David Maesen (35 jaar)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "David Maesen (35 jaar)"

Transcriptie

1 bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk Cci n st pas un villag d Wanatopubliksprijs n d Architctuurwijzrprijs. David bracht d achtrkant van winkldorpn in bld. Hij lgd d focus op d architctuur van dz dorpn, wat ht artificiël rvan bnadrukt. cargocollctiv.com/ davidmasn MANAGEMENT ASSISTANTs VAN HET JAAR Michll Custrs Kyli van dn Brg Gamn mt uropa n ducational gam vrvangt ht didactisch pakkt niuw cntrum koudmiddln

2 INHOUD Crativitit n innovati Colofon KHLimFocus 65 sptmbr novmbr 2011 Rdacti: Guido Cajot, Liv Dlahay, Grard Giln, Joëll Jordns, Brunhild Kijrs, Myriam Lynn, Annmari Rnwart. Hoofdrdacti: Erik D Wintr Wrktn ook m aan dit nummr: Valèr Awoutrs, Knny Stals, Sigrid Darqunns, Eiln Vrmuln, Hrman Van Esbrock, Ils Bollns, Isabl Montyn, Kristl Lisnborghs, Kris Hnrioull, Lynn Rogirs Vormgving: Nocus, Hasslt Bijdragn n tips zijn stds wlkom op d rdacti: KHLim-Focus is ht magazin voor all KHLimmrs. Ht wordt ook gstuurd naar abituriëntn n alumni van d KHLim. U kan n gratis abonnmnt vragn: stuur n mail naar Uw naam n adrsggvns zijn opgnomn in ons gautomatisrd adrssnbstand mt ht oog op informativrspriding ovr d activititn van d hogschool. U kunt uw ggvns in ht bstand raadplgn n u hft altijd togangs- n corrctircht ovrnkomstig d wt van 8 dc v.u. Erik D Wintr, KHLim, Katholik Hogschool Limburg, Campus Di pn bk, Agoralaan, gbouw B, bus 1, 3590 Dipnbk niuw oplidingscntrum natuurlijk koudmiddln 04 bommn in d khlim 06 lktronica op zijn frans 07 niuw postgraduaat palliativ zorg wil multidisciplinair wrkn 08 finding urop: n ducational gam vrvangt ht didactisch pakkt 10 bst vrsi van zichzlf arnoud raskin 12 stuvoor plaatst zich in d kijkr 13 bst vrsi van zichzlf knny appln 14 clash of th talnts 16 kort niuws 17 bst vrsi van zichzlf david masn 21 In novmbr wordt Limburg ht wrldwijd cntrum van crativitit. Ht Crativity World Forum komt naar Hasslt mt crèm d la crèm sprkrs zoals rgissur Olivr Ston n Wikipdia-oprichtr Jimmy Wals. Enkl jarn gldn was Arnoud Raskin, n oud-studnt van onz opliding Productdsign, gastsprkr op ht Crativity World Forum, ton in Antwrpn. Hij sprak r ovr zijn afstudrprojct n lvnswrk: d mobil school. Ht is n nvoudig, maar prachtig initiatif om straatkindrn toch wat ondrwijs t bidn. Ondrtussn hft zijn organisati Mobil School d id gralisrd in hl wat landn in ht Zuidn. Arnoud zlf dot nu ht omgkrd: hij hft hl wat opgstokn van d kindrn daar. Hun stratgiën n tactikn om daglijks t ovrlvn gtuign van vl crativitit. Di rvaringn blijkn bijzondr gschikt t zijn voor onz bdrijvn n organisatis di op zok zijn naar innovati. Hij nomt ht strtwiz. Ook voor KHLim-mdwrkrs gft hij nu strtwiz-sminaris. En hogschool mot stds bzig zijn mt d wrld van jongrn, n dat is dus mtn ook d wrld van morgn. Crativitit n innovati zijn daarbij onontbrlijk, zowl in onz opdracht als ondrwijsinstlling als in onz takn op ht vlak van ondrzok n dinstvrlning. Onz oplidingn n QUADRI-ondrzoksclln staan daar garant voor. In dz Focus kan u lzn ovr nkl parltjs, zoals ht niuw ondrzokscntrum dat d KHLim vorig maand opstartt op ClanTch in Houthaln. Zo wordn w continu d bst vrsi van onszlf. Willy Indhrbrg, algmn dirctur KHLim Cntral Dinstn Campus Dipnbk, Agoralaan Gbouw B, bus Dipnbk T: of (gratis nummr) F: E: dinhoudinhoudi nhoudinh o

3 Dipnbk Houthaln Op vrijdag 9 sptmbr 2011 opnd d KHLim, mr bpaald d ondrzoksgrop i-net (intllignt niuw nrgitchnologiën), n oplidingscntrum natuurlijk koudmiddln t Houthaln-Hlchtrn. En koudmiddl is d vloistof di in kolinstallatis zorgt voor d afvor van d warmt uit d kolruimt. Ht gbruik van fron dat w nu mstal aantrffn in kolinstallatis mot om miliurdnn truggschrofd wordn: fron tast d ozonlaag aan. D altrnativn voor fron di intussn vlvuldig gbruikt wordn zijn broikasgassn, hun ffct op d opwarming van d aard is bovndin vl maln grotr dan CO2. Ammoniak n CO2 zijn vl miliuvrindlijkr als koudmiddl. Mt dit voor Vlaandrn unik oplidingscntrum wil d KHLim n stntj bijdragn aan d promoti van dz koudmiddln, nrzijds door ondrzok, andrzijds door opliding van tchnici. Niuw oplidingscntrum Natuurlijk Koudmiddln Simulati van n klin suprmarkt om rntabilitit t mtn In ht oplidingscntrum hbbn d mdwrkrs n kolinstallati van n klin suprmarkt nagbouwd. Marc Schrurs, projctmanagr: Warnhuisktns zoals Colruyt n Aldi hbbn intrss in d niuw koudmiddln, maar willn rst wtn of hun nrgifactuur daardoor nit zal oplopn. W probrn dat nu voor hn uit t zokn: w hbbn n simulati van n kolinstallati gbouwd mt hulp van d financiël n tchnisch stun van toonaangvnd bdrijvn zoals o.a. Axima, Danfoss, Bitzr n Daikin. Marc Schrurs is hoofd van d ondrzokscl i-net. Ht is één van d ongvr 20 ondrzoksclln binnn d KHLim. I-NET hft op d campus in Dipnbk al n hl rsarchinfrastructuur uitgbouwd mt o.a. n CO2-nutral zon, n microgrid n warmtkrachtkopplingn. Voor dz niuw installati was chtr onvoldond ruimt zodat mn is uitgwkn naar ht industripark Zuid t Houthaln waar d ClanTch campus wordt gralisrd. Clantch: duurzaamhid op ht vlak van koln n vrwarmn Clantch is n populair afkorting van clan tchnologis. Clantch is n vrzamlnaam van productn, dinstn n procssn op basis van tchnologiën di ht gbruik van onz natuurlijk hulpbronnn optimalisrn n d miliu-impact minimalisrn. 50% van d nrgibhoft in gbouwn wordt opgslorpt door vrwarmn n koln. In ht oplidingscntrum staan pilootinstallatis di bijdragn tot d vrmindring van dit prcntag. Dz installatis wrkn nrgizuinigr of makn gbruik van hrniuwbar bronnn. Op d nrgifactuur kan flink bspaard wordn door fficiëntr mt nrgi om t gaan n/of door ht inschakln van hrniuwbar bronnn. Kolinstallatis mt natuurlijk koudmiddln kunnn nrgi-fficiëntr zijn dan klassik installatis, maar in idr gval komn r bij storingn gn schadlijk koudmiddln vrij di n xtra blasting btknn voor ons miliu. Unik oplidingscntrum wil bdrijvn snsibilisrn n hlpn Ptr Vugn gft oplidingn in koltchnikn: Wij vrwachtn dat mn mr n mr gbruik zal makn van dz tchnologiën. D wtgving zal in d tokomst d klassik koudmiddln trouwns vrbidn. J mot dus wl ovrschakln, n hirvoor is dus opliding nodig. CoolTch, Daikin, Hynn nz. tonn allmaal grot blangstlling voor d oplidingn hir. Dit oplidingscntrum natuurlijk koudmiddln is unik voor Vlaandrn n tglijkrtijd ook n kans om in Europa n zlfs in d wrld n toonaangvnd voorbld t gvn. Er zijn op wrldvlak slchts dri glijkaardig cntra. Marc Schrurs: Dit oplidingscntrum kan bdrijvn rvan ovrtuign om t invstrn in dz innovativ koltchnologiën. Ht oplidingscntrum natuurlijk koudmiddln pakt ht problm van miliuonvrindlijk installatis aan n schoolt d koltchnici bij ovr niuw, miliuvrindlijk tchnikn. En gaccrditrd bijscholing zal hlpn d indgbruikr ovr d strp t trkkn om zo d stap naar natuurlijk koudmiddln t makn. Is r n koltchnicus in d zaal? Zowl studntn van d KHLim als koltchnici van installaturs komn langs op d campus in Houthaln. In ht labo toont mn ho d tostlln opgbouwd zijn, ho z Marc Schrurs n Ptr Vugn bij hun spiksplintrniuw kolinstallati op basis van CO2. wrkn n vooral wlk nrgibsparingn dz apparatn kunnn lvrn. Zo zijn z gwapnd voor d grot vrandringn op d markt van nrgivoorzining in d nabij tokomst. Dz opstllingn wordn zlf ook daadwrklijk ingschakld in topassingn in d hogschool zodat r fficiëntr mt nrgi wordt omggaan. Zo zal d warmt van n CO2-kolinstallati grcuprrd wordn om sanitair warm watr t makn n om nkl lokaln t vrwarmn. D CO2-warmtpompn wordn togpast om ht labo t vrwarmn. Er is n groot tkort aan gschoold prsonl voor ht ontwrpn, ht installrn n ht ondrhoudn van d miliuvrindlijk installatis. Marc Schrurs: W probrn via vrschillnd organisatis prsonn t snsibilisrn om t kizn voor n job in innovativ n miliuvrindlijk tchnologiën. Wij vormn n brugfuncti tussn, aan d n kant, bdrijvn n organisatis di kampn mt prsonlstkortn n, aan d andr kant, prsonn di op zok zijn naar n job. Vanzlfsprknd staat ons labo opn voor idrn: jong of oud, allochtoon of autochtoon, man of vrouw,. Mr info: Ook d studntn industriël wtnschappn n tchnologi (IWT) van d KHLim krijgn hir n stukj van hun opliding. i-net, xprtiscntrum rond duurzam nrgi i-net is d naam van ht cntrum voor Intllignt Niuw EnrgiTchnologiën van d KHLim n bhoort tot ht dpartmnt industriël wtnschappn n tchnologi (IWT). i-net hft dankzij d participati in Europs projctn n brd knnisntwrk opgbouwd. D dolstlling van i-net is om via dinstvrlning n ondrzok op d hoogt t blijvn van d niuwst trnds n ontwikklingn op ht gbid van nrgitchnologiën, om zo dz knnis via vorming t vrspridn naar d studntn n ht wrkvld. i-net is stds op zok naar n balans tussn thortisch concptn n bruikbar topassingn in d praktijk. Docntn n spcialistn uit d branch stmmn hun knnis voortdurnd af op d rcnt ontwikklingn in ht vakgbid. Daarnaast organisrt i-net opn oplidingn, oplidingn op maat van n bdrijf n oplidingn via blndd larning, n combinati van contactondrwijs n -larning. Mt d opning van dit oplidingscntrum natuurlijk koudmiddln wil d KHLim zich profilrn als rst knnisinstlling op d Clantch Campus in Houthaln- Hlchtrn n zo zijn activititn bij n brdr publik bkndmakn. KHLim n QUADRI: hogschool n ondrzoks- n dinstvrlningscntrum Ht niuw oplidingscntrum van d xprtiscl i-nt kadrt in d ondrzoksn dinstvrlningsopdracht van d KHLim. KHLim QUADRI ovrkoplt n 20-tal xprtiscntra waar ondrzokrs, docntn n studntn samn zorgn voor dwarsvrbandn tussn d oplidingn van d hogschool, togpast ondrzok n ht wrkvld. KHLim QUADRI haalt via ondrzok, dinstvrlning n prmannt vorming jaarlijks n omzt van 5 miljon uro. Naast d tintalln docntn di ondrzoksopdrachtn uitvorn, wrkn r n 50-tal mnsn full-tim in d ondrzoksclln van d KHLim. Contact: ondrzoksclln IWT-QUADRI: 05

4 Gn cht bommn glukkig, maar wl d Bachlor Offic Managmnt of th yar 2011 Award, d bkroning in n national wdstrijd voor d bst afstudrndn in d opliding Offic Managmnt. Maar lifst tw van d dri BOM-awards gingn naar KHLim-studntn uit ht drd jaar Managmnt Assistant: Michll Custrs uit Lummn n Kyli van dn Brg uit Dilsn-Stokkm. Grrit Crmrs bhaald in 2008 zijn diploma middlbaar ondrwijs, opti lktronica, in ht TIHH van Hasslt. Daarna startt hij mt vl succs in d profssionl bachlor lktronica aan d KHLim in Dipnbk. Na ht twd jaar wou hij graag zijn studis mt n Erasmus uitwisslingsprogramma in Frankrijk voltooin. Trwijl zijn mdstudntn in Blgisch bdrijvn hun stag ddn, vrtrok Grrit in fbruari 2011 naar ht Noord- Frans Lill (Rijsl). KHLim-Focus zocht hm daar op. BOMMEN IN DE KHLim Elktronica op zijn Frans Organisator van d wdstrijd is Scrtary Plus, n nationaal slcti- n uitzndkantoor dat zich vooral richt op managmnt assistants. Dit jaar vond d zsd diti van d wdstrijd plaats. Mr dan vijftig kandidatn uit ht hl land namn raan dl. D dri studntn di bschikkn ovr d strkst skills wordn tot winaars gkroond. Ho vrlip d wdstrijd prcis? Michll: Er warn vir slctironds. In d rst rond mostn w ons cv tolichtn n d jobvrwachting vrwoordn. D twd rond bstond uit computr- n taaltsts. Voor d volgnd rond blvn r nog n drtigtal kandidatn ovr: w mostn n assssmntprof aflggn waarin w in andrhalf uur tijd n hoop -mails mostn vrwrkn, n agnda bhrn, priorititn bpaln nz. Bst wl moilijk! In d laatst rond blvn r nog lf kandidatn ovr: w vordn n gsprk in ht Engls n ht Frans mt nativ spakrs. Kyli: D spanning wrd r god in ghoudn: op 23 juni wrdn all lf finalistn in Brussl vrwacht mt famili, docntn n sympathisantn in Hof tr Musschn. Na n zr vrzorgd rcpti volgd r n hus fotoshoot. Vrvolgns wrdn all finalistn op ht podium gropn n kort gïntrviwd. En indlijk wrdn d dri winnaars bkndgmaakt. Ik was al hl blij voor Michll dat z bij d winnaars was, maar ik kon mijn orn nit glovn ton ik als volgnd winnars uit d bus kwam. Nit t glovn: mt twën uit ons klasj ddn w m n allbi wonnn w! En wat hbbn julli ignlijk gwonnn? Michll: Erst n vooral d award zlf: n hl mooi bldj. Vrdr n citytrip, n tijdschriftabonnmnt naar kuz, blomn nz. En last but not last: n wrkaanbiding bij Scrtary Plus. Kyli: W hbbn wl allbi nt al gtknd voor n job ldrs. Ik kan aan d slag bij Th hating Company in Dilsn. Michll: En ik blijf wrkn in Prfamac in Lummn waar ik ook stag hb glopn. Erst dacht ik nog n mastrdiploma t haln, maar na mijn stag wist ik dat ik mtn n baan wild. D variati is zo groot dat j j gn scond vrvlt! KHLim. Ik dd vooral m om mzlf ns t tstn. Ton ik bij d lf finalistn was, vold ik mzlf al n winnaar, maar kijk: nu zijn Michll n ik ook cht winnaars! Ik kan idrn aanradn om zijn of haar kans t wagn in dz wdstrijd! Offic Managmnt: taln, organisati n ICT Ht is lang nit d rst kr dat KHLim-studntn uit dz opliding d final haln of dz award winnn. Wi taln wil studrn op ht nivau van profssionl bachlor zondr daarom voor ht ondrwijs t kizn, vindt zkr zijn gading in d KHLim-opliding Offic Managmnt: in all afstudrrichtingn (Bdrijfsvrtaln n tolkn, Managmnt Assistant of Mdiamanagmnt) krijg j n doorgdrvn n praktisch, zaklijk opliding in vir taln. D KHLim hft daarin n jarnlang rvaring. Ht nivau rvan wordt in d bdrijfswrld zr gwaardrd n d afgstudrdn vindn problmloos wrk. Dat zij ht zo god don in dz national comptiti hoft dus nit t vrwondrn! n in d khlim In ht Institut Univrsitair d Tchnologi (UIT) krg hij d opdracht om ht lktronisch dl van n bstaand projct vrdr uit t wrkn. D Frans hogschool van Grrit wild in mi namlijk dlnmn aan n national kartingwdstrijd voor tchnisch scholn mt n zlfgbouwd lktrisch kart. In 2010 had mn dit al gprobrd mt lithiumbattrijn maar door tgnvallnd rsultatn krd mn trug naar d viligr loodaccu s. D afdling mchanica prfctionrd rst ht chassis. D taak van Grrit was ht mtn van d spanning n d stroom doorhn d battrijn n ht controlrn van d motor n d battrijtmpratuur. Hij zorgd r ook voor dat dz ggvns op n LCD-schrm zichtbaar zijn voor d kartbstuurdr. Op di manir wt d chauffur of d motor nit t warm wordt n hovl vrmogn d battrijn nog hbbn. Zo wt hij dus ook wannr hij tijdns d wdstrijd d kart mot opladn. D kartwdstrijd in Virzon was n succsvoll rvaring n als indwrk stld Grrit dit projct in ht Frans voor aan zijn promotorn uit Dipnbk n Rijsl. Grrit Crmrs: Naast all tchnologi, kan j hir ook vl opstkn in zak social vaardighdn: mijn plan trkkn in n totaal vrmd omgving, mijn basisknnis van ht Frans uitbridn n zlfs n volldig prsntati gvn in ht Frans! J mot j lrn aansluitn bij n bstaand grop mdwrkrs, j kan al ns vrglijkn ho lrstof aan d KHLim n in Rijsl vrschillnd wordt ondrwzn, Door drglijk intrnational uitwisslingn wordt d World of KHLim wr n btj ruimr. Isabl Montyn Kyli: Dat w gwonnn hbbn is zkr ook t dankn aan d opliding di w krgn in d Liv Dlahay li ommn in Grrit Crmrs stond tijdns zijn Erasmusuitwissling in voor d afstlling van d control-apparatuur van d lktrisch kart van d UIT van Lill. 7

5 D vraag naar god oplidingn in palliativ zorg stijgt snl. Ht is dan ook n wrkgbid dat vl spcifik knnis vrgt. Om voor di vraag n antwoord t bidn, startt d KHLim in januari 2011, in samnwrking mt ht Ntwrk Palliativ Zorg Limburg, ht postgraduaat Palliativ Zorg. Samn mt coördinator Hrman Bartn bkijkn w ho di opliding in lkaar zit. Niuw postgraduaat Palliativ Zorg wil multidisciplinair wrkn Ht postgraduaat wrd uitgwrkt in nauw ovrlg mt ht Ntwrk Palliativ Zorg Limburg. Stag bij prmatuur gborn baby s D cultuur van palliativ zorg mag nit bprkt blijvn tot palliativ nhdn. Palliativ zorg, wat lttrlijk vrzachtnd zorg btknt, omvat lichamlijk, psychologisch, social n xistntiël vrzorging. Dit zijn mtn ook d vir dimnsis di trugkomn in d postgraduaatopliding Palliativ Zorg. Dz vir hokstnn wordn tlkns bhandld vanuit n individul, prsoonlijk visi. Daarnaast wordt in d opliding ook aandacht bstd aan d thisch n juridisch kant. Ht strkst punt van d opliding is ht samnwrkingsvrband mt Ntwrk Palliativ Zorg Limburg. Zij hbbn d xprtis, knnis n rvaring van mnsn uit ht wrkvld. Er is vl vraag naar oplidingn in d palliativ zorg, n r wordn ook al vl oplidingn gorganisrd, maar n postgraduaatopliding kan toch its mr bidn, vrtlt coördinator Hrman Bartn. Er zijn vijftin palliativ ntwrkn in Vlaandrn, zij coördinrn d organisati van vorming. Ht is dan ook logisch dat ht postgraduaat in samnwrking mt hn wordt gorganisrd. W hbbn mt n paar mnsn hard gwrkt om zo snl moglijk mt dz opliding t kunnn startn. Daarom wil ik ook graag vn Els Nols, Marit Janssn n Marina Lunars van ht Ntwrk Palliativ Zorg Limburg bdankn. W hbbn samn vl urn voorbridnd wrk vrricht n ht rsultaat mag r zijn. graduaat pallia alliativ Dz postgraduaatopliding bstaat uit n krnopliding n n vrdipingsopliding n zal vanaf sptmbr 2011 ovr één acadmijaar lopn. D krnopliding bstaat uit n introducti in d vir dimnsis van d palliativ zorg. In d vrdipingsopliding zal hirop vrdr wordn gbouwd n komt ook ht wttlijk aspct aan bod. W gaan in d vrdipingsopliding ook kijkn naar ho palliativ zorg wordt gorganisrd ovr d grnzn, ook palliativ zorg in andr culturn. Daarnaast wordt r ook uitlg ggvn ovr complmntair zorg zoals aromathrapi, muzikthrapi n votrflxologi n ho dz n bijdrag kunnn lvrn aan palliativ zorg. Vrdr wordt r vl aandacht bstd aan thik. All mnsn di ovr dz ondrwrpn komn sprkn, komn uit d praktijk n dat bidt zkr n grot mrwaard aan dz opliding, vrklaart d coördinator. Hij zal dit dus allmaal in god bann lidn. Hrman Bartn is mt dz opliding trouwns nit aan zijn profstuk to in d palliativ zorg. Mt n rvaring van tin jaar, waarvan vijf jaar op n palliativ afdling in Brussl n daarna vijf jaar thuisbgliding bij d palliativ thuiszorg-quip van Brussl-Hall-Vilvoord, is hij d aangwzn man om dz opliding t coördinrn, t organisrn, bij t schavn n om ook zlf ls t gvn, namlijk d lssn in vrband mt pijn- n symptoomcontrol. Ik gaf al vorming ton ik nog in d palliativ zorg wrkt. Dan is d stap naar ht ondrwijs nit mr zo groot, lgt hij uit. Voor wi is dz opliding nu ignlijk bstmd? Hrman Bartn: Ht basisprincip is om z opn t stlln voor idrn. Hoofdzaklijk vrplgkundign, maar ook mnsn uit maatschapplijk wrk, psychologn n nog vl mr, want palliativ zorg is pr dfiniti multidisciplinair. Palliativ zorg hft ook impact op d zorgvrlnr zlf. Daarom zal r in dz opliding zr prsoonsgricht gwrkt wordn. Ht zal r in d lssn hl intractif aan to gaan, dus nit alln thortisch. Dit is mtn d rdn waarom w n maximum van twintig prsonn tolatn tot d opliding. In d lssn di nu rds plaatsvindn, warn r al vl kandidatn door d grot vraag, maar d twintig glukkign zijn mnsn uit hl divrs sttings. W hbbn vrplgkundign uit thuiszorg, van palliativ zorgnhdn n van andr afdlingn zoals griatri n d ghandicaptnsctor. Zoals ik al zi, kan dz opliding voor vl mnsn in d gzondhidszorg n mrwaard bidn. Er zijn vl vrplgkundign di nog gn spcifik opliding in d palliativ zorg hbbn gnotn, dgnn di op n palliativ zorgnhid twrkgstld zijn natuurlijk wl. Vrogr was palliativ zorg nog gn oplidingsondrdl binnn d opliding van vrplgkund, ht is dus nog nit hl oud. D rst nhid in Blgië wrd in 1990 opgricht. Maar op idr afdling strvn patiëntn, ook in andr instllingn dan algmn ziknhuizn, n mn wil in di instllingn ook graag dat patiëntn kunnn strvn waar z altijd glfd hbbn. Om dit t kunnn brikn is r mr knnis nodig. D cultuur van palliativ zorg zou nit bprkt mogn blijvn tot palliativ zorgnhdn, maar zou r op lk afdling motn zijn, bsluit hij. Lynn Rogirs Mr info: Hrman Bartn: of tl 011/ Binnn d opliding vrplgkund kunnn d laatstjaarsstudntn kizn uit 5 kuztrajctn: kindrvrplgkund is r één van. In ht skills lab van d KHLim, één van d bst uitgbouwd in Vlaandrn, krgn d studntn binnn d kuzmodul n pakkt ovr Nwborn Lif Support (NLS). D klas wrd ingricht mt authntik matrialn zoals di gbruikt wordn binnn univrsitair cntra. Annmi Pinna koos voor d opti kindrvrplgkund. Tijdns haar stag kwam z trcht op n afdling voor prmaturn. Annmi: Ik wist nit god wat mij t wachtn stond. Howl w vl glrd haddn tijdns d lssn ging ik toch mt n klin hartj op stag. Mijn rst knnismaking mt d dinst was op zich al n niuw rvaring: n groot tam van vrplgkundign n tw grot zaln mt allmaal couvuss naast lkaar. D rst ontmoting mt mijn rst prmatuurtj was rg spciaal: samn mt n vrplgkundig vrantwoordlijk zijn voor zo n klin wondrtj. Ik wrd mtn ondrgdompld in d wrld van d nonatologi. Idr dag opniuw hb ik stap voor stap glrd wat ht inhoudt om t zorgn voor d mst kwtsbar wzntjs in ht ziknhuis. Tijdns mijn stag hb ik hl vl gzin, glrd n rvarn. Ik hb mooi, maar ook drov momntn blfd. Bid nm j m naar huis. Doordat ik zr god bglid wrd, hb ik mijn grnzn kunnn vrlggn, bn ik zlfzkrdr gwordn n hb ik ook glrd ho blangrijk ht is t wrkn in n tam. Dat haar rst rvaring wl bijzondr was blijkt uit n gtuignis van d oudrs wins kindj prmatuur gborn wrd n vrblf op Annmis afdling. W zijn Annmi ontzttnd dankbaar voor d gzllig babbls, d troost n d stun di zij ons gaf in n voor ons toch wl moilijk n motionl zwar priod. Annmi bgrp ons als gn andr n had op d n of andr manir altijd d juist woordn klaar. D foto is daarom ook zovl mr dan zomaar n plaatj. g Kristl Lisnborghs, docnt 9

6 ED+ict, d xprtiscl van d KHLim di ondrzok n dinstvrlning vrricht rond alls wat ondrwijs n ICT bindt, ontwikkld n niuw gam ovr Europa. Finding Europ wrd ontwikkld in opdracht van ht voorlichtingscntrum Europ Dirct n richt zich op lrlingn uit ht scundair ondrwijs. Ht is n mooi voorbld van gamification. Nu nog d lraars ovrtuign. Finding Europ: n ducational gam vrvangt ht didactisch pakkt Lrlingn van ht 6d jaar Torism van d Hotlschool van Hasslt tsttn ht spl uit bij d lancring half sptmbr. J mot nagaan wat jongrn boit in gams. En di lmntn gbruik j dan in n ondrwijskundig stting. Stapls papir rcyclrn tot gam Europ Dirct, n initiatif van d provinci Limburg om Europa dichtr bij d burgr t brngn, bschikt ovr stapls foldrs n brochurs. Al jarnlang wordt ook gwrkt mt n lijvig documntnmap voor ht ondrwijs. Maar hlaas lijkt d map boordvol informati ht nit mr zo god t don als lsmatriaal bij jongrn. Vandaar dat mn op ht id kwam om ht n hdndaags vorm t gvn door ht t vrtaln in n gam. Finding Europ is gbasrd op ht didactisch pakkt Trfpunt Europa n bvat d mst lmntair ggvns ovr d Europs Uni. In n rst gdlt wordt ht ontstaan n d vrdr uitbouw van d EU uitglgd. D wrking van d Europs instllingn wordt in ht twd gdlt toglicht n ht drd dl handlt ovr d vrschillnd uitdagingn voor d tokomst. D hoofddolstlling is dat d Limburgs scundair scholn kunnn bschikkn ovr basisinformati rond d Europs Uni waarin ook tlkns d link wordt glgd mt ht Limburgs provincibstuur. D gam is modulair opgbouwd zodat d lrkrachtn zlf kunnn bpaln wlk ondrdln voor d lrlingn van topassing zijn, aldus gdputrd Marc Vandput. Valèr Awoutrs, projctcoördinator van ED+ict: Door middl van multimdia kunnn d lrlingn d gam spln als singl usr. Z kizn n ign avatar. Z motn vnns n aantal ingbouwd mrkuzvragn oplossn. Hirbij wordt tlkns n scor opgslagn n bwaard. W hbbn ook n lrcurv ingbouwd. D bdoling is dus wl dglijk om ht spl t gbruikn in klasvrband, ondr liding van d lrkracht. Educational gams zijn nit zomaar gams. Valèr Awoutrs: Gams dringn tgnwoordig all moglijk maatschapplijk sctorn binnn. Uit divrs ondrzokn is gblkn dat jongrn vindn dat gams mr in hun opliding motn gïntgrrd wordn, maar mn gaf nit aan ho dat dan zou motn gburn. Ook wrd nit ondrzocht wat dan wl mt gams glrd wordt n op wlk manir d lrarnoplidrs gams in d vakdidactik motn intgrrn. Ht problm is dat d lrarnoplidrs nit voldond op d hoogt zijn van ducational gams n n rdr ngatif bld van gaming hbbn. Lrkrachtn linkn gams aan ntrtainmnt, maar gaming is mr. Ht gvolg daarvan is dat lrarnoplidrs ducational gams uit hun ondrwijspraktijk wrn, trwijl dz gams nt n oplossing voor ht motivatiproblm voor lrn van jongrn kunnn bidn. D opvattingn ovr d mrwaard van gaming in ht ondrwijs lopn nog stds strk uitn. Educational gams hbbn als primair dolstlling d splr knnis n/of vaardighdn bij t brngn. Voor ht ondrwijs bidn z xtra moglijkhdn omdat z god aansluitn bij n niuw gnrati. Lrlingn zijn nu vl mr visul ingstld, mindr gwnd om t lzn n mr gwnd om actif bzig t zijn n achtr d PC t zittn. Daarnaast kan ht ntrtainnd karaktr van n gam n xtra motivati zijn. D splr wordt gmotivrd door lmntn van vrmaak n comptiti in ht spl. Alls wordt n gam Educational gams zijn gams di spcifik voor ondrwijsdolindn wordn gbruikt. Hir kunnn tw gropn gams ondrschidn wordn. En rst grop zijn gams di uitsluitnd voor ht ondrwijs zijn ontwikkld n ontworpn op basis van lrdoln van n bstaand curriculum. En twd grop ducational gams zijn gams di oorspronklijk nit voor ondrwijsdolindn zijn ontworpn, maar wl wordn gbruikt om lrdoln t bhaln. En god voorbld hirvan is d bknd gam Civilization, n gam di voornamlijk wordt ingzt tijdns d lssn gschidnis. Valèr Awoutrs: Er zijn hl vl moglijkhdn. Onz ondrzokscl ED+ict ontwikklt momntl ook n gam voor mdisch rknn voor vrplgkundign in opdracht van d K.U.Luvn. En voor CAVA (Changing Attituds to dating Violnc in Adolscnts) wrkn w momntl aan n gam om jongrn attitud-wijzigingn in gwld in rlatis t latn ralisrn. Hirbij krijgn w middln van d Europs Commissi. D stapl voorstlln op ht burau van ED+ict groit lk dag. Europ Dirct lit n didactisch pakkt omwrkn tot gam. Hoplijk graakt Europa zo dichtr bij d lrlingn van ht scundair ondrwijs [ED+ict], ducation n ICT [ED+ict], ducation n ICT, is n ondrzoksgrop van d lrarnopliding van d Katholik Hogschool Limburg. D zs mdwrkrs vrrichtn togpast ondrzok in d volgnd dominn: -larning, mobil larning, gambasd larning n social ntwrkn. Contact: D gam Finding Europ D gam Finding Europ wrd in sptmbr aan d prs n lraars van d drd graad scundair ondrwijs voorgstld op d Campus Hasslt van d Lrarnopliding van d KHLim. Lraars n lrlingn di al splnd willn lrn, contactrn cation urop: n 11

7 bst vrsi van zichzlf! Wrd d bst vrsi van zichzlf Mobil school En mobil school is n karrtj mt daarop vrschuifbar bordn n andr ducativ middln. D compact rijdnd box kan wordn opngschovn tot n groot bord van 6 mtr lngt. Dit is aan tw kantn gvuld mt ducativ matrialn n lrspln. Er ontstaat op di manir 12 mtr spl- n lrruimt. D straathokwrkr gaat mt ht schooltj naar d straatkindrn in hun ign miliu, d straat, n crërt ontmotingsplaatsn waar ht kind onvoorwaardlijk wordt aanvaard n grspctrd. D straathokwrkr luistrt naar d kindrn, gaat n vrtrouwnsrlati mt hn aan n bidt hn kansn tot ht opbouwn van n zlfbld n van ignwaard. Di stlln ht in staat om zlf kuzs t makn voor d tokomst. r) a a j 8 3 ( kin s a R d Arnou Arnoud Raskin, product dsignr wrd strtwiz. Strtwiz 15 jaar rvaringn n ondrzok op straat toondn Arnoud ook dat jongrn di op straat lvn van zichzlf al n norm kracht bzittn. Z vindn zichzlf lk dag wr opniuw uit, kunnn wndbaar d ralitit gbruikn n wtn z consqunt t vrtaln naar opportunititn. Daar kunnn organisatis n bdrijvn bij ons nog wat van lrn, vond hij. Strtwiz was gborn. Ht vrhaal is rond Sigrid: Dat is indrdaad n problm. D mst studntn hovn nit t wtn dat ht studntnrstaurant of d caftaria s in handn zijn van Stuvoor. Zolang ht maar lkkr is. Maar idrn zou wl motn wtn dat w n uitgbrid aanbod hbbn aan sport- n cultuurmoglijkhdn. En dat w studntn bglidn als r financiël, social of psychologisch moilijkhdn opduikn. Spijtig gnog is dat nit altijd ht gval. Daarom probrn w dat wat xtra in d vrf t zttn. In ht bgin van ht acadmijaar, maar ook latr op ht jaar, bijvoorbld naar aanliding van d xamns. Want ht is vaak dan pas dat n studnt zich hrinnrt dat r zoits bstaat als Stuvoor. Stu oo hl r voo r m.b /st ns k Hou j van b E w n g ing? d M is a kons sportaan O b ov bod dan nit. w. k im.b / st uv oo uvo or r am rb dg h r oo fd o nj aa V rv r Soci? Sigrid: Ook voor hn is ht blangrijk dat w onz dinstn grgld trug ondr d aandacht brngn. Daarom haddn w lk prsonlslid uitgnodigd op onz huisborrl di doorging op 22 sptmbr. Z krgn ton d kans om ons aanbod n onz mdwrkrs t hrontdkkn. uv ww rd Ho zit ht mt d bkndhid bij docntn n mdwrkrs? St t. Hrman Van Esbrock Stuvoor da Zggn n don is tw. D KHLim gaat dit acadmijaar actif aan d slag mt n strtwiz-trajct. En dl van ht KHLim prsonl gaat cht d straat op mt d opdracht niuw ducatif matriaal t ontwikkln voor d mobil school. En opdracht mt cht impact: th ral stuff dus. Z gaan d ralitit van ht straatgburn mt ign ogn rvarn. In dz omgving wordn z zlf uitgdaagd hun strt skills in t zttn! Als d kwalitit van ht ducatif matriaal god is, zal ht gbruikt wordn in all 32 projctn ovr hl d wrld. W duimn alvast. Knt lk studnt voldond ht aanbod? tv D KHLim wordt strtwiz Sigrid Darqunns, coördinator van Stuvoor: Bij d inschrijvingn van niuw studntn haddn w n audioboodschap lopn di d niuw studntn duidlijk wild makn dat n hogschool mr t bidn hft dan nkl d opliding. En dat r, als ht vn moilijk wordt, stds imand brid is om vrdr t hlpn. Vrdr trkkn w langs all gropn mt ons tof motiondsignfilmpj om nog ns duidlijk t makn wat w d studnt allmaal kunnn bidn. W dln dan ook lanyards mt klurrijk kaartjs uit di onz vrschillnd wrkvldn tolichtn n d studnt niuwsgirig makn. sta n Strtwiz vrtaalt d strt skills van d straatkindrn naar onorthodox trainingn voor ondrnmingn van hir. Zo vrhoogt Strtwiz hun gosting, flxibilitit, proactivitit n intrn cohsi. Ht rsultaat? Mr slagkracht voor d ondrnming n hun wrknmrs in n conomi di snllr vrandrt dan d stratn van n grootstad. D opbrngstn invstrt Strtwiz trug in d straatkindrn. Nt als d rsultatn van d opdrachtn in d trainingn. Zo wordn ondrnmingn hir n straatkindrn gindr r btr van. Stuvoor plaatst zich in d kijkr da n Arnoud Raskin is n Vlaams ondrnmr bknd als d initiatifnmr n ontwrpr van d mobil school. Hij studrd in 1997 af als industril vormgvr (nu product dsign) aan d KHLim (ton nog bknd als ht SHIVKV, Stdlijk Hogr Instituut voor Visul Kommunikati n Vormgving) Zijn afstudrprojct was d mobil school. Bij d kuz van zijn afstudrprojct koos hij bwust nit voor n product dat zou inspln op n marktconomisch gcrërd bhoft maar op basisbhoftn. Hij koos straatkindrn in ontwikklingslandn als dolgrop. Ondrtussn wordn al mr dan 32 mobil scholn ingzt ovral tr wrld door vrschillnd organisatis. Mobil School vzw ontwikklt nog lk dag niuw ducatif matriaal n mthods. D problmatik van d straatkindrn van n andr kant bkijkn, hft succs. Hn probrn hlpn door hn in scholn of familis ondr t brngn, is n wrk van lang adm. D mobil school gft z onmiddllijk wat z nodig hbbn: lssn om t ovrlvn op straat. Stuvoor, d dinst studntnvoorziningn van d KHLim, hft n niuw opvallnd stk op d campus Dipnbk, waar d krachtn gbundld wordn. D dinst wil haar aanbod btr bknd makn bij d studntn n daarom starttn r nkl niuw promotiactis. Rsto n caftaria s inst al D En studntnjob, n kot, vrvor, lk wrktrrin wil Stuvoor in d pictur plaatsn. 13

8 bst vrsi van zichzlf! Knny Appln wrd in 2002 bachlor Orthopdagogi aan ht dpartmnt SAW. Hij wrkt voor d dinst Slachtoffrhulp, hft n ign praktijk n hft tw jaar gldn Synrgia m opgricht, n cntrum voor mdisch n complmntair thrapi. Hij maakt d combinati van rgulir vormn van hulpvrlning n altrnativ mthodikn zoals Riki. Ho is j profssionl carrièr vrlopn? Wat is Riki prcis? Wlk voldoning haal j uit dz activititn? i Knny Appln Niuw padn van hulpvrlning lidn langs uwnoud traditis. st vrsi van ulpvrl Ik wrkt aanvanklijk als gropslidr in d fornsisch jugdpsychiatri. Daarna wrd ik nationaal coördinator van n projct voor wrkzokndn uit kansngropn. Ik mist na vrloop van tijd ht contact mt mnsn. Ik had Riki rds als n waardvoll mthod voor prsoonlijk groi rvarn. Orthopdagogi n Riki blkn vrschillnd poortn naar dzlfd stad t zijn. Ik bgon Riki-sssis aan t bidn in n ign praktijk. Al snl volurd dit tot n druk bztt agnda di nit langr t combinrn vil mt n fulltim job. Zo wrd ik dltijds hulpvrlnr bij Slachtoffrhulp. Tw jaar gldn kwam ht projct Synrgia rbij. In bid cntra gf ik nu individul sssis n cursussn waardoor mnsn zichzlf kunnn trugvindn. Wat houdt j wrk in? Bij Slachtoffrhulp hlp ik mnsn bij ht vrwrkn van schokknd n traumatisch gburtnissn, zoals n misdrijf of n vrkrsongval. Ik bglid ook nabstaandn di imand hbbn vrlorn door moord, zlfdoding of n vrkrsongval. Ook na n ramp wordn w ingschakld, zoals na d trinramp in Buizingn. In mijn ign praktijk maak ik d combinati van rgulir mthodikn van hulpvrlning zoals w z in onz cultuur knnn, mt nrgtisch mthods vanuit andr culturn. Riki uit Japan, Munay-Ki uit d Inca-traditi, of n Walkabout, di uit d gbruikn voortspruit van d Australisch Aboriginals. Ik hb vrdr m Synrgia opgricht, n mdisch cntrum waar ook altrnativ thrapiën wordn aangbodn. In d praktijk consultrn patiëntn vaak allrhand artsn n thraputn in d hoop n oplossing t vindn voor hun problm. Synrgia probrt n antwoord t bidn voor d aandoning in haar ghl, door intrdisciplinair ovrlg n n multidisciplinair aanpak ondr één dak t latn plaatsvindn. In Synrgia hbbn w in ht bijzondr n xprtis mt btrkking tot CVS (chronisch vrmoidhidssyndroom) n fibromyalgi. W bidn r naast ht klassik mdisch luik ook Acupunctuur, Fasciathrapi, Mindfulnss, Riki, Tai Chi n vodingsbgliding aan. Rcnt wrd dit initiatif door ht Cntr for Riki Rsarch in d VS officil rknd n makn w als rst in Blgië dl uit van dz intrnational lijst van mdisch sttings mt n gïntgrrd Rikiprogramma. Als j dzlfd soort problmn stds opniuw tgnkomt, in j lichaam, in j rlatis of op ht wrk, dan kan Riki n uitkomst bidn. Ht zal j ondrstunn om di hrhalnd patronn op t hffn n mr balans n lvnskwalitit t crërn. J kan ht als volgt zin: als j n rivir bkijkt, dan zi j dat di r aan d bovnkant schoon n hldr uitzit. Als j mt n stok ht watr omrort, komt r moddr vrij van d bodm. Ht watr lijkt nu trobl n vis. Als j d moddr vrwijdrt di aan d opprvlakt drijft, zal d rivir r wr hldr n schoon uitzin. Als j dz wrkwijz vaak gnog hrhaalt, zal d moddrig rivir uitindlijk n hldr rivir wordn. Op dzlfd manir hlt d mns zichzlf mt bhulp van Riki. Lichamlijk klachtn vrdwijnn vlottr uit ons organism. Blokkads op motionl n mntaal vlak wordn bwust gmaakt n opgruimd. Ook op vlak van zingving wordn w gstimulrd. Riki is nrgi di via d handn wordt doorggvn. J kan n rks individul sssis volgn, om samn d knopn in j lvn t ontwarrn. J kan ook zlf vlot mt Riki lrn wrkn tijdns d cursussn. Voor dz wrking bn ik rknd door Naturopathica, d wttlijk bropsvrniging in Blgië voor complmntair n altrnativ thrapiën. In mijn praktijk hlp ik in fit bij gboortprocssn van mnsn. Hl wat mnsn lvn in functi van ht vrkrijgn van godkuring van andrn. Soms don z dat zlfs zodanig dat z zichzlf hlmaal lijkn uit t gommn. Daar kunnn hl wat stds wrkrnd problmn door ontstaan: burn-out, dprssi, rlatiproblmn, gn vrvullnd job vindn, gzondhidsproblmn,. Daarnaast nmn mnsn tijdns moilijk priods in hun lvn bpaald ovrlvingsstratgiën aan. Als di priod dan achtr d rug is, komt mn soms vast t zittn in patronn di nit langr functionl zijn. Samn niuw moglijkhdn gaan ontdkkn, kan dan n norm bvrijding zijn. Ik mag bij Slachtoffrhulp mt mnsn op wg gaan di in n dip crisis zijn trchtgkomn. Wrklijk alls vrandrt van d n dag op d andr. Ht gmis aan ho ht lvn voor dz fitn was, kan ik nit wgnmn. Ik kan wl hlpn zokn naar ho mn kan omgaan mt d impact van wat r is gburd. In wlk mat hlpt j opliding j? J lrt d zorgvraag di d cliënt hft cntraal t stlln. D opliding lrd m om d bglidingsvragn t analysrn n mijn ign handlwijz mthodisch aan t passn al naarglang d vraagstlling. Hulpvrlning is maatwrk. Als bglidr gbruik j j prsoonlijkhid als voornaamst instrumnt. In d opliding word j j hir zr bwust van. In ht tam Slachtoffrhulp vrtlln w wklijks aan lkaar wat ons d voorbij wk ht mst hft gtroffn, zodat w zlf ook d battrij wr kunnn opladn. J mag j ign grnzn nit uit ht oog vrlizn. Pratn ovr wat ht allmaal mt jzlf dot, is cruciaal. Wat d opliding n d stags m misschin nog ht mst van al hbbn bijgbracht, is ht kijkn naar d ghl mns n dins contxt, n nit alln naar d huidig problmatik. Waarom functionrt n mns in dz omstandighdn uitgrknd op dz manir? Wat is daar d functi van (gwst)? Ik gnit rvan om mt imand op wg t gaan di in rst instanti gn vrandring mr moglijk acht, n vrvolgns samn toch niuw aspctn van ht lvn t ontdkkn. Op di manir kan n hulpvrlnr zich opniuw ovrbodig makn n kan d cliënt d draad wr zlf opnmn. Grard Giln Mr info: 15

9 h of th talnts lash of t l Wat hb j nodig voor n god rclamcampagn? Mooi plaatjs n crativ idën van suprcrativ brinn? Of stratgi, bdacht door nuchtr, (bdrijfs)rsultaatgricht marktrs? D combinati kan lidn tot n clash : studntn van tw KHLim-dpartmnt (van d Mdia, Arts & Dsign-faculty n van Handlswtnschappn & Bdrijfskund) pakkn 4 van d 5 finalprijzn in n studntncomptiti. CLASH OF THE TALENTS Marktrs n crativn samn aan d slag D combinati van markting n crati kan botsn of vonkn gvn. Daarom bdachtn d vrniging van d grot rclamburaus (ACC of Association of Communication Agncis) n d Crativ Club of Blgium n wdstrijd voor laatstjaars bachlorstudntn: Clash of th Talnts. Elk dlnmnd tam most bstaan uit studntn van zowl crativ (grafisch vormgving) als commrciël oplidingn (markting, commrciël communicati); r mostn zowl Ndrlandstalig als Franstalig gropsldn zijn. Opdracht: mt dit gmngd tam wrkn aan n rclamcampagn, in antwoord op n spcifik brifing. Ondr bgliding van docntn Grafisch Ontwrp van MAD- faculty (Wim D Buck, Rogir Opdkamp n Ils Bollns) wrdn tams gvormd: n dl van d MAD- studntn startt n samnwrking mt St-Lukas Brussl, CAD- Brussl n d Plantijn Hogschool Antwrpn. Andrn vormdn tams mt KHLim-marktingstudntn van HB, alsook mt crativn van St-Luc Lièg. Bir is d uitdaging En dit was d opdracht: ht dynamisrn van d Blgisch birindustri in opdracht van d Blgisch Brouwrs. D brifing voor d wdstrijd kwam van nimand mindr dan d marktr van ht jaar, Johan Van Dyck (Duvl-Moortgat) n zijn Franstalig co-lauraat, Nicolas Lambrt (Alkn-Mas). Zij vrtldn dat d birsctor in d afglopn 20 jaar t kampn had mt n daling van d omzt in Blgië. Alcoholisch drankn vrlizn trrin aan softdrinks, bir op zijn burt wordt mr n mr vrvangn door wijn. Vooral in ht thuisvrbruik nmt wijn ht ovr van bir als drank bij d maaltijd. Toch is bir nog stds d favorit drank van d cafébzokr. Dz informati, aangvuld mt ign ondrzok, vormd d basis voor d studntn om n snsibilisringscampagn t bdnkn. Dol: consumntn bwust makn van d norm positiv knmrkn van d Blgisch birsctor n d birn in ht algmn. Elk grop most n shortfilm indinn n n stratgisch dossir mt n situatianalys, d stratgi, d mdiakuz, n cratif concpt n uitwrkingn. Hard comptiti om t mogn vrschijnn voor d jury Mdon aan zo n pitch is hard comptiti. All gropn sloofdn zich uit om ht mst briljant crativ id t vindn n hun uitwrkingn tot d bst t latn vrkizn. Tijdns ht crativ procs wrdn z uitraard gcoacht door d bglidnd docntn, maar z kondn ook nkl krn t rad gaan bij cht rottn in ht vak zoals Goffry Hantson n Karl Vinck van Duval- Guillaum Antwrpn of Jron D Jong van Plan-Nt. Half mi was ht dan zovr: vijf juryldn, Johan Van Dyck (Duvl-Moortgat), Nicolas Lambrt (Alkn-Mas), Stéphan Buissrt (mdiaburau Air), Sébastin Dsclé (rclamburau Publicis) n Jns Mortir (rclamburau Mortirbrigad n voorzittr van d CCB) bslistn wlk vijf gropn doorgingn naar d final. Vir gropn mt studntn van d MAD-faculty wistn d jury t ovrtuign mt hun voorstl. Eén van d studnttams van d KHLim, samn mt docnt Wim D Buck, wacht om ht concpt t mogn vrddign bij d vakjury. Waarom nit ns vrmdgaan? (Ht gaat wl ovr bir!) Van schv schaats tot Madam Solil In ht voorstl Br dat (Kristl Calsius, Blossom Arts, MAD Sofi Kmpnrs, Robin Barts, Milana Abdoul-Koudouzova, HB) kunnn consumntn bij madam Solil op zok gaan naar ht bir dat ht bst bij hn past. Schv schaats (Thomas Billn, Nik Ptrs, MAD Tamara Vandvoord, Eiln Vrmuln, HB) maakt d vrglijking tussn d rlati mt j partnr n d rlati mt j glifd birmrk: blijf j altijd bij dzlfd of wil j wl ns vrmdgaan? Bij bir is ht toglatn om vrmd t gaan, dus ontdk d wrld van ht bir n laat j vrrassn door d vl smakn di r zijn. D campagn Blf mr op café (Stfan Finckn, Nl Indstg, MAD) splt in op ht ggvn dat bir nog stds d populairst drank op café is. Als j mnsn zovr krijgt dat z mr op café gaan, zal r dus automatisch mr bir gdronkn wordn. Daarom spln zij in op mnsn di thuis aan d computr zittn n probrn z hn rto t bwgn d stap naar ht café t zttn. D Bartndrs tn slott (Mit Clas, Bob Janssns, MAD) vindn rdnn t ovr om t klinkn mt n god pintj bir: allrli ludik situatis koppln zij aan n idaal momnt om n birtj t drinkn. Samnwrkn ovr d taalgrns kan moilijk zijn Eén ding is zkr: d studntn hbbn zr god prstatis glvrd n ook bijglrd door dz opdracht. En bovndin zijn d crativ gstn van d MAD-faculty nu wl bknd binnn d rclamwrld! Eiln Vrmuln, studnt van HB: D communicati vrlip nit altijd vn vlot. Voornamlijk d taalbarrièr mt d Waals studntn was soms rg groot. Daarom wrd r voornamlijk in ht Engls n soms in ht Frans gcommunicrd. Idrn most compromissn sluitn. D gropn warn wl luk ingdld: j lrt van lkaar. Sommign volgdn voornamlijk hun intuïti, andrn kondn btr last-minut wrkn. Laat idrn vanuit zijn ign spcialism zijn inbrng don n dan kom j tot n grotr ghl. Dz wdstrijd hft duidlijk aangtoond dat één plus één mr is dan tw n dat cross-ovr wrkn tussn dpartmntn d blik van d studntn alln maar vrruimt. Liv Dlahay, Ils Bollns n Eiln Vrmuln KORTNI busy mt bir Voor d drd kr al vondn d Intrnational Busidays plaats: n manir voor studntn om n kort buitnlandrvaring op t don. Ht id komt van d intrnational coördinatorn van n aantal Europs hogscholn n univrsititn di conomisch ondrwijs aanbidn (waarondr ook KHLim-Handlswtnschappn & Bdrijfskund). Thma dit jaar was: birmarkting. Th plac to b? Haut Ecol d Namur; van 27 tot 30 maart 2011 vond daar d dridaags uitwissling van allrli intrnational marktingstudntn plaats. Z kwamn uit Brazilië, Wit-Rusland, Hongarij nz., maar natuurlijk ook uit Blgië. D KHLim stuurd dri studntn van ht twd jaar Markting uit : Lin Jacobs, Marclla Nis n Mandy Kourkouliotis. Mandy : Allrrst hbbn w d stad Namn vrknd ondr liding van n gwldig humoristisch gids. Achtraf hbbn w dlgnomn aan n stadsspl. s Avonds krgn w d kans om t provn van culinair hapjs uit all vrtgnwoordigd landn. Tijdns d Busidays hbbn w vrschidn aspctn van birmarkting van dichtbij bkkn. D input kwam van d dlnmrs zlf: d studntn haddn vooraf n postr motn makn mt info ovr d activititn n d marktingstratgi van n birmarktingbdrijf uit hun land. D postrs wrdn voorgstld, r volgd n cas-study n workshops waarin w niuw idën mostn ontwikkln. Hl lrrijk n ook n btj comptitif, natuurlijk. D volgnd avond trokkn w gzamnlijk d stad in om r n hrlijk pintj t drinkn n karaok t zingn. Ook hbbn w d Brassri du Bocq bzocht, d plaatslijk birbrouwrij, bknd om haar bfaamd Blanch d Namur. Ht hl birgistingsprocs wrd ons nauwgzt uit d dokn gdaan. Unik! Busidays was voor mij n zr luk rvaring: ik krg d kans om knnis t makn mt ht andr dl van Blgië, ht dl dat door ons, Vlamingn, misschin t vaak bkritisrd wordt. Ik hb door dz dridaags zkr n vast n andr kijk op Wallonië gkrgn. D immns gastvrijhid van dz mnsn was onvrgtlijk! Ik zou waarschijnlijk n twd kr dlnmn! 17

10 ORTNIEUWSKORT KHLim bundlt avondactivititn Dinsdag 13 sptmbr startt ht acadmijaar voor d wrkstudntn van KHLim NEXT. In totaal tlt d KHLim zo n 7000 studntn waarvan 800 di nit d rgulir bachlor- of mastrprogramma s volgn. All niuw wrkstudntn di s avonds d lssn volgn, wrdn vrwacht voor n onthaalavond. Vanaf dit acadmijaar cntralisrt d KHLim all avondoplidingn op d campus in Dipnbk. KHLim NEXT ovrkoplt dri typs oplidingn voor wrkstudntn. Er zijn d flxibl bachlortrajctn. Vorig jaar tldn di trajctn alln al 450 studntn. Ook dit jaar zijn r voor d lrarnoplidingn via dz flxibl trajctn al 60 niuw kandidatn. Bij orthopdagogi tld mn al 15 ggadigdn. Ook bij vrplgkund staan r n 75-tal mnsn klaar voor d bachloropliding als wrkstudnt. Vrdr tlt KHLim NEXT 6 bachlor-nabachloroplidingn. Zoals stds zijn d banaba s van d lrarnopliding ht populairst: buitngwoon ondrwijs (100 studntn) n zorgvrbrding n rmdiërnd lrn (43 studntn). D banaba s van Gzondhidszorg (Social Gzondhidszorg n Pdiatrisch Gzondhidszorg) groin strk tgnovr vorig jaar. Ook Bokhoudkundig n fiscal xprtis van ht dpartmnt Handlswtnschappn & Bdrijfskund is n bachlor-nabachlor di strk groit. Tot slot zijn r n 30-tal postgraduatn. Opvallnd stijgrs daar zijn o.a. Autism, Advntur Education, Diabtsducator n palliativ zorg. Ht niuw postgraduaat Rfrntiprsoon Ethik, n initiatif van ht dpartmnt Gzondhidszorg, mag mtn rknn op 14 blangstllndn. Niuw wbsits voor d KHLim Rcnt past d KHLim haar wbsit aan. Dz is nu opgbouwd in Drupal. D vormgving krg n opknapburt n d navigati wrd transparantr. KHLim QUADRI, d ovrkopling van ondrzok, dinstvrlning n prmannt vorming bhoudt haar apart ingang. Ook d MAD-fac van d KHLim (Mdia, Arts & Dsign Faculty) krg n totaal niuw wbsit. D wbsit wrd ontwikkld door Knny Stals, oud-studnt communicati- n mdiadsign (C-md) van d KHLim n ondrtussn communicativrantwoordlijk van MAD-fac, i.s.m. Invntis, ht wbarchitctnburau van Jan Radschldrs n Jnt Kasprowski, ook al oud-studntn C-md. Niuw ovrzicht oplidingn KHLim QUADRI KHLim QUADRI organisrt lk jaar haast 200 oplidingn, gaand van langlopnd cursussn, ovr praktisch workshops tot avondlzingn. D ondrwrpn zijn zo vrschidn als d klurn van d KHLim: van high-tch programmrn van robots, ovr managmntvaardighdn tot cultuurgschidnis. All oplidingn zijn trug t vindn op of in d ovrzichtsbrochur, aan t vragn via of tl Promofilm voor Stuvoor D dinst Studntnvoorziningn van d KHLim bstld bij Jol Rabijns, oud-studnt communicati- n mdiadsign van d KHLim, n motiondsignfilm : n ganimrd informatifilm. D bdoling is ht aanbod aan studntnvoorzining btr bknd t makn bij d studntn. D film kan j trugvindn op d hompag van d KHLim-wbsit of bij KHLim-infodagn 2012 Zatrdag 10 maart.: 10 u. 13 u. Zatrdag 5 mi: 14 u. 17 u. Zatrdag 23 juni: 10 u. 13 u. Zatrdag 8 spt.: 10 u. 13 u. KHLim-al-vn-m-dag Opnlsdag wonsdag 9 mi: u u. Hasslt - Dipnbk - Gnk Word d bst vrsi van jzlf

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie