Ten eerste: afschaffing van de al genoemde doorsneesystematiek en ten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ten eerste: afschaffing van de al genoemde doorsneesystematiek en ten"

Transcriptie

1 Dames en heren, Hartelijk dank voor de uitnodiging om hier vandaag op uw symposium te komen spreken. Als koepel van verenigingen van gepensioneerden wil de KNVG de belangen van gepensioneerden behartigen en hun rechten in stand houden. Dat is een heldere missie. En wij vinden het ook belangrijk dat deze groeiende groep belanghebbenden zich kan laten horen in het pensioendebat. Met de terugkeer van Martin van Rooijen in de politiek, nu als senator namens 50PLUS, kunt u er vast op rekenen dat deze belangen uitstekend behartigd zullen worden! Het pensioenstelsel is van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat alle stakeholders hun stem laten horen in het pensioendebat. Dat is dan ook de reden waarom het ministerie van SZW vorig jaar met de Nationale Pensioendialoog van start is gegaan. Maar het is daarbij belangrijk dat de verschillende stakeholders hun verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat van alle belanghebbenden verwacht mag worden dat zij bereid zijn om water bij de wijn te doen om een pensioenstelsel te bouwen dat goed is voor alle deelnemers. Want ook de uitdagingen waar het pensioenstelsel voor staat, zijn van ons allemaal. DNB is één van de partijen die meedoen aan het pensioendebat. Dit doen we vanuit onze missie. Die luidt dat de bank zich sterk maakt voor financiële stabiliteit en daarmee bijdraagt aan duurzame welvaart in Nederland. Hierbij vervult DNB verschillende rollen, waaronder die van toezichthouder en centrale bank. Als toezichthouder ziet DNB erop toe dat pensioenfondsen in staat zijn hun verplichtingen aan de deelnemers na te komen. Dit draagt bij aan vertrouwen in het pensioenstelsel. Daarnaast kijkt DNB als centrale bank naar de interactie tussen het 1

2 pensioenstelsel enerzijds en de reële economie en de financiële markten anderzijds, allemaal in het belang van de financiële stabiliteit. Want financiële stabiliteit is een voorwaarde voor een duurzame welvaart in Nederland. Zoals u wellicht weet heeft DNB begin dit jaar een position paper gepubliceerd. Het past niet bij DNB om te komen met een blauwdruk voor een nieuw pensioenstelsel. Wel schetsen wij aandachtspunten van het huidige stelsel en kenmerken van wat volgens DNB een toekomstbestendig pensioenstelsel is. Op enkele van die aandachtspunten en kenmerken wil ik graag nader ingaan. Als eerste aandachtspunt noem ik de kloof tussen de hoge verwachtingen van deelnemers en wat pensioenfondsen realistisch gezien waar kunnen maken. Die is ontstaan omdat onvoldoende aan deelnemers is gecommuniceerd dat pensioenuitkeringen niet volledig zeker zijn. Deze verwachtingenkloof is in de afgelopen decennia gegroeid, doordat als gevolg van de financieel-economische crisis pensioenen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd. En in een aantal gevallen zelfs zijn gekort. Een tweede aandachtspunt van het huidige stelsel is de herverdeling tussen groepen deelnemers. Die is ondoorzichtig en niet makkelijk te rechtvaardigen. De premievrijstellingen en de toekenning van extra pensioenrechten tijdens de hoogconjunctuur van de jaren 90 blijken met de kennis van nu onevenwichtig te zijn geweest. Ook de doorsneesystematiek, waarover straks meer, leidt tot herverdeling. Herverdeling leidt verder tot onduidelijkheid over de waarde van individuele pensioenaanspraken. Hierdoor is het lastig voor deelnemers om een goede financiële planning op te stellen. Een derde aandachtspunt is dat het huidige pensioenstelsel onvoldoende rekening houdt met de individuele omstandigheden en wensen van deelnemers. De opbouw van het pensioen kent een one-size-fits-all -benadering. 2

3 Die uniforme benadering knelt omdat de financiële ruimte van deelnemers om te sparen voor het pensioen verschilt. Groepen deelnemers verschillen ook in risicodraagkracht. Het is net als met one-size-fits-all kleding. Die past misschien iedereen, maar zit niet iedereen even prettig. De aandachtspunten die ik net heb benoemd, vragen om hervormingen. Simpelweg omdat anders de maatschappelijke en de financiële houdbaarheid van het stelsel in de toekomst niet langer gewaarborgd kan worden. Het begin dit jaar ingevoerde nftk is hierbij een eerste belangrijke stap in de goede richting. Wat ik daarvan vooral een verbetering vind is de evenwichtigheid waarvoor het nftk zorgt. Nieuwe schokken leiden in vergelijking met het vorige FTK minder snel tot kortingen op pensioenen. Dit komt door het werken met een 12-maands gemiddelde van de dekkingsgraad en het uitsmeren van schokken over een doorrollende hersteltermijn van 10 jaar. Daar staat weliswaar tegenover dat pensioenfondsen minder snel kunnen indexeren. Maar ook dát komt op lange termijn ten goede aan een evenwichtige risicodeling. De stabiliteit van het stelsel is met het nftk daardoor vergroot. Maar met het nieuwe FTK zijn niet alle problemen opgelost. Zoals u zelf terecht opmerkt in uw discussierapport. De verbouwing van ons pensioenstelsel gaat daarom voort. En daarmee kom ik op de kenmerken waaraan volgens DNB een toekomstbestendig pensioenstelsel moet voldoen. Om te beginnen, is het wenselijk dat er helderheid komt over de eigendomsrechten. Heldere eigendomsrechten maken namelijk duidelijk welke aanspraak een individu heeft op de beleggingen van het pensioenfonds. Ook u pleit voor heldere en individuele eigendomsrechten in uw discussierapport. Onderdeel hiervan zijn wat mij betreft vooraf opgestelde afspraken over de aanpassing van eigendomsrechten bij financiële schokken. En bij wijzigingen van de gemiddelde levensverwachting. Zodat op voorhand duidelijk is wie welke risico s draagt. 3

4 Een tweede kenmerk is dat pensioenen meer maatwerk bieden. Maatwerk vergroot de aansluiting van het pensioenstelsel op de wensen van de individuele deelnemer. Ik zie daarvoor twee belangrijke mogelijkheden. De ene is differentiatie in risicodraagkracht. In die zin dat voor jongeren een risicovoller beleggingsbeleid wordt gevoerd dan voor ouderen. Jongeren zijn namelijk beter in staat om financiële risico s te dragen, omdat zij meer tijd hebben om tegenvallende resultaten te compenseren met inkomen uit arbeid. Ouderen hebben deze mogelijkheid niet of veel minder. Het zou daarom passend zijn wanneer voor deze groep een minder risicovol beleggingsbeleid zou worden gevoerd, zodat eventuele financiële schokken minder grote gevolgen voor hun pensioenuitkering hebben. Zoals u zelf ook aangeeft in uw discussierapport bestaat een zekere toezegging niet. Dat klopt uiteraard. Maar door minder risicovol te beleggen, kan ouderen en gepensioneerden in elke geval enige zekerheid worden geboden. De andere mogelijkheid van maatwerk is een pensioenambitie en premie die afneemt naarmate het inkomen stijgt. Mensen met een hoog inkomen zijn vaak hoger opgeleid en hebben daardoor op hogere leeftijd betere kansen op de arbeidsmarkt. Dit rechtvaardigt dat deze groep een grotere individuele verantwoordelijkheid draagt voor hun oudedagsvoorziening. Het spreekt voor zich dat daarbij glashelder aan deze groep gecommuniceerd moet worden wat de consequenties daarvan zijn. Omgekeerd zijn mensen met een lager inkomen vaak lager opgeleid en hebben mede hierdoor minder kansen op de arbeidsmarkt. Een relatief hoge pensioenambitie beschermt hun levensstandaard na pensionering. Een derde kenmerk van een toekomstbestendig pensioenstelsel is evenwichtige risicodeling. Het delen van risico s op zich kan waarde toevoegen voor deelnemers. Door het delen van bijvoorbeeld het individueel langlevenrisico binnen een collectief zijn alle deelnemers gemiddeld genomen beter af. 4

5 Maar de risicodeling moet wél evenwichtig zijn. Met andere woorden: het kan niet zo zijn dat bepaalde groepen deelnemers structureel worden benadeeld ten gunste van anderen. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar kan in het geval van forse herverdelingen - het maatschappelijk draagvlak van het stelsel onder druk zetten. Ik geef een paar voorbeelden: Een veelbesproken voorbeeld van herverdeling in het huidige stelsel vinden we bij de doorsneesystematiek. Die houdt in dat de pensioenpremie en de pensioenopbouw als percentage van het inkomen voor alle deelnemers hetzelfde is. Ongeacht leeftijd. En daar gaat het in onze ogen scheef, want de premie-inleg van jongeren rendeert langer dan de premie-inleg van ouderen. Hierdoor leggen jongeren actuarieel gezien te veel premie in voor de aanspraken die ze opbouwen, en ouderen te weinig. Bij een stabiele bevolkingssamenstelling en life-long employment levert dat niet meteen problemen op. Maar door de vergrijzing en een meer dynamische arbeidsmarkt, zoals onze samenleving nu kent, valt herverdeling via de doorsneesystematiek steeds minder te rechtvaardigen. Een ander voorbeeld van onevenwichtigheid in het huidige stelsel is de risicodeling met toekomstige generaties. Die gaat over onze kinderen én kleinkinderen, die op dit moment nog niet deelnemen aan het pensioenstelsel. In een vergrijzende samenleving wegen de voordelen van risicodeling met toekomstige generaties steeds minder op tegen de nadelen. Risicodelen met deze generaties is afhankelijk van hun bereidheid om mee te betalen aan eenmaal opgetreden tekorten. Heldere eigendomsrechten, meer maatwerk, evenwichtige risicodeling. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van een duurzaam stelsel. De echte uitdaging is hoe we daar gaan komen. De overgang naar een nieuw, duurzaam pensioenstelsel is niet eenvoudig, want daarvoor moeten twee belangrijke hordes worden genomen. Ten eerste: afschaffing van de al genoemde doorsneesystematiek en ten 5

6 tweede, invoering van een nieuw pensioencontract. Er bestaat een groeiend draagvlak om de doorsneesystematiek af te schaffen. Maar eerst moet zorgvuldig worden verkend hoe dit zo evenwichtig mogelijk kan gebeuren. De doorsneesystematiek heeft namelijk bij de introductie van het stelsel een omvangrijke impliciete schuld in de tweede pijler geïntroduceerd, doordat de eerste generaties meer pensioenaanspraken hebben ontvangen dan waar ze premie voor hebben betaald. Bij een transitie bestaat de vraag hoe met deze impliciete schuld omgegaan moet worden. Goede uitgangspunten hierbij zijn wat mij betreft een geleidelijke en transparante overgang. Het is niet verstandig om deze schuld snel af te lossen. Wanneer dit over verschillende generaties en meerdere jaren wordt uitgespreid, krijg je een meer evenwichtige verdeling, want voorkomen moet worden dat de kosten van de aflossing eenzijdig bij een kleine groep terecht komen. De tweede uitdaging betreft de behandeling van de bestaande pensioenaanspraken bij de overgang naar een nieuw stelsel. Hierbij kunnen meerdere wegen bewandeld worden. Bij een directe, volledige overgang moeten in ieder fonds alle overschotten dan wel tekorten worden toegekend aan individuele deelnemers. Een alternatief is het sluiten van de bestaande fondsen voor nieuwe opbouw en het daarnaast oprichten van een nieuw stelsel. Deze en andere transitievormen kennen meerdere aandachtspunten die in de nabije toekomst verduidelijkt moeten worden. Dames en heren, ik rond af. Het gaat uiteindelijk om het herstel van vertrouwen in ons pensioenstelsel. En daar moeten we ons allemaal voor inzetten. Dat onderkent de KNVG net zo goed als DNB. We hebben in ons land een goed pensioenstelsel. Daar mogen we trots op zijn. Maar het schept ook verplichtingen naar de toekomst. We moeten daarom niet terugschrikken voor het doorvoeren van veranderingen wanneer die nodig zijn om de houdbaarheid van het stelsel ook 6

7 in de toekomst te waarborgen. DNB wil hieraan bijdragen vanuit onze rol als toezichthouder en centrale bank. Wij rekenen ook op uw medewerking! Dank u. 7

Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag.

Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag. Graag wil ik beginnen met Netspar van harte geluk te wensen met haar tiende verjaardag. Tien jaar lang een Maatschappelijk Topinstituut. Hoe kan dat?, vraagt u zich wellicht af. Dat komt volgens mij onder

Nadere informatie

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl

SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl SAMEN DELEN, EEN STERKE KEUZE PENSIOEN IN BEWEGING! KLAAR VOOR DE TOEKOMST? www.fnv.nl FNV-Pensioenvisie oktober 2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD GIJS VAN DIJK 2 EEN GOED PENSIOEN VOOR IEDEREEN. GEEN PECH-

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel

1 Inleiding. 2 Evaluatie huidige pensioenstelsel Samenvatting Het kabinet heeft de aanzet gegeven tot een discussie over mogelijke aanpassingen van het pensioenstelsel, mede vanwege veranderingen op de arbeidsmarkt en in de demografie en toenemende individualisering.

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Pensioenland?

Wat is er aan de hand in Pensioenland? We sturen dit document als achtergrondinformatie bij de interactieve presentatie (Prezi). U kunt dit document uitprinten, de Prezi kunt u alleen op uw computer bekijken. Wat is er aan de hand in Pensioenland?

Nadere informatie

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld

Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Sprookjes en mythen in de pensioenwereld Pensioenessays Deel 7 Sprookjes en mythen in de pensioenwereld De serie Pensioenessays staat onder redactie van: prof. dr. mr. Robert N.J. Kamerling RA mr. Roy

Nadere informatie

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter!

Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! Pensioenstelsel, het kan anders. Het kan beter! D66 TA E Green Paper Contactpersoon thema afdeling economie; Arjen Esser; Email: arjen@d66economie.nl oktober 2012 concept Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2.

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD

INFORMATIEBULLETIN PENSIOENAKKOORD Het federatiebestuur van de FNV heeft op 10 juni met de werkgevers en het kabinet een principeakkoord ondertekend over pensioen en AOW. Alleen FNV Bondgenoten stemde tegen in de federatieraad waarin alle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Solidariteit eerlijk verdelen

Solidariteit eerlijk verdelen Solidariteit eerlijk verdelen Voorwoord Jongere en oudere generaties lijken in toenemende mate tegenover elkaar te staan als het gaat om ons pensioenstelsel. Ouderen wijzen er op dat zij het huidige pensioenvermogen

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Het nieuwe pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenakkoord achtergrond VOOR BELEIDSMEDEWERKERS, bestuurders, POLITICI EN WETENSCHAPPERS jaargang 4 november 2011 nummer 2 Het nieuwe pensioenakkoord Pensioenakkoord en generatie-effecten Eduard Ponds Bijzonder Hoogleraar

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

Ake van der Vinne Anne Mulder Arjan van der Hoek Emilie Schols Ernest Prooy Gerard van t Hoff Gert Bos Henk-Jan Strang Jeroen Kirch Jeroen Los

Ake van der Vinne Anne Mulder Arjan van der Hoek Emilie Schols Ernest Prooy Gerard van t Hoff Gert Bos Henk-Jan Strang Jeroen Kirch Jeroen Los 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bijdragen...3 Pensioenklimaatverandering onvermijdelijk...5 Stel werknemer centraal bij pensioen...6 Pensioen is loon (echt wel!)...8 Paternalisme is passé...10 Solidariteit

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenvatting. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Ryanne Cox en Marcel Lever Datum: 12

Nadere informatie

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014

Naar een nieuw pensioenstelsel. Nederland. Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Erasmus School of Economics, Rotterdam, 5 juni 2014 Naar een nieuw pensioenstelsel in Nederland Pensioenconferentie georganiseerd door de Erasmus School of Economics

Nadere informatie

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op?

AIAS. Amsterdam Institute for Advanced labour Studies. Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? AIAS Amsterdam Institute for Advanced labour Studies Wat levert keuzevrijheid in het pensioenstelsel op? Paul de Beer, Johan De Deken, David Hollanders, Sijbren Kuiper, Wiemer Salverda, Natascha van der

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren!

drankenzo... Nummer 2 april 2011 Pensioen geen Verantwoord Nieuwe beleggen bestuurders vetpot voor sterftetafels Solidariteit? Oók voor jongeren! Nummer 2 april 2011 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Diversen Pensioen Beleggingen Solidariteit? Oók Pensioen geen Nieuwe Verantwoord voor

Nadere informatie

Pensioenimpact regeerakkoord

Pensioenimpact regeerakkoord Pensioenimpact regeerakkoord De impact van het regeerakkoord op AOW en aanvullend pensioen is groot. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. Vanaf 2015 wordt ook het inkomen gemaximeerd, waarover de werknemer

Nadere informatie

Bijlage 1. Uitwerking van het nieuwe Financieel toetsingskader (ftk)

Bijlage 1. Uitwerking van het nieuwe Financieel toetsingskader (ftk) Uitwerking van het nieuwe Financieel toetsingskader (ftk) 1. De waarborgfunctie van het ftk Het ftk is het stelsel van financiële normen voor pensioenfondsen dat moet waarborgen dat fondsen het afgesproken

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen

Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen Duurzame vormgeving van het Nederlandse collectieve aanvullende pensioen Ilja Boelaars, Lans Bovenberg, Dirk Broeders, Peter Gortzak, Sacha van Hoogdalem, Theo Kocken, Marcel Lever, Theo Nijman en Jan

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu

Pensioen. 3, september 2014. Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu Pensioen. nummer 3, september 2014 Arjan Nollen, Directeur Commercie Nationale Nederlanden Ruimte voor het individu In dit nummer: 04 10 14 18 3 4 Redactioneel Hoe werknemers te compenseren? Ruimte voor

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie