Uitgaande post

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaande post - 22460"

Transcriptie

1 p/a Stationsplein ED UTRECHT 3067 GC Rotterdam Postbus CE Rotterdam (tocaat tarief) F (010) E I Uw brief van 25 J'anuari 2012 Uw kenmerk Bijlagetn) 1. ' ' '#(. $1 j f ' oatum! 5 k..., sui'/ Ondelwerp Belnandeld door M. Degenkamp Telefoonnummer (010) zaaknummer D volgnummer Uw aanvraag voor een evenementenvergunning (A-evenement) Evenement: Engeltjes Bengeltjes Actie Datum : 25 maart 2012 Locatie : Maltaplein, Nesselande Tijdstip : uur Geachte heer/mevrouw, In antwoord op uw verzoek van 25 januari 2012 deel ik u mee, u voor bovengenoemd evenement een vergunning te verlenen op basis van adikel van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam en het Mandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden In verband met een veilig en ordelijk verloop van het evenement verzoek ik u kennis te nemen van de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden. Ik wens u succes met de organisatie van het evenement. Met vriendelijke groet, de u emeester van de gemeente Rotterdam, o dede end voor deze,.''' f. Di ecte r bied De hee A..C. Besters ABN-AMRO * IBAN NL23A8NA * 8IC ABNANLZA A.u.b. bij beantwoordîng datum en kenmerk vermetden. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7

2 Fegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrir b de burgemeester en de Algemene BezwaarschriRencommissie van de gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. Het bezwaarschrir moet onde ekend z n en moet bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschr ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. U wordt verzocht een kopie van dit besluit mee te zenden. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien z een bezwaarschrir hebben ingediend, tegen betalîng van griîfterechten een verzoek om voorlopige vooaiening (o.a. schorsing) aanvragen bli de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Kopie aan: Dienst Gemeentewerken, Koperstraat 23, 3067 GL Rotterdam; Digitaal exemplaar de Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, afdeling Preventie, evenementen-alexander-brandweeraveilinheidsreqio-rr.nl', Brandweer Veiligheidregio Rotterdam Rijnmond, afdeling OI&P, t.a.v. Roy Claessen, Postbus AP Capelle aan den Ilssel; Digitaal exemplaar aan Rijnmond Politie district Oost de evenementencoördinator Dhr. R. de Brie mailtordo6mailboxevenementenari'lnmond.nolitie.nl', Roteb, t.a.v. Dhr. D. Lapré, Lucy Vuylstekeweg 5, 3066 GT Rotterdam; Digitaal exemplaar Stadstoezicht, dhr. J. de Groot, Gebiedscoördinator 'Im.denrootlarotterdam.nl Digitaal exemplaar aan Corio (Nesselande), Marleen van de Vecht, Marleen.vandevechtanl.corio-eu.com Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7

3 Voorschriften behorende bii de evenementenverounninq D Alqemeen 1. De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer. 2. De vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. 3. Het evenement tijdstiplpen). 4. Het evenement of de activiteiten mogen de (horecalbedrijven niet belemmeren. en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dagten) en bereikbaarheid van woningen, winkels, 5. Een vedegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiele) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator van het district Rotterdam Oost van de politie Rotterdam Rijnmond, telefoon , Do6mailboxevenementenari'lnmond.politie.nl of in de vergunning te worden opgenomen. 6. Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. 7. De organisqtor dient, rekening houdend met het verwachte aantal deelnemers/bezoekers, zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen. 8. De organisatie zorgt voor voldoende geschoold EHBO personeel. 9. De organisatie dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van het openbaar gebied en oppewlakte water door middel van zwerfvuil. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppewlakten en de nabije omgeving, geheel ontruimt en gezuiverd van achtergebleven afval, worden opgeleverd. 10. Op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances De politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd. 12. Het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven. 13. De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel het evenement te beëindigen is gegeven, geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten. 3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7

4 14. Vergunninghouder is aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het gebruikmaken van deze vergunning aan eigendom van de (deelgemeente) of van anderen mocht worden toegebracht en moet de gem ente vrijwaren voor eventuele schadeaanspraken van derden. 15. Aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. ( eluid 1. Muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken', indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voodijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij ovedreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2 Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq' 1 min kt door de. ) veroorzaa aangevraagde activiteiten en bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op 5 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan 70 db(a) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt. 3. Het meten en berekenen van de meetresultaten moet plaatsvinden industrielawaai. 4. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft vgor de b deling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq' 1 m'n eoor ) van muziekgeluid geen verhoging van 10 de toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit voorschrift 2. geluidsniveau-s, en het overeenkomstig de Meet- en beoordelen van de rekenvoorschriften 5. Het geluidsniveau, dat voodgebracht wordt door de geluidsapparatuur, dient gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord te worden. Deze geluidstechnicus dient de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk op te volgen en tot nader order uit te voeren. 6. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid dient om uiterlijk uur te worden beëindigd. 7. De Iuidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen af gericht is. Tevens dienen voor zover dit redelijke ijs te vergen is Iuidsprekersystemen toegepast te worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde publiek. 8. Het opbouwen en afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- en afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7

5 9. Bewoners van nabijgelegen woningen dienen tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk te worden ge'l'nformeerd door de vergunninghouder omtrent de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Een afschrift van de informatiebrief dient gestuurd te worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 10. Voor toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek De toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijke afstand van woningen opgesteld te worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de activiteit. 12. De bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de uren waarin geen evenementactiviteiten plaatsvinden. 13. De plaatsing van het omwonenden in de ''geluidsaanstraling'' 14. De Iuidsprekers dienen aan de buitenrand van het terras/evenemententerrein opgesteld te worden, zodat de geluidsproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het terras/evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op het trottoir of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de Iuidsprekers opgevolgd te worden. podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat directe woonomgeving zo min mogelijk worden belast met Alcohol * Niet aangevraagd. Inrichtinq evenemententerrein De kleine tent dient zodanig geplaatst te worden dat voldoende ruimte overblijft voor de deelnemers om bij calamiteiten vluchtwegen te hebben. Blusmiddelen alqemeen Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn in de vorm van: - ABc-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een bakplaat; Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een frituur; - CO2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een elektrische apparatuur. Evenemententerrein * Het evenemententerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7

6 Kabels en kabelsnoeren Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten Iopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op eyentuele hittevorming in de kabel. Veiliqheid en veiliq oebruik van installaties 1. Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 2920: Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 1 10 liter. 3. Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 4. De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 5. Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan het einde van iedere aftakking van een Ieiding naar een gebruikstoestel. En op plaatsen waar de Ieiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met ined gas. 6. De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 7. Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 8. Gasflessen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van goede ventilatie. 9. Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden. 10. Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie te gebruiken Gasgestookte ve armingstoestellen met een open verbinding dienen zodanig afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt. 12. Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art van het gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier. 13. Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgas afvoe oorziening te beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht te zijn. 14. Toestellen voor koken, bakken. braden en frituren dienen op een plaat te staan van onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de toestellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden. 15. Bij gebruik van en installatie van koken, bakken, braden en frituren dient voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn. 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7

7 Niet van toepassing. Vriihouden van terreinqedeelten 1. De bij het bou erk/evenement behorende brandkranen en andere bluswate inplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoeduigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 2. Op het bij het bou erk/evenement behorende terrein moeten de beplanting, parkeerplaatsen, de Iaad- en Iosplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige adikel moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoeduigen en 3.50 meter voor blusvoeduigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden ve ijderd. Weoafsluitinqen Voor wegafsluiting geldt: Gelieve de straten welke (eventueel) worden afgesloten door te geven aan de afdeling Operationele Informatie en Planvorming ( ), welke binnen de VRR district Oost gaat over de bereikbaarheid van objecten. Zondaos et Ingevolge de zondagswet is het niet toegestaan om voor uur muziek c.q. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is. De bovengenoemde voorschriften Iaten verplichtingen van de vergunningaanvrager voodvloeiende uit ander wet- en regelgeving onverlet. 7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk,

^4^ De If shaven. Deelgemeente van Rotterdam. Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM. Geachte mevrouw Tolk, ^4^ De If shaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres postadres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Postbus 63006 3002 JA Rotterdam Mw. B. Tolk Lloydstraat 50 d 3024 EA ROTTERDAM uw kenmerk uwbrief van ons

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010. Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden 3 Oktoberfeesten LEIDEN 2010 Zaterdag 2 oktober Zondag 3 oktober Maandag 4 oktober van 14.00 tot 02.00 uur van 13.00 tot 22.00 uur van 09.00 tot 01.00 uur Organisatie: Stichting 3 Oktoberviering, Leiden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (geconsolideerde versie, geldig vanaf 13-4-2011) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Amsterdam Officiële naam Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hebben op 16 augustus 2013, aangevuld 26 september 2013 en 8 november 2013, van Sportstad Heerenveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009

Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte. 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte 1 mei 2009 Algemene Huurvoorwaarden zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1:1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder wordt verstaan;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte

Voel je thuis. Algemene voorwaarden. bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Voel je thuis Algemene voorwaarden bij de huurovereenkomst van uw woonruimte Artikel 1: Waarop zijn deze voor waarden van toepassing?

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HUURDERS VAN DE WESTERGASFABRIEK WESTERGASFABRIEK B.V. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op overeenkomsten aangegaan door Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL OVEREENKOMST TOT VESTIGING VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Bewonersvereniging oid/opstaller & Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland/eigenaar & Gemeente Zeist INZAKE VESTIGING ZAKELIJK RECHT VAN OPSTAL

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN ALGEMENE BEPALINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEMEENTELIJKE SPORTPARKEN BEGRIPPEN 1. gemeente: het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden; gebruiker: de partij met wie de gemeente een

Nadere informatie