VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG ZWEMACCOMMODATIES"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN ZWEMACCOMMODATIES Veiligheidsprotocol gebruik zwemaccommodaties Afdeling Sportbedrijf van de gemeente Tilburg Bedrijfsonderdeel Exploitatie & Beheer Versie juli 2012 door Pieter Bax 1

2 Veiligheidsprotocol met betrekking tot de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij huur en verhuur van zwemaccommodaties ten behoeve van sportgebruik en onderwijsgebruik 1. Inleiding pagina 3 2. Begrippen pagina 3 3. Partijen pagina 4 4. Algemene verplichtingen pagina 5 5. Sleutelverhuur pagina 6 6. Aansprakelijkheidsverzekering pagina 6 7. Evaluatie en ondertekening pagina 6 8. bijlage 1 Toezichtreglement Zwembaden t.b.v. onderwatersportverenigingen pagina 7 9. bijlage 2 stamkaart pagina 8 2

3 1. Inleiding Tilburg kent een grote variëteit aan sportverenigingen en onderwijsinstellingen die gebruik maken van de sportaccommodaties van de gemeente Tilburg. Dit kunnen zwembaden zijn maar ook sporthallen, gymzalen, ijsbanen of sportvelden. Bij alle activiteiten die in sportaccommodaties plaatsvinden en waarbij de afdeling Sportbedrijf als verhurende partij optreedt, namens de gemeente Tilburg, is het van belang dat tijdens de (sport)activiteiten de veiligheid van de gebruikers wordt gewaarborgd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de samenwerkende partijen zoals onderwijsinstellingen, verenigingen en de afdeling Sportbedrijf afspraken maken over de aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid in de (sport)accommodaties en dat de regelgeving op dat gebied voor alle betrokken partijen inzichtelijk worden gemaakt. Met de inhoud van het onderhavige Veiligheidsprotocol voor sportgebruik en onderwijsgebruik in zwembaden wordt beoogd de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken met als doel de veiligheid voor de gebruikers zoveel mogelijk te waarborgen. Dit protocol bevordert daarnaast dat de verschillende verantwoordelijkheden ook genomen (kunnen) worden, de veiligheid wordt bevorderd en daarmee de mogelijkheid voor aansprakelijkheid wordt teruggebracht. In dit Veiligheidsprotocol zwembaden komen de afdeling Sportbedrijf als verhuurder van zwembaden en zwem- en onderwatersportvereniging overeen op welke wijze inhoud zal worden gegeven aan het toezicht gedurende de uren dat een zwembad wordt gehuurd door de vereniging. Het plan dient om invulling te geven aan de normen voor het houden van voldoende toezicht binnen zwemgelegenheden conform de Wet Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ) en het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Met het huren van tijd, ruimte en accommodatie neemt de onderwatersportvereniging een deel van de verantwoordelijkheden over. 2. Begrippen Gemeente: Verhuurder: Huurder: Sportaccommodatie: Huisregels: Calamiteitenplan: Gemeente Tilburg Afdeling Sportbedrijf De partij, met wie verhuurder een huurovereenkomst aangaat, met betrekking tot de huur en het gebruik van een sportaccommodatie. Een zwembad / zwembassin Specifiek voor gebruik van de gehuurde accommodatie of materialen geldende regels die in de accommodatie of bij de materialen kenbaar worden gemaakt en waar de huurder door huur van de accommodatie of materialen mee instemt. De verhuurder (gemeente) bepaalt deze regels voor de verhuurde sportaccommodaties. Indien er sprake is van eigendom van een vereniging / onderwijsinstelling bepaald deze de regels voor de accommodatie. Hierin legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het betreft verder een actie gericht plan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten zijn calamiteiten 3

4 bestrijdingsplannen opgesteld die onderdeel uitmaken van het calamiteitenplan. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten. Ontruimingsplan: Evenementen: Zaalleider: Het doel van een ontruimingsplan is er om voor te zorgen dat bij een calamiteit een eventuele ontruiming van het gebouw, zijnde eigendom van de Gemeente Tilburg, ordelijk en goed georganiseerd verloopt. Een ontruimingsplan moet regelmatig (minimaal jaarlijks) worden getoetst op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en doeltreffendheid, zodat in geval van nood de kans op slachtoffers wordt verkleind. Dit in aanwezigheid van verhuurder en huurder. Het gebruik van een sportaccommodatie anders dan voor het reguliere sportgebruik en waarvoor aanvullende gebruiksvoorwaarden door de afdeling Sportbedrijf, brandweer en politie kunnen worden gesteld. De persoon, die namens huurder verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de periodes dat huurder gebruik maakt van het gehuurde. Deze persoon is bij de verhuurder als zodanig geregistreerd. Dit kan per activiteit/moment van huur verschillende personen betreffen. 3. Partijen 1. Partijen:, hierna te noemen huurder; en 1. Gemeente Tilburg, afdeling Sportbedrijf, namens deze R. van Wandelen, hoofd Sportbedrijf, hierna te noemen verhuurder; Verklaren het onderhavige Veiligheidsprotocol van toepassing op de verhuur van de zwembaden: Accommodatie / zwembad Naam : Recreatiebad Stappegoor / sportbassin en robbenbad straat : Stappegoorweg 1 postcode: 5022 DA Plaats : Tilburg Accommodatie / zwembad Naam : Sportcentrum Reeshof / recreatiebassin en sportbassin straat : Heereveldendreef 8-10 postcode: 5043 EX Plaats : Tilburg Accommodatie / zwembad Naam : Sportcentrum Drieburcht / recreatiebassin, therapiebassin en sportbassin straat : Wagnerplein 1 postcode: 5011 LP Plaats : Tilburg Het Veiligheidsprotocol treedt in werking per 1 augustus 2012 en wordt jaarlijks, per sportseizoen / studiejaar, op 1 augustus opnieuw bekrachtigd. 4

5 2. Huurder (vereniging/sportgebruik) heeft, alvorens tot het ondertekenen van onderhavig protocol over te gaan, zich ervan vergewist dat toestemming is verkregen van het bestuur en heeft ingestemd met de inhoud van het verhuurprotocol. Afhankelijk van de inhoud van het verenigingsreglement zullen tevens de leden over de inhoud van het protocol worden geïnformeerd. 3. Huurder (onderwijs) heeft, alvorens tot het ondertekenen van onderhavig protocol over te gaan, zich ervan vergewist dat toestemming is verkregen van de Medezeggenschapsraad en of de Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van het protocol. Afhankelijk van de inhoud van het medezeggenschapsreglement zal tevens de ouderraad over de inhoud van het protocol worden geïnformeerd. 4. Algemene verplichtingen Verhuurder 1. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat alle aanwezige (speel)toestellen voldoen aan de Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en zorgt ervoor dat deze één keer per jaar worden gekeurd. Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud aan de toestellen en dient zij eventuele mankementen zo snel mogelijk te herstellen. Indien dit laatste niet direct mogelijk is, zal duidelijk moeten worden aangegeven dat het betreffende toestel buiten gebruik dient te blijven. Of de toestellen ook op een verantwoorde manier door huurder worden gebruikt, is volledig de verantwoordelijkheid van huurder. Verhuurder draagt voor onzorgvuldig gebruik van de in de accommodatie aanwezige toestellen geen enkele aansprakelijkheid. 2. Verhuurder dient ervoor te zorgen, dat er voldoende middelen in de accommodatie aanwezig zijn, om de veiligheid van deelnemers aan de oefeningen met de in de accommodatie aanwezige toestellen te kunnen garanderen. Of deze middelen ook op een verantwoorde manier door huurder worden gebruikt, is volledig de verantwoordelijkheid van huurder. Verhuurder draagt voor onzorgvuldig gebruik daarvan geen enkele aansprakelijkheid. 3. Verhuurder draagt zorg voor het onderhoud van de sportaccommodatie en voor de veiligheid van de accommodatie als geheel en de in de accommodatie aanwezige (speel)toestellen in het bijzonder, conform de geldende normen van NOC*NSF (voor alle sportaccommodaties) en normering ISA-sport. 4. Verhuurder stelt huisregels op die gelden in de betreffende sportaccommodatie. Zij zorgt ervoor dat huurder met de inhoud en werking van deze huisregels bekend is via schriftelijke en mondelinge overdracht. 5. Verhuurder dient ervoor zorg te dragen dat toezicht gehouden wordt op de naleving van de huisregels door bezoekers in de accommodatie. Met uitzondering bij zgn. sleutelverhuur. 6. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er een calamiteitenplan op de sportaccommodatie aanwezig is en dat huurder met de inhoud en werking van dit calamiteitenplan bekend is. 7. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er een ontruimingsplan op de sportaccommodatie aanwezig is en dat huurder met de inhoud en werking van dit ontruimingsplan bekend is (het ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan; zij kan daar echter niet voor in de plaats treden). 8. Verhuurder draagt zorg voor de aanwezigheid van een calamiteitenlogboek of calamiteitenformulier op de sportaccommodatie aanwezig is in het kader van een deugdelijke ongevallenregistratie. Voor de huurder geldt dat zij de calamiteitenformulieren of logboek altijd invult indien een hulpdienst wordt ingeschakeld. De verhuurder controleert en registreert deze. 9. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel van de huurder of van personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van een sportaccommodatie gebruik maken. Huurder 1. Huurder die gebruik maakt van de accommodatie in georganiseerd verband (vereniging / onderwijs) is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aanwezige zaalleiders beschikken over een geldig EHBO/reanimatiediploma of daaraan gelijkgesteld diploma en minimaal een geldig diploma zwemmend redden KNBRD. 5

6 2. Indien huurder onderwatersportactiviteiten organiseert (persluchtduiken) gelden de richtlijnen zoals deze door de Nederlandse Onderwatersport Bond zijn opgesteld (bijlage 1). 3. Indien huurder algemene zwemactiviteiten organiseert (o.a. wedstrijd zwemmen / waterpolo / synchroon zwemmen / plankspringen / zweminstructie) gelden de richtlijnen zoals deze in de WHVBZ en BHVBZ zijn aangegeven en in relatie tot het organiseren van competities door de KNZB en voor zweminstructie door de Nationale Raad Zwemdiploma's. 4. Huurder is, binnen het gehuurde, verantwoordelijk voor de toelating en het vertrek van en het toezicht op de gebruikers, dan wel toeschouwers, voor, gedurende en na de sportperiode. 5. Huurder neemt kennis van en past in de praktijk toe de geldende huisregels en de in het ontruimingsplan van de sportaccommodatie genoemde ontruimingswijze en vluchtroutes, geldend voor de betreffende sportaccommodatie. 6. Huurder draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van de juiste EHBO materialen, specifiek gericht op het gebruik van de betreffende sportaccommodatie (zwembad). Huurder registreert ongevallen, waarbij een hulpdienst betrokken is, in het op de sportaccommodatie aanwezige calamiteitenlogboek of formulieren. 7. Huurder geeft medewerking en neemt verplicht deel aan een door Verhuurder georganiseerde ontruimingsoefening, specifiek gericht op de betreffende sportaccommodatie (zwembad). 8. Huurder stelt minimaal één ontruimer aan (zaalleider), die in noodsituaties zorg draagt voor het op de juiste wijze toepassen van de ontruimingsprocedure in de betreffende sportaccommodatie. De namen van deze personen worden vermeld op de lijst, toegevoegd in bijlage Huurder is aansprakelijk voor schade aan de sportaccommodatie, of in de sportaccommodatie aanwezige toestellen / installaties, indien deze door de huurder is veroorzaakt en dit door de Verhuurder wordt aangetoond. Dit is slechts anders bij grove schuld of nalatigheid bij verhuurder met betrekking tot onderhoud en/of veiligheid van de sportaccommodatie of de in de sportaccommodatie aanwezige toestellen / installaties. 10. Huurder is verplicht alle aantoonbare schade onmiddellijk schriftelijk te melden bij Verhuurder. Dit door middel van een schriftelijke melding via het calamiteitenlogboeken digitale melding via aan de verhuurder. Huurder wordt voor de ingebruikneming van het gehuurde en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikneming. 11. Huurder is aansprakelijk voor de tijdens het gebruik aan het gehuurde en aan de eventueel daarin aanwezige inventaris toegebrachte schade, indien deze schade is te wijten aan ander dan normaal gebruik door huurder, evenals voor schade aan de zijde van huurder als gevolg van verontreiniging van het in gebruik gegeven gehuurde en de daarin aanwezige inventaris. 5. Sleutelverhuur Sleutelverhuur is voor zwembaden niet toegestaan. 6. Aansprakelijkheidsverzekering Zowel huurder als verhuurder dragen zorg voor het afsluiten van een deugdelijke aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de daaraan te stellen vereisten en die afdoende dekking biedt voor ongevallen rondom het gebruik van de betreffende sportaccommodatie. De huurder overlegt aan het begin van het seizoen een stamkaart met daarop alle relevante gegevens voor het gebruik aan de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor het schriftelijk melden van mutaties op deze stamkaart via het verhuurbureau. Bijlage Evaluatie en Ondertekening Het Veiligheidsprotocol loopt steeds gedurende de contractsduur van een sportseizoen / studiejaar en dient telkens opnieuw per 1 augustus van elk jaar te worden bekrachtigd. Het wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan partners die verantwoording dragen en betrokken zijn bij het protocol. Als de huurder een school is, moet bedacht worden dat daarbij tevens de Medezeggenschapsraad van de school alsook - afhankelijk van de inhoud van het medezeggenschapsreglement - de Ouderraad daarbij betrokken moeten worden. 6

7 Aldus overeengekomen te Tilburg d.d.... Behandeld in en goedgekeurd in de bestuursvergadering / medezeggenschapoverleg de datum Ondertekend door en namens: Voorzittervereniging / directeur onderwijsinstelling: Naam: Datum Plaats Secretaris vereniging / medezeggenschapsraad: Naam:. Datum:.. Plaats. Gemeente Tilburg, afdeling Sportbedrijf Voor deze, R. van Wandelen Postbus LH Tilburg Datum 1 augustus 2012 Plaats Tilburg 8 Bijlage 1 Toezichtreglement Zwembaden t.b.v. onderwatersportverenigingen Algemeen De onderwatersportvereniging draagt zorg voor de aanwijzing van voldoende gekwalificeerde toezichthouders. Als gekwalificeerd toezichthouder (hierna te noemen toezichthouder) kunnen optreden diegenen die: tenminste 18 jaar oud zijn; in het bezit zijn van ten minste het NOB 2*-duikbrevet (Advanced Open Water Diver) en de specialisatie Redden (voor de opleidingen tot 2005 geldt: 2*-duiker met de brevetspecialisatie duikleider of een daarmee gelijkgesteld brevet); indien het toezicht bestaat uit het geven van zwembadinstructie aan personen in opleiding voor het NOB-brevet 1*-duiker dient de toezichthouder te beschikken over een instructeurbevoegdheid; de toezichthouders dienen (en indien mogelijk ook de aanwezige leden) deel te nemen aan de jaarlijkse calamiteitenoefening in het kader van het Nood- en Ontruimingsplan van het betreffende zwembad; de toezichthouders zien erop toe dat alle gebruikte apparatuur en uitrusting voldoet aan de wettelijke richtlijnen dienaangaande; alle aanwezigen / deelnemers / cursisten dienen direct de aanwijzingen van de toezichthouders en/of diens helpers op te volgen; de toezichthouders zien toe op de veiligheid van de aanwezigen en dragen zorg dat alle activiteiten in en om het bassin onder hun directe waarneming plaatsvinden. Dit geldt ook en in het bijzonder voor onderwateractiviteiten; de toezichthouders zien erop toe dat cursisten / deelnemers over voldoende zwemvaardigheid beschikken; bij een ongeval zorgt de toezichthouder dat adequate EHB(D)O wordt verleend en hij draagt zorg voor het invullen van het ongevallenformulier. Ongevallen of bijna-ongevallen worden tevens door de toezichthouder gemeld bij de Werkgroep DOSA (Duik Ongevallen Statistiek en Analyse) via 7

8 Brevetdoelstellingen NOB 2*-duikbrevet Het NOB-brevet 2*-duiker is gericht op zelfstandig duiken zonder de decompressiegrens te overschrijden. De 2*-duiker kan duikerziekten herkennen welke zijn ontstaan door over- en onderdruk, verdrinking, decompressieziekte, koolmonoxidevergiftiging, warmtestuwing, af- en onderkoeling en is in staat verantwoorde EHBDO (Eerste Hulp Bij Duikongevallen) maatregelen te nemen. Brevetdoelstellingen specialisatie Redden (vóór 2005: Duikleider en EHBDO-II) Met het NOB-specialisatiebrevet Redden is de duiker in staat de hulpdiensten te alarmeren, zuurstof toe te dienen met behulp van de verschillende in omloop zijnde systemen (hoeksteen bij alle hedendaagse hulp bij duikongevallen), een vrije ademweg te creëren, mond op mond, mond op neus beademing toe te passen en te reanimeren. Daarnaast kan de duiker een drenkeling naar het oppervlak brengen vanaf 10 meter diepte en naar de oever transporteren. 9. Bijlage 2 Stamkaart Studiejaar / sportseizoen Lijst zaalleiders / docenten met geldige diploma's / bevoegdheden Naam EHBO BHV MFA anders Zwemmend redden KNBRD 8

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG IJSACCOMMODATIES AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG IJSACCOMMODATIES AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN IJSACCOMMODATIES

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN

VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG SPORTHALLEN GYMZALEN VEILIGHEIDSPROTOCOLLEN SPORTBEDRIJF TILBURG AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ ALGEMENE OPENSTELLING, HUUR & VERHUUR VAN ZWEMACCOMMODATIES IJSSPORTACCOMMODATIES SPORTHALLEN GYMZALEN SPORTHALLEN

Nadere informatie

Protocol Verhuur Sporthallen / Gymzalen. Veiligheidsprotocol met betrekking tot sportaccommodaties van de gemeente Heusden.

Protocol Verhuur Sporthallen / Gymzalen. Veiligheidsprotocol met betrekking tot sportaccommodaties van de gemeente Heusden. Protocol Verhuur Sporthallen / Gymzalen Veiligheidsprotocol met betrekking tot sportaccommodaties van de gemeente Heusden. 1 ) 1. Inleiding... 3 ) 2. Begrippen... 4 ) 3. Partijen... 5 ) 4. Algemene verplichtingen...

Nadere informatie

Sportbedrijf Gemeente Waalwijk

Sportbedrijf Gemeente Waalwijk Veiligheidsprotocol Sportbedrijf Gemeente Waalwijk Aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden bij algemene openstelling, huur, verhuur en terbeschikkingstelling van: - Zwemaccommodaties - Sporthallen

Nadere informatie

Protocol verhuur Zwembad. Veiligheidsprotocol met betrekking tot de zwembaden van de gemeente Heusden.

Protocol verhuur Zwembad. Veiligheidsprotocol met betrekking tot de zwembaden van de gemeente Heusden. Protocol verhuur Zwembad Veiligheidsprotocol met betrekking tot de zwembaden van de gemeente Heusden. 1 Inhoudsopgave ) Inhoudsopgave... 2 ) 1. Inleiding... 3 ) 2. Begrippen... 4 ) 3. Partijen... 5 ) 4.

Nadere informatie

Protocol veiligheid schoolzwemmen

Protocol veiligheid schoolzwemmen Protocol veiligheid schoolzwemmen 1 Voorwoord Net als bij andere schoolse activiteiten is het van belang dat tijdens het project red jezelf, red je vriendje toezicht op de kinderen wordt gehouden en dat

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe

Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden Multifunctionele ruimtes Kulturhus Lienden in beheer van Stichting Woningbeheer Betuwe Huurvoorwaarden multifunctionele ruimten Kulturhus Lienden, versie augustus 2013 1 Inhoudsopgave A:

Nadere informatie

Protocol Verhuur sportaccommodaties

Protocol Verhuur sportaccommodaties Herziene uitgave 2015 Protocol Verhuur sportaccommodaties Modellen voor (ver)huur gemeentelijke sportaccommodaties 2 Verhuur gemeentelijke sportaccommodaties Gemeentelijke sportaccommodaties worden doorgaans

Nadere informatie

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden)

Bijlage 10. Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) Bijlage 10 Aanvullende regelingen bij contracten verhuur verenigingen (derden) AANVULLENDE REGELINGEN CONTRACTEN VERHUUR VERENIGINGEN Aansturing Vanwege recente jurisprudentie, alsmede aanvullende Wet-

Nadere informatie

Toezichtplan Boerhaavebad

Toezichtplan Boerhaavebad Toezichtplan Boerhaavebad Opgesteld door: Frans Maijs Technisch Commissie SVZ Haarlem, april 2006 Aangepast: juli 2012 Inleiding Het houden van toezicht in een zwembad is een hot item in de zwemwereld.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong

Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong Algemene Voorwaarden verhuur zwemaccommodaties De Veur - De Driesprong Versie: 16 mei 2017 Stichting Swim & Smile Prismalaan 40 2718 CX Zoetermeer info@swimensmile.nl KvK: 855375243 NL75INGB0006928059

Nadere informatie

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht

Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht Protocol verhuur zwembassin(s) gemeente Utrecht 1. INLEIDING In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door verenigingen. Daarnaast zijn hierin de

Nadere informatie

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s)

Protocol veiligheid verhuur zwembassin(s) 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het huren van zwembadwater door Utrechtse zwem- en duikverenigingen. Daarnaast zijn hierin de afspraken opgenomen die

Nadere informatie

Protocol schoolzwemmen

Protocol schoolzwemmen Partijen Stichting/Vereniging... zijnde het bestuur van de school..., vertegenwoordigd door de directeur van de school... Dan wel: School... Adres... Postcode/Plaats... Burgemeester en Wethouders/Bestuurscommissie

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN

VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN VOORWAARDEN VOOR HET IN GEBRUIK GEVEN VAN ZWEMBAD DE HULLEN Art. 1 Seizoensgebruik van uren a. Een seizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december, met uitzondering van de zomervakantie van de openbare

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp:

Algemene voorwaarden. Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: Algemene voorwaarden Verhuurvoorwaarden Stichting StaOp: 1. Algemeen 1 Begrippen: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verhuurder: Stichting Turnaccommodatie Opmeer. 1.2 Huurder: de partij

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SPORTACCOMMODATIES RIJSWIJK Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 50681044. A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst

Nadere informatie

www.sportintilburg.nl

www.sportintilburg.nl ALGEMENE HUURVOORWAARDEN van de binnensportaccommodaties Gemeente Tilburg vastgesteld per 18 juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen 2. Algemeen 3. Procedure bij toewijzing van gebruik 4. Aanvragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur gemeentelijke sport- en sociaal-culturele accommodaties Artikel 1. Definities Accommodatie: Huurder: Incidentele huur: Verhuurder: Huurovereenkomst: Verhuurrooster: Het gehuurde: Partijen: een sport- of sociaal-culturele accommodatie waarop deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen

Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen Algemene huurvoorwaarden en huisregels binnensportaccommodaties Gemeente Kampen 1. Openingsuren 1.1 De gemeente verhuurt de sporthallen op - maandag van 9.00 uur - 23.00 uur - dinsdag, woensdag, donderdag

Nadere informatie

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo.

REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. REGELING betreffende de algemene gebruikersvoorwaarden voor de sporthal De Haverkamp te Markelo. ******** Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Sporthal: de aan de Stationsstraat, nummer

Nadere informatie

Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden

Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden Protocol veiligheid gebruik zwembassin(s) Utrechtse Zwembaden 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op het aansprakelijkheidsvraagstuk bij het gebruiken van zwembadwater door Utrechtse zwem- en duikverenigingen.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties

Algemene Voorwaarden voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties Algemene Voorwaarden voor de huur van gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heiloo ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMMODATIES A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Protocol Verhuur sportaccommodaties. Modellen voor (ver)huur gemeentelijke sportaccommodaties

Protocol Verhuur sportaccommodaties. Modellen voor (ver)huur gemeentelijke sportaccommodaties Protocol Verhuur sportaccommodaties Modellen voor (ver)huur gemeentelijke sportaccommodaties Verhuur gemeentelijke sportaccommodaties modaties goed af te bakenen en vast te leggen. Het Legal Network van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de huur van binnensportaccommodaties in gemeente Zeewolde

Algemene Voorwaarden voor de huur van binnensportaccommodaties in gemeente Zeewolde Algemene Voorwaarden voor de huur van binnensportaccommodaties in gemeente Zeewolde A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. datum ondertekening; bron bekendmaking Regeling tarieven en voorwaarden voor het in het gebruik geven van de gemeentelijke sporthallen en gymnastieklokalen 2014-2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking

Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Welkom bij de workshop Toezicht en het voorkomen van verdrinking Waar gaan we het over hebben Waarom toezicht houden? Hoe zit het juridisch Gevaren in jouw bad Verdrinkingen Hoe houd je toezicht Waarom

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Protocol Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol Schoolzwemmen Veiligheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst binnensportaccommodaties gemeente Someren

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst binnensportaccommodaties gemeente Someren Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst binnensportaccommodaties gemeente Someren Artikel 1 Begrippen 1. Verhuurder: de gemeente Someren, daaronder wordt mede verstaan degenen die bevoegd zijn haar te

Nadere informatie

Protocol veilig schoolzwemmen

Protocol veilig schoolzwemmen Protocol veilig schoolzwemmen 1. Inleiding In dit protocol wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de betrokken partijen bij schoolzwemmen in één van de Utrechtse zwembaden.

Nadere informatie

Bijlage: Protocol schoolzwemmen

Bijlage: Protocol schoolzwemmen Bijlage: Protocol schoolzwemmen Partijen: 1. De vereniging/stichting., gevestigd te., ten deze bevoegdelijk vertegenwoordigd door mevrouw/de heer.. dan wel: Burgemeester en Wethouders (dan wel de bestuurscommissie)

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Huurvoorwaarden. Sportzaal Brede School

Huurvoorwaarden. Sportzaal Brede School Huurvoorwaarden Sportzaal Brede School Inhoudsopgave A: Algemeen A.01 Begrippen A.02 De Huurovereenkomst A.03 Huurtarief en betalingsvoorwaarden A.04 Incassoprocedure A.05 Annulering en opzegging A.06

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Praktijklessen Specialisatie Redden

Praktijklessen Specialisatie Redden Praktijklessen Specialisatie Redden Naam cursist: Pagina 1 van 8 Postbus 326 3900 AH Veenendaal T 0318-55 93 47 F 0318-55 93 48 I www.onderwatersport.org Inleiding Dit overzicht van de praktijklessen voor

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES BELEIDSREGELS VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES te weten voor: de gemeentelijke zwembaden D.G. van den Noortbad te Muntendam en de Kolck te Meeden, en voor de gemeentelijke sportzalen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Huur en terbeschikkingstelling gemeentelijke sportaccommodaties

ALGEMENE VOORWAARDEN Huur en terbeschikkingstelling gemeentelijke sportaccommodaties ALGEMENE VOORWAARDEN Huur en terbeschikkingstelling gemeentelijke sportaccommodaties GEMEENTE WAALWIJK Algemene voorwaarden gebruik Zwembaden, Gymnastiekaccommodaties en Sporthallen Team Sportbedrijf van

Nadere informatie

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel

Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Gebruikersreglement huur en verhuur MFA D n Hoender Dreumel Algemene Voorwaarden en voorschriften verbonden aan verhuur van de MFA D n Hoender te Dreumel. Inleiding De Stichting MFA D n Hoender Dreumel

Nadere informatie

Voorbeelden van huurcontracten

Voorbeelden van huurcontracten Voorbeelden van huurcontracten 1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE Verhuurder De gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door de directeur Sport en Recreatie, daartoe aangewezen door de Burgemeester van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas ALGEMENE VOORWAARDEN voor de huur van sportaccommodaties en culturele centra van de gemeente Horst aan de Maas Artikel 1 Begrippen 1. Verhuurder: de gemeente Horst aan de Maas, daaronder wordt mede verstaan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Zie formulier ongevallenregistratie

Zie formulier ongevallenregistratie Protocol Veiligheid Inhoud: 1. Protocol Veiligheid... 3 1.1 Risico-inventarisatie... 3 1.2 Ongevallen registratie... 3 1.3 Actieplan... 4 1.4 Huisregels... 4 1.5 Ontruimingsplan... 4 2 1. Protocol Veiligheid

Nadere informatie

Voorwaarden voor het gebruik van de sporthallen, zwembaden, gymnastiekzalen en sportvelden

Voorwaarden voor het gebruik van de sporthallen, zwembaden, gymnastiekzalen en sportvelden Voorwaarden voor het gebruik van de sporthallen, zwembaden, gymnastiekzalen en sportvelden 1 Algemeen... 3 1.1 Begrippen... 3 1.2 De gebruiksovereenkomst... 4 1.3 Gebruikstarief en betalingsvoorwaarden...

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN SPORTACCOMMODATIES VAN SPORTBEDRIJF NOORDWIJK A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de incidenteel gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties Gemeente Hoorn

Algemene Voorwaarden voor de incidenteel gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties Gemeente Hoorn Algemene Voorwaarden voor de incidenteel gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties Gemeente Hoorn Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld bij besluit van het College van B&W gemeente Hoorn d.d. 21-03-2012

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BINNENSPORTACCOMMODATIES ALMELO

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BINNENSPORTACCOMMODATIES ALMELO ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN BINNENSPORTACCOMMODATIES ALMELO Artikel 1 Definities. Sportbedrijf: Sportbedrijf Almelo b.v. gevestigd te Almelo Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik:

Nadere informatie

Protocol Veiligheid Schoolzwemmen

Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Oosterbeek, 10 mei 2007 1 Protocol Veiligheid Schoolzwemmen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Partijen 3. Het zwembad 4. De school 5. Aansprakelijkheid 6. Ouders en andere

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN BINNENSPORTACCOMMODATIES

GEBRUIKSVOORWAARDEN BINNENSPORTACCOMMODATIES GEBRUIKSVOORWAARDEN BINNENSPORTACCOMMODATIES De Stichting Sportservice Veenendaal, statutair gevestigd te Veenendaal en kantoorhoudende aan de Sportlaan 3, 3905 AD te Veenendaal, voor deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen

Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Algemene Voorwaarden voor verhuur en gebruik van Hervormd Kerkelijk Centrum t Visnet te Huizen Bestuur HSKC t Visnet Huizen, december 2009 1 Inhoudsopgave BLZ. 0. BEGRIPSBEPALINGEN 3 1. PRIORITEITEN VAN

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015

Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 Bevordering van sportbeoefening door personen met een beperking Reglement en gedragscode vrijwilligers zwemmen Versie 3; 26 oktober 2015 INHOUD 1. REGLEMENT 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Toepassing reglement

Nadere informatie

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ruimte in de Sporthal wil huren Verhuur van de Blauw-Withal door Algemene voorwaarden 15 augustus 2011 1 Definities: Verhuurder: Huurder: Gebruiksovereenkomst: Sporthal: Sportvloer: Veld: Zaal: DMO: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Vignet Fysieke veiligheid, po

Vignet Fysieke veiligheid, po Vignet Fysieke veiligheid, po Vragenlijst Fysieke veiligheid Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: De bescherming tegen het oplopen van letsel door een onveilige omgeving of onveilig gedrag in de fysieke

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK STICHTING SPORTACCOMMODATIES BEVERWIJK INHOUDSOPGAVE 1. gebruikersovereenkomst 2. gebruikersvoorschriften 3. algemeen 4. aansprakelijkheid 5. sleutelregeling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012

Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 Samenwerkingsovereenkomst Schoolzwemmen 2011/2012 1. Schoolzwemmen is een onderwijsactiviteit waarbij een aantal instanties/organisaties, alsmede hun medewerkers betrokken is/zijn. 2. Teneinde het schoolzwemmen

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN VAN DE SPORTHALLEN, ZWEMBADEN, NEVENRUIMTEN, GYMNASTIEKZALEN EN SPORT-O-THEEK

HUURVOORWAARDEN VAN DE SPORTHALLEN, ZWEMBADEN, NEVENRUIMTEN, GYMNASTIEKZALEN EN SPORT-O-THEEK HUURVOORWAARDEN VAN DE SPORTHALLEN, ZWEMBADEN, NEVENRUIMTEN, GYMNASTIEKZALEN EN SPORT-O-THEEK Inhoudsopgave A: ALGEMEEN: A.01 - Begrippen blz. 3-5 A.02 - De huurovereenkomst blz. 6 A.03 - Huurtarief en

Nadere informatie

ALGEMENE HUUR- /VERHUURVOORWAARDEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES

ALGEMENE HUUR- /VERHUURVOORWAARDEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES ALGEMENE HUUR- /VERHUURVOORWAARDEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst door het Nederlands recht. 1.2 Op de huur van de sportaccommodatie zijn alle

Nadere informatie

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties

Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Regeling gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties Gemeente Heerlen Bureau Sportaccommodaties Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 5040 www.heerlen.nl Pagina 1/5 versienummer formulier 11.02.2014

Nadere informatie

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en :

De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : HUUROVEREENKOMST PARKEERPLAATS MOTORFIETS De Vereniging van Eigenaars Complex Meander, gevestigd te Amsterdam, hierna genoemd de VvE en : Naam : Adres : Postcode : Geboortedatum : Legitimatie : Nummer

Nadere informatie

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7

Ontruimingsplan. locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Ontruimingsplan locatie: Zwembad Charlois, Gooilandsingel 7 Inleiding Voor u ligt het ontruimingsplan. In dit plan is beschreven hoe er gehandeld moet worden in (dreigende) noodsituaties en het geeft informatie

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties Gemeente Woerden

Algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties Gemeente Woerden Algemene huurvoorwaarden van de binnensportaccommodaties Gemeente Woerden INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepaling 2. Algemeen 3. Procedure bij toewijzing van gebruik 4. Aanvragen en (vervolg) toewijzing van gebruik

Nadere informatie

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke

Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke Toezicht plan, Zwembad Waadhoeke 1. Doelstelling van het toezichtplan Alle medewerkers werkzaam en/of in dienst van zwembad Waadhoeke moeten van de veiligheid en hygiëne, maar ook de wettelijke voorschriften

Nadere informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie

BEROEPSOPLEIDING. ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie BEROEPSOPLEIDING ALLROUND ZWEMBADMEDEWERKER (aqua & leisure host) Algemene informatie 1 Brochure Voor je ligt de brochure van de beroepsopleiding allround zwembadmedewerker (aqua & leisure host) verzorgd

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van accommodaties van SPORTBEDRIJF KATWIJK B.V.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van accommodaties van SPORTBEDRIJF KATWIJK B.V. Algemene voorwaarden voor het gebruik van accommodaties van SPORTBEDRIJF KATWIJK B.V. Artikel1. Rechtsverhouding 1. De grondslag van de verhouding tussen Sportbedrijf Katwijk (nader te noemen Het Sportbedrijf)

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn

Calamiteitenplan. Bedrijfshulpverlening. Afdeling WATERPOLO. Inzake zwembad AquaRijn Calamiteitenplan Afdeling WATERPOLO Bedrijfshulpverlening Inzake zwembad AquaRijn Vereniging : AZC afdeling waterpolo Datum : 30 oktober 2013 Versie : 1.0 Beheerder : M.C. Brits-Gootjes Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito!

Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito! Algemene voorwaarden bij huurovereenkomst Studio Cielito Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien

Nadere informatie

Gehandicapten Sportclub Groningen

Gehandicapten Sportclub Groningen Gehandicapten Sportclub Groningen Locatie: Sportcentrum Kardinge Groningen 1 Inhoudsopgave *Algemeen gedeelte *Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk *Maatregelen tijdens calamiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg

Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein HC Tilburg Inspectierapport BSO Wondertje (BSO) Visserijplein 30 5022HC Tilburg Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 01-07-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de huur van. Binnensportaccommodaties Beesel

Algemene Voorwaarden voor de huur van. Binnensportaccommodaties Beesel Algemene Voorwaarden voor de huur van Binnensportaccommodaties Beesel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BINNENSPORTACCOMMODATIES BEESEL A. ALGEMEEN DEEL 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding

Nadere informatie

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2

DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT LFG 2 DEEL A COMPETENTIEOPDRACHT COMPETENTIEOPDRACHT TOEZICHTHOUDER 1. INLEIDING Een belangrijk werkveld in de zwembadsector is het werken als lifeguard in een zwembad. Dit kan zowel in publiek zwembad, een

Nadere informatie

ABONNEMENT PERSONENALARMERING

ABONNEMENT PERSONENALARMERING ABONNEMENT PERSONENALARMERING (overeenkomst van verhuur en dienstverlening) (1) Ondergetekenden: Thebe Thuiszorg Midden-Brabant B.V., gevestigd te Tilburg en kantoorhoudend aan de Lage Witsiebaan 2a te

Nadere informatie

Toepassing van de regelgeving in België

Toepassing van de regelgeving in België BFNO-Begeleidingssysteem Veiligheid & Milieuzorg Toepassing van de regelgeving in België Jac Loosveldt Coördinator BSVM BFNO Begeleidingssysteem Veiligheid & Milieuzorg Welke regelgeving? Omzetting van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1.

1.1 De verhuurder verhuurt aan de huurder en de huurder huurt van de verhuurder de navolgende sportaccommodatie zoals gespecificeerd in lid 3.1. HUUROVEREENKOMST SPORTACCOMMODATIE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Dordrecht, afdeling Sportbedrijf Dordrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties

Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties Definities 1. In de verdere bepalingen van dit reglement worden gymnastiekzalen, sportzalen en sporthallen inclusief de daarin opgenomen voor de sport

Nadere informatie

Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen...

Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen... 2015 1 Diploma eisen URB leden:... 3 Binnenkomst:... 3 Kleedkamers:... 3 Douches:... 3 Zwembad:... 3 Vertrek:... 3 Regels bij het zwemmen... 3 Checklist Arbozaken... 4 Gedragsregels voor de leden in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Accres Apeldoorn BV/Accres Exploitatie BV, verhuur sociaal culturele accommodaties, zwembaden en sporthallen

Algemene voorwaarden Accres Apeldoorn BV/Accres Exploitatie BV, verhuur sociaal culturele accommodaties, zwembaden en sporthallen Algemene voorwaarden Accres Apeldoorn BV/Accres Exploitatie BV, verhuur sociaal culturele accommodaties, zwembaden en sporthallen A. ALGEMEEN DEEL 0. Definities Accres: Accres Apeldoorn B.V. of Accres

Nadere informatie

Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen Trainingen & Opleidingen Bedrijfshulpverlening Een bedrijfshulpverlener is verantwoordelijk voor het verlenen van Eerste Hulp, het bestrijden van een beginnende brand en het begeleiden van een ontruiming.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid

Vignet Fysieke Veiligheid, po. Beleid. Vragenlijst Fysieke Veiligheid Vignet Fysieke Veiligheid, po Vragenlijst Fysieke Veiligheid Bij het beantwoorden van de vragenlijst is het handig om de volgende zaken bij de hand te hebben: Schoolgids Schoolbeleidsplan Beleid 1. Geef

Nadere informatie

Tarievenregeling Sport 2017

Tarievenregeling Sport 2017 Tarievenregeling Sport 2017 Het college van Waalwijk B E S L U I T: de Tarievenregeling Sport met de tarieven voor het gebruik maken van het gemeentelijk overdekt zwembad "Olympia"" met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE PUTTING INLEIDING Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle gebruikers en toeschouwers van sporthal De Putting. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op het GAS (gemeentelijk administratief

Nadere informatie