CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)"

Transcriptie

1 1. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (cöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Prgramma vr de emissie van bligaties ten belpe van eur SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting met wrden gelezen als een inleiding tt het basisprspectus, en elke beslissing m te beleggen in de bligaties dient pas te wrden genmen na raadpleging van het integrale basisprspectus, inclusief alle dcumenten die er dr verwijzing in zijn pgenmen, elk supplement bij het basisprspectus en de geldende definitieve vrwaarden. Als gevlg van de mzetting van de bepalingen van richtlijn 2003/71/EG in elke lidstaat van de Eurpese Ecnmische Ruimte (een "lidstaat") kan er geen burgerlijke aansprakelijkheidsvrdering wrden ingeleid tegen de verantwrdelijke persnen (vlgens de definitie van "persnen verantwrdelijk vr de infrmatie die wrdt verstrekt in het basisprspectus" in een lidstaat) luter p basis van deze samenvatting f elke vertaling van deze samenvatting, tenzij die misleidend, njuist f cntradictrisch is met de andere secties van dit basisprspectus. Als er een aansprakelijkheidsvrdering wrdt ingeleid met betrekking tt de infrmatie in dit basisprspectus bij een rechtbank van een lidstaat, kan de aanklagende partij, vereenkmstig de natinale wetgeving van die lidstaat, verplicht wrden in te staan vr de ksten vr de vertaling van het basisprspectus vóór elke gerechtelijke actie. De termen en uitdrukkingen die wrden gedefinieerd in de sectie "Mdaliteiten van de bligaties" van het basisprspectus zullen dezelfde betekenis hebben in de nderhavige samenvatting. Emittent: Beschrijving van de emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nrd Eurpe ("CFCMNE"). CFCMNE is een cöperatieve venntschap met veranderlijk kapitaal geregeld dr de Franse Cde Mnétaire et Financier, en nderwrpen aan de bepalingen ervan. CFCMNE is de cnsliderende entiteit van de grep Crédit Mutuel Nrd Eurpe ("CMNE"), de derde reginale grep van Crédit Mutuel p basis van balansttaal en aantal klanten. CFCMNE heeft als del de gemeenschappelijke belangen te beheren van de aangeslten lkale kassen en leden, en m de technische en financiële werking van de aangeslten kassen te vergemakkelijken. Ze heeft met name als del: - depsit's van fndsen te ntvangen van alle natuurlijke en rechtspersnen, in het bijznder van de aangeslten kassen, en elke invrdering en betaling te verzekeren vr rekening van zijn depsitarissen, - tussen de aangeslten kassen een clearingmechanisme in te stellen, - aan de aangeslten kassen vrschtten met f znder bijzndere tewijzing te betalen, - wederbeleggingen te den van liquiditeiten f spaartegeden, - de kapitalen te vinden dr middel van leningen, vrschtten f discnt's, emissies van participatiebewijzen f bligatieleningen,

2 2. emissies van cöperatieve beleggingscertificaten, priritaire rentedragende aandelen znder stemrecht nderwrpen aan het stelsel van artikel 11 bis van de Franse wet van 10 september 1947 waarbij de geldelijke vrdelen in een dergelijk geval wrden bepaald dr een beslissing van de Raad van Beheer evenals via elk middel tegelaten dr de vrmelde wet van 1947 en de daarpvlgende teksten, - elke participatie te nemen in alle transacties die rechtstreeks f nrechtstreeks te maken hebben met het del van de venntschap, - en algemener, m zwel vr eigen rekening als vr rekening van de aangeslten kassen alle transacties uit te veren vereenkmstig zijn statuut als kredietinstelling, alle beleggingsdiensten, alle activiteiten als makelaar en tussenpersn inzake verzekeringstransacties. CFCMNE wrdt beheerd dr een Raad van Beheer van 3 tt 18 leden, waarvan meer dan ¾ vertegenwrdigers zijn van de aangeslten kassen, verkzen vr een hernieuwbare peride van drie jaar. Het wrdt geleid dr een directiecmité dat is samengesteld uit zeven werknemers en wrdt vrgezeten dr de algemeen directeur, die ver de ruimste bevegdheden beschikt m de grep CMNE te beheren, in het kader van de strategie die de federale beheerraden hebben uitgestippeld. De grep CMNE is actief in 7 departementen (Aisne, Ardennes, Marne, Nrd, Oise, Pas de Calais en Smme) via een netwerk van 255 verkppunten. De grep CMNE is k aanwezig in België via het netwerk Berepskrediet (BKCP) en in Luxemburg. De grep CMNE telt bijna 1,2 miljen klanten (netwerken in Frankrijk en België), bijna medewerkers en beheerders. De activiteiten van de grep CMNE zijn gestructureerd rnd zes divisies: - Divisie Bankverzekeringen Frankrijk: grepeert de retailbankactiviteiten (krediet, sparen, verzekeringen) vr particulieren, ndernemers, ambachtslui, verenigingen, landbuwers en plaatselijke gemeenschappen. - Divisie Ondernemingen: de divisie Ondernemingen, die wrdt belichaamd dr de Banque Cmmerciale du Marché Nrd Eurpe (BCMNE), cncentreert in zijn 9 gespecialiseerde zakencentra het aanbd van de grep CMNE vr zijn regi inzake krediet en leasing. - Divisie Bankverzekeringen België: de bankactiviteiten van de grep CMNE in België richten zich naar ndernemers en KMO's via het BKCP-netwerk. Divisie Verzekeringen: bestaat uit de structuren van de hlding Nrd Eurpe Assurances (NEA), ACMN Vie vr levensverzekeringen, ACMN IARD vr schadeverzekeringen en Nrd Eurpe Life Luxemburg; deze divisie kan alle verzekeringsprducten ntwikkelen die zijn netwerk van lkale kassen verdeelt, maar k zijn Belgische netwerk en zijn Luxemburgse dchternderneming. Divisie Beheer vr rekening van derden: deze divisie, die vrtaan is samengebracht binnen de hlding "La Française AM", bundelt de

3 3. expertise inzake nrerend ged en effecten. La Française AM heeft een gevarieerde delgrep: van institutinele klanten tt banknetwerken, platfrmen en adviseurs, en ntwikkelt zijn aanbd vr privé- en internatinale klanten. Divisie diensten en diverse activiteiten: deze divisie mvat alle activiteiten die niet nder de strategische activiteiten van de grep vallen. Na eliminatie interne transfers tussen divisies, in duizenden eur Bijdrage aan het NBR Bijdrage aan het BBR Bijdrage aan het Bijdrage aan het gecnslideerde gecnslideerde Bankverzekeringen Frankrijk Bankverzekeringen België Ondernemingen Verzekeringen Beheer vr derden Diverse diensten en activiteiten TO TAAL Het kapitaal van CFCMNE wrdt vlledig aangehuden dr de aangeslten lkale kassen. Per 31 december 2011 bedreg het 289,5 miljen eur. Gecnslideerde rekeningen IFRS: Balans Verschil 31/12/ /12/ 2010 (in miljen eur) 2011/2010 Balansttaal ,17 Eigen vermgen - aandeel van de grep ,83 Geplaatst kapitaal ,24 Eigen vermgen Bazel II ,93 Tier 1-slvabiliteitsrati Bazel II 16,94% 18,67% NVT Resultatenrekening Verschil 31/12/ /12/2010 (in miljen eur) 2011/2010 Nettbankresultaat ,09% Brutbedrijfsresultaat ,66% Kstprijs van het risic (*) ,00% Explitatiecëfficiënt (%) 78,2% 72,1% NVT Resultaat vóór belastingen Belastingen ver het resultaat en minderheidsbelangen Nettresultaat - grepsaandeel ,05% ,11% ,90% (*) Kstprijs van het risic per divisie

4 4. Bankverzekeringen Frankrijk - 15,4-12,0 Bankverzekeringen België - 2,2-9,2 Onderneming - 3,4-5,3 Verzekeringen (**) - 10,3 - Beheer rekeningen van derden 0,0-0,2 Diverse activiteiten - 0,0 1,4 Ttaal - 31,3-25,3 (**) De prvisie vr waardevermindering p de Griekse effecten bedraagt 56,9 M, vóór impact van de uitgestelde winstdeelname (verzekering), fwel een gemiddelde vet van 72%. In kstprijs van het risic wrdt ze weergegeven na aftrek van de uitgestelde winstdeelname van de verzekerden ( last vr de maatschappijen). Infrmatie in verband met de Crédit Mutuel en de Cnfédératin Natinale du Crédit Mutuel In de eerste graad van de structuur van Crédit Mutuel vrmen de lkale kassen, de cöperatieve venntschappen met veranderlijk kapitaal, de basis. Het zijn kredietinstellingen vlgens de Franse bankwet waarvan het kapitaal wrdt aangehuden dr de vennten, die tegelijk huders van deelbewijzen en klanten zijn. De financieel autnme lkale kassen innen spaargeld, verdelen kredieten en bieden alle financiële diensten aan. De meeste beslissingen betreffende de klanten wrden p dit niveau genmen. Elke lkale kas heeft een Raad van Beheer en/f een Raad van Tezicht, die bestaat uit vrijwillige leden die dr de vennten tijdens de algemene vergadering wrden verkzen vlgens de regel: één persn, één stem. Op het tweede niveau van Crédit Mutuel mvatten de reginale grepen elk een reginale federatie en een federale kas. Het is het geval vr Fédératin du Crédit Mutuel Nrd Eurpe en de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nrd Eurpe. Vr bepaalde federaties kan de kas interfederaal zijn, zals het geval is vr de federaties Centre Est Eurpe, Ile-de-France, Sud-Est, Savie-Mnt Blanc, Midi-Atlantique, Centre, Nrmandie, Lire Atlantique en Centre Ouest, Crédit Mutuel Méditerranéen et Dauphiné-Vivarais en vr de federaties van Bretagne, Massif-Central en Sud-Ouest. De lkale kassen en de federale kas, waarvan ze aandeelhuder zijn, zijn aangeslten bij hun federatie. De reginale federatie, het strategische en cntrlergaan, vertegenwrdigt Crédit Mutuel in zijn regi. De federale kas staat in vr de financiële functies zals het beheer van de liquiditeiten, evenals het verschaffen van technische en infrmaticadiensten. De federatie en de federale kas wrden beheerd dr raden die wrden verkzen dr de lkale kassen.

5 5. Bij de achttien reginale federaties kmt ng de Fédératin du Crédit Mutuel Agricle et Rural (CMAR), die natinaal actief is in de landbuwsectr. Op het derde niveau vinden we de Caisse Centrale de Crédit Mutuel en de Cnfédératin Natinale. De Cnfédératin natinale - die de juridische vrm van een vereniging heeft - is het centrale rgaan van het netwerk in de zin van de Franse Cde mnétaire et financier. De 19 federaties en de Caisse centrale du Crédit Mutuel zijn daarbij aangeslten. De Cnfédératin natinale vertegenwrdigt Crédit Mutuel bij de verheid. Ze verdedigt en prmt zijn belangen. Ze is belast met de gede werking van de instellingen die erbij zijn aangesltenen en cntrleert de reginale grepen. Ze waarbrgt de chesie van het netwerk, cördineert de ntwikkeling ervan en biedt diensten van algemeen belang aan. De centrale kas, een natinale financiële instelling, beheert de liquiditeit van de reginale grepen en rganiseert de financiële slidariteit van Crédit Mutuel. Het kapitaal wrdt aangehuden dr alle federale kassen. Zie het jaarverslag ver de grep Crédit Mutuel, dat beschikbaar is p de website Bemiddelende agenten: Beschrijving van het prgramma: Maximumbedrag van het prgramma: De emittent zal p elk genblik bemiddelende agenten kunnen aanstellen vr een f meer schijven. Elke verwijzing in het nderhavige basisprspectus naar de "bemiddelende agenten" delt p elke persn die vr een f meer schijven als bemiddelend agent is aangesteld. Prgramma vr de emissie van bligaties eur f de tegenwaarde ervan in andere valuta's Gebruik van de fndsen: Financieel agent en hfdbetaalagent: Rekenagent: Emissiemethde: Behudens andersluidend beding in de definitieve vrwaarden is de nett-pbrengst van de bligatie-emissie bestemd m te vrzien in de financieringsbeheften van de activiteit van de emittent. CFCMNE in zijn hedanigheid van financieel agent en betaalagent, behudens andersluidend beding in de definitieve vrwaarden. Zals vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden De bligaties zullen wrden uitgegeven in het kader van gegrepeerde f niet-gegrepeerde emissies. De emittent en de desbetreffende bemiddelende agent(en) zullen p het mment van de uitgifte de specifieke mdaliteiten bepalen vr elke schijf. Deze zullen wrden vermeld in de definitieve vrwaarden. Vrm van de bligaties: De bligaties zullen wrden uitgegeven in de vrm van gedematerialiseerde bligaties en zullen, naar geddunken van de emittent, kunnen wrden uitgegeven aan tnder f p naam en, in dat laatste geval, naar geddunken van de desbetreffende huder, fwel

6 6. zuiver p naam, fwel beheerd p naam. Er zal geen enkel dcument wrden uitgegeven dat de eigendm van de bligaties materialiseert en de bligaties vertegenwrdigt. Vervaldag: Valuta's: Nminale waarde: Pririteit van de bligaties: Behud van de pririteit van de bligaties: Gevallen van vervregde invrderbaarheid: Terugbetalingsbedrag: Optinele terugbetaling: De bligaties zullen elke vervaldag hebben die kan wrden aangegeven in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties en betalingen in verband met de bligaties kunnen wrden uitgedrukt in alle valuta's. De bligaties zullen de nminale waarde hebben die is vrzien in de geldende definitieve vrwaarden, met dien verstande dat de nminale waarde van de bligaties lager kan zijn dan eur. De bligaties zullen rechtstreekse, nvrwaardelijke en niet achtergestelde verbintenissen znder waarbrg van de emittent zijn (nder vrbehud van artikel 4 van de Mdaliteiten van de bligaties) die nderling dezelfde priiriteit zullen hebben en (nder vrbehud van de wettelijk verplichte uitznderingen van het Franse recht) dezelfde pririteit als alle andere huidige f tekmstige, nietachtergestelde schulden en garanties znder waarbrgen van de emittent. De mdaliteiten van de bligaties bevatten een clausule vr het behud van de pririteit van de bligaties, zals uitveriger wrdt beschreven in artikel 4 "Mdaliteiten van de bligaties - Behud van de pririteit van de bligaties". De mdaliteiten van de bligaties zullen gevallen van vervregde invrderbaarheid mvatten, zals uitveriger wrdt beschreven in artikel 9 "Mdaliteiten van de bligaties - Gevallen van vervregde invrderbaarheid" in geval van wanbetaling van de emittent, het nietnakmen van zijn verplichtingen dr de emittent f cllectieve prcedure f elke andere beschermende maatregel van de emittent. Zie artikel 9 "Mdaliteiten van de bligaties - Gevallen van vervregde invrderbaarheid". De desbetreffende definitieve vrwaarden zullen de berekeningsbasis definiêren vr de verschuldigde terugbetalingsbedragen. De desbetreffende definitieve vrwaarden zullen aangeven f de bligaties vervregd kunnen wrden terugbetaald naar geddunken van de emittent en/f de huders en, als dat het geval is, de geldende mdaliteiten vr die terugbetaling. Gespreide terugbetaling: De definitieve vrwaarden betreffende de bligaties die terugbetaalbaar zijn in twee f meer strtingen, zullen de data vermelden waarp die bligaties zullen kunnen wrden terugbetaald evenals de terug te betalen bedragen. Vervregde terugbetaling: Brnbelasting: Renteperides en rentevet: Zie artikel 6 "Mdaliteiten van de bligaties - terugbetaling, aankp en pties" Zie het hfdstuk "Fiscaliteit" Vr elke strk zullen de duur van de renteperides van de bligaties, de geldende rentevet evenals de berekeningswijze kunnen variëren f

7 7. identiek blijven, naargelang het geval. De bligaties zullen een maximumrentevet, een minimumrentevet f allebei kunnen hebben. De bligaties zullen verschillende renteveten kunnen hebben in de lp van dezelfde renteperide dr het gebruik van perides van pgelpen interesten. Al deze infrmatie zal vermeld staan in de desbetreffende definitieve vrwaarden. Vastrentende bligaties: Obligaties met variabele rente: Nulcupnbligaties: Geïndexeerde bligaties: De interesten p vastrentende bligaties zullen achteraf betaalbaar zijn p de datum f de data vr elk jaar die wrden vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties met variabele rentevet zullen rente dragen tegen een vet die vr elke strk wrdt bepaald dr verwijzing naar de desbetreffende definitieve vrwaarden. De nulcupnbligaties zullen kunnen wrden uitgegeven a pari f nder pari en zullen geen rente dragen. De hfdsm en/f de interesten van de bligaties zullen kunnen wrden geïndexeerd p verschillende types nderliggende waarden, zals hierna vermeld. Het rendement en/f het terugbetalingsbedrag van deze bligaties zal bijgevlg variëren p basis van het rendement van deze nderliggende waarde en de indexeringsfrmule die wrdt vermeld in de definitieve vrwaarden, zals aangegeven in de technische bijlage. Dat rendement kan negatief zijn. De mdaliteiten van de desbetreffende bligaties zullen de gebeurtenissen vrzien die invled hebben p de nderliggende waarde en die zullen leiden tt aanpassingen van de bligaties en de mdaliteiten van deze aanpassingen. Op een index geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfdsm f interesten) p de p een index geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer indexen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op een aandeel geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p een aandeel geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer aandelen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. De p aandeel geïndexeerde bligaties kunnen k vrzien in de terugbetaling dr fysieke levering van de nderliggende waarde. Op de inflatie geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p de inflatie geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer inflatie-indexen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op een fnds geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p een fnds geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar de interesten, deelbewijzen f aandelen in een fnds f een krf van fndsen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op fndsen geïndexeerde bligaties kunnen k vrzien in de terugbetaling dr fysieke levering van de nderliggende waarde. Andere bligaties: De mdaliteiten van elk ander type bligaties dat de emittent en elke bemiddelende agent zuden vereenkmen m uit te geven in het kader van het nderhavige prgramma zullen wrden gedetailleerd in de

8 8. desbetreffende definitieve vrwaarden. Geldend recht: Clearingsystemen: Creatie van de bligaties: Uitgifteprijs: Ntering en telating tt de handel: Aanbd aan het publiek: Verkpbeperkingen: Risicfactren in verband met de emittent en zijn activiteit: Frans recht Eurclear France in de hedanigheid van centraal bewaarhuder en/f elk ander clearingsysteem dat de emittent, de financieel agent en de desbetreffende bemiddelende agent in nderling verleg aanstellen. De bekhudkundige brief vr elke schijf bligaties met bij Eurclear France in zijn hedanigheid van centraal bewaarhuder wrden gedepneerd ten minste één (1) werkdag in Parijs vóór de datum waarp deze schijf wrdt uitgegeven. De bligaties zullen kunnen wrden uitgegeven a pari, nder pari f met een emissiepremie. De emissieprijs van de bligaties met gefractineerde vrijgave die zuden kunnen wrden uitgegeven, zullen verschuldigd zijn in twee f meer strtingen. De bligaties zullen kunnen wrden tegelaten tt de handel p Eurnext Parijs en/f elke andere gereglementeerde markt en/f elke niet-gereglementeerde markt, zals vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties zullen kunnen wrden aangebden aan het publiek in elke lidstaat van de EER waarin het prspectus is uitgegeven p vrwaarde dat de geldende definitieve vrwaarden dat vrzien en cnfrm de geldende wetten en reglementen. Er bestaan beperkingen betreffende het aanbd en de verkp van de bligaties, evenals de verspreiding van de aanbiedingsdcumenten in verschillende landen. Zie het hfdstuk "Inschrijving en verkp". In het kader van het aanbd en de verkp van een bepaalde schijf kunnen verkpbeperkingen wrden pgelegd, die dan zullen wrden vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. Bepaalde risic's kunnen een invled hebben p de capaciteit van de emittent m zijn verplichtingen na te kmen in verband met bligaties die wrden uitgegeven in het kader van het prgramma. Deze factren wrden beschreven in de sectie "Risicfactren" en mvatten met name: Het liquiditeitsrisic: dit is het risic dat de emittent geen tegang meer zu hebben tt de middelen van de financiële markten f te maken zu krijgen met een stijging van de kstprijs van deze middelen, wat een zware bedreiging zu kunnen vrmen vr het evenwicht van zijn explitatierekening. Het renterisic: dit is het risic van renteschmmelingen znder gepaste maatregelen f afdekking, in het financiële beheer van de balans. Het tegenpartijrisic: dit is het risic dat een tegenpartij geheel f gedeeltelijk niet in staat is zijn terugbetalingsverplichtingen na te kmen p de eindvervaldag van een lening f een schuldeffect, f interesten te betalen gedurende de levensduur van deze lening f van dat schuldeffect. Het marktrisic: dit is het risic van een heel grte variatie in de waarde van een aangehuden actief. Het peratinele risic: dit is het risic van juridische f technische

9 9. Risicfactren in verband met de bligaties: aard, inherent aan de uitefening van de activiteit van de emittent. Het wisselrisic: dit duidt p het risic van kersvariaties tussen twee munten die, bij afwezigheid van een gepaste dekking, tt verliezen kunnen leiden. Evenals de risic's gekppeld aan juridische geschillen. Bepaalde risic's zijn essentieel m de marktrisic's te bepalen die verbnden zijn aan de bligaties die wrden uitgegeven in het kader van het prgramma. Deze factren wrden beschreven in de sectie "Risicfactren" en mvatten met name: Het kan zijn dat de bligaties niet vr alle beleggers een pprtune belegging vrmen Elke belegger met de pprtuniteit van een belegging in de bligaties inschatten in het licht van zijn persnlijke situatie, met name mdat de bligaties cmplexe financiële effecten zijn. Risic's in verband met de structuur van een bijzndere bligatieemissie Een aantal bligaties die kunnen wrden uitgegeven in het kader van het prgramma, met name bligaties die vervregd kunnen wrden terugbetaald p het initiatief van de emittent, bligaties met variabele rentevet, vastrentende bligaties, bligaties met nulcupn, bligaties waarvan het kapitaal niet is gewaarbrgd p de eindvervaldag f geïndexeerde bligaties, kunnen kenmerken hebben die bijzndere risic's inhuden vr de beleggers. In het bijznder is in bepaalde mstandigheden de terugbetaling van het vlledige kapitaal van de bligaties niet gewaarbrgd, wat vr de huders een gedeeltelijk f zelfs vlledig verlies van het rsprnkelijk belegde kapitaal kan inhuden. Risic's in verband met de bligaties in het algemeen Marktrisic's Risic's van wijziging, afstand f vervanging van de mdaliteiten van de bligaties dr een beslissing van de vergadering van bligatiehuders waaraan de huders die niet aanwezig waren p de stemming f niet instemmen met de meerderheid, gebnden zijn. Risic's in verband met een wetswijziging De bligaties wrden geregeld dr de Franse wet p de datum van het basisprspectus. Er kan geen enkele garantie wrden gegeven met betrekking tt de gevlgen van een gerechtelijke beslissing f een wijziging van de wetgeving na de datum van het basisprspectus. Risic's in verband met de fiscaliteit (met inbegrip van de wijzigingen betreffende de Eurpese spaarrichtlijn) De ptentiële kpers en verkpers van bligaties meten rekening huden met het feit dat zij taksen f andere belastingen f gelijkaardige rechten verschuldigd kunnen zijn in tepassing van de wetten en praktijken van de staat waar de bligaties naar wrden vergemaakt. Risic's gekppeld aan de marktwaarde van de bligaties De marktwaarde van de bligaties kan met name wrden

10 10. beïnvled dr de kredietwaardigheid van de emittent. Risic's gekppeld aan de liquiditeit en de handel p de secundaire markt De bligaties kunnen mgelijk geen handelsmarkt hebben die begint bij hun emissie, en zelfs als zich een secundaire markt ntwikkelt, is het mgelijk dat die niet liquide is. Z zuden de beleggers niet in staat kunnen zijn hun bligaties makkelijk te verkpen f ver te dragen tegen een prijs die hen een rendement bezrgt dat vergelijkbaar is met dat van gelijkaardige prducten waarvr zich een secundaire markt heeft ntwikkeld. Risic's gekppeld aan de wisselkers en wisselkerscntrle Beleggers die hun financiële activiteiten vrnamelijk uitveren in een andere munteenheid dan die waarin de bligaties zijn uitgegeven, lpen een risic gekppeld aan de mzetting van de valuta's. Risic's gekppeld aan de kredietratings De rating van bligaties weerspiegelt niet ndzakelijk het ptentiële effect van alle risic's die zijn gekppeld aan de bligaties, nch alle andere factren die een invled kunnen hebben p de waarde van de bligaties. Risic's gekppeld aan een nderliggende waarde Risic's gekppeld aan de bltstelling aan de nderliggende waarde De bligaties gekppeld aan een nderliggende waarde mvatten een bltstelling aan een f meer indexen, aandelen, inflatieindexen f fndsen (elk "nderliggende waarde" genemd). Z'n bligatie kan een gelijkaardig f grter risic inhuden (met name in geval van hefbmeffect) dan een rechtstreekse belegging in de nderliggende waarde. Beschikbare infrmatie: Specifieke risic's gekppeld aan de aard van de nderliggende waarde Elke nderliggende waarde mvat risic's die er eigen aan zijn en die de huder van de bligaties bltstellen aan een geheel f gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Z zal bijvrbeeld een bligatie gekppeld aan een aandeel f een fnds zijn rendement f zijn terugbetalingsbedrag zien fluctueren p basis van de ntwikkeling van de kers f de prijs van deze nderliggende waarde. Deze specifieke risic's kunnen bvendien gekppeld zijn aan een buitengewne gebeurtenis die een invled heeft p de nderliggende waarde. De beleggers meten de risic's begrijpen die een invled kunnen hebben p de desbetreffende nderliggende waarde alvrens ze in een geïndexeerd effect beleggen. Zlang er bligaties in mlp zijn in het kader van het prgramma zullen er exemplaren van de dcumenten in verband met de emittent, dit basisprspectus, de definitieve vrwaarden van de bligaties tegelaten tt de handel p een gereglementeerde markt van de EER f aangebden aan het publiek in de beide gevallen vereenkmstig de prspectusrichtlijn, en in vrkmend geval, het berekeningscntract en

11 het cntract vr de financiële dienstverleiding in verband met de schijf in kwestie, vanaf het mment van publicatie tijdens de gebruikelijke kantruren p elke weekdag (met uitzndering van zaterdagen, zndagen en feestdagen) verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de emittent en de aangestelde kantren van de betaalagenten. Bvendien zullen het nderhavige basisprspectus evenals elke bijlage bij het basisprspectus en de definitieve vrwaarden van de bligaties die zijn tegelaten tt de handel p een gereglementeerde markt van de EER f die wrden aangebden aan het publiek in de twee gevallen cnfrm de prspectusrichtlijn, wrden gepubliceerd p de websites van (i) de AMF (www.amf-france.rg) en (ii) de emittent (www.cmne.fr). 11.

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BROCHURE AANGEBODEN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJZONDERE RISICO S EN AARD VAN DE BELANGRIJKSTE FINANCIËLE INSTRUMENTEN In vereenstemming met de MiFID-richtlijn begt deze sectie u algemene inlichtingen te

Nadere informatie

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007.

Deze financiële informatiefiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 1 januari 2007. Type levensverzekering Levensverzekering verbnden met beleggingsfndsen van tak 23 (znder kapitaalbescherming).*. Waarbrgen Het kapitaal bij leven f verlijden p een gegeven mment kmt vereen met de reserve

Nadere informatie

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE

ARCONA PROPERTY FUND N.V. - Q&A CLAIMEMISSIE NIET BESTEMD VOOR GEHELE OF GEDEELTELIJKE, RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE OPENBAARMAKING, VERSPREIDING OF PUBLICATIE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF EEN ANDERE JURISDICTIE WAAR

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS (de Bevek ) Een Luxemburgse Beleggingsvenntschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 25 maart

Nadere informatie

2. Algemene toekenningsvoorwaarden

2. Algemene toekenningsvoorwaarden Tekenningsvrwaarden Cöperantenbnussen 2017 1. Definities 1.1 Crelan: De bank Crelan is een federatie van kredietinstellingen bestaande uit de NV Crelan en de CVBA CrelanC. Haar zetel is gevestigd te Sylvain

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

DVV LIFE INVEST DYNAMIC

DVV LIFE INVEST DYNAMIC DVV LIFE INVEST DYNAMIC Type levensverzekering Een Tak23 levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekppeld is aan interne beleggingsfndsen Waarbrgen Hfdwaarbrg bij leven: de waarde

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 4 Beleggingsproducten Eindtermen

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Module 4 Beleggingsproducten Eindtermen Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten Mdule 4 Beleggingsprducten DEEL 1 DE FINANCIËLE MARKTEN EN HET MONETAIR BELEID 1. De fundamenten van de marktecnmie 2. De verschillende financiële markten 3.

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/ vr meer infrmatie. Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl

Algemene Voorwaarden Taximetkorting.nl Algemene Vrwaarden Taximetkrting.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 3 - Toepasselijkheid Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Informatie over 'Kosten en Lasten'

Informatie over 'Kosten en Lasten' NEWSFLASH VOOR TUSSENPERSONEN 22 september 2017 Infrmatie ver 'Ksten en Lasten' Het reglement Ksten en Lasten van de FSMA geldt vr wie in België diensten van verzekeringsbemiddeling aanbiedt. Het reglement

Nadere informatie

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD)

DEEL V: Tussenpersonen en distributie in België - Samenvatting (GD) DEEL V: Tussenpersnen en distributie in België - Samenvatting (GD) Hfdstuk I: Eurpese achtergrnd - Praktische en wettelijke verschillen inzake activiteiten (verzekerings)tussenpersnen A. Eurpese richtlijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Veilige Kluizen.com. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Veilige Kluizen.cm Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 -

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave:

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND. Inhoudsopgave: ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN OP AFSTAND Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de nderneming Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur i4dessertwijn Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland

Algemene Voorwaarden Beefer Nederland Algemene Vrwaarden Beefer Nederland Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

vaak jarenlange dienstverlening

vaak jarenlange dienstverlening INFORMATIE DOCUMENT Beste geïnteresseerde, Future4prfits is een bedrijf dat unieke trendvlgende systemen heeft ntwikkeld die zeer winstgevende aan- en verkp signalen genereren vr diverse beurzen (.a. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 Herrepingsrecht

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden voor leden Stichting WebwinkelKeur. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden vr leden Stichting WebwinkelKeur Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voor de levering van diensten Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Algemene Vrwaarden Thuiswinkel vr de levering van diensten Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl)

Algemene Voorwaarden Home Security Twente (homesecuritytwente.nl & homesecurity-twente.nl) Hme Security Twente [ klantenservice@hmesecuritytwente.nl ] Pagina 1 van 7 Algemene Vrwaarden Hme Security Twente (hmesecuritytwente.nl & hmesecurity-twente.nl) Hebt u vragen m.b.t. deze algemene vrwaarden?

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur.

Deze Algemene Voorwaarden lief! lifestyle zijn tot stand gekomen in overleg met Webwinkel Keur. Algemene Vrwaarden Nva baby- en kinderkleding Deze Algemene Vrwaarden lief! lifestyle zijn tt stand gekmen in verleg met Webwinkel Keur. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee

1.6 Is de onderneming in het bezit van een Wft-vergunning. Zo ja, graag hieronder de gegevens invullen. ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Assurantietussenpersn 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Is de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond

Wij hanteren dezelfde algemene voorwaarde als de Nederlandse thuiswinkel organisatie die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond Vrwaarden Wij hanteren dezelfde algemene vrwaarde als de Nederlandse thuiswinkel rganisatie die tt stand zijn gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd Artikel 1 - Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl

Algemene Voorwaarden Sportvoedingsschema.nl Algemene Vrwaarden Sprtvedingsschema.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages)

Guidelines. over de sector van ondernemingen die banden verkopen en plaatsen (bandencentrales en garages) Guidelines ver de sectr van ndernemingen die banden verkpen en plaatsen (bandencentrales en garages) In verleg met de berepsrganisatie FEDERTYRE heeft de FOD Ecnmie beslist m aanbevelingen te geven ver

Nadere informatie