FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015"

Transcriptie

1 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

2 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds Het bestuur Taken van het bestuur Rol van de governancecommissie Bestuurssamenstelling Functievereisten bestuurslid Profiel Tijdsbeslag Beloning/vergoeding Toetsing door De Nederlandsche Bank Benoemingsprocedure Diversiteit

3 Functieprofiel bestuurslid namens deelnemers en lid governancecommissie Stichting Pensioenfonds Grontmij 1. Het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Grontmij is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling verzorgt voor de werknemers van de aangesloten ondernemingen van Grontmij. Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Belegd vermogen: 928 miljoen Bron: concept jaarverslag Het bestuur Stichting Pensioenfonds Grontmij wordt bestuurd door vertegenwoordigers van deelnemers, de werkgever Grontmij (en gelieerde ondernemingen) en pensioengerechtigden. Het bestuur heeft een voorzitter en secretaris. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan bestaat uit drie deelnemers, twee pensioengerechtigden en twee leden namens Grontmij (en gelieerde ondernemingen). Stichting Pensioenfonds Grontmij beschikt over een deskundig bestuursbureau en heeft de uitvoering van het beleid op het gebied van vermogensbeheer ondergebracht bij een aantal externe vermogensbeheerders. De pensioenadministratie wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor meer achtergrondinformatie en jaarverslagen zie 3. Taken van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling. Daarmee valt alles wat door of namens het pensioenfonds wordt gedaan of nagelaten onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur draagt er zorg voor dat de belangen van alle belanghebbenden van het pensioenfonds (werkgever Grontmij en gelieerde ondernemingen, deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden) evenwichtig worden behartigd en maakt deze afweging inzichtelijk. Het bestuur kent een dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bereidt op onderdelen de bestuurlijke besluitvorming voor en richt zich op de gang van zaken van het bestuursbureau. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een aantal specifieke taken die zijn vastgelegd in de ABTN van het pensioenfonds. Ter voorbereiding op de besluitvorming wordt het bestuur geadviseerd door drie commissies die ondersteund worden door het bestuursbureau: de beleggingsadviescommissie, de governancecommissie en de auditcommissie. 3

4 4. Rol van de governancecommissie De Governancecommissie adviseert het bestuur over de inhoud van de pensioenregeling, communicatie, deskundigheid van bestuursleden en alle governancegerelateerde zaken. De commissie bestaat uit drie bestuursleden en twee medewerkers van het pensioenbureau. De governancecommissie vergadert minimaal drie keer per jaar. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur wordt gezocht naar een bestuurslid die de specifieke taak heeft om de functie van lid van de governancecommissie te vervullen. De specifieke eisen voor deze functie zijn opgenomen in de lijst met criteria onder Bestuurssamenstelling Het bestuur bestaat uit acht leden, drie namens de deelnemers, drie namens de werkgever Grontmij (en gelieerde ondernemingen) en twee leden namens de pensioengerechtigden. Het bestuurslid namens de deelnemers wordt gekozen door de deelnemers en uit de deelnemers. Het bestuur benoemt de bestuursleden waarbij met aandacht voor diversiteit het uitgangspunt is dat er een evenwichtige samenstelling is van het bestuur. Het bestuur gaat uit van collectieve geschiktheid. Dit houdt in dat voor het bestuur als geheel de diverse vereiste kwaliteiten zoals wettelijk vastgelegd en in de Beleidsregel Geschiktheid 2012 herkenbaar aanwezig zijn. Van het individuele bestuurslid verwacht het bestuur dat hij of zij kennis en inzicht heeft in de deskundigheidsgebieden passend bij de bovengenoemde eisen. Het bestuurslid is in staat zich hierover zelfstandig een oordeel te vormen. Ten aanzien van zijn specifieke aandachtsgebied(en) verwacht het bestuur geschiktheid op voldoende niveau en het onderhouden van deze geschiktheid door middel van scholing (bijv. opleidingen, studiedagen pensioenfonds). Het bestuur heeft hiertoe een Geschiktheidsplan vastgesteld. Met dit plan wil het bestuur ervoor zorgen dat er voldoende deskundigheid en geschiktheid aanwezig is. Volgens de beleidsregel bestaat geschiktheid uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid blijkt in ieder geval uit opleiding, werkervaring en competenties van de bestuurder. 6. Functievereisten bestuurslid De omvang en complexiteit van het pensioenfonds zorgt ervoor dat een bestuurslid beschikt over de kennis, kunde en competenties van een bestuurder die in staat is het pensioenfonds te besturen en sturing te geven aan het bestuursbureau en in het kader van de uitbesteding, aan de externe vermogensbeheerders. Een bestuurslid moet daarnaast het pensioenfonds kunnen vertegenwoordigen naar buiten toe. Hij is een sparringpartner voor het bestuursbureau. Het bestuurslid richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden en de werkgever Grontmij (en gelieerde ondernemingen). Hij zorgt ervoor dat deze zich op evenwichtige wijze vertegenwoordigd voelen. 4

5 7. Profiel Het bestuurslid namens de deelnemers en lid van de governancecommissie voldoet aan de navolgende criteria: Beschikt over ten minste HBO werk- en denkniveau; Beschikt bij benoeming over deskundigheidsniveau A* op alle onderstaande gebieden: besturen van een organisatie; wet- en regelgeving; pensioenregeling en pensioensoorten; financieel technische en actuariële aspecten, waaronder begrepen: - actuariële begrippen en verslaglegging - vermogensbeheer administratieve organisatie en interne controle; communicatie; uitbesteding. De collectieve deskundigheid van het bestuur op de bovengenoemde gebieden zal door het aantreden van het bestuurslid op voldoende niveau moeten blijven. Beschikt bij voorkeur over deskundigheidsniveau B** op het gebied van wet- en regelgeving. Beschikt bij voorkeur over deskundigheidsniveau B** op het gebied van communicatie. Is in staat zodanige contacten te houden met deelnemers dat hij gevoel heeft en houdt bij wat er leeft in deze groep belanghebbenden ten aanzien van de pensioenregeling en Stichting Pensioenfonds Grontmij. Handelt conform de geldende wet- en regelgeving, de statuten, de reglementen, de normen en waarden van het pensioenfonds waaronder begrepen de gedragscode en maatschappelijke normen. Naast bovengenoemde criteria hecht Stichting Pensioenfonds Grontmij met name belang aan een stevige en liefst ervaren bestuurder die: Gericht is op samenwerking, daarbij kritische vragen kan en durft te stellen en besluitvaardig is. Een goede afweging kan maken tussen het belang van het pensioenfonds en alle belanghebbenden. In staat is draagvlak te creëren voor de belangen van het pensioenfonds bij direct belanghebbenden en andere stakeholders. Strategisch inzicht heeft in en zich bewust is van politieke en maatschappelijke verhoudingen. Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk is. Vermogen heeft tot zelfreflectie en relativering. Het voorgaande komt terug in de volgende kerncompetenties: Abstract denken Organisatie-/omgevingsbewustzijn en betrokkenheid Innovatief en ondernemerschap * Het deskundigheidsniveau A omvat kennis, inzicht en oordeelsvorming. ** Het deskundigheidsniveau B wordt bereikt door ervaring en aanvullende opleidingen. 5

6 Samenwerken/kennis delen Mondelinge en schriftelijke communicatie Onafhankelijkheid en integriteit/professionaliteit Stimulerend bestuurderschap De voornoemde competenties moeten in meer of mindere mate bij aantreden bij het bestuurslid aanwezig zijn. 8. Tijdsbeslag Het bestuurslid dat tevens lid is van de governancecommissie moet de ruimte hebben om gemiddeld een hele dag per week te besteden aan het werk voor het pensioenfonds. Afhankelijk van de feitelijke werkzaamheden kan dit meer of minder zijn. Voor elk bestuurslid geldt een zittingstermijn van vier jaar. Het bestuurslid is na de zittingstermijn direct herkiesbaar met een maximum aantal van twee herbenoemingen. 9. Beloning/vergoeding De beloning vindt plaats op basis van het geldende beloningsbeleid. Per vergadering inclusief voorbereiding wordt een vergoeding toegekend. Scholing wordt ook vergoed. Het beloningsbeleid is vastgelegd in het Reglement Beloning Fondsorganen van het fonds, dat te vinden is op de website van Stichting Pensioenfonds Grontmij. 10. Toetsing door De Nederlandsche Bank Een bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Grontmij is beleidsbepalend. Dit betekent dat hij door De Nederlandsche Bank getoetst wordt op geschiktheid en betrouwbaarheid zoals vastgelegd in de wet en de Beleidsregel Geschiktheid Het bestuur benoemt een bestuurslid na goedkeuring door De Nederlandsche Bank. 11. Benoemingsprocedure Het bestuurslid dat de deelnemers vertegenwoordigt wordt gekozen door de deelnemers uit de deelnemers. De benoemingsprocedure is vastgelegd in het Reglement Verkiezingen Bestuur. Dit reglement is ook te vinden op de website van Stichting Pensioenfonds Grontmij. 12. Diversiteit Het bestuur van het pensioenfonds streeft naar diversiteit binnen het bestuur. Daarom worden nadrukkelijk vrouwen en jongeren gevraagd zich kandidaat te stellen voor het bestuur. 6

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS PENSIOENGERECHTIGDEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 SEPTEMBER 2016

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS PENSIOENGERECHTIGDEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 SEPTEMBER 2016 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS PENSIOENGERECHTIGDEN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 SEPTEMBER 2016 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur... 3

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 DECEMBER 2016

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 DECEMBER 2016 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 8 DECEMBER 2016 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur... 3 4. Bestuurssamenstelling...

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht. 20 mei 2019

Profielschets lid Raad van Toezicht. 20 mei 2019 Profielschets lid Raad van Toezicht 20 mei 2019 71649 092004 1. INLEIDING Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (hierna: Pensioenfonds Kappers) is het pensioenfonds voor de kappersbranche.

Nadere informatie

Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan

Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan Functieprofiel lid verantwoordingsorgaan 1. Algemene kenmerken van het pensioenfonds Stichting Pensioenfonds Achmea (SPA) is een ondernemingspensioenfonds dat de Achmea pensioenregelingen uitvoert voor

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017

PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 PROFIELSCHETS VOOR LID VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 2017 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het verantwoordingsorgaan... 3 3. Taken en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan...

Nadere informatie

Profielschets lid Verantwoordingsorgaan oktober 2016

Profielschets lid Verantwoordingsorgaan oktober 2016 71649 092004 Profielschets lid Verantwoordingsorgaan oktober 2016 postadres postbus 3183 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 fax (030) 245 35 72 KvK 41178959 1. INLEIDING In dit document zijn achtereenvolgens

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN Vastgesteld 28 maart 2019.

PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN Vastgesteld 28 maart 2019. PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN Vastgesteld 28 maart 2019. 1. Het Pensioenfonds Bpf MITT Bpf MITT is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit te voeren. Het

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht. 6 maart 2018

Profielschets lid Raad van Toezicht. 6 maart 2018 Profielschets lid Raad van Toezicht 6 maart 2018 71649 092004 1. INLEIDING In dit document zijn achtereenvolgens de kenmerken van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (Bpf Kappers)

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech

Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Profielschets bestuurslid namens vroegpensioengerechtigden VPTech Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds heeft in het kader van de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) gekozen voor het paritaire

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 blad 1 van 10 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Deskundigheidsniveau s... 3 Deskundigheidsverdeling...

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Profiel voor (kandidaat)leden van het Verantwoordingsorgaan PMT

Profiel voor (kandidaat)leden van het Verantwoordingsorgaan PMT Profiel voor (kandidaat)leden van het Verantwoordingsorgaan PMT Profiel van PMT Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. In totaal zijn

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Profielschets 2 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden

Profielschets 2 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden Profielschets 2 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden In het kort Per 1 juli 2018 verloopt de zittingstermijn van de huidige bestuurder namens de pensioengerechtigden in het bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland. Profielschets leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Profielschets leden Verantwoordingsorgaan Pensioenstichting Transport (PST)

Profielschets leden Verantwoordingsorgaan Pensioenstichting Transport (PST) Profielschets leden Verantwoordingsorgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Profiel Kandidaat Bestuurder. 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7.

Profiel Kandidaat Bestuurder. 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7. Profiel Kandidaat Bestuurder 1. Organisatie 2. Kerncijfers 3. Vacante functie 4. Kandidaat 5. Diversiteit 6. Bijzonderheden 7. Procedure Datum: 18 april 2017 1. Organisatie Het pensioenfonds wordt aangestuurd

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER september 2018

PROFIELSCHETS VOORZITTER september 2018 PROFIELSCHETS VOORZITTER september 2018 1. INLEIDING Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (hierna: Pensioenfonds Kappers) is het pensioenfonds voor de Kappersbranche. In het kader

Nadere informatie

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds januari 2019

Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds januari 2019 Competentievisie Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 januari 2019 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen beleid... 3 Diversiteit... 3 Geschiktheidsniveau s... 3 Opleidingsbeleid... 4 Competenties...

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue Profielschets lid dagelijks bestuur Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue is op vrijwillige basis met binding via de ICK-cao opgericht door Werkgeversvereniging

Nadere informatie

Functieprofiel Bpf Foodservice

Functieprofiel Bpf Foodservice Functieprofiel Bpf Foodservice Vacature bestuurslid, tevens lid beleggingscommissie, juli 2018 Inleiding Het bestuur van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice & Groothandel in Levensmiddelen

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur voor de vacature per 1 juli 2018

Functieprofiel lid bestuur voor de vacature per 1 juli 2018 Functieprofiel lid bestuur voor de vacature per 1 juli 2018 1. Algemene kenmerken Stichting Pensioenfonds Recreatie (hierna: Pensioenfonds Recreatie of het pensioenfonds) is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurslid namens pensioengerechtigden

Functieprofiel bestuurslid namens pensioengerechtigden Functieprofiel bestuurslid namens pensioengerechtigden Vacature per 1 januari 2019 Colofon Datum 19 juli 2018 Versie 1.0 Voorwoord Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding

Nadere informatie

Profielschets Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

Profielschets Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Profielschets Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Flexsecurity Lid van het Verantwoordingsorgaan Vacature lid namens deelnemers 2019 t/m 2022 januari 2018 c:\users\maassenm\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN

FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN FUNCTIEPROFIEL NIET UITVOEREND BESTUURSLID BPF MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Pensioenfonds BPF Meubel Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven is het

Nadere informatie

Profielschets lid van het bestuur

Profielschets lid van het bestuur Profielschets lid van het bestuur Algemene kenmerken Stichting Prepensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (PRETEX) dat met ingang van 2002 is opgericht, is per 1 januari

Nadere informatie

Profielschets bestuurder Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. met als specifiek aandachtsgebied Juridische zaken

Profielschets bestuurder Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. met als specifiek aandachtsgebied Juridische zaken Profielschets bestuurder Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK met als specifiek aandachtsgebied Juridische zaken november 2016 1. Profielschets van het fonds: Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK

Nadere informatie

Bestuur. Deelnemers: 2 Pensioengerechtigden:3 Werkgevers 2. Verantwoording en medezeggenschap

Bestuur. Deelnemers: 2 Pensioengerechtigden:3 Werkgevers 2. Verantwoording en medezeggenschap Governance Algemeen Het bestuur van het fonds streeft als eindverantwoordelijk uitvoerder van de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling naar een optimale kwaliteit, zorgvuldigheid en openheid

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit

Nadere informatie

Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari Vertegenwoordiger pensioengerechtigden

Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari Vertegenwoordiger pensioengerechtigden Profiel bestuurslid Pensioenfonds Medewerkers Apotheken voor opvulling vacature per 1 januari 2018 Vertegenwoordiger pensioengerechtigden Algemeen Van een bestuurslid van PMA wordt in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Dit Bestuursreglement beschrijft de werkwijze van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (verder

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN Zoetermeer, 1 mei 2014 Pensioenfonds Horeca & Catering is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstakken horeca en

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN PENSIOENFONDS HORECA & CATERING PROFIELSCHETS VOOR BESTUURSLEDEN Zoetermeer, 17 september 2015 Pensioenfonds Horeca & Catering is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds voor de bedrijfstakken horeca

Nadere informatie

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in;

Reglement bestuur. Dagelijks beleid De dagelijkse gang van zaken in de uitvoering van de pensioenregeling, tussen bestuursvergaderingen in; Reglement bestuur Artikel 1: begripsbepalingen Bestuur Het bestuur van het pensioenfonds; Code Pensioenfondsen De Code Pensioenfondsen van september 2013 zoals opgesteld door de Pensioenfederatie en de

Nadere informatie

Profielschets lid van de Raad van Toezicht

Profielschets lid van de Raad van Toezicht Profielschets lid van de Raad van Toezicht Deskundigheid Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wordt de raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk

Nadere informatie

Profielschets 1 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden

Profielschets 1 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden Profielschets 1 Bestuurslid voor de vacature namens de pensioengerechtigden In het kort Per 1 juli 2018 verloopt de zittingstermijn van de huidige bestuurder namens de pensioengerechtigden in het bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Werkgroep WVBP 13/3 Datum in werking treding

Nadere informatie

Competentievisie. lid verantwoordingsorgaan

Competentievisie. lid verantwoordingsorgaan Competentievisie lid verantwoordingsorgaan In dit document worden de vereiste kennis, ervaring en competenties voor de leden van het verantwoordingsorgaan omschreven. De vereiste competenties hebben betrekking

Nadere informatie

Profiel van een bestuurder Specifiek aandachtsgebied: audit, risk & compliance

Profiel van een bestuurder Specifiek aandachtsgebied: audit, risk & compliance Profiel van een bestuurder Specifiek aandachtsgebied: audit, risk & compliance 1. Het fonds Stichting Pensioenfonds Provisum, het fonds, is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds heeft tot doel de pensioenen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Bestuursreglement Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Dit Bestuursreglement beschrijft de werkwijze van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten (verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra uitgave: Kandidaatstelling bestuur en VO. december Bestuur en Verantwoordingsorgaan PDN zoeken nieuwe leden

Nieuwsbrief. Extra uitgave: Kandidaatstelling bestuur en VO. december Bestuur en Verantwoordingsorgaan PDN zoeken nieuwe leden Extra uitgave: Kandidaatstelling bestuur en VO december 2015 Nieuwsbrief Bestuur en Verantwoordingsorgaan PDN zoeken nieuwe leden Door verandering van de samenstelling en doordat de zittingstermijn van

Nadere informatie

Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden pensioenregelingen, handhaving werkingssfeer, en communicatie

Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden pensioenregelingen, handhaving werkingssfeer, en communicatie Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden pensioenregelingen, handhaving werkingssfeer, en communicatie Profielschets van het fonds StiPP voert de pensioenregelingen uit ten

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Productschappen

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Productschappen Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer van Stichting Pensioenfonds Productschappen 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Productschappen (PFP) is het bestuur

Nadere informatie

Benoemingsprocedure bestuur

Benoemingsprocedure bestuur Benoemingsprocedure bestuur Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland gaat per 1 januari 2018 over naar een omgekeerd gemengd bestuursmodel dat in totaal uit zes leden bestaat: een uitvoerend deel van

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurder

Functieprofiel bestuurder Geschiktheidseisen Kandidaten voor de verkiezingen van vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het algemeen bestuur PME 2018 dienen te voldoen aan de volgende geschiktheidseisen: I. Het functieprofielbestuurder

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Functieprofiel lid raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Functieprofiel lid raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Functieprofiel lid raad van toezicht Functieprofiel lid raad van toezicht 1. Inleiding De raad van toezicht dient steeds te voldoen aan de door toezichthouders DNB en AFM gestelde

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014)

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014) Functieprofiel lid Bestuur STIP (2014) Laat je niet afschrikken door dit functieprofiel. Het is allemaal nogal formeel gesteld. En je zult vast niet alle competenties in huis hebben, of aan alle deskundigheids-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Staples.

Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Staples. Huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 19 van de statuten van Stichting Pensioenfonds Staples. Artikel 1 Definities. De in artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds vastgelegde begripsbepalingen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 1 Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht

Profielschets lid Raad van Toezicht Profielschets lid Raad van Toezicht Onderstaand treft u het functieprofiel aan voor een lid van de Raad van Toezicht (RvT) binnen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN

PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN PROFIELSCHETS LID VERANTWOORDINGSORGAAN bpfhibin.nl stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen Aan welk profiel moet ik voldoen? Wat is het doel van de functie? Wat is het profiel

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Januari 2018

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Januari 2018 Januari 2018 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement. Daarnaast gelden de volgende

Nadere informatie

Ons kenmerk Doorkiesnummer Heerlen SPF 2007, nr juli 2007

Ons kenmerk Doorkiesnummer Heerlen SPF 2007, nr juli 2007 Deze brief werd op maandag 30 juli 2007 gestuurd aan het huisadres van de pensioengerechtigden van SPF Ons kenmerk Doorkiesnummer Heerlen SPF 2007, nr. 83 045-5782292 30 juli 2007 Onderwerp Oproep: Kandidaten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid

Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland. Functieprofiel Bestuurlid Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland Functieprofiel Bestuurlid Auteur Gecontroleerd Goedgekeurd KPMG Werkgroep WVBP 27/2 Datum in werking treding 1 juli 2014 Functieprofiel bestuurslid 27022014.docx

Nadere informatie

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2018)

Functieprofiel lid Bestuur STIP (2018) Functieprofiel lid Bestuur STIP (2018) A. PENSIOENFONDS STIP Stichting IKEA Pensioenfonds (STIP) is een ondernemingspensioenfonds. Het fonds voert de pensioenovereenkomsten uit die gelden voor de werknemers

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V

FUNCTIEPROFIEL 1. Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V FUNCTIEPROFIEL 1 Vacature: Vertegenwoordiger van: Taak: Deelname in commissie: Ingangsdatum: Niet uitvoerend bestuurder BPF Schoonmaak M/V Pensioengerechtigden Lid niet uitvoerend bestuur Vermogensbeheer

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Functieprofiel leden van de Raad van Toezicht

Functieprofiel leden van de Raad van Toezicht Functieprofiel leden van de Raad van Toezicht Algemene kenmerken De Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Foodservice en Groothandel in Levensmiddelen (Bpf Foodservice) stelt zich ten doel om conform

Nadere informatie

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen

Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen Reglement verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 9 september 2014 Reglement verantwoordingsorgaan SPD 1 van 7 Artikel 1. Definities Bestuur: Deelnemer: Pensioengerechtigde: Intern

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Brocacef Pensioenfonds Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Brocacef Pensioenfonds van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement

Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement Stichting Pensioenfonds NEG Nederland Huishoudelijk Reglement In dit huishoudelijk reglement gelden dezelfde begripsbepalingen als in de statuten van het fonds. Daar waar in dit document over statuten

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting-Telegraafpensioenfonds 1959 Reglement Verantwoordingsorgaan 1 REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het fonds zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Flexsecurity

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds Flexsecurity REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds Flexsecurity 1 juli 2017 Pagina 2 van 10 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van het pensioenreglement van Stichting

Nadere informatie

Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen.

Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen. Profielschets (plaatsvervangend) bestuurslid Stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf Het bestuur stelt het volgende profiel vast waaraan bestuur en bestuursleden moeten voldoen. Korte profielschets

Nadere informatie

Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden risicomanagement, uitbesteding en IT

Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden risicomanagement, uitbesteding en IT Functieprofiel Uitvoerend Bestuurslid StiPP met als aandachtsgebieden risicomanagement, uitbesteding en IT Profielschets van het fonds StiPP voert de pensioenregelingen uit ten behoeve van de uitzend-

Nadere informatie

Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 25 augustus 2016

Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 25 augustus 2016 Functieprofiel voor leden van het Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V 25 augustus 2016 Functieprofiel leden verantwoordingsorgaan 1. Context van de functie Kenmerken

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. [Versie 1 januari 2019]

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. [Versie 1 januari 2019] REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT [Versie 1 januari 2019] ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten van Stichting Pensioenfonds Achmea van

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken

Reglement Verantwoordingsorgaan. Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Medewerkers Apotheken Juli 2014 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Statuten 3 Artikel 3 Reikwijdte van het reglement 3 Artikel 4 Samenstelling,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement intern toezicht. In werking

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement intern toezicht. In werking Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement intern toezicht In werking 01-01-2019 Artikel 1. Begripsbepalingen: De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Beloningsbeleid SPW. 26 Juni 2018 Versie 9.1

Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties. Beloningsbeleid SPW. 26 Juni 2018 Versie 9.1 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Beloningsbeleid SPW 26 Juni 2018 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 1 Inleiding... 4 2 Doel beloningsbeleid... 4 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 4 4 Overzicht

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Pensioencontact EXTRA EDITIE KANDIDATEN GEZOCHT VOOR BESTUUR EN COLLEGE VAN BELANGHEBBENDEN PDN OPROEP VOOR KANDIDATEN

Pensioencontact EXTRA EDITIE KANDIDATEN GEZOCHT VOOR BESTUUR EN COLLEGE VAN BELANGHEBBENDEN PDN OPROEP VOOR KANDIDATEN Pensioencontact Pensioencontact is een uitgave van Pensioenfonds DSM Nederland EXTRA EDITIE Deze editie van Pensioencontact is speciaal bedoeld voor de pensioengerechtigden die geïnteresseerd zijn in de

Nadere informatie

Beloningsbeleid. 17 juni 2015

Beloningsbeleid. 17 juni 2015 Beloningsbeleid 17 juni 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Doel beloningsbeleid... 3 Hoofdstuk 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 3 Hoofdstuk 4 Overzicht beloningen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN. Stichting Pensioenfonds NIBC REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN Stichting Pensioenfonds NIBC 1 januari 2019 Artikel 1. Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds NIBC van toepassing.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014

REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 REGLEMENT VERKIEZINGEN BESTUUR STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 3 APRIL 2014 Begripsbepalingen Artikel 1 Definities Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

: de werknemer die deelnemer is in de pensioenregeling van het pensioenfonds. : de Centrale Ondernemingsraad Wolters Kluwer Holding Nederland b.v.

: de werknemer die deelnemer is in de pensioenregeling van het pensioenfonds. : de Centrale Ondernemingsraad Wolters Kluwer Holding Nederland b.v. In werking 01-01-2017 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland zijn van overeenkomstige toepassing

Nadere informatie

Raad van Toezicht Marketing Drenthe

Raad van Toezicht Marketing Drenthe Algemeen functieprofiel i Raad van Toezicht Marketing Drenthe versie 1.0 RBe okt 2017 Inleiding De Raad van Toezicht is een belangrijk intern toezichthoudend orgaan van Marketing Drenthe. Het is daarom

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement bestuur Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2018-09-27 Pagina 1/7 INHOUDSGAVE Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Kerntaken Bestuur... 3 Artikel 3. Taken voorzitter van het bestuur... 4 Artikel 4. Kerntaken dagelijks bestuur... 4 Artikel

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 16 augustus 2016

Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. 16 augustus 2016 Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V 16 augustus 2016 Voordrachtsreglement voor Niet-Uitvoerende Bestuursleden van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Beloningsbeleid. 27 november 2018

Beloningsbeleid. 27 november 2018 Beloningsbeleid 27 november 2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Doel beloningsbeleid... 3 Hoofdstuk 3 Uitgangspunten beloningsbeleid... 3 Hoofdstuk 4 Overzicht beloningen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestuursprofessional Pensioen en Communicatie - SPF

Bestuursprofessional Pensioen en Communicatie - SPF Functieprofiel Bestuursprofessional Pensioen en Communicatie - SPF Contact informatie: Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met: Ingrid Reichmann, Managing Partner Partners at

Nadere informatie