Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010"

Transcriptie

1 Publicitair jaarverslag Sportfondsen Leiderdorp 2010

2 Inhoudopgave Voorwoord Beleid en strategie Personeel en organisatie Keurmerk veilig en schoon Onderhoud en milieu Maatschappelijk ondernemen Zwemlessen, Recreatief zwemmen, groepsactiviteiten Jip Verenigingen en groepen Horeca BOL Enkele cijfers in beeld Geschiedenis van Sportfondsen Nederland Missie van de Sportfondsen Groep Sportfondsen als exploitant Sportfondsen als Dienstverlener Sportfondsen Shared Services Kwaliteitsmanagement Maatschappelijk betrokken Toekomstgericht

3 Voorwoord Hierbij presenteert Sportfondsen Leiderdorp haar publicitair jaarverslag. Hierin wordt inzicht gegeven in de activiteiten van het afgelopen jaar. Sportfondsen Leiderdorp vindt het belangrijk om jaarlijks de gemeente Leiderdorp, verenigingen, geïnteresseerde bezoekers, de media en natuurlijk de eigen medewerkers te informeren. Onder andere op deze wijze wordt verantwoording afgelegd over het maatschappelijk functioneren van Sportfondsen Leiderdorp. De financiële verantwoording wordt vastgelegd in de jaarrekening. Bewegen en gezondheid is de laatste jaren steeds belangrijker geworden in de wereld, waarbij sport een steeds belangrijkere rol gaat spelen bij het tegengaan van maatschappelijke problemen. Lokaal is sport niet los te zien van ontwikkelingen op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheid en ruimtelijke ordening. Als exploitant van diverse binnensportaccommodaties binnen de gemeente Leiderdorp heeft Sportfondsen Leiderdorp een belangrijke maatschappelijke functie. Vanaf deze plaats wil ik namens de Raad van Commissarissen, Directie en management alle medewerkers en betrokkenen hartelijk danken voor hun inzet ten behoeve van het verzorgen van een plezierig en veilig verblijf van de gebruikers en bezoekers van onze accommodaties. Walter van Krieken, Manager

4 Beleid en strategie Sportfondsen Leiderdorp BV exploiteert in opdracht van de gemeente Leiderdorp de volgende sportaccommodaties: het sport- en recreatiecentrum de Does, de sporthal de Bloemerd en de sportzalen Klerkenhof, Kwikstaartplein en Zijlkwartier. Missie De missie van Sportfondsen Leiderdorp is het op een veilige, hygiënische en financieel verantwoorde wijze verzorgen van sport- en recreatiemogelijkheden voor de inwoners van Leiderdorp en omgeving zowel individueel als in verenigingsverband. Sportfondsen Leiderdorp bekleedt hiermee een belangrijke maatschappelijke rol binnen de gemeente Leiderdorp en is zich hier terdege van bewust. Visie Sportfondsen Leiderdorp deelt, al sinds haar ontstaan, de nauwe betrokkenheid van lokale bestuurders, toezichthouders, personeel en vooral de lokale gebruikers bij de accommodaties. Dit is essentieel om de voorzieningen op het niveau te brengen en te houden die de inwoners van Leiderdorp en omgeving van Sportfondsen Leiderdorp verwachten. De betrokkenheid van Sportfondsen Leiderdorp komt tot uiting in een creatieve, realistische benadering van de mogelijkheden in de specifieke Leiderdorpse situatie. Wie de geschiedenis kent, gaat goed voorbereid de toekomst in... Onder dat motto is Sportfondsen Leiderdorp trots op haar lange bedrijfshistorie. Haar blik is gericht op de toekomst, maar haar geschiedenis is daarbij leerzaam en inspirerend. Sportfondsen Leiderdorp richt zich op exploitatieconcepten en productformules met een goed perspectief op lange termijn. Exploitatie is een continu proces. Een nieuwe impuls in deze visie is de beleving van de klant. Gaat deze naar het zwembad of sporthal of komt de klant binnen bij Sportfondsen Leiderdorp en kan deze kiezen uit een pallet van bewegings- en ontspanningsmogelijkheden. Dat laatste zal in de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen bij de klanten en dus bij Sportfondsen Leiderdorp.

5 Doelen en Strategische keuzes Toekomstverkenning en Strategische Visie Sportfondsen Leiderdorp BV De leden van de Raad van Commissarissen, de directeur en manager van Sportfondsen Leiderdorp hebben de belangrijkste ontwikkelingen in de omgeving waarin Sportfondsen Leiderdorp opereert benoemd en aansluitend hierop is de analyse van interne (sterkte/zwakte) en externe (kansen/bedreigingen) met de benoemde omgevingsvariabelen verbonden. Dit vormt de basis voor de notitie Toekomstverkenning en Strategische Visie Sportfondsen Leiderdorp BV, die medio 2009 in een operationeel plan is opgezet. In juni 2010 is een geactualiseerde versie van het rapport verschenen.

6 In het afgelopen jaar zijn door Sportfondsen Leiderdorp wederom diverse initiatieven genomen om de eerder benoemde missie van SFL te waarborgen: De exploitatie van reclameborden in sporthal de Bloemerd is per 1 januari 2010 gegund aan de binnensportverenigingen Leython, BVL en Spotvogels. Hiermee draagt Sportfondsen Leiderdorp bij aan een stabieler financieel fundament van de Leiderdorpse binnensportverenigingen; Een nieuw voorstel m.b.t. huurtarieven voor de binnensportverenigingen is door SFL ontwikkeld en ingevoerd met als doel de zaalhuren per 2011 te verlagen om zodoende de Leiderdorpse binnensport financieel nog verder te ontlasten; SFL is gesprekspartner in het maandelijks BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) overleg met als doel de binnensport in Leiderdorp zo effectief mogelijk te ondersteunen; De navolgende nieuwe doelgroepen en laagdrempelige bewegingsactiviteiten zijn ontwikkeld en gestart; snorkellessen voor de jeugd, Aqua-Slank cursussen i.s.m. een voedingsadviesbureau om overgewicht tegen te gaan en Spetterend Afvallen voor de senioren. Ook wordt sinds begin dit jaar door eigen personeel een droge sportactiviteit verzorgd in sporthal de Does, te weten: B.B.B.B. (Buik, Borst, Benen, Billen); In de schoolvakanties worden aan de hand van thema s activiteiten georganiseerd voor de jeugd; De Spetterende Show voor de jeugd tot 14 jaar is wegens succes weer verlengd; Beurtelings wordt het volledige aanbod aan activiteiten en doelgroepen onder de aandacht gebracht in het Leiderdorps Weekblad; In samenwerking met het Servicepunt Sport en Bewegen worden diverse bewegingsactiviteiten georganiseerd voor de diverse Leiderdorpse doelgroepen; Een 2e editie van de SFL- krant is eind augustus huis-aan-huis verspreid in Leiderdorp; Een nieuwe folderlijn voor alle activiteiten en doelgroepen is ontwikkeld; Het management heeft deelgenomen aan de klankbordgroep Gebiedsvisie Willem Alexanderlaan om het belang te onderstrepen de huidige parkeervoorziening minimaal te behouden.

7 In het kader van de toekomstvisie is Sportfondsen Leiderdorp van mening een (nog) grotere rol te kunnen vervullen in het Leiderdorpse sportleven. Met de voorgestelde integratie van het Servicepunt Sport en Bewegen zou de gemeente Leiderdorp door Sportfondsen Leiderdorp verder ontzorgd kunnen worden van een groot aantal sportgerelateerde zaken, zowel op operationeel als op financieel gebied. Sportfondsen Leiderdorp zal zich in de komende jaren blijven ontwikkelen op de in haar strategische visie genoemde pijlers: Bewegen en sociale aspecten bij de Leiderdorpse bevolking Ontzorgen van de Gemeente Leiderdorp en de lokale sportverenigingen Innovatie aanbod diensten en service richting klanten.

8 Personeel en organisatie In de vrijetijdsmarkt gaat het in eerste instantie om mensen. Gemotiveerde en tevreden medewerkers zijn van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. Sportfondsen Leiderdorp streeft er naar om de motivatie, groei en ontwikkeling van haar medewerkers te stimuleren. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en bieden goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, een goed evenwicht tussen werk en privé en mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en loopbaanontwikkeling. Door te investeren in de medewerkers, wordt geïnvesteerd in het toekomstige succes van de organisatie. Sportfondsen Leiderdorp had in het jaar medewerkers. Afgelopen jaar hebben er 8 medewerkers afscheid genomen en hebben wij 10 nieuwe medewerkers aangenomen. Sportfondsen Leiderdorp had in 2010 een gemiddeld totaal van 26,6 FTE. Opleiding en training Continue ontwikkeling, waaronder scholing en bijscholing, is nodig om op een verantwoorde manier in te spelen op de wensen van de bezoekersgroepen. Van elkaar leren door uitwisseling van kennis is onontbeerlijk voor de continuïteit van de organisatie. In het Beroepsopleidingplan (BOP), opgesteld door Manage to Manage, zijn diverse scholingen opgenomen voor uitvoerende, ondersteunende en management functies. Het merendeel van de opleidingen wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Sociaal Fonds Recreatie.

9 In 2010 zijn onder meer de volgende bijscholingen gevolgd: - EHBO, - BHV, - AED, - Sociale Hygiëne, - Voorcalculatietraining, - Preventiemedewerker Recreatie, - HRM Module, - Zwemonderwijzer, - Specialisatie zwemmen met Ouder en Kind, - Specialisatie zwemmen met leerlingen met een gedragsstoornis, - Specialisatie diverse Aqua sporten. Nieuwe medewerkers worden ingewerkt volgens een inwerkprotocol en hebben met de leidinggevende een zogenaamd startgesprek, waarin doelstellingen worden besproken. Minimaal één keer per jaar vindt er een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats met elke medewerker. De medewerkers van Sportfondsen Leiderdorp volgen de CAO Recreatie welke tot stand is gekomen tussen de Recron, FNV, CNV en ABVA/ KABO. De arbeidsvoorwaarden welke niet geregeld zijn in de CAO staan in het personeelsplan, dat in 2010 is gedigitaliseerd. Alle medewerkers van Sportfondsen Leiderdorp hebben in 2010 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ingeleverd. Deze verklaring zal aan alle toekomstig medewerkers ongeacht de functie worden gevraagd alvorens de arbeidsovereenkomst getekend wordt. Met dit initiatief loopt Sportfondsen Leiderdorp voorop binnen de zwembranche. Een gedragscode is reeds opgenomen in het personeelsreglement van Sportfondsen Leiderdorp. Tot slot wordt in het sport- en recreatiecentrum de Does studenten volop de mogelijkheid geboden om de diverse disciplines en de branche te leren kennen door het aanbieden van stages. In 2010 liepen onder meer studenten van het ROC Sport & Bewegen en van de Haagse Hogeschool van de studie Sportmanagement hun stage in de Does.

10 Keurmerk Veilig en Schoon De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat bij Sportfondsen Leiderdorp hoog in het vaandel. Om veiligheid en hygiëne te waarborgen is er in het verleden het Keurmerk Veilig en Schoon voor zwemaccommodaties in het leven geroepen door de zwembadbranche. Inmiddels behoort het zwembad de Does al 7 jaar bij de zwembaden die goedgekeurd zijn voor het Keurmerk Veilig en Schoon. Dit houdt in, dat de accommodatie door een onafhankelijk keuringsinstituut getoetst is aan alle wettelijke eisen en extra richtlijnen in het kader van veiligheid en hygiëne. Het Keurmerk veilig en Schoon bevat harde criteria met het wettelijk kader als ondergrens en wordt aangevuld met normen die de kwaliteit waarborgen. Voorbeelden daarvan zijn concrete calamiteitenplannen en ontruimingsoefeningen, toezichtplannen en controle van horeca, brandveiligheid, glijbanen, arbeidsomstandigheden, speeltoestellen en voorzieningen voor mindervalide bezoekers. De laatste jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een veilig en schoon zwembad. Met het behalen van het Keurmerk Veilig en Schoon tonen wij aan dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Uiteraard beschikt Sportfondsen Leiderdorp over een actueel ontruimingsplan en toezichtplan. Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening gehouden. De vaardigheid van de medewerkers ten aanzien van zwemmend redden, EHBO, reanimatie, AED (Automatische Externe Defibrillator) en bedrijfshulpverlening (BHV) wordt in cursussen en trainingen jaarlijks tenminste één keer getoetst en onderhouden. Het toezicht bij het zwemmen is afgestemd op de eisen die de Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) hieraan stelt. Naast de jaarlijkse audit t.b.v. het Keurmerk Veilig en Schoon vinden er ook (on)aangekondigde controles plaats door: - Brandweer - DCMR - GGD - VWA (Voedsel- en warenautoriteit) - C Mark (zwemwatercontroles, legionellacontroles en vloeroppervlakcontroles) - Provincie Zuid Holland (Wet Hygiëne en veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden) - Waterleidingbedrijf

11 Onderhoud en milieu Duurzaamheid, energie en milieu spelen een belangrijke rol voor de inwoners van Leiderdorp. De exploitatie van de sportaccommodaties door SFL is hierop afgestemd. Het sport- en recreatiecentrum de Does beschikt over een WKK-installatie waarmee energie wordt opgewekt en warmte wordt terug gewonnen. Bij aanpassingen en onderhoud speelt energieverbruik en duurzaamheid eveneens een belangrijke rol. Voorbeelden zijn de keuze voor LED-onderwaterverlichting en energiezuinige pompen. Accommodaties zijn voorzien van bewegingsmelders voor het aan- en uitschakelen van de verlichting. De stroom die door Sportfondsen Leiderdorp wordt gebruikt is uiteraard groen. Dit heeft reeds geresulteerd in het toekennen van een energielabel A aan het sport- en recreatiecentrum de Does en de sporthal de Bloemerd! Eind mei 2010 heeft wethouder Zilverentant de nieuwe zoutelectrolyse installatie in het zwembad de Does officieel in gebruik gesteld. Dankzij dit proces behoort de regelmatige komst van een tankauto met chloor en de risicovolle opslag van chloor tot het verleden. Bijkomende voordelen zijn verder een gezonder werkklimaat voor het personeel en een betere kwaliteit van het zwemwater, vooral voor bezoekers met een vorm van CARA. Ook de rode chloorogen behoren tot het verleden. De investering in de zoutelektrolyse installatie is door SFL gerealiseerd door de goede financiële resultaten uit voorgaande jaren.

12 Jip Het zwemonderwijs wordt ondersteund door Jip. Jip is een marketingformule van Sportfondsen Nederland waarbij de deelnemende kinderen geënthousiasmeerd worden door een stripfiguur in de vorm van een nijlpaard. Bij de inschrijving voor nieuwe zwemlessen ontvangen de kinderen een informatieboekje en een stickerboekje. Gedurende het Zwem-ABC worden er op verschillende niveaus stickers gespaard die in het stickerboek geplakt kunnen worden. Op deze manier leren de kinderen op een leuke manier zwemmen.

13 Verenigingen en groepen Zwembad Zwem- en poloclub DKD, Scuba Dive, Leiderdorpse Kanovereniging, Zwem- en poloclub Koudekerk, Leiderdorpse Reddingsbrigade, De Zijl LGB, Swimkids, zwemlessen voor dames, De Walnoot, Swetterhage, De Gading, recreatief zwemmen, banen zwemmen, AquaFit voor zwangeren, Aquajoggen, AquaRobics, AquaVaria, Fifty Fit en Fifty Varia, TrimFit en Swim Fit, zwemlessen voor volwassenen, baby- en peuterzwemmen, zwemlessen voor kinderen, snorkelen, discozwemmen De Spetterende Show. Sporthallen- en gymzalen Zumba, Alecto, K.N.H.B, Jespa, LSV Parabowls, BVL, Carta, Castellum Boys, RCL, Rijsbergen, Bergman, Cabri, Klerkenhofboys, Harttrimmers, GGV, Leython DC, LUMC, Merenwijk, NeVoBo, Tjon Ka Kie, Fifty Fifty, Velocitas, LTTV de Rijnsleutels, De Spotvogels, Iwema, Nieuw Brunhilde, Sparta, The Kopergirls, sportschool van Houdt, Stichting Pluspunt, Tocoya, A.C. Gading, Philadelphia Zorg, Rijnlandse Skivereniging, SCW Leiderdorp, UGSV, buurtvereniging Zijlkwartier, Songs2Sing, Ernst, Bobby & de Rest, Stichting Topbasketbal Leiderdorp, Festival4U. Algemeen Vakantie-activiteiten, SKL, Catalpa, Bonaventura, Gomarus, Leo Kannerschool, De Leeuwerik, Prins Willem Alexander, Bolwerk, De Hobbit, Elckerlyc, De Hasselbraam, De Regenboog, De Schakel, Visser t Hooft, Kastanjelaanschool, Julianaschool, Willem de Zwijgerschool, De Driemaster, ROC Leiden, Servicepunt Sport & Bewegen.

14 Samenwerking met partners Samenwerking is de basis voor succes. Als je middenin de samenleving staat, weet je beter wat er speelt en waar de kansen en behoeften liggen. Zowel lokaal als regionaal, zijn er veel samenwerkingsverbanden. Deze samenwerkingsverbanden leiden tot nieuwe activiteiten, kostenbesparingen, een hogere kwaliteit van de activiteiten en uiteraard een stijging van de bezettingsgraad. Organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn o.a.: Stichting Pluspunt, Z&Z Zorgverzekeringen, ActiVite, Servicepunt Sport & Bewegen, ROC Leiden, Unity FM, RTV Leiderdorp, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Leergeld, Stichting Jeugdzorg, Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL), sportverenigingen (m.n. de binnensport verenigd in het zgn BOL), fysiotherapie Rijnland Ziekenhuis, gemeente Leiderdorp, bewonersgroep De Doesplant, regionale Sportfondsenaccommodaties, Reduce, Rudeboy Media, Haagse Hogeschool voor Sportmanagement. Het sport- en recreatiecentrum de Does biedt tevens huisvesting aan het Servicepunt Sport en Bewegen, zwemvereniging DKD, RTV Leiderdorp en het in 2010 gerealiseerde Afasiecentrum/sportopvang Gading. Tevens biedt het sport- en recreatiecentrum de Does dagelijks onderdak aan Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL). Naast de dagelijkse sporturen in de sporthal krijgen alle kinderen een gezond fruitarrangement.

15 Horeca De horeca vervult een ondersteunende rol ten behoeve van de bezoekers van het zwembad en de sporthallen. In 2010 is eveneens een voorzichtige start gemaakt met catering voor gebruikers van de sportzalen. De horeca biedt een uitgebreid assortiment aan sport-, fris- en licht alcoholische dranken. Daarnaast zijn er diverse snacks en versnaperingen verkrijgbaar. Desgewenst kunnen er ook maaltijden, lunches en buffetten worden verzorgd. Specifieke wensen zijn altijd bespreekbaar. In 2010 zijn de horecaprijzen bewust niet verhoogd. In combinatie met de recessie heeft dit wel geleid tot een daling van 3,9% aan omzet ten opzichte van Sportfondsen Leiderdorp streeft voortdurend naar een juiste balans tussen rendement en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

16 BOL Sportfondsen Leiderdorp is gesprekspartner in het maandelijks BOL (Binnensport Ondersteuning Leiderdorp) overleg met als doel de binnensport in Leiderdorp zo effectief mogelijk te ondersteunen. Citaten BOL partners: Door de initiatieven van Sportfondsen Leiderdorp krijgen de BOL verenigingen voor het eerst mogelijkheden om sponsorinkomsten te verwerven via vaste reclameborden. Dat is zeer welkom! Hiervoor konden wij sponsors hooguit shirtreclame bieden. Dit bied ons veel meer mogelijkheden en stimuleert de binnensportverenigingen tot meer onderlinge samenwerking. Het meedenken van Sportfondsen Leiderdorp is voor ons ongekend. Sportfondsen Leiderdorp doet meer dan alleen simpel de zaal verhuren, ze tonen zich in woord een daad betrokken bij de binnensportverenigingen. Michel Paardekooper Bestuurslid BC Spotvogels In Sportfondsen Leiderdorp hebben we een medestander die begrijpt voor welke opgaven de binnensport staat, petje af voor de initiatieven waarmee Sportfondsen Leiderdorp de binnensport daadwerkelijk te hulp komt. Sportfondsen Leiderdorp huldigt duidelijk het adagium Geen woorden maar daden als het aankomt op begrip voor en hulp aan de binnensport. Zij lopen voorop als het op initiatieven t.b.v. de binnensport aankomt. Pass, set-up, smash en punt met Sportfondsen Leiderdorp in je team! Jos van der Lubbe voorzitter Leython DC.

17 Enkele cijfers in beeld Bezoek zwembad Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Zwemles Recreatief zwemmen Activiteiten/doelgroepen Verenigingen Bezoek sporthallen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Activiteiten Zwemles Recreatief zwemmen Activiteiten/doelgroepen Verenigingen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Activiteiten Bezoek sportzalen Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010 Verenigingen Onderwijs Overig verhuur Verenigingen Onderwijs Overig verhuur Jaar 2008 Jaar 2009 Jaar 2010

18 Sportfondsen Nederland Geschiedenis Sportfondsen Nederland In 1923 werd Sportfondsen opgericht door Mr. J.A.C. (Han) Bierenbroodspot en op 22 juni 1929 werd het eerste Sportfondsenbad in Amsterdam geopend. Onder de leiding van Bierenbroodspot werden in Nederland 19 overdekte zwembaden gebouwd. Hij deed dit zonder steun van de overheid in de jaren van grote crisis. Mensen moeten kunnen (leren) zwemmen, was toen en is nu nog steeds, een belangrijke drijfveer van Sportfondsen. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog voerde de rijksoverheid een streng beleid voor het verlenen van bouwvolume. De sportsector kwam pas aan de beurt na woningbouw en industrie. Wassenaar was de eerste gemeente na de oorlog die een overdekt zwembad mocht bouwen. Sportfondsen werd ingeschakeld voor de bouw en de exploitatie. De gemeente Wassenaar nam het exploitatietekort van het nieuwe zwembad voor haar rekening. Dit was typerend voor de gemeenten in die tijd. Het aanbieden van sport en recreatie werd in de jaren zestig gezien als een overheidstaak. De Sportfondsenbaden kwamen geleidelijk in de gesubsidieerde sector. Het aantal accommodaties groeide. Sportfondsen ontwikkelde zich tot dienstverlener op het gebied van bedrijfsvoering en technisch advies. Sinds de jaren tachtig verbreedde de Sportfondsen dienstverlening zich naar sporthallen en andere maatschappelijke functies. Deze verbreding van de dienstverlening gaat steeds sneller en hangt samen met de trend van deze tijd: de terugtrekkende overheid. Gemeenten zien het aanbieden van voorzieningen van accommodaties niet meer als kerntaak. In toenemende mate besteden zij exploitatie en beheer van de accommodaties uit. Wel nemen de gemeenten financiële verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van haar voorzieningen. Sportfondsen heeft de expertise om gemeenten daarbij te ondersteunen. Missie van de Sportfondsen groep De Sportfondsengroep is een dienstverlener én exploitant in de sport-, welzijns- en recreatiebranche. Als dienstverlener biedt Sportfondsen Nederland ondersteuning aan de bedrijfsvoering van accommodaties en instellingen. Als exploitant beheert Sportfondsen Exploitatie Beheer B.V. en exploiteert Sportfondsen Deelnemingen B.V multifunctionele accommodaties. Het doel van Sportfondsen Exploitaties is om een Optimale Exploitatie te bereiken, waardoor Optimale Waarde ontstaat voor het totaal aan belanghebbenden: consument, gemeente, personeel en bestuur. Sportfondsen dienstverlening initieert en ondersteunt de Optimale Exploitatie.

19 Sportfondsen als Exploitant Sportfondsen exploiteert meer dan 300 uiteenlopende accommodaties in alle delen van Nederland. Van bescheiden sportvoorzieningen tot multifunctionele leisure centra. Elk passend bij de lokale behoefte, marktomvang en exploitatiemogelijkheden. Sportfondsen is marktleider, maar ook toonaangevend in flexibiliteit en benadering van kleinschalige projecten. Beproefde exploitatieformules die Sportfondsen op steeds meer locaties in Nederland met succes invoert zijn onder meer Sportfondsen, altijd een belevenis en SportPlaza, sportplezier & ontspanning. Sportfondsen als Dienstverlener In de meer dan 80 jaar van het bestaan van Sportfondsen heeft de organisatie altijd nauw samengewerkt met overheden. Sportfondsen is dan ook een vertrouwde naam in Nederland als dienstverlener en exploitant van zwembaden, sportrecreatie- en welzijnsaccommodaties. Als dienstverlener biedt Sportfondsen zowel publieke als private exploitanten. De zorg voor bouwkundige en installatietechnische zaken, personeelsmanagement, verzekeringen, IT, financiën, accountancy en andere branche-specifieke onderwerpen is daarbij in handen van ervaren, slagvaardige specialisten. Sportfondsen Shared Services Het Sportfondsen Shared Services Center biedt aan alle sport en recreatie organisaties de gelegenheid mee te delen in schaal- en efficiencyvoordelen die een collectieve benadering met zich meebrengt. Hierbij is Sportfondsen niet de exploitant, maar biedt ondersteuning op tal van vakgebieden. Men heeft hierbij de keuze uit exploitatie, expertise, bouw & techniek, financiële administratie, salarisverwerking, accountancy, personele diensten, verzekeringen, pensioenservices en ICT-Services. Door de krachten te bundelen wordt er gestreefd naar een beter maatschappelijk perspectief.

20 Kwaliteitsmanagement Sportfondsen Nederland is zich ervan bewust dat kwaliteit één van de belangrijkste pijlers van haar functioneren is. Sportfondsen laat zich in haar visie leiden door het INK-managementmodel en streeft daarbij naar constante verbetering. Een voorbeeld uit het verleden toont aan dat Sportfondsen staat voor kwaliteit. Zo heeft Sportfondsen een voortrekkersrol gespeeld bij de introductie van het Keurmerk Veilig & Schoon in 2001, een belangrijk initiatief voor kwaliteitsverbetering in de zwembadbranche. Maatschappelijk betrokken Sportfondsen wordt geassocieerd met het leren van een vaardigheid die voor Nederlanders van levensbelang is: zwemmen. Sportfondsen ziet een toekomst voor zich waarin deze solide basis onverminderd wordt voortgezet. Sportfondsen is zich ervan bewust dat de dienstverlening en exploitaties een maatschappelijk belang dienen en ziet het als haar taak deze maatschappelijke functie te continueren, zodat optimale waarde kan worden geboden aan alle belanghebbenden. Sportfondsen biedt de basis voor een excellente exploitatie van maatschappelijke voorzieningen die gemeenten niet meer tot hun kerntaken rekenen. Sportfondsen vult professioneel de leemte op die een zich terugtrekkende overheid heden ten dage achterlaat.

21 Toekomstgericht Wie de geschiedenis kent, gaat goed voorbereid de toekomst in... Onder dat motto zijn wij trots op onze lange bedrijfshistorie. Onze blik is gericht op de toekomst, maar onze geschiedenis is daarbij leerzaam en inspirerend. De Sportfondsenorganisatie staat met beide benen in de 21e eeuw en richt zich op exploitatieconcepten en productformules met een goed perspectief op lange termijn. Exploitatie is immers een continu proces, geen incidentele actie. Ons doel is duurzame Optimale Waarde.

22 Sportfondsen Leiderdorp Sport- en Recreatiecentrum De Does Amaliaplein PV Leiderdorp Tel Fax

Publicitair jaarverslag 2013 Sportfondsen Leiderdorp Sport als doel en middel Sportfondsen Leiderdorp is en blijft in beweging. Wij brengen niet alleen anderen in beweging, maar ontwikkelingen in onze

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad

Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad Publicitair Jaarverslag 2009 Oostelijk Zwembad Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van het Oostelijk Zwembad pag 04 Beleid en strategie pag 05 Personeel en organisatie pag 07 Onderhoud, milieu &

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord

Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord Publicitair jaarverslag 2010 Sportfondsen Rotterdam Noord ROTTERDAM ROTTERDAM altijdeen belevenis Inhoudopgave Voorwoord Geschiedenis van Sportfondsen Rotterdam Noord Beleid en strategie Personeel en organisatie

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord

Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord Publicitair Jaarverslag 2009 Sportfondsen Rotterdam Noord Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van Sportfondsen Rotterdam Noord pag 04 Beleid en strategie pag 06 Personeel en organisatie pag 08 Onderhoud,

Nadere informatie

Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Publicitair Jaarverslag 2009 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Inhoudopgave Voorwoord pag 03 Geschiedenis van Recreatiecentrum Zevenkampse Ring pag 04 Beleid en strategie pag 05 Personeel en organisatie

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring

Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Publicitair jaarverslag 2010 Recreatiecentrum Zevenkampse Ring ROTTERDAM ROTTERDAM altijdeen belevenis Inhoudopgave Voorwoord Geschiedenis van Recreatiecentrum Zevenkampse Ring Beleid en strategie Personeel

Nadere informatie

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl

Optisport. Wij Brengen. Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst. www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst Wij Brengen Je In Beweging! www.optisport.nl Wij brengen je in beweging! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

VERBETER HET SPORTKLIMAAT IN UW GEMEENTE

VERBETER HET SPORTKLIMAAT IN UW GEMEENTE VERBETER HET SPORTKLIMAAT IN UW GEMEENTE Efficiënt ondernemen met Sportfondsen Nederland GROEP Uw sportvoorzieningen regelen? In uw gemeente wilt u alle sportvoorzieningen uitstekend voor elkaar hebben.

Nadere informatie

Namens De Tweesprong Pieter Bosch

Namens De Tweesprong Pieter Bosch Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Daarom heeft De Tweesprong dit jaar gekozen om van het jaarverslag 2012 een beeldverslag te maken. Daarmee geeft het jaarverslag geeft een goed beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen

Mission Statement. Uw kind in vertrouwde handen Mission Statement Uw kind in vertrouwde handen Introductie De Stichting Kinderopvang Stad Groningen biedt professionele kinder - opvang. Onze kinderopvang is veel - vormig, verantwoord en veilig; we hebben

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT INTRODUCTIE AQUA & LEISURE 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad,

Nadere informatie

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld;

Wij hebben reeds diverse succesvolle maatschappelijke activiteiten lopen bijvoorbeeld; Beste Rabobank, Als eerste willen wij u bedanken voor deze unieke mogelijkheid om één van onze wensen en ambities die wij als SportPlus vereniging hebben via deze mogelijkheid waar te kunnen maken. Wij

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2012 N.V. Sportfondsen Katwijk Zwembad Aquamar

Publicitair jaarverslag 2012 N.V. Sportfondsen Katwijk Zwembad Aquamar Publicitair jaarverslag 2012 N.V. Sportfondsen Katwijk Zwembad Aquamar Inhoudsopgave Voorwoord Sportbedrijf katwijk Schoolzwemmen Faciliteiten en activiteiten Keurmerk Veilig en Schoon Horeca en zonnestudio

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Protocol veilig schoolzwemmen

Protocol veilig schoolzwemmen Protocol veilig schoolzwemmen 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen bij schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden.

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer

Sportaccommodatiebeleid. Exploitatie en Beheer Sportaccommodatiebeleid Exploitatie en Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 Leeswijzer...2 2. Huidige situatie exploitatie en beheer...3 2.1. De binnensportaccommodaties...3 2.2 De buitensportaccommodaties...4

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

aan de toekomst van het Sportbedrijf

aan de toekomst van het Sportbedrijf aan de toekomst van het Sportbedrijf Agenda Historie beheer en exploitatie sportaccommodaties. Waar staan we nu? Waar gaan we naar toe en in welke vorm? achtergrond 2003 op verzoek van de raad onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling

Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN. Volwassenenwerk. Kinderwerk. Buurtwerk. Informatie en advies. Ondersteuning en bemiddeling Jaarverslag 2015 ACTIVEREN - VINDEN - VERBINDEN Volwassenenwerk Kinderwerk Buurtwerk Informatie en advies Ondersteuning en bemiddeling Jeugd- en jongerenwerk VOORWOORD 2015 was een spannend jaar van grote

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Optisport. Exploitaties. Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl

Optisport. Exploitaties. Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl Optisport Exploitaties Samen werken aan een gezonde toekomst WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! www.optisport.nl WIJ BRENGEN JE IN BEWEGING! Dit motto zegt precies wat wij ambiëren. Een actieve leefstijl die

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst

Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Privatisering sportaccommodaties gemeente Bronckhorst Thijs Kiers, beleidsmedewerker afdeling Ontwikkeling, ontspannen Martin Niessink, coordinator cluster Groen, afdeling Beheer 13 accommodaties; 11 gemeentelijk

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid

Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid Hoofdlijnen Leiderdorps sportbeleid 2008-2012 1. Inleiding Voor u ligt het sportbeleid van de gemeente Leiderdorp. Reden voor het opnieuw formuleren van dit beleid is dat het momenteel ontbreekt aan een

Nadere informatie

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014

Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085. Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 16 juni 2014 Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 agendapunt 15 Zaaknummer: 2014/54782 Referentie: 2014/55085 Aan: De Gemeenteraad Vries, 16 juni 2014 Portefeuillehouder: mevr. N. Hofstra Behandelend ambtenaar: mevr.

Nadere informatie

SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care. VolkerWessels Vastgoed

SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care. VolkerWessels Vastgoed Sportplaza HARGA SCHIEDAM Het kruispunt van Sport, leisure & care VolkerWessels Vastgoed Sportplaza harga SCHIEDAM Schiedam is door de aanleg van de verlengde A4 ruimtelijk van het slot gekomen. Door dubbelgebruik

Nadere informatie

Zwembad Scharlakenhof

Zwembad Scharlakenhof Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Nationaal Basketball Congres

Nationaal Basketball Congres Nationaal Basketball Congres Het sluiten van Partnerships #STEPForward www.treem.nl info@treem.nl 085-303 34 18 Jaap Bijzerweg 8d 3446 CR Woerden Voorstellen: Sander ten Broek Thijs Spreen Brouwer Frederik

Nadere informatie

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Parttime opleiding! Goed te combineren met gezin, baan of studie Lifeguard/ Toezichthouder Instructeur Doelgroepen Recreatie Zwemleider Erkend

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2014

SRO Amersfoort B.V. Verslag activiteiten 2014 R150612PBO1645 SRO Amersfoort B.V. SRO Postbus 167 3800 AD Amersfoort Soesterweg 556 3812 BP Amersfoort T 033-422 51 00 F 033-461 50 25 E info@sro.nl KvK: 32090798 I www.sro.nl Inhoudsopgave 1... 3 2.

Nadere informatie

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012

Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl. Informatieavond 28 november 2012 Herstructurering Sportvoorzieningen Gemeente Delfzijl Informatieavond 28 november 2012 Agenda Opening 19.30 u. Welkom door wethouder Wolthof 19.30 u. Presentatie ambtelijk advies 19.40 u. Pauze 20.30 u.

Nadere informatie

Profiel. Frion. Voorzitter Raad van Toezicht

Profiel. Frion. Voorzitter Raad van Toezicht Profiel Frion Frion Frion (FRIs en Ondernemend) levert professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening omvat een breed palet aan zorg, zoals wonen,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Sociaal maatschappelijke accommodaties LSL. gemeenteraad 21 april 2015

Sociaal maatschappelijke accommodaties LSL. gemeenteraad 21 april 2015 Sociaal maatschappelijke accommodaties LSL gemeenteraad 21 april 2015 Onderwerpen : Visie & Ambitie Accommodaties Opdracht Team Lansingerland Tijdpad eerste jaar Bezetting Klanttevredenheid Communicatie

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

Waar staat Preventief voor?

Waar staat Preventief voor? Over Preventief Preventief BV is een advies- en opleidingsinstituut dat actief is sinds 1997, wij kunnen dan ook putten uit een ruime ervaring als het gaat om het verzorgen van EHBO en BHV trainingen en

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen

Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Voorstel Sociaal Cultureel Centrum/ Multifunctioneel Centrum Den Asseldonk in Bergen Visie: Een actieve levensstijl maakt mensen gezonder en gelukkiger. Daar draagt Optisport door middel van haar diensten

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids

Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Good Governance bij Kindercentrum WereldKids Gerda Veltman Directie 1 oktober 2012 2 1 van 6 1 Inleiding In het kader van de verdere kwaliteitsontwikkelingen binnen onze organisatie en het zo goed mogelijk

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam

Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam Publicitair jaarverslag 2011 Sportfondsen Rotterdam Een leven lang sport en bewegen Sportfondsen Rotterdam is een resultaatgerichte en maatschappelijk betrokken organisatie die samen met haar accommodaties

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn

Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn Thema: Toekomstige sportinfrastructuur gemeente Apeldoorn - Kerntakendiscussie 2010 - Voorjaarsnota 2011 en Zomernota 2012 Vanaf 2013 te maken met terugtredende overheid: - Alleen bezig houdt met beleid

Nadere informatie

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet

Exploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun Sport & Bewegen Maak jij van je hobby je beroep? Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun mogelijkheden,

Nadere informatie

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel

Doelgroepen. Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen Doelgroepen en de hierbij horende voorziening in Zwemwater en personeel Doelgroepen 1 Baby s en peuters Warm water (een kind koelt snel af door andere verhouding volume/huidoppervlak) Intieme,

Nadere informatie

Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017

Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017 Procurement is an attitude! Ambities Nevi CPD 2015 t/m 2017 Versie: 1.0 Datum: 10 februari 2015 Status: door CPD - bestuur vastgesteld Gebruikte informatie: Resultaat enquête onder leden d.d. 3 juni 2014

Nadere informatie

Doe maar gewoon, doe Blömer

Doe maar gewoon, doe Blömer Open cultuur met informele sfeer Ons team bestaat uit jonge en enthousiaste mensen die het kapitaal vormen van onze organisatie. Zij dragen bij aan onze informele en open sfeer. Naast hard werken en het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles

Zwemles SportPlaza Tiel. Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Mijn 1 ste zwemles Zwemles SportPlaza Tiel Graag informeren wij u over het volgende: - Introductiefilmpje Jip. - Wat is het zwem-abc? - Leren zwemmen met Jip. - Virtuele tour zwembad

Nadere informatie

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd

2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd Gemeente Leiderdorp is een werkwijze van Gemeentelijke rapportage Gezondheidsbevordering Jeugd 2016 Gemeente Leiderdorp Verantwoordingsperiode

Nadere informatie

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness

BEDRIJFSCODE. Versie 1.0 Datum:15-01- 10. Onderwijsleerbedrijf SchoOLBusiness BEDRIJFSCODE Versie 1.0 Datum:15-01- 10 Algemene morele verklaring Het Onderwijsleerbedrijf schoolbusiness groeit en steeds meer verenigingen en stichtingen komen met ons in aanraking en geven opdrachten

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SportPlaza Tiel. Ik ben fan van SportPlaza Tiel. Sportfondsen Nederland N.V.

SportPlaza Tiel. Ik ben fan van SportPlaza Tiel. Sportfondsen Nederland N.V. 1 2012 SportPlaza Tiel Ik ben fan van SportPlaza Tiel 2 Voorwoord SportPlaza Tiel exploiteert op een maatschappelijk verantwoorde en enthousiaste wijze de overdekte sportaccommodaties in de gemeente Tiel.

Nadere informatie

Sportvereniging Balans Position Paper

Sportvereniging Balans Position Paper Sportvereniging Balans Position Paper Inleiding SV Balans is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee verenigingen, LOVA en DIO. Anno 2017 is Balans een actieve en brede sportvereniging, waar wekelijks

Nadere informatie

Kaders voor beleid Basketbal vereniging Leiderdorp

Kaders voor beleid Basketbal vereniging Leiderdorp Kaders voor beleid 2006 2011 Basketbal vereniging Leiderdorp Oktober 2006, versie 1.0 Inleiding In de afgelopen vier jaar heeft BV Leiderdorp vele financiële, sportieve en sociale veranderingen moeten

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Samen kansen pakken!

Samen kansen pakken! Samen kansen pakken! Marktconsultatie zwembad De Randoet te Made zwembad Het Puzzelbad te Terheijden Concept Zwembad De Randoet Het Puzzelbad Gemeente Drimmelen Grontmij Nederland B.V. Houten, 19 september

Nadere informatie

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD

B i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD IMlfJflnRRflPPORĨflGE t/m 2016 ZWEMBAD DE innnncm B i Erik Hordijk Manager accommodaties Gemeente Krimpen aan den IJssel 2 d e periode 2016 ZWEMBAD DE LANSINGH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL woensdag 3 augustus

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Bedrijfsplan De Vrije Teugel

Bedrijfsplan De Vrije Teugel Bedrijfsplan De Vrije Teugel Een innovatieve en inspirerende uitdaging Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 2 DE AMBITIE... 2 3 ACTIVITEITEN... 2 3.1 WONEN DICHTERBIJ... 2 3.2 LEREN ROC... 3 3.3 RE-INTEGRATIE...

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen

KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen KWALITEIT IN DE ZORG bij Stichting Werkt voor Ouderen Vlissingen Vlissingen, november 2006 Ineke de Haan, lid website commissie Kwaliteitskring Zeeland Ben van Belzen, Hoofd Personeelszaken en Renate Schubert,

Nadere informatie