Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620"

Transcriptie

1 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement heeft m.n. betrekking op samenstelling en werkwijze van het bestuur. Samenstelling bestuur Artikel 2 estuur 1. Het bestuur bestaat uit ten minste zes leden en is paritair samengesteld. De helft van de bestuursleden worden benoemd door SMIT Nederland.V. De overige bestuursleden worden benoemd door middel van verkiezingen uit en door de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. 2. estuursleden treden af volgens een rooster van aftreden (zie bijlage). 3. De voorzitter en secretaris gezamenlijk voeren het dagelijks beleid van het fonds. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de statuten. Het bestuur kan bevoegdheden delegeren. In deze paragraaf worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen weergegeven. Het bestuur kan te allen tijde besluiten bevoegdheden toe te kennen of in te trekken. Artikel 3 estuur 1. Het bestuur heeft met name de onderstaande taken en verantwoordelijkheden: Draagt zorg voor de uitvoering van de door de werkgever gedane pensioentoezegging, zoals vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. Ziet toe op een zorgvuldige en toereikende wijze van beheer van de toevertrouwde middelen, opdat de (toekomstige) uitkeringen aan de pensioengerechtigden zo veel mogelijk worden nagekomen. epaalt het beleid van het pensioenfonds. Ziet toe op juiste uitvoering van het beleid. Draagt zorg voor inrichting van het bestuursmodel volgens principes goed pensioenfondsbestuur. 2. Het bestuur is onder meer bevoegd om: Fondsdocumenten (statuten, bestuursreglementen, ATN, gedragscode, etc.) vast te stellen en te wijzigen. Pensioenreglementen vast te stellen en te wijzigen. Toeslagen op pensioenaanspraken toe te kennen. De uitvoeringsovereenkomst met de werkgever af te sluiten. Taken te delegeren aan het dagelijks bestuur, s of derden. De registeraccountant en de certificerend actuaris te benoemen en te ontslaan. De jaarrekening en verslagstaten vast te stellen. Taken uit te besteden aan derden (pensioenadministratie, beleggingsadministratie, vermogensbeheer). (Externe) deskundigen te raadplegen. Contractuele verplichtingen aan te gaan met derden. Alle verdere handelingen te (doen) verrichten die de uitoefening van genoemde taken en verantwoordelijkheden noodzakelijk maken. Artikel 4 Commissies 1. Het bestuur kan besluiten (vaste of tijdelijke) s in te stellen. In een is altijd ten minste één bestuurslid vertegenwoordigd. 2. Het bestuur draagt zorg voor voldoende deskundigheid in de betreffende 3. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden, afhankelijk van de aard van de, bij installatie van de vastgelegd. 1 / 5

2 esluitvorming Artikel 5 rechtsgeldige besluiten 1. Het bestuur kan in vergadering rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. 2. Als het van belang is dat een onderwerp op korte termijn ter hand wordt genomen, maar aan de voorwaarden in lid 1 niet wordt voldaan, kan de vergadering een uitvoeringsbesluit nemen. De voorzitter van de vergadering bepaalt of een onderwerp urgent is. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient het bestuur dit besluit te bekrachtigen. 3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden schriftelijk instemmen met het betreffende voorstel. Van op deze wijze genomen besluiten zal aantekening worden gehouden door de secretaris. Informatie & communicatie In deze paragraaf worden de communicatielijnen naar boven, op hoofdlijnen, aangegeven. Hiermee wordt beoogd dat het bestuursorgaan dat bevoegdheden heeft gedelegeerd op de hoogte blijft van relevante zaken. Daarnaast is iedere bij SPS betrokken functionaris verplicht om dat wat hem ter kennis komt op het juiste niveau te communiceren. Artikel 6 Gelegeerde of uitbestede werkzaamheden 4. Het bestuur wordt door individuele bestuursleden of s aan wie taken zijn gedelegeerd of partijen aan wie taken zijn uitbesteed geïnformeerd over: esluiten die zijn genomen in het kader van dagelijkse uitvoering, die afwijken van de pensioenregeling, uitvoeringsregels, overeenkomsten of andere geautoriseerde afspraken. Voorgenomen besluiten die (voorzienbaar) leiden tot het afwijken van afgesproken beleidsruimte of andere geautoriseerde afspraken. Relevante contacten met toezichthouders Ontwikkelingen die de dagelijkse uitvoering te boven gaan Al hetgeen mogelijke risico s voor het pensioenfonds met zich meebrengt. Planning en voortgang van de werkzaamheden. 5. In het reglement taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden dienen deze bepalingen te worden opgenomen. 6. In de overeenkomst met partijen aan wie taken zijn uitbesteed dienen deze bepalingen te worden opgenomen. Deskundigheid Artikel 7 Algemeen Het bestuur streeft ernaar de deskundigheid binnen het bestuur en de kring van beleidsbepalers als geheel op ieder tijdstip voldoende te laten zijn, zodat met het oog op de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden er sprake is van adequate besturing van het fonds. Artikel 8 Deskundigheidsplan 1. Het bestuur stelt een Plan deskundigheidsbevordering op. In het deskundigheidsplan wordt aangegeven over welk minimumniveau van kennis en deskundigheid een individueel bestuurslid behoort te beschikken. Tevens wordt het niveau van deskundigheid aangegeven welke door het bestuur als geheel wordt afgedekt. 2 / 5

3 2. Voor de eindtermen voor bestuursleden wordt het plan van aanpak deskundigheidsbevordering 1 als leidraad aangehouden. 3. In het plan deskundigheidsbevordering worden mogelijke initiatieven om deskundigheid te bevorderen en instrumenten en voorzieningen om deskundigheid te verbeteren opgenomen. Artikel 9 Verantwoordelijkheid 1. Ieder bestuurslid is in eerste aanleg zelf verantwoordelijk voor het op niveau houden van zijn deskundigheid. Het bestuur zal jaarlijks initiatieven nemen om de deskundigheid van het bestuur als geheel te bevorderen. 2. De deskundigheid van het bestuur zal ieder kalenderjaar, maar in ieder geval nadat zich een wijziging in de kring van beleidsbepalers heeft voorgedaan, worden beoordeeld. 3. In een bestuursverslag zal worden vastgelegd welke initiatieven er zijn genomen om de deskundigheid van de beleidsbepalers (verder) te ontwikkelen. Intern functioneren Artikel 10 Intern functioneren 1. Het bestuur verplicht zich het functioneren van de bestuursorganisatie periodiek te beoordelen. Deze beoordeling voorziet minimaal in het intern toezicht zoals dat is opgenomen in de Pensioenwet. 2. Het bestuur evalueert, mede op grond van de bevindingen van de visitatie zijn eigen functioneren. Dit onderwerp wordt minimaal eens per jaar op de agenda gezet. Artikel 11 procedure disfunctioneren 1. De voorzitter van het bestuur voert jaarlijks met alle (overige) bestuursleden een individueel gesprek aan de hand van het functieprofiel en de (collectieve) eindtermen zoals die zijn opgenomen in het plan deskundigheidsbevordering. 2. Als een bestuurslid onvoldoende functioneert of niet aan de eindtermen voldoet, dan worden er tussen de voorzitter en het betrokken bestuurslid concrete afspraken over doelstellingen, activiteiten en middelen die nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken gemaakt. 3. Als (herhaald) blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nagekomen kan het bestuur besluiten de benoemende partij te verzoeken de betrokken bestuurder te ontslaan. Gedragscode Artikel 12 Opstellen en naleving gedragscode 1. Het bestuur streeft naar een betrouwbaar en integer functioneren van het fonds 2. Het bestuur stelt hiertoe een gedragscode op. De gedragscode is op iedereen van toepassing die over vertrouwelijke informatie en/of over middelen van het fonds kan beschikken. 3. Alle betrokken functionarissen dienen de gedragscode, of een gelijkwaardige gedragscode ter beoordeling door het bestuur, te ondertekenen en na te leven. Zij leggen jaarlijks een verklaring af waarin zij aangeven de van toepassing zijnde gedragscode te hebben nageleefd. 4. Het bestuur benoemt een compliance officer die tot taak heeft de naleving van de gedragscode te toetsen. 1 Plan van aanpak deskundigheidsbevordering van de gezamenlijke pensioenkoepels juni / 5

4 Dit reglement is door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering op 20 juni 2012 en treedt direct in werking. Het reglement vervangt het reglement d.d. 15 juni Cv / 5

5 Overzicht taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden besluit, A advies, uitvoerend bestuur collectief individuele bestuursleden beleggings pensioenzaken communicatie AZL / NN ING Organisatie Toezien op goed functioneren van het pensioenfonds Fondsdocumenten (statuten, ATN) vaststellen Gedragscode vaststellen eleid risicobeheer vaststellen A / A / A / A De administrateur (thans NN/AZL) te benoemen en te ontslaan Afsluiten van overeenkomsten met aangesloten onderneming, de administrateur, etc. A Overeenkomsten afsluiten binnen beleidsruimte itvoeringshandelingen verrichten binnen bestaande overeenkomsten Controleren verrichtingen administrateur en anderen aan wie het fonds zaken heeft uitbesteed Algemene zaken Voorbereiden beleidsbeslissingen itvoering geven aan bestuursbesluiten De registeraccountant en certificerend actuaris te benoemen en te ontslaan De jaarrekening en de verslagstaten vaststellen enoemen visitatie etalingsopdrachten autoriseren Onderhouden contacten met toezichthouders Onderhouden contacten aangesloten onderneming(en) Financiële rapportage opstellen pensioenadministratie Pensioenreglementen vaststellen A Toeslagen op pensioenaanspraken toekennen A vaststellen uitvoeringsregels A A / communicatie Vaststellen communicatiebeleid A A Opstellen activiteitenplan communicatie A itvoering activiteitenplan communicatie vermogensbeheer vaststellen beleggingsbeleid A A A vaststellen strategische beleidsruimte A bewegen binnen strategische beleidsruimte vaststellen tactische beleggingsportefeuille aanstellen custiodian / fiduciair manager A selecteren vermogensbeheerders A opstellen performancerapportages, intern vaststellen staten DN extern divers 5 / 5

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA

STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS HASKONINGDHV ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA 1 juli 2015 Versie 1.0. 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door het bestuur Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds. 1 januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Brocacef Pensioenfonds 1 januari 2014 Versie 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 BEGRIPPENLIJST... 2 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) Stichting Pensioenfonds Grontmij 11 juni 2015 Inhoudsopgave INLEIDING...4 1 HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND

ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND ACTUARIËLE- EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA STICHTING PENSIOENFONDS URENCO NEDERLAND INGANGSDATUM 1 JULI 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doel, missie en visie van het fonds en risicohouding... 5 2.1.

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische Nota

Actuariële en bedrijfstechnische Nota Actuariële en bedrijfstechnische Nota 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE... 2 1.1

Nadere informatie

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ

ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA VAN STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ Versie: 2.2 Zeist, oktober 2014 Inhoudsopgave ACTUARIËLE EN BEDRIJFSTECHNISCHE NOTA... 1 STICHTING PENSIOENFONDS HEINZ... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.

JAARRAPPORT 2014. Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www. JAARRAPPORT 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg Telefoon: (013) 462 33 13 E-mail: Cooppensioenfonds@achmea.nl Internet: www.cooppensioenfonds 1 VOORWOORD Het jaar 2014 is een druk en hectisch jaar geweest.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen

Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Reglement Raad van Commissarissen HEEMwonen Vastgesteld op 26 februari 2013 Artikel 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015

Actuariële en bedrijfstechnische nota. 1 juli 2015 Actuariële en bedrijfstechnische nota 1 juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 6 1.1 Algemeen 6 1.2 Statutaire omschrijving 6 1.3 Pensioenregelingen 6 1.4 Boekjaar 7 1.5 Wederzijdse verplichtingen 7 1.6 Werkgevers

Nadere informatie

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen

van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen van mensen voor mensen jaarverslag 2011 stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen 2011 Pensioen? Daar doe ik niet aan. Ik werk gewoon door zo lang ik kan. Achter de geraniums

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE

STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE STATUTEN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE Maart 2012 Artikel 1 Naam en zetel 1. De stichting draagt de naam: "Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Dranken". 2. Zij heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 3 Bestuursverslag 4 1. Woord van de voorzitter 5 2. Besturing en naleving

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede Postbus 55, 7500 AB Enschede Telefoon: 053-4833 333 Telefax:

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014

Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 Toepassing van de Governance Principes Verzekeraars door OBM Montfoort, versie 26 februari 2014 1. Toelichting toepassen Governance Principes Verzekeraars De (internationale) politiek heeft de afgelopen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

Governancecode De Goede Woning 2012

Governancecode De Goede Woning 2012 Governancecode De Goede Woning 2012 I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de woningcorporatie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds MSD

Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Stichting Pensioenfonds MSD Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem Postbus 581, 2003 PC Haarlem Telefoon: 023-515 31 53 Telefax: 023-514 80 00 Internetsite: www.pf-msd.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014

DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND. Jaarrapport 2014 DE STICHTING KUWAIT PETROLEUM PENSIOENFONDS NEDERLAND Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuur en organisatie 6 C Verslag van de visitatiecommissie 11 D Verslag van het verantwoordingsorgaan

Nadere informatie