Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot"

Transcriptie

1 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud van de pensioenregelingen wordt vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen de Vennootschap en de Ondernemingsraad. Het beleid wordt bepaald door het Bestuur van het Pensioenfonds. De deelnemersadministratie, de financiële administratie, het vermogensbeheer en de vermogensadministratie zijn uitbesteed aan externe partijen. Het Bestuur wordt bij haar taken ondersteund door een extern Bestuursbureau, met aan het hoofd de Ambtelijk Secretaris van het Pensioenfonds. Het Bestuur bestaat uit 5 leden: twee leden namens de werknemers, één namens de werkgever en één namens de gepensioneerden en een onafhankelijk voorzitter. De bestuursleden werken onafhankelijk van de benoemende partijen en zijn collectief verantwoordelijk. De dagelijkse leiding van het Pensioenfonds is in handen van de Voorzitter en Secretaris van het Bestuur samen met de Ambtelijk Secretaris van het Pensioenfonds. Het Bestuur kent een drietal commissies: Beleggingscommissie bestaande uit vier leden, waarvan één lid als onafhankelijke voorzitter; Communicatiecommissie bestaande uit drie leden; Risicomanagementcommissie, bestaande uit vier leden, waarvan één lid als onafhankelijke voorzitter. De commissies adviseren het Bestuur bij het vaststellen van beleid inzake de voor de betreffende commissie vastgestelde beleidsterreinen. Daarnaast houden ze mede toezicht op de uitvoering van het beleid. In voorkomende gevallen worden ad hoc commissies samengesteld, zoals een jaarwerkcommissie. Het Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. Het intern toezicht vindt plaats door middel van een Visitatiecommissie. Pagina 1/7

2 2. Rol Bestuur en organisatie De primaire taak van het Bestuur is de uitvoering van de pensioenregeling in al zijn facetten. Het Bestuur moet daarbij in control zijn, wat betekent dat het Bestuur inzicht heeft in het feitelijke reilen en zeilen van alle onderdelen van het Pensioenfonds, de risico s die erbij horen en kan bijsturen waar en wanneer dat nodig is. Het Bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het Pensioenfonds wordt gedaan. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn, naast risicobeheersing, een evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers en ), het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid en transparantie daarover door middel van heldere communicatie. In het Bestuur vormen de Voorzitter en de Secretaris het Dagelijks Bestuur. Daarnaast hebben twee bestuursleden vermogensbeheer als aandachtsgebied, twee bestuursleden risicomanagement als aandachtsgebied en één bestuurslid heeft samen met een lid van het Bestuursbureau communicatiebeleid als aandachtsgebied. De zetel namens is voor een bestuurslid met als aandachtsgebied communicatie. Het te benoemen bestuurslid zal naast zijn rol in het Bestuur ook deel gaan uitmaken van de Communicatiecommissie van het Pensioenfonds. 3. Benoeming en zittingstermijnen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Herbenoeming kan voor maximaal 2 termijnen van ieder 3 jaar plaatsvinden. Na afloop van iedere termijn beslist het Bestuur over de eventuele herbenoeming. Benoeming vindt plaats op voordracht van de werkgever (één lid), op voordracht van de deelnemers door de Ondernemingsraad van Van Lanschot (twee leden) en op voordracht van de gepensioneerden door de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot (één lid) en door het Bestuur zelf (één lid, de onafhankelijk voorzitter, zonder voordracht). Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het functioneren van het Bestuur als geheel, van de individuele bestuurders en van de bestuurlijke commissies. Bestuurs- en commissieleden conformeren zich aan de Gedragscode van het Pensioenfonds. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de betrouwbaarheid van de bestuursleden buiten twijfel staat. Op de naleving van de gedragsregels wordt toegezien door de Compliance Officer. Het bestuurslid namens kan worden voorgedragen door de of door de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot. Bij meerdere voordrachten zullen verkiezingen worden georganiseerd volgens het door het Bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. Pagina 2/7

3 Taken en verantwoordelijkheden De taken en verantwoordelijkheden van het bestuurslid zijn de volgende: a. Bestuurslid: Het nemen van besluiten (samen met de overige Bestuursleden) over alle zaken die betrekking hebben op de besturing van het Pensioenfonds. Het toezien op een correcte en tijdige uitvoering van de pensioenregeling, waarbij de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen. Het evalueren van de organisatie, de performance van de uitbestede activiteiten en het gevoerde beleid. Het op peil houden van kennis, onder meer door het deelnemen aan (externe) scholing en opleiding op het gebied van relevante pensioenthema s. b. Bestuurslid, tevens lid van de Communicatiecommissie: Het voorbereiden van en adviseren aan het Bestuur over het te voeren communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Het (mede) opstellen van beleids- en actieplannen ter zake van het communicatiebeleid. Het (mede) redigeren en beoordelen van communicatie-uitingen en inrichten en onderhouden van de site van het Pensioenfonds. Opvolgen van de effectiviteit van de wijze van communiceren en stimuleren van betrokkenheid van de deelnemers bij hun pensioen. 4. Aandachtsgebieden van het Bestuur Het Bestuur van moet deskundig zijn op de volgende aandachtsgebieden: - Het besturen van een organisatie. - Relevante wet- en regelgeving. - Pensioenregelingen en pensioensoorten. - Financieel-technische en actuariële aspecten. - Vermogensbeheer. - Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB). - Communicatie. - Uitbesteding van werkzaamheden. De verdeling van deskundigheid in het Bestuur is vastgelegd in de matrix behorende bij het Geschiktheidsplan. Deze matrix geeft daarnaast inzicht in de competenties en deskundigheid van bestuursleden. Bij de beoordeling van de geschiktheid zal het Bestuur meewegen in hoeverre de specifieke deskundigheid en vaardigheden van de kandidaat bijdragen aan de doelstelling van het Bestuur. De specifieke deskundigheid en het gewenste niveau is nader toegelicht in paragraaf 7. Pagina 3/7

4 5. Verantwoordelijkheden bestuursleden De bestuursleden van de zijn ieder persoonlijk verantwoordelijk voor: Correcte uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst tussen Van Lanschot Bankiers NV en de en de pensioenreglementen. Het in overeenstemming met het beleid beheren en beleggen van de gelden die het Pensioenfonds namens de deelnemers aan de pensioenregeling onder beheer heeft. Een evenwichtige belangenafweging bij de besluitvorming binnen het Bestuur van de Stichting. Dit moet ertoe leiden dat al de belanghebbenden (deelnemers, gewezen deelnemers, en werkgever) zich door het Bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen. Voor het behoud van het vertrouwen in het stelsel van aanvullende pensioenen is het van groot belang dat deelnemers en er zeker van kunnen zijn dat het Bestuur van hun Pensioenfonds deskundig is, in control is en hun belangen op evenwichtige wijze vertegenwoordigt. Geschiktheid draagt hieraan bij. 6. Geschiktheid Bestuursleden moeten ten minste voldoen aan de in dit document gestelde eisen. Aan leden van de commissies worden aanvullende eisen gesteld ten aanzien van hun kennis op het specifieke terrein van de betreffende commissie (beleggingen, communicatie respectievelijk risicomanagement). Aan iedere bestuurder worden eisen gesteld op gebied van: - Kennis en deskundigheid. - Competenties - Professioneel gedrag. - Beschikbare tijd voor bestuurswerk. De eisen vloeien voort uit wet- en regelgeving (zie paragraaf 10) en worden hieronder nader beschreven. Kennis en deskundigheid Voor het functioneren in het Bestuur is een denk- en werkniveau op ten minste HBO-niveau vereist. Deskundigheid wordt verdeeld in een zevental aandachtsgebieden en onderscheiden in niveau A en niveau B. Aandachtsgebieden: - het besturen van een organisatie; - relevante wet- en regelgeving; - pensioenregelingen en pensioensoorten; - financieel-technische en actuariële aspecten 4, waaronder financiering, beleggingen, actuariële principes en herverzekering; - administratieve organisatie en interne controle (AO/IC); Pagina 4/7

5 - communicatie; - uitbesteding. Het deskundigheidsniveau A omvat kennis, inzicht en oordeelsvorming van de in de eindtermen benoemde begrippen en systemen van de pensioenmaterie. Het deskundigheidsniveau B omvat eveneens kennis, inzicht en oordeelsvorming van de in de eindtermen benoemde begrippen en systemen van de pensioenmaterie. Maar door ervaring, aanvullende opleidingen of de combinatie van beide geldt dat de beleidsbepaler op niveau B de kennis van niveau A heeft verdiept op één of meer deskundigheidsgebieden. Te allen tijde moeten Bestuursleden geheel beschikken over deskundigheidsniveau A. De ambitie van het Bestuur is dat elk lid naast over een zo breed mogelijke deskundigheid, ook beschikt over diepgaande expertise (deskundigheidsniveau B), zo mogelijk op meerdere gebieden. Een kandidaat-bestuurslid dient aantoonbaar over de gevraagde deskundigheid te beschikken voordat hij/zij benoemd kan worden in het bestuur. Competenties Geschikte bestuursleden moeten naast kennis ook beschikken over bepaalde competenties. Het Bestuur vereist de volgende competenties van de bestuursleden: Denken (D) Voelen (V) Kracht (K) 1 strategisch denken 1 loyaliteit 1 stressbestendigheid 2 multidisciplinair denken en 2 samenwerken 2 onafhankelijkheid oordeelsvorming 3 verantwoordelijkheid 3 communicatief vermogen 3 authenticiteit 4 reflecterend vermogen 4 omgevingsbewust zijn 4 besluitvaardigheid 5 onderhandelingsvaardigheid 6 klant-, kwaliteits- en resultaatgerichtheid 7 strategische sturing 8 overtuigingskracht 9 leiderschap 10 voorzittersvaardigheid Afhankelijk van het aandachtsgebied, kunnen specifieke competenties worden verlangd. Die worden bij een ontstane vacature vastgelegd in het specifieke profiel. Professioneel gedrag Ieder bestuurslid moet zich professioneel gedragen. Hiervoor geldt dat men: - In staat is om problemen in een breder perspectief te zien, verbanden te leggen, de gevolgen van zijn of haar beslissingen te onderkennen en lastige beslissingen te nemen; - Onpartijdig kan optreden, maar ook kan samenwerken; - In staat is om beleid te maken en toezicht te houden op de uitvoering daarvan; - Onafhankelijk is. Pagina 5/7

6 Beschikbare tijd voor bestuurswerk Het Bestuur vergadert gemiddeld 10 maal per jaar; vergaderingen duren gemiddeld één dagdeel (4 uur). Daarnaast vinden telefonische vergaderingen en deelnemersvergaderingen plaats. De vergaderingen, de voorbereiding voor de vergaderingen, bezoek aan seminars e.d. en het bijhouden van kennis en ontwikkelingen, betekenen dat een bestuurslid rekening moet houden met een tijdsbesteding van een dag per week. Een bestuurslid wordt geacht alle bestuursvergaderingen en de Beleidsdagen bij te wonen. Bestuurslid, tevens lid van de Communicatiecommissie: de vergaderingen beslaan jaarlijks minimaal 5 dagdelen. Dit komt neer op een tijdsbelasting van circa twee dagen per maand. Dit komt bovenop de tijdsbelasting als opgenomen in de eerste alinea van deze paragraaf. Het Pensioenfonds is een financiële instelling met een verstrekkende maatschappelijke verantwoordelijkheid en dient te worden bestuurd als een bedrijf. Eerste vereiste is daarom dat een bestuurder over voldoende tijd beschikt om zijn functie en de bijkomende werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen. DNB toetst of een voorgedragen bestuurslid voldoende tijd kan besteden aan het Pensioenfonds mede aan de hand van een VTE-score. Om de VTE-score te berekenen worden normtijden genomen voor bestuurs- of toezichthoudende functies bij bedrijven, stichtingen en pensioenfondsen. Als een beoogd bestuurslid een VTE-score boven 1 scoort gaat DNB niet akkoord met de benoeming van dit bestuurslid of zullen er aanvullende eisen worden gesteld aan de benoeming. 7. Aanvullende eisen Commissieleden Voor een lid van de Communicatiecommissie een communicatie-opleiding een pré. Specifieke vacature Het Bestuur dient zo veel mogelijk een evenwichtige afspiegeling te vormen van Van Lanschot Bankiers. Daarom worden jong én oud, man én vrouw uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. 8. Vergoedingsregeling Er is voor bestuur- en commissieleden een Vergoedingsregeling van toepassing. Pagina 6/7

7 9. Selectieprocedure Voordat een benoeming van een door de Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers, de Ondernemingsraad of de Vereniging van Gepensioneerden van Lanschot voorgedragen kandidaat als bestuurslid definitief wordt, toetst de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, diens antecedenten en geschiktheid. De procedure voor voordracht en benoeming is als volgt: - Het Bestuur stelt een specifiek functieprofiel op. - De vacature wordt formeel uitgezet. - Het Dagelijks Bestuur voert gesprekken met de kandidaten en stelt de uiteindelijke kandidaat voor aan het voltallige Bestuur. - In de bestuursvergadering wordt besloten om de procedure voor benoeming al dan niet voort te zetten. - Na doorlopen van de gehele benoemingsprocedure vindt benoeming plaats, onder voorbehoud dat de toezichthouder geen bezwaar heeft. 10. Relevante wet en regelgeving De wettelijke eisen voor het besturen van het Pensioenfonds zijn opgenomen in: a. Beleidsregel geschiktheid 2012 (Staatscourant 3 juli 2012). b. Pensioenwet. c. Wet versterking bestuur pensioenfondsen. d. Besluit uitvoering pensioenwet (in het bijzonder besluit van 30 juli 2013). e. Code pensioenfondsen (STAR en Pensioenfederatie). f. Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur (Pensioenfederatie, maart 2014). Pagina 7/7

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Actuariële en bedrijfstechnische nota Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Datum: 30 juni 2015 ABTN Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun d.d. 30 juni 2015 pag. 1 ABTN Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4

Personalia (stand per 31 december 2011) 1. Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 Inhoudsopgave Personalia (stand per 31 december 2011) 1 Vijfjarig overzicht kerncijfers (bedragen in miljoen) 4 1 Bestuursverslag 5 1.1 Doelstelling en beleid 6 1.2 Bestuur en verantwoordingsorgaan 6 1.3

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.

{) Staalbankiers. Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012. Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9. {) Staalbankiers Reglement RvC Staalbankiers N.V. 25 september 2012 Rve reglement met wijzigingen ivm renumeratie d.d. 25.9.2012 - I L1 Staalbankiers Inhoudsopgave 1. Status en inhoud reglement 2. Samenstelling,

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa

Actuariële en bedrijfstechnische nota. van. Stichting Pensioenfonds Trespa Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Trespa 2015 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota. Stichting Molenaarspensioenfonds. Juli 2014 Actuariële en Bedrijfstechnische Nota Stichting Molenaarspensioenfonds Juli 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Verantwoording... 3 Actuariële en bedrijfstechnische nota... 3 2. Organisatie... 4 2.1

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014

Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie. Januari 2014 Actuariële en bedrijfstechnische nota van Stichting Pensioenfonds Recreatie Januari 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 1 1. HOOFDLIJNEN VAN HET INTERNE BEHEERSINGSSYSTEEM EN VAN DE OPZET VAN DE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Jaarverslag 2014. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Jaarverslag 14 Jaarverslag 2014 Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw datum Juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds

Jaarverslag. Stichting Philips Pensioenfonds Jaarverslag Stichting Philips Pensioenfonds Inhoud 82 e verslagjaar 1. Kerngegevens, Profiel en Personalia 3 1.1 Kerngegevens 1.2 Profiel 1.3 Personalia 2. Verslag College van Beheer 14 2.1 Vastgoedfraude

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes).

I Naleving en handhaving van de code (Governance principes). I Naleving en handhaving van "de code" (Governance principes). Elk jaar aandacht in het jaarverslag en op de website op welke wijze wij de Code naleven. Hier wordt o.a. aangegeven in hoeverre de bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief

Jaarverslag 2012. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Jaarverslag 2012 Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Profielschets Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank NV (het pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds en voert de pensioenovereenkomsten

Nadere informatie

De Goudse. Code verzekeraars 2014

De Goudse. Code verzekeraars 2014 2014 Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING VAN BELEGGINGSBEGINSELEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 0. Introductie Deze Verklaring inzake beleggingsbeginselen (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie

Studiegids Pensioenfonds management IVP. instituut voor pensioeneducatie Studiegids Pensioenfonds management IVP instituut voor pensioeneducatie Inhoudsopgave Introductie tot het programma Pensioenfondsmanagement 3 Achtergrond 4 Definitie van de RPB Register Pensioenbestuurder

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMITTEE Distributie Audit, Risk & Compliance Committee leden Raad van Commissarissen Kempen & Co Directie Kempen & Co N.V. Hoofd interne accountantsdienst Hoofd compliance

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TNO

Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds TNO Stichting Pensioenfonds TNO Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-4138602 Telefax: 070-4138620 E-mail: info@sp.tno.nl

Nadere informatie