Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22"

Transcriptie

1 * D lgem nte U Kralingen-crooswijk Ooskeedijk CA Rotterdam Postbus 2235 * 3*3 DJ Rotterdam T (010) F (010) E erdam.nl w.kc.ro erdam.nl ABN-AMRO nr IBAN: NL58FTSB BIC: FTSBNLZR RHV Leonidas T.a.v. mevrouw J. Wilmink Postbus CA ROTTERDAM Rotterdam, - 2 SEF Uw brief van ; Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2011/1789 Betreft Verlening vergqnning voor Thé Dansant op 1 1 september 2011 Geachte mevrouw Wilmink, Op 1 september 2011 heeft u schriqelijk gemeld aan de deelgemeente dat u geen gebruik zult maken van de tent (met afmeting 15 x 15)en dat het evenement plaats zal vinden op het terras voor het clubhuis. Uw melding is doorgestuurd naar de politie, de brandweer en de overige adviserende diensten. Op uw melding heeft de brandweer gereageerd. Volgens de brandweer is er voor het tijdelijke clubhuis geen gebruiksmelding gedaan. Dat betekent dat er maximaal 50 personen binnen mogen in het tijdelijke clubhuis. Hierbij verleen ik ù namens de burgemeester van Rotterdam op grond van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam en het mandaat- bes'luit burgemeestersbevoegdheden gelet op de adviezen van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost (R.H. de Brie), d.d. 31 augustus 2011 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Risico- en Crisisbeheersing, Afdeling Crisisbeheersing (E. Opschoor), d.d. 23 augustus 2011 ; Netwerk Verkeersmarinier (K. van der Heiden), d.d. 26 augustus 2011 en Brandweer Rotterdam-Rijnmond Oost, Afdeling Brandveiligheid (P. Pluijmed), d.d. 1 september vergunning voor het organi,eren van bovengenoemd evenement met de volgende gegevens:. Tijden Tijden afbouw. Contactpe oon * Aantal deelnemers * Aantal bezoekers Onder de volaende voorschri en: 11 september 2011 tussen en uur : 11 september 2011, uur : 11 september 2011, uur : Toepad 95 te Rotterdam : Tjeerd Esser/D. ten Cate, telefoon ii.wilmink s- 4all.nI ca ca de organisator dient voor genoemd evenement zorg te dragen voor de volgende documenten: 1. Calamiteitenplan en 2. Bedrijfsgegevens en namen in te zetten padiculiere beveiligers van padiculiere beveiligingsorganisatie. De genoemde documenten dienen uiterliik 3 september 2011 digitaal aangeleverd te worden bij de Regiopolitie Ro erdam-rijnmond, District Oost, Afdeling Horecataken en Evenementen, ta.v. R. de Brie, O6mailboxevenementenari'lnmond.politie.nl,' * de voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het de vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; * het evenement en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dagten) en tijdstiptpenl', Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 1 van 22

2 * het evenement of de activiteiten mogen de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horecalbedrijven niet belemmeœn; * een vedegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) telefoonnummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Oost van de politie Rotterdam Rijnmond, telefoon , of middels Do6mailboxevenementenari'lnmond.nolitie.nl of in de vergunning te worden eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden de organisator dient, rekening houdend met het verwachte aantal deelnemers en bezoekers zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen; * de organisatie draagt zorg voor voldoende geschoold EHBO de organisator dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van openbaar gebied en oppewlakte water door middel van zwerfvuil. De vergunninghouder dient er zelf voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppe lakten en de nabije omgeving, geheel ontruimd en gezuiverd van achtergebleven afval, worden opgeleverd,' * op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances. Tevens dienen eventueel aanwezige brandkranen en -putten voor de brandweer direct toegankelijk te blijven; * de politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voodijdig te beëindigen indien de voorschrren niet worden het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven; * de vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel het evenement te beëindigen is gegeven, geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten', * alle aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangerslverkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vantlit hun taaksedor, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd; Inrichtinn van het evenemententerrein. de objecten dienen zodanig geplaatst te worden dat voldoende ruimte overblijft voor de deelnemers om bij calamiteiten vluch egen te hebben; * het evenemententerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten,' Huisreqels. de organisatie dient het evenemententerrein te voorzien van huisregels',. de organisatie dient maatregelen te treffen ter voorkoming gebruik alcoholhoudende dranken door minderjarigen, jonger dan 16 jaar; Verkeer. Er worden voor dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten' Inzet beveilininqsoroanisatie * de vergunninghouder dient zorg te dragen dat er gedurende het gehele evenement tenminste vier padiculiere beveiligingsbeambten zoals genoemd in artikel 2 van de Wet Padiculiere beveiligingsbeambten en recherchebureaus op het evenemententerrein aanwezig zijn. De evenementenbeveiligers dienen bevoegd te zijn ingezet als evenementenbeveiliger' alle padiculiere beveiligingsbeambten dienen te voldoen aan de bepalingen bij of krachtens de Wet Padiculiere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Volgens deze wetgeving wordt onder beveiligingswerk amheden verstaan: het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen (ook uitgangs- en toegangscontrolel', Beveiligingsmedewerkers mogen uitsluitend worden ingezet als ze in dienst zijn van een padiculiere beveiligingsorganisatie die in het bezit is van een vergunning verleend door de Minister van Justitie. De ingezette beveiligers dienen toestemming te hebben van de korpschef van politie van de regio waarin het bedrijf zijn hoofdvestiging heeft. De beveiligers dienen zich met een door die korpschef aangegeven Iegitimatiebewijs te kunnen Iegitimeren', Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 2 van 22

3 dienen op 4 september 2011 schriftelijk te worden gemeld bij Bijzondere Wetten, afdeling EXO van politie Rotterdam-Rijnmond, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam (telefoon ), bwexoori'lnmond.politie.nl'. de beveiligingsmedewerker dient een blauw hesje met tekst ''Security'' op de rug en eventueel voorzien van het Iogo van het beveiligingsbedrijf, alsmede aan de voorzijde voorzien van het beveiligingsteken. Voor nadere richtlijnen omtrent kleur en materiaalnormen van deze hes kan informatie ingewonnen worden bij de afdeling Bijzondere Wetten van de Politie Rotterdam- Rijnmond, via bwexoariinmond.politie.nl' Muziek en ander qeluid. muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken,' indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij ovedreding van de voorschriqen strafrechtelijk op te treden; * het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq,1 min) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten en de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op 5 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan 70 db(a) in de uren waarin het evenement pfaatsvindt;. het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de m tresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriqen industrielawaai,' * in afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq,1 min) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden. voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit voorschriq het geluidsniveau, dat voodgebracht wordt door de geluidsapparatuur, dient gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord te worden. Deze geluidtechnicus dient de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk op te volgen en tot nader order uit te voeren;. het ten gehore bœngen van muziek en ander geluid dient om ulterlilk uur te worden beëindigd;. de luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de meest dichtbijgelegen woningen af gericht is. Tevens dienen voor zover dit redelijke ijs te vergen is luidsprekersystemen toegepast te worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde de Iuidsprekers dienen aan de buitenrand van het terras/evenemententerrein opgesteld te worden, zodat de geluidsproducties zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het terras/evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op het trottoir of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling luidsprekers opgevolgd te het opbouwen en het afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- en afbreekactiviteiten uitgevoerd worden; * bewoners van nabijgelegen woningen dienen tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriqeljk te worden ge'lnformeerd door de vergunninghouder omtrent de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast verxrzakende activiteiten of perkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Een afschriît van de inîormatiebrief dient gestuurd te worden naar de DCMR Mllieudienst Rljnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, AV voor toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek; * de toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijk afstand van woningen opgesteld te worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het toestel ;. de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de uren waarin geen evenementenactiviteiten plaatsvinden,' Zondaqswet Ingevolge de Zondagswet is het niet toegestaan om vl%r uur muziek cq. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 3 van 22

4 Alcohol * indien buiten een inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er een vergunning voor te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze vergunning is aan te vragen bij de Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid, Team Vergunningen, Stadhuisplein 30, 3012 AS Rotterdam, tel , fax ', * indien alcohol wordt geschonken, zal de locatie waar de activiteivfestiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het de verstrekking van drinkwaren, zowel makalcoholische als niet alcoholhoudende dranken, dient uitsluitende te geschieden in zachte plastic bekers, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is het is alleen toegestaan voowerpakte alcoholhoudende mixen te verkopen of aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende dranken zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en in beslag worden genomen; Brandwee-oo chri en De bij het bou erîevenement behorende brandkranen en andere bluswate inplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoeduigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 1.2 Op het bij het bou er evenement behorende terrein moeten de beplanting, parkeerplaatsen, de Iaad- en Iosplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voeduigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 1.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoeduigen en 3.50 meter voor blusvoeduigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden ve-ijderd. Vrlhouden van terrelhgedeelten.. 2 Kwaliteit van transparanten De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschriq is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen. Flessengasinstallatie.' Een essengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 3324 en in de NEN 3324a uitgave Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 Iiter. 3.3Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.6Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.7Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden. Veiligheid en vellig gebruik van installaties Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 4 van 22

5 3.1 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 2920: Bij inpandig gebruik van gas essen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 Iiter. 3.3 Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4 De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5 Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan het einde van iedere aftakking van een Ieiding naar een gebruikstoestel. En op plaatsen waar de Ieiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met inert gas. 3.6 De drukregelaar dient om de vijf jaar vewangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.7 Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.8 Gas essen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van goede ventilatie. 3.9 Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere resewoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en on orpen, zoals ve arming en kookdoeleinden Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie te gebruiken Gasgestookte ve armingstoestellen mèt een open verbinding dienen zodanig afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art van het gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgasafvoe oorziening te beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hi ebestendig en gasdicht te zijn Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren dienen op een plaat te staan van onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de tœstellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden Bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren dient voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn. 4. Uitgangen en vluch egen' 4.1 De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluch egen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein. 4.2 Een (noodluitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnenuit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voo erp. 4.3 Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluch egen moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren). 4.4 Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang, nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen. 5. Sto ering en versiering.' 5.1 Sto ering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppewlakte-temperatuur meer dan 80% bedraagt. 5.2 Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden. 5.5 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn. 5.6 De toe te passen, vedicaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 5 van 22

6 kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan: - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 177&A1, uitgave 1997, klasse T1 ten aanzien van vloeren; - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering' - de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995,* /A1 uitgave 1997, optische rookdichtheid < 2,2 m-l - NEN 6066, uitgave 1991 en NEN 6066,, Iaatstgenoemde eis geldt niet voor vloeren en tredenvlakken. 6. Opstellingsplannen.' 6.1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. 6.2 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar Zjn geplaatst deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd. 6.3 Een rij zitplaatsen, die stechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten. 6.4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten: - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter; - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter: 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is. 6.5 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven mogen woor meubelen gemeten bij gebruik daarvan- in Ioodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste: 2 I eroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats - 0,25 m vo aanwezig is; 2 I rvlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats - 0,30 m v oeroppe aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen; 2 I kte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats - 0,50 m vloeroppew a aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen. 6.6 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven. moeten indien de vrije vloeroppervlakte 2 b draagt zodanig zijn aangebracht dat zij minder dan 0,50 m per persoon e, ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 6.7 Van ruimten waarin meer dan 50 persoùen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn. Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 6 van 22

7 7. Kabels en kabelsnoeren Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 7.2 Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele hiqevorming in de kabel. 10. Rookvorming door rookapparatuur : Rookvorming, veroorzaakt door bijvoorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen. 13. Blusmiddelen algemeen: Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn in de vorm van; ABc-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij de bakplaat; Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 liter bij de frituur; CO2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij elektrische apparatuur. 15. Gebrulksvergunning/gebruiksmelding.. Voor de reeds op het bouwwerk afgegeven gebruiksvergunning of gebruiksmelding geldt dat de activiteiten binnen het gestelde in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding dienen te vallen. Indien er geen gebruiksvergunning of gebruiksmelding op het bouwwerk is afgegeven en dit conform artikel of van het gebruiksbesluit wel is vereist dan dient deze te worden aangevraagd via het omgevingsloket..omqevinnsloket.nl 1 7 Afval: 17.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Er mag geen afval in de vluch egen worden opgeslagen Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vewaardigd. Overioe voorschri en/reoels. voorwerpen op openbare gemeentegrond dienen in principe Ios op de ondergrond te worden geplaatst eus zonder straatonderbreking. In geval er voorwerpen in de grond moeten worden bevestigd, dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingbureau van Gemeentewerken. Hiervoor kunt u op werkdagen van uur terecht op het adres, Galvanistraat 15, K. 1206, of telefonisch contact opnemen via / ,. * indien ten behoeve van de plaatsing van voorwerpen bestratingmateriaal dient te worden uitgebroken, dient dit vanwege vergunninghouder meteen na ve ijdering van de objecten zorgvuldig teruggeplaatst te worden. Voorafgaand is toestemming nodig van de dienst Gemeentewerken, werf Kralingen-crooswijk, Prinses Beatrixlaan 3, 3062 CM Rotterdam, tel lndien nodig zal de bestrating door Gemeentewerken worden hersteld, voor rekening van vergunninghouder' * het is verboden voorwerpen zodanig te plaatsen dat de brandweer in de bereikbaarheid van brandkranen en -putten belemmerd wordt.. het is verboden op het trottoir met (vrachtlauto's te rijden', * aan bomen mag niets bevestigd worden; * vergunninghouder is zelf veran oordelijk voor het ordelijk verloop van het evenement en voor de veiligheid van de bezoekers; * vergunninghouder dient tijdens het gehele evenement aanwezig en aanspreekbaar te zijn; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 7 van 22

8 * de openbare weg, het openbare groen en alle overige gemeenteœigendommen mogen niet worden veronkeinigd en/of beschadigd. Indien ztllks toch gebeurt zal een en ander voor uw rekening van gemeentewege ongedaan worden alle ter zake doende aanwijzingen en/of instructies van de politie, alsmede overig daartoe bevoegd personeel van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en/of uitgevoerd,' * de deelgemeente Kralingen-crooswijk en de gemeente Rotterdam zijn bij voorbaat volledig gevrjwaard van alle aansprakelijkheid voor aan derden en/of hun eigendommen toegebracht Ietsel en/of schade. De bovengenoemde voorschriqen laten verplichtingen van de vergunningaanvrager voodvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. Tot slot merk ik het volgende op. Op 1 september bent u door de behandelend ambtenaar op de hoogte gesteld dat er alleen voor het evenement op 11 september 2011 een vergunning zal worden verleend. Na 11 september 2011 zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met de brandweer, politie en de deelgemeente. Tijdens het evaluatiegesprek zal er gekeken worden naar de gang van zaken rondom het evenement van 1 1 september 2011 en tevens zal er gekeken worden naar de planning van andere evenementen in het seizoen 2011/2012. Met vriendelijke groet, Namens de burgemeester van de gemeente Rotterdam, manager sector Dienskerlening van de deelgemeente Kralingen-crooswijk, ' -)'? -/-q -/d -.1 /' '' > ' ' A. den Boon Bijlagen: Legesbrief en Format Calamiteitenplan Fegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrln indienen. Dit bezwaarschrig moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden. Het bezwaar moet worden gericht aan: de burgemeester, ta.v. de Algemene Bezwaarschr'lnencommissie, Postbus 101 1, 3000 BA ROHERDAM. Krachtens artikel van de Algemene el bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bl de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Cc: Arbeidsinspectie, t.a.v. M. Krootjes (dig) Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost, t.a.v. R. de Brie (dig) Netwerk Verkeersmarinier, t.a.v. K. van der Heiden (dig) Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, t.a.v. E. Opschoor (dig) Brandweer Rotterdam-Rijnmond Oost, Afdeling Brandveiligheid, t.a.v. P. Pluijmert (dig) Gemeentewerken Werf Kralingen-crooswijk (dig) Stadstoezicht Rotterdam, t.a.v. J. van Deventer (dig) Roteb, t.a.v. W. van Tiggele (dig) Gebiedsteam Kralingen, t.a.v. P. Brinkman (dig) Sector DienstverleningNergunningen ZD & DIM Stafafdeling Bedrijfsvoering/communicatie Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 8 van 22

9 Format Calamiteitenplan Welk evenement? Datum en tijdstip? 0 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 9 van 22

10 Inhoudsopgave 1 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 10 van 22

11 Hoofds k 1: Het evenement 1.1 Evenement Welk soort evenement? Op welke dagen en welke tijdstippen? Wat is het pro a? Wordt er een dmaiboek bijgevoegd? 1.2 Bezoekers Hoeveel bezoekers worden ve-acht? Wat is de doelgroep? Is het evenement lokaal, region of bove egionaal? Wat is de pie jd voor bezoek s? 1.3 Locade Welke locatie? Zijn er meerdere locaties? 2 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 11 van 22

12 Hoofdstuk 2: Medewerkers Naam organisatie'. ConGclersoon 1: Adres: Postcode: Plaats: Pos dres: Telefoo ummer'. adres: Website: Naam orga satie'. Contac crsoon 2: Adres: Postcode: Plaats: Postadres: Telefoo ummer'. adres: Website: 2.1 Functies tijdens evenement: Org satie Naam 1 Telefoo tlmmer : Org satie Naam 2 Telefoo tlmmer : Veiligheidscoördhator N m Telefoo ummer Coördlator Beveiliging Naam Telefoo ummer : Coördhator EHBO Naam Telefoo ummer : Politie Naam Telefoo ummer : Bsrmanager N m Telefoo ummer Ms nummers: Politie 1 12 Ambulance 1 12 Brandweer Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 12 van 22

13 2.2 Taken Organisatie De vergunnl'ng staat op naam van de org isatie die het evenement org see. Deze orgaisatie is vemm oordelijk voor het evenement en alles wat er op het evenementente eï gebeurt. Bij otere evenementen moeten er 2 con c ersonen zijn. Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördlator wordt augesteld door de orgnnl'satie de het evenement orgaisee of maakt onderdeel uit van deze orgsnl'satie. Taken en veran oordelij eden van de veiligheidscoördlator: con cten met coördlator beveiliglg contacten met coördzator EHBO con cten met br dweer con cten met politie con cten met verkeersregelnnrs in werking zetten van calnmiteitenplan melden varl cala teit aan externe hulpverlenl'ngsdiensten wa schuwen en ve elen van de a wezigen op het terrein con cten met derden (pers, fsmilieleden). Coördinator beveiliging De coördinator beveiliglg is de tenmleider van de bevei glgsbeambten. De beveiliglgsbenmbten zijn in dienst van een gece i ceerd beveiliglgsbe jf Htm cedisceegsnllmmers moeten voor het evenement doorgegeven worden a de politie. Coördinator EHBO De coördinator EHBO geeft leidàg aan de gediplomeerde E o-medewerkers. Politie De regiopolitie Rotterdam-mjnmond is veran oordelijk voor het gebied buiten het evenemententeaein. lndien nooa elijk zal de politie ook op het evenemententeaein opîeden. Ba anager Aan de ba uager is de onthe mg verleend om zwak-alcoholische drsnken te sche en. Onder zijn leiding vinden alle (lrank- en hor a-activiteiten plaats. Zijn er nog meer medewerkers betro en bij het evenement? Verkeersregela s? BHv-ers? Senicemedewerkers? Beschhjf hoeveel personen (ongeveer) ingezet worden, wat hun niveau / ervnring is en welke taken ze uit gaan Voeren. 2.3 Communicade Voor het evenement zal er een briefmg moeten zijn waarbij de politie, de veiligheidscoördlator, de coördlator beveiliglg, de coördl'nxtor EHBO, de verkeersregelnnm en de bs ager de spraken bevestigen. Er moet een telefoo ijst van medewerke van het evenement beschkba zijn. Tijdens het evenement kan er een centrale post ingehcht worden waar con ole gehouden wordt over het evenement. Voo gangsbesprekingen kunnen op regelmatige tijdstippen gehouden worden in de cenèale post. Hoe laat en wnnr is de briefmg? Waar zijn de contac ersonen / de veiligheidscoördàator tijdens het evenement te berelen? Is er een centrale post? Zijn er voo gangsbesprehngen? Hoe laat? Hoe is de commu catie geregeld met de medewerkers op het terrein? 4 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 13 van 22

14 Hoofdstuk 3: Wsico-analyse Ieder evenement kent risico's. Er kan brarld uitbreken, er kan pnniek uitbreken, de doorstomlg van publiek of verkeer kan geblo eerd raken etc. Welke risico's zijn er bj het evenement en wat wordt er aan gedaan om deze te voorkomen of te beperken? 1. Brand zie hoofdshlk Brand 2. Ongevallen zie hoofdstuk Ongevallen 3. Veiligheid zie hoofdstuk Veiligheid 4. Verkeer zie hoofdstuk Verkeer 5. Wee oms digheden zie hoofdstuk Meteo Zijn er nog meer risico's? (Bijvoorbeeld met betrekking tot dierew watemctiviteiten, bekende artiesten, spec culale activiteiten, uitputting van deelnemers of publiek, ove achegen). Beschrijf de maaèegelen in de hoof tzlkken 1 om 5 of voeg een nieuw hoofdstuk toe. 5 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 14 van 22

15 Hoofdsœk 4: Veiligheid 4.1 Risico s? Welke risico's zijn er bij het evenement? 4.2 Beveéging Is er een beveiliglgsbeojf lgesch eld? Welk beveiliglgsbedhjo Hoeveel bevegigingsbeambten zijn er? Wat doen de beveilijlgsbeambten? Zijn er specifeke velligheidstaen (bijvoorbeeld toezicht prkeergrage, beveiliging op het water)? Om de maa egelen ovecichtelijk te presenteren, nn voor ieder risico een aparte pragraaf opgenomen worden, bijvoo eeld: 4.3 Preventieve maatregelen Hoe worden de nooduitgangen en vluchèoutes a geg en? Hoe worden de nooditgangen en vluchèoutes Ojgehouden? Is er noodverlichtlg? Is er een nood-sèoomvoo ienl'ng? Is er penn ent toezicht bij de nooduitgangen? Taa erdeling Wie conîolee voor en tijdens het evenement de middelen en o dileden? 4.4 Controlemaatregelen Is er toeg gsconîole? Wordt er geconîoleerd op leerijd? Wordt er geconèoleerd via legitimatiebe js? Wordt er gefouilleerd? Waarop wordt bij de fouille g gecontoleerd? Is er controle op drugs / glas / blik / deodor t? Taa el-deling mke? 4.5 Afslui g van lœt evenement Hoe laat sluit het schenken van alcohol? Hoe laat stopt de mllziek? Wat is de rol van de beveiliglg? Taa erdeling Wieî 4.6 Maatregelen bil vech ar jen Wat wordt er gedaan vech ijen? Taa erdeling Vke? 4.1 Maatr elen bij wapens en drug: Wat wordt er gednnn als er wapens worden gevonden? Wat wordt er gednnn als er drngs worden gevonden? Taa erdeling Vke? 6 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 15 van 22

16 4.8 Maatr elen bij overmadg aleoholgebruik Hoeveel tappunten zijn er? Wordt overal zwak-alcoholische drnnk gescho en? Hoe wordt er voorkomen dat personen onder de 16 jaar alcohol kopen / dn'nken? Wat wordt er gednnn als geconstateerd wordt dat personen onder de 16 jaar alcohol kopen / ddnken? Wordt er tot het einde van het evenement gescho en? Taa el-deling Wat is de rol van de bs ager? 4.9 Maatr elen bij ontruiming Hoe vindt een evenmele on iming plaats? TaaHerdeling Wie ormee het publiek? 4.10 Maatregelen bij paniek Hoe wordt parliek bij het evenement voorkomen? Wat wordt gedaan bîj paniek? TaaHerdeling Wie begeleidt het publiek? 7 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 16 van 22

17 Hoofdstuk 5: Ongevallen De die tdoende EHBO drnngt zorg voor een complete EHRo-ui sting binnen handbereik op de werkplek. De EHBO jgt een duidelijke plek nnngewezen. Aan de hand van de aard van het eventucle letsel wordt door de coör ator EHRO besloten of er hulpdie ten opgeroepen worden. V elk ernstig letsel dienen de org satoren een rapportage op te maken voor nader onderzoek 5.1 Risico's Welke risico's zijn er bij het evenement? Wordt d gsgebmik verwacht? Wordt er specifiek letsel vezwacht dat voo loeit uit de activiteiten tijdens het evenement mijvoo+eeld sporq vuurwerk activiteiten op het water, weersomstandigheden). 5.2 Maatr elen Hoeveel EHRo-medewerkers zijn er? Waar is de EYmo-post gesi eerd? Worden voor dit evenement speciale vooaienl'ngen geèoffen? Is er een huisarts sfnnd-by? Wordt er contact gelegd met een zieke uis? 5.3 Taa erde g De coördlator EHRO zal in eerste inst tie de leidzg op zich nemen vanwege zijn functie en de Aarbij horende opleiding. Indien er meerdere EHRo-medewerkers aanwezig Zjn, zal de coördlator de werhanmheden onderling verdelen waarbij deze zelf het algemene overzicht behoudt. lndien er hulpverlenende instanties worden opgeroepen zal de leid g worden overgeœagen aan de desbeèe ende leiénggevende ter pl tse. 8 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 17 van 22

18 Hoofdstuk 6: Brandve gheid Voor het verkrijgen van een evenementenver nnl'ng is de org satie vemlicht te voldoen aan de door de brandweer opgelegde voorsc Ren. Deze best n uit verschillende aspecten zoals deugdelijke blusappa mur, duidelijke nnnduidingen en goede bereikba heid van vluchtwegen en nooduitgangen. De org satie is verantwoordelijk voor de nlnwezigheid van de bovengenoemde o tnndigheden en middelen en conèoleert dit voor de start van het evenement. lndien het noo elijk is hulpverlenende ilzsânties in te roepen, zal de leiding worden overgedmgen a de desbeèe ende commandant ter plaatse. 6.1 Risico's Welke Hsico's zijn er bij het evenement? 6.2 Maatr elen blus ddelen Welke blus ddelen zijn nnnwezig? Zijn er meer voo ieningen getrofren? 6.3 Taakverde g: Hoe vindt de conèole plaats van middelen en omst digheden voor en tijdens het evenement? 9 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 18 van 22

19 Hoofdstuk 7: Verkeer Er moet een plattegmnd bijgevoegd worden waarop duidelijk anngegeven staat waar prkeemlaatsen en Getsenstal gen gesimeerd worden en via welke toegangswegen de bezoekers het evenement zullen bereiken. Eveneens moeten de vluchèoutes en toegangswegen voor de hulpdiensten ingetekend worden. 7.1 Risieo's? Welke risico's zijn er bij het evenement? 7.2 Maatregden verkeersdoorsœo ng Trekt het evenement een loklul, regionaal of nationaal publiek? Wordt naar het evenement vemezen? Welke toeg gswegen worden gebruik't? Zijn er verkeersregel-s? 7.3 Maatrcelen parkeren auto's Hoeveel auto's worden er verwacht? Zijn er voldoende prkeeplaatsen? Hoe worden de p keeplaatsen a gegeven? 7.4 Maa egelen netsenstalll'og Hoeveel etsen worden er verwacht? Zijn er voldoende plaatsen waar de Eetsen gestald kunnen worden? Hoe worden de Ge ensàlllgen ngegeven? 7.5 Maa egelen afzetting wegen 17 Worden er wegen afgezet 27 Moet er een orrlleidlg voor het openbaar vervoer geregeld worden Zijn de omwonenden ge'l'nfo eerd over de verkeersafsluitlg? Zijn er verkeersregela s? 7.6 uuehtroutes en toegangswegen voor de h pdiensten Hoe bereiken de hulpdiensten het evenement? Hoe kan het publiek snel en veilig we luchten bij een calmiteit? 7.7 TaakverdeEng Zijn er verkeersregela s? Hoeveel verkeersregelars zijn er? Wat zijn htm tn en? 1 Het college van B&W neemt een verkeersbesluit. 2 Dit aat via de gemeente. g 10 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 19 van 22

20 Hoofdst'uk 8: Meteo 8.1 Ri ico s? Welke risico's zijn er bij het evenement? 8.2 Maaœegelen bij extreme weersomstandigheden Tot welke whdsterkte k'lzllrlen de objecten (podia, tenten, geluids- en lichûore, ke isa acties) veilig gebl'lzikt worden? Welke risico's leveren de weersoms ndigheden voor de bezoekers of deelnemers (uit oging, onderkoeling, regen, bli emlslag). Hoe worden de weersvoo pellingen in de gaten gehouden? 8.3 Taakverde g Wie houdt de weersomsàndigheden in de gaten? 11 Scan nummer 7 van 7 - Scanpagina 20 van 22

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Format Calamiteitenplan gemeente Bussum. Welk evenement? Datum en tijdstip? Format Calamiteitenplan gemeente Bussum Dit document toont een manier om uw calamiteitenplan in te delen. Het is een handreiking. U kunt van de voorgestelde opbouw afwijken. Welk evenement? Datum en tijdstip?

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Uitgaande post - 22746

Uitgaande post - 22746 Stresemannplaats 8 3068 JL ROTTERDAM Fostbus 84205 3009 CE Rotterdam 'r 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 info@prînsalexander.rotterdam-nl I www-prînsalexander.nt Uw brief van 24 febrùari 2012 Uw

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Uitgaande post - 22460

Uitgaande post - 22460 p/a Stationsplein 97 3511 ED UTRECHT 3067 GC Rotterdam Postbus 84205 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 E info@prinsatexander-rotterdam-nt I www.prînsagexander-nl Uw brief van 25

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 @ D lgem nte U2011-1247 Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276 * 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 * 3003 DJ Ro erdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.roûerdam.nl.kc. erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Rotterdam, 1 november 2012

Rotterdam, 1 november 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Rotterdam, 19 april 2012

Rotterdam, 19 april 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276 @ 3063 CA Ro erdam Postbus 22358. 3*3 DJ Ro erdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc. qedam.nl ABN-AMRO nr..45.11.931 IBAN:

Nadere informatie

Rotterdam, Geachte heer Van Schooten,

Rotterdam, Geachte heer Van Schooten, Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.kc.rotterdam.nl ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931

Nadere informatie

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oostzeedjk 276 * 3063 CA Rotterdam Posfbus 22350 * 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro edam.nl ABN-AMRO nr. 64.45.11.931

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 22350. 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.roqerdam.nl... kc rotterdam nl ABN-AMRO nr. 6.4 45.11.931

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 28-02-2014 Uw brief van 29-01-2014;

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 23

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 23 @ D lgem nte U2011-1178, Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276. 3063 CA Rooerdam Postbus 22350. 3003 DJ Roûerdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rooerdam.nl w.kc.o edam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6 . op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances',. de politie

Nadere informatie

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning

Gemeente Ten Boer. Aanvraagformulier evenementenvergunning Gemeente Ten Boer Aanvraagformulier evenementenvergunning Toelichting Aanvraagformulier evenementenvergunning Ten Boer Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement.

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Aanvraag vergunning voor het organiseren van een evenement Artikel 2:25 APV Met dit formulier vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een evenement op grond van artikel 2:25 van de Algemene

Nadere informatie

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen

VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN. 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen VRIJHOUDEN VAN TERREINGEDEELTEN 1.1 Vrijhouden bluswaterwinplaatsen De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen dienen te worden vrijgehouden voor blusvoertuigen en wel zodanig

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

Bouwverordening 1993 Bijlage 3

Bouwverordening 1993 Bijlage 3 Bouwverordening 1993 Bijlage 3 Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Evenementen

Veiligheidsplan. Evenementen Veiligheidsplan Evenementen Naam evenement: Locatie evenement: Datum evenement: Inleiding In dit document staan de afspraken die zijn gemaakt voor de veiligheid tijdens het evenement. Het gaat hierbij

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland

Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente Noord-Beveland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noord-Beveland. Nr. 26210 30 maart 2015 Nadere regels voor tijdelijke inrichtingen, waaronder (grote) tenten, podia, circussen t.b.v. diverse doeleinden, gemeente

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post 3009 CE Rotterdam (010) 286 82 00 (010) 286 82 50 înfo@prinsatexander.rotterdam.nl www.prînsatexander.rotterdam.nl Uw brief van 27 april 2012 Uw kenmerk Bijlagetn) 1 oatum 2 7 Jtlyl 2212 Behandeld door

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis Tilburg, januari 2017 1 Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis A. Voorwaarden en bepalingen

Nadere informatie

Uitgaande post - 25575

Uitgaande post - 25575 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 11 Kobehof 5 F'ostbus 84205 3067 MC ROTTERDAM 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsalexander-rotterdam-nl ï www.prinsalexander.nt

Nadere informatie

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning

*15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning *15.024333*15.024333omgevingsvergunningomgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING nr. 230117 uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2015 een aanvraag voor een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV)

AANVRAAGFORMULIER Evenementen (art. 2:25 APV) (art. 2:25 APV) 1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER Naam organisatie/persoon Naam contactpersoon : de heer mevrouw Adres Postcode Plaats Telefoonnummer (kantooruren) Telefoonnummer mobiel E-mailadres : NAAM EVENEMENT

Nadere informatie

Rotterdam,

Rotterdam, Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning

Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning. Evenementenvergunning Dienst Gemeentewinkel/AfdelingVergunningen Aanvraagformulier evenementenvergunning Evenementenvergunning Niet in te vullen door aanvrager: Datum ontvangst : Dossier nr. BWT4ALL : Subject nr. : Aan de Burgemeester

Nadere informatie

Uitgaande post - 26268

Uitgaande post - 26268 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 12 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam-nt I www-prinsatexander-nl uw brief van 1 1 juli 2013 Uw kenmerk Bijlageln)

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Leeuwarderadeel. Bezoekadres: Ljipstrjitte 1, Stiens Postadres: Postbus 24, 9050 AA, Stiens Contactpersoon: G. de Vries Tel.nr.: 058-2576617 E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

Evenementen in Hoogeveen. Algemene voorschriften en informatie

Evenementen in Hoogeveen. Algemene voorschriften en informatie Evenementen in Hoogeveen Algemene voorschriften en informatie Aan een evenementenvergunning is een aantal voorschriften verbonden. Deze hebben vooral te maken met veiligheid en leefbaarheid. ALGEMEEN U

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING VOOR EVENEMENTEN Termijn Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u minimaal 4 weken voorafgaand aan het plaatsvinden van het evenement hebben ingediend. Nieuwe evenementen

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd Specifieke regels bij: afsluiting/ gebruik van de openbare weg gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn van een gebruiksvergunning) evenementen

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie

Aanvraag Evenementvergunning

Aanvraag Evenementvergunning Aanvraag Evenementvergunning 1. Ondergetekende: Naam vereniging of instelling Naam en voorletters contactpersoon Adres Postcode + Woonplaats Telefoonnummer Werk: Privé: Mobiel: E-mail Verzoekt vergunning

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement)

Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) Aanvraagformulier voor evenementen met verhoogde aandacht of grootschalige evenementen (B- en C-evenement) De aanvraag voor een B- of C-evenement dient minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement bij

Nadere informatie

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE . De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: I.W.H.J. Adriaans Doorkiesnummer: 040-2241 440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 4 oktober 2016 Zaaknummer: 332533

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG

Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Checklist evenement: MELDING of VERGUNNINGAANVRAAG Met dit formulier kunt u nagaan of u een vergunning nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u de checklist waaruit blijkt

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting aanvraagformulier Evenement/Festiviteit Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het aanvraagformulier. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u het aanvraagformulier invult.

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Aanvraagformulier evenementenvergunning Aanvraagformulier evenementenvergunning Het volledig ingevulde formulier dient 12 weken voor het evenement door de gemeente te zijn ontvangen. U kunt het formulier sturen naar info@ijsselstein.nl. 1. Gegevens

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement

Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Aanvraagformulier vergunning aandacht evenement Eén formulier per evenement per locatie. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Wat is een aandacht evenement? Bij een aandacht

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gegevens gemeente Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend In 2- voud Verzendadres: Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC BAARLE-NASSAU Tel. 013-5075200 Aan het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv)

Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Aanvraagformulier voor het organiseren van een evenement (artikel 2:13 Apv) Vooroverleg Indien gewenst kan voorafgaand aan de indiening van dit formulier een vooroverleg plaatsvinden tussen de organisator

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers.

Vul hier de algemene gegevens over het evenement in. Dat wil zeggen: naam, omschrijving, datum, tijdstippen en verwachte aantal deelnemers. Toelichting formulier Aanvraag evenementenvergunning Deze toelichting geeft nadere uitleg bij de vragen van het formulier Aanvraag evenementenvergunning. Houdt u deze toelichting bij de hand wanneer u

Nadere informatie

Draaiboek evenement (naam evenement)

Draaiboek evenement (naam evenement) <datum van opstellen draaiboek > Draaiboek evenement (naam evenement) Voorwoord Dit draaiboek is gericht op de praktische uitvoering van het evenement. Het betreft alle operationele informatie over de

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen vergunning

Aanvraagformulier evenementen vergunning Aanvraagformulier evenementen vergunning Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor stempel Aan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager. vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer. d. Naam contactpersoon dhr/mw*

GEMEENTE HOOGEVEEN. 1. Gegevens van de organisator/aanvrager. vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer. d. Naam contactpersoon dhr/mw* GEMEENTE HOOGEVEEN VRAGENLIJST EVENEMENTEN 1. Gegevens van de organisator/aanvrager a. Aanvrager vereniging / stichting / organisatie* KvK nummer Let op: Het contactpersoon is hoofdelijk aansprakelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen (B/C)

Aanvraagformulier evenementen (B/C) Aanvraagformulier evenementen (B/C) Gemeente Cranendonck 1. Gegevens van de aanvrager Achternaam en voorletters: man vrouw Burgerservicenummer (BSN): Adres: Postcode: Telefoonnummer: Email: Woonplaats:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN

AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Gemeente Menameradiel Bezoekadres: Dyksterbuorren 16, 9036 MS Menaam Postadres: postbus 3, 9036 ZW Menaam Tel.nr.: 0518-45 29 00 E-mail: gemeente@menameradiel.nl 1. Gegevens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT AANVRAAGFORMULIER VOOR HET HOUDEN VAN EEN EVENEMENT Voor het houden en/of organiseren van een evenement Deze zaken zijn (mede) geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Vught (APV). De

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

veranda - *J g^^ 2011

veranda - *J g^^ 2011 Deelgemeente Rozenburg U/11/0862 uw brief van 8 november 2011 uw kenmerk ons kenmerk P/11/1902 nummer Hotel Eetcafé 't Centrum t.a.v. De heer P. Bestebroer Emm astraat 46-48 3181 CG Rozenburg bijlage(n)

Nadere informatie