Kennisgevingsformulier voor evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisgevingsformulier voor evenementen"

Transcriptie

1 Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld betekent niet automatisch dat u toestemming heeft voor het evenement. Toestemming voor het evenement is verleend indien de organisator een ontvangstbevestiging kan tonen van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan. Lever dit formulier - volledig ingevuld - tenminste 5 werkdagen vóór aanvang van het evenement in. Leest u a.u.b. de bijlage zorgvuldig door. Directie Veiligheid Team Evenementen Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam Coolsingel 6 (1e etage) Meer informatie: Maandag t/m vrijdag uur Telefoonnummer (010) Faxnummer (010) Gegevens van de melder 1 (bedrijfs-)naam melder/ organisator straatnaam en huisnummer (correspondentieadres) postcode en plaats telefoon werk telefoon mobiel fax adres naam contactpersoon Gegevens van het evenement 2 naam evenement Bij evenementen op zondag dient u rekening te houden met de Zondagswet (zie infoblad) 3 datum en tijd evenement datum tijdstip aanvang tijdstip beëindiging Voeg een situatietekening bij (op schaal, met opgave van maten) als bijlage toe of gebruik de ruimte op de volgende pagina om in te tekenen. 4 waar wordt het evenement gehouden? 1

2 Voorschriften voor de situatietekening U dient een tekening (op schaal) bij te voegen met de maten van het evenemententerrein of gebruik onderstaande ruimte om in te tekenen. Onderstaande punten dienen duidelijk weergegeven te zijn: - de bereikbaarheid van de straat c.q. het terrein voor hulpverlenende diensten - de exacte plaatsbepaling en benoeming van alle te organiseren activiteiten en te plaatsen voorwerpen (bv. kramen, plaatsen en soort bak- en braadapparatuur, tribunes en de exacte afmetingen van elk te plaatsen voorwerp 5 is deze locatie op de gewenste datum vrij? U kunt dit nagaan bij Team Evenementen ja Op kunt u de reeds verleende vergunningen terugvinden 2

3 6 korte omschrijving van het evenement 7 aantal te verwachten bezoekers en/of publiek, inclusief deelnemers en organisatoren 8 bereikbaarheid tijdens evenement naam contactpersoon mobiele telefoonnummer contactpersoon Inrichting evenemententerrein 9 vul hieronder de te plaatsen materialen in (kleine objecten met een oppervlakte minder dan 25 m² per object) aantal afmetingen leverancier Geluid en muziek 10 Wordt er geluid of muziek ten gehore gebracht? (Let op: geluid / muziek in de buitenruimte toegestaan tot uiterlijk uur) Indien u deze vraag met ja beantwoordt dient u omwonenden middels een bewonersbrief op de hoogte te stellen (zie het infoblad voor meer informatie) Drank en etenswaren ja 11 Wordt er tijdens het evenement alcoholhoudende drank geschonken? (ga door naar vraag 18) ja Voor het schenken van (zwak) alcohol heeft u een ontheffing artikel 35 van de Drank- en horecawet nodig. (zie het infoblad voor meer informatie) 12 Onder wiens beheer vindt de alcoholverstrekking plaats? 13 Wordt er gebruik gemaakt van bak- en braadapparatuur? * Indien u deze vraag met ja beantwoordt dient u in de situatieschets duidelijk aangeven aan te geven waar de bak- en braadapparatuur zich bevinden (zie het infoblad voor meer informatie) ja, soort (bakplaat, grill, barbecue, etc.) Milieu 14 Welke maatregelen treft u om het terrein schoon achter te laten? zelf inhuren Roteb inhuren derden 3

4 Overig 15 Wordt er tijdens het evenement een kansspel gehouden? ja (zie infoblad) 16 Zijn er overige activiteiten die niet zijn vermeld in dit formulier, maar wel een onderdeel vormen van het door u te organiseren evenement? 17 Ondertekening naar waarheid ingevuld, plaats datum handtekening Let op: te late indiening of het ontbreken van informatie kan leiden tot het niet in behandeling nemen van de kennisgeving. Voor het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag worden leges in rekening gebracht (zie informatieblad voor de tarieven). U krijgt een bevestiging van ontvangst van de kennisgeving toegestuurd. 4

5 Infoblad Algemeen U kunt dit kennisgevingsformulier voor evenementen gebruiken indien: - het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft; - het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 250 personen; - het een evenement is dat plaatsvindt op een werkdag of zaterdag tussen 9 en 23 uur of op of zon- of feestdag tussen en uur; - het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 db(a); - het niet plaatsvindt op de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; - het geen extra politiecapaciteit vergt; - slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object; - er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt; - er een organisator is. Voor evenementen die niet voldoen aan bovenstaande criteria moet een vergunning worden aangevraagd. Waar de vergunning moet worden aangevraagd, hangt af van de categorie waartoe het evenement moet worden gerekend. Categorie evenement* Omschrijving Wel/geen vergunning nodig 0-evenement Zeer kleinschalig (maximaal 250 bezoekers, geluidsniveau maximaal 80 db(a), oppervlakte van minder dan 25 m2 per object, geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten, vergt geen extra politiecapaciteit) Alleen kennisgeving bij de betreffende deelgemeente of Directie Veiligheid (voor centrum) Categorie A Categorie B Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor het verkeer beperkt zijn Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen heeft voor het verkeer Vergunning aanvragen bij betreffende deelgemeente of Directie Veiligheid (voor centrum) Vergunning aanvragen bij Directie Veiligheid Categorie C Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer Vergunning aanvragen bij Directie Veiligheid * De definitieve categorisering wordt door middel van een risicoanalyse vastgesteld. Mocht dit afwijken van het door u ingevulde formulier wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Leges Evenementen <250 bezoekers 6,80 Evenementen >250 bezoekers 169 Evenementen < bezoekers 620 Evenementen > bezoekers 1691 Ontheffing art Schenken van alcohol Als organisator van een evenement waarbij alcohol wordt geschonken, dient u beleid te voeren dat gericht op het tegengaan van alcohol-misbruik. Het schenken van alcohol kan als katalysator werken bij het ontstaan van verstoringen van de openbare orde. Dit beleid bestaat uit: - tijdens evenementen is alleen het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken toegestaan (max. 15% vol.). - de locatie waar de activiteit / festiviteit wordt gehouden dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg. - er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein (adequate toegangs- en uitgangscontrole). Indien alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet te zijn verleend. Een dergelijke ontheffing maakt het mogelijk om bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zwak alcoholische dranken te schenken voor maximaal 12 aangesloten dagen. Deze ontheffing is als bijlage bij dit aanvraagformulier toegevoegd (zie bijlage 2). Zondagswet Volgens de Zondagswet is het niet toegestaan om op zondag voor uur muziek c.q. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is. Schoonmaak Het schoon opleveren van het evenemententerrein na afloop en het voorzien in extra afvalvoorzieningen ter bestrijding van zwerfvuil tijdens het evenement is uw verantwoordelijkheid. Als u die schoonmaak in eigen beheer uitvoert, dient u aan te geven welke voorzieningen en maatregelen u treft voor een goede schoonmaak. U kunt de schoonmaak ook uitbesteden aan een derde partij (dan dient u de overeenkomst bij te sluiten). Overigens zijn afvalbakken en schoonmaakmateriaal te huur bij Roteb. Schoonmaak in eigen beheer wordt altijd gecontroleerd door Roteb en indien het eindresultaat niet conform het opleverniveau is, zal de extra noodzakelijke reiniging door Roteb voor uw rekening worden uitgevoerd. Indien het verwijderen van het afval niet in eigen beheer kan worden gedaan, dan dient u tijdig contact op te nemen met Roteb (telefoonnummer / 5

6 Kansspelen (loterijen en bingo s) Voor het houden van een loterij dient u een loterijvergunning aan te vragen. Deze vergunning is gebaseerd op de Wet op de Kansspelen en geeft de spelregels/voorwaarden om een loterij te mogen houden. U kunt een loterijvergunning aanvragen bij Directie Veiligheid, Team Evenementen, indien de prijzen en premies geen grotere waarde hebben dan 4.500,- (dit bedrag is inclusief de economische waarde van de gesponsorde prijzen). Indien u een loterij wilt houden in één van de Rotterdamse deelgemeenten dient deze te worden aangevraagd bij de betreffende deelgemeente. Als de prijzen en premies een grotere waarde hebben dan 4.500,- dient u een vergunning aan te vragen bij de Kansspelautoriteit. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op of telefonisch contact opnemen via Verenigingen die een bingo willen organiseren hebben geen vergunning nodig. De bingo moet wel uiterlijk 14 dagen vantevoren worden aangemeld bij de (deel)gemeente waar de bingo plaatsvindt. Bij het houden van een bingo mag er per spelronde niet meer uitgekeerd worden dan 400,- en het totale prijzengeld mag per bijeenkomst niet meer dan 1.550,- bedragen. Gebruiksvergunning Voor het plaatsen van tenten en het inrichten van of afgesloten terreinen, zoals bedoeld in artikel van de Brandbeveiligingsverordening der Gemeente Rotterdam, dient ten minste 30 dagen voordat het evenement plaatsvindt een gebruiksvergunning te worden aangevraagd. Dit geldt alleen indien: - er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn, óf; - bedrijfsmatig in artikel bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen. Deze meldingen/vergunningen geven een tijdelijke toestemming om de afgesloten terreinen, gebouwen, bouwwerken of tenten te gebruiken waarbij een brandveilig gebruik gewaarborgd wordt voor u en uw bezoekers. Op de voorschriften die gesteld kunnen worden in de gebruiksvergunning met activiteit brandveilig gebruik is de gebruiker aanspreekbaar en verantwoordelijk. Indien u een tijdelijke gebruiksvergunning dient aan te vragen, betekent dit dat u separaat bij de betreffende instantie een aanvraag in moet dienen. De betreffende instanties geven aan welke stukken u bij de aanvraag moet indienen. Tevens worden hiervoor door instanties apart leges berekend. U kunt meer informatie of het aanvraagformulier krijgen als u contact opmt met de Regionale Brandweer Rotterdam Rijnmond. Voor district Noord (Rotterdam Centrum): telefoon / Voor district Haven en m.b.t. industriële veiligheid: telefoonnummer / Vuurwerk Vuurwerk afsteken buiten de Nieuwjaarsviering is wettelijk verboden. Als u tijdens het evenement vuurwerk wilt afsteken dient u zich te wenden tot de Milieudienst Rijnmond (DCMR). U dient er rekening mee houden dat zowel de aanvraag als het afsteken van het vuurwerk alleen door een professiol vuurwerkbedrijf kan worden gedaan. Bij de procedure voor het afsteken van vuurwerk wordt onderscheid gemaakt in een: - melding: voor het afsteken van theatervuurwerk, zowel binnen als buiten, gelden de maximale hoeveelheden van 10 kg theatervuurwerk en 100 kg consumentenvuurwerk. U kunt volstaan met een melding. Deze melding dient ten minste 10 werkdagen vóór het evenement te zijn ingediend. - ontbrandingstoestemming: voor het afsteken van een grotere hoeveelheid vuurwerk kunt u niet volstaan met een melding en dient u een ontbrandingstoestemming aan te vragen. De procedure voor het verkrijgen van een ontbrandingstoestemming mt 14 weken in beslag. Voor een dergelijk vuurwerkevenement is tevens een evenementenvergunning vereist. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DCMR, telefoonnummer: Informeren van bewoners en ondernemers Houdt u er rekening mee dat bewoners van nabij gelegen woningen en bedrijven vooraf op correcte wijze dienen te worden geïnformeerd omtrent het evenement en de te organiseren activiteiten, de aanvangstijd en het tijdstip van beëindiging van de activiteiten. Deze brief dient tenminste de volgende informatie te bevatten: - datum en tijd(en) evenement. - datum en tijd(en) op- en afbouw. - parkeerbeperkingen (locaties en tijden). - telefoonnummer van de organisatie waarop informatie verkrijgbaar is (ook op de dag zelf). - mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen. - telefoonnummer van de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond ( , 24 uur per dag bereikbaar) waar contact mee kan worden gezocht bij geluidsoverlast. Voorschriften bak- en braadapparatuur Voor bak- en braadapparatuur gelden de volgende voorschriften: - de apparatuur dient te worden opgesteld in de buitenlucht op een afstand van tenminste 2 meter ten opzichte van bebouwing, beplanting en andere objecten. - de opstelling van de apparatuur mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing. - niet-permanente luifels, afdaken, parasols en dergelijke mogen niet worden toegepast boven of in de nabijheid van de apparatuur. - de apparatuur dient op een vlakke, liefst stenen, ondergrond geplaatst te worden; of anders dient de verwarmingsapparatuur te worden opgesteld op onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal. - in bedrijf zijnde verwarmingsapparaten mogen niet verplaatst worden. - het hebben van open vuur ter bereiding van gerechten of voor andere verwarmingsdoeleinden, anders dan in speciaal daarvoor en vervaardigde apparatuur, is niet toegestaan. - nabij een bakinstallatie moeten een of meer onbrandbare deksels aanwezig zijn om de bak(pannen) bij het in de brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken. - bij een bakinstallatie dient een CO2-blusser met een inhoud van tenminste 6 kilo gebruiksgereed beschikbaar te zijn; de blustoestellen dienen van een rijkskeurmerk te zijn voorzien; het blustoestel dient een keer per jaar op goede werking te zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig dient te zijn. - er dienen beschermende maatregelen genomen te worden voor op de diesel gestookte verwarming, bijvoorbeeld een lekbak onder de tank. - ten aanzien van het eventueel gebruiken van vloeibaar gas in kramen voor de verkoop van kleine eet- en drinkwaren dient het volgende in acht genomen te worden: - drukhouders met vloeibaar gas moeten buiten het bereik van onbevoegden op een veilige en goed geventileerde plaats worden opgesteld. - de waterinhoud van de gevulde en lege drukhouders mag gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter. - de te gebruiken branders/bakinstallaties dienen door middel van een met deugdelijke slangenklemmen bevestigde goedgekeurde hogedrukslang aan de drukhouder te zijn aangesloten. Nog vragen? In deze bijlage zijn op hoofdlijnen zaken aangegeven die van belang zijn bij het organiseren van een evenement. Voor specifieke zaken en vragen kunt u contact opnemen met Team Evenementen 6

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur

Opbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Afbouw: Datum: - - Tijd: uur tot uur Postadres: Gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Aanvraagformulier meerjarige evenementenvergunning Let op! Lever dit formulier tenminste acht weken voor de aanvang van het evenement in bij

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET BELEIDSREGEL ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET De burgemeester van Almere; Gelet op het bepaalde in: - artikel 4:81, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht waarin is bepaald dat een bestuursorgaan beleidsregels

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen

Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen Brochure klachten, tips, signalen en besluitaanvragen NMa maart 2007 Inhoudsopgave 1 WAAROVER KAN IK KLAGEN BIJ DE NMA? 3 2 WAT KAN DE NMA DOEN? 3 3 DOET DE NMA ONDERZOEK NAAR ÁLLE OVERTREDINGEN VAN DE

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4.

09 maart 2012 Pagina 1 van 5. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Algemene voorwaarden De Markt van Tafel4. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Stichting Tafel4, handelend onder de naam De Markt van Tafel4, hierna te noemen

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl

Igluu - WorkSpace for Professionals Jansdam 2a 3512HB Utrecht 085 773 7703 info@igluu.nl igluu.nl I. Algemene Voorwaarden II. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot OneSpace III. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking tot DaySpace IV. Aanvullende algemene voorwaarden met betrekking

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie.

Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. Algemene voorwaarden a matter of TASTE catering & organisatie. ARTIKEL 1 - DEFINITIES Opdrachtnemer Is a matter of TASTE BV die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten. Opdrachtgever De

Nadere informatie