Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR"

Transcriptie

1 Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008

2 Beschrijving van de bestuurskeuzes van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen in het kader van goed pensioenfondsbestuur. 1. Algemeen Het bestuur van het pensioenfonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid met betrekking tot die uitvoering. Het bestuur onderschrijft dan ook de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance) die de Stichting van de Arbeid in 2005 heeft vastgesteld en zal deze principes naleven. Met betrekking tot de in de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur opgenomen mogelijkheden heeft het bestuur de hierna beschreven keuzes gemaakt. 2. De besturing van het pensioenfonds 2.1 Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit ten minste vijf en maximaal zeven leden. Alle bestuursleden worden gekozen uit de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden die lid zijn van de deelnemersvereniging DPD en wel door de algemene vergadering van de deelnemersvereniging DPD. Een bestuurslid kan niet tevens bestuurslid zijn van de Deelnemersvereniging. Twee of drie van de bestuursleden dienen voort te komen uit de beroepsgroep Geneeskunde Landbouw Huisdieren en twee of drie bestuursleden uit de beroepsgroep Geneeskunde Gezelschapsdieren. Eén bestuurslid is afkomstig uit het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dit bestuurslid is aan het pensioenfonds verbonden als (gewezen) deelnemer of gepensioneerde, maar hoeft in afwijking van het hiervoor bepaalde geen lid te zijn van DPD. Het bestuur van het pensioenfonds is belast met het besturen van het pensioenfonds en is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten welke voor het functioneren van het pensioenfonds nuttig of noodzakelijk zijn, respectievelijk als dienstbaar aan het doel van het Pensioenfonds kunnen worden aangemerkt en voor zover haar handelen in overeenstemming is met de geldende actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Het bestuur van het pensioenfonds is bevoegd een administrateur te benoemen en deze te machtigen tot het verrichten van zodanige administratieve en vertegenwoordigingshandelingen als binnen de bevoegdheden van het bestuur van het pensioenfonds vallen. Een uitgebreide toelichting van de bestuurs- en besluitvormingsprocessen is opgenomen in de ABTN van het pensioenfonds, welke eveneens op de website is opgenomen. Transparantiedocument SPD februari

3 2.2 Uitbesteding Het bestuur heeft met inachtneming van de Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen er voor gekozen om de uitvoering van het pensioenbeheer, de beleidsvoorbereiding hiervoor en de ondersteuning van het bestuur uit te besteden. Het fonds heeft hiertoe een contract met de uitvoeringsorganisatie Interpolis Pensioenbeheer BV. Het vermogensbeheer is eveneens uitbesteed. Hiertoe heeft het fonds een contract met Syntrus Achmea Vermogensbeheer. Het pensioenfonds heeft met alle uitvoeringsorganisaties overeenkomsten en Service Level Agreements vastgelegd. De afzonderlijke SLA s zijn zodanig ingericht dat het bestuur inzicht heeft in de wijze van inrichting en uitvoering van de uitbestede bedrijfsprocessen en de daarin door de uitvoeringsorganisatie verankerde maatregelen van interne controle en risicobeheersing inclusief maatregelen gericht op fraudepreventie. Handhaving van de getroffen maatregelen gericht op een beheerste en integere bedrijfsvoering vindt plaats via interne en/of externe audits bij de uitvoeringsorganisaties. Omtrent de uitkomsten van deze audits wordt het bestuur geïnformeerd. Daarnaast heeft de externe accountant van de stichting toegang tot alle gegevens en informatie betreffende de aan de pensioen- en vermogensbeheerders uitbestede werkzaamheden. 2.3 Adviseurs Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviseurs op actuarieel, juridisch en fiscaal terrein. Het bestuur blijft evenwel te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds. Als adviserend/certificerend actuaris treedt op Watson Wyatt Brans & Co. Als adviserend/certificerend accountant treedt op PricewaterhouseCoopers Accountants NV. Daarnaast kent het fonds nog een adviseur in de persoon van de heer K. Schipper, voormalig voorzitter van het fonds. 2.4 Commissies en werkgroepen Om zijn werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren heeft het bestuur commissies en werkgroepen ingesteld die onder meer tot taak hebben besluiten die het bestuur moet nemen voor te bereiden en genomen besluiten op verzoek van het bestuur uit te voeren. Zij kunnen ook toezien op de uitvoering van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur kan besluiten dat externe deskundigen en niet-bestuursleden deel uit maken van een commissie. In het jaarverslag van het pensioenfonds zijn alle commissies opgenomen. Daarnaast heeft het pensioenfonds diverse aandachtsgebieden verdeeld onder de bestuursleden (zoals de deelnemersvereniging, de Unie van Beroepspensioenfondsen). Verder kent het fonds een Commissie van Geschillen. Deze onafhankelijke commissies worden niet door bestuursleden van SPD ingevuld. Het bestuur publiceert de taakopdracht, de bevoegdheden en de samenstelling van de commissies op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel. 2.5 Nevenactiviteiten van het pensioenfonds Het pensioenfonds voert de pensioenregeling van de beroepsgroep Dierenartsen uit in opdracht van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Daarnaast oefent het pensioenfonds geen nevenactiviteiten uit. Transparantiedocument SPD februari

4 2.6 Onafhankelijkheid van bestuursleden Het bestuur publiceert in overleg met de compliance officer alle relevante (neven)functies van bestuurs- en commissieleden op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel. 2.7 Transparantie, openheid en communicatie Het bestuur informeert de aangesloten beroepsgenoten, waaronder actieve deelnemers en de gepensioneerden conform het communicatieplan over algemene zaken het pensioenfonds betreffende. Het gaat hierbij onder meer over ontwikkelingen in: - de pensioenregeling; - het premie-, beleggings- en toeslagenbeleid; - samenwerkingsverbanden van het pensioenfonds. Over individuele zaken wordt schriftelijk of, op verzoek, via binnen de in de SLA Pensioenbeheer gestelde termijnen naar betrokkene toe gecommuniceerd. Belanghebbenden kunnen onder meer het jaarverslag, de statuten en de reglementen van het pensioenfonds bij het secretariaat van het pensioenfonds opvragen. Het bestuur publiceert de hoofdlijnen van zijn communicatie- en voorlichtingsbeleid op de website van het pensioenfonds en houdt deze actueel. Het bestuur neemt in zijn jaarverslag een hoofdstuk op over hoe het pensioenfonds de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur naleeft, gebaseerd op dit transparantiedocument. 2.8 Deskundigheid Het bestuur heeft een deskundigheidsplan opgesteld. Dat plan is zodanig dat het bestuur als collectief over de vereiste deskundigheid beschikt. In het deskundigheidsplan is een niveau van deskundigheid (niveau 1) aangegeven waaraan een individuele bestuurder na 1 jaar functie moet voldoen. Het niveau 1 komt overeen met de afspraken met betrekking tot deskundigheidseisen die gemaakt zijn tussen STAR en CSO. Voor het voltallige bestuur is een niveau vastgesteld (niveau 2) waaraan het bestuur te allen tijde moet voldoen. Ook dit niveau komt overeen met de afspraken tussen STAR en CSO. Het niveau waaraan de leden van het verantwoordingsorgaan moeten voldoen is gelijk aan niveau 1, maar dan geldend voor het hele orgaan en aangevuld met kennis over de specifieke taak. Bij elke mutatie in het bestuur gaat het bestuur na of niveau 2 nog steeds aanwezig is. Tenminste éénmaal per jaar gaat het bestuur na of het bestuur als collectief actuele ontwikkelingen op pensioengebied in voldoende mate volgt. Bestuursleden maken jaarlijks een opleidingsplan passend binnen de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur, waarin zij aangeven op welke onderdelen zij hun deskundigheid via cursussen op peil willen houden dan wel willen uitbreiden. De bestuursleden volgen onder meer periodiek en roulerend de opleidingen van de Unie van Beroepspensioenfondsen (basisopleiding en verdiepingscursus), welke voldoen aan de nieuwe eisen van deskundigheid zoals opgenomen in het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels. 2.9 Evaluatie functioneren Het bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en het functioneren van de door het bestuur ingestelde commissies. Elk jaar vindt een aparte bestuursevaluatie plaats binnen het bestuur als geheel. Transparantiedocument SPD februari

5 Hierin wordt ook de rapportage van de externe compliance officer over de naleving van de gedragscode betrokken. De bestuurssessie wordt desgewenst door een externe gesprekspartner begeleid. Tevens vinden functioneringsgesprekken met alle individuele bestuursleden plaats. Voor een correcte gang van zaken is er een helder protocol opgesteld Gedragscode en compliance officer De bestuursleden van het pensioenfonds houden zich aan een gedragscode welke jaarlijks ook door hen wordt ondertekend. Deze gedragscode ziet onder meer toe op regels over gedragstoezicht en belangenverstrengeling en het zogenaamde effectentypisch gedrag. Het bestuur baseert zich hierbij zoveel mogelijk op de model-gedragscode zoals die door de pensioenkoepels is opgesteld. Ook de medewerkers van de uitvoeringsorganisaties zijn gehouden aan een strikte gedragscode. Het bestuur heeft per 1 maart 2008 een externe compliance officer aangesteld via het Nederlands Compliance Instituut welke toeziet op de naleving van de gedragscode en die jaarlijks hierover rapporteert Risicobeheersing Het bestuur heeft een inventarisatie gemaakt van de risico s waarmee het fonds geconfronteerd kan worden en die het bereiken van de doelstellingen van het fonds kunnen bedreigen. Hierbij is gebruik gemaakt van de indeling van de risico s zoals die door DNB gebruikt zijn in FIRM. De vastgestelde risico s worden kwalitatief beoordeeld op basis van waarschijnlijkheid van het optreden van de gebeurtenis en de impact daarvan op het behalen van de doelstellingen van het fonds. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inherent risico en residurisico. Door deze beoordeling grafisch weer te geven, wordt zichtbaar op welke gebieden het fonds meer beheersmaatregelen moeten nemen en waar de beheersmaatregelen wellicht kunnen worden verminderd. Risicobeheersing is een continu proces dat jaarlijks wordt geëvalueerd (zijn de beheersmaatregelen nog voldoende of moeten deze aangepast worden) Klachtenregeling en geschillenregeling Het bestuur heeft een heldere klachtenprocedure en geschillenprocedure opgesteld. Deze procedures zijn ook op de website geplaatst zodat het voor alle belanghebbenden eenvoudig te vinden is hoe en waar men een klacht of geschil kan indienen. De klacht wordt namens het bestuur door de uitvoeringsorganisatie volgens een vastgestelde procedure afgehandeld. Een geschil wordt door de commissie van geschillen behandeld. Transparantiedocument SPD februari

6 3. Verantwoording 3.1 Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt verantwoording af aan haar opdrachtgever, zijnde de Deelnemersvereniging. Het bestuur heeft hiervoor een verantwoordingsorgaan ingesteld,dat bestaat uit het bestuur van de Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD). Het bestuur heeft de inrichting (onder meer samenstelling en stemverhouding) en de bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan vastgelegd in het reglement van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft dit reglement voor het verantwoordingsorgaan gepubliceerd op de website van het pensioenfonds. 4. Intern toezicht 4.1 Inrichting intern toezicht Voor de inrichting van het intern toezicht heeft het bestuur gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze visitatiecommissie, die bestaat uit 3 leden en een secretaris, bezoekt eens in de drie jaar het bestuur van SPD. SPD wordt voor de eerste maal gevisiteerd op 22 april Er is een uitgebreid plan van aanpak beschikbaar. Acht beroepspensioenfondsen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk vanuit de Stichting Dienstverlening Beroepspensioenfondsen (SDB) het intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance (PFG) te organiseren. De Stichting Dienstverlening Beroepspensioenfondsen (SDB) oefent het intern toezicht uit in het kader van Pension Fund Governance op de besturen van aangesloten beroepspensioenfondsen. De basis voor het intern toezicht is neergelegd in de Code Pension Fund Governance van de Stichting van de Arbeid en wettelijk verankerd in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het toezicht richt zich met name op het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen, op de checks and balances, de wijze waarop de uitvoering van de regeling wordt bestuurd en aangestuurd en op de wijze waarop wordt omgegaan met de risico s op de langere termijn voor (de dekkingsgraad van) het pensioenfonds. Het SDB-bestuur benoemt de leden uit een pool van kandidaten die zijn voorgedragen door de aangesloten leden op basis van dit profiel. De SDB-directeur treedt op als secretaris van de commissies. De leden hebben een zittingsperiode van drie jaar met de mogelijkheid tot verlenging. In geen geval zal een persoon die verbonden is of is geweest aan een pensioenfonds intern toezicht op dat pensioenfonds uitoefenen. Transparantiedocument SPD februari

7 4.2 Deskundigheid van de leden van de visitatiecommissie. De visitatiecommissie als collectief heeft een deskundigheid die ten minste vergelijkbaar is met die door De Nederlandsche Bank wordt verlangd van het bestuur als collectief. De leden van de visitatiecommissie moeten voldoen aan een profielschets. Een individueel lid beantwoordt aan het volgende profiel: een bestuurder of oud-bestuurder van een beroepspensioenfonds; ruime bestuurlijke ervaring; aantoonbare bestuurlijke kennis op één van de gebieden: - pensioenbeheer - vermogensbeheer - communicatie - bedrijfsvoering solide persoonlijkheid met gezag; beschouwende oordeelsvorming; ervaring met het voeren van supervisie en intervisie strekt tot aanbeveling. 4.3 Overleg De visitatiecommissie overlegt ten minste één keer per drie jaar met zo mogelijk het voltallige bestuur van het pensioenfonds. De visitatiecommissie kan het bestuur van het pensioenfonds vragen frequenter dan éénmaal per drie jaar te overleggen en andersom. Bij het overleg komen tenminste de volgende punten ter sprake: Indien van toepassing: wat is er gebeurd met de opmerkingen van vorige keer door het intern toezicht? Kan het bestuur in grote lijnen zijn geformuleerde beleid beschrijven? Kan het bestuur in grote lijnen zijn procedures beschrijven? Worden beleid en procedures nageleefd, beoordeeld op actualiteit en onderhouden? Wat heeft het bestuur gedaan met de rapportage van de compliance officer? Wat heeft het bestuur gedaan met de management letter van de accountant? Hoe verloopt de evaluatie van het functioneren van bestuurders (proces + follow up)? Wat hebben de individuele bestuursleden het afgelopen jaar gedaan aan hun deskundigheid? Wat zijn de top-thema s bij Pensioenbeheer en wat is hun status / hoe verloopt overleg? Wat zijn de top-thema s bij vermogensbeheer en wat is hun status / hoe verloopt overleg? Wat zijn de top-thema s bij het bestuur en wat is hun status? Welke risico s ziet het bestuur voor de langere termijn en hoe gaat het daarmee om? Welke onderwerpen wil het bestuur bespreken met het intern toezicht? Specifieke punten uit de aangeleverde stukken? Welke punten zijn door het pensioenfonds aan de orde gesteld? Transparantiedocument SPD februari

8 4.4 Rapportage De visitatiecommissie rapporteert tenminste na elke visitatie schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds. In deze rapportage worden de bevindingen van de visitatiecommissie beschreven. Er wordt aangegeven op welke manier het onderzoek is gedaan en of de medewerking van het bezochte bestuur daarin voldoende was. Het overleg met het bestuur wordt nauwkeurig beschreven. Transparantiedocument SPD februari

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Program. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Program Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Definitie

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2015 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 3.0 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Bestuur: Begripsbepalingen het Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Visitatiecommissie Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group van toepassing.

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG

DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG 1 DESKUNDIGHEIDSPLAN STICHTING PENSIOENFONDS HUNTSMAN ROZENBURG Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN De in dit deskundigheidsplan gebruikte begrippen moeten worden opgevat overeenkomstig de betekenis die daaraan

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN JAARRAPPORT 2009

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN JAARRAPPORT 2009 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN JAARRAPPORT 2009 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 4 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 7 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan en reactie bestuur

Nadere informatie

Eisen voor bestuursleden

Eisen voor bestuursleden Eisen voor bestuursleden (overgenomen uit plan van aanpak deskundigheidsbevordering Pensioenkoepels 2010) Om zijn verantwoordelijkheid te kunnen dragen moet een bestuurslid deelnemen aan de besluitvorming

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

Transparantiedocument PFG van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Transparantiedocument PFG van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Transparantiedocument PFG van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij Onderstaand treft u een beschrijving aan van de keuzes die het bestuur van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 blad 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Deskundigheidsniveau s... 3 Deskundigheidsverdeling...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool 1. Het pensioenfonds Rockwool Het pensioenfonds Rockwool is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR

STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR STAPPENPLAN VOOR HET DESKUNDIGHEIDSPLAN VAN HET BESTUUR Inleiding Dit stappenplan is een handreiking voor de besturen van de pensioenfondsen. De Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Vereniging

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Transparantiedocument

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland. Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Transparantiedocument Inwerkingtreding op 12 november 2014 Inhoud 1. Inleiding pg. 3 2. Algemeen pg. 4 3. Besturing van het pensioenfonds pg. 5 4. Overige elementen van de besturing

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. Verantwoording Code Pensioenfondsen, mei 2016 1 Het bestuur voert voor alle belanghebbenden van het pensioenfonds als goed huisvader de pensioenregeling uit: de regeling in ontvangst nemen, aanvaarden en beheren, de gelden beleggen, de pensioenen

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

Statuten. van de. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Statuten. van de. Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Statuten van de Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Oprichtingsakte : 30 december 1974 Laatste statutenwijziging : 17 februari 2016 1 statuten - 2 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DIERENARTSEN STATUTEN

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2013

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2013 Jaarrapport 2013 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spd@achmea.nl Telefoon: (013) 462 35 18 Internetsite: www.pensioenfondsdierenartsen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Transparantiedocument Hoe wordt SPUN bestuurd? Inwerkingtreding op 06-11-2015 1 Inhoud 1. Inleiding pg. 3 2. Algemeen pg. 4 3. Besturing van het pensioenfonds pg.

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid, vastgesteld in de Bestuursvergadering van 25 februari 2014.

Profielschets bestuurslid, vastgesteld in de Bestuursvergadering van 25 februari 2014. Profielschets bestuurslid, vastgesteld in de Bestuursvergadering van 25 februari 2014. HET HEINEKEN PENSIOENFONDS EN ZIJN BESTUUR De Stichting Heineken Pensioenfonds (HPF) is opgericht met het doel de

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2014

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spd@achmea.nl Telefoon: (013) 462 35 18 Internetsite: www.pensioenfondsdierenartsen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Werkboek deskundigheidsplan

Werkboek deskundigheidsplan Werkboek deskundigheidsplan UvB-bijlage bij Stappenplan voor het deskundigheidsplan van het bestuur van VB, Opf en UvB Handleiding De wet en de pensioensector hebben de vereiste deskundigheid van pensioenfondsbestuurders

Nadere informatie

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink

Workshop Pensioenfondsen. Gert Demmink Workshop Pensioenfondsen Gert Demmink 13 november 2012 Integere Bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering; Bas Jennen Bestuurderstoetsingen; Juliette van Doorn Integere bedrijfsvoering, beleid & uitbesteding

Nadere informatie

Normen Code Pensioenfondsen

Normen Code Pensioenfondsen Analyse Code pensioenfondsen SPW De Code Pensioenfondsen is opgesteld door de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid. De normen in de Code zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Afwijken

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van Pension Fund Governance

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008

STICHTING PENSIOENFONDS VOOR VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR VERLOSKUNDIGEN JAARRAPPORT 2008 INHOUD A. Voorwoord 2 B. Kerncijfers 5 C. Karakteristieken van het pensioenfonds 8 D. Verslag van het verantwoordingsorgaan 17 E. Bestuursverslag

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT DIVISIE PENSIOEN & LEVEN Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van 2013

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfonds.verloskundigen@achmea.nl Telefoon: 013-462 35 19 Internetsite: www.pensioenfondsverloskundigen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN SPNG

FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN SPNG FUNCTIEPROFIEL BESTUURSLEDEN SPNG Op grond van de Pensioenwet heeft het bestuur een verantwoordelijkheid in het benoemingsproces van bestuursleden. Het bestuur dient er op toe te zien dat bestuursleden

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Versie: 01 juli 2013

Nadere informatie

Integriteitbeleid. December 2011

Integriteitbeleid. December 2011 Integriteitbeleid December 2011 1 Inhoudsopgave A. Inleiding A.1 Waarom Integriteitbeleid A.2 Doelgroep Integriteitbeleid A.3 Definitie Integriteitrisico B. Doel en methodiek analyse integriteitrisico

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: spd@achmea.nl Telefoon: (013) 462 35 18 Internetsite: www.pensioenfondsdierenartsen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Jaarrapport 2014

Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen. Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfonds.verloskundigen@achmea.nl Telefoon: 013-462 35 19 Internetsite: www.pensioenfondsverloskundigen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan.

2. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit drie personen. Het bestuur benoemt de leden van het Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Reglement voor het Verantwoordingsorgaan 1. Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V

FUNCTIEPROFIEL 1. Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V FUNCTIEPROFIEL 1 Vacature: Vertegenwoordiger van: Taak: Deelname in commissie: Ingangsdatum: Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V Pensioengerechtigden Lid niet uitvoerend bestuur Vermogensbeheer

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007)

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. (versie 3 april 2007) VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN (versie 3 april 2007) Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen voor ondernemingspensioenfondsen

Pension Fund Governance richtlijnen voor ondernemingspensioenfondsen Pension Fund Governance richtlijnen voor ondernemingspensioenfondsen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen voor ondernemingspensioenfondsen Deel I Inleiding De belangrijkste doelstelling van een pensioenfonds

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN)

Functieprofiel lid bestuur Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) Functieprofiel lid bestuur Stichting Pensioenfonds Notariaat (SPN) 1. Inleiding Het bestuur dient erop toe te zien dat bestuursleden steeds voldoen aan de door toezichthouders gestelde geschiktheidseisen.

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Statuten Pensioenfonds Medisch Specialisten

Statuten Pensioenfonds Medisch Specialisten Pensioenfonds Medisch Specialisten Naam en Zetel. Artikel 1. 1.1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten. 1.2. Het pensioenfonds is gevestigd te Zeist. Doel. Artikel

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) bestuursleden Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) bestuursleden Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) bestuursleden Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden

Nadere informatie

Beloningsbeleid Maart 2015

Beloningsbeleid Maart 2015 Beloningsbeleid Maart 2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Relevante wet- en regelgeving... 2 4. Bestuur (directie)... 3 5. Raad van Commissarissen... 3 6. Medewerkers... 3 7. Publicatie... 5 8. Governance

Nadere informatie

PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR. (Pension Fund Governance)

PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR. (Pension Fund Governance) PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR (Pension Fund Governance) 16 december 2005 2 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding voor de Principes voor goed pensioenfondsbestuur 3 2. Recente ontwikkelingen en wijzigingen

Nadere informatie

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN

VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN VOORBEELD REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Leeswijzer voorbeeld reglement verantwoordingsorgaan Met onder meer dit voorbeeld document geeft OPF invulling aan de Services voor de aangesloten ondernemingspensioenfondsen.

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie