Protocol veilig schoolzwemmen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol veilig schoolzwemmen"

Transcriptie

1 Protocol veilig schoolzwemmen 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen bij schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden. Schoolzwemmen is een vorm van onderwijs die andere risico s met zich meebrengt dan onderwijs in een klaslokaal. Belangrijk om hier op te merken is dat er bij schoolzwemmen sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. De verschillende betrokken partijen bij schoolzwemmen zijn: schoolbesturen, de gemeente Utrecht als eigenaar van de Utrechtse zwembaden, de Utrechtse Vastgoed Organisatie als exploitant van de Utrechtse zwembaden en het vervoerbedrijf. 2. Wet- en regelgeving Er bestaat geen wet- of regelgeving die specifiek ingaat op de aansprakelijkheid bij schoolzwemmen. Bij schoolzwemmen gelden daarom de algemene regels uit het aansprakelijkheidsrecht. In geval van schade tijdens het schoolzwemmen, zal de vraag moeten worden beantwoord of één of meerdere partijen of de aan hen ondergeschikte werknemers - onrechtmatig heeft gehandeld. Het hangt af van de omstandigheden in het specifieke geval of een handeling, of het nalaten daarvan, onrechtmatig is. In het algemeen kan men stellen dat bij schade of een ongeval tijdens het schoolzwemmen, de rechter met name zal moeten oordelen of er veiligheidsnormen zijn geschonden. Het schoolbestuur, de zwembadexploitant en diens werknemers hebben een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die deelnemen aan het schoolzwemmen. Het vervoerbedrijf en diens werknemers, hebben de plicht om de leerlingen en hun begeleiders veilig te vervoeren van en naar school en het zwembad. Middels dit protocol wensen partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid praktische afspraken te maken. De gemeente Utrecht legt dit op aan alle schoolbesturen die in één van de Utrechtse zwembaden hun leerlingen laten schoolzwemmen. Zowel voor het schoolbestuur als de zwembadexploitant hebben te maken met de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). Deze wet stelt voorwaarden waaraan elke zwemgelegenheid moet voldoen. Belangrijk in dit verband is artikel 25 van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden. Hierin staat dat in de zweminrichting, gedurende openstelling, in voldoende mate toezicht moet worden uitgeoefend. In het algemeen wordt aangenomen, dat zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht het toezicht voldoende moet zijn; dus zowel het aantal toezichthouders in de zweminrichting, als de vereiste vaardigheid waarover deze personen moeten beschikken, spelen een rol. 3. Nadere uitwerking zorgplicht partijen 3.1 Gemeente Het verzorgen van zwemlessen is een gemeentelijke taak. De primaire verantwoordelijkheid voor het schoolzwemmen ligt bij de afdeling Ontwikkeling, team Onderwijs van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO). De afdeling Ontwikkeling, team Onderwijs geeft aan de Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) opdracht tot de praktische organisatie van het schoolzwemmen. De afdeling Ontwikkeling, team Onderwijs is verantwoordelijk voor: - het zorgen voor randvoorwaarden wat betreft financiën en vervoer; - het informeren van schoolbesturen en scholen; - het onderhouden van contacten met de UVO en de onderwijsinspectie. 1

2 Zwembadexploitant De UVO van de gemeente Utrecht heeft als zwembadexploitant de taak te waken over de gezondheid en veiligheid van het zwemmende publiek om de kans op ongelukken zoveel mogelijk te beperken. De zwembadexploitant is verantwoordelijk voor: - een deugdelijk gebouw; - een deugdelijke zweminrichting en voorzieningen van de zwembassins; - goed toezicht door gekwalificeerde zweminstructeurs die lesgeven volgens het leerplan; - de organisatie van het schoolzwemmen door de bedrijfsleiders van de Utrechtse zwembaden; - het opstellen, evalueren en eventueel bijstellen van het leerplan door de teamleider van de zwemschool en de manager vastgoedexploitatie; - het opvolgen van het leerplan door de teamleider van de zweminstructeur; - het opstellen van een jaarplanning, zorgen voor aanwezigheid voldoende zweminstructeurs en leermiddelen en de organisatie van het diplomazwemmen, door de teamleider van de zwemschool; - het toezicht houden op de zwemveiligheid van de leerlingen door de zweminstructeur; - het ordelijk laten verlopen van de zwemlessen door de zweminstructeur; - het bijhouden van de vorderingenregistratie door de zweminstructeur (o.a. het afnemen van tests, het bijhouden van vorderingen en bepalen wanneer een leerling naar een volgend lesniveau kan); - het voor het begin van het schooljaar aan de scholen doorgeven van de data waarop het zwembad geen schoolzwemmen kan aanbieden. Afspraken rondom groepsgrootte, toezicht en vaardigheden Ten aanzien van de groepsgrootte, het toezicht en de vaardigheden waarover instructeurs en toezichthouders van het zwembad moeten beschikken, gelden de volgende afspraken: - per leseenheid kunnen maximaal 70 leerlingen in Den Hommel, 80 leerlingen in De Kwakel en 60 leerlingen in Fletiomare participeren in de zwemles; - de toegestane gemiddelde groepsgrootte in het basisonderwijs bestaat uit 12 leerlingen. In het speciaal onderwijs is een gemiddelde groepsgrootte van 10 leerlingen toegestaan; - iedere bevoegde instructeur van het zwembad is in het bezit van een vakdiploma zwemonderwijs en een geldig EHBO diploma inclusief reanimatie. Tevens moeten de instructeurs voldoende vaardig zijn m.b.t. zwemmend redden; - jaarlijks moeten alle instructeurs een reddingsvaardigheidstest met goed gevolg afleggen volgens de richtlijnen van de KNBRD. 3.2 Schoolbesturen en groepsleerkrachten Het schoolbestuur heeft een verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen gedurende de zwemlessen. Als een schoolbestuur heeft besloten om schoolzwemmen op te nemen in het onderwijsprogramma, dan moet zij er aan bijdragen dat dit op een veilige wijze kan plaatsvinden. Het schoolbestuur draagt er zorg voor dat de inhoud van dit protocol en het leerplan schoolzwemmen voldoende bekend zijn bij de groepsleerkrachten en begeleiders. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor: - het zorgen voor voldoende toezicht voor, tijdens en na de zwemles door de groepsleerkracht en de begeleiders; - een actieve inzet van de groepsleerkracht bij het houden van overzicht en het informeren over veiligheid van de leerlingen voor, tijdens en na de zwemles; - het brengen van de leerlingen van de school naar het zwembad (tot aan de rand van het bad, waar overdracht aan de zweminstructeurs plaatsvindt) en terug van het zwembad naar de school door de groepsleerkracht; 2

3 - het mede toezicht houden op de leerlingen tijdens de zwemles door de groepsleerkracht die voor, tijdens en na de zwemles bij de leerlingen aanwezig dient te zijn; - het voorafgaand aan iedere zwemles door de groepsleerkracht doorgeven - door middel van een aantekening in het logboek bij de ingang van het zwembad - van het aantal leerlingen dat deelneemt aan de zwemles; - Voldoende begeleiding per groep leerlingen. Hiervoor kunnen ouders, stagiaires etc. worden ingeschakeld ter assistentie van de groepsleerkracht; - de groepsleerkracht heeft het recht het zwemonderwijs niet door te laten gaan, bijvoorbeeld in geval van slechte waterkwaliteit, bij een onvoldoende aantal instructeurs of in geval er teveel overlast ontstaat, doordat verschillende scholen op hetzelfde tijdstip zwemmen. - de begeleiding vanuit de school moet minimaal bestaan uit één groepsleerkracht en een begeleider per groep leerlingen. Indien één van de leerlingen tijdens de zwemles wegens omstandigheden de les verlaat of dient te verlaten, wordt deze begeleid door een begeleider. De groepsleerkracht blijft actief toezicht houden op de grootste groep leerlingen; - bij elk zwembassin houdt tenminste één groepsleerkracht of begeleider toezicht; - per kleedkamer houdt tenminste één groepsleerkracht of begeleider actief toezicht; - het schoolbestuur streeft er naar om vaste begeleiders in te zetten, dan wel te zorgen dat begeleiders voldoende geïnstrueerd zijn over hun toezichthoudende taken voor, tijdens en na de zwemles; - de zwemzaal mag pas betreden worden als de zweminstructeur aanwezig is; - er mag alleen onder toezicht gespeeld worden in het zwembad waarin de leerlingen zwemles volgen. Dat houdt in dat de zweminstructeur zelf met zijn/haar leerlingen een spel kan doen of dat ze er zelf spelen. De groepsleerkracht blijft, net als bij het zwemlessen, actief toezicht houden. Leerlingen zonder diploma mogen alleen in het diepe bad onder begeleiding van de zweminstructeur. De groepsleerkracht of de zweminstructeur heeft de bevoegdheid om het vrij zwemmen te verbieden; - Leerlingen uit de groep die niet deelnemen aan het schoolzwemmen, moeten onder toezicht van de groepsleerkracht of begeleider blijven. Inplannen, betaling en annulering van de zwemles - Scholen dienen voorafgaand aan elk schooljaar door te geven of zij voor het aankomende schooljaar zullen deelnemen aan het schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden; - De school geeft voor het begin van het schooljaar de jaarplanning met betrekking tot het schoolzwemmen door aan de coördinator schoolzwemmen met daarin eveneens vermeld de data waarin er geen schoolzwemmen zal zijn; - De gemeente Utrecht zal na controle op beschikbaarheid bevestigen op welke data het schoolzwemmen voor het aankomende jaar zal plaatsvinden; - Scholen voor speciaal onderwijs betalen een eigen bijdrage voor het schoolzwemmen. De hoogte van de eigen bijdrage is afgeleid van de hoogte van de rijksbijdrage aan scholen voor speciaal onderwijs ten behoeve van het schoolzwemmen; - Betaling van de eigen bijdrage door het schoolbestuur dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; - Als door omstandigheden de school niet zal schoolzwemmen op een bepaalde dag, dient de school dit tenminste vijf werkdagen van tevoren door te geven aan de coördinator schoolzwemmen. De gemeente zal de kosten van de inzet van het zwembad aan de school in rekening brengen; - Als de school niet of korter dan drie werkdagen van tevoren doorgeeft dat het schoolzwemmen geen doorgang kan vinden, zal de gemeente de kosten van vervoer en van de inzet van het zwembad aan de school in rekening brengen. 3

4 3.3 Vervoerbedrijf Voor scholen die niet op loopafstand van het zwembad liggen, schakelt de gemeente een vervoerbedrijf in. Het vervoerbedrijf is verantwoordelijk voor het vervoer van leerlingen en groepsleerkrachten van en naar school en het zwembad. Het vervoerbedrijf dient daartoe deugdelijk materieel in te zetten, dat voldoet aan de wettelijke eisen en te zorgen voor gekwalificeerde chauffeurs. De chauffeurs dienen in het bezit te zijn van een geldig EHBO diploma. De chauffeurs dienen hun taak zodanig uit te voeren, dat de veiligheid van leerlingen en leerkrachten zo optimaal gewaarborgd is. Afspraken voor het vervoer: - de bus moet stoppen op een plaats waar de leerlingen veilig kunnen in- en uitstappen; - elke leerling heeft een zitplaats, voorzien van een goedwerkende veiligheidsgordel; - de groepsleerkracht en begeleider(s) van de school houden tijdens de busrit toezicht op de leerlingen; - de bus moet voldoen aan de wettelijke eisen en het interieur van de bus moet schoon zijn; - het schoolbestuur moet aan het begin van het schooljaar zorgen voor een correcte opgave van het aantal leerlingen, zodat het vervoerbedrijf het juiste materieel kan inzetten. Speciale wensen ten aanzien van het vervoer, kan de school aan het begin van het schooljaar kenbaar maken aan de coördinator schoolzwemmen van de gemeente Utrecht. Indien noodzakelijk en mogelijk zal het vervoerbedrijf zorg dragen voor een aangepaste inzet van materieel. De hierboven genoemde afspraken met betrekking tot het vervoer, zijn in het contract met het vervoerbedrijf vastgelegd. De afspraken gelden voor alle vervoerbedrijven die in opdracht van de gemeente Utrecht het schoolzwemvervoer verzorgen. 4. Het leerplan Het leerplan is een wezenlijk onderdeel van het schoolzwemmen. Het plan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de zwembadexploitant. Alle Utrechtse zwembaden beschikken over een leerplan. Het leerplan wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In het leerplan dienen de volgende zaken geregeld te zijn: - doel en inhoud van het zwemonderricht; - lengte en frequentie van de lessen; - de gehanteerde niveaugroepen; - begin- en eindtermen van de niveaugroepen; - de te behandelen oefenstof per niveaugroep; - de verdeling van de oefenstof over de lessen; - wijze en frequentie van vorderingenregistratie. 5. Gevolgen niet naleven protocol en informatie uitwisseling De gemeente behoudt zich het recht voor om bij niet naleven van het protocol het schoolbestuur hierop aan te spreken en zo nodig maatregelen te nemen. In het uiterste geval kan dit leiden tot beëindiging van de overeenkomst met het schoolbestuur. Het schoolbestuur kan eventuele klachten met betrekking tot het schoolzwemmen indienen bij de teamleider zwemschool. Een verantwoorde en eenduidige uitvoering van het protocol valt of staat met de wijze waarop betrokken personen en partijen worden geïnformeerd. Hiervoor is het o.a. van belang dat: het protocol is een onderdeel van het toezichtplan van de Utrechtse zwembaden en wordt minimaal eenmaal per jaar integraal met alle medewerkers besproken en zo nodig bijgesteld; minimaal eenmaal per jaar wordt het protocol besproken met de zwembadexploitant en zo nodig bijgesteld. De scholen worden hiervan op de hoogte gesteld; 4

5 aan het begin van ieder schoolzwemseizoen wordt in de zwembaden uitleg gegeven aan de scholen over het leerplan, gedragsregels en groepsindeling en wordt gewezen op gevaarlijke situaties, looproutes etc. Gemeente Utrecht Schoolbestuur Mevrouw E. Hutten Naam: Hoofd Zwembaden Functie: Utrechtse Vastgoed Organisatie School: Datum: Datum: 5

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Bijlage: Protocol schoolzwemmen

Bijlage: Protocol schoolzwemmen Bijlage: Protocol schoolzwemmen Partijen: 1. De vereniging/stichting., gevestigd te., ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door mevrouw/de heer.. dan wel: Burgemeester en Wethouders (dan wel de bestuurscommissie)

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen

Protocol schoolzwemmen Partijen Stichting/Vereniging... zijnde het bestuur van de school..., vertegenwoordigd door de directeur van de school... Dan wel: School... Adres... Postcode/Plaats... Burgemeester en Wethouders/Bestuurscommissie

Nadere informatie

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Protocol veiligheid schoolzwemmen Protocol veiligheid schoolzwemmen 1 Voorwoord Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project red jezelf, red je vriendje toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat

Nadere informatie

Bijlage 5. Voorwaarden bij het opstellen van een toezichtplan

Bijlage 5. Voorwaarden bij het opstellen van een toezichtplan Bijlage 5 Voorwaarden bij het opstellen van een toezichtplan Bijlage 5. Voorwaarden bij het opstellen van een toezichtplan Voor het keurmerk brons dient uw zwembad te beschikken over een door het bevoegd

Nadere informatie

lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen

lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen GEMEENTE Dhr. B. Sengers Burg Verstraatenlaan 60 6641 CG Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 19 MRĨ 2015 UI15.02726 lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen Geachte heer

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het schooljaar 2012-2013. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen

Nadere informatie

Protocol Veiligheid Schoolzwemmen

Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Oosterbeek, 10 mei 2007 1 Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Partijen 3. Het zwembad 4. De school 5. Aansprakelijkheid 6. Ouders en andere

Nadere informatie

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s)

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s) 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door Utrechtse zwem- en duikverenigingen. Daarnaast zijn hierin de afspraken opgenomen die

Nadere informatie

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht 1. INLEIDING In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door verenigingen. Daarnaast zijn hierin de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 1. Schoolzwemmen is een onderwijsactiviteit waarbij een aantal instanties/organisaties, alsmede hun medewerkers betrokken is/zijn. 2. Teneinde het schoolzwemmen

Nadere informatie

Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden

Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het gebruiken van zwembadwater door Utrechtse zwem- en duikverenigingen.

Nadere informatie

Protocol en richtlijnen schoolzwemmen

Protocol en richtlijnen schoolzwemmen Bijlage 1 Toelichting, organisatie schoolzwemmen 1 Organisatie: De organisatie berust bij de manager van sportcentrum Laco Leerdam B.V., Tiendweg 9, 4142 EG Leerdam, tel.: 0345-615985, onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCHOOLZWEMPROTOCOL In algemene zin is: Concreet betekent dit: De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: Afspraken voor toezicht en begeleiding:

SCHOOLZWEMPROTOCOL In algemene zin is: Concreet betekent dit: De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor: Afspraken voor toezicht en begeleiding: SCHOOLZWEMPROTOCOL Binnen de diverse activiteiten van Sportbedrijf Drachten neemt het schoolzwemmen een belangrijke plaats in. In het schooljaar 2015-2016 nemen wekelijks ongeveer 1550 leerlingen deel

Nadere informatie

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs

Geen diploma: doelgroepen bad 1 zweminstructeur 1 of meerdere diploma s: diepe bad 2 zweminstructeurs Schoolzwemwerkplan Bosbad-Putten. Hierbij treft u het schoolzwemwerkplan aan voor het nieuwe schooljaar. Schoolzwemmen in Putten valt onder bewegingsonderwijs en is voor de groepen 4 en 5. De groepen zwemmen

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen LOCATIE ONDERBOUW Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht 030 2936351 info@rafaelschool.nl LOCATIE BOVENBOUW Bontekoelaan 9 3526 RA Utrecht 030 2887932 info@rafaelschool.nl Protocol Schoolzwemmen 2017-2018

Nadere informatie

VSG Protocol "Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen"

VSG Protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen VSG Protocol "Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen" VSG Legal Network 22 november 2017 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave Paginanummer 1. Inleiding 3 2. Toezicht 3 3. Partijen 4 4. Het Zwembad Z 5 4.1 Algemeen

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen LOCATIE ONDERBOUW Attleeplantsoen 39 3527 BA Utrecht 030 2936351 info@rafaelschool.nl LOCATIE BOVENBOUW Lanslaan 10-12 3526 XH Utrecht 030 2887932 info@rafaelschool.nl Protocol Schoolzwemmen 2016-2017

Nadere informatie

Informatie Schoolzwemmen 2015-2016

Informatie Schoolzwemmen 2015-2016 Informatie Schoolzwemmen 2015-2016 - Jaarplanschoolzwemmen - Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Jaarplanschoolzwemmen 2015-2016 Augustus 2015 Dit jaarplan informeert u over een aantal onderwerpen, die van

Nadere informatie

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen Schoolzwemmen 2016-2020 Aan het hoofd van scholen voor het basis en speciaal onderwijs in de gemeente Opmeer Opmeer, mei 2016 Beste heer/mevrouw, De gemeente vindt het schoolzwemmen belangrijk, ondanks

Nadere informatie

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden)

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) Bijlage 10 Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) AANVULLENDE REGELINGEN CONTRACTEN VERHUUR VERENIGINGEN Aansturing Vanwege recente jurisprudentie, alsmede aanvullende Wet-

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2015/2016 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet in een stuk herhalen en verbeteren van de zwemslagen

Nadere informatie

Schoolzwemmen 2009-2010.

Schoolzwemmen 2009-2010. Schoolzwemmen 2009-2010. Inhoud: Agenda 1. Informatie algemeen 2. Gang van zaken in het zwembad (protocol) 3. Gang van zaken vervoer (protocol) 4. Schoolzwemmen in de Koploper (informatie voor ouders)

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG

PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG PROTOCOL AANSPRAKELIJKHEID SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG Augustus 2004 PROTOCOL SPORT SCOORT! EN VERLENGDE SCHOOLDAG (aug 2004) 1. Wet- en regelgeving Er bestaat geen wet- of regelgeving die specifiek

Nadere informatie

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad ZWEMLESSEN in het Geusseltbad ZWEMLESSEN IN HET GEUSSELTBAD Zwemles moet actief, leerzaam, maar vooral plezierig zijn voor kinderen. Om deze ingrediënten van de zwemles te garanderen hanteert het Geusseltbad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong

Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong Versie: 16 mei 2017 Stichting Swim & Smile Prismalaan 40 2718 CX Zoetermeer info@swimensmile.nl KvK: 855375243 NL75INGB0006928059

Nadere informatie

Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Aan ouder(s)/verzorger(s) Betreft: Epilepsie en schoolzwemmen Geachte ouder(s)/verzorger(s), Omdat wij het belangrijk vinden dat (indien mogelijk) kinderen leren zwemmen, vindt er op onze school elke week

Nadere informatie

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke 1. Doelstelling van het toezichtplan Alle medewerkers werkzaam en/of in dienst van zwembad Waadhoeke moeten van de veiligheid en hygiëne, maar ook de wettelijke voorschriften

Nadere informatie

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2

1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2 3. Zakelijke gegevens 3 3.1 De accommodatie 3 3.2 Het materiaal 3 3.3 Groepsgrootte en niveaugroepen 3

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft u uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN SWIM2PLAY

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN SWIM2PLAY BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN SWIM2PLAY Inleiding 15 Doelstelling Swim2play 16 Organisatie Swim2Play 17 www.swim2play.nl Beknopte beschrijving Swim2Play 1 Inleiding Nederland is een waterrijk land en nauw

Nadere informatie

SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008

SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008 SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008 Dwz reeds besproken in werkgroep, argumenten en/of materiaal voorhanden Dwz nog bespreken of materiaal opzoeken Kwaliteit van het zwemonderwijs

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

Veiligheidsprotocol. Ongelukken kunnen gebeuren (ook op de NSV2)

Veiligheidsprotocol. Ongelukken kunnen gebeuren (ook op de NSV2) Ongelukken kunnen gebeuren (ook op de NSV2) Voorwoord veiligheidsprotocol Dit protocol is bedoeld voor het schoolbestuur, medezeggenschapsraad, onderwijspersoneel en ouders. Deze afspraken zijn gemaakt

Nadere informatie

Aan: Ouders en Verzorgers. Maastricht. Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aan: Ouders en Verzorgers. Maastricht. Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Aan: Ouders en Verzorgers Maastricht Betreft: Epilepsie en zwemactiviteiten. Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op school vinden we het belangrijk dat leerlingen kunnen deelnemen aan zwemactiviteiten. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis

Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis Algemene Voorwaarden Zwemschool Atlantis 1. Organiserende instantie. Zwemschool Atlantis is een activiteit van de stichting S.R.S. te Haarlem ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41224306

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schoolzwemmen

Nieuwsbrief Schoolzwemmen Nieuwsbrief Schoolzwemmen 2016-2017 23 september 2016 Beste ouders, Teneinde u correct te informeren treft u hierbij de benodigde informatie aan, welke ertoe moet bijdragen u een heldere kijk op de zwemlessen

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

MGSPORTS ALGEMENE VOORWAARDEN

MGSPORTS ALGEMENE VOORWAARDEN 1. MGsports a) MGsports is een club met een gedeponeerd handelsmerk dat eigendom is van MGsports Nederland, dat als voornaamste doel heeft de leden van de club gezondheidsfaciliteiten en zwemonderwijs

Nadere informatie

Protocol informatieplicht gescheiden ouders

Protocol informatieplicht gescheiden ouders Protocol informatieplicht gescheiden ouders -December 2012- Protocol informatieplicht gescheiden ouders Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 LESGEVER ZWEM-ABC 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als Lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor) in een

Nadere informatie

Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs. Zoë van Ginneken. Harold van der Werff

Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs. Zoë van Ginneken. Harold van der Werff Schoolzwemmen in Rotterdam Visie vanuit het onderwijs Zoë van Ginneken Harold van der Werff 2 Schoolzwemmen in Rotterdam visie vanuit het onderwijs Mulier Instituut Mulier Instituut Utrecht, september

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen School zwemmen Gemeente Den Haag Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Wanneer uw kind goed kan zwemmen, vergroot dat zijn/haar

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 3 B: Lesgever Zwem-ABC van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Lesopbouw. Observeer een willekeurige les voor het Zwem-abc en maak

Nadere informatie

Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet

Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong

Richtlijnen voor het vervoer. van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Richtlijnen voor het vervoer van leerlingen van de RK bs Kardinaal de Jong Inleiding; In deze richtlijnen worden afspraken beschreven betreffende veiligheid bij schoolse activiteiten wanneer we met leerlingen

Nadere informatie

Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool

Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool Activiteitenprotocol Jacinta-basisschool ACTIVITEITENPROTOCOL Activiteit omcirkelen : sportdag/ kampdagen/tentoonstelling etc. / schoolreis. Ga verder bij Specifieke veiligheidsmaatregelen om de protocolonderdelen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft Au uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen omdat het veel informatie bevat

Nadere informatie

Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen...

Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen... 2015 1 Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen... 3 Checklist Arbozaken... 4 Gedragsregels voor de leden in het

Nadere informatie

Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool. Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop

Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool. Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop Algemeen veiligheidsprotocol van een basisschool Ten behoeve van de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs Vroomshoop VEILIGHEIDSPROTOCOL Activiteit omcirkelen : sportdag/ kampdagen/tentoonstelling

Nadere informatie

Zwemmen. september 2017

Zwemmen. september 2017 Zwemmen september 2017 Inhoud 1. G.A. de Ridder zwemmen natte gymles... 3 2. De Lindelaar schoolzwemmen... 4 3. Incidentele zwemactiviteiten binnen Kits Primair... 5 Bijlage 1: Lesplanning zwemmen 2017-2018

Nadere informatie

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC Inschrijfdatum Bonnummer Startdatum INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC ALGEMEEN De zwemcursus voor de opleiding voor het ABC diploma is een logische opleidingsweg tot en met het diploma C. Sinds de invoering

Nadere informatie

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad

Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Informatiebrochure Zwemlessen Bollenbad Contactgegevens: Bollenbad Nieuwe Zeeweg 65 2201 TM Noordwijk Tel: 071-3613333 www.bollenbad.nl Mail: bollenbad@sportfondsen.nl Mail zwemzaken: w.vandervlugt@sportfondsen.nl

Nadere informatie

Tarievenregeling Sport 2017

Tarievenregeling Sport 2017 Tarievenregeling Sport 2017 Het college van Waalwijk B E S L U I T: de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk overdekt zwembad "Olympia"" met ingang van 1 januari

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN ZWEMACCOMMODATIES

Nadere informatie

Veilig op afstand?! Presentatie door Evert-Jan Hulshof directeur Nationaal Platform Zwembaden NRZ en Mariska Hol kwaliteitsmanager

Veilig op afstand?! Presentatie door Evert-Jan Hulshof directeur Nationaal Platform Zwembaden NRZ en Mariska Hol kwaliteitsmanager Veilig op afstand?! Presentatie door Evert-Jan Hulshof directeur Nationaal Platform Zwembaden NRZ en Mariska Hol kwaliteitsmanager Het belang van leren zwemmen wereldwijd Invloed van leren Zwemmen op verdrinking

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA

ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA ZWEMLESPLAN ZWEMPARADIJS CALLUNA In dit les plan zullen wij duidelijk maken op welke manier er wordt gewerkt richting de eindtermen van het Zwem-ABC. Door middel van dit plan maken wij onze werkwijze inzichtelijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen

INFORMATIE VOOR OUDERS. De actieve start van een leven lang zwemmen De actieve start van een leven lang zwemmen 1 Veilig zwemmen is belangrijk voor kinderen. Daar is iedereen het over eens. Toch leven er vaak veel vragen bij ouders over de manier waarop kinderen leren

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Schoolreis- en excursiebeleid

Schoolreis- en excursiebeleid PCB Koningin Juliana Schoolreis- en excursiebeleid Koningin Julianaschool Spechtstraat 49 3853VA Ermelo Tel 0341 552284 Juni 2017 Schoolreisje en meerdaagse schoolreis A. Doel schoolreisje Een gezamenlijk

Nadere informatie

Ongelukken kunnen gebeuren! Een handreiking voor onderwijspersoneel over buitenschoolse activiteiten

Ongelukken kunnen gebeuren! Een handreiking voor onderwijspersoneel over buitenschoolse activiteiten Ongelukken kunnen gebeuren! Een handreiking voor onderwijspersoneel over buitenschoolse activiteiten INHOUD Voorwoord 1. Buitenschoolse activiteiten 2. Procedure 3. Indeling van de activiteiten 4. Afspraken

Nadere informatie

Competentie-opdrachten

Competentie-opdrachten Competentie-opdrachten Deel 1 B: Toezichthouder Onderdeel van de eenheid Lifeguard van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Toezichthouden in je eigen zwembad.

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet

Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet 2014 Huisregels Sport- & Zwem BSO Knoet BSO Sporten Hans Zwartkruis Huishoudelijk reglement BSO Knoet versie 4.2 1-10-2014 Inhoudsopgave Algemene richtlijnen... 3 Richtlijnen met betrekking tot de achterwacht

Nadere informatie

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol voor schorsing en verwijdering van leerlingen 31 augustus 2017 Inleiding Met de invoering van de Wet passend onderwijs per augustus 2014 hebben scholen zorgplicht gekregen. Dat betekent dat ze

Nadere informatie

c) Stichting ENVOZ wordt door Zwemschool de Vin gezien als brancheorganisatie.

c) Stichting ENVOZ wordt door Zwemschool de Vin gezien als brancheorganisatie. Algemene voorwaarden Zwemschool de Vin 1) Algemeen a) Deze door Zwemschool de Vin en Vin s BV opgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bij de Zwemschool de Vin aangesloten zwemlocaties.

Nadere informatie

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke.

Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. Algemene voorwaarden Zwemschool Joke 01-08-2015. Onderstaande voorwaarden gelden voor alle zwemlessen, activiteiten en therapie vormen bij Zwemschool Joke. 1. Algemeen. a) In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

SCHOOLZWEMMEN. vaardigheid en veiligheid

SCHOOLZWEMMEN. vaardigheid en veiligheid SCHOOLZWEMMEN vaardigheid en veiligheid 27 april 2001 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Vaardigheid en aanbod 3. Veiligheid 4. Specifieke voorzieningen 4.1 Project schoolzwemvangnetten 4.2 Brede school 4.3 Breedtesport

Nadere informatie

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.)

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.) Welkom bij: Workshop Snelcursus Bert Smolders Hans Brugmans Werkwijze Uitleg en discussie begrip snelcursus en factoren die een rol spelen (duur:: 20 min.) Discussie in groepen van 4/5 personen,, centrale

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Scholen

Aansprakelijkheid Scholen Aansprakelijkheid Scholen Mr. B.M. (Brechtje) Paijmans KBS Advocaten / Universiteit Utrecht 12 januari 2011 1 www.kbsadvocaten.nl NRC Handelsblad 11 maart 2006 2 Schade op school: aansprakelijke partijen

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Veiligheidsplan. zwembad De Dolfijn. April 2014.

GEMEENTE HOOGEVEEN. Veiligheidsplan. zwembad De Dolfijn. April 2014. GEMEENTE HOOGEVEEN Veiligheidsplan zwembad De Dolfijn April 2014. Inhoudsopgave 1 Algemeen... 1-5 1.1 Doelstelling... 1-5 1.2 Verantwoordelijkheden (organisatie)... 1-5 2 Toezichtplan... 2-7 2.1 Algemene

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015

SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015 SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015 Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2014/2015 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet

Nadere informatie

Toezichtplan Vereniging Zwembad Jekerdal

Toezichtplan Vereniging Zwembad Jekerdal Postbus 81 6200 AB Maastricht Waldeckpark 1 Maastricht contact@jekerdal.nl Toezichtplan Vereniging Zwembad Jekerdal Maastricht Maart 2010 (2016: kleine tekstuele wijzigingen) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen,

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. in Zeeuws-Vlaanderen

Leerlingenvervoer. in Zeeuws-Vlaanderen Leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 2. Regels en wetenswaardigheden...6 3. Meldingen...7 4. Uitgangspunten van het leerlingenvervoer...8 5. Wat kunt u van het taxibedrijf

Nadere informatie

Toezichtplan zwembad-sauna De Lansingh

Toezichtplan zwembad-sauna De Lansingh Toezichtplan Zwembad De Lansingh Versie 07-2014 Versie 07-2014 1 Krimpen aan den IJssel, augustus 2014. Het toezichtplan is geschreven in goed overleg met de medewerkers van Zwembad de Lansingh, de coördinatoren,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Partybussen per

Algemene voorwaarden Partybussen per Algemene voorwaarden Partybussen per 30-01-2016 Definities Partybussen: Busonderneming die namens derden zorgt dat de busreis bij een vervoerder wordt uitgezet. Derden: Alle partijen die verbonden zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog

Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Beleidsplan Overblijven PCBS De Regenboog Periode 2015 t/m 2018 Definitief: april 2015 Auteurs: Karin de Groot en Shyaam Gajapersad Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 1 2. INLEIDING 1 3. VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst.

Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Informatie voor (v)so-scholen over tijdelijke plaatsing van leerlingen waarbij de leerling blijft ingeschreven op de school van herkomst. Sinds 1 augustus 2016 bestaat de mogelijkheid dat een leerling

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd.

Protocol leerlingondersteuning door externe deskundigen onder schooltijd. Protocol leerlingondersteuning door externe Inleiding Onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid.

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid. Openbaar Onderwerp Arrangementen zwemvaardigheid Programma / Programmanummer Sport / 1052 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanuit bezuinigingsoverwegingen én omdat het schoolzwemmen

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ).

MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). MEDEZEGGENSCHAPSREGLEMENT van samenwerkingsverband passend primair onderwijs Oosterschelderegio te Goes ( het samenwerkingsverband ). Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. wet:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

Certificeerbare eenheid 2 en 3

Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 en 3 Certificeerbare eenheid 2 is de Begeleider recreatieve zwemactiviteiten (Activity & leisure host) en certificeerbare eenheid 3 is de Lesgever Zwem-ABC (Water safety instructor).

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Algemene Voorwaarden Opleidingen Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Lichtfontein Opleidingen. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u zich aanmeldt voor een opleiding. Definities:

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 50681044. A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst

Nadere informatie