestuursrapportage GBLT 2013-2 Toonaangevend in belastingen Agendapunt 4 BERAP 2013-2 (definitief versie AB).doc Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opbouw van de bestuursrapportage... 3 Economische situatie...

Nadere informatie

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn.

Hierbij doe ik u ter informatie toekomen de 1 e Bestuursrapportage 2012/1 van het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. DATUM 4 juni 212 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD.

Lococensus-Tricijn. / ta-l-ia-n:* Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. DATUM 11 januari 213 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 6-5199 8989 / 38-8515876 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân Rapportage 2 e kwartaal 2016 Wetterskip Fryslân 1. Inleiding In deze rapportage leest u de voortgang van de heffing en inning van de belastingen voor uw waterschap, over het tweede kwartaal van 2016. De

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel?

Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Fit for the Future! Schaalgrootte of Samenspel? Zwolle, april 2014 P a g i n a 2 P a g i n a 3 1. Aanleiding In één van de vergaderingen van het algemeen bestuur in 2013 is naar aanleiding van mogelijk

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

Managementrapportage. Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Managementrapportage Volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) Colofon Titel: Managementrapportage volledigheidsonderzoek aanslagoplegging Organisatie:

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx

Bestuursrapportage 2014-2. 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Bestuursrapportage 2014-2 12 augustus 2014 concept berap 2014-2 (versie ab).docx Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Bestuurssamenvatting 3 Inleiding 3 Ontwikkelingen 3 Financiële effecten 2014 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2015. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2015 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

1

1 1 http://rekenkamer.rotterdam.nl/onderzoeken/onderzoeksopzet-dienstverlening-en-personele-krimp/ 1 2 2 Leidraad Invordering 2008, behorend bij het uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990. 3 4 5 3 Voor

Nadere informatie

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen

Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Aan de raad, Onderwerp: Wijziging kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen Voorstel: De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012 vaststellen 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor DATUM 5 april 2011 BEHANDELD DOOR B.S.C. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341-474010 / 038-8515910 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 23-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering

Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Mogelijkheid tot samenwerking met andere overheden voor belastingen en invordering Beleidsveld: Heffingen en Invordering Vergaderdatum: 12 juli 2007 Aard voorstel: Informerend Agendapunt: IV.3 Kenmerk

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren

Exclusief kwijtschelding/ oninbaar. Watersysteem Zuiveren TARIEVENNOTA 2017 1. Inleiding Het Beleidsjaarplan 2017 naar programma s sluit met een totaal aan lasten van 74.797.100. Aan baten is een bedrag geraamd van 15.344.400. Het saldo bedraagt derhalve 59.452.700.

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 25 november 2009 V.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden,

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders Waterschapswet Waterschapsbesluit. Lelystad, 7 mei 2013. het college van Dijkgraaf en Heemraden, VERGADERDATUM SECTOR/AFDELING 28 mei 2013 SMO / Financiën STUKDATUM NAAM STELLER 16 april 2013 B.C. Donker ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT ONDERWERP 6b Jaarverslag en jaarrekening 2012 PROGRAMMA Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013

REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 agendapunt 4.3 1099376 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REGIONALE BELASTING GROEP - RAPPORTAGE PRESTATIECONTRACT 4E KWARTAAL 2013 Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 18 maart 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012

Jaarverslaggeving 2012 Jaarverslaggeving 2012 Toonaangevend in belastingen Datum 13 maart 2013 Versie agendapunt 5 jaarverslag 2012 inclusief jaarrekening versie def.doc - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2 - Voorwoord - 3

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering geven aan kwijtscheldingsmogelijkheden gemeentelijke belastingen gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12bst02104 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelKwijtschelding gemeentelijke belastingen voor ondernemers Inleiding Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel

Nadere informatie

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Verslag VERSLAG VAN BESPREKING BESPREKING OPGEMAAKT DOOR Vergadering G.A. Hakvoort DEELNEMERS Aanwezig: de heer Boersma, de heer Doorn, de heer Van Amerongen, de heer Maenhout, de heer Oggel, de heer Broens,

Nadere informatie

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen

Begroting 2012. meerjarenperspectief 2013-2015. Toonaangevend in belastingen Begroting 2012 meerjarenperspectief 2013-2015 Toonaangevend in belastingen Opsteller Bram van Bilsen Datum 12-5-2011 Versie Concept AB 20-63-05-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Kerngegevens... 433

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012)

Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Kwijtscheldingsbeleid (incl. aanpassing Kwijtscheldingsregeling Delfland 2012) Hoogheemraadschap van Delfland Kenmerk VV: 998641 Vergaderdatum: 29 november 2012 Beleidsveld: Ondersteunend organisatie Agendapunt:

Nadere informatie

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Belastingen 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Belastingen 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6. Rapportage 3 7.

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7

Rapport. 2014/111 de Nationale ombudsman 1/7 Rapport Een onderzoek naar de afwijzende beslissing van het waterschap De Dommel te Boxtel op een verzoek om kwijtschelding. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1079889 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1066158 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 30 mei 2013 Datum:

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN

VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken 23 februari 2016 VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN Aandachtsveldhouder B.J. Bussink Vergadering : 1 maart 2016 Agendapunt : Bijlagen : Bestuursrapportage

Nadere informatie

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015.

gegevens over de eerste vier maanden wordt een prognose gegeven voor 2015. Agendapunt voor de vergadering 29juni2015 van het algemeen bestuur RUD Drenthe Datum:.26-05-2014 Opsteller: T. de Boer / G. Schepers Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar Advies van de raad van

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTUUR. In het hoofdstuk Financiële consequenties is de door de fusie te realiseren taakstellende besparingsbandbreedte benoemd:

ALGEMEEN BESTUUR. In het hoofdstuk Financiële consequenties is de door de fusie te realiseren taakstellende besparingsbandbreedte benoemd: V ER GADERDAT UM AF DELING ST UK DAT UM NAAM ST E LLER 30 juni 2011 Directie ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT ONDERWERP Organisatieontwikkeling van het GBLT PARAAF AFDELINGSHOOFD PARAAF DIRECTEUR 1. Inleiding

Nadere informatie

Advies jaarrekening 2011 van de commissie BMZ aan het algemeen bestuur HDSR Geachte leden van het algemeen bestuur, De commissie BMZ adviseert het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur

Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur DB-vergadering 09-07-2013 Beantwoording van vragen uit vergaderingen van het dagelijks bestuur, de commissies en het algemeen bestuur vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Bestuursnotitie. Veranderplan GBLT NeXt 2012 2016

Bestuursnotitie. Veranderplan GBLT NeXt 2012 2016 Bestuursnotitie Veranderplan GBLT NeXt 2012 2016 t.b.v. het AB d.d. 9-7-2012 Bestuursnotitie Veranderplan GBLT NeXt 2 Inhoudsopgave 1. Achtergrond, historie en uitgangspunten 3 2. Transitieplan 4 3. Veranderplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.

Jaarverslag 2013. De sprong naar een andere omgeving. Datum 21-03-2014 Versie. concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7. Jaarverslag 2013 De sprong naar een andere omgeving Datum 21-03-2014 Versie concept jaarverslag 2013 inclusief jaarrekening versie concept 0.7.doc Inhoudsopgave Inhoudsopgave... - 2 - Voorwoord... - 3

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge

Bijgaande doen wij ter kennisname toekomen de jaarafsluiting 2012, belastingen 2012 van de gemeente Wormerland. a ge GESCAND OP Gemeente Wormerland ill 2 7 KART 2013 Gomeente Wormeriand Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Wormerland Datum : 21 maart 2013 Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer : 13-003839 Behandeld

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. Begroting 2011. Inclusief meerjaren-perspectief 2012 t/m 2015

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn. Begroting 2011. Inclusief meerjaren-perspectief 2012 t/m 2015 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Begroting 2011......... Inclusief meerjaren-perspectief 2012 t/m 2015 Documentnaam Begroting NGR 2011 concept rev2.doc Versienummer 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B

Stand van zaken na 2,5 jaar Via B Stand van zaken na 2,5 jaar Via B De Raad heeft gevraagd om de stand van zaken en een overdrachtsdocument bij de behandeling van het rapport van de Rekenkamer Een lange adem. Met Verder Via B komt het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT CURMERENO RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1039428 Behorend bij het BcWV-advies met registratienummer 1039427 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d Datum:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen VOORSTEL AAN DE RAAD vergadering van: 30 januari 2014 volgnummer: 69527 onderwerp: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen voorstel van: College van Burgemeester en Wethouders portefeuillehouder: J.M.van

Nadere informatie

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid,

Geachte leden van de fractie van de Partij van de Arbeid, Fractie Partij van de Arbeid Krimpen aan den IJssel De heer C.L. Derickx p/a Tournooi 105 2924 VG KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 23-3-2016 Zaaknummer: ZK16001116 Afdeling: BMO Contactpersoon: Mr. A.F. Braams

Nadere informatie

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch

6 november n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 6 november 2017 10 n.v.t. wethouder A.G.J. Bosch Zaaknummer 3644-2017 Datum B&W-besluit

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070

Rapport. Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 Rapport Datum: 19 maart 1998 Rapportnummer: 1998/070 2 Klacht Op 9 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman door tussenkomst van de Gemeentelijke ombudsman Utrecht een verzoekschrift, gedateerd 27 september

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP).

VRAGEN NR. 84. Haarlem, 26 september Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). VRAGEN NR. 84 Haarlem, 26 september 2006 Onderwerp: Vragen van D. Graatsma (SP). De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45 van het Reglement

Nadere informatie

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aankondiging binnentreden Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 20 oktober 2010 RA1057578 Samenvatting Een man heeft een WAO-uitkering van zo n 1.200

Nadere informatie

Evaluatie stichting Afvalfonds

Evaluatie stichting Afvalfonds Evaluatie stichting Afvalfonds Inleiding Het ministerie van I&M (voorheen VROM) heeft Stichting Afvalfonds meerjarig een subsidie toegekend. Stichting Afvalfonds legt verantwoording af over de subsidie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; Besluit behorende bij het voorstel 7 De raad van de gemeente Mill en Sint Hubert; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gehoord de commissie Samenlevingszaken

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Rapport Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag Een onderzoek naar het door de Belastingdienst overgaan tot dwanginvordering nadat de belastingaanslag is verminderd en naar de informatieverstrekking

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) Vaststellingsovereenkomst (ex artikel 64 Algemene wet inzake rijksbelastingen) 1. De ambtenaar belast met de heffing en invordering van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, waarvan de bestuurszetel

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Bestuurlijke P&C-kalender 2014

Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Bestuurlijke P&C-kalender 2014 Inleiding Voor u ligt de P&C-kalender voor de bestuurlijke Planning en Control cyclus 2014. In deze kalender is van elk document binnen deze cyclus de planning opgenomen

Nadere informatie

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college,

Lococensus-Tricijn. Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229 8200 AE LELYSTAD. Geacht college, DATUM 24 juni 2011 BEHANDELD DOOR B. Groeneveld DIRECT NUMMER 0341 474010 Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijk Belastingkantoor Waterschap Zuiderzeeland Het College van Dijkgraaf en Heemraden Postbus 229

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/241 2 Klacht Verzoeksters klagen erover dat zij geen contact konden krijgen met de Visadienst kort verblijf van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht

Nadere informatie

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129

Rapport. Rapport over de gemeente Haarlemmermeer. Datum: 23 september 2013. Rapportnummer: 2013/0129 Rapport Rapport over de gemeente Haarlemmermeer Datum: 23 september 2013 Rapportnummer: 2013/0129 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Haarlemmermeer aan het verlenen van kwijtschelding aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J.

De Stichting Centrum Management Grave, hierna te noemen de Stichting, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer G.J. Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Grave Gemeente Grave Stichting Centrum Management Grave Ondergetekenden, de gemeente Grave, in deze vertegenwoordigd door de heer A.M.H. Roolvink, burgemeester

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle.

Rapport. Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Rapport Rapport over een klacht over het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) te Zwolle. Datum: 18 mei 2016 Rapportnummer: 2016/047 2 Wat is de klacht? Verzoekster klaagt er, via

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie