CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (coöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal)"

Transcriptie

1 1. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE (cöperatieve kredietmaatschappij met veranderlijk kapitaal) Prgramma vr de emissie van bligaties ten belpe van eur SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting met wrden gelezen als een inleiding tt het basisprspectus, en elke beslissing m te beleggen in de bligaties dient pas te wrden genmen na raadpleging van het integrale basisprspectus, inclusief alle dcumenten die er dr verwijzing in zijn pgenmen, elk supplement bij het basisprspectus en de geldende definitieve vrwaarden. Als gevlg van de mzetting van de bepalingen van richtlijn 2003/71/EG in elke lidstaat van de Eurpese Ecnmische Ruimte (een "lidstaat") kan er geen burgerlijke aansprakelijkheidsvrdering wrden ingeleid tegen de verantwrdelijke persnen (vlgens de definitie van "persnen verantwrdelijk vr de infrmatie die wrdt verstrekt in het basisprspectus" in een lidstaat) luter p basis van deze samenvatting f elke vertaling van deze samenvatting, tenzij die misleidend, njuist f cntradictrisch is met de andere secties van dit basisprspectus. Als er een aansprakelijkheidsvrdering wrdt ingeleid met betrekking tt de infrmatie in dit basisprspectus bij een rechtbank van een lidstaat, kan de aanklagende partij, vereenkmstig de natinale wetgeving van die lidstaat, verplicht wrden in te staan vr de ksten vr de vertaling van het basisprspectus vóór elke gerechtelijke actie. De termen en uitdrukkingen die wrden gedefinieerd in de sectie "Mdaliteiten van de bligaties" van het basisprspectus zullen dezelfde betekenis hebben in de nderhavige samenvatting. Emittent: Beschrijving van de emittent: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nrd Eurpe ("CFCMNE"). CFCMNE is een cöperatieve venntschap met veranderlijk kapitaal geregeld dr de Franse Cde Mnétaire et Financier, en nderwrpen aan de bepalingen ervan. CFCMNE is de cnsliderende entiteit van de grep Crédit Mutuel Nrd Eurpe ("CMNE"), de derde reginale grep van Crédit Mutuel p basis van balansttaal en aantal klanten. CFCMNE heeft als del de gemeenschappelijke belangen te beheren van de aangeslten lkale kassen en leden, en m de technische en financiële werking van de aangeslten kassen te vergemakkelijken. Ze heeft met name als del: - depsit's van fndsen te ntvangen van alle natuurlijke en rechtspersnen, in het bijznder van de aangeslten kassen, en elke invrdering en betaling te verzekeren vr rekening van zijn depsitarissen, - tussen de aangeslten kassen een clearingmechanisme in te stellen, - aan de aangeslten kassen vrschtten met f znder bijzndere tewijzing te betalen, - wederbeleggingen te den van liquiditeiten f spaartegeden, - de kapitalen te vinden dr middel van leningen, vrschtten f discnt's, emissies van participatiebewijzen f bligatieleningen,

2 2. emissies van cöperatieve beleggingscertificaten, priritaire rentedragende aandelen znder stemrecht nderwrpen aan het stelsel van artikel 11 bis van de Franse wet van 10 september 1947 waarbij de geldelijke vrdelen in een dergelijk geval wrden bepaald dr een beslissing van de Raad van Beheer evenals via elk middel tegelaten dr de vrmelde wet van 1947 en de daarpvlgende teksten, - elke participatie te nemen in alle transacties die rechtstreeks f nrechtstreeks te maken hebben met het del van de venntschap, - en algemener, m zwel vr eigen rekening als vr rekening van de aangeslten kassen alle transacties uit te veren vereenkmstig zijn statuut als kredietinstelling, alle beleggingsdiensten, alle activiteiten als makelaar en tussenpersn inzake verzekeringstransacties. CFCMNE wrdt beheerd dr een Raad van Beheer van 3 tt 18 leden, waarvan meer dan ¾ vertegenwrdigers zijn van de aangeslten kassen, verkzen vr een hernieuwbare peride van drie jaar. Het wrdt geleid dr een directiecmité dat is samengesteld uit zeven werknemers en wrdt vrgezeten dr de algemeen directeur, die ver de ruimste bevegdheden beschikt m de grep CMNE te beheren, in het kader van de strategie die de federale beheerraden hebben uitgestippeld. De grep CMNE is actief in 7 departementen (Aisne, Ardennes, Marne, Nrd, Oise, Pas de Calais en Smme) via een netwerk van 255 verkppunten. De grep CMNE is k aanwezig in België via het netwerk Berepskrediet (BKCP) en in Luxemburg. De grep CMNE telt bijna 1,2 miljen klanten (netwerken in Frankrijk en België), bijna medewerkers en beheerders. De activiteiten van de grep CMNE zijn gestructureerd rnd zes divisies: - Divisie Bankverzekeringen Frankrijk: grepeert de retailbankactiviteiten (krediet, sparen, verzekeringen) vr particulieren, ndernemers, ambachtslui, verenigingen, landbuwers en plaatselijke gemeenschappen. - Divisie Ondernemingen: de divisie Ondernemingen, die wrdt belichaamd dr de Banque Cmmerciale du Marché Nrd Eurpe (BCMNE), cncentreert in zijn 9 gespecialiseerde zakencentra het aanbd van de grep CMNE vr zijn regi inzake krediet en leasing. - Divisie Bankverzekeringen België: de bankactiviteiten van de grep CMNE in België richten zich naar ndernemers en KMO's via het BKCP-netwerk. Divisie Verzekeringen: bestaat uit de structuren van de hlding Nrd Eurpe Assurances (NEA), ACMN Vie vr levensverzekeringen, ACMN IARD vr schadeverzekeringen en Nrd Eurpe Life Luxemburg; deze divisie kan alle verzekeringsprducten ntwikkelen die zijn netwerk van lkale kassen verdeelt, maar k zijn Belgische netwerk en zijn Luxemburgse dchternderneming. Divisie Beheer vr rekening van derden: deze divisie, die vrtaan is samengebracht binnen de hlding "La Française AM", bundelt de

3 3. expertise inzake nrerend ged en effecten. La Française AM heeft een gevarieerde delgrep: van institutinele klanten tt banknetwerken, platfrmen en adviseurs, en ntwikkelt zijn aanbd vr privé- en internatinale klanten. Divisie diensten en diverse activiteiten: deze divisie mvat alle activiteiten die niet nder de strategische activiteiten van de grep vallen. Na eliminatie interne transfers tussen divisies, in duizenden eur Bijdrage aan het NBR Bijdrage aan het BBR Bijdrage aan het Bijdrage aan het gecnslideerde gecnslideerde Bankverzekeringen Frankrijk Bankverzekeringen België Ondernemingen Verzekeringen Beheer vr derden Diverse diensten en activiteiten TO TAAL Het kapitaal van CFCMNE wrdt vlledig aangehuden dr de aangeslten lkale kassen. Per 31 december 2011 bedreg het 289,5 miljen eur. Gecnslideerde rekeningen IFRS: Balans Verschil 31/12/ /12/ 2010 (in miljen eur) 2011/2010 Balansttaal ,17 Eigen vermgen - aandeel van de grep ,83 Geplaatst kapitaal ,24 Eigen vermgen Bazel II ,93 Tier 1-slvabiliteitsrati Bazel II 16,94% 18,67% NVT Resultatenrekening Verschil 31/12/ /12/2010 (in miljen eur) 2011/2010 Nettbankresultaat ,09% Brutbedrijfsresultaat ,66% Kstprijs van het risic (*) ,00% Explitatiecëfficiënt (%) 78,2% 72,1% NVT Resultaat vóór belastingen Belastingen ver het resultaat en minderheidsbelangen Nettresultaat - grepsaandeel ,05% ,11% ,90% (*) Kstprijs van het risic per divisie

4 4. Bankverzekeringen Frankrijk - 15,4-12,0 Bankverzekeringen België - 2,2-9,2 Onderneming - 3,4-5,3 Verzekeringen (**) - 10,3 - Beheer rekeningen van derden 0,0-0,2 Diverse activiteiten - 0,0 1,4 Ttaal - 31,3-25,3 (**) De prvisie vr waardevermindering p de Griekse effecten bedraagt 56,9 M, vóór impact van de uitgestelde winstdeelname (verzekering), fwel een gemiddelde vet van 72%. In kstprijs van het risic wrdt ze weergegeven na aftrek van de uitgestelde winstdeelname van de verzekerden ( last vr de maatschappijen). Infrmatie in verband met de Crédit Mutuel en de Cnfédératin Natinale du Crédit Mutuel In de eerste graad van de structuur van Crédit Mutuel vrmen de lkale kassen, de cöperatieve venntschappen met veranderlijk kapitaal, de basis. Het zijn kredietinstellingen vlgens de Franse bankwet waarvan het kapitaal wrdt aangehuden dr de vennten, die tegelijk huders van deelbewijzen en klanten zijn. De financieel autnme lkale kassen innen spaargeld, verdelen kredieten en bieden alle financiële diensten aan. De meeste beslissingen betreffende de klanten wrden p dit niveau genmen. Elke lkale kas heeft een Raad van Beheer en/f een Raad van Tezicht, die bestaat uit vrijwillige leden die dr de vennten tijdens de algemene vergadering wrden verkzen vlgens de regel: één persn, één stem. Op het tweede niveau van Crédit Mutuel mvatten de reginale grepen elk een reginale federatie en een federale kas. Het is het geval vr Fédératin du Crédit Mutuel Nrd Eurpe en de Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nrd Eurpe. Vr bepaalde federaties kan de kas interfederaal zijn, zals het geval is vr de federaties Centre Est Eurpe, Ile-de-France, Sud-Est, Savie-Mnt Blanc, Midi-Atlantique, Centre, Nrmandie, Lire Atlantique en Centre Ouest, Crédit Mutuel Méditerranéen et Dauphiné-Vivarais en vr de federaties van Bretagne, Massif-Central en Sud-Ouest. De lkale kassen en de federale kas, waarvan ze aandeelhuder zijn, zijn aangeslten bij hun federatie. De reginale federatie, het strategische en cntrlergaan, vertegenwrdigt Crédit Mutuel in zijn regi. De federale kas staat in vr de financiële functies zals het beheer van de liquiditeiten, evenals het verschaffen van technische en infrmaticadiensten. De federatie en de federale kas wrden beheerd dr raden die wrden verkzen dr de lkale kassen.

5 5. Bij de achttien reginale federaties kmt ng de Fédératin du Crédit Mutuel Agricle et Rural (CMAR), die natinaal actief is in de landbuwsectr. Op het derde niveau vinden we de Caisse Centrale de Crédit Mutuel en de Cnfédératin Natinale. De Cnfédératin natinale - die de juridische vrm van een vereniging heeft - is het centrale rgaan van het netwerk in de zin van de Franse Cde mnétaire et financier. De 19 federaties en de Caisse centrale du Crédit Mutuel zijn daarbij aangeslten. De Cnfédératin natinale vertegenwrdigt Crédit Mutuel bij de verheid. Ze verdedigt en prmt zijn belangen. Ze is belast met de gede werking van de instellingen die erbij zijn aangesltenen en cntrleert de reginale grepen. Ze waarbrgt de chesie van het netwerk, cördineert de ntwikkeling ervan en biedt diensten van algemeen belang aan. De centrale kas, een natinale financiële instelling, beheert de liquiditeit van de reginale grepen en rganiseert de financiële slidariteit van Crédit Mutuel. Het kapitaal wrdt aangehuden dr alle federale kassen. Zie het jaarverslag ver de grep Crédit Mutuel, dat beschikbaar is p de website Bemiddelende agenten: Beschrijving van het prgramma: Maximumbedrag van het prgramma: De emittent zal p elk genblik bemiddelende agenten kunnen aanstellen vr een f meer schijven. Elke verwijzing in het nderhavige basisprspectus naar de "bemiddelende agenten" delt p elke persn die vr een f meer schijven als bemiddelend agent is aangesteld. Prgramma vr de emissie van bligaties eur f de tegenwaarde ervan in andere valuta's Gebruik van de fndsen: Financieel agent en hfdbetaalagent: Rekenagent: Emissiemethde: Behudens andersluidend beding in de definitieve vrwaarden is de nett-pbrengst van de bligatie-emissie bestemd m te vrzien in de financieringsbeheften van de activiteit van de emittent. CFCMNE in zijn hedanigheid van financieel agent en betaalagent, behudens andersluidend beding in de definitieve vrwaarden. Zals vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden De bligaties zullen wrden uitgegeven in het kader van gegrepeerde f niet-gegrepeerde emissies. De emittent en de desbetreffende bemiddelende agent(en) zullen p het mment van de uitgifte de specifieke mdaliteiten bepalen vr elke schijf. Deze zullen wrden vermeld in de definitieve vrwaarden. Vrm van de bligaties: De bligaties zullen wrden uitgegeven in de vrm van gedematerialiseerde bligaties en zullen, naar geddunken van de emittent, kunnen wrden uitgegeven aan tnder f p naam en, in dat laatste geval, naar geddunken van de desbetreffende huder, fwel

6 6. zuiver p naam, fwel beheerd p naam. Er zal geen enkel dcument wrden uitgegeven dat de eigendm van de bligaties materialiseert en de bligaties vertegenwrdigt. Vervaldag: Valuta's: Nminale waarde: Pririteit van de bligaties: Behud van de pririteit van de bligaties: Gevallen van vervregde invrderbaarheid: Terugbetalingsbedrag: Optinele terugbetaling: De bligaties zullen elke vervaldag hebben die kan wrden aangegeven in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties en betalingen in verband met de bligaties kunnen wrden uitgedrukt in alle valuta's. De bligaties zullen de nminale waarde hebben die is vrzien in de geldende definitieve vrwaarden, met dien verstande dat de nminale waarde van de bligaties lager kan zijn dan eur. De bligaties zullen rechtstreekse, nvrwaardelijke en niet achtergestelde verbintenissen znder waarbrg van de emittent zijn (nder vrbehud van artikel 4 van de Mdaliteiten van de bligaties) die nderling dezelfde priiriteit zullen hebben en (nder vrbehud van de wettelijk verplichte uitznderingen van het Franse recht) dezelfde pririteit als alle andere huidige f tekmstige, nietachtergestelde schulden en garanties znder waarbrgen van de emittent. De mdaliteiten van de bligaties bevatten een clausule vr het behud van de pririteit van de bligaties, zals uitveriger wrdt beschreven in artikel 4 "Mdaliteiten van de bligaties - Behud van de pririteit van de bligaties". De mdaliteiten van de bligaties zullen gevallen van vervregde invrderbaarheid mvatten, zals uitveriger wrdt beschreven in artikel 9 "Mdaliteiten van de bligaties - Gevallen van vervregde invrderbaarheid" in geval van wanbetaling van de emittent, het nietnakmen van zijn verplichtingen dr de emittent f cllectieve prcedure f elke andere beschermende maatregel van de emittent. Zie artikel 9 "Mdaliteiten van de bligaties - Gevallen van vervregde invrderbaarheid". De desbetreffende definitieve vrwaarden zullen de berekeningsbasis definiêren vr de verschuldigde terugbetalingsbedragen. De desbetreffende definitieve vrwaarden zullen aangeven f de bligaties vervregd kunnen wrden terugbetaald naar geddunken van de emittent en/f de huders en, als dat het geval is, de geldende mdaliteiten vr die terugbetaling. Gespreide terugbetaling: De definitieve vrwaarden betreffende de bligaties die terugbetaalbaar zijn in twee f meer strtingen, zullen de data vermelden waarp die bligaties zullen kunnen wrden terugbetaald evenals de terug te betalen bedragen. Vervregde terugbetaling: Brnbelasting: Renteperides en rentevet: Zie artikel 6 "Mdaliteiten van de bligaties - terugbetaling, aankp en pties" Zie het hfdstuk "Fiscaliteit" Vr elke strk zullen de duur van de renteperides van de bligaties, de geldende rentevet evenals de berekeningswijze kunnen variëren f

7 7. identiek blijven, naargelang het geval. De bligaties zullen een maximumrentevet, een minimumrentevet f allebei kunnen hebben. De bligaties zullen verschillende renteveten kunnen hebben in de lp van dezelfde renteperide dr het gebruik van perides van pgelpen interesten. Al deze infrmatie zal vermeld staan in de desbetreffende definitieve vrwaarden. Vastrentende bligaties: Obligaties met variabele rente: Nulcupnbligaties: Geïndexeerde bligaties: De interesten p vastrentende bligaties zullen achteraf betaalbaar zijn p de datum f de data vr elk jaar die wrden vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties met variabele rentevet zullen rente dragen tegen een vet die vr elke strk wrdt bepaald dr verwijzing naar de desbetreffende definitieve vrwaarden. De nulcupnbligaties zullen kunnen wrden uitgegeven a pari f nder pari en zullen geen rente dragen. De hfdsm en/f de interesten van de bligaties zullen kunnen wrden geïndexeerd p verschillende types nderliggende waarden, zals hierna vermeld. Het rendement en/f het terugbetalingsbedrag van deze bligaties zal bijgevlg variëren p basis van het rendement van deze nderliggende waarde en de indexeringsfrmule die wrdt vermeld in de definitieve vrwaarden, zals aangegeven in de technische bijlage. Dat rendement kan negatief zijn. De mdaliteiten van de desbetreffende bligaties zullen de gebeurtenissen vrzien die invled hebben p de nderliggende waarde en die zullen leiden tt aanpassingen van de bligaties en de mdaliteiten van deze aanpassingen. Op een index geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfdsm f interesten) p de p een index geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer indexen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op een aandeel geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p een aandeel geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer aandelen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. De p aandeel geïndexeerde bligaties kunnen k vrzien in de terugbetaling dr fysieke levering van de nderliggende waarde. Op de inflatie geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p de inflatie geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar een f meer inflatie-indexen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op een fnds geïndexeerde bligaties De betalingen (van hfsdm f interesten) p de p een fnds geïndexeerde bligaties zullen wrden berekend dr verwijzing naar de interesten, deelbewijzen f aandelen in een fnds f een krf van fndsen zals vermeld in de definitieve vrwaarden. Op fndsen geïndexeerde bligaties kunnen k vrzien in de terugbetaling dr fysieke levering van de nderliggende waarde. Andere bligaties: De mdaliteiten van elk ander type bligaties dat de emittent en elke bemiddelende agent zuden vereenkmen m uit te geven in het kader van het nderhavige prgramma zullen wrden gedetailleerd in de

8 8. desbetreffende definitieve vrwaarden. Geldend recht: Clearingsystemen: Creatie van de bligaties: Uitgifteprijs: Ntering en telating tt de handel: Aanbd aan het publiek: Verkpbeperkingen: Risicfactren in verband met de emittent en zijn activiteit: Frans recht Eurclear France in de hedanigheid van centraal bewaarhuder en/f elk ander clearingsysteem dat de emittent, de financieel agent en de desbetreffende bemiddelende agent in nderling verleg aanstellen. De bekhudkundige brief vr elke schijf bligaties met bij Eurclear France in zijn hedanigheid van centraal bewaarhuder wrden gedepneerd ten minste één (1) werkdag in Parijs vóór de datum waarp deze schijf wrdt uitgegeven. De bligaties zullen kunnen wrden uitgegeven a pari, nder pari f met een emissiepremie. De emissieprijs van de bligaties met gefractineerde vrijgave die zuden kunnen wrden uitgegeven, zullen verschuldigd zijn in twee f meer strtingen. De bligaties zullen kunnen wrden tegelaten tt de handel p Eurnext Parijs en/f elke andere gereglementeerde markt en/f elke niet-gereglementeerde markt, zals vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. De bligaties zullen kunnen wrden aangebden aan het publiek in elke lidstaat van de EER waarin het prspectus is uitgegeven p vrwaarde dat de geldende definitieve vrwaarden dat vrzien en cnfrm de geldende wetten en reglementen. Er bestaan beperkingen betreffende het aanbd en de verkp van de bligaties, evenals de verspreiding van de aanbiedingsdcumenten in verschillende landen. Zie het hfdstuk "Inschrijving en verkp". In het kader van het aanbd en de verkp van een bepaalde schijf kunnen verkpbeperkingen wrden pgelegd, die dan zullen wrden vermeld in de desbetreffende definitieve vrwaarden. Bepaalde risic's kunnen een invled hebben p de capaciteit van de emittent m zijn verplichtingen na te kmen in verband met bligaties die wrden uitgegeven in het kader van het prgramma. Deze factren wrden beschreven in de sectie "Risicfactren" en mvatten met name: Het liquiditeitsrisic: dit is het risic dat de emittent geen tegang meer zu hebben tt de middelen van de financiële markten f te maken zu krijgen met een stijging van de kstprijs van deze middelen, wat een zware bedreiging zu kunnen vrmen vr het evenwicht van zijn explitatierekening. Het renterisic: dit is het risic van renteschmmelingen znder gepaste maatregelen f afdekking, in het financiële beheer van de balans. Het tegenpartijrisic: dit is het risic dat een tegenpartij geheel f gedeeltelijk niet in staat is zijn terugbetalingsverplichtingen na te kmen p de eindvervaldag van een lening f een schuldeffect, f interesten te betalen gedurende de levensduur van deze lening f van dat schuldeffect. Het marktrisic: dit is het risic van een heel grte variatie in de waarde van een aangehuden actief. Het peratinele risic: dit is het risic van juridische f technische

9 9. Risicfactren in verband met de bligaties: aard, inherent aan de uitefening van de activiteit van de emittent. Het wisselrisic: dit duidt p het risic van kersvariaties tussen twee munten die, bij afwezigheid van een gepaste dekking, tt verliezen kunnen leiden. Evenals de risic's gekppeld aan juridische geschillen. Bepaalde risic's zijn essentieel m de marktrisic's te bepalen die verbnden zijn aan de bligaties die wrden uitgegeven in het kader van het prgramma. Deze factren wrden beschreven in de sectie "Risicfactren" en mvatten met name: Het kan zijn dat de bligaties niet vr alle beleggers een pprtune belegging vrmen Elke belegger met de pprtuniteit van een belegging in de bligaties inschatten in het licht van zijn persnlijke situatie, met name mdat de bligaties cmplexe financiële effecten zijn. Risic's in verband met de structuur van een bijzndere bligatieemissie Een aantal bligaties die kunnen wrden uitgegeven in het kader van het prgramma, met name bligaties die vervregd kunnen wrden terugbetaald p het initiatief van de emittent, bligaties met variabele rentevet, vastrentende bligaties, bligaties met nulcupn, bligaties waarvan het kapitaal niet is gewaarbrgd p de eindvervaldag f geïndexeerde bligaties, kunnen kenmerken hebben die bijzndere risic's inhuden vr de beleggers. In het bijznder is in bepaalde mstandigheden de terugbetaling van het vlledige kapitaal van de bligaties niet gewaarbrgd, wat vr de huders een gedeeltelijk f zelfs vlledig verlies van het rsprnkelijk belegde kapitaal kan inhuden. Risic's in verband met de bligaties in het algemeen Marktrisic's Risic's van wijziging, afstand f vervanging van de mdaliteiten van de bligaties dr een beslissing van de vergadering van bligatiehuders waaraan de huders die niet aanwezig waren p de stemming f niet instemmen met de meerderheid, gebnden zijn. Risic's in verband met een wetswijziging De bligaties wrden geregeld dr de Franse wet p de datum van het basisprspectus. Er kan geen enkele garantie wrden gegeven met betrekking tt de gevlgen van een gerechtelijke beslissing f een wijziging van de wetgeving na de datum van het basisprspectus. Risic's in verband met de fiscaliteit (met inbegrip van de wijzigingen betreffende de Eurpese spaarrichtlijn) De ptentiële kpers en verkpers van bligaties meten rekening huden met het feit dat zij taksen f andere belastingen f gelijkaardige rechten verschuldigd kunnen zijn in tepassing van de wetten en praktijken van de staat waar de bligaties naar wrden vergemaakt. Risic's gekppeld aan de marktwaarde van de bligaties De marktwaarde van de bligaties kan met name wrden

10 10. beïnvled dr de kredietwaardigheid van de emittent. Risic's gekppeld aan de liquiditeit en de handel p de secundaire markt De bligaties kunnen mgelijk geen handelsmarkt hebben die begint bij hun emissie, en zelfs als zich een secundaire markt ntwikkelt, is het mgelijk dat die niet liquide is. Z zuden de beleggers niet in staat kunnen zijn hun bligaties makkelijk te verkpen f ver te dragen tegen een prijs die hen een rendement bezrgt dat vergelijkbaar is met dat van gelijkaardige prducten waarvr zich een secundaire markt heeft ntwikkeld. Risic's gekppeld aan de wisselkers en wisselkerscntrle Beleggers die hun financiële activiteiten vrnamelijk uitveren in een andere munteenheid dan die waarin de bligaties zijn uitgegeven, lpen een risic gekppeld aan de mzetting van de valuta's. Risic's gekppeld aan de kredietratings De rating van bligaties weerspiegelt niet ndzakelijk het ptentiële effect van alle risic's die zijn gekppeld aan de bligaties, nch alle andere factren die een invled kunnen hebben p de waarde van de bligaties. Risic's gekppeld aan een nderliggende waarde Risic's gekppeld aan de bltstelling aan de nderliggende waarde De bligaties gekppeld aan een nderliggende waarde mvatten een bltstelling aan een f meer indexen, aandelen, inflatieindexen f fndsen (elk "nderliggende waarde" genemd). Z'n bligatie kan een gelijkaardig f grter risic inhuden (met name in geval van hefbmeffect) dan een rechtstreekse belegging in de nderliggende waarde. Beschikbare infrmatie: Specifieke risic's gekppeld aan de aard van de nderliggende waarde Elke nderliggende waarde mvat risic's die er eigen aan zijn en die de huder van de bligaties bltstellen aan een geheel f gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Z zal bijvrbeeld een bligatie gekppeld aan een aandeel f een fnds zijn rendement f zijn terugbetalingsbedrag zien fluctueren p basis van de ntwikkeling van de kers f de prijs van deze nderliggende waarde. Deze specifieke risic's kunnen bvendien gekppeld zijn aan een buitengewne gebeurtenis die een invled heeft p de nderliggende waarde. De beleggers meten de risic's begrijpen die een invled kunnen hebben p de desbetreffende nderliggende waarde alvrens ze in een geïndexeerd effect beleggen. Zlang er bligaties in mlp zijn in het kader van het prgramma zullen er exemplaren van de dcumenten in verband met de emittent, dit basisprspectus, de definitieve vrwaarden van de bligaties tegelaten tt de handel p een gereglementeerde markt van de EER f aangebden aan het publiek in de beide gevallen vereenkmstig de prspectusrichtlijn, en in vrkmend geval, het berekeningscntract en

11 het cntract vr de financiële dienstverleiding in verband met de schijf in kwestie, vanaf het mment van publicatie tijdens de gebruikelijke kantruren p elke weekdag (met uitzndering van zaterdagen, zndagen en feestdagen) verkrijgbaar zijn bij de maatschappelijke zetel van de emittent en de aangestelde kantren van de betaalagenten. Bvendien zullen het nderhavige basisprspectus evenals elke bijlage bij het basisprspectus en de definitieve vrwaarden van de bligaties die zijn tegelaten tt de handel p een gereglementeerde markt van de EER f die wrden aangebden aan het publiek in de twee gevallen cnfrm de prspectusrichtlijn, wrden gepubliceerd p de websites van (i) de AMF (www.amf-france.rg) en (ii) de emittent (www.cmne.fr). 11.

onderdelen jaarrekening

onderdelen jaarrekening Bedrijfsecnmische analyse van de jaarrekening nderdelen jaarrekening Wettelijke indeling van de balans Actiefzijde = Actiefbestanddelen, die een aanwending van vermgen aanduiden, vlgens liquiditeitsgraad

Nadere informatie

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209)

SUPPLEMENT. betreffende. Mn Services Levensloop Fonds. Subfonds: Staal Metaal & Techniek. Versienummer: 3.1.2 (231209) SUPPLEMENT betreffende Mn Services Levenslp Fnds Subfnds: Staal Versienummer: 3.1.2 (231209) Levenslp (en haar subfndsen) is één van de namen waarnder het Mn Services Levenslp Fnds (en haar subfndsen)

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013

Financiële Informatiefiche voor niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 DL Strategy Financiële Infrmatiefiche vr niet fiscale levensverzekering Geldig vanaf 01/01/2013 Type levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fndsen met een interestvet gewaarbrgd dr de verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar

Ten dienste van Leaseproces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legio-Lease Winstverdriedubbelaar Reade Klif Advies Heidemeer 6, 8445 SB Heerenveen Deskundigenpinie Ten dienste van Leaseprces B.V. Inzake de beleggingstechnische eigenschappen van de Legi-Lease Winstverdriedubbelaar Auteur Prf. Dr. Michael

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus)

Bijzondere studie: successierechten (prof. dr. M. Maus) Bijzndere studie: successierechten (prf. dr. M. Maus) Academiejaar 2012-2013 Samenvatting dr Jasper Dupnt HOOFDSTUK 1. Kenmerken en tepassingsgebied HOOFDSTUK 1. KENMERKEN EN TOEPASSINGSGEBIED a. Successierechten

Nadere informatie

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit?

Stakeholders dialogue on Biodiversity and Key Market Players Welke markt(en) voor de biodiversiteit? Stakehlders dialgue n Bidiversity and Key Market Players Welke markt(en) vr de bidiversiteit? Discussiewrkshps - 10 december 2013, Ateliers des Tanneurs, Brussel BIJLAGE: Verslag van de wrkshpdiscussies

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN

VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN VASTGOEDFINANCIERING FINANCIERING AAN PARTICULIEREN HYPOTHECAIR KREDIET (WOONLENING, WOONKREDIET, HYPOTHECAIRE LENING) Financiering van nrerende gederen Aankp en/f aanpassing van een gezinswning f tweede

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie