Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie"

Transcriptie

1 Opening Olaf Sleijpen - DNB pensioenseminar 12 september 2012: Introductie - Dames en heren, welkom bij het ochtendgedeelte van het DNB pensioenseminar. Dit is voor mij de eerste keer dat ik mag spreken voor een zaal met bestuurders van pensioenfondsen die in het afgelopen jaar nieuw zijn aangetreden. Vorig jaar stond mijn collega Paul Hilbers hier en hij zei toen tegen uw collega s dat het boeiende tijden waren om te starten als pensioenfondsbestuurder. Dit jaar kunnen we gerust stellen dat het niet alleen boeiende tijden zijn, maar toch ook wel spannende tijden. De komende periode komt er namelijk meteen veel op u af. Mede daarom luidt het thema van deze dag: in actie komen, zelf keuzes maken. - En het zijn belangrijke keuzes die u de komende tijd moet maken. Op korte termijn bijvoorbeeld rond het dossier kortingen. Een aanzienlijk aantal fondsen heeft al een korting aan moeten kondigen voor het komende jaar. In sommige gevallen zal deze korting ook daadwerkelijk moeten worden doorgevoerd. In andere gevallen is de korting wellicht niet langer nodig of valt deze kleiner uit dan verwacht. Maar in alle gevallen is uw volledige aandacht vereist voor een evenwichtige afweging van alle belangen. - Dit geldt ook bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. De sprekers vanmiddag zullen meer vertellen over het nieuwe kader waar momenteel aan wordt gewerkt. Met dit kader proberen we ons stelsel weer op een houdbaar pad te krijgen. Voor het vertrouwen in het stelsel is het belangrijk dat deze transitie zorgvuldig verloopt. Ook hier is een belangrijke taak voor u weggelegd door te zorgen dat uw fonds straks goed is voorbereid op deze overgang. - Maar ik kan me voorstellen dat u ook graag wilt weten wat u van DNB kunt verwachten. U neemt immers zitting in het bestuur van een pensioenfonds, of bent recent tot een pensioenfondsbestuur toegetreden, en krijgt vroeg of laat een keer met ons te maken. Wat gebeurt er dan, wat willen we dan van u? Natuurlijk willen we weten of u de zaken goed op orde heeft. Of het financiële plaatje van uw fonds klopt. Maar de crisis heeft ons geleerd dat we verder moeten kijken.

2 - Toezicht gaat namelijk over het beheersen van risico s in de toekomst. Dit vereist een vooruitblikkende benadering met voldoende aandacht voor elementen zoals strategie en governance. Een goede governance is essentieel om de risico s te beheersen en daarmee de kans op problemen te verkleinen. Dit is ook een les geweest voor DNB. Voor het prudentiële toezicht zijn cijfers belangrijk, maar voor de financiële risico s in de toekomst is de kwaliteit van de governance misschien nog wel belangrijker. Dit geldt uiteraard ook voor pensioenfondsen. - Goede governance vraagt om interne mechanismen die ervoor zorgen dat de belangen van de deelnemers zo goed mogelijk worden behartigd. Essentiële mechanismen dus. DNB besteedt hier dan ook veel aandacht aan in het toezicht en ik wil u vast een tipje van de sluier geven over wat u op dit vlak van ons kunt verwachten. Goed pensioenfondsbestuur - Ik wil graag beginnen met de inrichting van het pensioenfondsbestuur. DNB houdt toezicht op naleving van de Pensioenwet. Hierin is vastgelegd dat u de organisatie zo moet inrichten dat goed bestuur én een beheerste en integere bedrijfsvoering zijn gewaarborgd, en u de betrokken belangen op een evenwichtige wijze moet afwegen. Hier loopt u tegen uw eerste keuze aan: hoe zorgt u voor een goed pensioenfondsbestuur? En wat bepaalt een goed bestuur? - De eisen voor een goed pensioenfondsbestuur veranderen met de tijd. Zo heeft de Minister van Sociale Zaken recentelijk het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen ingediend bij de Tweede Kamer. Met dit wetsvoorstel beoogt de Minister de deskundigheid van bestuurders en leden van het intern toezicht te versterken, een adequate vertegenwoordiging van belanghebbenden te waarborgen én de taken en organen van het pensioenfonds te stroomlijnen. Het wetsvoorstel biedt pensioenfondsen een keuze uit verschillende bestuursmodellen, variërend van het bekende paritaire bestuursmodel tot een model waarin externe deskundigen het uitvoerend bestuur vormen. - DNB onderschrijft de doelstellingen van het wetsvoorstel. De bestuursmodellen bieden houvast voor een goede en heldere governancestructuur: ze waarborgen een adequaat systeem van checks en balances, doordat de verschillende organen elkaar kunnen

3 controleren. Tegelijkertijd staren we ons niet blind op het bestuursmodel, maar besteden we ook veel aandacht aan de deskundigheid van bestuurders. Goede en bekwame mensen, daar gaat het immers om. Zonder deskundigheid en daadkracht komt u met alleen een goede governancestructuur namelijk niet erg ver. Of, zoals mijn collega Jos Heuvelman het ooit uitdrukte: het gaat om de tent, de cent en de vent. - Maar wat is deskundig? Volgens de dikke Van Dale betekent deskundigheid met kennis van zaken. Verder is er een vrije lange synoniemenlijst met woorden zoals beslagen, gekwalificeerd, onderlegd en oordeelkundig. - DNB heeft de term deskundigheid wat breder gedefinieerd. Dit is een bewuste keuze. Wij kijken bij deskundigheid naar kennis, vaardigheden én professioneel gedrag. De reden hiervoor is dat wij vinden dat u over meer moet beschikken dan alleen kennis van zaken. Het slimste jongetje of meisje van de klas is niet per definitie de beste bestuurder voor een fonds. Hiervoor zijn ook vaardigheden en professionaliteit noodzakelijk. Bij de toetsing kijkt DNB dan ook naar al deze elementen. Maar u bent allemaal vrij recent begonnen als bestuurder. Dit betekent dat u bent getoetst én goedgekeurd door DNB, en dus bekend bent met de deskundigheidstoets. Ik zal er daarom niet te veel over vertellen. - Wel lijkt het me goed om even stil te staan bij de overgang van deskundigheid naar geschiktheid. Deze overgang is onderdeel van het wetsvoorstel dat ik eerder noemde. Om eerlijk te zijn zal er voor u niet veel veranderen. Beide begrippen betekenen namelijk hetzelfde. Het verschil tussen de huidige deskundigheidstoets en de voorgestelde geschiktheidstoets zit in de reikwijdte. De geschiktheidstoets uit het wetsvoorstel wordt namelijk ook van toepassing op de leden van het intern toezicht. Leden van een Raad van Toezicht of Belanghebbendenorgaan zullen altijd worden getoetst, leden van een visitatiecommissie alleen indien DNB daar aanleiding toe ziet. Intern toezicht - Een tweede belangrijke keuze voor u als pensioenfondsbestuurder is de inrichting van het intern toezicht. Goed intern toezicht vergroot het zelfsturend vermogen en verbetert de kwaliteit van het bestuur, door tegenwicht te bieden aan het uitvoerend bestuur. Dit noemen we ook wel countervailing power en vormt een essentieel onderdeel van de checks en balances van het pensioenfondsbestuur.

4 - DNB kijkt nadrukkelijk naar de inrichting van het intern toezicht. Hier komt ook het gedrag en de cultuur binnen een pensioenfonds bij kijken. Is de cultuur van het fonds zodanig dat men problemen kan benoemen? Dat deze ook worden besproken? En durft het bestuur zichzelf een spiegel voor te houden en te veranderen als dit nodig is? Er loopt thans een onderzoek naar het functioneren van het interne toezicht bij een steekproef van pensioenfondsen. - Het verhogen van de geschiktheidseis en het versterken van het intern toezicht zorgt ervoor dat het bestuur in control blijft. Een pensioenfondsbestuurder moet immers belangrijke keuzes kunnen maken, zeker in deze tijd. Het is daarom van belang dat een bestuur niet alleen weet en begrijpt wat er gebeurt, maar ook daadwerkelijk kan sturen en corrigeren indien nodig. Je kunt als bestuurder nog zo deskundig zijn, maar je moet er ook effectief iets mee kunnen doen. Of zoals governance expert Steven Schuit (Nyenrode) ooit zei: het IQ van individuele bestuurders kan 140 zijn, het komt nog (te) vaak voor dat het collectieve IQ beneden de 100 is. Besturen betekent dus zelf het beleid vormgeven, controleren of het goed wordt uitgevoerd en waar nodig bijsturen. Pas als u dat gewaarborgd heeft, kunt u met recht spreken van goed pensioenfondsbestuur. Governance in het beleggingsbeleid - In control zijn speelt ook een belangrijke rol in het beleggingsbeleid. Dit stelt u in staat om zelf grip te houden op het gehele beleggingsproces en negatieve verrassingen te voorkomen. Daarvoor wil ik graag wijzen op het belang van een adequate en onafhankelijke risicobeheersing in uw fonds. - Met adequaat bedoel ik een risicobeheersing die is afgestemd om de complexiteit van uw beleggingen. Als bestuurder heeft u de keuze uit een breed scala aan beleggingsmogelijkheden, variërend van simpele staatsobligaties tot complexe producten zoals hedge fondsen en derivaten. In tegenstelling tot wat u soms in de media leest, is dit niet een keuze die DNB voor u maakt. Wij gaan in principe niet op uw stoel zitten en u verbieden in risicovolle producten te beleggen. Waar wij wel op wijzen is de balans tussen de beleggingen en de aanwezige risicobeheersing en deskundigheid; en zo nodig sturen we daar bij. Complexere beleggingen gaan immers gepaard met meer en andersoortige risico s.

5 En daarom verwachten we een kritische grondhouding van uw kant: niet snappen is niet doen. Gelukkig horen we dit adagium bij steeds meer pensioenfondsbestuurders terugkomen. - Daarnaast is ook de onafhankelijkheid van het risicobeheer van belang. Is uw fonds niet te afhankelijk van sponsor, fiduciair manager of vermogensbeheerder voor de inschatting van risico s? Vooral bij uitbesteding komt de onafhankelijkheid snel in het geding. U loopt hierdoor het risico de regie over het beleid te verliezen. - DNB vindt het daarom belangrijk dat u voldoende countervailing powers rondom het beleggingsbeleid organiseert, en voldoende deskundigheid ten aanzien van beleggingen en risk management in het bestuur heeft. Door voldoende onafhankelijke tegenkrachten in stelling te brengen, kunt u betere afwegingen maken met betrekking tot het beleggingsbeleid. En uiteindelijk bent u het, als bestuurslid, die de beslissingen neemt en ook de verantwoordelijkheid draagt. Slot - Dames en heren, ik ga deze korte inleiding afronden. De opzet en de werking van de governance binnen een pensioenfonds zijn meer dan ooit een belangrijk thema voor pensioenfondsen. Gelukkig zien we dat veel pensioenfondsen hun governance verbeteren om in control te zijn. Dat juichen we toe bij DNB. We zien dat deskundigheidsplannen worden opgesteld en er persoonlijke ontwikkelplannen voor bestuurders zijn. Ook komen er steeds meer opleidingsmogelijkheden voor bestuurders. We zien dat als een teken van professionalisering van de sector. En DNB helpt hier graag bij! Zo zoeken we ook actief de dialoog met de betrokken organisaties. - En we verwachten dat deze initiatieven u de komende tijd zullen helpen bij uw uitdagende taak. De moeilijkheid van uw functie is de afgelopen decennia alleen maar toegenomen en ik ga ervan uit dat dit de komende tijd niet anders zal worden. De beste stuurlui staan aan wal; maar ik ben zelf recent- twee jaren pensioenfondsbestuurder geweest. Het vergrijzingsvraagstuk, de aanhoudende turbulentie op de financiële markten en de overgang naar een nieuw pensioenstelsel maken het vak van pensioenfondsbestuurder tot een uitdaging.

6 - Ik gebruik bewust de term het vak. Ik ben namelijk van mening dat het besturen van een pensioenfonds niet iets is dat je zomaar even kan doen. Hiervoor is het maatschappelijk belang simpelweg te groot. Ik wens u een interessante en inspirerende dag.

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders

EFFECTIEF BESTUUR. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders EFFECTIEF BESTUUR Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders ISBN 9789089800404 De auteurs, 2012 Mijntje Lückerath-Rovers Daniëlle Balen Gwendolyn van Tunen Nicolette Loonen-van Es Chantal Verkooy

Nadere informatie

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen

Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Vastgoed in de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen Investeren in vastgoed is van alle tijden. 2000 jaar geleden waren de Romeinen er bijvoorbeeld volop mee bezig. Factoren als locatie, omvang en

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij beleggingsondernemingen Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij beleggingsondernemingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR

RONDE TAFEL. fiduciair management. Door Hans Amesz 46 FINANCIAL INVESTIGATOR RONDE TAFEL 2ronde tafel fiduciair management consultants Door Hans Amesz 46 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarom zouden consultants er (soms) verstandig aan doen bepaalde pensioenfondsen te

Nadere informatie

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit

Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit Eindnota themaonderzoek Bestuurlijke Effectiviteit 1. Inleiding DNB heeft in het kader van toezicht op gedrag en cultuur in het eerste kwartaal van 2012 een themaonderzoek naar bestuurlijke effectiviteit

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

begrijpelijk, beheersbaar en duurzaam beleggen Pensioenbeelden MAGAZINE december 2013 Jaargang 4 Nr. 7 Jan Willem van Oostveen (PFZW) over

begrijpelijk, beheersbaar en duurzaam beleggen Pensioenbeelden MAGAZINE december 2013 Jaargang 4 Nr. 7 Jan Willem van Oostveen (PFZW) over Pensioenbeelden MAGAZINE december 2013 Jaargang 4 Nr. 7 Special: het nieuwe beleggingskader Jan Willem van Oostveen (PFZW) over begrijpelijk, beheersbaar en duurzaam beleggen Olaf Sleijpen (DNB): Bestuurders

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole

Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Filename Rapport Auditcommissies Verkenning naar kritisch vermogen auditcommissies bij verslaggeving en accountantscontrole Maart 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit

OMNI. Nu is toezicht geen vloek meer. Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit VERBINDT MENSEN, MENINGEN EN FEITEN OVER PENSIOENEN EN VERMOGENSBEHEER Q2 15 OMNI Steven Schuit, hoogleraar Nyenrode Universiteit Nu is toezicht geen vloek meer PENSIOENEN IN EUROPA Niemand wil one-size-fits-all

Nadere informatie

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is

Beleggingskader 2013-2020. dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Beleggingskader 2013-2020 dat past bij de ambitie waarin duurzaamheid verankerd is dat begrijpelijk en beheersbaar is Inhoud Een nieuw beleggingskader 3 Inleiding 4 Identiteit en ambitie van Pensioenfonds

Nadere informatie

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA

Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Compliance & Risk Management; a match made in heaven!? Drs F van Proosdij RA Inleiding Risk management schrijft geschiedenis. De crisis waar we nu middenin zitten heeft volgens de analyses in de media

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen voorziet in drie Governance Event KAS BANK LSP Life Sciences Fund 10 jaar MultiManager Fonds Effectief transitiemanagement bespaart kosten en tijd DPN Roundtable discussie over Administration Mark Schilstra gestart als

Nadere informatie

Sturen op cultuur en gedrag

Sturen op cultuur en gedrag www.pwc.nl/corporategovernance Sturen op cultuur en gedrag Praktijkervaringen, dilemma s en best practices van toezichthouders in de publieke sector Corporate Governance Bij PwC in Nederland werken ruim

Nadere informatie

NYENRODE executive pensions program

NYENRODE executive pensions program NYENRODE executive pensions program inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Executive Pensions Program 6 Overzicht 9 Het programma 10 Specifiek 12 Investering en locatie 13 Toelichting per module 19 Lijst met deelnemende

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie