VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN ZWEMACCOMMODATIES Veiligheidsprotocol gebruik zwemaccommodaties Afdeling Sportbedrijf van de gemeente Tilburg Bedrijfsonderdeel Exploitatie & Beheer Versie juli 2012 door Pieter Bax 1

2 Veiligheidsprotocol met betrekking tot de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij huur en verhuur van zwemaccommodaties ten behoeve van sportgebruik en onderwijsgebruik 1. Inleiding pagina 3 2. Begrippen pagina 3 3. Partijen pagina 4 4. Algemene verplichtingen pagina 5 5. Sleutelverhuur pagina 6 6. Aansprakelijkheidsverzekering pagina 6 7. Evaluatie en ondertekening pagina 6 8. bijlage 1 Toezichtreglement Zwembaden t.b.v. onderwatersportverenigingen pagina 7 9. bijlage 2 stamkaart pagina 8 2

3 1. Inleiding Tilburg kent een grote variëteit aan sportverenigingen en onderwijsinstellingen die gebruik maken van de sportaccommodaties van de gemeente Tilburg. Dit kunnen zwembaden zijn maar ook sporthallen, gymzalen, ijsbanen of sportvelden. Bij alle activiteiten die in sportaccommodaties plaatsvinden en waarbij de afdeling Sportbedrijf als verhurende partij optreedt, namens de gemeente Tilburg, is het van belang dat tijdens de (sport)activiteiten de veiligheid van de gebruikers wordt gewaarborgd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenwerkende partijen zoals onderwijsinstellingen, verenigingen en de afdeling Sportbedrijf afspraken maken over de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid in de (sport)accommodaties en dat de regelgeving op dat gebied voor alle betrokken partijen inzichtelijk worden gemaakt. Met de inhoud van het onderhavige Veiligheidsprotocol voor sportgebruik en onderwijsgebruik in zwembaden wordt beoogd de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken met als doel de veiligheid voor de gebruikers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit protocol bevordert daarnaast dat de verschillende verantwoordelijkheden ook genomen (kunnen) worden, de veiligheid wordt bevorderd en daarmee de mogelijkheid voor aansprakelijkheid wordt teruggebracht. In dit Veiligheidsprotocol zwembaden komen de afdeling Sportbedrijf als verhuurder van zwembaden en zwem- en onderwatersportvereniging overeen op welke wijze inhoud zal worden gegeven aan het toezicht gedurende de uren dat een zwembad wordt gehuurd door de vereniging. Het plan dient om invulling te geven aan de normen voor het houden van voldoende toezicht binnen zwemgelegenheden conform de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Met het huren van tijd, ruimte en accommodatie neemt de onderwatersportvereniging een deel van de verantwoordelijkheden over. 2. Begrippen Gemeente: Verhuurder: Huurder: Sportaccommodatie: Huisregels: Calamiteitenplan: Gemeente Tilburg Afdeling Sportbedrijf De partij, met wie verhuurder een huurovereenkomst aangaat, met betrekking tot de huur en het gebruik van een sportaccommodatie. Een zwembad / zwembassin Specifiek voor gebruik van de gehuurde accommodatie of materialen geldende regels die in de accommodatie of bij de materialen kenbaar worden gemaakt en waar de huurder door huur van de accommodatie of materialen mee instemt. De verhuurder (gemeente) bepaalt deze regels voor de verhuurde sportaccommodaties. Indien er sprake is van eigendom van een vereniging / onderwijsinstelling bepaald deze de regels voor de accommodatie. Hierin legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het betreft verder een actie gericht plan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten zijn calamiteiten 3

4 bestrijdingsplannen opgesteld die onderdeel uitmaken van het calamiteitenplan. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Ontruimingsplan: Evenementen: Zaalleider: Het doel van een ontruimingsplan is er om voor te zorgen dat bij een calamiteit een eventuele ontruiming van het gebouw, zijnde eigendom van de Gemeente Tilburg, ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet regelmatig (minimaal jaarlijks) worden getoetst op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat in geval van nood de kans op slachtoffers wordt verkleind. Dit in aanwezigheid van verhuurder en huurder. Het gebruik van een sportaccommodatie anders dan voor het reguliere sportgebruik en waarvoor aanvullende gebruiksvoorwaarden door de afdeling Sportbedrijf, brandweer en politie kunnen worden gesteld. De persoon, die namens huurder verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de periodes dat huurder gebruik maakt van het gehuurde. Deze persoon is bij de verhuurder als zodanig geregistreerd. Dit kan per activiteit/moment van huur verschillende personen betreffen. 3. Partijen 1. Partijen:, hierna te noemen huurder; en 1. Gemeente Tilburg, afdeling Sportbedrijf, namens deze R. van Wandelen, hoofd Sportbedrijf, hierna te noemen verhuurder; Verklaren het onderhavige Veiligheidsprotocol van toepassing op de verhuur van de zwembaden: Accommodatie / zwembad Naam : Recreatiebad Stappegoor / sportbassin en robbenbad straat : Stappegoorweg 1 postcode: 5022 DA Plaats : Tilburg Accommodatie / zwembad Naam : Sportcentrum Reeshof / recreatiebassin en sportbassin straat : Heereveldendreef 8-10 postcode: 5043 EX Plaats : Tilburg Accommodatie / zwembad Naam : Sportcentrum Drieburcht / recreatiebassin, therapiebassin en sportbassin straat : Wagnerplein 1 postcode: 5011 LP Plaats : Tilburg Het Veiligheidsprotocol treedt in werking per 1 augustus 2012 en wordt jaarlijks, per sportseizoen / studiejaar, op 1 augustus opnieuw bekrachtigd. 4

5 2. Huurder (vereniging/sportgebruik) heeft, alvorens tot het ondertekenen van onderhavig protocol over te gaan, zich ervan vergewist dat toestemming is verkregen van het bestuur en heeft ingestemd met de inhoud van het verhuurprotocol. Afhankelijk van de inhoud van het verenigingsreglement zullen tevens de leden over de inhoud van het protocol worden geïnformeerd. 3. Huurder (onderwijs) heeft, alvorens tot het ondertekenen van onderhavig protocol over te gaan, zich ervan vergewist dat toestemming is verkregen van de Medezeggenschapsraad en of de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van het protocol. Afhankelijk van de inhoud van het medezeggenschapsreglement zal tevens de ouderraad over de inhoud van het protocol worden geïnformeerd. 4. Algemene verplichtingen Verhuurder 1. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat alle aanwezige (speel)toestellen voldoen aan de Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en zorgt ervoor dat deze één keer per jaar worden gekeurd. Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud aan de toestellen en dient zij eventuele mankementen zo snel mogelijk te herstellen. Indien dit laatste niet direct mogelijk is, zal duidelijk moeten worden aangegeven dat het betreffende toestel buiten gebruik dient te blijven. Of de toestellen ook op een verantwoorde manier door huurder worden gebruikt, is volledig de verantwoordelijkheid van huurder. Verhuurder draagt voor onzorgvuldig gebruik van de in de accommodatie aanwezige toestellen geen enkele aansprakelijkheid. 2. Verhuurder dient ervoor te zorgen, dat er voldoende middelen in de accommodatie aanwezig zijn, om de veiligheid van deelnemers aan de oefeningen met de in de accommodatie aanwezige toestellen te kunnen garanderen. Of deze middelen ook op een verantwoorde manier door huurder worden gebruikt, is volledig de verantwoordelijkheid van huurder. Verhuurder draagt voor onzorgvuldig gebruik daarvan geen enkele aansprakelijkheid. 3. Verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van de sportaccommodatie en voor de veiligheid van de accommodatie als geheel en de in de accommodatie aanwezige (speel)toestellen in het bijzonder, conform de geldende normen van NOC*NSF (voor alle sportaccommodaties) en normering ISA-sport. 4. Verhuurder stelt huisregels op die gelden in de betreffende sportaccommodatie. Zij zorgt ervoor dat huurder met de inhoud en werking van deze huisregels bekend is via schriftelijke en mondelinge overdracht. 5. Verhuurder dient ervoor zorg te dragen dat toezicht gehouden wordt op de naleving van de huisregels door bezoekers in de accommodatie. Met uitzondering bij zgn. sleutelverhuur. 6. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er een calamiteitenplan op de sportaccommodatie aanwezig is en dat huurder met de inhoud en werking van dit calamiteitenplan bekend is. 7. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er een ontruimingsplan op de sportaccommodatie aanwezig is en dat huurder met de inhoud en werking van dit ontruimingsplan bekend is (het ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan; zij kan daar echter niet voor in de plaats treden). 8. Verhuurder draagt zorg voor de aanwezigheid van een calamiteitenlogboek of calamiteitenformulier op de sportaccommodatie aanwezig is in het kader van een deugdelijke ongevallenregistratie. Voor de huurder geldt dat zij de calamiteitenformulieren of logboek altijd invult indien een hulpdienst wordt ingeschakeld. De verhuurder controleert en registreert deze. 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel van de huurder of van personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van een sportaccommodatie gebruik maken. Huurder 1. Huurder die gebruik maakt van de accommodatie in georganiseerd verband (vereniging / onderwijs) is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aanwezige zaalleiders beschikken over een geldig EHBO/reanimatiediploma of daaraan gelijkgesteld diploma en minimaal een geldig diploma zwemmend redden KNBRD. 5

6 2. Indien huurder onderwatersportactiviteiten organiseert (persluchtduiken) gelden de richtlijnen zoals deze door de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn opgesteld (bijlage 1). 3. Indien huurder algemene zwemactiviteiten organiseert (o.a. wedstrijd zwemmen / waterpolo / synchroon zwemmen / plankspringen / zweminstructie) gelden de richtlijnen zoals deze in de WHVBZ en BHVBZ zijn aangegeven en in relatie tot het organiseren van competities door de KNZB en voor zweminstructie door de Nationale Raad Zwemdiploma's. 4. Huurder is, binnen het gehuurde, verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers, dan wel toeschouwers, voor, gedurende en na de sportperiode. 5. Huurder neemt kennis van en past in de praktijk toe de geldende huisregels en de in het ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes, geldend voor de betreffende sportaccommodatie. 6. Huurder draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van de juiste EHBO materialen, specifiek gericht op het gebruik van de betreffende sportaccommodatie (zwembad). Huurder registreert ongevallen, waarbij een hulpdienst betrokken is, in het op de sportaccommodatie aanwezige calamiteitenlogboek of formulieren. 7. Huurder geeft medewerking en neemt verplicht deel aan een door Verhuurder georganiseerde ontruimingsoefening, specifiek gericht op de betreffende sportaccommodatie (zwembad). 8. Huurder stelt minimaal één ontruimer aan (zaalleider), die in noodsituaties zorg draagt voor het op de juiste wijze toepassen van de ontruimingsprocedure in de betreffende sportaccommodatie. De namen van deze personen worden vermeld op de lijst, toegevoegd in bijlage Huurder is aansprakelijk voor schade aan de sportaccommodatie, of in de sportaccommodatie aanwezige toestellen / installaties, indien deze door de huurder is veroorzaakt en dit door de Verhuurder wordt aangetoond. Dit is slechts anders bij grove schuld of nalatigheid bij verhuurder met betrekking tot onderhoud en/of veiligheid van de sportaccommodatie of de in de sportaccommodatie aanwezige toestellen / installaties. 10. Huurder is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk schriftelijk te melden bij Verhuurder. Dit door middel van een schriftelijke melding via het calamiteitenlogboeken digitale melding via aan de verhuurder. Huurder wordt voor de ingebruikneming van het gehuurde en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikneming. 11. Huurder is aansprakelijk voor de tijdens het gebruik aan het gehuurde en aan de eventueel daarin aanwezige inventaris toegebrachte schade, indien deze schade is te wijten aan ander dan normaal gebruik door huurder, evenals voor schade aan de zijde van huurder als gevolg van verontreiniging van het in gebruik gegeven gehuurde en de daarin aanwezige inventaris. 5. Sleutelverhuur Sleutelverhuur is voor zwembaden niet toegestaan. 6. Aansprakelijkheidsverzekering Zowel huurder als verhuurder dragen zorg voor het afsluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en die afdoende dekking biedt voor ongevallen rondom het gebruik van de betreffende sportaccommodatie. De huurder overlegt aan het begin van het seizoen een stamkaart met daarop alle relevante gegevens voor het gebruik aan de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor het schriftelijk melden van mutaties op deze stamkaart via het verhuurbureau. Bijlage Evaluatie en Ondertekening Het Veiligheidsprotocol loopt steeds gedurende de contractsduur van een sportseizoen / studiejaar en dient telkens opnieuw per 1 augustus van elk jaar te worden bekrachtigd. Het wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan partners die verantwoording dragen en betrokken zijn bij het protocol. Als de huurder een school is, moet bedacht worden dat daarbij tevens de Medezeggenschapsraad van de school alsook - afhankelijk van de inhoud van het medezeggenschapsreglement - de Ouderraad daarbij betrokken moeten worden. 6

7 Aldus overeengekomen te Tilburg d.d.... Behandeld in en goedgekeurd in de bestuursvergadering / medezeggenschapoverleg de datum Ondertekend door en namens: Voorzittervereniging / directeur onderwijsinstelling: Naam: Datum Plaats Secretaris vereniging / medezeggenschapsraad: Naam:. Datum:.. Plaats. Gemeente Tilburg, afdeling Sportbedrijf Voor deze, R. van Wandelen Postbus LH Tilburg Datum 1 augustus 2012 Plaats Tilburg 8 Bijlage 1 Toezichtreglement Zwembaden t.b.v. onderwatersportverenigingen Algemeen De onderwatersportvereniging draagt zorg voor de aanwijzing van voldoende gekwalificeerde toezichthouders. Als gekwalificeerd toezichthouder (hierna te noemen toezichthouder) kunnen optreden diegenen die: tenminste 18 jaar oud zijn; in het bezit zijn van ten minste het NOB 2*-duikbrevet (Advanced Open Water Diver) en de specialisatie Redden (voor de opleidingen tot 2005 geldt: 2*-duiker met de brevetspecialisatie duikleider of een daarmee gelijkgesteld brevet); indien het toezicht bestaat uit het geven van zwembadinstructie aan personen in opleiding voor het NOB-brevet 1*-duiker dient de toezichthouder te beschikken over een instructeurbevoegdheid; de toezichthouders dienen (en indien mogelijk ook de aanwezige leden) deel te nemen aan de jaarlijkse calamiteitenoefening in het kader van het Nood- en Ontruimingsplan van het betreffende zwembad; de toezichthouders zien erop toe dat alle gebruikte apparatuur en uitrusting voldoet aan de wettelijke richtlijnen dienaangaande; alle aanwezigen / deelnemers / cursisten dienen direct de aanwijzingen van de toezichthouders en/of diens helpers op te volgen; de toezichthouders zien toe op de veiligheid van de aanwezigen en dragen zorg dat alle activiteiten in en om het bassin onder hun directe waarneming plaatsvinden. Dit geldt ook en in het bijzonder voor onderwateractiviteiten; de toezichthouders zien erop toe dat cursisten / deelnemers over voldoende zwemvaardigheid beschikken; bij een ongeval zorgt de toezichthouder dat adequate EHB(D)O wordt verleend en hij draagt zorg voor het invullen van het ongevallenformulier. Ongevallen of bijna-ongevallen worden tevens door de toezichthouder gemeld bij de Werkgroep DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse) via 7

8 Brevetdoelstellingen NOB 2*-duikbrevet Het NOB-brevet 2*-duiker is gericht op zelfstandig duiken zonder de decompressiegrens te overschrijden. De 2*-duiker kan duikerziekten herkennen welke zijn ontstaan door over- en onderdruk, verdrinking, decompressieziekte, koolmonoxidevergiftiging, warmtestuwing, af- en onderkoeling en is in staat verantwoorde EHBDO (Eerste Hulp Bij Duikongevallen) maatregelen te nemen. Brevetdoelstellingen specialisatie Redden (vóór 2005: Duikleider en EHBDO-II) Met het NOB-specialisatiebrevet Redden is de duiker in staat de hulpdiensten te alarmeren, zuurstof toe te dienen met behulp van de verschillende in omloop zijnde systemen (hoeksteen bij alle hedendaagse hulp bij duikongevallen), een vrije ademweg te creëren, mond op mond, mond op neus beademing toe te passen en te reanimeren. Daarnaast kan de duiker een drenkeling naar het oppervlak brengen vanaf 10 meter diepte en naar de oever transporteren. 9. Bijlage 2 Stamkaart Studiejaar / sportseizoen Lijst zaalleiders / docenten met geldige diploma's / bevoegdheden Naam EHBO BHV MFA anders Zwemmend redden KNBRD 8

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties

gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties A gemeente Eindhoven Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke sportaccommodaties Algemene sportvoorwaarden voor het geruik van gemeentelijke Sportaccommodaties Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf

Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Algemene Leveringsvoorwaarden Zorg Zorg al dan niet in combinatie met (woon)verblijf Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind

Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Algemene Voorwaarden NijmegenBewind Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: NijmegenBewind, gevestigd en kantoorhoudend te Nijmegen, Kamer van Koophandel nummer: 59783346. 1.2.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. VNN: de rechtspersoon, die zorg verleent binnen het domein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SBWU

Algemene Voorwaarden SBWU Algemene Voorwaarden SBWU Preambule Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en een zorginstelling ligt een overeenkomst ten grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding al dan niet in combinatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd

Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg LSG-Rentray & Zonnehuizen Kind & Jeugd Preambule LPGGz NPCF Consumentenbond GGZ Nederland 2012 Aan de rechtsverhouding tussen een cliënt en een

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid Plantijn, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere

Nadere informatie

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning

Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Hoogspanning BEI-BS 2010 Branche Supplement behorende bij de normen: BEI-HS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Hoogspanning en BEI-LS: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Laagspanning Uitgave van

Nadere informatie

16 Drank- en horecawet

16 Drank- en horecawet 16 Drank- en horecawet 16.1 Wat u moet weten 16.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 16.3 Extra informatie 16.1 Wat u moet weten. De huidige Drank- en Horecawet (16.3.1) is vanaf 1 november 2000 van kracht.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie