Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22"

Transcriptie

1 * D lgem nte U Kralingen-crooswijk Ooskeedijk CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) F (010) E erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr IBAN: NL58FTSB BIC: FTSBNLZR RHV Leonidas T.a.v. mevrouw J. Wilmink Postbus CA ROTTERDAM Rotterdam, - 2 SEF Uw brief van ; Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2011/1789 Betreft Verlening vergqnning voor Thé Dansant op 1 1 september 2011 Geachte mevrouw Wilmink, Op 1 september 2011 heeft u schriqelijk gemeld aan de deelgemeente dat u geen gebruik zult maken van de tent (met afmeting 15 x 15)en dat het evenement plaats zal vinden op het terras voor het clubhuis. Uw melding is doorgestuurd naar de politie, de brandweer en de overige adviserende diensten. Op uw melding heeft de brandweer gereageerd. Volgens de brandweer is er voor het tijdelijke clubhuis geen gebruiksmelding gedaan. Dat betekent dat er maximaal 50 personen binnen mogen in het tijdelijke clubhuis. Hierbij verleen ik ù namens de burgemeester van Rotterdam op grond van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam en het mandaat- bes'luit burgemeestersbevoegdheden gelet op de adviezen van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost (R.H. de Brie), d.d. 31 augustus 2011 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Risico- en Crisisbeheersing, Afdeling Crisisbeheersing (E. Opschoor), d.d. 23 augustus 2011 ; Netwerk Verkeersmarinier (K. van der Heiden), d.d. 26 augustus 2011 en Brandweer Rotterdam-Rijnmond Oost, Afdeling Brandveiligheid (P. Pluijmed), d.d. 1 september vergunning voor het organi,eren van bovengenoemd evenement met de volgende gegevens:. Tijden Tijden afbouw. Contactpe oon * Aantal deelnemers * Aantal bezoekers Onder de volaende voorschri en: 11 september 2011 tussen en uur : 11 september 2011, uur : 11 september 2011, uur : Toepad 95 te Rotterdam : Tjeerd Esser/D. ten Cate, telefoon ii.wilmink s- 4all.nI ca ca de organisator dient voor genoemd evenement zorg te dragen voor de volgende documenten: 1. Calamiteitenplan en 2. Bedrijfsgegevens en namen in te zetten padiculiere beveiligers van padiculiere beveiligingsorganisatie. De genoemde documenten dienen uiterliik 3 september 2011 digitaal aangeleverd te worden bij de Regiopolitie Ro erdam-rijnmond, District Oost, Afdeling Horecataken en Evenementen, ta.v. R. de Brie, O6mailboxevenementenari'lnmond.politie.nl,' * de voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het de vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; * het evenement en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dagten) en tijdstiptpenl', Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

2 * het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horecalbedrijven niet belemmeœn; * een vedegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) telefoonnummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Oost van de politie Rotterdam Rijnmond, telefoon , of middels Do6mailboxevenementenari'lnmond.nolitie.nl of in de vergunning te worden eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden de organisator dient, rekening houdend met het verwachte aantal deelnemers en bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen; * de organisatie draagt zorg voor voldoende geschoold EHBO de organisator dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van openbaar gebied en oppewlakte water door middel van zwerfvuil. De vergunninghouder dient er zelf voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppe lakten en de nabije omgeving, geheel ontruimd en gezuiverd van achtergebleven afval, worden opgeleverd,' * op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances. Tevens dienen eventueel aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk te blijven; * de politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voodijdig te beëindigen indien de voorschrren niet worden het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven; * de vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel het evenement te beëindigen is gegeven, geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten', * alle aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangerslverkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vantlit hun taaksedor, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd; Inrichtinn van het evenemententerrein. de objecten dienen zodanig geplaatst te worden dat voldoende ruimte overblijft voor de deelnemers om bij calamiteiten vluch egen te hebben; * het evenemententerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten,' Huisreqels. de organisatie dient het evenemententerrein te voorzien van huisregels',. de organisatie dient maatregelen te treffen ter voorkoming gebruik alcoholhoudende dranken door minderjarigen, jonger dan 16 jaar; Verkeer. Er worden voor dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten' Inzet beveilininqsoroanisatie * de vergunninghouder dient zorg te dragen dat er gedurende het gehele evenement tenminste vier padiculiere beveiligingsbeambten zoals genoemd in artikel 2 van de Wet Padiculiere beveiligingsbeambten en recherchebureaus op het evenemententerrein aanwezig zijn. De evenementenbeveiligers dienen bevoegd te zijn ingezet als evenementenbeveiliger' alle padiculiere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet Padiculiere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerk amheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook uitgangs- en toegangscontrolel', Beveiligingsmedewerkers mogen uitsluitend worden ingezet als ze in dienst zijn van een padiculiere beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning verleend door de Minister van Justitie. De ingezette beveiligers dienen toestemming te hebben van de korpschef van politie van de regio waarin het bedrijf zijn hoofdvestiging heeft. De beveiligers dienen zich met een door die korpschef aangegeven Iegitimatiebewijs te kunnen Iegitimeren', Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 2 van 22

3 dienen op 4 september 2011 schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten, afdeling EXO van politie Rotterdam-Rijnmond, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam (telefoon ), bwexoori'lnmond.politie.nl'. de beveiligingsmedewerker dient een blauw hesje met tekst ''Security'' op de rug en eventueel voorzien van het Iogo van het beveiligingsbedrijf, alsmede aan de voorzijde voorzien van het beveiligingsteken. Voor nadere richtlijnen omtrent kleur en materiaalnormen van deze hes kan informatie ingewonnen worden bij de afdeling Bijzondere Wetten van de Politie Rotterdam- Rijnmond, via bwexoariinmond.politie.nl' Muziek en ander qeluid. muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken,' indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij ovedreding van de voorschriqen strafrechtelijk op te treden; * het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq,1 min) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten en de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op 5 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan 70 db(a) in de uren waarin het evenement pfaatsvindt;. het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de m tresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriqen industrielawaai,' * in afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq,1 min) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden. voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit voorschriq het geluidsniveau, dat voodgebracht wordt door de geluidsapparatuur, dient gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord te worden. Deze geluidtechnicus dient de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk op te volgen en tot nader order uit te voeren;. het ten gehore bœngen van muziek en ander geluid dient om ulterlilk uur te worden beëindigd;. de luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de meest dichtbijgelegen woningen af gericht is. Tevens dienen voor zover dit redelijke ijs te vergen is luidsprekersystemen toegepast te worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde de Iuidsprekers dienen aan de buitenrand van het terras/evenemententerrein opgesteld te worden, zodat de geluidsproducties zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het terras/evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op het trottoir of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling luidsprekers opgevolgd te het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- en afbreekactiviteiten uitgevoerd worden; * bewoners van nabijgelegen woningen dienen tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriqeljk te worden ge'lnformeerd door de vergunninghouder omtrent de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast verxrzakende activiteiten of perkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Een afschriît van de inîormatiebrief dient gestuurd te worden naar de DCMR Mllieudienst Rljnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, AV voor toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek; * de toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijk afstand van woningen opgesteld te worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het toestel ;. de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de uren waarin geen evenementenactiviteiten plaatsvinden,' Zondaqswet Ingevolge de Zondagswet is het niet toegestaan om vl%r uur muziek cq. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 3 van 22

4 Alcohol * indien buiten een inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er een vergunning voor te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze vergunning is aan te vragen bij de Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid, Team Vergunningen, Stadhuisplein 30, 3012 AS Rotterdam, tel , fax ', * indien alcohol wordt geschonken, zal de locatie waar de activiteivfestiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het de verstrekking van drinkwaren, zowel makalcoholische als niet alcoholhoudende dranken, dient uitsluitende te geschieden in zachte plastic bekers, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is het is alleen toegestaan voowerpakte alcoholhoudende mixen te verkopen of aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende dranken zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en in beslag worden genomen; Brandwee-oo chri en De bij het bou erîevenement behorende brandkranen en andere bluswate inplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoeduigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 1.2 Op het bij het bou er evenement behorende terrein moeten de beplanting, parkeerplaatsen, de Iaad- en Iosplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voeduigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 1.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoeduigen en 3.50 meter voor blusvoeduigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden ve-ijderd. Vrlhouden van terrelhgedeelten.. 2 Kwaliteit van transparanten De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschriq is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen. Flessengasinstallatie.' Een essengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 3324 en in de NEN 3324a uitgave Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 Iiter. 3.3Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.6Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.7Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden. Veiligheid en vellig gebruik van installaties Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 4 van 22

5 3.1 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 2920: Bij inpandig gebruik van gas essen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 Iiter. 3.3 Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4 De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5 Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan het einde van iedere aftakking van een Ieiding naar een gebruikstoestel. En op plaatsen waar de Ieiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met inert gas. 3.6 De drukregelaar dient om de vijf jaar vewangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.7 Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.8 Gas essen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van goede ventilatie. 3.9 Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere resewoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en on orpen, zoals ve arming en kookdoeleinden Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie te gebruiken Gasgestookte ve armingstoestellen mèt een open verbinding dienen zodanig afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art van het gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgasafvoe oorziening te beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hi ebestendig en gasdicht te zijn Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren dienen op een plaat te staan van onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de tœstellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden Bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren dient voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn. 4. Uitgangen en vluch egen' 4.1 De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluch egen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein. 4.2 Een (noodluitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnenuit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voo erp. 4.3 Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluch egen moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren). 4.4 Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang, nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen. 5. Sto ering en versiering.' 5.1 Sto ering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppewlakte-temperatuur meer dan 80% bedraagt. 5.2 Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden. 5.5 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn. 5.6 De toe te passen, vedicaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 5 van 22

6 kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan: - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 177&A1, uitgave 1997, klasse T1 ten aanzien van vloeren; - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering' - de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995,* /A1 uitgave 1997, optische rookdichtheid < 2,2 m-l - NEN 6066, uitgave 1991 en NEN 6066,, Iaatstgenoemde eis geldt niet voor vloeren en tredenvlakken. 6. Opstellingsplannen.' 6.1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. 6.2 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar Zjn geplaatst deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd. 6.3 Een rij zitplaatsen, die stechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten. 6.4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten: - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter; - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter: 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is. 6.5 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven mogen woor meubelen gemeten bij gebruik daarvan- in Ioodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste: 2 I eroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats - 0,25 m vo aanwezig is; 2 I rvlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats - 0,30 m v oeroppe aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen; 2 I kte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats - 0,50 m vloeroppew a aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen. 6.6 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven. moeten indien de vrije vloeroppervlakte 2 b draagt zodanig zijn aangebracht dat zij minder dan 0,50 m per persoon e, ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 6.7 Van ruimten waarin meer dan 50 persoùen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn. Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 6 van 22

7 7. Kabels en kabelsnoeren Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 7.2 Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele hiqevorming in de kabel. 10. Rookvorming door rookapparatuur : Rookvorming, veroorzaakt door bijvoorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen. 13. Blusmiddelen algemeen: Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn in de vorm van; ABc-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij de bakplaat; Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 liter bij de frituur; CO2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij elektrische apparatuur. 15. Gebrulksvergunning/gebruiksmelding.. Voor de reeds op het bouwwerk afgegeven gebruiksvergunning of gebruiksmelding geldt dat de activiteiten binnen het gestelde in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding dienen te vallen. Indien er geen gebruiksvergunning of gebruiksmelding op het bouwwerk is afgegeven en dit conform artikel of van het gebruiksbesluit wel is vereist dan dient deze te worden aangevraagd via het omgevingsloket..omqevinnsloket.nl 1 7 Afval: 17.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Er mag geen afval in de vluch egen worden opgeslagen Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vewaardigd. Overioe voorschri en/reoels. voorwerpen op openbare gemeentegrond dienen in principe Ios op de ondergrond te worden geplaatst eus zonder straatonderbreking. In geval er voorwerpen in de grond moeten worden bevestigd, dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingbureau van Gemeentewerken. Hiervoor kunt u op werkdagen van uur terecht op het adres, Galvanistraat 15, K. 1206, of telefonisch contact opnemen via / ,. * indien ten behoeve van de plaatsing van voorwerpen bestratingmateriaal dient te worden uitgebroken, dient dit vanwege vergunninghouder meteen na ve ijdering van de objecten zorgvuldig teruggeplaatst te worden. Voorafgaand is toestemming nodig van de dienst Gemeentewerken, werf Kralingen-crooswijk, Prinses Beatrixlaan 3, 3062 CM Rotterdam, tel lndien nodig zal de bestrating door Gemeentewerken worden hersteld, voor rekening van vergunninghouder' * het is verboden voorwerpen zodanig te plaatsen dat de brandweer in de bereikbaarheid van brandkranen en -putten belemmerd wordt.. het is verboden op het trottoir met (vrachtlauto's te rijden', * aan bomen mag niets bevestigd worden; * vergunninghouder is zelf veran oordelijk voor het ordelijk verloop van het evenement en voor de veiligheid van de bezoekers; * vergunninghouder dient tijdens het gehele evenement aanwezig en aanspreekbaar te zijn; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 7 van 22

8 * de openbare weg, het openbare groen en alle overige gemeenteœigendommen mogen niet worden veronkeinigd en/of beschadigd. Indien ztllks toch gebeurt zal een en ander voor uw rekening van gemeentewege ongedaan worden alle ter zake doende aanwijzingen en/of instructies van de politie, alsmede overig daartoe bevoegd personeel van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en/of uitgevoerd,' * de deelgemeente Kralingen-crooswijk en de gemeente Rotterdam zijn bij voorbaat volledig gevrjwaard van alle aansprakelijkheid voor aan derden en/of hun eigendommen toegebracht Ietsel en/of schade. De bovengenoemde voorschriqen laten verplichtingen van de vergunningaanvrager voodvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. Tot slot merk ik het volgende op. Op 1 september bent u door de behandelend ambtenaar op de hoogte gesteld dat er alleen voor het evenement op 11 september 2011 een vergunning zal worden verleend. Na 11 september 2011 zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de brandweer, politie en de deelgemeente. Tijdens het evaluatiegesprek zal er gekeken worden naar de gang van zaken rondom het evenement van 1 1 september 2011 en tevens zal er gekeken worden naar de planning van andere evenementen in het seizoen 2011/2012. Met vriendelijke groet, Namens de burgemeester van de gemeente Rotterdam, manager sector Dienskerlening van de deelgemeente Kralingen-crooswijk, ' -)'? -/-q -/d -.1 /' '' > ' ' A. den Boon Bijlagen: Legesbrief en Format Calamiteitenplan Fegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrln indienen. Dit bezwaarschrig moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden. Het bezwaar moet worden gericht aan: de burgemeester, ta.v. de Algemene Bezwaarschr'lnencommissie, Postbus 101 1, 3000 BA ROHERDAM. Krachtens artikel van de Algemene el bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bl de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Cc: Arbeidsinspectie, t.a.v. M. Krootjes (dig) Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost, t.a.v. R. de Brie (dig) Netwerk Verkeersmarinier, t.a.v. K. van der Heiden (dig) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, t.a.v. E. Opschoor (dig) Brandweer Rotterdam-Rijnmond Oost, Afdeling Brandveiligheid, t.a.v. P. Pluijmert (dig) Gemeentewerken Werf Kralingen-crooswijk (dig) Stadstoezicht Rotterdam, t.a.v. J. van Deventer (dig) Roteb, t.a.v. W. van Tiggele (dig) Gebiedsteam Kralingen, t.a.v. P. Brinkman (dig) Sector DienstverleningNergunningen ZD & DIM Stafafdeling Bedrijfsvoering/communicatie Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 8 van 22

9 Format Calamiteitenplan Welk evenement? Datum en tijdstip? 0 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 9 van 22

10 Inhoudsopgave 1 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 10 van 22

11 Hoofds k 1: Het evenement 1.1 Evenement Welk soort evenement? Op welke dagen en welke tijdstippen? Wat is het pro a? Wordt er een dmaiboek bijgevoegd? 1.2 Bezoekers Hoeveel bezoekers worden ve-acht? Wat is de doelgroep? Is het evenement lokaal, region of bove egionaal? Wat is de pie jd voor bezoek s? 1.3 Locade Welke locatie? Zijn er meerdere locaties? 2 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 11 van 22

12 Hoofdstuk 2: Medewerkers Naam organisatie'. ConGclersoon 1: Adres: Postcode: Plaats: Pos dres: Telefoo ummer'. adres: Website: Naam orga satie'. Contac crsoon 2: Adres: Postcode: Plaats: Postadres: Telefoo ummer'. adres: Website: 2.1 Functies tijdens evenement: Org satie Naam 1 Telefoo tlmmer : Org satie Naam 2 Telefoo tlmmer : Veiligheidscoördhator N m Telefoo ummer Coördlator Beveiliging Naam Telefoo ummer : Coördhator EHBO Naam Telefoo ummer : Politie Naam Telefoo ummer : Bsrmanager N m Telefoo ummer Ms nummers: Politie 1 12 Ambulance 1 12 Brandweer Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 12 van 22

13 2.2 Taken Organisatie De vergunnl'ng staat op naam van de org isatie die het evenement org see. Deze orgaisatie is vemm oordelijk voor het evenement en alles wat er op het evenementente eï gebeurt. Bij otere evenementen moeten er 2 con c ersonen zijn. Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördlator wordt augesteld door de orgnnl'satie de het evenement orgaisee of maakt onderdeel uit van deze orgsnl'satie. Taken en veran oordelij eden van de veiligheidscoördlator: con cten met coördlator beveiliglg contacten met coördzator EHBO con cten met br dweer con cten met politie con cten met verkeersregelnnrs in werking zetten van calnmiteitenplan melden varl cala teit aan externe hulpverlenl'ngsdiensten wa schuwen en ve elen van de a wezigen op het terrein con cten met derden (pers, fsmilieleden). Coördinator beveiliging De coördinator beveiliglg is de tenmleider van de bevei glgsbeambten. De beveiliglgsbenmbten zijn in dienst van een gece i ceerd beveiliglgsbe jf Htm cedisceegsnllmmers moeten voor het evenement doorgegeven worden a de politie. Coördinator EHBO De coördinator EHBO geeft leidàg aan de gediplomeerde E o-medewerkers. Politie De regiopolitie Rotterdam-mjnmond is veran oordelijk voor het gebied buiten het evenemententeaein. lndien nooa elijk zal de politie ook op het evenemententeaein opîeden. Ba anager Aan de ba uager is de onthe mg verleend om zwak-alcoholische drsnken te sche en. Onder zijn leiding vinden alle (lrank- en hor a-activiteiten plaats. Zijn er nog meer medewerkers betro en bij het evenement? Verkeersregela s? BHv-ers? Senicemedewerkers? Beschhjf hoeveel personen (ongeveer) ingezet worden, wat hun niveau / ervnring is en welke taken ze uit gaan Voeren. 2.3 Communicade Voor het evenement zal er een briefmg moeten zijn waarbij de politie, de veiligheidscoördlator, de coördlator beveiliglg, de coördl'nxtor EHBO, de verkeersregelnnm en de bs ager de spraken bevestigen. Er moet een telefoo ijst van medewerke van het evenement beschkba zijn. Tijdens het evenement kan er een centrale post ingehcht worden waar con ole gehouden wordt over het evenement. Voo gangsbesprekingen kunnen op regelmatige tijdstippen gehouden worden in de cenèale post. Hoe laat en wnnr is de briefmg? Waar zijn de contac ersonen / de veiligheidscoördàator tijdens het evenement te berelen? Is er een centrale post? Zijn er voo gangsbesprehngen? Hoe laat? Hoe is de commu catie geregeld met de medewerkers op het terrein? 4 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 13 van 22

14 Hoofdstuk 3: Wsico-analyse Ieder evenement kent risico's. Er kan brarld uitbreken, er kan pnniek uitbreken, de doorstomlg van publiek of verkeer kan geblo eerd raken etc. Welke risico's zijn er bj het evenement en wat wordt er aan gedaan om deze te voorkomen of te beperken? 1. Brand zie hoofdshlk Brand 2. Ongevallen zie hoofdstuk Ongevallen 3. Veiligheid zie hoofdstuk Veiligheid 4. Verkeer zie hoofdstuk Verkeer 5. Wee oms digheden zie hoofdstuk Meteo Zijn er nog meer risico's? (Bijvoorbeeld met betrekking tot dierew watemctiviteiten, bekende artiesten, spec culale activiteiten, uitputting van deelnemers of publiek, ove achegen). Beschrijf de maaèegelen in de hoof tzlkken 1 om 5 of voeg een nieuw hoofdstuk toe. 5 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 14 van 22

15 Hoofdsœk 4: Veiligheid 4.1 Risico s? Welke risico's zijn er bij het evenement? 4.2 Beveéging Is er een beveiliglgsbeojf lgesch eld? Welk beveiliglgsbedhjo Hoeveel bevegigingsbeambten zijn er? Wat doen de beveilijlgsbeambten? Zijn er specifeke velligheidstaen (bijvoorbeeld toezicht prkeergrage, beveiliging op het water)? Om de maa egelen ovecichtelijk te presenteren, nn voor ieder risico een aparte pragraaf opgenomen worden, bijvoo eeld: 4.3 Preventieve maatregelen Hoe worden de nooduitgangen en vluchèoutes a geg en? Hoe worden de nooditgangen en vluchèoutes Ojgehouden? Is er noodverlichtlg? Is er een nood-sèoomvoo ienl'ng? Is er penn ent toezicht bij de nooduitgangen? Taa erdeling Wie conîolee voor en tijdens het evenement de middelen en o dileden? 4.4 Controlemaatregelen Is er toeg gsconîole? Wordt er geconîoleerd op leerijd? Wordt er geconèoleerd via legitimatiebe js? Wordt er gefouilleerd? Waarop wordt bij de fouille g gecontoleerd? Is er controle op drugs / glas / blik / deodor t? Taa el-deling mke? 4.5 Afslui g van lœt evenement Hoe laat sluit het schenken van alcohol? Hoe laat stopt de mllziek? Wat is de rol van de beveiliglg? Taa erdeling Wieî 4.6 Maatregelen bil vech ar jen Wat wordt er gedaan vech ijen? Taa erdeling Vke? 4.1 Maatr elen bij wapens en drug: Wat wordt er gednnn als er wapens worden gevonden? Wat wordt er gednnn als er drngs worden gevonden? Taa erdeling Vke? 6 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 15 van 22

16 4.8 Maatr elen bij overmadg aleoholgebruik Hoeveel tappunten zijn er? Wordt overal zwak-alcoholische drnnk gescho en? Hoe wordt er voorkomen dat personen onder de 16 jaar alcohol kopen / dn'nken? Wat wordt er gednnn als geconstateerd wordt dat personen onder de 16 jaar alcohol kopen / ddnken? Wordt er tot het einde van het evenement gescho en? Taa el-deling Wat is de rol van de bs ager? 4.9 Maatr elen bij ontruiming Hoe vindt een evenmele on iming plaats? TaaHerdeling Wie ormee het publiek? 4.10 Maatregelen bij paniek Hoe wordt parliek bij het evenement voorkomen? Wat wordt gedaan bîj paniek? TaaHerdeling Wie begeleidt het publiek? 7 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 16 van 22

17 Hoofdstuk 5: Ongevallen De die tdoende EHBO drnngt zorg voor een complete EHRo-ui sting binnen handbereik op de werkplek. De EHBO jgt een duidelijke plek nnngewezen. Aan de hand van de aard van het eventucle letsel wordt door de coör ator EHRO besloten of er hulpdie ten opgeroepen worden. V elk ernstig letsel dienen de org satoren een rapportage op te maken voor nader onderzoek 5.1 Risico's Welke risico's zijn er bij het evenement? Wordt d gsgebmik verwacht? Wordt er specifiek letsel vezwacht dat voo loeit uit de activiteiten tijdens het evenement mijvoo+eeld sporq vuurwerk activiteiten op het water, weersomstandigheden). 5.2 Maatr elen Hoeveel EHRo-medewerkers zijn er? Waar is de EYmo-post gesi eerd? Worden voor dit evenement speciale vooaienl'ngen geèoffen? Is er een huisarts sfnnd-by? Wordt er contact gelegd met een zieke uis? 5.3 Taa erde g De coördlator EHRO zal in eerste inst tie de leidzg op zich nemen vanwege zijn functie en de Aarbij horende opleiding. Indien er meerdere EHRo-medewerkers aanwezig Zjn, zal de coördlator de werhanmheden onderling verdelen waarbij deze zelf het algemene overzicht behoudt. lndien er hulpverlenende instanties worden opgeroepen zal de leid g worden overgeœagen aan de desbeèe ende leiénggevende ter pl tse. 8 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 17 van 22

18 Hoofdstuk 6: Brandve gheid Voor het verkrijgen van een evenementenver nnl'ng is de org satie vemlicht te voldoen aan de door de brandweer opgelegde voorsc Ren. Deze best n uit verschillende aspecten zoals deugdelijke blusappa mur, duidelijke nnnduidingen en goede bereikba heid van vluchtwegen en nooduitgangen. De org satie is verantwoordelijk voor de nlnwezigheid van de bovengenoemde o tnndigheden en middelen en conèoleert dit voor de start van het evenement. lndien het noo elijk is hulpverlenende ilzsânties in te roepen, zal de leiding worden overgedmgen a de desbeèe ende commandant ter plaatse. 6.1 Risico's Welke Hsico's zijn er bij het evenement? 6.2 Maatr elen blus ddelen Welke blus ddelen zijn nnnwezig? Zijn er meer voo ieningen getrofren? 6.3 Taakverde g: Hoe vindt de conèole plaats van middelen en omst digheden voor en tijdens het evenement? 9 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 18 van 22

19 Hoofdstuk 7: Verkeer Er moet een plattegmnd bijgevoegd worden waarop duidelijk anngegeven staat waar prkeemlaatsen en Getsenstal gen gesimeerd worden en via welke toegangswegen de bezoekers het evenement zullen bereiken. Eveneens moeten de vluchèoutes en toegangswegen voor de hulpdiensten ingetekend worden. 7.1 Risieo's? Welke risico's zijn er bij het evenement? 7.2 Maatregden verkeersdoorsœo ng Trekt het evenement een loklul, regionaal of nationaal publiek? Wordt naar het evenement vemezen? Welke toeg gswegen worden gebruik't? Zijn er verkeersregel-s? 7.3 Maatrcelen parkeren auto's Hoeveel auto's worden er verwacht? Zijn er voldoende prkeeplaatsen? Hoe worden de p keeplaatsen a gegeven? 7.4 Maa egelen netsenstalll'og Hoeveel etsen worden er verwacht? Zijn er voldoende plaatsen waar de Eetsen gestald kunnen worden? Hoe worden de Ge ensàlllgen ngegeven? 7.5 Maa egelen afzetting wegen 17 Worden er wegen afgezet 27 Moet er een orrlleidlg voor het openbaar vervoer geregeld worden Zijn de omwonenden ge'l'nfo eerd over de verkeersafsluitlg? Zijn er verkeersregela s? 7.6 uuehtroutes en toegangswegen voor de h pdiensten Hoe bereiken de hulpdiensten het evenement? Hoe kan het publiek snel en veilig we luchten bij een calmiteit? 7.7 TaakverdeEng Zijn er verkeersregela s? Hoeveel verkeersregelars zijn er? Wat zijn htm tn en? 1 Het college van B&W neemt een verkeersbesluit. 2 Dit aat via de gemeente. g 10 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 19 van 22

20 Hoofdst'uk 8: Meteo 8.1 Ri ico s? Welke risico's zijn er bij het evenement? 8.2 Maaœegelen bij extreme weersomstandigheden Tot welke whdsterkte k'lzllrlen de objecten (podia, tenten, geluids- en lichûore, ke isa acties) veilig gebl'lzikt worden? Welke risico's leveren de weersoms ndigheden voor de bezoekers of deelnemers (uit oging, onderkoeling, regen, bli emlslag). Hoe worden de weersvoo pellingen in de gaten gehouden? 8.3 Taakverde g Wie houdt de weersomsàndigheden in de gaten? 11 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 20 van 22

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk, ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Veiligheidsplan Knastercross 2015

Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 Veiligheidsplan Knastercross 2015 VERSIE 1.4, d.d. 14 juli 2015 1 Knastercross 4, 5 & 6 september 2015 Locatie: Graslandperceel ter hoogte van Maastricht Aachen Airport

Nadere informatie

Handhavingsproject. Integrale controles horeca

Handhavingsproject. Integrale controles horeca Handhavingsproject Integrale controles horeca Februari 2007 Voorwoord Sinds zo n drie jaar zijn alle bestuurlijke handhavingspartners, zoals gemeenten, provincie, waterschappen en VROM Inspectie druk bezig

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

LIVE WILL NEVER BE THE SAME

LIVE WILL NEVER BE THE SAME LIVE WILL NEVER BE THE SAME INHOUD 1. Algemene informatie 1 2. Black Box 3 3. Beat Box 7 4. Entree/ Foyer 10 5. Match Box 12 6. Balkon 13 7. Backstage gebied 14 8. Beveiliging & Veiligheid 18 9. Bijlage

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport

Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport KNMC, Dukatenburg 90-11/6, 3437 AE Nieuwegein www.knmc.nl Artist impression van de vernieuwde Hiswa-stand van de KNMC en het Verbond Nederlandse Motorbootsport Evenementen HISWA 2007 De Hiswa is door de

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Artikel 1: Waarop zijn deze voor waarden van toepassing?

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Evenementengids stad Herentals

Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals Evenementengids stad Herentals 1 Inhoudsopgave 1 Checklist... 4 1.1 Fase 1: voorbereiding... 4 1.2 Fase 2: organisatie... 4 1.3 Fase 3: uitvoering... 5 1.4 Fase 4: nazorg...

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie