1. Voorwoord Doelstellingen zwemonderwijs Algemeen Doelstellingen 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Doelstellingen zwemonderwijs Algemeen Doelstellingen 2 3. Zakelijke gegevens De accommodatie Het materiaal Groepsgrootte en niveaugroepen Duur en frequentie van de zwemlessen Registratie en vorderingen van de leerlingen Interne organisatie E.H.B.O Calamiteiten Adresgegevens Medewerkers 4 4. Richtlijnen en informatie schoolzwemmen Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid begeleidende ouders Algemene informatie Algemene gang van zaken 6 5. Lesplan Lesinhoud voor het A-diploma Lesinhoud voor het B-diploma Lesinhoud voor het C-diploma seizoen Lesrooster Diploma zwemmen Schoolzwemrooster groep 5 voor het schooljaar Bijlagen - zwem-abc examenprogramma s zwemdiploma A, B en C Blz. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

2 1. VOORWOORD Een werkplan schoolzwemmen is een verantwoording van de wijze waarop de zwemlessen gegeven worden. In het werkplan schoolzwemmen kan men doelstellingen zwemonderwijs, zakelijke gegevens, richtlijnen en informatie schoolzwemmen, leerplannen en lesrooster terugvinden. Het werkplan schoolzwemmen is een verantwoording naar inspectie, afdeling Onderwijs van de gemeente Diemen, scholen (incl. besturen) en ouders. De belangrijkste toepassing vindt u echter terug in de lessen. Het werkplan schoolzwemmen is een leidraad voor de zwemonderwijzer om de lessen op een verantwoorde en doelgerichte manier in te vullen. Het weekplan, zoals vermeld in het werkplan, resulteert in een uitgebreid lesplan waarmee in de praktijk wordt gewerkt Dit alles heeft tot doel duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk is het doel om een optimaal veilige situatie te creëren voor de deelnemende leerlingen, de school en het zwembad. Voor het realiseren van deze veilige omstandigheden is de inzet en de medewerking nodig van alle betrokken partijen. Van onze kant kunnen wij u verzekeren dat wij er alles aan zullen doen om aan deze doelstelling invulling te geven. Het werken met als leidraad het werkplan schoolzwemmen zal voor alle betrokken partijen van groot belang zijn. Verder willen wij ook graag inspelen op ideeën en suggesties aangedragen vanuit het onderwijs. Op basis van het protocol schoolzwemmen en het werkplan schoolzwemmen hebben wij er alle vertrouwen in dat veiligheid, plezier en leren zwemmen goed met elkaar samengaan. Bedrijfsleider sportcentrum Wethouder F.B. Duran L.P.Smitka Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

3 2. DOELSTELLINGEN ZWEMONDERWIJS 2.1 Algemeen De doelstellingen van het zwemonderwijs worden sterk bepaald door de eisen van het zwemdiploma. Een vraag die zeker in het kader van het basisonderwijs gesteld mag worden is of we ons moeten beperken tot een aanbod waarin het leren van zwemtechnieken een erg zwaar accent krijgt. Zwemmen is een onderdeel van het bewegingsonderwijs. Daarom moeten wij ook aansluiten bij de doelstellingen van het bewegingsonderwijs. 2.2 Doelstellingen De doelstellingen die worden nagestreefd in de opleidingsweg en de eindtermen zijn zwemveiligheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van veelzijdig en intensief bewegingsgedrag in het water. Dit kan bereikt worden door: Per lestijd van 30 minuten lesgeven aan 1 schoolklas. Sleepnetregeling, na de herfstvakantie wordt een evaluatiemoment ingebouwd. Probleemkinderen kunnen extra instructie krijgen. Na-traject. Kinderen die in groep 5 nog niet voor het A-diploma hebben gezwommen blijven in groep 6 gewoon doorgaan met het schoolzwemmen. Onder zwemveiligheid en zelfredzaamheid verstaan we: Inzicht en ervaring in de diverse aspecten van het water; diepte, weerstand, temperatuur enz. Onafhankelijk van diplomabezit moeten leerlingen vertrouwd zijn met het water. Onder bewegingsgedrag verstaan we: Een brede introductie van het zwemmen met de aandacht voor spelvormen in het water, survivalswimming en de benodigde zwemtechnieken van de verschillende zwemslagen om uiteindelijk de eindtermen van het zwem-abc te halen. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

4 3. ZAKELIJKE GEGEVENS 3.1 De accommodatie Het sportcentrum voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad en Zweminrichtingen (WHVBZ). De controle op naleving van de WHVBZ wordt jaarlijks uitgevoerd door de Provincie Noord- Holland te Haarlem. Het zwembad bestaat uit: - één 25m bad (25 x 15m) - één instructiebassin (15 x 9m) - vier grote groepskleedkamers - twee maal negentien kleedhokjes (dames en heren) 3.2 Het materiaal Aanwezig zijn lesplankjes, zwemvliezen en duikbrillen, ballen en hoepels, duikringen, loopmat, duikschermen, vlotten en een grote opblaasbare glijbaan. Het les en spelmateriaal wordt jaarlijks aangevuld en zo mogelijk ook uitgebreid. 3.3 Groepsgrootte en niveaugroepen Groepsgrootte: De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leerlingen per klas. Het uitgangspunt is 15 leerlingen per zwemonderwijzer. De lessen zullen door 3 zwemonderwijzers verzorgd worden. Niveau groep I: kinderen die niet kunnen zwemmen en geen diploma hebben. Voor een goede zweminstructie is het maximale aantal leerlingen. Niveaugroepen II en III: kinderen die zelfredzaam zijn (onafhankelijk van diploma). Doordat wij in Diemen te maken hebben met een groot aantal leerlingen die reeds in het bezit zijn van één of meerdere zwemdiploma s kan een evenredige verdeling van de leerlingen over drie instructeurs per schoolklas verschillen.(bijv. een klas van 45 leerlingen een groep van 10 kinderen voor het A-, 17 voor het B- en 18 voor het C-diploma) 3.4 Duur en frequentie van de zwemlessen Gedurende het schooljaar wordt er door leerlingen van groep vijf één maal per week gezwommen. De lessen duren totaal 30 minuten inclusief de organisatie rond de zwemles. Bij aanvang van het schooljaar geeft de school aan de bedrijfsleider van het sportcentrum door op welke dagen het schoolzwemmen niet door kan gaan.(bijv.schoolreisjes) 3.5 Registratie!!! en vorderingen van de leerlingen Voor een correcte registratie van de leerlingen zal de groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar een lijst met namen en geboortedata en eventuele diploma s van alle leerlingen bij de coördinator van de zwemlessen inleveren. Deze lijst met gegevens van de leerlingen zal dienst doen bij het aanmaken van de eventueel behaalde diploma s. Per groep wordt door de vaste instructeur(trice) de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in de zwemlesmap. Hierdoor zijn wij ten alle tijden op de hoogte van de individuele Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

5 vaardigheid van de leerlingen. Deze map wordt tevens gebruikt bij vervanging van de instructeur(trice). In deze map zit ook het zwemlesschema zodat de voortgang van het lesplan gegarandeerd is. Deze is alleen ter inzage voor de groepsleerkracht en niet voor de ouders. 3.6 Interne organisatie Het sportcentrum wordt geëxploiteerd door de gemeente Diemen en is een onderdeel van de sector Puza. De algemene leiding is in handen van de bedrijfsleider van het sportcentrum. Voor de praktische uitvoering zijn de zwemonderwijzers samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk. 3.7 E.H.B.O. Bij de zwemzaal bevindt zich een E.H.B.O.-ruimte. Hier zijn verbandmiddelen aanwezig en in spoedgevallen is het mogelijk zonder tussenkomst van de caissière het alarmnummer 112 te bellen. Indien dit gebeurt wel de caissière inlichten. Voor eenvoudige hulp kan men bij de zweminstructeur(trice) terecht. Allen zijn in het bezit van een geldig E.H.B.O.-diploma. 3.8 Calamiteiten Bij calamiteiten zoals brand, ongeval, bommelding en verdrinking wordt verwacht dat onmiddellijk een medewerker van het sportcentrum gealarmeerd wordt om de nodige actie in het kader van de bedrijfshulpverleningsplan in gang te zetten. De aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (medewerkers van het sportcentrum) dient men strikt op te volgen. 3.9 Adresgegevens Ons adres is: sportcentrum Wethouder F.B. Duran Ouderkerkerlaan BE Diemen Tel: Medewerkers De medewerkers schoolzwemmen zijn: Ellen Baalman zwemonderwijzeres KNZB chef zwemzaal Marion Portengen Caroline Deelstra Alice de Jongh Victor Ferrero zwemonderwijzeres KNZB coördinatie lessen op maandag en dinsdag zwemonderwijzeres KNZB zwemonderwijzeres KNZB zwemonderwijzer KNZB Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

6 4. RICHTLIJNEN EN INFORMATIE SCHOOLZWEMMEN 4.1 Verantwoordelijkheid Ten aanzien van de verantwoordelijkheid bij het schoolzwemmen kan er ingeval van een ongeluk zowel de zwembadexploitant als het schoolbestuur aansprakelijk worden gesteld. Een belangrijke norm bij aansprakelijkheidsvraagstukken in het onderwijs is de zorgvuldigheidsnorm. Men kan in het algemeen stellen dat bij een ongeval tijdens het schoolzwemmen de rechter met name zal moeten oordelen of er geen veiligheidsnormen zijn geschonden. Dit betekent dat het schoolbestuur, de zwembadexploitant en diens werknemers een zorgplicht hebben voor de kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen. Deze zorgplicht vertaalt zich voor: het schoolbestuur in een verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen gedurende de lesactiviteiten, dus ook gedurende het schoolzwemmen. Belangrijk in deze is dat het schoolbestuur zal moeten zorgdragen voor voldoende toezicht vanuit de school zelf, door de groepsleerkracht. Het uitgangspunt moet dus ook zijn dat een groepsleerkracht de kinderen begeleidt tijdens het schoolzwemmen. de zwembadexploitant in het zorgdragen dat er in het kader van het besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden voldoende toezicht moet zijn. De toezichthouder (de zwembadeigenaar, in het geval van de gemeente Diemen het gemeentebestuur) is verantwoordelijk voor het toezicht op al het zwemmen, inclusief het schoolzwemmen. Op basis van de zorgplicht die voortvloeit uit jurisprudentie en wetgeving is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, de zwembadexploitant, de groepsleerkracht en de zweminstructeur. De groepsleerkracht dient de les dan ook zo goed mogelijk te volgen om onmiddellijk te kunnen ingrijpen wanneer het ordelijk verloop van de zwemles of de veiligheid van de leerling dit vereist. Aanwezigheid van de groepsleerkracht op de perrons van het zwembad is daarbij noodzakelijk. De zwemlessen worden overgedragen aan de bevoegde zwemonderwijskrachten die ook inhoudelijk voor de lessen verantwoordelijk zijn. De zwemonderwijzers hebben geen onderwijsbevoegdheid (vandaar de noodzakelijke aanwezigheid van de groepsleerkracht), maar zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de zwemlessen. 4.2 Verantwoordelijkheid begeleidende ouders Begeleidende ouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen voor en na het zwemmen. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor de zwemlessen zelf. Zij hebben dan ook tijdens de lessen geen toezichthoudende verantwoordelijkheid. 4.3 Algemene informatie 1. Eerste zwemles Uit het oogpunt van veiligheid zullen aan het begin van het schooljaar tijdens de eerste zwemles alle kinderen in het instructiebad getest worden op hun zwemvaardigheid. De zwemonderwijzer kan zo bepalen in welke lesgroep de leerlingen ingedeeld zullen worden. 2. Opvang niet deelnemende kinderen De opvang van de niet aan de zwemles deelnemende kinderen dient door de school verantwoord geregeld te worden. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

7 3. Verhindering zwemles Kan om de één of andere reden de zwemles van de school geen doorgang vinden dan dient dit tenminste een week van tevoren aan de bedrijfsleiding gemeld te worden. 4. Schoolvakanties Tijdens de schoolvakanties is er geen schoolzwemmen. 5. Diplomazwemmen Voor het A- en B-diploma zijn meerdere mogelijkheden per jaar om af te zwemmen. Een maal per jaar kan worden afgezwommen voor het C-certificaat en/of het C-diploma Ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 4.4 Algemene gang van zaken 1. Omkleden De begeleiders houden toezicht op de kinderen. De groepsleerkracht draagt zorg dat de kinderen rustig, tegelijk en onder begeleiding van de groepsleerkracht/ouders het zwembad en de kleedkamers betreden. Het is niet toegestaan ringen, horloges en andere sierraden tijdens de zwemles te dragen. De zwemleerkracht zal sierraden dan ook niet in bewaring nemen. Voor aanvang van de les worden de kinderen naar de douches begeleid. De zwemleerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment dat deze na het douchen overgedragen worden van de groepsleerkracht aan de zwemonderwijzer. 2. Douchen Bij het douchen bij aanvang en na afloop van de zwemles dragen de begeleiders zorg voor de veiligheid en toezicht van de kinderen. 3. Begeleiding naar lespunt De zwemonderwijzers dragen zorg dat de kinderen in hun lesgroep klaar staan. 4. Overdragen van leerling naar volgend lespunt Bij overdracht van een leerling naar een ander lespunt/andere lesgroep kan de zwemonderwijzer een groepsleerkracht inschakelen. De zwemonderwijzer blijft om veiligheidsreden zelf bij zijn eigen lesgroep. 5. Calamiteiten Op het moment dat een zwemonderwijzer weggeroepen wordt (ongeval e.d) schakelt deze een collega of een groepsleerkracht in. Ouders mogen niet ingeschakeld worden voor toezicht op de leerlingen tijdens de zwemlessen. 6. Vorderingen leerlingen De zwemonderwijzers houden de vorderingen van de leerlingen bij. Natuurlijk zijn ook ouders van harte welkom om zelf de vorderingen te aanschouwen. 7. Vrijzwemmen Het toezicht op de leerlingen blijft gedurende de gehele lestijd in handen van de zwemonderwijzer. Per bassin zal een zwemonderwijzer toezicht houden. 8. Informatie over leerlingen De groepsleerkracht dient belangrijke informatie over een leerling (medische aspecten, gedrag of aanspreekbaarheid) door te geven aan de betreffende zwemonderwijzer. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

8 9. Einde zwemles Zwemonderwijzers en begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen na afloop van de les zo snel mogelijk gaan douchen. De begeleiders nemen bij het douchen het toezicht op de kinderen over. 10. Verlaten van het sportcentrum Bij het verlaten van de kleedkamers controleert de groepsleerkracht of kinderen geen kleding achter gelaten hebben en of alle kinderen aanwezig zijn. De groepsleerkracht draagt verder zorg voor dat de kinderen op rustige wijze, tegelijk en onder begeleiding het sportcentrum verlaten. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

9 5. LESPLAN De inhoud en logische opbouw van de opleidingsweg voor het zwem-abc wordt weergegeven aan hand van de volgende basiselementen: te water gaan, onder water, drijven, draaien, voortbewegen, watertrappen, kleding en survival. Dit betekent dat genoemde basiselementen zowel in de beginfase als gedurende de verdere opleidingsweg gelijktijdig en geïntegreerd in het leerproces een plaats krijgen. Voor het A- en B-diploma zal worden lesgegeven volgens het hieronder weergegeven leerplan, aangepast aan het de gevorderdheid van de leerling. De zwemlessen voor het C- diploma zijn volgens het lesplan uitgewerkt per week in een jaarplan. De lessen voor het A- en B-diploma zijn niet per week aan te geven in verband met de verschillen in niveau en doorstroming. 5.1 Lesinhoud voor het A-diploma Het leerplan voor het A-diploma bestaat uit de volgende stappen: 1 ondiepe bad (Instructiebad) 2 diepe bad (25m bad) In het ondiepe bad worden de onderstaande vaardigheden aangeleerd en/of geoefend. a. het aanleren van diverse springvormen te weten: vanaf de kant of een vlot te water springen en met je handen de bodem aantikken; springen in iets dieper water ± 1.40m naar de kant voortbewegen en zelfstandig uit het water klimmen; b. het onder water gaan en leren uitblazen (oefening voor ademhaling), onder water gaan gevolgd door op de bodem te gaan zitten; bodem aantikken met handen of leren voorwerpen oprapen van de bodem, door hoepels zwemmen e.d. c. het leren drijven op buik en rug en draaien om de lengteas (halve draai); d. het aanleren van diverse voortbewegingsvormen te weten: schoolslag, enkelvoudige rugslag, beginnende borst- en rugcrawl In het diepe bad (1.40m-3.45m) worden de volgende vaardigheden aangeleerd en/of geoefend Hier wordt de leerstof uit het ondiepe bad verder uitgebouwd, gebruikmakend van onderstaande leerstof. a. springvormen in het diepe water, naar de kant voortbewegen en zelfstandig uit het water klimmen, aanleren kop- en rechtstandige sprong; b. het onderwater gaan en onderwater voortbewegen (onderwateroriëntatie), kijken onder water en door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen, dat op een afstand van 3m vanaf de kant geplaatst is, ademhalingsoefeningen bij het zwemmen; c. het drijven in rug- en borstligging: afzetten vanaf de kant en uitdrijven enkele zwemslagen en uitdrijven draaien van borst- naar rugligging en omgekeerd met uitdrijven het verbeteren van de verschillende zwemslagen aanleren watertrappen oefenen gekleed zwemmen d. alle onderdelen oefenen (uithoudingsvermogen verbeteren) voor het mogelijk behalen van het eerste diploma van het zwem-abc; Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

10 5.2 Lesinhoud voor het B-diploma Voor het B-diploma dient men de volgende vaardigheden te beheersen. a. diverse springvormen, waaronder kopsprong en hurksprong; b. afstand van het onderwater zwemmen vergroten tot 6m; c. de tijd van het uitdrijven op borst en rug verlengen, en het aanleren van de hele draai om de lengteas; d. het vergroten van de afstand met technisch goed uitgevoerde zwemslagen inclusief ademhaling; e. het oefenen van het watertrappen met en zonder kleding; 5.3 Lesplan voor het C-diploma seizoen 2006/2007. week nr. Activiteit 36 Ma. 4 sept kennismaking en groepsindeling, uitdelen schooljaarplan. 37 Aanleren en/of verbeteren startsprong, verbeteren borstcrawl. 38 Aanleren koprol van de kant, koprol in het water en hoekduik. 39 Aanleren start rugcrawl, rugcrawl verbeteren. Laatste 5-10 min. drijven op rug en wrikken aanleren. 40 KLEDINGZWEMMEN m.b.t.survival. Aanleren helphouding en ongelijkzijdig watertrappen. 41 Onderwaterorientatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt. Afstandzwemmen: 5 banen schoolslag (incl. 2x koprol en 2x hoekduik) en 4 banen rugslag. 42 Idem week Ma. 23 oktober 2006 start herfstvakantie. 44 Oefenen van drijfvormen op buik en rug. Uitvoeren van samenwerkingsvormen. 45 Aanleren hurksprong en uitvoeren hoekduik. Aanleren wrikken. 46 KLEDINGZWEMMEN (regenkleding) en onder mat doorzwemmen.oefenen helphouding en ongelijkzijdig watertrappen. 47 Aanleren en/of verbeteren koprol van de kant, koprol in het water en hoekduik. 48 Onderwaterorientatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt en het uitvoeren van het afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik) en 4 banen rugslag. 49 Aanleren en/of verbeteren van de startsprong.oefenen borst-en rugcrawl. 50 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag onderbroken door 2x een koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag).aanleren wrikken. 51 Aanleren en/of verbeteren rugcrawl met start. 52 Ma. 25 december 2006 kerstvakantie 01 kerstvakantie 02 Ma. 8 januari 2007 verbeteren borst-en rugcrawl met start. 03 KLEDINGZWEMMEN en onder mat doorzwemmen, incl. uitvoeren helphouding en oefenen ongelijkzijdig watertrappen. 04 Oefenen diverse drijfvormen op buik en rug. Aanleren en/of verbeteren wrikken. 05 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

11 week no Activiteit 06 Uitvoeren van diverse sprongen, samenwerkingsvormen en oefenen watertrappen. 07 Onderwaterzwemmen, door gat in het duikscherm op 9 m oefenen 08 Aanleren en /of verbeteren borst-en rugcrawl met start. 09 Voorjaarsvakantie. 10 Uitvoeren diverse sprongen: kopsprong, hurksprong, koprol van de kant. En het uitvoeren van het ongelijkzijdig watertrappen met verplaatsen. 11 Diverse drijfvormen op buik en rug. Oefenen wrikken. 12 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag) 13 Koprol en hoekduik oefenen. 14 Selectielijst invullen: KLEDINGZWEMMEN (selecteren koprol van de kant, onder mat doorzwemmen en helphouding) 15 9 april 2007 paasmaandag geen les groepen van dinsdag: les keuze zwemonderwijzer 16 Onderwateroriëntatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt en afstand zwemmen. voorselectie 17 Selecteren borstcrawl met startsprong. voorselectie april tot 5 mei 2007 meivakantie. 19 Herhalen en oefenen zwakke onderdelen. 20 Selecteren koprollen en hoekduik. 21 Selecteren door gat in duikscherm op 9m Selecteren: borst- en rugcrawl. 24t/m 26 Week 24,25 of 26 afzwemmen C-dipl. tijdens reguliere zwemlessen 27 VRIJ SPELEN!!!!!!!! Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

12 6. LESROOSTER 6.1 Diplomazwemmen Afzwemdata diplomazwemmen (op normaal lesuur): maandag 20 november 2006 A- en B-diploma dinsdag 21 november 2006 A- en B-diploma maandag 19 maart 2007 A- en B-diploma dinsdag 20 maart 2007 A- en B-diploma maandag 25 juni 2007 A- en B-diploma, dinsdag 26 juni 2007 A- en B-diploma, Afzwemdatum voor het C-diploma Week 24, 25 of 26, tijdens reguliere zwemlessen zal voor het diploma worden afgezwommen. Een week voor het diplomazwemmen zal het proefzwemmen plaatsvinden. Week 27 (2 en 3 juli 2007) laatste zwemlessen. 6.2 Schoolzwemrooster groep 5 voor het schooljaar Maandag: Petrus 34 leerlingen Duif 1 23 leerlingen Duif 2 21 leerlingen Duif 3 22 leerlingen Palet 1 30 leerlingen Palet 2 30 leerlingen Dinsdag: Ark 35 leerlingen Octopus 30 leerlingen Octopus 30 leerlingen De Venser 45 leerlingen (+ vangnet reg.) Totaal aantal leerlingen 300 Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

13 Examenprogramma Zwemdiploma A Gekleed zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen - korte broek (d.w.z. broekje met pijpen. Broekjes die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk of rok/blouse dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken) Van een startblok of 1 -meter springplank te water gaan met een voetsprong voorwaarts (helemaal onder water gaan), na het boven komen aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door 3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken. 1/2draai om de lengte-as en 4. 12,5 meter rugslag (armen mogen actief wordengebruikt), proef afronden met 5. zelfstandig (eventueel via trapje) uit het water op de kant klimmen. Badkleding Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmendoor een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief). 3/4 1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna 3. 5 seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, waarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, proef afmaken met 7. enkele meters enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), aansluitend 8 meter beginners-borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend 8 meter beginners-rugcrawl Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door Seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin tevens 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as voorkomt. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

14 Examenprogramma Zwemdiploma B Gekleed Zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - shirt, blouse of hemd met lange mouwen - lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de - huid zijn niet toegestaan.) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De rok/jurk moet tot over de knie reiken Van een startblok of 1 -meter springplank te water gaan met een voetsprong voorwaarts, helemaal onder water gaan, (minimaal) een halve draai om de lengte-as maken, na het boven komen, aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer hele draai om de lengte-as en meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), proef afronden met 5. bij voorkeur zelfstandig (niet via trapje) uit het water op de kant klimmen. Badkleding 2. 1 Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, onderbroken door 3 keer voetwaarts richting de bodem zakken met gestrekte armen boven het hoofd, tot de vingertoppen onder water zijn, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief). 3/4.1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna 3. 7 seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, daarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, proef afmaken met 7. enkele meters enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, aansluitend 10 meter borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen, armen passief (in de zij). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

15 Examenprogramma Zwemdiploma C Gekleed Zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - shirt of hemd met lange mouwen - lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan.) - regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De rok/jurk moet tot over de knie reiken Van de kant of van een startblok te water gaan met een rol voorover (uitgangshouding vrij), aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen en 30 seconden blijven drijven HELP-houding) met gebruik van hulpmiddel (bal of lesplank), gevolgd door meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen en meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), proef afronden met 5. bij voorkeur zelfstandig uit het water (niet via trapje) op de kant klimmen. Badkleding Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, onderbroken door 2 keer een koprol voorover en 2 keer hoofdwaarts recht naar beneden richting de bodem duiken, met de benen gestrekt naar boven, tot de benen. Helemaalonder water zijn, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief) Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, daarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, aansluitend 7. enkele meters enkelvoudige rugslag, gevolgd door 5 meter wrikken in de richting van het hoofd, proef afmaken met 8. enkele slagen enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong (startsprong heeft de voorkeur), aansluitend 15 meter borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend15 meter rugcrawl. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

16 7. 1 Van de kant te water gaan met een hurksprong,gevolgd door seconden watertrappen met verplaatsen inmeerdere richtingen, met gebruik van armen en benen,en seconden (verticaal) blijven drijven met gebruik van armen (benen passief). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD

DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD DE ZWEMLESSEN IN HET GROENEWOUD Leren zwemmen is geen kunst, goed leren zwemmen wel! In t Groenewoud is goed leren zwemmen het uitgangspunt, waarbij wij een geheel eigentijdse opleidingsweg hanteren. Leren

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2014 1 Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC

INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC INFORMATIEBROCHURE ZWEM-ABC Versie 092015.2 1 Inleiding Welkom bij zwembad "De Waterdam" één van de grootste en gezelligste zwemcomplexen van Nederland, gelegen in de gemeente Edam-Volendam. Hartelijk

Nadere informatie

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders

Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders BREZ Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem ABC voor licentiehouders Colofon Uitgever Nationaal Platform Zwembaden NRZ Adresgegevens Postbus 357 6710 BJ Ede tel. 0318-830250 fax 0318-830274

Nadere informatie

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein

Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 1 Leren zwemmen! Zwemles informatie Sport- en Evenementencomplex Merwestein 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Zwemles bij Merwestein 4 Inschrijven 4 Tijden en tarieven 5 Leskaart 5 Gratis zwemmen 6 Proefzwemmen

Nadere informatie

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3

Zwemles. nieuws. nieuws. Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD. Najaar 2015 3 GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2015 3 Leerlingvolgsysteem zwemles Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord

Nadere informatie

Versie: 1.1 Februari 2015

Versie: 1.1 Februari 2015 Versie: 1.1 Februari 2015 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

Informatieboekje Diplomazwemmen

Informatieboekje Diplomazwemmen VOORWOORD Informatieboekje Diplomazwemmen U heeft een informatieboekje van de Zwem en Polo Club Hoofddorp in handen. Dit informatieboekje is bedoeld voor alle ouders/verzorgers van kinderen die zwemmen

Nadere informatie

Versie: 1.0 November 2014

Versie: 1.0 November 2014 Versie: 1.0 November 2014 Betalen van de zwemles U koopt een lespas waar 4 lessen op komen te staan. Als deze aanééngesloten 4 lessen voorbij zijn verlengt u de pas weer met 4 lessen/ weken. Het leertraject

Nadere informatie

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte:

ZWEMMEN KWALITATIEF & VEILIG LEREN WWW.ZWEMBADSTAPHORST.NL. Zwemles. bij de Broene eugte: KWALITATIEF & VEILIG LEREN ZWEMMEN Zwemles bij de Broene eugte: ABC-ZWEMMEN EASYSWIM 4 Het kind staat centraal 4 Gratis vrijzwemmen tijdens de zwemlessen 4 Gediplomeerde en ervaren zwemonderwijzers 4 Individueel

Nadere informatie

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66

www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 www.duikerdel.nl Wegwijs in Diplomaland Oostelijke Randweg 15 1723 LH Noord-Scharwoude 0226-31 21 66 Voorwoord Het team van Duikerdel heet u van harte welkom in onze accommodatie. De komende tijd bent

Nadere informatie

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc

INFORMATIE ENVOZ zwem-abc INFORMATIE ENVOZ zwem-abc Duckie Duikel gaat naar zwemles Mei 2016 Aan de kinderen Hoera, je gaat leren zwemmen! Op dit moment sta je op de inschrijflijst om te starten met zwemles. Er staat je een leuke

Nadere informatie

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders

Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders Ik leer zwemmen! Informatie over het ZwemABC bij bv SPORT voor leerlingen en hun ouders 1 Inhoudsopgave Welkom bij bv SPORT...3 ZwemABC... 3 Zwemonderwijzers... 3 Lessysteem... 4 Leerlingvolgsyteem...

Nadere informatie

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout

Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Ontdek meer over de zwemles van Sportbedrijf Oosterhout Welkom bij recreatieoord de Warande. Leren zwemmen is niet alleen leuk, maar ook afwisselend, spannend en veilig. In dit zwemlesinformatieboekje

Nadere informatie

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is!

Leren zwemmen met JIP! Inleiding. 1. Het kind staat centraal. Water, het leukste speelgoed dat er is! Leren zwemmen met JIP! Inleiding Levenslang zwemplezier, zwemveiligheid en toerusting Leren zwemmen is binnen de zwembaden De Steur en Sonnenberch gericht op het bereiken van zwemveiligheid en toerusting.

Nadere informatie

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER.

Deelschoolwerkplan Zwemmen BIJLAGEN ROOSTER. BIJLAGEN ROOSTER. Het rooster wordt tijdig, op basis van aantallen leerlingen en wensen van scholen, door de coördinator schoolzwemmen van Aquapulca samengesteld. Als een schoolzwemles doorgang kan vinden

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE. over het LESZWEMMEN

INFORMATIEBOEKJE. over het LESZWEMMEN GOUDSCHE ZWEMCLUB DONK INFORMATIEBOEKJE over het LESZWEMMEN Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) November 2013 Voor nog meer informatie zie onze website www.gzcdonk.nl VOORWOORD Met dit boekje informeren

Nadere informatie

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen.

Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Welkom Dit document is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kinderen bij Kids Lodge zwemles volgen. Kids Lodge geeft de zwemdiploma s A+, B+ en C+ uit. Hiermee gaat Kids Lodge verder dan andere zwembaden

Nadere informatie

SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015

SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015 SCHOOLWERKPLAN ZWEMBAD DE VIERGANG JAAR 2014-2015 Wij hebben het genoegen u het schoolwerkplan van het schooljaar 2014/2015 aan te bieden. Doelstellingen van het schoolzwemmen Een zwemles, die voorziet

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316-284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem- ABC Leuke

Nadere informatie

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers.

Inleiding. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u terecht bij een van onze medewerkers. Inleiding Bij zwembad "Het Anker", leert uw kind volgens het Zwem ABC zwemmen. De leerweg voldoet aan de landelijk gestelde exameneisen die zijn vastgelegd in de BREZ 2.0 Het Zwem-ABC is in de loop der

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Informatieblad ten behoeve van de ABC-zwemopleiding en Zwemvaardigheid 1,2 en 3

Informatieblad ten behoeve van de ABC-zwemopleiding en Zwemvaardigheid 1,2 en 3 De jaargids bevat praktische informatie voor dit zwemjaar zoals overzichten van namen, adressen, telefoonnummers, vakantierooster, lestijden en geplande activiteiten door het hele zwemjaar heen voor zover

Nadere informatie

A1. Verzamellijst beoordeelde lessen

A1. Verzamellijst beoordeelde lessen BPV-MAP Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker DE BIJLAGEN A1. Verzamellijst beoordeelde lessen Naam : BPV-plaats/ Stageplek: BPV-er: Verplicht Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Datum Opdracht Beoordeling

Nadere informatie

Geachte ouders / verzorgers,

Geachte ouders / verzorgers, Geachte ouders / verzorgers, Welkom bij zwembad de Koornmolen! In dit boekje treft u allerlei informatie en wetenswaardigheden over zwemlessen bij de Koornmolen. Door middel van dit boekje willen wij u

Nadere informatie

Schoolzwemmen 2009-2010.

Schoolzwemmen 2009-2010. Schoolzwemmen 2009-2010. Inhoud: Agenda 1. Informatie algemeen 2. Gang van zaken in het zwembad (protocol) 3. Gang van zaken vervoer (protocol) 4. Schoolzwemmen in de Koploper (informatie voor ouders)

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 voorwoord 3 3 uitleg zwemles 4 - aanmelden / wachtlijst 4 - Ouder & kindzwemmen 4 - Eerste zwemles 5 - Kijkles 5 - Welke spullen moet ik meenemen? 6 - De verschillende

Nadere informatie

Lessenreeks periode 3 Week 9 /m 12

Lessenreeks periode 3 Week 9 /m 12 Lessenreeks periode 3 t Week 9 /m 12 Legenda Zwembad Lijnen Lesgever Kind(eren) Loop en zwemrichting Flexibeam Plankje Blokjes Bal Zinkhoepel Mat Gat Pion Zwemles KNZB Zwemlesmethode Zwemles: Periode 3,

Nadere informatie

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 19 t/m 23 augustus : Sail Amsterdam 22 oktober : herfstvakantie gewoon zwemmen 22 oktober : met kleding aan zwemmen 29 oktober : proefzwemmen en

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen

Protocol schoolzwemmen Partijen Stichting/Vereniging... zijnde het bestuur van de school..., vertegenwoordigd door de directeur van de school... Dan wel: School... Adres... Postcode/Plaats... Burgemeester en Wethouders/Bestuurscommissie

Nadere informatie

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad

ZWEMLESSEN. in het Geusseltbad ZWEMLESSEN in het Geusseltbad ZWEMLESSEN IN HET GEUSSELTBAD Zwemles moet actief, leerzaam, maar vooral plezierig zijn voor kinderen. Om deze ingrediënten van de zwemles te garanderen hanteert het Geusseltbad

Nadere informatie

De Wisselslag. januari 2011. Het clubblad van de Watervrienden Haarlem

De Wisselslag. januari 2011. Het clubblad van de Watervrienden Haarlem De Wisselslag januari 2011 Het clubblad van de Watervrienden Haarlem Watervrienden Haarlem Pagina 2 PRAKTIJK VOOR MESOLOGIE Tilly Bouman van Lieshout Mesoloog Velserburch 12 1981 AG Velsen Zuid Tel: 0255-514642514642

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen

Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Uw kind neemt deel. aan schoolzwemmen. School zwemmen Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, ultuur en Welzijn School zwemmen Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen ZWEMMEN IS GEZOND Uw kind neemt deel aan schoolzwemmen. Zwemmen is gezond en leuk. Daarnaast vergroot

Nadere informatie

Zwemschool Instituut voor Sportstudies

Zwemschool Instituut voor Sportstudies Zwemschool Instituut voor Sportstudies Inhoudsopgave Woord vooraf 3 1. Kinderen opleiden voor het Zwem-ABC 4 2. Het voortraject/ spettertraject 5 3. Aanleren van de zwemslagen 6 4. Perfectioneren van zwemslagen,

Nadere informatie

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC

INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC Inschrijfdatum Bonnummer Startdatum INFORMATIE ZWEMLES OPLEIDING ABC ALGEMEEN De zwemcursus voor de opleiding voor het ABC diploma is een logische opleidingsweg tot en met het diploma C. Sinds de invoering

Nadere informatie

Informatiegids Leszwemmen

Informatiegids Leszwemmen Informatiegids Leszwemmen ief s u l Inc g uitle olg v g lin leer em e t s sy Beste ouder(s)/verzorger(s), Leren zwemmen is één van de activiteiten waar je kind mee te maken krijgt in zijn leven. Het is

Nadere informatie

lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen

lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen GEMEENTE Dhr. B. Sengers Burg Verstraatenlaan 60 6641 CG Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 19 MRĨ 2015 UI15.02726 lil André Bosveld 14 024 Aandacht voor schoolzwemmen Geachte heer

Nadere informatie

Voorbeeld E-books. Leren zwemmen voor volwassenen. Oefeningen met en zonder materialen. Handig lesschema van 52 weken

Voorbeeld E-books. Leren zwemmen voor volwassenen. Oefeningen met en zonder materialen. Handig lesschema van 52 weken Leren zwemmen voor volwassenen Oefeningen met en zonder materialen Handig lesschema van 52 weken De belangrijkste zwemslagen uitgebreid beschreven Zwemdiploma s van zowel de NRZ, als ENVOZ en KNZB 1 Voorwoord

Nadere informatie

Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch

Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding 3 2) Algemene gang van zaken 4 3) Oriënterende

Nadere informatie

Zwemles in De Meerkamp

Zwemles in De Meerkamp Zwemles in De Meerkamp Kwaliteit en plezier gaan hand in hand! informatiebrochure voor ouders/verzorgers januari 2015 Inhoudsopgave Welkom!... 3 Waarom kost leren zwemmen tegenwoordig meer tijd?... 3 Wat

Nadere informatie

basis leergang startduik

basis leergang startduik basis leergang startduik 1. afzet onder water in buikligging afzetten van de muur 2. dolfijnen vanuit stand in heupdiep water (door een hoepel) duiken 3. duiken zittend op de bassinrand; met armen gestrekt

Nadere informatie

Zwemles Informatie Diploma A

Zwemles Informatie Diploma A Zwemles Informatie Diploma A Uw kind gaat starten met de zwemlessen voor diploma A. In dit boekje treft u uitleg en regels omtrent de zwemlessen. Wij raden u aan dit boekje te bewaren of uit te printen

Nadere informatie

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Protocol veiligheid schoolzwemmen Protocol veiligheid schoolzwemmen 1 Voorwoord Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project red jezelf, red je vriendje toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat

Nadere informatie

programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje

programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje Stichting openluchtzwembad RegioBank: NL67RBRB0920133746 Nieuw-Weerdinge www.zwembad-dewieke.nl Raiffeisenstraat 15 K.v.K.nr.: 41020798 7831

Nadere informatie

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht 1. INLEIDING In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door verenigingen. Daarnaast zijn hierin de

Nadere informatie

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen

1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer 2. Zwemles voor A, B en C diploma 3. Het ABC: de algemene eisen 1. Welkom in zwembad De Waterlelie Aalsmeer Allereerst heten wij u van harte welkom. Wij vinden het fijn dat u gekozen heeft voor ons zwembad en zullen ons uiterste best doen om u en uw kind een plezierige

Nadere informatie

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht.

quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Plezierig leren zwemmen. Doelgericht en met persoonlijke aandacht. quasports Zwemles Efficiënt en effectief zwemonderwijs in een veilige omgeving, waarin uw kind zich prettig voelt en

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

WATERGEWENNING. Succes!

WATERGEWENNING. Succes! WATERGEWENNING Wanneer kinderen leren zwemmen kan dit enkel maar wanneer zij voldoende gewend zijn aan water. Zij moeten wennen aan de biomechanische aspecten van het water. Zij ervaren druk, weerstand

Nadere informatie

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl

Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Sport- en recreatiebad Dol-fijn Sportlaan 8 3141 XN Maassluis Tel: (010) 591 28 76 zwembad@dol-fijn.nl www.dol-fijn.nl Wij zijn te bereiken met bus 126. Eigen vervoer: via A20, afslag 7. Copyright Sportfondsen

Nadere informatie

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles

JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles JIPPIE, ik leer zwemmen!! Informatiebrochure over de zwemles Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten zwemles...4 3. Hoe zien de zwemlessen eruit?... 5 4. Wat leren de kinderen?... 8 5. Het zwemexamen...

Nadere informatie

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC

Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Info boekje voor ouder(s)/verzorger(s) Zwemlesinformatie Zwem ABC Westsingel 29 6921 RX Duiven 0316284961 Duiven@Aerofitt.nl www.aerofitt.nl Inhoudsopgave Inleiding Het internationale Zwem ABC Leuke manier

Nadere informatie

Lessenreeks Periode 1 Week 1 t/m 4

Lessenreeks Periode 1 Week 1 t/m 4 Lessenreeks Periode 1 Week 1 t/m 4 Legenda Zwembad Lijnen Lesgever Kind(eren) Loop en zwemrichting Plankje Blokjes Bal Zinkhoepel Mat Gat Pion Enkele onderdelen uit deze lessenreeks zijn o door Team Zwemschool

Nadere informatie

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s)

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s) 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door Utrechtse zwem- en duikverenigingen. Daarnaast zijn hierin de afspraken opgenomen die

Nadere informatie

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE

Aan de bewoners van dit pand: STICHTING INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBADEN DE BREEDE Aan de bewoners van dit pand: STICHTING ZWEMBADEN EEMSMOND INFORMATIE 2015 ZWEMBAD DE DINGE ZWEMBAD DE BREEDE De winter is bijna ten einde en het zwemseizoen staat weer voor de deur. In de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Informatie Schoolzwemmen 2015-2016

Informatie Schoolzwemmen 2015-2016 Informatie Schoolzwemmen 2015-2016 - Jaarplanschoolzwemmen - Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Jaarplanschoolzwemmen 2015-2016 Augustus 2015 Dit jaarplan informeert u over een aantal onderwerpen, die van

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Jaargang 2 December 2007 Beste ouders/verzorgers, NR3 De Sint is weer vertrokken uit Kuala Lumpur en de kerst staat al voor de deur. In deze nieuwsbrief aandacht voor: 1. Uitleg over de eindtoets in het

Nadere informatie

WELKOM IN DE WATERWERELD

WELKOM IN DE WATERWERELD WELKOM IN DE WATERWERELD ZWEMMEN RECREATIEF ZWEMMEN Zwemmen voor jong & oud! 12.00-13.00 uur* 14.00-15.30 uur (speciaal tarief) 12.00-13.00 uur* Zondag 14.00-16.00 uur Er is voldoende speel- en drijfmateriaal

Nadere informatie

Leerlijn zwemmen: van watergewenning tot zwemmen. Nathalie Hens

Leerlijn zwemmen: van watergewenning tot zwemmen. Nathalie Hens Leerlijn zwemmen: van watergewenning tot zwemmen Nathalie Hens Waarom zwemmen in het onderwijs? Veiligheid Eindtermen lager onderwijs Ontwikkelen van motorische basiseigenschappen, een positief zelfbeeld

Nadere informatie

Tine Sleurs Zwemonderwijs in de lagere school

Tine Sleurs Zwemonderwijs in de lagere school Zwemonderwijs in de lagere school 1) Eindtermen met betrekking tot het domein zwemmen De volgende eindtermen zijn zeer specifiek naar het zwemonderwijs toe geformuleerd: de leerlingen kunnen ongeremd en

Nadere informatie

Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 V.2016-01

Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 V.2016-01 V.2016-01 Tijden Tarieven Vakanties 2015 2016 Perioden Periode Startdatum Einddatum 59 31-08-2015 22-11-2015 60 23-11-2015 21-02-2016 61 22-02-2016 24-04-2016 62 25-04-2016 22-07-2016 Vakanties Vakantie:

Nadere informatie

Fijn dat u geïnteresseerd bent in ons zwembad.

Fijn dat u geïnteresseerd bent in ons zwembad. Zwembad Aarweide Inhoud Voorwoord 3/4 Openingstijden/Beheerder 5 Tarieven 6 De renovatie 7 Zwembad Aarweide 8/9 Het peuterbad 10 Het instructiebad 11 Het diepe bad 12 Zwemlessen/Schoolzwemmen 13 Faciliteiten/Vrijwilligers/

Nadere informatie

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005

Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 Zwemvereniging Zoetermeer (ZVZ) Commissie Elementair Zwemmen (CEZ) Jaarverslag 2005 De CEZ ziet er eind 2005 als volgt uit: Sylvia Trijsburg - Verwoerd Voorzitter + leiding zaterdagochtend Jan Boelhouwer

Nadere informatie

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging

Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging Borstcrawl keerpunt: - De benadering - De rol - Voeten plaatsen / afzet - Handbeweging De benadering Bij de benadering is het belangrijk dat er met zoveel mogelijk snelheid het keerpunt ingegaan wordt.

Nadere informatie

SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008

SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008 SchoolZwem-ABC in Schijndel uitgewerkt Versie 20 februari 2008 Dwz reeds besproken in werkgroep, argumenten en/of materiaal voorhanden Dwz nog bespreken of materiaal opzoeken Kwaliteit van het zwemonderwijs

Nadere informatie

WATERGEWENNING. voor kleuters. De eerste stap om te leren zwemmen. 0590871-aesh-watergewenning.indd 1

WATERGEWENNING. voor kleuters. De eerste stap om te leren zwemmen. 0590871-aesh-watergewenning.indd 1 WATERGEWENNING voor kleuters De eerste stap om te leren zwemmen 0590871-aesh-watergewenning.indd 1 25/02/13 15:4 7 DE EERSTE STAP OM TE LEREN ZWEMMEN Kinderen klaarmaken voor dolle waterpret, dat begint

Nadere informatie

DOEL VAN DE HUISREGELS

DOEL VAN DE HUISREGELS DOEL VAN DE HUISREGELS De huisregels zijn gemaakt om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in dit zwembad te bewaren met als doel voor iedereen een prettig verblijf te verzorgen. De huisregels gelden voor

Nadere informatie

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.)

Welkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.) Welkom bij: Workshop Snelcursus Bert Smolders Hans Brugmans Werkwijze Uitleg en discussie begrip snelcursus en factoren die een rol spelen (duur:: 20 min.) Discussie in groepen van 4/5 personen,, centrale

Nadere informatie

Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3

Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3 Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3 Inleiding Het belangrijkste doel van de Zwemvaardigheidsdiploma s is een oriëntatie te zijn op de actuele sporten recreatiecultuur in, op en aan het water.

Nadere informatie

Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014

Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014 Competentieopdracht - Cursus zwemmend redden voor Zwembaden 2013/2014 Naam deelnemer: Situatie 1. In een overdekt zwembad met een glijbaan van 30 meter ontstaat een botsing tussen twee kinderen. Er is

Nadere informatie

Colofon. De Springplank. De Springplank. De Springplank. 48e jaargang, nr. 4. Apeldoornse Watervrienden Postbus 1131 7301 BJ Apeldoorn

Colofon. De Springplank. De Springplank. De Springplank. 48e jaargang, nr. 4. Apeldoornse Watervrienden Postbus 1131 7301 BJ Apeldoorn S.v.p. invullen met blokletters en ondertekenen. Dit formulier kunt u opsturen naar: NAAM: Apeldoornse Watervrienden Postbus 1131 7301 BJ Apeldoorn OPZEGGEN GAAT PER KWARTAAL MET EEN MAAND OPZEGTERMIJN.

Nadere informatie

Watergewenning. voor kleuters. De eerste stap om te leren zwemmen

Watergewenning. voor kleuters. De eerste stap om te leren zwemmen Watergewenning voor kleuters De eerste stap om te leren zwemmen De eerste stap om te leren zwemmen Kinderen klaarmaken voor dolle waterpret, dat begint bij watergewenning. Wil je binnenkort jouw kleuter

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener Groep 1 & 2 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener 20 e jaargang, nr. 1 26-10-2012 Juf Tony is terug van weggeweest! Afgelopen maandag was ik weer voor het eerst echt in de klas. Helemaal alleen met de

Nadere informatie

Carrouselzwemmen bij PFC Rheden. Contents

Carrouselzwemmen bij PFC Rheden. Contents Carrouselzwemmen Contents Contactgegevens...3 Postadres...3 Contactpersoon Carrouselzwemmen...3 PFC Rheden op Facebook en Twitter...3 Inleiding...4 Waar bestaat het Carrouselzwemmen uit?...5 Keuzelessen...5

Nadere informatie

7UDLQLQJYRRU*HUW-DQ. Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid. Vooraf : drinken (minimaal 1 glas!!!

7UDLQLQJYRRU*HUW-DQ. Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid. Vooraf : drinken (minimaal 1 glas!!! Datum : maandag 19 juli 2004 Doel : aëroob 0-1, techniek, snelheid - 200m andere slag - 200m eigen slag benen - 4x50m steigerung: rustig beginnen en aanzetten tot hoger tempo (ca. 90%) rust: ca. 20s na

Nadere informatie

programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje

programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje programma- seizoen 2015 informatie- en openingstijdenboekje Stichting openluchtzwembad RegioBank: NL67RBRB0920133746 Nieuw-Weerdinge www.zwembad-dewieke.nl Raiffeisenstraat 15 K.v.K.nr.: 41020798 7831

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Leerlijn Zwemmen en Buitenspelen (pleinactiviteiten)

Leerlijn Zwemmen en Buitenspelen (pleinactiviteiten) Leerlijn Zwemmen en Buitenspelen (pleinactiviteiten) Leerlijnen Kerndoelen Buitenspelen 1.11. Pleinactiviteiten 1. De leerlingen nemen deel aan bewegingssituaties (kennen de benodigde bewegingsvaardigheden,

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

Hoe leer ik mijn kind zwemmen. e-zwemles. Ted Verbeek www.zwemconsult.nl 1-1-2015

Hoe leer ik mijn kind zwemmen. e-zwemles. Ted Verbeek www.zwemconsult.nl 1-1-2015 2015 Hoe leer ik mijn kind zwemmen e-zwemles Ted Verbeek www.zwemconsult.nl 1-1-2015 2 Hoe leer ik mijn kind zwemmen [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het

Nadere informatie

Waar houdt het voortraject op?

Waar houdt het voortraject op? WORKSHOP 4 Waar houdt het voortraject op? Dag van het Zwemonderwijs 2007 De start van het leren zwemmen, het voortraject De voorbeeldopleidingsweg van het Zwem-ABC bestaat uit 2 grote delen, het voortraject

Nadere informatie

Zwemmen onder water is de max!

Zwemmen onder water is de max! Zwemmen onder water is de max! Dit document geeft je een pak ideeën om bij kinderen en jongeren het onderwater zwemmen verder te ontwikkelen. In de eerste plaats moet het een plezante ervaring zijn om

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 COMPETENTIEOPDRACHT WSI 2 LESGEVER ZWEM-ABC 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als Lesgever Zwem-ABC (Water Safety Instructor) in een

Nadere informatie

Trainingsschema s Gert-Jan Schep

Trainingsschema s Gert-Jan Schep Trainingsschema s Gert-Jan Schep Voorbereiding wedstrijden in Canada Vrijwel alle slagen (in wissel ook vlinder) en alle keerpunten, maar vooral nadruk op schoolslag en bijkomende zaken. Trainingen in

Nadere informatie

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra

Suomi activiteiten. schooljaar 2014-2015. Sport Wanneer? Hoe laat? Waar? SportXtra Suomi activiteiten schooljaar 2014-2015 Zoals de laatste schooljaren bij jullie bekend is, worden er ook dit schooljaar weer naschoolse sportactiviteiten georganiseerd vanuit de schoolsportvereniging Suomi.

Nadere informatie

programma- seizoen 2014 informatie- en openingstijdenboekje

programma- seizoen 2014 informatie- en openingstijdenboekje programma- seizoen 2014 informatie- en openingstijdenboekje Stichting openluchtzwembad RegioBank: NL67RBRB0920133746 Nieuw-Weerdinge www.zwembad-dewieke.nl Raiffeisenstraat 15 K.v.K.nr.: 41020798 7831

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT IWA 1

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT IWA 1 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT IWA 1 COMPETENTIEOPDRACHT IWA 1 INTRODUCTIE: INSTRUCTIE EN ZWEMACTIVITEITEN 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lesgever Zwem-ABC en/of

Nadere informatie

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE

2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE 2013 WATERVRIENDEN HAARLEM INFORMATIEBOEKJE Onze vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS). Een sportkoepel waar eveneens de gedachte is dat sport mogelijk moet zijn voor iedereen.

Nadere informatie

Bertil Pepers (initiatiefnemer Fit2School) Combinatiefunctionaris Gemeente Hengelo/WS Twente. b.pepers@hengelo.nl

Bertil Pepers (initiatiefnemer Fit2School) Combinatiefunctionaris Gemeente Hengelo/WS Twente. b.pepers@hengelo.nl Even voorstellen Bertil Pepers (initiatiefnemer Fit2School) Combinatiefunctionaris Gemeente Hengelo/WS Twente. b.pepers@hengelo.nl Werkzaamheden: Fit2School (32 uur) Organiseren, maken en uitvoeren van

Nadere informatie

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011

Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Beroepsopleiding Allround Zwembadmedewerker Seizoen 2010 / 2011 Parttime opleiding! Goed te combineren met gezin, baan of studie Lifeguard/ Toezichthouder Instructeur Doelgroepen Recreatie Zwemleider Erkend

Nadere informatie

Welkomsboekje voor Pappa en Mamma

Welkomsboekje voor Pappa en Mamma 1 Welkomsboekje Zwemschool Wetterwille Welkomsboekje voor Pappa en Mamma Zwemschool Wetterwille www.zwemschoolwetterwille.nl info@zwemschoolwetterwille.nl 0297 776033 06 143 143 42 Gosewijn van Aemstelstraat

Nadere informatie

[TOEZICHTSPLAN VEILIGHEID EN HYGIËNE] EZ&PC [2013-2014]

[TOEZICHTSPLAN VEILIGHEID EN HYGIËNE] EZ&PC [2013-2014] [TOEZICHTSPLAN VEILIGHEID EN HYGIËNE] EZ&PC [2013-2014] Inhoudsopgave Inleiding 2 Waarom een toezichtsplan Veiligheid en Hygiëne 2 De plaats van het Toezichtsplan 2 1. Inventarisatie van de gegevens van

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE. B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS TRAINING UITHOUDING TECHNIEK

COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE. B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS TRAINING UITHOUDING TECHNIEK Nieuwe structuur BEST LEUVEN (datum 20.09.2009) COMPETITIE AFDELING JEUGD 8 12 jaar GROEP 1 COMPETITIE BASIS VORMING C GROEP (richtleeftijd 8 10 jaar) BASIS VORMING B GROEP (richtleeftijd 9 11 jaar) BASIS

Nadere informatie

Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen

Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen Belasting en belastbaarheid van jonge kinderen wo r k s h o p s Er wordt door zwembaden veel geëxperimenteerd met lesduur en lesfrequentie. Een belangrijke vraag is hoe zwaar jonge kinderen fysiek en mentaal

Nadere informatie

ZWEMLESPLAN. Behorende bij: Beslisdocument Plan 2521 Verenigingen Zwembad

ZWEMLESPLAN. Behorende bij: Beslisdocument Plan 2521 Verenigingen Zwembad ZWEMLESPLAN Behorende bij: Beslisdocument Plan 2521 Verenigingen Zwembad Datum Door Status 02.05.2014 Gebruikersplatform Zwemmend Culemborg (GPZC) 1.0 / DEFINITIEF 2019 Het is februari 2019. Zojuist zijn

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA'S SNORKELEN 1, 2 EN 3

EXAMENPROGRAMMA'S SNORKELEN 1, 2 EN 3 EXAMENPROGRAMMA'S SNORKELEN 1, 2 EN 3 TECHNIEKBESCHRIJVING EN NORMERING JUNI 2007 Examenprogramma s Zwemvaardigheidsdiploma s Snorkelen per 1 augustus 2007 definitief In juli 2004 hebben alle opleidende

Nadere informatie

1. Beenbeweging. Doel: Beschrijving van de test: Uitleg voor de sporter: Aandachtspunten testleider: Scorebepaling: Materiaal:

1. Beenbeweging. Doel: Beschrijving van de test: Uitleg voor de sporter: Aandachtspunten testleider: Scorebepaling: Materiaal: 1. Beenbeweging Meten van de snelheid van de beenbeweging. De zwemmer vertrekt in het water. 1 hand aan de boord van het zwembad/ 1 hand houdt een plank vast (bij benen rugslag: 1 hand aan de boord van

Nadere informatie

Swimming Club Zaventem vzw!

Swimming Club Zaventem vzw! Welkom in de zwemschool van Swimming Club Zaventem vzw! INFORMATIEBROCHURE 03/12/2015 www.scz.be 0 Inhoud 1. Welkom! 2 2. Hoe inschrijven? 2 3. De zwemuren 3 4. Hoe verloopt de eerste les? 3 5. Het zwemseizoen

Nadere informatie