Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010"

Transcriptie

1 Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010

2 Inhoudopgave Voorwoord Beleid en strategie Personeel en organisatie Keurmerk veilig en schoon Onderhoud en milieu Maatschappelijk ondernemen Zwemlessen, Recreatief zwemmen, groepsactiviteiten Jip Verenigingen en groepen Horeca BOL Enkele cijfers in beeld Geschiedenis van Sportfondsen Nederland Missie van de Sportfondsen Groep Sportfondsen als exploitant Sportfondsen als Dienstverlener Sportfondsen Shared Services Kwaliteitsmanagement Maatschappelijk betrokken Toekomstgericht

3 Voorwoord Hierbij presenteert Sportfondsen Leiderdorp haar publicitair jaarverslag. Hierin wordt inzicht gegeven in de activiteiten van het afgelopen jaar. Sportfondsen Leiderdorp vindt het belangrijk om jaarlijks de gemeente Leiderdorp, verenigingen, geïnteresseerde bezoekers, de media en natuurlijk de eigen medewerkers te informeren. Onder andere op deze wijze wordt verantwoording afgelegd over het maatschappelijk functioneren van Sportfondsen Leiderdorp. De financiële verantwoording wordt vastgelegd in de jaarrekening. Bewegen en gezondheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de wereld, waarbij sport een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het tegengaan van maatschappelijke problemen. Lokaal is sport niet los te zien van ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke ordening. Als exploitant van diverse binnensportaccommodaties binnen de gemeente Leiderdorp heeft Sportfondsen Leiderdorp een belangrijke maatschappelijke functie. Vanaf deze plaats wil ik namens de Raad van Commissarissen, Directie en management alle medewerkers en betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet ten behoeve van het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van de gebruikers en bezoekers van onze accommodaties. Walter van Krieken, Manager

4 Beleid en strategie Sportfondsen Leiderdorp BV exploiteert in opdracht van de gemeente Leiderdorp de volgende sportaccommodaties: het sport- en recreatiecentrum de Does, de sporthal de Bloemerd en de sportzalen Klerkenhof, Kwikstaartplein en Zijlkwartier. Missie De missie van Sportfondsen Leiderdorp is het op een veilige, hygiënische en financieel verantwoorde wijze verzorgen van sport- en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Leiderdorp en omgeving zowel individueel als in verenigingsverband. Sportfondsen Leiderdorp bekleedt hiermee een belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeente Leiderdorp en is zich hier terdege van bewust. Visie Sportfondsen Leiderdorp deelt, al sinds haar ontstaan, de nauwe betrokkenheid van lokale bestuurders, toezichthouders, personeel en vooral de lokale gebruikers bij de accommodaties. Dit is essentieel om de voorzieningen op het niveau te brengen en te houden die de inwoners van Leiderdorp en omgeving van Sportfondsen Leiderdorp verwachten. De betrokkenheid van Sportfondsen Leiderdorp komt tot uiting in een creatieve, realistische benadering van de mogelijkheden in de specifieke Leiderdorpse situatie. Wie de geschiedenis kent, gaat goed voorbereid de toekomst in... Onder dat motto is Sportfondsen Leiderdorp trots op haar lange bedrijfshistorie. Haar blik is gericht op de toekomst, maar haar geschiedenis is daarbij leerzaam en inspirerend. Sportfondsen Leiderdorp richt zich op exploitatieconcepten en productformules met een goed perspectief op lange termijn. Exploitatie is een continu proces. Een nieuwe impuls in deze visie is de beleving van de klant. Gaat deze naar het zwembad of sporthal of komt de klant binnen bij Sportfondsen Leiderdorp en kan deze kiezen uit een pallet van bewegings- en ontspanningsmogelijkheden. Dat laatste zal in de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen bij de klanten en dus bij Sportfondsen Leiderdorp.

5 Doelen en Strategische keuzes Toekomstverkenning en Strategische Visie Sportfondsen Leiderdorp BV De leden van de Raad van Commissarissen, de directeur en manager van Sportfondsen Leiderdorp hebben de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving waarin Sportfondsen Leiderdorp opereert benoemd en aansluitend hierop is de analyse van interne (sterkte/zwakte) en externe (kansen/bedreigingen) met de benoemde omgevingsvariabelen verbonden. Dit vormt de basis voor de notitie Toekomstverkenning en Strategische Visie Sportfondsen Leiderdorp BV, die medio 2009 in een operationeel plan is opgezet. In juni 2010 is een geactualiseerde versie van het rapport verschenen.

6 In het afgelopen jaar zijn door Sportfondsen Leiderdorp wederom diverse initiatieven genomen om de eerder benoemde missie van SFL te waarborgen: De exploitatie van reclameborden in sporthal de Bloemerd is per 1 januari 2010 gegund aan de binnensportverenigingen Leython, BVL en Spotvogels. Hiermee draagt Sportfondsen Leiderdorp bij aan een stabieler financieel fundament van de Leiderdorpse binnensportverenigingen; Een nieuw voorstel m.b.t. huurtarieven voor de binnensportverenigingen is door SFL ontwikkeld en ingevoerd met als doel de zaalhuren per 2011 te verlagen om zodoende de Leiderdorpse binnensport financieel nog verder te ontlasten; SFL is gesprekspartner in het maandelijks BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) overleg met als doel de binnensport in Leiderdorp zo effectief mogelijk te ondersteunen; De navolgende nieuwe doelgroepen en laagdrempelige bewegingsactiviteiten zijn ontwikkeld en gestart; snorkellessen voor de jeugd, Aqua-Slank cursussen i.s.m. een voedingsadviesbureau om overgewicht tegen te gaan en Spetterend Afvallen voor de senioren. Ook wordt sinds begin dit jaar door eigen personeel een droge sportactiviteit verzorgd in sporthal de Does, te weten: B.B.B.B. (Buik, Borst, Benen, Billen); In de schoolvakanties worden aan de hand van thema s activiteiten georganiseerd voor de jeugd; De Spetterende Show voor de jeugd tot 14 jaar is wegens succes weer verlengd; Beurtelings wordt het volledige aanbod aan activiteiten en doelgroepen onder de aandacht gebracht in het Leiderdorps Weekblad; In samenwerking met het Servicepunt Sport en Bewegen worden diverse bewegingsactiviteiten georganiseerd voor de diverse Leiderdorpse doelgroepen; Een 2e editie van de SFL- krant is eind augustus huis-aan-huis verspreid in Leiderdorp; Een nieuwe folderlijn voor alle activiteiten en doelgroepen is ontwikkeld; Het management heeft deelgenomen aan de klankbordgroep Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan om het belang te onderstrepen de huidige parkeervoorziening minimaal te behouden.

7 In het kader van de toekomstvisie is Sportfondsen Leiderdorp van mening een (nog) grotere rol te kunnen vervullen in het Leiderdorpse sportleven. Met de voorgestelde integratie van het Servicepunt Sport en Bewegen zou de gemeente Leiderdorp door Sportfondsen Leiderdorp verder ontzorgd kunnen worden van een groot aantal sportgerelateerde zaken, zowel op operationeel als op financieel gebied. Sportfondsen Leiderdorp zal zich in de komende jaren blijven ontwikkelen op de in haar strategische visie genoemde pijlers: Bewegen en sociale aspecten bij de Leiderdorpse bevolking Ontzorgen van de Gemeente Leiderdorp en de lokale sportverenigingen Innovatie aanbod diensten en service richting klanten.

8 Personeel en organisatie In de vrijetijdsmarkt gaat het in eerste instantie om mensen. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. Sportfondsen Leiderdorp streeft er naar om de motivatie, groei en ontwikkeling van haar medewerkers te stimuleren. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé en mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling. Door te investeren in de medewerkers, wordt geïnvesteerd in het toekomstige succes van de organisatie. Sportfondsen Leiderdorp had in het jaar medewerkers. Afgelopen jaar hebben er 8 medewerkers afscheid genomen en hebben wij 10 nieuwe medewerkers aangenomen. Sportfondsen Leiderdorp had in 2010 een gemiddeld totaal van 26,6 FTE. Opleiding en training Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing, is nodig om op een verantwoorde manier in te spelen op de wensen van de bezoekersgroepen. Van elkaar leren door uitwisseling van kennis is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. In het Beroepsopleidingplan (BOP), opgesteld door Manage to Manage, zijn diverse scholingen opgenomen voor uitvoerende, ondersteunende en management functies. Het merendeel van de opleidingen wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Recreatie.

9 In 2010 zijn onder meer de volgende bijscholingen gevolgd: - EHBO, - BHV, - AED, - Sociale Hygiëne, - Voorcalculatietraining, - Preventiemedewerker Recreatie, - HRM Module, - Zwemonderwijzer, - Specialisatie zwemmen met Ouder en Kind, - Specialisatie zwemmen met leerlingen met een gedragsstoornis, - Specialisatie diverse Aqua sporten. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol en hebben met de leidinggevende een zogenaamd startgesprek, waarin doelstellingen worden besproken. Minimaal één keer per jaar vindt er een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats met elke medewerker. De medewerkers van Sportfondsen Leiderdorp volgen de CAO Recreatie welke tot stand is gekomen tussen de Recron, FNV, CNV en ABVA/ KABO. De arbeidsvoorwaarden welke niet geregeld zijn in de CAO staan in het personeelsplan, dat in 2010 is gedigitaliseerd. Alle medewerkers van Sportfondsen Leiderdorp hebben in 2010 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd. Deze verklaring zal aan alle toekomstig medewerkers ongeacht de functie worden gevraagd alvorens de arbeidsovereenkomst getekend wordt. Met dit initiatief loopt Sportfondsen Leiderdorp voorop binnen de zwembranche. Een gedragscode is reeds opgenomen in het personeelsreglement van Sportfondsen Leiderdorp. Tot slot wordt in het sport- en recreatiecentrum de Does studenten volop de mogelijkheid geboden om de diverse disciplines en de branche te leren kennen door het aanbieden van stages. In 2010 liepen onder meer studenten van het ROC Sport & Bewegen en van de Haagse Hogeschool van de studie Sportmanagement hun stage in de Does.

10 Keurmerk Veilig en Schoon De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat bij Sportfondsen Leiderdorp hoog in het vaandel. Om veiligheid en hygiëne te waarborgen is er in het verleden het Keurmerk Veilig en Schoon voor zwemaccommodaties in het leven geroepen door de zwembadbranche. Inmiddels behoort het zwembad de Does al 7 jaar bij de zwembaden die goedgekeurd zijn voor het Keurmerk Veilig en Schoon. Dit houdt in, dat de accommodatie door een onafhankelijk keuringsinstituut getoetst is aan alle wettelijke eisen en extra richtlijnen in het kader van veiligheid en hygiëne. Het Keurmerk veilig en Schoon bevat harde criteria met het wettelijk kader als ondergrens en wordt aangevuld met normen die de kwaliteit waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn concrete calamiteitenplannen en ontruimingsoefeningen, toezichtplannen en controle van horeca, brandveiligheid, glijbanen, arbeidsomstandigheden, speeltoestellen en voorzieningen voor mindervalide bezoekers. De laatste jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een veilig en schoon zwembad. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon tonen wij aan dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Uiteraard beschikt Sportfondsen Leiderdorp over een actueel ontruimingsplan en toezichtplan. Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. De vaardigheid van de medewerkers ten aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulpverlening (BHV) wordt in cursussen en trainingen jaarlijks tenminste één keer getoetst en onderhouden. Het toezicht bij het zwemmen is afgestemd op de eisen die de Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) hieraan stelt. Naast de jaarlijkse audit t.b.v. het Keurmerk Veilig en Schoon vinden er ook (on)aangekondigde controles plaats door: - Brandweer - DCMR - GGD - VWA (Voedsel- en warenautoriteit) - C Mark (zwemwatercontroles, legionellacontroles en vloeroppervlakcontroles) - Provincie Zuid Holland (Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden) - Waterleidingbedrijf

11 Onderhoud en milieu Duurzaamheid, energie en milieu spelen een belangrijke rol voor de inwoners van Leiderdorp. De exploitatie van de sportaccommodaties door SFL is hierop afgestemd. Het sport- en recreatiecentrum de Does beschikt over een WKK-installatie waarmee energie wordt opgewekt en warmte wordt terug gewonnen. Bij aanpassingen en onderhoud speelt energieverbruik en duurzaamheid eveneens een belangrijke rol. Voorbeelden zijn de keuze voor LED-onderwaterverlichting en energiezuinige pompen. Accommodaties zijn voorzien van bewegingsmelders voor het aan- en uitschakelen van de verlichting. De stroom die door Sportfondsen Leiderdorp wordt gebruikt is uiteraard groen. Dit heeft reeds geresulteerd in het toekennen van een energielabel A aan het sport- en recreatiecentrum de Does en de sporthal de Bloemerd! Eind mei 2010 heeft wethouder Zilverentant de nieuwe zoutelectrolyse installatie in het zwembad de Does officieel in gebruik gesteld. Dankzij dit proces behoort de regelmatige komst van een tankauto met chloor en de risicovolle opslag van chloor tot het verleden. Bijkomende voordelen zijn verder een gezonder werkklimaat voor het personeel en een betere kwaliteit van het zwemwater, vooral voor bezoekers met een vorm van CARA. Ook de rode chloorogen behoren tot het verleden. De investering in de zoutelektrolyse installatie is door SFL gerealiseerd door de goede financiële resultaten uit voorgaande jaren.

12 Jip Het zwemonderwijs wordt ondersteund door Jip. Jip is een marketingformule van Sportfondsen Nederland waarbij de deelnemende kinderen geënthousiasmeerd worden door een stripfiguur in de vorm van een nijlpaard. Bij de inschrijving voor nieuwe zwemlessen ontvangen de kinderen een informatieboekje en een stickerboekje. Gedurende het Zwem-ABC worden er op verschillende niveaus stickers gespaard die in het stickerboek geplakt kunnen worden. Op deze manier leren de kinderen op een leuke manier zwemmen.

13 Verenigingen en groepen Zwembad Zwem- en poloclub DKD, Scuba Dive, Leiderdorpse Kanovereniging, Zwem- en poloclub Koudekerk, Leiderdorpse Reddingsbrigade, De Zijl LGB, Swimkids, zwemlessen voor dames, De Walnoot, Swetterhage, De Gading, recreatief zwemmen, banen zwemmen, AquaFit voor zwangeren, Aquajoggen, AquaRobics, AquaVaria, Fifty Fit en Fifty Varia, TrimFit en Swim Fit, zwemlessen voor volwassenen, baby- en peuterzwemmen, zwemlessen voor kinderen, snorkelen, discozwemmen De Spetterende Show. Sporthallen- en gymzalen Zumba, Alecto, K.N.H.B, Jespa, LSV Parabowls, BVL, Carta, Castellum Boys, RCL, Rijsbergen, Bergman, Cabri, Klerkenhofboys, Harttrimmers, GGV, Leython DC, LUMC, Merenwijk, NeVoBo, Tjon Ka Kie, Fifty Fifty, Velocitas, LTTV de Rijnsleutels, De Spotvogels, Iwema, Nieuw Brunhilde, Sparta, The Kopergirls, sportschool van Houdt, Stichting Pluspunt, Tocoya, A.C. Gading, Philadelphia Zorg, Rijnlandse Skivereniging, SCW Leiderdorp, UGSV, buurtvereniging Zijlkwartier, Songs2Sing, Ernst, Bobby & de Rest, Stichting Topbasketbal Leiderdorp, Festival4U. Algemeen Vakantie-activiteiten, SKL, Catalpa, Bonaventura, Gomarus, Leo Kannerschool, De Leeuwerik, Prins Willem Alexander, Bolwerk, De Hobbit, Elckerlyc, De Hasselbraam, De Regenboog, De Schakel, Visser t Hooft, Kastanjelaanschool, Julianaschool, Willem de Zwijgerschool, De Driemaster, ROC Leiden, Servicepunt Sport & Bewegen.

14 Samenwerking met partners Samenwerking is de basis voor succes. Als je middenin de samenleving staat, weet je beter wat er speelt en waar de kansen en behoeften liggen. Zowel lokaal als regionaal, zijn er veel samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot nieuwe activiteiten, kostenbesparingen, een hogere kwaliteit van de activiteiten en uiteraard een stijging van de bezettingsgraad. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn o.a.: Stichting Pluspunt, Z&Z Zorgverzekeringen, ActiVite, Servicepunt Sport & Bewegen, ROC Leiden, Unity FM, RTV Leiderdorp, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdzorg, Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL), sportverenigingen (m.n. de binnensport verenigd in het zgn BOL), fysiotherapie Rijnland Ziekenhuis, gemeente Leiderdorp, bewonersgroep De Doesplant, regionale Sportfondsenaccommodaties, Reduce, Rudeboy Media, Haagse Hogeschool voor Sportmanagement. Het sport- en recreatiecentrum de Does biedt tevens huisvesting aan het Servicepunt Sport en Bewegen, zwemvereniging DKD, RTV Leiderdorp en het in 2010 gerealiseerde Afasiecentrum/sportopvang Gading. Tevens biedt het sport- en recreatiecentrum de Does dagelijks onderdak aan Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL). Naast de dagelijkse sporturen in de sporthal krijgen alle kinderen een gezond fruitarrangement.

15 Horeca De horeca vervult een ondersteunende rol ten behoeve van de bezoekers van het zwembad en de sporthallen. In 2010 is eveneens een voorzichtige start gemaakt met catering voor gebruikers van de sportzalen. De horeca biedt een uitgebreid assortiment aan sport-, fris- en licht alcoholische dranken. Daarnaast zijn er diverse snacks en versnaperingen verkrijgbaar. Desgewenst kunnen er ook maaltijden, lunches en buffetten worden verzorgd. Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. In 2010 zijn de horecaprijzen bewust niet verhoogd. In combinatie met de recessie heeft dit wel geleid tot een daling van 3,9% aan omzet ten opzichte van Sportfondsen Leiderdorp streeft voortdurend naar een juiste balans tussen rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

16 BOL Sportfondsen Leiderdorp is gesprekspartner in het maandelijks BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) overleg met als doel de binnensport in Leiderdorp zo effectief mogelijk te ondersteunen. Citaten BOL partners: Door de initiatieven van Sportfondsen Leiderdorp krijgen de BOL verenigingen voor het eerst mogelijkheden om sponsorinkomsten te verwerven via vaste reclameborden. Dat is zeer welkom! Hiervoor konden wij sponsors hooguit shirtreclame bieden. Dit bied ons veel meer mogelijkheden en stimuleert de binnensportverenigingen tot meer onderlinge samenwerking. Het meedenken van Sportfondsen Leiderdorp is voor ons ongekend. Sportfondsen Leiderdorp doet meer dan alleen simpel de zaal verhuren, ze tonen zich in woord een daad betrokken bij de binnensportverenigingen. Michel Paardekooper Bestuurslid BC Spotvogels In Sportfondsen Leiderdorp hebben we een medestander die begrijpt voor welke opgaven de binnensport staat, petje af voor de initiatieven waarmee Sportfondsen Leiderdorp de binnensport daadwerkelijk te hulp komt. Sportfondsen Leiderdorp huldigt duidelijk het adagium Geen woorden maar daden als het aankomt op begrip voor en hulp aan de binnensport. Zij lopen voorop als het op initiatieven t.b.v. de binnensport aankomt. Pass, set-up, smash en punt met Sportfondsen Leiderdorp in je team! Jos van der Lubbe voorzitter Leython DC.

17 Enkele cijfers in beeld Bezoek zwembad Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Zwemles Recreatief zwemmen Activiteiten/doelgroepen Verenigingen Bezoek sporthallen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Activiteiten Zwemles Recreatief zwemmen Activiteiten/doelgroepen Verenigingen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Activiteiten Bezoek sportzalen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Overig verhuur Verenigingen Onderwijs Overig verhuur Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010

18 Sportfondsen Nederland Geschiedenis Sportfondsen Nederland In 1923 werd Sportfondsen opgericht door Mr. J.A.C. (Han) Bierenbroodspot en op 22 juni 1929 werd het eerste Sportfondsenbad in Amsterdam geopend. Onder de leiding van Bierenbroodspot werden in Nederland 19 overdekte zwembaden gebouwd. Hij deed dit zonder steun van de overheid in de jaren van grote crisis. Mensen moeten kunnen (leren) zwemmen, was toen en is nu nog steeds, een belangrijke drijfveer van Sportfondsen. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog voerde de rijksoverheid een streng beleid voor het verlenen van bouwvolume. De sportsector kwam pas aan de beurt na woningbouw en industrie. Wassenaar was de eerste gemeente na de oorlog die een overdekt zwembad mocht bouwen. Sportfondsen werd ingeschakeld voor de bouw en de exploitatie. De gemeente Wassenaar nam het exploitatietekort van het nieuwe zwembad voor haar rekening. Dit was typerend voor de gemeenten in die tijd. Het aanbieden van sport en recreatie werd in de jaren zestig gezien als een overheidstaak. De Sportfondsenbaden kwamen geleidelijk in de gesubsidieerde sector. Het aantal accommodaties groeide. Sportfondsen ontwikkelde zich tot dienstverlener op het gebied van bedrijfsvoering en technisch advies. Sinds de jaren tachtig verbreedde de Sportfondsen dienstverlening zich naar sporthallen en andere maatschappelijke functies. Deze verbreding van de dienstverlening gaat steeds sneller en hangt samen met de trend van deze tijd: de terugtrekkende overheid. Gemeenten zien het aanbieden van voorzieningen van accommodaties niet meer als kerntaak. In toenemende mate besteden zij exploitatie en beheer van de accommodaties uit. Wel nemen de gemeenten financiële verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van haar voorzieningen. Sportfondsen heeft de expertise om gemeenten daarbij te ondersteunen. Missie van de Sportfondsen groep De Sportfondsengroep is een dienstverlener én exploitant in de sport-, welzijns- en recreatiebranche. Als dienstverlener biedt Sportfondsen Nederland ondersteuning aan de bedrijfsvoering van accommodaties en instellingen. Als exploitant beheert Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V. en exploiteert Sportfondsen Deelnemingen B.V multifunctionele accommodaties. Het doel van Sportfondsen Exploitaties is om een Optimale Exploitatie te bereiken, waardoor Optimale Waarde ontstaat voor het totaal aan belanghebbenden: consument, gemeente, personeel en bestuur. Sportfondsen dienstverlening initieert en ondersteunt de Optimale Exploitatie.

19 Sportfondsen als Exploitant Sportfondsen exploiteert meer dan 300 uiteenlopende accommodaties in alle delen van Nederland. Van bescheiden sportvoorzieningen tot multifunctionele leisure centra. Elk passend bij de lokale behoefte, marktomvang en exploitatiemogelijkheden. Sportfondsen is marktleider, maar ook toonaangevend in flexibiliteit en benadering van kleinschalige projecten. Beproefde exploitatieformules die Sportfondsen op steeds meer locaties in Nederland met succes invoert zijn onder meer Sportfondsen, altijd een belevenis en SportPlaza, sportplezier & ontspanning. Sportfondsen als Dienstverlener In de meer dan 80 jaar van het bestaan van Sportfondsen heeft de organisatie altijd nauw samengewerkt met overheden. Sportfondsen is dan ook een vertrouwde naam in Nederland als dienstverlener en exploitant van zwembaden, sportrecreatie- en welzijnsaccommodaties. Als dienstverlener biedt Sportfondsen zowel publieke als private exploitanten. De zorg voor bouwkundige en installatietechnische zaken, personeelsmanagement, verzekeringen, IT, financiën, accountancy en andere branche-specifieke onderwerpen is daarbij in handen van ervaren, slagvaardige specialisten. Sportfondsen Shared Services Het Sportfondsen Shared Services Center biedt aan alle sport en recreatie organisaties de gelegenheid mee te delen in schaal- en efficiencyvoordelen die een collectieve benadering met zich meebrengt. Hierbij is Sportfondsen niet de exploitant, maar biedt ondersteuning op tal van vakgebieden. Men heeft hierbij de keuze uit exploitatie, expertise, bouw & techniek, financiële administratie, salarisverwerking, accountancy, personele diensten, verzekeringen, pensioenservices en ICT-Services. Door de krachten te bundelen wordt er gestreefd naar een beter maatschappelijk perspectief.

20 Kwaliteitsmanagement Sportfondsen Nederland is zich ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers van haar functioneren is. Sportfondsen laat zich in haar visie leiden door het INK-managementmodel en streeft daarbij naar constante verbetering. Een voorbeeld uit het verleden toont aan dat Sportfondsen staat voor kwaliteit. Zo heeft Sportfondsen een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van het Keurmerk Veilig & Schoon in 2001, een belangrijk initiatief voor kwaliteitsverbetering in de zwembadbranche. Maatschappelijk betrokken Sportfondsen wordt geassocieerd met het leren van een vaardigheid die voor Nederlanders van levensbelang is: zwemmen. Sportfondsen ziet een toekomst voor zich waarin deze solide basis onverminderd wordt voortgezet. Sportfondsen is zich ervan bewust dat de dienstverlening en exploitaties een maatschappelijk belang dienen en ziet het als haar taak deze maatschappelijke functie te continueren, zodat optimale waarde kan worden geboden aan alle belanghebbenden. Sportfondsen biedt de basis voor een excellente exploitatie van maatschappelijke voorzieningen die gemeenten niet meer tot hun kerntaken rekenen. Sportfondsen vult professioneel de leemte op die een zich terugtrekkende overheid heden ten dage achterlaat.

21 Toekomstgericht Wie de geschiedenis kent, gaat goed voorbereid de toekomst in... Onder dat motto zijn wij trots op onze lange bedrijfshistorie. Onze blik is gericht op de toekomst, maar onze geschiedenis is daarbij leerzaam en inspirerend. De Sportfondsenorganisatie staat met beide benen in de 21e eeuw en richt zich op exploitatieconcepten en productformules met een goed perspectief op lange termijn. Exploitatie is immers een continu proces, geen incidentele actie. Ons doel is duurzame Optimale Waarde.

22 Sportfondsen Leiderdorp Sport- en Recreatiecentrum De Does Amaliaplein PV Leiderdorp Tel Fax

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven

Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Het landelijk netwerk van Erkende Verhuisbedrijven Jaarverslag 2011 Coverfoto: Kristalprijs 2011. Foto: TIME Voorwoord Alblasserdam, april 2012 Lezer, Natuurlijk hoop ik dat dit sociaal- en financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Rzijn 2010

JAARVERSLAG Rzijn 2010 JAARVERSLAG Rzijn 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welzijn Ouderen 4 Doelstelling Welzijn Ouderen Informatie en Advies Maaltijdvoorziening Vrijwilligerswerk Seniorenvoorlichting/Informatie Algemene voorlichting

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie