1. Voorwoord Doelstellingen zwemonderwijs Algemeen Doelstellingen 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Voorwoord 1. 2. Doelstellingen zwemonderwijs 2 2.1 Algemeen 2 2.2 Doelstellingen 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Doelstellingen zwemonderwijs Algemeen Doelstellingen 2 3. Zakelijke gegevens De accommodatie Het materiaal Groepsgrootte en niveaugroepen Duur en frequentie van de zwemlessen Registratie en vorderingen van de leerlingen Interne organisatie E.H.B.O Calamiteiten Adresgegevens Medewerkers 4 4. Richtlijnen en informatie schoolzwemmen Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid begeleidende ouders Algemene informatie Algemene gang van zaken 6 5. Lesplan Lesinhoud voor het A-diploma Lesinhoud voor het B-diploma Lesinhoud voor het C-diploma seizoen Lesrooster Diploma zwemmen Schoolzwemrooster groep 5 voor het schooljaar Bijlagen - zwem-abc examenprogramma s zwemdiploma A, B en C Blz. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

2 1. VOORWOORD Een werkplan schoolzwemmen is een verantwoording van de wijze waarop de zwemlessen gegeven worden. In het werkplan schoolzwemmen kan men doelstellingen zwemonderwijs, zakelijke gegevens, richtlijnen en informatie schoolzwemmen, leerplannen en lesrooster terugvinden. Het werkplan schoolzwemmen is een verantwoording naar inspectie, afdeling Onderwijs van de gemeente Diemen, scholen (incl. besturen) en ouders. De belangrijkste toepassing vindt u echter terug in de lessen. Het werkplan schoolzwemmen is een leidraad voor de zwemonderwijzer om de lessen op een verantwoorde en doelgerichte manier in te vullen. Het weekplan, zoals vermeld in het werkplan, resulteert in een uitgebreid lesplan waarmee in de praktijk wordt gewerkt Dit alles heeft tot doel duidelijke afspraken te maken over de verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk is het doel om een optimaal veilige situatie te creëren voor de deelnemende leerlingen, de school en het zwembad. Voor het realiseren van deze veilige omstandigheden is de inzet en de medewerking nodig van alle betrokken partijen. Van onze kant kunnen wij u verzekeren dat wij er alles aan zullen doen om aan deze doelstelling invulling te geven. Het werken met als leidraad het werkplan schoolzwemmen zal voor alle betrokken partijen van groot belang zijn. Verder willen wij ook graag inspelen op ideeën en suggesties aangedragen vanuit het onderwijs. Op basis van het protocol schoolzwemmen en het werkplan schoolzwemmen hebben wij er alle vertrouwen in dat veiligheid, plezier en leren zwemmen goed met elkaar samengaan. Bedrijfsleider sportcentrum Wethouder F.B. Duran L.P.Smitka Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

3 2. DOELSTELLINGEN ZWEMONDERWIJS 2.1 Algemeen De doelstellingen van het zwemonderwijs worden sterk bepaald door de eisen van het zwemdiploma. Een vraag die zeker in het kader van het basisonderwijs gesteld mag worden is of we ons moeten beperken tot een aanbod waarin het leren van zwemtechnieken een erg zwaar accent krijgt. Zwemmen is een onderdeel van het bewegingsonderwijs. Daarom moeten wij ook aansluiten bij de doelstellingen van het bewegingsonderwijs. 2.2 Doelstellingen De doelstellingen die worden nagestreefd in de opleidingsweg en de eindtermen zijn zwemveiligheid, zelfredzaamheid en het ontwikkelen van veelzijdig en intensief bewegingsgedrag in het water. Dit kan bereikt worden door: Per lestijd van 30 minuten lesgeven aan 1 schoolklas. Sleepnetregeling, na de herfstvakantie wordt een evaluatiemoment ingebouwd. Probleemkinderen kunnen extra instructie krijgen. Na-traject. Kinderen die in groep 5 nog niet voor het A-diploma hebben gezwommen blijven in groep 6 gewoon doorgaan met het schoolzwemmen. Onder zwemveiligheid en zelfredzaamheid verstaan we: Inzicht en ervaring in de diverse aspecten van het water; diepte, weerstand, temperatuur enz. Onafhankelijk van diplomabezit moeten leerlingen vertrouwd zijn met het water. Onder bewegingsgedrag verstaan we: Een brede introductie van het zwemmen met de aandacht voor spelvormen in het water, survivalswimming en de benodigde zwemtechnieken van de verschillende zwemslagen om uiteindelijk de eindtermen van het zwem-abc te halen. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

4 3. ZAKELIJKE GEGEVENS 3.1 De accommodatie Het sportcentrum voldoet aan de eisen gesteld in de Wet Hygiëne en Veiligheid Bad en Zweminrichtingen (WHVBZ). De controle op naleving van de WHVBZ wordt jaarlijks uitgevoerd door de Provincie Noord- Holland te Haarlem. Het zwembad bestaat uit: - één 25m bad (25 x 15m) - één instructiebassin (15 x 9m) - vier grote groepskleedkamers - twee maal negentien kleedhokjes (dames en heren) 3.2 Het materiaal Aanwezig zijn lesplankjes, zwemvliezen en duikbrillen, ballen en hoepels, duikringen, loopmat, duikschermen, vlotten en een grote opblaasbare glijbaan. Het les en spelmateriaal wordt jaarlijks aangevuld en zo mogelijk ook uitgebreid. 3.3 Groepsgrootte en niveaugroepen Groepsgrootte: De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leerlingen per klas. Het uitgangspunt is 15 leerlingen per zwemonderwijzer. De lessen zullen door 3 zwemonderwijzers verzorgd worden. Niveau groep I: kinderen die niet kunnen zwemmen en geen diploma hebben. Voor een goede zweminstructie is het maximale aantal leerlingen. Niveaugroepen II en III: kinderen die zelfredzaam zijn (onafhankelijk van diploma). Doordat wij in Diemen te maken hebben met een groot aantal leerlingen die reeds in het bezit zijn van één of meerdere zwemdiploma s kan een evenredige verdeling van de leerlingen over drie instructeurs per schoolklas verschillen.(bijv. een klas van 45 leerlingen een groep van 10 kinderen voor het A-, 17 voor het B- en 18 voor het C-diploma) 3.4 Duur en frequentie van de zwemlessen Gedurende het schooljaar wordt er door leerlingen van groep vijf één maal per week gezwommen. De lessen duren totaal 30 minuten inclusief de organisatie rond de zwemles. Bij aanvang van het schooljaar geeft de school aan de bedrijfsleider van het sportcentrum door op welke dagen het schoolzwemmen niet door kan gaan.(bijv.schoolreisjes) 3.5 Registratie!!! en vorderingen van de leerlingen Voor een correcte registratie van de leerlingen zal de groepsleerkracht aan het begin van het schooljaar een lijst met namen en geboortedata en eventuele diploma s van alle leerlingen bij de coördinator van de zwemlessen inleveren. Deze lijst met gegevens van de leerlingen zal dienst doen bij het aanmaken van de eventueel behaalde diploma s. Per groep wordt door de vaste instructeur(trice) de vorderingen van de leerlingen bijgehouden in de zwemlesmap. Hierdoor zijn wij ten alle tijden op de hoogte van de individuele Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

5 vaardigheid van de leerlingen. Deze map wordt tevens gebruikt bij vervanging van de instructeur(trice). In deze map zit ook het zwemlesschema zodat de voortgang van het lesplan gegarandeerd is. Deze is alleen ter inzage voor de groepsleerkracht en niet voor de ouders. 3.6 Interne organisatie Het sportcentrum wordt geëxploiteerd door de gemeente Diemen en is een onderdeel van de sector Puza. De algemene leiding is in handen van de bedrijfsleider van het sportcentrum. Voor de praktische uitvoering zijn de zwemonderwijzers samen met de bedrijfsleider verantwoordelijk. 3.7 E.H.B.O. Bij de zwemzaal bevindt zich een E.H.B.O.-ruimte. Hier zijn verbandmiddelen aanwezig en in spoedgevallen is het mogelijk zonder tussenkomst van de caissière het alarmnummer 112 te bellen. Indien dit gebeurt wel de caissière inlichten. Voor eenvoudige hulp kan men bij de zweminstructeur(trice) terecht. Allen zijn in het bezit van een geldig E.H.B.O.-diploma. 3.8 Calamiteiten Bij calamiteiten zoals brand, ongeval, bommelding en verdrinking wordt verwacht dat onmiddellijk een medewerker van het sportcentrum gealarmeerd wordt om de nodige actie in het kader van de bedrijfshulpverleningsplan in gang te zetten. De aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (medewerkers van het sportcentrum) dient men strikt op te volgen. 3.9 Adresgegevens Ons adres is: sportcentrum Wethouder F.B. Duran Ouderkerkerlaan BE Diemen Tel: Medewerkers De medewerkers schoolzwemmen zijn: Ellen Baalman zwemonderwijzeres KNZB chef zwemzaal Marion Portengen Caroline Deelstra Alice de Jongh Victor Ferrero zwemonderwijzeres KNZB coördinatie lessen op maandag en dinsdag zwemonderwijzeres KNZB zwemonderwijzeres KNZB zwemonderwijzer KNZB Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

6 4. RICHTLIJNEN EN INFORMATIE SCHOOLZWEMMEN 4.1 Verantwoordelijkheid Ten aanzien van de verantwoordelijkheid bij het schoolzwemmen kan er ingeval van een ongeluk zowel de zwembadexploitant als het schoolbestuur aansprakelijk worden gesteld. Een belangrijke norm bij aansprakelijkheidsvraagstukken in het onderwijs is de zorgvuldigheidsnorm. Men kan in het algemeen stellen dat bij een ongeval tijdens het schoolzwemmen de rechter met name zal moeten oordelen of er geen veiligheidsnormen zijn geschonden. Dit betekent dat het schoolbestuur, de zwembadexploitant en diens werknemers een zorgplicht hebben voor de kinderen die deelnemen aan het schoolzwemmen. Deze zorgplicht vertaalt zich voor: het schoolbestuur in een verplichting om zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de leerlingen gedurende de lesactiviteiten, dus ook gedurende het schoolzwemmen. Belangrijk in deze is dat het schoolbestuur zal moeten zorgdragen voor voldoende toezicht vanuit de school zelf, door de groepsleerkracht. Het uitgangspunt moet dus ook zijn dat een groepsleerkracht de kinderen begeleidt tijdens het schoolzwemmen. de zwembadexploitant in het zorgdragen dat er in het kader van het besluit Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden voldoende toezicht moet zijn. De toezichthouder (de zwembadeigenaar, in het geval van de gemeente Diemen het gemeentebestuur) is verantwoordelijk voor het toezicht op al het zwemmen, inclusief het schoolzwemmen. Op basis van de zorgplicht die voortvloeit uit jurisprudentie en wetgeving is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van het schoolbestuur, de zwembadexploitant, de groepsleerkracht en de zweminstructeur. De groepsleerkracht dient de les dan ook zo goed mogelijk te volgen om onmiddellijk te kunnen ingrijpen wanneer het ordelijk verloop van de zwemles of de veiligheid van de leerling dit vereist. Aanwezigheid van de groepsleerkracht op de perrons van het zwembad is daarbij noodzakelijk. De zwemlessen worden overgedragen aan de bevoegde zwemonderwijskrachten die ook inhoudelijk voor de lessen verantwoordelijk zijn. De zwemonderwijzers hebben geen onderwijsbevoegdheid (vandaar de noodzakelijke aanwezigheid van de groepsleerkracht), maar zijn wel degelijk verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens de zwemlessen. 4.2 Verantwoordelijkheid begeleidende ouders Begeleidende ouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen voor en na het zwemmen. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor de zwemlessen zelf. Zij hebben dan ook tijdens de lessen geen toezichthoudende verantwoordelijkheid. 4.3 Algemene informatie 1. Eerste zwemles Uit het oogpunt van veiligheid zullen aan het begin van het schooljaar tijdens de eerste zwemles alle kinderen in het instructiebad getest worden op hun zwemvaardigheid. De zwemonderwijzer kan zo bepalen in welke lesgroep de leerlingen ingedeeld zullen worden. 2. Opvang niet deelnemende kinderen De opvang van de niet aan de zwemles deelnemende kinderen dient door de school verantwoord geregeld te worden. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

7 3. Verhindering zwemles Kan om de één of andere reden de zwemles van de school geen doorgang vinden dan dient dit tenminste een week van tevoren aan de bedrijfsleiding gemeld te worden. 4. Schoolvakanties Tijdens de schoolvakanties is er geen schoolzwemmen. 5. Diplomazwemmen Voor het A- en B-diploma zijn meerdere mogelijkheden per jaar om af te zwemmen. Een maal per jaar kan worden afgezwommen voor het C-certificaat en/of het C-diploma Ouders/verzorgers worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 4.4 Algemene gang van zaken 1. Omkleden De begeleiders houden toezicht op de kinderen. De groepsleerkracht draagt zorg dat de kinderen rustig, tegelijk en onder begeleiding van de groepsleerkracht/ouders het zwembad en de kleedkamers betreden. Het is niet toegestaan ringen, horloges en andere sierraden tijdens de zwemles te dragen. De zwemleerkracht zal sierraden dan ook niet in bewaring nemen. Voor aanvang van de les worden de kinderen naar de douches begeleid. De zwemleerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen vanaf het moment dat deze na het douchen overgedragen worden van de groepsleerkracht aan de zwemonderwijzer. 2. Douchen Bij het douchen bij aanvang en na afloop van de zwemles dragen de begeleiders zorg voor de veiligheid en toezicht van de kinderen. 3. Begeleiding naar lespunt De zwemonderwijzers dragen zorg dat de kinderen in hun lesgroep klaar staan. 4. Overdragen van leerling naar volgend lespunt Bij overdracht van een leerling naar een ander lespunt/andere lesgroep kan de zwemonderwijzer een groepsleerkracht inschakelen. De zwemonderwijzer blijft om veiligheidsreden zelf bij zijn eigen lesgroep. 5. Calamiteiten Op het moment dat een zwemonderwijzer weggeroepen wordt (ongeval e.d) schakelt deze een collega of een groepsleerkracht in. Ouders mogen niet ingeschakeld worden voor toezicht op de leerlingen tijdens de zwemlessen. 6. Vorderingen leerlingen De zwemonderwijzers houden de vorderingen van de leerlingen bij. Natuurlijk zijn ook ouders van harte welkom om zelf de vorderingen te aanschouwen. 7. Vrijzwemmen Het toezicht op de leerlingen blijft gedurende de gehele lestijd in handen van de zwemonderwijzer. Per bassin zal een zwemonderwijzer toezicht houden. 8. Informatie over leerlingen De groepsleerkracht dient belangrijke informatie over een leerling (medische aspecten, gedrag of aanspreekbaarheid) door te geven aan de betreffende zwemonderwijzer. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

8 9. Einde zwemles Zwemonderwijzers en begeleiders zorgen ervoor dat de kinderen na afloop van de les zo snel mogelijk gaan douchen. De begeleiders nemen bij het douchen het toezicht op de kinderen over. 10. Verlaten van het sportcentrum Bij het verlaten van de kleedkamers controleert de groepsleerkracht of kinderen geen kleding achter gelaten hebben en of alle kinderen aanwezig zijn. De groepsleerkracht draagt verder zorg voor dat de kinderen op rustige wijze, tegelijk en onder begeleiding het sportcentrum verlaten. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

9 5. LESPLAN De inhoud en logische opbouw van de opleidingsweg voor het zwem-abc wordt weergegeven aan hand van de volgende basiselementen: te water gaan, onder water, drijven, draaien, voortbewegen, watertrappen, kleding en survival. Dit betekent dat genoemde basiselementen zowel in de beginfase als gedurende de verdere opleidingsweg gelijktijdig en geïntegreerd in het leerproces een plaats krijgen. Voor het A- en B-diploma zal worden lesgegeven volgens het hieronder weergegeven leerplan, aangepast aan het de gevorderdheid van de leerling. De zwemlessen voor het C- diploma zijn volgens het lesplan uitgewerkt per week in een jaarplan. De lessen voor het A- en B-diploma zijn niet per week aan te geven in verband met de verschillen in niveau en doorstroming. 5.1 Lesinhoud voor het A-diploma Het leerplan voor het A-diploma bestaat uit de volgende stappen: 1 ondiepe bad (Instructiebad) 2 diepe bad (25m bad) In het ondiepe bad worden de onderstaande vaardigheden aangeleerd en/of geoefend. a. het aanleren van diverse springvormen te weten: vanaf de kant of een vlot te water springen en met je handen de bodem aantikken; springen in iets dieper water ± 1.40m naar de kant voortbewegen en zelfstandig uit het water klimmen; b. het onder water gaan en leren uitblazen (oefening voor ademhaling), onder water gaan gevolgd door op de bodem te gaan zitten; bodem aantikken met handen of leren voorwerpen oprapen van de bodem, door hoepels zwemmen e.d. c. het leren drijven op buik en rug en draaien om de lengteas (halve draai); d. het aanleren van diverse voortbewegingsvormen te weten: schoolslag, enkelvoudige rugslag, beginnende borst- en rugcrawl In het diepe bad (1.40m-3.45m) worden de volgende vaardigheden aangeleerd en/of geoefend Hier wordt de leerstof uit het ondiepe bad verder uitgebouwd, gebruikmakend van onderstaande leerstof. a. springvormen in het diepe water, naar de kant voortbewegen en zelfstandig uit het water klimmen, aanleren kop- en rechtstandige sprong; b. het onderwater gaan en onderwater voortbewegen (onderwateroriëntatie), kijken onder water en door een gat in een verticaal hangend zeil zwemmen, dat op een afstand van 3m vanaf de kant geplaatst is, ademhalingsoefeningen bij het zwemmen; c. het drijven in rug- en borstligging: afzetten vanaf de kant en uitdrijven enkele zwemslagen en uitdrijven draaien van borst- naar rugligging en omgekeerd met uitdrijven het verbeteren van de verschillende zwemslagen aanleren watertrappen oefenen gekleed zwemmen d. alle onderdelen oefenen (uithoudingsvermogen verbeteren) voor het mogelijk behalen van het eerste diploma van het zwem-abc; Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

10 5.2 Lesinhoud voor het B-diploma Voor het B-diploma dient men de volgende vaardigheden te beheersen. a. diverse springvormen, waaronder kopsprong en hurksprong; b. afstand van het onderwater zwemmen vergroten tot 6m; c. de tijd van het uitdrijven op borst en rug verlengen, en het aanleren van de hele draai om de lengteas; d. het vergroten van de afstand met technisch goed uitgevoerde zwemslagen inclusief ademhaling; e. het oefenen van het watertrappen met en zonder kleding; 5.3 Lesplan voor het C-diploma seizoen 2006/2007. week nr. Activiteit 36 Ma. 4 sept kennismaking en groepsindeling, uitdelen schooljaarplan. 37 Aanleren en/of verbeteren startsprong, verbeteren borstcrawl. 38 Aanleren koprol van de kant, koprol in het water en hoekduik. 39 Aanleren start rugcrawl, rugcrawl verbeteren. Laatste 5-10 min. drijven op rug en wrikken aanleren. 40 KLEDINGZWEMMEN m.b.t.survival. Aanleren helphouding en ongelijkzijdig watertrappen. 41 Onderwaterorientatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt. Afstandzwemmen: 5 banen schoolslag (incl. 2x koprol en 2x hoekduik) en 4 banen rugslag. 42 Idem week Ma. 23 oktober 2006 start herfstvakantie. 44 Oefenen van drijfvormen op buik en rug. Uitvoeren van samenwerkingsvormen. 45 Aanleren hurksprong en uitvoeren hoekduik. Aanleren wrikken. 46 KLEDINGZWEMMEN (regenkleding) en onder mat doorzwemmen.oefenen helphouding en ongelijkzijdig watertrappen. 47 Aanleren en/of verbeteren koprol van de kant, koprol in het water en hoekduik. 48 Onderwaterorientatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt en het uitvoeren van het afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik) en 4 banen rugslag. 49 Aanleren en/of verbeteren van de startsprong.oefenen borst-en rugcrawl. 50 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag onderbroken door 2x een koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag).aanleren wrikken. 51 Aanleren en/of verbeteren rugcrawl met start. 52 Ma. 25 december 2006 kerstvakantie 01 kerstvakantie 02 Ma. 8 januari 2007 verbeteren borst-en rugcrawl met start. 03 KLEDINGZWEMMEN en onder mat doorzwemmen, incl. uitvoeren helphouding en oefenen ongelijkzijdig watertrappen. 04 Oefenen diverse drijfvormen op buik en rug. Aanleren en/of verbeteren wrikken. 05 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

11 week no Activiteit 06 Uitvoeren van diverse sprongen, samenwerkingsvormen en oefenen watertrappen. 07 Onderwaterzwemmen, door gat in het duikscherm op 9 m oefenen 08 Aanleren en /of verbeteren borst-en rugcrawl met start. 09 Voorjaarsvakantie. 10 Uitvoeren diverse sprongen: kopsprong, hurksprong, koprol van de kant. En het uitvoeren van het ongelijkzijdig watertrappen met verplaatsen. 11 Diverse drijfvormen op buik en rug. Oefenen wrikken. 12 Afstandzwemmen (5 banen schoolslag incl. 2x koprol en 2x hoekduik en 4 banen rugslag) 13 Koprol en hoekduik oefenen. 14 Selectielijst invullen: KLEDINGZWEMMEN (selecteren koprol van de kant, onder mat doorzwemmen en helphouding) 15 9 april 2007 paasmaandag geen les groepen van dinsdag: les keuze zwemonderwijzer 16 Onderwateroriëntatie, zwemmen door een zeil dat op 9 meter van de kant hangt en afstand zwemmen. voorselectie 17 Selecteren borstcrawl met startsprong. voorselectie april tot 5 mei 2007 meivakantie. 19 Herhalen en oefenen zwakke onderdelen. 20 Selecteren koprollen en hoekduik. 21 Selecteren door gat in duikscherm op 9m Selecteren: borst- en rugcrawl. 24t/m 26 Week 24,25 of 26 afzwemmen C-dipl. tijdens reguliere zwemlessen 27 VRIJ SPELEN!!!!!!!! Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

12 6. LESROOSTER 6.1 Diplomazwemmen Afzwemdata diplomazwemmen (op normaal lesuur): maandag 20 november 2006 A- en B-diploma dinsdag 21 november 2006 A- en B-diploma maandag 19 maart 2007 A- en B-diploma dinsdag 20 maart 2007 A- en B-diploma maandag 25 juni 2007 A- en B-diploma, dinsdag 26 juni 2007 A- en B-diploma, Afzwemdatum voor het C-diploma Week 24, 25 of 26, tijdens reguliere zwemlessen zal voor het diploma worden afgezwommen. Een week voor het diplomazwemmen zal het proefzwemmen plaatsvinden. Week 27 (2 en 3 juli 2007) laatste zwemlessen. 6.2 Schoolzwemrooster groep 5 voor het schooljaar Maandag: Petrus 34 leerlingen Duif 1 23 leerlingen Duif 2 21 leerlingen Duif 3 22 leerlingen Palet 1 30 leerlingen Palet 2 30 leerlingen Dinsdag: Ark 35 leerlingen Octopus 30 leerlingen Octopus 30 leerlingen De Venser 45 leerlingen (+ vangnet reg.) Totaal aantal leerlingen 300 Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

13 Examenprogramma Zwemdiploma A Gekleed zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen - korte broek (d.w.z. broekje met pijpen. Broekjes die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk of rok/blouse dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken) Van een startblok of 1 -meter springplank te water gaan met een voetsprong voorwaarts (helemaal onder water gaan), na het boven komen aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door 3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken. 1/2draai om de lengte-as en 4. 12,5 meter rugslag (armen mogen actief wordengebruikt), proef afronden met 5. zelfstandig (eventueel via trapje) uit het water op de kant klimmen. Badkleding Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmendoor een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief). 3/4 1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna 3. 5 seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, waarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, proef afmaken met 7. enkele meters enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), aansluitend 8 meter beginners-borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend 8 meter beginners-rugcrawl Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door Seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin tevens 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as voorkomt. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

14 Examenprogramma Zwemdiploma B Gekleed Zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - shirt, blouse of hemd met lange mouwen - lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de - huid zijn niet toegestaan.) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De rok/jurk moet tot over de knie reiken Van een startblok of 1 -meter springplank te water gaan met een voetsprong voorwaarts, helemaal onder water gaan, (minimaal) een halve draai om de lengte-as maken, na het boven komen, aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, gevolgd door meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer hele draai om de lengte-as en meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), proef afronden met 5. bij voorkeur zelfstandig (niet via trapje) uit het water op de kant klimmen. Badkleding 2. 1 Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, onderbroken door 3 keer voetwaarts richting de bodem zakken met gestrekte armen boven het hoofd, tot de vingertoppen onder water zijn, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief). 3/4.1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna 3. 7 seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, daarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, proef afmaken met 7. enkele meters enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, aansluitend 10 meter borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen, armen passief (in de zij). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

15 Examenprogramma Zwemdiploma C Gekleed Zwemmen Deze proef dient te worden afgelegd met de volgende kleding: - badkleding - shirt of hemd met lange mouwen - lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan.) - regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon) - schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan. Schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan). Het is mogelijk dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De rok/jurk moet tot over de knie reiken Van de kant of van een startblok te water gaan met een rol voorover (uitgangshouding vrij), aansluitend seconden watertrappen met gebruik van armen en benen en 30 seconden blijven drijven HELP-houding) met gebruik van hulpmiddel (bal of lesplank), gevolgd door meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen en meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), proef afronden met 5. bij voorkeur zelfstandig uit het water (niet via trapje) op de kant klimmen. Badkleding Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen) 2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt, na het boven komen, aansluitend meter schoolslag, onderbroken door 2 keer een koprol voorover en 2 keer hoofdwaarts recht naar beneden richting de bodem duiken, met de benen gestrekt naar boven, tot de benen. Helemaalonder water zijn, proef afmaken met meter enkelvoudige rugslag (armen passief) Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het water afzetten van de kant, direct gevolgd door 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend 2. enkele meters schoolslag, daarna seconden drijven op de borst, daarna enkele meters schoolslag, daarna 4. omdraaien, afzetten van de kant en 10 seconden uitdrijven op de rug, daarna 5. enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna seconden drijven op de rug, aansluitend 7. enkele meters enkelvoudige rugslag, gevolgd door 5 meter wrikken in de richting van het hoofd, proef afmaken met 8. enkele slagen enkelvoudige rugslag Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong (startsprong heeft de voorkeur), aansluitend 15 meter borstcrawl In het water, afzetten van de wand, aansluitend15 meter rugcrawl. Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

16 7. 1 Van de kant te water gaan met een hurksprong,gevolgd door seconden watertrappen met verplaatsen inmeerdere richtingen, met gebruik van armen en benen,en seconden (verticaal) blijven drijven met gebruik van armen (benen passief). Schoolzwemwerkplan sportcentrum Wethouder F.B. Duran

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD

Zwemles. nieuws. nieuws Najaar 2014 1. Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s GROENHOVENBAD GROENHOVENBAD Zwemles nieuws nieuws Najaar 2014 1 Zwemtips Meest gestelde vragen De diploma s Tel. Groenhovenbad 0182 694 969 Email info@sportpuntgouda.nl www.sportpuntgouda.nl Voorwoord Kom je ook gezellig

Nadere informatie

Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch

Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang. Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch Zwemlessen via de Buitenschoolse opvang Samenwerking tussen zwembad en Commerciële Kinderopvangorganisaties (BSO) in s-hertogenbosch 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding 3 2) Algemene gang van zaken 4 3) Oriënterende

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS

AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER AQUA & LEISURE HOST AUGUSTUS 2006 Inleiding In dit document wordt globaal de structuur van de opleiding tot Allround Zwembadmedewerker (Aqua & leisure host)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar 2015 2016 Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus 118 7480 AC Haaksbergen e-mail: directie@bonifatiushb.nl website: www.bonifatiushb.nl tel

Nadere informatie

Statutair doel Deltasteur

Statutair doel Deltasteur Statutair doel Deltasteur De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zwemsport, in de ruimste zin, te bevorderen en meer algemeen te maken. De verschillende recreatieve afdelingen Sterrenplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Sectie NCS Zwemmen Sportreglement Wedstrijdzwemmen Commissie Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam tel: 020 636 30 61 fax: 020 636 34 66 E-mail: ncs@sport4all.nl

Nadere informatie

Collegegids 2015-2016

Collegegids 2015-2016 Collegegids 2015-2016 Locatie Akkerlaan gids ollege Collegegids 2015-2016 Locatie Akkerlaan eerste opvang v.o. voor anderstaligen Akkerlaan 19 6533 BK Nijmegen (024) 355 10 33 isk@canisiuscollege.nl www.canisiuscollege.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche (geactualiseerde versie 7 oktober 2014) Vastgesteld door: bestuur Georganiseerd Overleg Recreatie d.d. 07 oktober 2014 Beroepscompetentieprofielen zwembadbranche

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem obs De Tandem Inhoudsopgave schoolgids Een woord vooraf 1. De school pagina 4 2. Waar de school voor

Nadere informatie

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014

Schoolgids. Bataviaschool 2013-2014 Schoolgids Bataviaschool 2013-2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. DE KINDEREN OP DE BATAVIASCHOOL... 3 3. HET ONDERWIJS OP ONZE SCHOOL... 4 3.1. Mondeling Nederlands... 4 3.2. Lezen...

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Op weg naar

Schoolgids 2014-2015 Op weg naar Asterstraat 35, 5721 EE Asten Tel: 0493-670090 info.dekenvanhout@prodas.nl www.dekenvanhout.nl Schoolgids 2014-2015 Op weg naar 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 1.1 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie