: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : Aantal bezoekers : 1-50

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50"

Transcriptie

1 Oostzeedijk CA Rotterdam Postbus DJ Rotterdam T F (010) E ABN-AMRO nr IBAN: NL58FTSB BIC: FTSBNL2R Uw brief van Rotterdam, 16 februari Behandelend ambtenaar C. Toekoen Ons kenmerk U2012/543 Betreft A Evenement Verlening vergunning voor Gouwe Ouwe Nationaal Zeilevenement op 5 en 6 mei 2012 op de locatie Langepad 27 en Kralingse Plas Geachte mevrouw Wielders, Hierbij verleen ik u namens de burgemeester van Rotterdam op grond van artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam en het mandaat- besluit burgemeestersbevoegdheden 2007, gelet op de adviezen van de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost (R. de Brie), d.d. 9 februari 2012, Brandweer Rotterdam-Rijnmond, District Oost (P. Pluijmert), d.d. 16 februari 2012 (telefonisch), Gemeentewerf Kralingen-Crooswijk (J. Verkerke), d.d. 8 februari 2012 en Netwerk Verkeersmariniers (K. van der Heiden), d.d. 10 februari vergunning voor het organiseren van bovengenoemd evenement met de volgende gegevens: Datum en tijd : 5 en 6 mei 2012, tussen en uur Tijden opbouw : 4 mei 2012, uur Tijden afbouw : 7 mei 2012, uur Plaats : Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : Aantal bezoekers : 1-50 Tijdens het evenement wordt er alcoholhoudende drank geschonken. Onder de volgende voorschriften: Algemeen de voorgenomen activiteiten mogen geen gevaar of onnodige hinder opleveren voor voetgangers, omwonenden en het verkeer; de vrije doorgang ten behoeve van hulp- en reddiensten dient volledig gehandhaafd te blijven; het evenement en de op- en afbouw wijken niet af van de afgesproken dag(en) en tijdstip(pen); het evenement mag de bereikbaarheid van woningen, winkels of (horeca)bedrijven niet belemmeren; een vertegenwoordiger van de organisator dient beschikbaar te zijn als aanspreekpunt voor de politie. Diens naam en (mobiel) telefoonnummer dienen te worden doorgegeven aan de coördinator evenementen van het district Oost van de politie Rotterdam Rijnmond, telefoon , of middels of in de vergunning te worden opgenomen; eventuele parkeeroverlast als gevolg van de activiteiten moet worden voorkomen; de organisator dient, rekening houdend met het verwachte aantal bezoekers, zorg te dragen voor voldoende sanitaire voorzieningen; de organisatie draagt zorg voor voldoende geschoold EHBO personeel en het ter plaatse aanwezig hebben van een Automatische Externe Defibrilator (AED); Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 1

2 de organisatie dient er zorg voor te dragen dat er voldoende waterredmiddelen aanwezig zijn zodat eventuele drenkelingen op de juiste wijze gered kunnen worden; de politie heeft de bevoegdheid om namens de burgemeester het evenement dan wel de activiteiten voortijdig te beëindigen indien de voorschriften niet worden nageleefd; het is voor het publiek verboden aanwezig te zijn of te blijven indien een bevel door of namens de burgemeester wordt gegeven; de vergunninghouder is verplicht ervoor te zorgen dat, nadat een bevel het evenement te beëindigen is gegeven, geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten; alle aanwijzingen van de politie, gegeven in het belang van de openbare orde of ten behoeve van het (voetgangers)verkeer, en/of van andere betrokken gemeentelijke instanties vanuit hun taaksector, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd; Aan te leveren documenten de organisator dient voor genoemd evenement zorg te dragen voor de volgende documenten: 1. Calamiteitenplan en 2. Draaiboek voor genoemd evenement. De genoemde documenten dienen uiterlijk 25 april 2012 digitaal aangeleverd te worden bij de Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost, Afdeling Horecataken en Evenementen, t.a.v. R. de Brie, Zeilevenement de organisatie dient zorg te dragen voor voldoende back-up boten op het water van de Kralingse Plas tijdens het zeilevenement; de organisatie dient zorg te dragen voor adequate verbindingsmiddelen tussen de back-up boten en de EHBO er aan de kant; de organisatie dient eventuele locatie voor het aan land brengen van drenkeling zodanig te kiezen, zodat deze goed en snel bereikbaar zijn voor hulpdiensten; de organisatie dient zorg te dragen voor een adequate opvang en het begeleiden van hulpdiensten in geval van calamiteiten op het water; Inrichting evenemententerrein de objecten dienen zodanig geplaatst te worden dat voldoende ruimte overblijft voor deelnemers om bij calamiteiten vluchtwegen te hebben; het evenemententerrein dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor hulpdiensten; op het gehele terrein dient een pad van 4,5 m breed vrijgehouden te worden in verband met bereikbaarheid van politie, brandweer en ambulance; Muziek en ander geluid muziek en ander geluid, al dan niet mechanisch/elektronisch versterkt, mogen geen ernstige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel in geval van herhaling voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden; het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,1 min ) veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten en de bij de aangevraagde activiteiten betrokken toestellen en installaties mag op 5 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedragen dan 70 db(a), waarin het evenement plaatsvindt; het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai; in afwijking van de Meet- en rekenvoorschriften industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (L eq,1 min ) van muziekgeluid geen verhoging van 10 db toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de normwaarde uit voorschrift 2; het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, dient gedurende het gehele evenement door een geluidtechnicus gemonitord te worden. Deze geluidtechnicus dient de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk op te volgen en tot nader order uit te voeren; het ten gehore brengen van muziek en ander geluid dient uiterlijk om uur te worden beëindigd; de luidsprekers dienen zodanig opgesteld te worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de meest dichtbijgelegen woningen af gericht is. Tevens dienen voor zover dit Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 2

3 redelijkerwijs te vergen is luidsprekersystemen toegepast te worden, die het geluid zoveel mogelijk richten naar het bedoelde publiek; het opbouwen en afbreken van het evenement dient zoveel mogelijk plaats te vinden in de uren gelegen tussen en uur. In ieder geval mogen tussen uur en uur geen overlast veroorzakende opbouw- en afbreekactiviteiten uitgevoerd worden; bewoners van nabijgelegen woningen dienen tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk te worden geïnformeerd door de vergunninghouder omtrent de te ondernemen activiteiten. Hierbij dienen de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt te worden. Tevens dient minimaal één telefoonnummer te worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Een afschrift van de informatiebrief dient gestuurd te worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, telefoon ; Zondagswet Ingevolge de Zondagswet is het niet toegestaan om vóór uur muziek c.q. geluid te produceren dat verder dan 200 meter hoorbaar is; Alcohol indien buiten een inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, dient er een ontheffing voor te zijn verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Deze ontheffing is aan te vragen bij de Gemeente Rotterdam, Directie Veiligheid, Cluster Horeca, Coolsingel 6 te Rotterdam, tel Legitimatie is verplicht voor toegang; indien alcohol wordt geschonken, zal de locatie waar de activiteit/festiviteit wordt gehouden als evenemententerrein worden aangemerkt; een evenemententerrein dient duidelijk herkenbaar te zijn afgescheiden van de openbare weg; er dient op te worden toegezien dat er geen alcoholhoudende dranken worden meegenomen naar de openbare weg buiten het evenemententerrein; de verstrekking van drinkwaren, zowel zwakalcoholische als niet alcoholhoudende dranken, dient uitsluitende te geschieden in zachte plastic bekers, zachte petflessen of kartons. Het gebruik van glaswerk is verboden; het is alleen toegestaan voorverpakte alcoholhoudende mixen te verkopen of aanwezig te hebben. Ter plaatse gemixte alcoholhoudende dranken zullen worden aangemerkt als sterk alcoholhoudende drank en in beslag worden genomen; Verkeer er worden voor dit evenement geen wegen of delen ervan afgesloten; het doorgaande verkeer op het Langepad/Prinses Beatrixlaan ondervindt geen hinder ten gevolge van het evenement; de organisator zorgt voor voldoende parkeergelegenheid of verwijzing daarnaar voor bezoekers van dit evenement; afzetten en reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het evenement kan uitsluitend in overleg met politie en de dienst Stadstoezicht; vrijwilligers die het toezicht houden op het parkeren zullen geen verkeersregelende taken uitvoeren, maar beperken zich tot het informeren en/of doorverwijzen van de bezoekers en deelnemers; op genoemde locatie dient een verbod stil te staan worden geplaatst met een onderbord Geldt op 5 en 6 mei 2012 tussen en uur, met uitzondering deelnemers Gouwe Ouwe Nationaal Zeilevenement. De stopverboden dienen 72 uur voor het ingaan van het verbod geplaatst te zijn. De organisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en het onderhouden van dit hekken- en bordenplan; Brandweervoorschriften 1. Vrijhouden van terreingedeelten: 1.1 De bij het bouwwerk/evenement behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen moeten worden vrijgehouden voor blusvoertuigen, en wel zodanig dat hiervan onbelemmerd gebruik kan worden gemaakt. 1.2 Op het bij het bouwwerk/evenement behorende terrein moeten de beplanting, parkeerplaatsen, de laad- en losplaatsen en de plaatsen waar goederen en afvallen worden opgeslagen of gedeponeerd, zodanig zijn gesitueerd dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd. Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 3

4 1.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 moet ten behoeve van het verkeer van de hulpverlenende diensten een doorgaande route met een breedte van 4.50 meter voor redvoertuigen en 3.50 meter voor blusvoertuigen en een hoogte van 4.00 meter worden vrijgehouden. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. 2 Kwaliteit van transparanten De transparantverlichting, welke aanwezig is of op grond van enig wettelijk voorschrift is geëist, dient altijd goed zichtbaar te zijn en moet branden tijdens aanwezigheid van personen. 3. Flessengasinstallatie: 3.1 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 3324 en in de NEN 3324a uitgave Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter. 3.3 Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4 De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5 De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaartal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.6 Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 10 meter lengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.7 Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden. Veiligheid en veilig gebruik van installaties 3.1 Een flessengasinstallatie moet blijvend voldoen aan het bepaalde in de Nederlandse Norm (NEN) 2920: Bij inpandig gebruik van gasflessen mag de nominale inhoud van de gevulde en lege flessen gezamenlijk niet meer bedragen dan 110 liter. 3.3 Een gasfles moet zijn voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. 3.4 De afsluiter van een gasfles moet van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type zijn. 3.5 Afsluiters in vaste gasleidingen dienen goed bereikbaar te zijn en aangebracht aan het einde van iedere aftakking van een leiding naar een gebruikstoestel. En op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met inert gas. 3.6 De drukregelaar dient om de vijf jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar moet zijn door middel van een fabricagejaartal wat in de drukregelaar zichtbaar moet zijn. 3.7 Tussen gasfles en verbruiktoestel moet de verbinding bestaan uit een metalen leiding of uit een goedgekeurde GIVEG-slang van maximaal 10 meter lengte zijn. Deze slang dient om de twee jaar vervangen te worden, hetgeen zichtbaar op de slang aangegeven moet staan. 3.8 Gasflessen dienen zodanig te worden opgesteld dat deze beschermt zijn tegen omvallen, kantelen en aanrijden, dat het publiek er niet bijkan en er sprake is van goede ventilatie. 3.9 Het is verboden autogastanks (LPG) en/of andere reservoirs gevuld met LPG te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd en ontworpen, zoals verwarming en kookdoeleinden Wanneer gas wordt gebruikt als brandstof dient men uitsluitend aardgas, propaangas, butaangas of gasolie te gebruiken Gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbinding dienen zodanig afgesteld te zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt Een elektrische installatie moet blijvend voldoen aan art van het gebruiksbesluit en de eisen van de energieleverancier Installaties die dat behoeven dienen over een adequate rookgasafvoervoorziening te beschikken. Deze afvoer dient onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht te zijn Toestellen voor koken, bakken, braden en frituren dienen op een plaat te staan van onbrandbaar materiaal en wanden binnen een afstand van 0.3 meter van de toestellen dienen op dezelfde wijze bekleed te worden Bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren dient voor iedere pan Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 4

5 of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig te zijn. 4. Uitgangen en vluchtwegen: 4.1 De ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen moeten te allen tijde over de minimaal vereiste breedte zijn vrijgehouden van obstakels en steeds voldoende stroef zijn. Dit geldt eveneens voor het als verlengstuk van de vluchtwegen aan te merken gedeelte van het aansluitend terrein. 4.2 Een (nood)uitgangsdeur mag bij aanwezigheid van personen in het bouwwerk uitsluitend zodanig zijn gesloten, dat de uitgangsdeur van binnenuit ogenblikkelijk over de minimaal vereiste breedte kan worden geopend zonder dat hiertoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of een ander los voorwerp. 4.3 Deuren, hekken en andere afsluitingen in vluchtwegen moeten, indien deze niet draaien in de vluchtrichting, gedurende de tijd dat in het gebouw personen aanwezig zijn, in geheel geopende stand worden gehouden en zodanig zijn vastgezet dat deze niet door onbevoegden kunnen worden gesloten (dit geldt niet voor brandwerende deuren). 4.4 Gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang, nooduitgang e.d. moeten zodanig zijn aangebracht, dat deze met de deuren meedraaien en in generlei opzicht het openen van de deuren belemmeren en/of verhinderen. 5. Stoffering en versiering: 5.1 Stoffering en versiering moeten vrijgehouden worden van spots en andere warm wordende apparatuur, waarvan de oppervlakte-temperatuur meer dan 80 o C bedraagt. 5.2 Tussen het vloeroppervlak van een ruimte en de aangebrachte versiering moet een vrije ruimte van minimaal 2,50 meter overblijven. Deze versiering mag niet gemakkelijk ontvlambaar zijn, in geval van brand mag geen druppelvorming plaatsvinden. 5.5 Met brandbaar gas gevulde ballonnen mogen niet aanwezig zijn. 5.6 De toe te passen, verticaal op te hangen textielproducten moeten in vluchtwegen en in ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven, een navlamduur hebben van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de normen NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven De toegepaste bekledingsmaterialen moeten voldoen aan: - NEN 1775, uitgave 1991, en NEN 1775/A1, uitgave 1997, klasse T1 ten aanzien van vloeren; - NEN 6065, uitgave 1991, en NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van de overige aankleding en versiering; - de eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgaven 1995; - NEN 6066, uitgave 1991 en NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid < 2,2 m -1, laatstgenoemde eis geldt niet voor vloeren en tredenvlakken. 6. Opstellingsplannen: 6.1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 0.40 meter, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen. Indien in een rij tussen zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte ter plaatse van de tafeltjes doorlopen. 6.2 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld dan wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. De stoelkoppeling moet ten genoegen van burgemeester en wethouders zijn uitgevoerd. 6.3 Een rij zitplaatsen, die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten. 6.4 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of een uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten: - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter; - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 5

6 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van ten minste 1,10 meter aanwezig is. 6.5 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer van een ruimte waarin personen verblijven mogen -voor meubelen gemeten bij gebruik daarvan- in loodrechte projectie op de vloer van de ruimte slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste: - 0,25 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is; - 0,30 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen; - 0,50 m 2 vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen. 6.6 Meubelen en voor aankleding of versiering dienende voorwerpen in een ruimte waarin personen verblijven, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m 2 per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. 6.7 Van ruimten waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven dient ten genoegen van burgemeester en wethouders een opstellingsplan aanwezig te zijn. 7. Kabels en kabelsnoeren: 7.1 Kabels en snoeren moeten in geval deze over de vloer moeten lopen met goede plakstrips worden vastgeplakt en wel zodanig dat struikelen en/of vallen wordt voorkomen. 7.2 Wanneer een aanzienlijke stroomafname geschied middels kabelhaspels, dienen deze volledig uitgerold te worden en regelmatig gecontroleerd te worden op eventuele hittevorming in de kabel. 9. Afstanden tijdelijke bouwsels bouwsels: 9.1 De afstand van een tijdelijk bouwsel tot ieder vast bouwsel moet tenminste 5 meter bedragen. 9.2 De afstand tussen een tijdelijk bouwsel en een ieder ander tijdelijk bouwsel moet tenminste 8 meter bedragen. 10. Rookvorming door rookapparatuur : Rookvorming, veroorzaakt door bijvoorbeeld een rookapparaat of koudijs of op andere wijze gemaakt mag nooit een snelle ontruiming verhinderen. 13. Blusmiddelen algemeen: Er dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn in de vorm van; - ABC-poederblusser met een minimale inhoud van 6 kg bij de bakplaat; - Sproeischuimblusser met een minimale inhoud van 6 liter bij de frituur; - CO 2 blusser met een minimale inhoud van 6 kg bij elektrische apparatuur. 14. Wegafsluitingen: Voor wegafsluitingen geldt; Gelieve de straten welke (eventueel) worden afgesloten door te geven aan de afdeling Operationele Informatie en Planvorming, telefoon ), welke binnen de VRR district Oost gaat over de bereikbaarheid van objecten. Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 6

7 15. Gebruiksvergunning/gebruiksmelding: Voor de reeds op het bouwwerk afgegeven gebruiksvergunning of gebruiksmelding geldt dat de activiteiten binnen het gestelde in de gebruiksvergunning/gebruiksmelding dienen te vallen. Indien er geen gebruiksvergunning of gebruiksmelding op het bouwwerk is afgegeven en dit conform artikel of van het gebruiksbesluit wel is vereist dan dient deze te worden aangevraagd via het omgevingsloket. 17 Afval: 17.1 Afval moet dagelijks worden verzameld in veilig opgestelde goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal. Er mag geen afval in de vluchtwegen worden opgeslagen Asbakken moeten regelmatig, maar ten minste dagelijks, worden geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal. De inhoud van deze asverzamelaars mag slechts in onbrandbare vaten, die van een deksel zijn voorzien, worden gedeponeerd De aanwezige asbakken en/of papierbakken moeten van onbrandbaar materiaal zijn vervaardigd. Overige voorschriften/regels het is verboden flora en fauna te beschadigen of te verstoren; het is verboden op de voet- en fietspaden met wagens te rijden; voorwerpen op openbare gemeentegrond dienen in principe los op de ondergrond te worden geplaatst dus zonder straatonderbreking. In geval er voorwerpen in de grond moeten worden bevestigd, dient vooraf toestemming te zijn verkregen van het Leidingbureau van Gemeentewerken. Hiervoor kunt u op werkdagen van uur terecht op het adres Galvanistraat 15, K. 1206, of kunt u telefonisch contact opnemen via ; indien ten behoeve van de plaatsing van voorwerpen bestratingmateriaal dient te worden uitgebroken, dient dit vanwege vergunninghouder meteen na verwijdering van de objecten zorgvuldig teruggeplaatst te worden. Voorafgaand is toestemming nodig van de dienst Gemeentewerken, werf Kralingen-Crooswijk, Prinses Beatrixlaan 3, 3062 CM Rotterdam, telefoon Indien nodig zal de bestrating door Gemeentewerken worden hersteld, voor rekening van vergunninghouder; de organisatie dient voldoende maatregelen te nemen ter voorkoming van vervuiling van openbaar gebied en oppervlakte water door middel van zwerfvuil. De vergunninghouder dient er zelf voor te zorgen dat direct na afloop van de activiteiten de in gebruik genomen grondoppervlakten en de nabije omgeving (dus ook buiten het eigen terrein, voor zover voor het evenement in gebruik genomen), geheel ontruimd en gezuiverd van achtergebleven afval, worden opgeleverd. Indien de uitvoering van reiniging en/of inzameling niet in eigen beheer kan geschieden, dient tijdig contact met Roteb (afdeling evenementen of ) te worden opgenomen; de kosten van eventueel door Roteb te verrichten diensten zijn voor rekening van de vergunninghouder; vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van het evenement en voor de veiligheid van de bezoekers; vergunninghouder dient tijdens het gehele evenement aanwezig en aanspreekbaar te zijn; de openbare weg, het openbare groen en alle overige gemeente-eigendommen mogen niet worden verontreinigd en/of beschadigd. Indien zulks toch gebeurt zal een en ander voor uw rekening van gemeentewege ongedaan worden gemaakt; alle ter zake doende aanwijzingen en/of instructies van de politie, alsmede overig daartoe bevoegd personeel van de gemeentelijke diensten dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd en/of uitgevoerd; Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 7

8 de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en de gemeente Rotterdam zijn bij voorbaat volledig gevrijwaard van alle aansprakelijkheid voor aan derden en/of hun eigendommen toegebracht letsel en/of schade. De bovengenoemde voorschriften laten verplichtingen van de vergunningaanvrager voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet. Met vriendelijke groet, Namens de burgemeester van de gemeente Rotterdam, Manager Crooswijk en Kralingse Bos P.T. Martijnse Deze brief is elektronisch afgehandeld en daardoor niet ondertekend. Bijlage: Format Calamiteitenplan Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden. Het bezwaar moet worden gericht aan de burgemeester, t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1011, 3000 BA ROTTERDAM. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Politie Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ( Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, District Oost, t.a.v. R. de Brie (dig) Brandweer Rotterdam-Rijnmond Oost, Afdeling Brandveiligheid, t.a.v. P. Pluijmert (dig) Gemeentewerken Werf Kralingen-Crooswijk, t.a.v. J. Verkerke (dig) Netwerk Verkeersmarinier, t.a.v. K. van der Heiden (dig) Stadstoezicht Rotterdam, t.a.v. S. Beumer (dig) Roteb, t.a.v. W. van Tiggele (dig) Gebiedsteam Kralingen PB Gebiedsteam Crooswijk en Kralingse Bos CT Stafafdeling Bedrijfsvoering Communicatie & DIM Het deelgemeentekantoor is bereikbaar per metro (halte Oostplein) en tramlijn 21. 8

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O.

Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen Toezicht E.H.B.O. Voorschriften voor evenementen in de openbare ruimte die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht Algemeen 1. De aanwijzingen van de politie, brandweer en de gemeente dienen stipt en onmiddellijk te worden

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Besluit van 26 juli 2008 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het gebruik van bouwwerken uit het oogpunt van brandveiligheid (Besluit brandveilig gebruik bouwwerken) Wij Beatrix,

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op 11 juli 2003 gedeponeerd

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014

Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2014.0002716 onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering drs. Th.L.N. Weterings Mw. H. van Donge

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TROTS 2015

Algemene voorwaarden TROTS 2015 Algemene voorwaarden TROTS 2015 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle markten en locaties. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien schriftelijk bevestigd door de organisatie.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN. huurvoorwaarden. huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor appartementen van de SSHN huurvoorwaarden huurvoorwaarden 2007 2 2 3 huurvoorwaarden Inhoud pag 2 Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Meer dan één huurder 2 Artikel 3 De terbeschikkingstelling

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

LIVE WILL NEVER BE THE SAME

LIVE WILL NEVER BE THE SAME LIVE WILL NEVER BE THE SAME INHOUD 1. Algemene informatie 1 2. Black Box 3 3. Beat Box 7 4. Entree/ Foyer 10 5. Match Box 12 6. Balkon 13 7. Backstage gebied 14 8. Beveiliging & Veiligheid 18 9. Bijlage

Nadere informatie

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015

Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Algemene bepalingen Reglement sponsors Tina-dag XL 2015 Opgesteld maart 2015 Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Tina: Sanoma Netherlands B.V. te Hoofddorp, zijn de de organisator

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

DCMR 3100 milieudienst

DCMR 3100 milieudienst m De Luchtreiziger Ballonvaarten Kortedijk 104 3134 HB VLAARDINGEN Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 Rijnmond F 010-246 82 83 W wwwdcmrnl E coen,boogerd@dcmr.nl BESLUIT van gedeputeerde

Nadere informatie

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015

DEFINITIEF. Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 DEFINITIEF Voorzieningen en huisregels voor gebruikers van de diensten en faciliteiten van Avans Hogeschool 2014/2015 Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Begripsbepalingen... 4 2 Reglement

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Pagina: 1 van 15 Huishoudelijk Reglement zoals in gewijzigde vorm goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2004 Inhoudsopgave Algemeen 2 Koppeling met akte van splitsing en splitsingsreglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15)

Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) Opslag van gasflessen. (Volgens PGS 15) (Gerichte samenvatting op basis van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen - juli 2005) Ten geleide Voor Nederland geldt

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

HEB Markt Algemene Voorwaarden

HEB Markt Algemene Voorwaarden HEB Markt Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden HEB Markt Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met de HEB Markt. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie