Rapportage derde peiling Internetpanel Dienst Regelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage derde peiling Internetpanel Dienst Regelingen"

Transcriptie

1 De boer op Rapportage derde peiling Internetpanel Dienst Regelingen Januari 2009 Inleiding De derde peiling onder het Internetpanel van Dienst Regelingen had als onderwerp een verdieping van het klanttevredenheidsonderzoek. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de service- en praktijkgerichtheid van Dienst Regelingen voor verbetering vatbaar is. In deze peiling is getracht in beeld te krijgen wat de klanten verstaan onder een service- en praktijkgerichte Dienst Regelingen. Daarnaast zijn vragen gesteld over een brief die Dienst Regelingen ter voorbereiding op de Gecombineerde Opgave van 2009 gaat versturen. In deze nieuwsbrief worden de resultaten van deze peiling beschreven. De peiling stond online van 11 december 2008 tot en met 4 januari In totaal deden 293 panelleden mee. De respons komt hiermee uit op 50 procent. Belangrijkste resultaten Wat betreft de servicenormen worden het nakomen van terugbelafspraken en snel informatie verstrekken bij problemen het belangrijkst gevonden. Alle normen zijn echter belangrijk: tenminste 78 procent noemt deze (zeer) belangrijk. Meedenkendheid en telefonische bereikbaarheid worden in de rangorde het hoogst gerangschikt, de actualiteit van nieuwsbrieven het laagst. De belangrijkst geachte normen zijn volgens de panelleden ook het meest voor verbetering vatbaar. Panelleden vinden het in driekwart van de gevallen belangrijk dat medewerkers van Dienst Regelingen de gevolgen van bepaalde regelingen voor de agrarische bedrijven kennen. Tweederde is van mening dat deze kennis onder de medewerkers matig tot slecht is. De helft vindt de algemene kennis van medewerkers van Dienst Regelingen over (agrarische) bedrijven onvoldoende. Negen op de tien panelleden moet jaarlijks de Gecombineerde Opgave invullen. Degenen die de brief hierover gelezen hebben denken in vrijwel alle gevallen (97 procent) te weten wat ze moeten doen. Maar na doorvragen blijkt dat dit niet zo goed is als dat zij zelf veronderstellen. De belangrijkste onduidelijkheden zijn dat een deel van de panelleden ten onrechte denkt dat de opgave al voor 1 maart via Internet kan worden gedaan en dat voor 1 maart geen perceelswijzigingen kunnen worden doorgegeven terwijl dat wel het geval is. 1. Servicegerichtheid Allereerst is een open vraag gesteld naar wat de panelleden onder een servicegerichte Dienst Regelingen verstaan. Hieruit komt met name naar voren dat men op een vlotte manier geholpen wil worden, door deskundige medewerkers die duidelijk antwoord geven op vragen die men heeft. Andere zaken die men noemt zijn een persoonlijke benadering, meedenken en goede telefonische bereikbaarheid. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden is opgenomen in de bijlage. 1

2 Nakomen terugbelafspraken belangrijk Vervolgens kon men aangeven welke aspecten van een servicegerichte dienstverlening het meest belangrijk zijn. Aan alle aspecten wordt een groot belang gehecht: tenminste 78 procent van de panelleden noemt deze belangrijk tot zeer belangrijk. Het nakomen van terugbelafspraken (70 procent zeer belangrijk) wordt het meest belangrijk gevonden, gevolgd door snel informatie verstrekken bij problemen en meedenken. De actualiteit van nieuwsbrief en website en hulp bij het invullen van digitale formulieren worden naar verhouding minder vaak genoemd (figuur 1). Figuur 1 Relatief belang aspecten servicegerichte Dienst Regelingen terugbelafspraken nakomen 70% 29% 1% snel informatie verstrekken bij problemen 59% 39% 2% meedenken en oplossingen aandragen voor mijn situatie 57% 39% 3% attendering wanneer belangrijke termijnen aflopen 48% 42% 10% snel besluiten nemen op aanvragen 47% 46% 6% snelle reactie op aanvragen of brieven 41% 52% 7% snel opnemen van de telefoon 35% 60% 5% actuele informatie op website 29% 56% 14% hulp bij invullen digitale formulieren 28% 55% 15% vriendelijke behandeling 28% 60% 12% actuele informatie in nieuwsbrief 22% 56% 20% 0% 25% 50% 75% 100% zeer belangrijk belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk Daarna is gevraagd om dezelfde aspecten middels een rangorde op volgorde van belang te zetten. Hierdoor kan worden bepaald welk(e ) aspect(en) het meest belangrijk worden gevonden. Men kon cijfers geven van 1 tot 3. Een 1 is dit geval belangrijk en een 3 minder belangrijk. De resultaten zijn gepresenteerd in figuur 2. Hieruit komt naar voren dat de meedenkendheid (1,7) en de telefonische bereikbaarheid (1,8) van de medewerkers van Dienst Regelingen met name belangrijk worden gevonden. De actualiteit van de nieuwsbrief is duidelijk van minder belang (2,6). Ook het relatieve belang dat panelleden aan dit aspect hechten is in verhouding laag (zie figuur 1). Men kon zelf ook nog aanvullende aspecten noemen. Dit zijn onder meer: het beantwoorden van brieven en een snellere uitbetaling. 2

3 Figuur 2 Rangorde belang aspecten servicegerichte Dienst Regelingen (1= meest belangrijk) meedenken en oplossingen aandragen voor mijn situatie snel opnemen van de telefoon 1,7 1,8 vriendelijke behandeling 1,9 snel besluiten nemen op aanvragen terugbelafspraken nakomen actuele informatie op website snelle reactie op aanvragen of brieven hulp bij invullen digitale formulieren snel informatie verstrekken bij problemen attendering wanneer belangrijke termijnen aflopen 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,2 actuele informatie in nieuwsbrief 2,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Belangrijkste aspecten ook meest voor verbetering vatbaar Tenslotte is over deze aspecten aan de panelleden gevraagd welke hiervan volgens hen het meest voor verbetering vatbaar zijn. Men kon cijfers geven van 1 tot 3. Een 1 staat voor meest voor verbetering vatbaar is. Zoals figuur 3 laat zien zijn de meest belangrijke aspecten uit figuur 1 en 2 meedenkendheid en telefonische bereikbaarheid volgens de panelleden ook het meest voor verbetering vatbaar, net als het nakomen van terugbelafspraken. De actualiteit van nieuwsbrieven wordt het minst vaak genoemd. Uit figuur 1 en 2 bleek al dat dit in verhouding tot de andere aspecten ook minder belangrijk wordt gevonden. 3

4 Figuur 3 Rangorde verbeteringsvatbaarheid aspecten servicegerichte Dienst Regelingen (1 = meest vatbaar voor verbetering) meedenken en oplossingen aandragen voor mijn situatie snel opnemen van de telefoon terugbelafspraken nakomen snel besluiten nemen op aanvragen snelle reactie op aanvragen of brieven attendering wanneer belangrijke termijnen aflopen vriendelijke behandeling hulp bij invullen digitale formulieren actuele informatie op website snel informatie verstrekken bij problemen actuele informatie in nieuwsbrief 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2. Praktijkgerichtheid Allereerst is een open vraag gesteld naar wat de panelleden onder een praktijkgerichte Dienst Regelingen verstaan. Volgens de panelleden zou de praktijkgerichtheid vooral tot uitdrukking moeten komen in een oplossingsgerichte houding, kennis van zaken, meedenkendheid en een praktische instelling (niet naar de letter van de regels ) van de medewerkers. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden is opgenomen in de bijlage. Kennis gevolgen regels van belang Bijna driekwart van de panelleden (74 procent) is van mening dat het (zeer) belangrijk is dat medewerkers van Dienst Regelingen weten wat de gevolgen van bepaalde regels zijn voor agrarische bedrijven. Dat men weet hoe het er aan toegaat bij een boerenbedrijf wordt iets minder belangrijk gevonden (door 68 procent genoemd). Figuur 4 Belang praktijkgerichte kennis 100% 75% 50% 25% 3% 1% 31% 25% 65% 74% 0% goed weten hoe het toegaat binnen een (agrarisch) bedrijf? goed weten wat de gevolgen van bepaalde regelingen zijn voor een (agrarisch) bedrijf? zeer belangrijk belangrijk neutraal (zeer) onbelangrijk 4

5 Praktijkgerichte kennis voor verbetering vatbaar Zoals figuur 5 laat zien is de praktijkgerichte kennis van de medewerkers van Dienst Regelingen volgens veel panelleden voor verbetering vatbaar. Zo is tweederde (66 procent) de mening toegedaan dat de medewerkers matig tot slecht op de hoogte zijn van de (door)werking van regels voor een agrarisch bedrijf. Meer dan de helft (52 procent) beschouwt eveneens de algemene kennis over (agrarische) bedrijven onder de medewerkers van Dienst Regelingen als onvoldoende. Figuur 5 Oordeel over praktijkgerichte kennis medewerkers Dienst Regelingen 100% 14% 16% 75% 50% 25% 39% 43% 50% 27% 0% 4% 6% hoe het toegaat binnen een (agrarisch) bedrijf? wat de gevolgen van bepaalde regelingen zijn voor een (agrarisch) bedrijf? goed redelijk matig slecht Meer de boer op De praktijkgerichtheid van de medewerkers kan volgens de panelleden op meerdere manieren verbeterd worden. Er worden enkele praktische aspecten genoemd zoals minder (vaak) doorverbinden en kortere lijnen. Meerdere panelleden vinden dat de medewerkers vaker de boer op moeten om te zien hoe het er echt aan toegaat bij een agrarisch bedrijf. Anderen zeggen dat er meer medewerkers vanuit de praktijk aangenomen moeten worden. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden is opgenomen in de bijlage. 5

6 3. Brief Gecombineerde Opgave De overgrote meerderheid van de panelleden (90 procent) moet jaarlijks de Gecombineerde Opgave invullen. Figuur 6 Moet u voor uw bedrijf de Gecombineerde Opgave invullen? nee 10% ja 90% De panelleden die de Gecombineerde Opgave moeten invullen is een brief van Dienst Regelingen voorgelegd waarin de mogelijkheid van het digitaal invullen van de Opgave wordt geïntroduceerd. Vrijwel alle panelleden (97 procent) zeggen na het lezen va de brief te weten wat ze moeten doen. Figuur 7 Weet u na het lezen van de brief wat u moet doen? nee 3% ja 97% Vervolgens zijn een aantal vragen over de inhoud van deze brief gesteld. De resultaten in figuur 8 laten zien dat de meeste panelleden de inhoud van de brief goed begrepen hebben, maar dat dit niet zo goed is als dat zij zelf veronderstellen. De strekking van de brief is dat men wordt uitgenodigd om de Gecombineerde Opgave digitaal in te vullen. Als men dit niet wil dan kan er voor 1 maart een papieren pakket worden aangevraagd om de opgave in te vullen. Dit kan ook wel na deze datum. Van 1 april tot en met 9 juni 2009 is de invulperiode van de Gecombineerde Opgave. Perceelswijzigingen kunnen vanaf nu al worden doorgegeven. 6

7 Figuur 8 Stellingen over de brief over de Gecombineerde Opgave Ik kan voor 1 maart een papieren pakket aanvragen. Ik hoef voor 1 maart niks te doen als ik mijn opgave via internet wil doen Ik kan voor 1 maart perceelswijzigingen doorgeven Ik kan voor 1 maart mijn opgave via internet doen. ik hoef voor 1 maart niets te doen als ik een papieren pakket wil ontvangen Ik moet voor 1 maart een papieren pakket aanvragen. Ik moet voor 1 maart mijn opgave via internet doen. 12% 11% 5% 32% 95% 87% 79% 68% 88% 89% 95% 13% 21% 5% 0% 25% 50% 75% 100% wel waar niet waar Verbeterpunten De belangrijkste onduidelijkheden zijn dat ongeveer eenderde (32%) van de panelleden ten onrechte denkt dat de opgave al voor 1 maart via Internet kan worden gedaan en 21% zegt dat voor 1 maart geen perceelswijzigingen kunnen worden doorgegeven terwijl dat wel het geval is. 7

8 Panelleden positief over de brief Doorgaans oordeelt men positief over de brief: zo vindt 92 procent deze goed leesbaar, 79 procent goed geschreven en 74 procent kort maar krachtig. Bijna een kwart (24 procent) beschouwt de brief als veel te moeilijk. Figuur 9 Oordeel over de brief. Goed leesbaar 92% 6% Kort maar krachtig 79% 15% 6% Prettig geschreven 74% 21% 5% Omslachtig 13% 21% 66% Veel te moeilijk 7% 17% 76% 0% 25% 50% 75% 100% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens In een aantal open vragen konden panelleden hun gegeven antwoord toelichten en verbetersuggesties doen met betrekking tot de brief. Men miste enkele zaken in de brief. Onder meer werden genoemd: de datum tot wanneer men de Opgave kan invullen zonder boete te krijgen, de TAN- of inlogcodes en de algemene contactgegevens van het LNV-loket. Een volledig overzicht van de gegeven antwoorden is opgenomen in de bijlage. 8

9 Bijlage: Antwoorden open vragen Wat verstaat u onder een servicegerichte Dienst Regelingen? (vraag 1) 1 Zo weinig mogelijk vragenlijsten te hoeven invullen en duidelijke en makkelijke vragen. Als er vragen of problemen zijn snel contact met iemand die een goed antwoord kan geven. zo min mogelijk onzinnige vragen en alles zeer overzichtelijk Zelf meedenken met de agrariër en niet alleen antwoorden zoeken in de database met ooit gegeven antwoorden Zeer behulpzaam zijn en ook ideeën aandragen hoe nu verder bij een probleem en daar een vervolg traject in starten. wij worden geacht ons exact aan datum`s te houden om bepaalde dingen in te vullen,maar als wij een vraag hebben of als er iets niet goed is ingevuld van dienst regelingen over bv toeslagrechten doen jullie daar maanden over om het weer goed te krijgen. fouten moeten direct worden opgepakt en niet eerst over 10 buro`s worden doorgegeven, dat gevoel krijg je telkens weer. dus meer een of twee personen die zich goed en een dossier kunnen in leven en niet een heel leger die het niet weet. wij verstaan onder service gericht dat oze vragen netjes beantwoordt worden,en niet zoals dat een brief die we zeker weten dat ze is aangekomen na 4 maanden nog niets hebben gehoord. Als mensen op een beurs staan onderricht ze goed zodat ze op praktijk vragen antwoord kunnen geven. Wanneer er een foutje is geconstateerd moet het toch mogelijk zijn om via een eenvoudig contact dit te herstellen,zonder dat gedreigd wordt met grote kortingen. Probeer de zaken simpel en duidelijk te houden. Ga naast de boeren staan en geef ze niet het gevoel dat je er boven staat. wachttijd of aantal wachtende voor u melden als je in de wacht staat bij het bellen Vroeger kreeg je fout ingevulde formulieren teruggestuurd. Nu m.b.t. de toeslagrechten is een vergissing gelijk fout. Dit kan grote gevolgen hebben voor je bedrijf. De meeste boeren bedoelen het goed en boeren naar eer en geweten. vriendelijke medewerkers die kennis van zaken hebben en weten waar ze moeten zijn als ze de klant doorverbinden geen lange wachttijden door gebruik te maken van keuzemenu's vriendelijk klantgericht moeilijk uitteleggen Vraag alleen naar wijzigingen ten opzichte van vorige aanvragen. Laat niet iedereen weer alle percelen en perceelsgrenzen opnieuw aangeven, maar vraag simpel of er wijzigingen zijn en zo ja welke. Vooral eenduidige vragen en gewone (spreektaal) gebruiken. voor mij coulanter omgaan met onbewuste gemaakte fouten al merk ik wel verbetering. Vlotte hulp van deskundige mensen. Vlotte afhandeling van alle zaken die kunnen spelen,bijna bij alle zaken loopt dit stroef. veel informatie verstrekken,telefonisch goed bereikbaar zijn voor vragen en dan prettig geholpen worden Ten eerste een goede communicatie. Dat betekent bij grote problemen misschien ook nog eens een belletje van DR om te vragen of men eruit komt en soms een extra bevestigingsbriefje. Daarnaast fouten bij invullen in een vroeg stadium proberen te tackelen. Als er veel tijd tussen een aanvraag en de reactie zit, verloopt het herstel moeilijker. Ik realiseer me hierbij dat sommige 'klanten' ook wel wat makkelijk zijn en dus niet verwacht kan worden dat DR hen aan het handje neemt. telefonische bereikbaarheid gelijk de juiste persoon aan de lijn om een doelmatig antwoord te kunnen geven geen navraag bij collega's, maar doorverbinden Telefonisch kleine invulfouten bij gecombineerde opgave verhelpen, zonder alles thuisgestuurd krijgen of gekort worden op de toeslag telefonisch en per mail goed bereikbaar en dat zaken snel duidelijk en slagvaardig afgehandeld worden Streven naar het helpen van klanten naar een antwoord in 100% van de gevallen. Probeer het probleem van de klant op te lossen, of vertel hen in ieder geval hoe ze dat kunnen doen. Stuur ze niet met een kluitje in het riet: dan moet u ergens anders zijn.wij kunnen u niet verder helpen. En heeft een klant moeite met iets: help de klant erbij. Bijvoorbeeld een aparte telefonische helpdesk die helpt bij het invullen van formulieren. Veel mensen, vooral ouderen, zien door de bomen het bos niet meer in al die papierenrompslomp. Sneller doorverbinden en niet strak de regeltjes volgen maar proberen wat empathie te tonen sneller contact krijgen via telefoon en de site moet ook sneller worden 9

10 Snelle reactie en beveiligingen maken over belangrijke vragen. Stel voor bijvoorbeeld de melkpremie. Heb je dit niet aangevinkt dan krijg je nog een vraag of dit klopt. Het gaat om grote bedragen en een kruisje op een verkeerde plaats mag niet meteen een fout zijn van tien duizende euro's. snelle afhandeling van ingestuurde papieren snelheid en to the point! snel, direct op de juiste plaats informatie of advies krijgen. lukt dit niet dan hierover terug gebeld of g d worden. snel tefefonisch contact door kundige mensen vragen via internet is erg omslachtig duurt te lang voor je antwpprd hebt e n als de vraag verkeerd is begrepen, kan je weer helemaal vooraan beginnen met naam, adres, woonnplaats enz enz een relatienummer plus adres is al uniek Snel reagerend, heldere comminicatie, zaken zo sopel mogelijk geregeld zodat ze minimale tijd kosten. Snel en vriendelijk (behulpzaam) snel en heldere antwoorden kunnen geven snel en duidelijk Snel en correct worden geholpen. Als bestuurslid van een agrarische natuurvereniging bv. moeten wij eventuele vragen binnen 14 dgn. beantwoorden, anders kan het gevolgen hebben voor de subsidie aanvraag (SAN-OS). We moeten de financiele verantwoording voor 1 april inleveren nu hebben we nog steeds niet de definitieve uitslag. snel de juiste informatie ontvangen. Dus geen lange wachttijden of telefonistes die je niet kundig te woord staan. Geef directe telefoonnummers van personen die je zaak behandelen. Je krijgt te vaak nieuwe mensen aan de lijn. Snel antwoord, het goede antwoord en geen dubbele formulieren meer invullen. Ik heb het bedrijf overgenomen en ik heb zoveel verschillende formulieren moeten invullen dat ik het bedrijf had overgenomen, voor de slachtpremie, toeslagrechten i& R en voor de Gecombineerde opgave allemaal apart. en allemaal dubbel het moet op 1 formulier voor bedrijfsovername kunnen en dan binnen dienst regelingen over verschillende afdelingen verdelen snel, deskundig antwoord. mensen met praktijkbinding(agrarische achtergrond) simpelle regels die uitvoerbaar zijn en niet tegen strijdigzoals ruige sloot kanten ;gevolg meer dier ziektes;leverbot;knut e.d. waterpoelen die overbodig zijn ;;meer vervuilingvan mest stoffen veroorzaakt door natuur vervuiling;;poep van zwanen ;;ganzen zwijenen ed. simpele internetstructuur, waarbij je makkelijk bij het onderwerp komt korte termijnen, bv overdragen toeslagrechten via internet, hoeft geen 6 weken te duren uitbetalen van toeslagrechten moet in lopende jaar Servicegerichte DR is er voor de klant. Duidelijke informatie naar klant. Eenvoudige (aanvraag)formulieren. Mocht er dan nog vragen zijn, eenvoudige toegang via de telefoon of internet. Mocht de klant desondanks zich toch vergissen en een fout maakt, verwacht ik dan van de DR dat deze contact opneemt met de klant. Servicegerichte dienstverlening is voor mij het zo kort en duidelijk mogelijk overbrengen van informatie. Servicegericht moet zijn boergericht. Service is voor mij vooral duidelijkheid. Geen lange en ingewikkelde overzichten/brieven waaruit bijna niet te destilleren is wat voor een bedrijf wel of niet van toepassing is. Geen overzichten/brieven in ambtelijke taal. Professionele vaardigheden bij de medewerkers, positieve attitude richting de doelgroep (geïnteresseerde mensen, ipv mensen die hun uurtjes afdraaien) en voldoende kennis/op de hoogte zijn van wat er in de sector speelt. Je kunt hierbij denken aan HAS-ers of boeren zonen/dochters. proberen om ons goed te helpen als het kan met onze vragen. persoonlijke benadering Persoonlijk heb ik geen klachten en wellicht dat ik hierna suggesties doe die er al zijn. Want wanneer zijn wij met zaken bezig op internet: 's avonds en op zondag. Heb je dan vragen, dan zou het mooi zijn als je dan ook terecht zou kunnen. Wellicht zouden jullie van veel voorkomende vragen de vragen en antwoorden gerubriceerd onder één tabblad kunnen zetten. Optimaal gebruik kunnen maken van het klantkanaal internet en zorgen voor een zo laag mogelijke lasten- en regeldruk. onder een servicegerichte dienstverlening verstaan wij :een persoonlijke benadering via de telefoon. bij kleine `fouten `eerst telefonisch contact i.p.v. een A.I. D. aan de deur. De A.I.D. is ook veel praktischer geworden dan vroeger. omdat er zovaak een wet/regeling veranderd is het voor de meeste mensen maar moeilijk om er aan te wennen. mis- 10

11 schien dat daar wat aan gedaan kan worden snelle afhandeling van vragen Nakomen wat je zegt. Proactief handelen, tijdig informeren vooraf. Snellere besluiten, goedkeuringen en betalingen. meewerken aan oplossingen meehelpen aan oplossingen etc. I.p.v. tegenwerken frustreren ontmoedigen vertragen etc. cites buro met name meer mogelijkheden en toepassingen via internet verzorgen. meer ingaan op specifieke vragen Meer denken vanuit de klant, klant centraal en minder vanuit ambtelijke benadering. meedenkende\ behulpzamer medewerkers meedenken/denken vanuit de klant Meedenken om praktische dingen te regelen Meedenken met de sector i.p.v.tegenwerken door een overvloed aan overtollig papier en schrijfwerk. mee denkend en eerst waarschuwen en dan aktie,in de meeste gevallen is het geen opzet als er iets fout is ingevuld. mee denken met de agrarisch ondernemer en en soepel omgaan met de regels Meedenken en ten dienste staan van de klant makkelijk bereikbaar,simpel en duidelijke webpagina"s(bv,mestoverzichten per jaar bij elkaar en niet net als nu alle jaren door elkaar) luister naar de klant Kortere lijnen in het afwerken van goedgekeurde zaken naar individueel bedrijf en het dossier,duurt erg lang voor iets bekend is en dat geeft veel telefonisch contact terwijl meestal terinzage in mijn dossier lang op zich laat wachten. korte wachttijden, goed geschoolde medewerkers, heldere documentatie korte wachttijden aan de telefoon intern doorverbonden worden naar een andere afdeling teruggebeld worden. korte duidelijke sector gerichte vragen klantgerichtheid heeft eerste prioriteit klantgericht werken, iemand behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Klanten helpen met de regelingen die DR uitvoerd. Van informatie verstrekken van een regeling en/of invullen form. klant vriendelijk snel oplossen van problemen geen lange wacht tijden klant centraal, klant vriendelijk en geen bureaucratie. innovatie projecten resultaat gericht naar buiten brengen met advisering en terugverdientijd. Informatie die goed te begrijpen is, eenvoudig in te vullen formulieren, helpdesk bij problemen. In staat zijn om mee te denken met ondernemers. in begrijpelijke taal communiceren. ik vind de service wel goed, men zou voor bepaalde onderwerpen niet op elke slak zout moeten leggen. bv. een fosfaatje te veel, of een tijdstip van het lossen van een vracht mest etc. Ik vind de service prima vergeleken bij jaren terug. Altijd correcte beantwoording bij vragen, snel doorgeschakeld naar de juiste personen, geen lange wachttijden meer prima. Blijft een gegeven dat de vragen vanuit Assen of de antwoorden op vragen zo haaks staan op de praktijk dat enige frustatie hierover geen invloed mag hebben op bovenstaande vraag! Dus houden zo, prima, kunnen veel telecombedrijven nog wat van leren. Ik ben grieperig op dit moment, en heb hier even geen mening over. Iemand die meedenkt om aan allle (europese)regels te kunnen voldoen. Dus niet alleen reageren op een vraag maar meedenken!! iemand die de vaag kan beantwoorden of je kan doorverbinden met iemand die mogelijk het antwoord weet 11

12 Hieronder versta ik: Het gericht dienst verlenen waardoor de ik makkelijker en gerichter informatie over mijn bedrijf kan krijgen. het snel oplossen van vragen en problemen Het op tijd aanleveren van aangevraagde formulieren. Sterker nog het optijd voorradig hebben van alle gegevens, men weet b.v. 15 januari al welke formulieren in de aanvraag periode van 15 november beschikbaar moeten zijn. Deskundige mensen op de juiste plaats en efficient laten werken dus doel gericht en niet alleen bezig zijn met het opleiden van andere zodat het echte werk blijft liggen. het eenvoudiger maken van vragen Het beantwoorden van telefonische vragen (LNV-loket) en het nakomen van de gemaakte afspraken. Het is belangrijk dat je medewerkers aan de lijn krijgt die kennis van zaken hebben. Een goede bijgewerkte website en het tijdig verwerken van ingezonden formulieren. Hanteerbare op de praktijkgerichte nuttige regelingen. handelen en redneren vanuit de klant goede informatie voor klanten die voor een bepaalde doelgroep de juiste informatie krijgen. Goede informatie via internet en goed telefonisch support bij de uitvoering Goede en duidelijke ondersteuning Goede bereikbaarheid Direct een medewerker aan de lijn, die je meer over het onderwerp kan vertellen, ipv tig x doorverbonden te worden. ruimere openingstijden, bijvoorbeeld een avond in de week goed telefonisch bereikbaar terug bellen als dit wordt afgesproken kundige mensen aan de telefoon krijgen, die weten waar ze het over hebben snellere afhandeling aanvragen minder fouten in toegestuurde vergunningen Goed opgeleide medewerkers die met de klant meedenken. Afspraken nakomen (terugbellen e.d.). Niet verschuilen achter procedures/collega's e.d. goed en in normale zinnen tekst en uitleg geven over de onderwerpen en niet in de moeilijk te begrijpen politieke taal Goed bereikbaarheid en juiste afhandeling van vragen. goed bereikbaar, duidelijke antwoorden op vragen die leven, hulp als een boer er niet uit komt. Proactieve benadering en niet te star handelen als iemand per ongeluk een fout maakt bij het invullen van formulieren. Gemakkelijk te vinden onderwerpen minder schermpjes tussenbeide Gegevens snel beschikbaar en direct telefonisch vragen kunnen beantwoorden. Geen wachtende voor U direkt antwoord op de vraag,en niet later terug gebeld worden. geen moeilijke woorden[taal] klantgericht op tijd informeren gebruiks vriendelijke progmma's begrijpelijke website's en met de klant meedenken! Fouten op formulieren herstellen die door u geconstateerd worden Externe klanten snel informeren over de inhoud en consequenties van regelingen in heldere (boeren)taal. Bij voorkeur klantgericht. Dit betekent informeren in de context van de individuele bedrijfsgegevens. er van uit gaan dat een probleem niet alleen bij die ene klant optreed. Er zijn er immers vele die misschien niet bellenmaar wel hetzelfde probleem hebben eerlijke snelle informatie eenvoudig, duidelijk en met boeren nuchterheid de zaken benaderen. Een zaak die mij heel veel moeite en ergenis heeft bezorgd is het volgende, dit voorjaar hebben wij een p aar koeien aangeschaft voor ons was dit de eerste keer, nergens staat vemeld hoe je deze precies moet aanmelden, dit is ook niet goedgegaan.veel ergenis en tijd om alles weer in orde te maken.het is uiteindelijk goed gekomen maar wat een toestand! 12

13 Een servicegerichte Dienst Regelingen zorgt er voor dat agrariers op een effectieve en snelle manier advies geeft. Hun naam duidelijk weergeeft zodat je later naar dezelfde persoon doorverbonden kunt worden. Advies geven die daadwerkelijk juist is of zonodig terugbelt met de juiste adviesen. (het komt nogal eens voor dat je totaal verschillende adviezen of regels van verschillende personen krijgt) Een organisatie die zich inleefd in de problemen van de mensen en vervolgens dat doet om deze klanten zo snel en goed mogelijk te helpen. Dit begint echter al bij het maken van de regelgeving en niet alleen bij de controle, want dan is het kwaad vaak al geschied. Nu is het zo dat de mensen die de telefoon aannemen geen idee hebben wat er speelt en wat het belang is, hierdoor ontstaat er een hoop frustatie aan de andere kant van de lijn. Een organisatie die je antwoord geeft op vragen en afspraken na komt een organisatie die duidelijkheid verschaft over regelingen in een redelijk taalgebruik.daarnaast de klant niet overdondert met regelingen en waar enige menselijke maat aanwezig is. Een klantgerichte organisatie die kort en directe antwoorden geeft op vragen, die goede en coorect voorlichting geeft die voor de klant herder en duidelijk is, die briefen, beschikkingen en brochares maakt de helder en duidelijk zijn, die voor jaarlijks terugkeerde zaken niet telkens nieuwe en tijdroverde lees acties vergt. Met name dat laatse item willen ten misnt 5 jaar constathouden. Verder willen we persoonlijk g d warden als op basis van nieuwe / gewijzigde subsdie/vergunning regelingen voor ons bedrijf relevant zijn op ons bedrijf (u heeft veel informatie van ons bedrijf in uw database) krijgen toegezonden. Dus maatwerk en dan alleen aanvullende informatie vragen voorzover neit in de database bekend is. Een heldere en tijdige uitleg Goed leesbare brochures en nieuwsbrieven Korte communicatielijnen 100% bereikbaarheid Kennis van zaken hebben Een snelle afhandeling van bezwaarschriften Een handelswijze die voorzover mogelijk uitgaat van de belangen van de klant/agrariër. Dit dient voorop te staan, mocht het belang van de agrariër op een of andere manier niet gerealiseerd te kunnen worden. Dan dient duidelijk gemaakt te worden, waarom dit niet mogelijk was. Een goed bereikbare direct bij de dossierhouder terechtkomende contactlijn (doorkiesnummer) de mogelijkheid zelf een kenmerk aan een dossier toe te voegen dat Dienst Regelingen ook gebruikt. een duidelijk antwoord op een vraag en niet eindeloos doorverbinden. en zich in kunnen leven in de problemen van de vrager. Een direct en gericht antwoord op elke (aan)vraag. Een dienstverlening die uitgaat van de wensen/behoeften van de klant. Meedenken en oplossingsgericht werken om tot het gewenste resultaat te komen. een dienstverlening die uitde gedachte vande klant werkt Een dienst regelingen die luisterd en begrijpt wat er in de praktijk gebeurd en dit verwerkt binnen dienst regelingen en dus ook kan zeggen waarvoor t staat. Een Dienst Regelingen die dat beantwoord aan de informatievraag/behoefte van de agrariër en agrarisch adviseur Een dienst regelingen die alle ingeschrevenen op de hoogte houdt, middels vermeldingen per post en of mail, omtrent wijzigingen, nieuws en plannen zodat men mee kan denken en of kan reageren op de ontwikkelingen. nu dienen betrokkenen zichzelf op de hoogte te houden zonder te weten of er in de situatie (wetgeving ed) wat veranderd is. mensen die betrokken zijn bij de dienst regelingen, zullen zich dan wel moeten registreren en of aanmelden. een dienst die snel te bereiken is en waar deskundig personeel u te woord staat. dus geen eindeloos wachten en doorverbinden van a naar b etc. Een dienst die net als een prive onderneming met zijn klanten omgaat Een Dienst die meteen actie onderneemt en geen dossiers op grote stapels plaatst. een dienst die mensen ook echt helpt en niet met een loos antwoord het bos in stuurt. een dienst die meedenkt om op een practische manier alle wetten en regels uit te voeren, zodat gegevens niet vaker dan nodig hoeven worden doorgegeven Een dienst die letterlijk ten dienste staat van de regelgeving. In dit geval dus voor de landbouw. Dus de regelgeving zo eenvoudig mogelijk uitvoerbaar maken voor degene waar het aan opgelegd wordt. Een dienst die klaar staat voor iedere klant en op een vriendelijke manier met de klant tot een oplossing wil komen Een D.R. die er op gericht is, om klanten en vragenstellers op een prettige wijze verder te helpen. Hierdoor zal regelgeving door belanghebbende vaak eenvoudiger kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering, en uitgevoerd worden zoals het is bedoeld. duidelijker taalgebruik, snellere beoordeling aanvraag opp, aangeven op die dag wordt deze betaald, en dan ook betalen 13

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Onderzoek digitale bezoekersparkeervergunning Burgwal Haarlem Maart 2011 Colofon Uitgave I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2011/012 Datum Maart/2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum

Huisstijl handboek. Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Huisstijl handboek Klantgericht werken in het KlantContactCentrum Samenwerken, Klantgericht, Ondernemend, Omgevingsgericht en Resultaatgericht! SKOOR 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING KLANTGERICHT WERKEN EN

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt!

Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Een visueel hulpmiddel waar je wat aan hebt! Onderzoek naar de verstrekking van hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, oogaandoening, doofblindheid Utrecht, maart 2015 Auteurs: Dominique van

Nadere informatie

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners

In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest. Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners In 7 stappen naar een kwaliteitshandvest Een werkboek voor gemeentelijke dienstverleners Voorwoord Collega s, dienaars van de publieke zaak, Trots bieden wij u deze gezamenlijke BZK-VNG-productie aan.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix.

Projectbegeleiding (SONOR): Aart Martin de Jong en Esther Brix. Missie Het BurgerPanelRotterdam toetst kritisch en onafhankelijk de beleving van de Rotterdammers wat betreft de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Het panel wil hiermee een positieve bijdrage

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Commerciële vaardigheden

Commerciële vaardigheden Hand-out behorende bij de training Commerciële vaardigheden Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk

Commercieel medewerker. Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Commercieel medewerker Proefhoofdstuk Colofon Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek 5d coaching-training-advies 02-01-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van 5d coaching-training-advies vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken

taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken November 2011 taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken WARD DE JAGER taken van zzp ers naast de facturabele uren: administratie en juridische zaken Ward de jager,

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie