Uitgaande post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgaande post - 22460"

Transcriptie

1 p/a Stationsplein ED UTRECHT 3067 GC Rotterdam Postbus CE Rotterdam (tocaat tarief) F (010) E I Uw brief van 25 J'anuari 2012 Uw kenmerk Bijlagetn) 1. ' ' '#(. $1 j f ' oatum! 5 k..., sui'/ Ondelwerp Belnandeld door M. Degenkamp Telefoonnummer (010) zaaknummer D volgnummer Uw aanvraag voor een evenementenvergunning (A-evenement) Evenement: Engeltjes Bengeltjes Actie Datum : 25 maart 2012 Locatie : Maltaplein, Nesselande Tijdstip : uur Geachte heer/mevrouw, In antwoord op uw verzoek van 25 januari 2012 deel ik u mee, u voor bovengenoemd evenement een vergunning te verlenen op basis van adikel van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam en het Mandaatbesluit burgemeestersbevoegdheden In verband met een veilig en ordelijk verloop van het evenement verzoek ik u kennis te nemen van de voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden. Ik wens u succes met de organisatie van het evenement. Met vriendelijke groet, de u emeester van de gemeente Rotterdam, o dede end voor deze,.''' f. Di ecte r bied De hee A..C. Besters ABN-AMRO * IBAN NL23A8NA * 8IC ABNANLZA A.u.b. bij beantwoordîng datum en kenmerk vermetden. Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7

2 Fegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag van verzending daarvan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrir b de burgemeester en de Algemene BezwaarschriRencommissie van de gemeente Rotterdam, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. Het bezwaarschrir moet onde ekend z n en moet bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschr ving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. U wordt verzocht een kopie van dit besluit mee te zenden. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien z een bezwaarschrir hebben ingediend, tegen betalîng van griîfterechten een verzoek om voorlopige vooaiening (o.a. schorsing) aanvragen bli de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Kopie aan: Dienst Gemeentewerken, Koperstraat 23, 3067 GL Rotterdam; Digitaal exemplaar de Gemeentelijke Brandweer Rotterdam, afdeling Preventie, evenementen-alexander-brandweeraveilinheidsreqio-rr.nl', Brandweer Veiligheidregio Rotterdam Rijnmond, afdeling OI&P, t.a.v. Roy Claessen, Postbus AP Capelle aan den Ilssel; Digitaal exemplaar aan Rijnmond Politie district Oost de evenementencoördinator Dhr. R. de Brie mailtordo6mailboxevenementenari'lnmond.nolitie.nl', Roteb, t.a.v. Dhr. D. Lapré, Lucy Vuylstekeweg 5, 3066 GT Rotterdam; Digitaal exemplaar Stadstoezicht, dhr. J. de Groot, Gebiedscoördinator 'Im.denrootlarotterdam.nl Digitaal exemplaar aan Corio (Nesselande), Marleen van de Vecht, Marleen.vandevechtanl.corio-eu.com Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7

3 Voorschriften behorende bii de evenementenverounninq D Alqemeen 1. De voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer. 2. De vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddiensten dient volledig gehandhaafd te blijven. 3. Het evenement tijdstiplpen). 4. Het evenement of de activiteiten mogen de (horecalbedrijven niet belemmeren. en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dagten) en bereikbaarheid van woningen, winkels, 5. Een vedegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiele) nummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator van het district Rotterdam Oost van de politie Rotterdam Rijnmond, telefoon , Do6mailboxevenementenari'lnmond.politie.nl of in de vergunning te worden opgenomen. 6. Eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen. 7. De organisqtor dient, rekening houdend met het verwachte aantal deelnemers/bezoekers, zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen. 8. De organisatie zorgt voor voldoende geschoold EHBO personeel. 9. De organisatie dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van het openbaar gebied en oppewlakte water door middel van zwerfvuil. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppewlakten en de nabije omgeving, geheel ontruimt en gezuiverd van achtergebleven afval, worden opgeleverd. 10. Op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances De politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd. 12. Het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven. 13. De vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel het evenement te beëindigen is gegeven, geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten. 3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7

4 14. Vergunninghouder is aansprakelijk voor schade die ten gevolge van het gebruikmaken van deze vergunning aan eigendom van de (deelgemeente) of van anderen mocht worden toegebracht en moet de gem ente vrijwaren voor eventuele schadeaanspraken van derden. 15. Aanwijzingen van de politie dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd. ( eluid 1. Muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken', indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel - in geval van herhaling - voodijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij ovedreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden. 2 Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq' 1 min kt door de. ) veroorzaa aangevraagde activiteiten en bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op 5 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan 70 db(a) in de uren, waarin het evenement plaatsvindt. 3. Het meten en berekenen van de meetresultaten moet plaatsvinden industrielawaai. 4. In afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft vgor de b deling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq' 1 m'n eoor ) van muziekgeluid geen verhoging van 10 de toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit voorschrift 2. geluidsniveau-s, en het overeenkomstig de Meet- en beoordelen van de rekenvoorschriften 5. Het geluidsniveau, dat voodgebracht wordt door de geluidsapparatuur, dient gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord te worden. Deze geluidstechnicus dient de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk op te volgen en tot nader order uit te voeren. 6. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid dient om uiterlijk uur te worden beëindigd. 7. De Iuidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidsproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen af gericht is. Tevens dienen voor zover dit redelijke ijs te vergen is Iuidsprekersystemen toegepast te worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde publiek. 8. Het opbouwen en afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen en uur geen overlastveroorzakende opbouw- en afbreekactiviteiten uitgevoerd worden. 4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7

5 9. Bewoners van nabijgelegen woningen dienen tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk te worden ge'l'nformeerd door de vergunninghouder omtrent de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Een afschrift van de informatiebrief dient gestuurd te worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. 10. Voor toestellen en installaties dient van geluidsarme of geluidgedempte typen gebruik gemaakt te worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek De toestellen en installaties dienen op zo groot mogelijke afstand van woningen opgesteld te worden, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de activiteit. 12. De bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mogen niet in werking zijn in de uren waarin geen evenementactiviteiten plaatsvinden. 13. De plaatsing van het omwonenden in de ''geluidsaanstraling'' 14. De Iuidsprekers dienen aan de buitenrand van het terras/evenemententerrein opgesteld te worden, zodat de geluidsproductie zoveel mogelijk naar het bedoelde publiek op het terras/evenemententerrein gericht is. Ten behoeve van de doorstroming van verkeer op het trottoir of de rijbaan dienen tevens de aanwijzingen van de politie met betrekking tot de opstelling van de Iuidsprekers opgevolgd te worden. podium dient op een dusdanige manier te geschieden dat directe woonomgeving zo min mogelijk worden belast met Alcohol * Niet aangevraagd. Inrichtinq evenemententerrein De kleine tent dient zodanig geplaatst te worden dat voldoende ruimte overblijft voor de deelnemers om bij calamiteiten vluchtwegen te hebben. Blusmiddelen alqemeen Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn in de vorm van: - ABc-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een bakplaat; Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een frituur; - CO2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij een elektrische apparatuur. Evenemententerrein * Het evenemententerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten. 5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7

6 Kabels en kabelsnoeren Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten Iopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op eyentuele hittevorming in de kabel. Veiliqheid en veiliq oebruik van installaties 1. Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 2920: Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en Iege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 1 10 liter. 3. Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 4. De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 5. Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan het einde van iedere aftakking van een Ieiding naar een gebruikstoestel. En op plaatsen waar de Ieiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met ined gas. 6. De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaadal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 7. Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen Ieiding of uit een goedgekeurde GlvEG-slang van maximaal 10 meter Iengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 8. Gasflessen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van goede ventilatie. 9. Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden. 10. Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie te gebruiken Gasgestookte ve armingstoestellen met een open verbinding dienen zodanig afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt. 12. Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art van het gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier. 13. Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgas afvoe oorziening te beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht te zijn. 14. Toestellen voor koken, bakken. braden en frituren dienen op een plaat te staan van onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de toestellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden. 15. Bij gebruik van en installatie van koken, bakken, braden en frituren dient voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn. 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7

7 Niet van toepassing. Vriihouden van terreinqedeelten 1. De bij het bou erk/evenement behorende brandkranen en andere bluswate inplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoeduigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 2. Op het bij het bou erk/evenement behorende terrein moeten de beplanting, parkeerplaatsen, de Iaad- en Iosplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige adikel moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoeduigen en 3.50 meter voor blusvoeduigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden ve ijderd. Weoafsluitinqen Voor wegafsluiting geldt: Gelieve de straten welke (eventueel) worden afgesloten door te geven aan de afdeling Operationele Informatie en Planvorming ( ), welke binnen de VRR district Oost gaat over de bereikbaarheid van objecten. Zondaos et Ingevolge de zondagswet is het niet toegestaan om voor uur muziek c.q. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is. De bovengenoemde voorschriften Iaten verplichtingen van de vergunningaanvrager voodvloeiende uit ander wet- en regelgeving onverlet. 7 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7

Uitgaande post - 22746

Uitgaande post - 22746 Stresemannplaats 8 3068 JL ROTTERDAM Fostbus 84205 3009 CE Rotterdam 'r 14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 info@prînsalexander.rotterdam-nl I www-prînsalexander.nt Uw brief van 24 febrùari 2012 Uw

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post 3009 CE Rotterdam (010) 286 82 00 (010) 286 82 50 înfo@prinsatexander.rotterdam.nl www.prînsatexander.rotterdam.nl Uw brief van 27 april 2012 Uw kenmerk Bijlagetn) 1 oatum 2 7 Jtlyl 2212 Behandeld door

Nadere informatie

Rotterdam, 04-07-2013

Rotterdam, 04-07-2013 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 04-07-2013 Uw brief van 14-06-2013

Nadere informatie

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012

Uw brief van 3067 MB ROTTERDAM Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/1254 Betreft Rotterdam, 7 juni 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 3009 CE Rotterclam r 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsatexander-rotterdam.nl I www-prînsatexander.nt uw brief van 13 augustus 2013 Uw kenmerk

Nadere informatie

Uitgaande post - 25575

Uitgaande post - 25575 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 11 Kobehof 5 F'ostbus 84205 3067 MC ROTTERDAM 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsalexander-rotterdam-nl ï www.prinsalexander.nt

Nadere informatie

Uitgaande post - 26268

Uitgaande post - 26268 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 12 3009 CE Rotterdam 14010 (tocaat tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam-nt I www-prinsatexander-nl uw brief van 1 1 juli 2013 Uw kenmerk Bijlageln)

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post Deetgemeente Prins Alexander Stichting Buurtwerk Alexander SBA prins Alexanàerpëein t Kobehof 5 3067 GC Rottërdam 3067 MC ROTTERDAM Postbus 84205 3009 CE Rotterdam r 14010 (LocaaL tarîef) F (010) 286 82

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT

MELDINGSFORMULIER EVENEMENT MELDINGSFORMULIER EVENEMENT Uw melding moet uiterlijk 10 dagen voor het evenement bij de gemeente zijn ingediend. 1. Gegevens van de melder Naam organisatie Contactpersoon Straat + huisnummer Postcode

Nadere informatie

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m)

: Kade bedrijfspand, Schaardijk 23 te Rotterdam Aantal deelnemers/ bezoekers : 200 Contactpersoon : 1 tent (15x10m) 1 bar (2x1m) Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R Rotterdam, 05-06-2013 Uw brief van 25 en 30

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 @ D lgem nte U2011-1247 Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276 * 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 * 3003 DJ Ro erdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.roûerdam.nl.kc. erdam.nl ABN-AMRO nr.

Nadere informatie

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur

: 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20 en 21 september 2012, tussen 19.00 en 21.30 uur : 23 september 2012, 22.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 3067 LZ ROTTERDAM 3009 CE Rotterdam T.14010 (tocaat tarief) F (010) 286 82 50 E infoprînsalexander-rotterdam.nt ï wwwprinsalexander.nt Uw brief van 18 oktober 2013

Nadere informatie

: 1 november 2012, tussen en uur

: 1 november 2012, tussen en uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 6 . op het gehele terrein dient een pad van 4,5 meter breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulances',. de politie

Nadere informatie

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning)

Tijdelijk brandveilig gebruik van een tent - Artikel 2 Brandbeveiligingsverordening 2012 (bevoegdheid verlenen vergunning) . Stichting Buurtschap Strijp Mevrouw A.W.A.M. van Asten van Bree Strijperstraat 19 5595 GA LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 29 augustus

Nadere informatie

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur.

Omschrijving aanvraag De aanvraag betreft buurtfeest t Bultje op 9 september 2017 van tot uur. .. Buurtvereniging 't Bultje De heer R.T. van der Zwaag Halvenne 34 5595 HG LEENDE Uw kenmerk: Medewerker: H. Gruijters Doorkiesnummer: 040-2241440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 31 augustus 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post 3503 RE UTRECHT 3009 CE Rotterdam 14010 (Locaat tarief) F (010) 286 82 50 E înfo@prinsatexander.rotterdam-nt I www.prînsatexander.nl uw brief van 27 september 2012 Behandeld door M. Degenkamp Uw kenmerk

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Rotary Club Heeze De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-2241400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 13 juni 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276. 3063 CA Rotterdam Postbus 22350. 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.roqerdam.nl... kc rotterdam nl ABN-AMRO nr. 6.4 45.11.931

Nadere informatie

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg

Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg Brandveiligheidsvoorwaarden Campings Regio Noord- en Midden Limburg A. Open ruimte bij en in de omgeving van de inrichting. 1. Vrijhouden van terreingedeelten ten behoeve van de brandweer 1.1. De bij de

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 28-02-2014 Uw brief van 29-01-2014;

Nadere informatie

Rotterdam, 1 november 2012

Rotterdam, 1 november 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oosàeedijk 276 @ 3063 CA Ro erdam Postbus 22358. 3*3 DJ Ro erdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc. qedam.nl ABN-AMRO nr..45.11.931 IBAN:

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post Deetgemeente Prins âlexander BB-evenementen Frîns ALexanderpLeîn 6 Pieter Stastokweg 183 3193 PW ROTTERDAM 3067 GC Rotterdam Fosthus 84205 3009 DE Rotterdam 14010 (LocaaL tarîef) (010) 286 82 50 E info@prinsalexander.rotterdam.në

Nadere informatie

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT

DORDRECHT. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus AA DORDRECHT DORDRECHT Postadres: Postbus 8 3300 AA Dordrecht Publieksdiensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid t.a.v. mevrouw M.G.J. Hoogerdijk Postbus 550 3300 AA DORDRECHT Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht

Nadere informatie

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur

: 22 augustus 2012, tussen 13.00 en 17.00 uur : 22 augustus 2012, 20.00 uur Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam

: In de centrale bibliotheek van de Erasmus Universiteit aan de Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN NL64ABNA0644511931 BIC ABNAL2A Rotterdam, 30-10-2013 Uw brief van 08-10-2013

Nadere informatie

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE

De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat GH HEEZE . De heer W.A.A.J. van Ekelen Dominee Kremerstraat 53 5591 GH HEEZE Uw kenmerk: Medewerker: I.W.H.J. Adriaans Doorkiesnummer: 040-2241 440 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 4 oktober 2016 Zaaknummer: 332533

Nadere informatie

Rotterdam, 19 april 2012

Rotterdam, 19 april 2012 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement:

Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres. In antwoord op uw kennisgeving d.d. 28 februari 2012 tot het houden van een evenement: ?i^ Delfshaven Deelgemeente van Rotterdam Bezoek adres Looiershof 1 3024 CZ Rotterdam Politie Delfshaven-Schiemond t.a.v. mevrouw M. Gravenstein Westzeedijk 505 3024 CA Rotterdam postadres uw kenmerk uw

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m Skeye B.V. Achthovenerweg 15D 2351 AX LEIDERDORP Parallelweg 1 Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning.

Hierbij ontvangt u de vergunning voor dit evenement. Wij verzoeken u kennis te nemen van de vergunning. Samenwerkende Ondernemers Oelemarkt De heer N. Joosen Oelemarkt 20 6001 ES Weert Weert, 5 augustus 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : Aanvraag vergunning VTH/042174 Beste heer Joosen, Op 30 juni 2015 en 5

Nadere informatie

»g?nf:van: ü'l MEI 2016

»g?nf:van: ü'l MEI 2016 gemeente HEEZE-LEENDE Postbus 10.000 5590 GA Heeze Bezoekadres: Jan Deckersstraat 2, Heeze T 040 2241400 F 040 2241450 E postbus@heeze-leende.nl Rijvereniging St. Petrus De heer A.T.H.M. Liebregts Renhoek

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier voor evenementen

Kennisgevingsformulier voor evenementen Kennisgevingsformulier voor evenementen Met dit formulier doet u een kennisgeving volgens artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008. Het feit dat u dit formulier heeft ingevuld

Nadere informatie

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland

CMR. Rijnmond - 6 OKT milieudienst. Dutch Drone Company Honderdland LT MAASDIJK. BESLUIT van gedeputeerde staten van Zuid-Holland m Dutch Drone Company Honderdland 131 2676 LT MAASDIJK Parallelweg 1 CMR Postbus 843 3100 milieudienst AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E jp.vannieuwenhuizen(i dcmr.nl W www.dcmr.nl BESLUIT

Nadere informatie

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 7

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 1 van 7 @ D lgem nte Kralingen-crooswijk Oostzeedjk 276 * 3063 CA Rotterdam Posfbus 22350 * 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.ro erdam.nl w.kc.ro edam.nl ABN-AMRO nr. 64.45.11.931

Nadere informatie

Inrichtingsplan voor de warenmarkt in Borculo

Inrichtingsplan voor de warenmarkt in Borculo Inrichtingsplan voor de warenmarkt in Borculo Artikel 1. Plaats en markttijden 1. Op woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur op het marktterrein op de locatie Veemarkt zoals aangegeven op bijbehorende kaart

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 6 juli 2010 10i04594 1 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Belangenvereniging Het Rond Mevrouw M. Mol Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

Uitgaande post

Uitgaande post ' Uitgaande post - 27528 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 3009 CE Rotterdam r 14010 (tocaal tarief) F (010) 286 82 50 E info@prinsatexander.rotterdam.nt I www.prînsalexander.nt uw urief van 28

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

Rotterdam, Geachte heer Van Schooten,

Rotterdam, Geachte heer Van Schooten, Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T (010) 2060 808 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.kc.rotterdam.nl ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931

Nadere informatie

MELDING KLEIN EVENEMENT

MELDING KLEIN EVENEMENT MELDING KLEIN EVENEMENT IN DE GEMEENTE DEVENTER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:25 LID 5 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING DEVENTER Dit formulier is bedoeld voor het melden van een kleinschalig evenement.

Nadere informatie

Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen. De burgemeester van Maastricht, overwegende

Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen. De burgemeester van Maastricht, overwegende Concept-besluit Nadere regels voor kleinschalige evenementen De burgemeester van Maastricht, overwegende dat op grond van artikel 5.9.2, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006

Nadere informatie

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder

Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder Huurvoorwaarden en reglement Welzijnsstichting Kerverland ten behoeve van de Huiskamer van Waarder 1. Dit document is opgesteld door de Welzijnsstichting Kerverland te Waarder, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen

Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Bijlage 1: Aanvraagformulier Evenementen Dit aanvraagformulier is bestemd voor het aanvragen van een vergunning voor een evenement. Vul de vragen in die op uw evenement van toepassing zijn. Naast de evenementenvergunning

Nadere informatie

2. Uitgaande documenten - 1986

2. Uitgaande documenten - 1986 é ' ' V Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 z-x-t-pm' u DEELGEMEENTE Azr ov.. r. r. o, )v'y-y)*.- H I LLEG ERSB ERG - ''' 'o-o%t/-p y.,z,y SC H I EB R0 EK él. ;, Melanchtonweg 100, 3052 KV Rotterdam

Nadere informatie

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.

5. Stichting Jaarmarkt Heukelum is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Algemene Voorwaarden 1. De deelname aan het evenement is definitief als het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaaldatum op de bankrekening van Stichting Jaarmarkt Heukelum is bijgeschreven.

Nadere informatie

sector:

sector: deelgemeente gemeente Rotterdam Boerhaavestraat f 1 3083 DA Rotterdam aan: HotelRebel B.V. t.a.v. mevrouw Sandra de Boer Willem Buytenwechstraat 45 3024 BK ROTTERDAM Postbus 5410 3008 AK Rotterdam / Telefoon:

Nadere informatie

19 november / mw. L.P. Lokhorst (0525) Motorcross, muziekfeest en kerkdienst 1 29 april 2014

19 november / mw. L.P. Lokhorst (0525) Motorcross, muziekfeest en kerkdienst 1 29 april 2014 i.a.a. M. Immeker (HaH); L. Lokhorst (code); RO/Handhaving; politie; brandweer. Postbus 2 8096 ZG Oldebroek gemeente@oldebroek.nl www.oldebroek.nl Aan Stichting Circuit Oldebroek t.a.v. de heer H. Bekenkamp

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Evenementenvergunning "Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015"

Evenementenvergunning Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015 Pagina 2 van 9 Evenementenvergunning "Festival Amsterdam Open Air 2015 en Camping Amsterdam Open Air 2015" Aanvraag Op 16-02-2015 ontvingen w/ij een aanvraag van de heer S. Wynia namens Amsterdam Open

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENT IN DE GEMEENTE AMERSFOORT Alleen een volledig ingevuld en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen. Dit formulier + draaiboek + op schaal ingetekende plattegrond(-en)

Nadere informatie

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer.

Gelet op de uniforme beleidsregels uit 2005 aangaande braderieën en jaarmarkten en overige adviezen van brandweer. *UM1502396* ons kenmerk : UM1502396 zaaknummer : uw kenmerk : uw brief van : 10 maart 2015 afdeling : Publiekszaken contactpersoon : Albertine Ferket-van Ooi telefoonnr. : 0167-543 426 bijlage(n) : De

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG

AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING. De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN EVENEMENTENVERGUNNING De Burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83, 1160 AB ZWANENBURG Telefoonnummer: (020) 407 90 00 Faxnummer: (020) 407 90 90 1. Gegevens

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist

Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTEN Ondergetekende vraagt een

Nadere informatie

Evenementen in Hoogeveen. Algemene voorschriften en informatie

Evenementen in Hoogeveen. Algemene voorschriften en informatie Evenementen in Hoogeveen Algemene voorschriften en informatie Aan een evenementenvergunning is een aantal voorschriften verbonden. Deze hebben vooral te maken met veiligheid en leefbaarheid. ALGEMEEN U

Nadere informatie

De Jan Janssen Classic vindt plaats op 20 juni U verwacht ongeveer 6000 deelnemers.

De Jan Janssen Classic vindt plaats op 20 juni U verwacht ongeveer 6000 deelnemers. Generaal Urquhartlaan 4 6861 GG Oosterbeek Postbus 9100 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) 33 48 111 Fax (026) 33 48 310 Internet www.renkum.nl IBAN NL02BNGH0285007076 KvK 09215649 Toerclub Wageningen De

Nadere informatie

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Aanvraagformulier kleine evenementen Gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

- evenementenvergunning

- evenementenvergunning BUITENSPEELDAG AANVRAAGFORMULIER : - subsidie - evenementenvergunning Houdt u er rekening mee dat u de aanvraag voor buitenspeeldag op tijd indient. Een aanvraag voor een subsidie en evenementvergunning

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekweg

Locatieprofiel Broekweg Locatieprofiel Broekweg Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

Overige maatregelen en eventuele kosten

Overige maatregelen en eventuele kosten Openbare orde en veiligheid 1. Het afsluiten van de straat dient te gebeuren zoals aangegeven op de door de gemeente gemaakte tekening. 2. De verantwoordelijke (contactpersoon) dient erop toe te zien dat

Nadere informatie

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer,

Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R. Weert, 14 juni aanvraag vergunning : : Onderwerp Ons kenmerk. Beste heer, Ondernemersvereniging Maaspoort ALG-R Weert, 14 juni 2016 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor het organiseren van de Braderie op 1 juli 2016

Nadere informatie

Inrichtingsplan zaterdagwarenmarkt (Brink) te Deventer

Inrichtingsplan zaterdagwarenmarkt (Brink) te Deventer GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 45409 26 mei 2015 Inrichtingsplan zaterdagwarenmarkt (Brink) te Deventer Artikel 1. Plaats en markttijden 1. Op de Brink te Deventer wordt op zaterdag

Nadere informatie

1. Algemene omschrijving

1. Algemene omschrijving 1.1 Inleiding 1. Algemene omschrijving georganiseerd. Kort algemene informatie invullen over het evenement. In elk geval door wie het wordt 1.2 Ervaringen uit het verleden risico s Kort aangeven er op

Nadere informatie

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan

Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Locatieprofiel Dirk de Derdelaan Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke

Nadere informatie

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning

Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Checklist en aanvraagformulier evenementenvergunning Met dit formulier kunt u nagaan of u vergunning(en) nodig heeft voor het evenement dat u wilt organiseren. Allereerst volgt u een checklist waaruit

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 23 september 2010 10i05639 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Stichting Aluminium Centrum Mevrouw J. de Reuver Postbus 107 3990 DC HOUTEN

Nadere informatie

Locatieprofiel De Loper

Locatieprofiel De Loper Locatieprofiel De Loper Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel

1. Startpunt (ambitie van de stad) 2. Profiel vanuit kracht van de plek. 3.Fysieke kenmerken van de plek. 1.1 Locatieprofiel Locatieprofiel Markt Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie geschikt

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 december 2011 Datum beschikking : 20 september 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

Besluit gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank en Horecawet;

Besluit gelet op het bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank en Horecawet; Weert, 26 mei 2015 Onderwerp Ons kenmerk : : aanvraag vergunning VTH/035978 Beste heer, Hierbij ontvangt u de vergunning voor de organisatie van de Color Fun Run met aansluitend een muziekfestival op 30

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U10.01926* *U10.01926* Stichting PROKINO t.a.v. Sportsingel 70 3078 XT ROTTERDAM Datum[ ] Ons kenmerk U10.01926 Uw brief van 26 oktober 2009 Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA

Nadere informatie

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in.

Let op: alleen alcohol schenken op Koningsdag, zonder evenement? Vul alleen de Aanvraag ontheffing alcohol schenken Koningsdag 2014 in. Gemeente Amsterdam Telefoon 14 020 www.amsterdam.nl Aanvraag evenementvergunning Koningsdag 2014 Dit formulier inclusief bijlagen uiterlijk op donderdag 19 december 2014 indienen bij betreffende stadsdeel.

Nadere informatie

Beleidsregels evenementenvergunningen

Beleidsregels evenementenvergunningen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere

uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Toelichting op Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten gemeente Almere Spelregels om zonder vergunning meer te mogen in de openbare ruimte, Gemeente Almere

Nadere informatie

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort

Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Aanvraagformulier grote evenementen gemeente Amersfoort Met dit formulier vraagt u een evenementenvergunning aan. Alleen een volledig ingevulde en gedocumenteerd formulier wordt in behandeling genomen.

Nadere informatie

Doorkiesnr. 010-246 82 52

Doorkiesnr. 010-246 82 52 m Airclips B.V. Nijverheidscentrum IB 2761 JP ZEVENHUIZEN Parallelweg 1 Postbus DCMR 843 3100 milieudienst AV Sciiiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 E coen.boogerd@dcmr.nl W www.dcmrnl BESLUIT

Nadere informatie

Bijlage 4 - Algemene voorschriften verbonden aan de deelname aan de Vierdaagsefeesten 2016 voor het innemen van STANDPLAATSEN

Bijlage 4 - Algemene voorschriften verbonden aan de deelname aan de Vierdaagsefeesten 2016 voor het innemen van STANDPLAATSEN Eisen te stellen aan kramen Algemene eisen Deze eisen gelden te allen tijde: 1. Ten behoeve de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande route met een breedte van 4 meter en een

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIISIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIISIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Usselmonde Deelgemeente van Rotterdam 9 T Stadion Feijenoord N.V. T.a.v. R. Salomons Postbus 9649 3007 AP ROTTERDAM Deelgemeente Usselmonde Bezoekadres: Herenwaard 23 3078 AK Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Voorschriftenbijlagen voor (mobiele) bakkramen en bakwagens

Voorschriftenbijlagen voor (mobiele) bakkramen en bakwagens INHOUD Artikel 1. Bereikbaarheid en opstelling 2 Artikel 2. Bakruimte 2 Artikel 3. Bakactiviteiten in voor gevels geplaatste bakkramen/bakwagens 2 Artikel 4. Elektrische installatie 3 Artikel 5. Gasinstallatie

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies De heer R.W. Bol Achterambachtseweg 30 3342 LB HENDRIK IDO AMBACHT Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

Locatieprofiel Broekpolder

Locatieprofiel Broekpolder Locatieprofiel Broekpolder Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis

Algemene en specifieke. voorwaarden en bepalingen. omtrent terrassen kermis Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis Tilburg, januari 2017 1 Algemene en specifieke voorwaarden en bepalingen omtrent terrassen kermis A. Voorwaarden en bepalingen

Nadere informatie

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd

evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn evenementen op de weg, zoals een puzzeltocht of wielerwedstrijd Specifieke regels bij: afsluiting/ gebruik van de openbare weg gebruik van een barbecue evenementen in gebouwen (die vallen onder het gebruiksbesluit of in het bezit zijn van een gebruiksvergunning) evenementen

Nadere informatie

Locatieprofiel Veerplein

Locatieprofiel Veerplein Locatieprofiel Veerplein Als u een evenement in Vlaardingen wilt organiseren kan dat op meerdere locaties. Voor deze locaties zijn locatieprofielen opgesteld, zodat u makkelijk kunt zien welke locatie

Nadere informatie

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk :

Sector : Beh.ambtenaar: Ons kenmerk : Deelgemeente Usselmonde Postbus 9044 3007 AA Rotterdam T (010)479 82 00 F (010U83 15 52 E infofaijsselmonde.rotterdam.nl W www.ijsselmonde.nl Café de Fabel Zenostraat210-212 3076 AZ ROTTERDAM Uw kenmerk

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Parallelweg 1 HeliCentre T.a.v. de heer J. Peddemors Arendweg 33 8218 PE LELYSTAD Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:...

BSN nummer: Naam en voorletters: Straatnaam en huisnummer:... Postcode en plaats: E-mailadres:... Gemeente Veghel Afdeling Vergunningen en Handhaving Postbus 10.001 5460 DA VEGHEL AANVRAAGFORMULIER EVENEMENTENVERGUNNING De aanvraag dient minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt te worden

Nadere informatie

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening)

Evenement - Artikel 2.25 Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (bevoegdheid vergunningverlening) . Stichting Leuk! Op Sterksel Mevrouw P.H.A.M. de Vries Schutboei 11 6029 RV STERKSEL Uw kenmerk: Medewerker: L. ter Braak Doorkiesnummer: 040-22411400 Uw brief van: Bijlagen: Datum: 30 mei 2017 Zaaknummer:

Nadere informatie

Op 4 januari 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het houden van de jaarlijks terugkerende Jan Janssen Classic.

Op 4 januari 2016 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het houden van de jaarlijks terugkerende Jan Janssen Classic. Generaal Urquhartlaan 4 6861 GG Oosterbeek Postbus 9100 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) 33 48 111 Fax (026) 33 48 310 Internet www.renkum.nl IBAN NL02BNGH0285007076 KvK 09215649 Toer Club Wageningen

Nadere informatie

Beh.ambtenaar: Ons kenmerk

Beh.ambtenaar: Ons kenmerk Usselmonde Deelgemeente van Rotterdam 9 T De Dierenvriend T.a.v. E. Philipsen Bierens de Haanweg 65-69 3076 DA ROTTERDAM Deelgemeente Usselmonde Bezoekadres: Herenwaard 23 3078 AK Rotterdam Postadres:

Nadere informatie