Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014"

Transcriptie

1 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

2 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

3 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

4 Inhoud A Algemeen deel A1 Inleiding 6 A2 Taken, verantwoordelijkheden en organisatiestructuur 8 A2.1 Taken en verantwoordelijkheden betrokken partners 8 A2.2 Gebiedsafbakening toezicht- en handhavende partijen 10 A2.3 Organisatiestructuur 10 A3 Monitoren van de voortgang 13 A4 Maatregelen 14 A4.1 Pro-actieve maatregelen 15 A4.2 Preventieve maatregelen 16 A4.3 Repressieve maatregelen 17 A4.4 Nazorg 19 A5 Informatie-uitwisseling 20 A6 Duur en opzegging 21 A7 Ondertekening 22 B Lokale arrangementen B1 Lokaal arrangement Stationseiland 28 B1.1 Inleiding 28 B1.2 Gebiedsafbakening 28 B1.3 Taken en verantwoordelijkheden toezichthoudende partijen 29 B1.4 Afspraken over de inzet van personeel 31 B1.5 Cameratoezicht 32 B1.6 Briefings 33 Bijlagen Bijlage 1 Plattegronden: Concessiegebieden Stadsregio Amsterdam en 36 Politieregio Amsterdam-Amstelland Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

5

6 A Algemeen deel Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

7 6 A1 Inleiding Het openbaar vervoer in Amsterdam heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het openbaar vervoer is in deze regio nauw verbonden met het dagelijks leven van vele mensen en vormt een integraal onderdeel van een steeds sterker verstedelijkte omgeving. Maar door de verbondenheid met de omgeving, wordt het openbaar vervoer in Amsterdam ook geconfronteerd met onaangename aspecten van verstedelijking zoals onveiligheid. De sociale onveiligheid in en om het openbaar vervoer heeft een objectieve en een subjectieve kant. De objectieve kant betreft slachtofferschap van delicten of incidenten zoals bedreiging, zakkenrollerij en overlast. Subjectieve onveiligheid uit zich in gevoelens van onveiligheid en vermijdingsgedrag. De oorzaken van onveiligheid zijn zeer divers en nauw verwant aan kenmerken van onze huidige maatschappij zoals anonimiteit, onverschilligheid en afzijdigheid. Voorbeelden daarvan zijn groepen jongeren die met veel kabaal en rotzooi achterlatend een tram verlaten of de trambestuurder of buschauffeur die je bij binnenkomst geen gedag zegt en te hard wegscheurt bij de halte. Als er criminaliteit of overlast plaatsvindt lijkt het eerder uitzondering dan regel dat omstanders zich ermee gaan bemoeien. Het verbeteren van de veiligheid in en om het openbaar vervoer is een collectieve verantwoordelijkheid van de partijen die een rol spelen bij het openbaar vervoer. Al die partijen hebben het verbeteren van de veiligheid in en om het openbaar vervoer hoog op de agenda staan. Bij verschillende partijen is de behoefte ontstaan om afspraken met elkaar vast te leggen over de manier van samenwerking, taken, verantwoordelijkheden, en maatregelen op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer. Het Veiligheidsarrangement sluit op lokaal niveau aan bij het reeds afgesloten regionaal veiligheidsplan Amsterdam- Amstelland /11, het nog op te stellen regionale veiligheidsplan Amsterdam-Amstelland en het toekomstige beleidsplan voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Op regionaal niveau sluit het arrangement aan bij het bestaande sociale veiligheidsbeleid van de Stadsregio Amsterdam. De vervoerbedrijven zijn bij het accepteren van de rol als concessiehouder hieraan gebonden. Op landelijk niveau sluit het Veiligheidsarrangement aan op het Aanvalsplan Sociale Veiligheid en de daaruit voortgevloeide handreiking Lokale Veiligheid Arrangementen en het landelijk afgesloten Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer (2002). Ook wordt aangesloten op het intensiveren van de bescherming van werknemers met een publieke taak zoals geformuleerd in het programma een veilige publieke taak van het ministerie van BZK. Het Veiligheidsarrangement kent, evenals het regionale veiligheidsplan Amsterdam, een looptijd van vijf jaar, van In 2014 wordt een nieuwe versie van het Veiligheidsarrangement opgesteld. Het Veiligheidsarrangement beschrijft de overkoepelende afspraken ten aanzien van de aanpak van de onveiligheid in en om het openbaar vervoer binnen de gemeente Amsterdam. Onder dit Veiligheidsarrangement is een lokaal arrangement van kracht met daarin specifieke afspraken over de aanpak van onveiligheid in en om het Stationseiland (Zie deel B1 van dit document). Doelstelling De doelstelling van het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam , luidt als volgt: Het in gezamenlijkheid met alle bij het Veiligheidsarrangement betrokken partners verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in en om het openbaar vervoer.

8 7 Partners binnen het veiligheidsarrangement Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer in Amsterdam wordt gesloten tussen de volgende partijen: 1 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam (uitvoering IVV, OOV en DST) 2 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 3 Stadsregio Amsterdam 4 Openbaar Ministerie 5 Dagelijks bestuur Stadsdelen van de gemeente Amsterdam 6 Korps Landelijke Politiediensten 7 Vervoerbedrijven: NS Reizigers BV / NS Poort BV Concessiehouder Almere Streek 1 Concessiehouder Amsterdam Concessiehouder Amstelland-Meerlanden 2 Concessiehouder Gooi en Vechtstreek 1 Concessiehouder Haarlem/IJmond 1 Concessiehouder Waterland 2 Concessiehouder Zaanstreek 2 Gebiedsafbakening Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer in Amsterdam heeft in beginsel betrekking op het grondgebied van de gemeente Amsterdam. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. In de toekomst kunnen de deelnemende partijen bepalen dat het gebied wordt uitgebreid tot bijvoorbeeld de politieregio Amsterdam-Amstelland of de Stadsregio Amsterdam. In bijlage 1 staan een plattegrond voor de concessiegebieden van de Stadsregio Amsterdam en de politieregio Amsterdam- Amstelland. 1 Deze concessie wordt uitgegeven door de provincie Flevoland of de provincie Noord-Holland. Zodra deze concessie overgaat op een nieuwe vervoerder, zal de voorzitter van de beleidsgroep sociale veiligheid openbaar vervoer Amsterdam (A2.3.2) overleg voeren met de provincie over het tekenen van dit document door de nieuwe concessiehouder. 2 Indien een van de vier concessies van de stadsregio Amsterdam overgaat in handen van een andere vervoerder dan zorgt de concessieverlener Stadsregio Amsterdam ervoor dat afspraken in dit arrangement worden opgenomen in de nieuwe overeenkomsten/concessies. De nieuwe concessiehouder is op grond van het beleidskader sociale veiligheid van de Stadsregio verplicht om deel te nemen aan dit Veiligheidsarrangement en het te ondertekenen. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

9 8 A2 Taken, verantwoordelijkheden en organisatiestructuur A2.1 Taken en verantwoordelijkheden betrokken partners De bij het Veiligheidsarrangement betrokken toezicht- en handhavende partijen treden in gezamenlijkheid op tegen verstoringen van de orde, rust en veiligheid in en om het openbaar vervoer. A2.1.1 De gemeente Amsterdam inclusief de stadsdelen Verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde (burgemeester) en meer specifiek voor de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer (wethouder Verkeer en Vervoer). Met betrekking tot die verantwoordelijkheid is de burgemeester, naast gemeentelijke bestuursorgaan ook gezagsdrager over de politie wat betreft openbare orde aangelegenheden. Verantwoordelijk voor de (regierol bij de) totstandkoming, implementatie en het monitoren van het lokale, integrale veiligheidsbeleid. Het nemen van maatregelen 3 om overlast in en om openbaar vervoersgebieden zoveel mogelijk te voorkomen en de sociale veiligheid te vergroten. Daarnaast heeft de burgemeester uit hoofde van de gemeente de bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te wijzen als overlastgebied of veiligheidsrisicogebied. Verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de infrastructuur en omgeving rond de stations, perrons en halteplaatsen van het openbaar vervoer. De coördinatie en afstemming tussen de bij dit Veiligheidsarrangement betrokken partijen met als oogmerk gezamenlijk tot een goed functionerend Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam te komen. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.1.2 Politie Amsterdam-Amstelland Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, conform artikel 2 van de Politiewet. Het opvolgen van spoedeisende hulpverzoeken (noodhulp, prio 1). Verantwoordelijk voor toezicht en het handhaven van de openbare orde in en om openbaar vervoersgebieden aanvullend op de primaire verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen en conform de afbakening van verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de domeinennota van de Raad van hoofdcommissarissen. Het aansturen van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV). Verantwoordelijk voor opsporing bij stafbare feiten. Afstemming c.q. samenwerking met de Dienst Spoorwegpolitie van de KLPD bij opsporing en afhandeling van strafbare feiten binnen het gebied waar de dienst spoorwegpolitie op basis van de domeinnota als eerstverantwoordelijke optreedt. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. 3 Zoals plaatsing van camera s in de openbare ruimte, aanpassingen van de APV en de inzet van toezichthouders

10 9 A2.1.3 Stadsregio Amsterdam Opdrachtgever van het openbaar vervoer. Per concessiegebied verleent de Stadsregio Amsterdam aan een vervoerbedrijf een concessie, een exclusief recht om het openbaar vervoer te verzorgen. Opstellen beleid voor sociale veiligheid binnen het openbaar vervoer wat dient als richtpunt voor de meerjaren- en actieplannen van de vervoerbedrijven. Subsidieverlener voor sociale veiligheid aan de concessiehouders. Het subsidiëren van de regionale infrastructuur voor verkeer en vervoer. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.1.4 Openbaar Ministerie A2.1.5 Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Spoorwegpolitie Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven conform artikel 2 van de Politiewet. Het opvolgen van spoedeisende hulpverzoeken (prio 1) van het NS-personeel. Verantwoordelijk voor preventief toezicht en het handhaven van de openbare orde in stations en stationsgebieden van de NS, aanvullend op de primaire verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen en conform de afbakening van verantwoordelijkheden vastgelegd in de domeinennota van de Raad voor Hoofdcommissarissen. Afstemming c.q. samenwerking met het Politiekorps Amsterdam-Amstelland bij opsporing en afhandeling van strafbare feiten binnen het NS-gebied. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. Verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (ook wel justitiële handhaving genoemd). Meedenken over de mogelijkheden die er zijn om repressieve maatregelen te treffen ten einde de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Informeren van de bij een delict betrokken benadeelden als benadeelde dit wenst. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

11 10 A2.1.6 De vervoerders (NS en de concessiehouders Almere Streek, Amsterdam, Amstelland Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Waterland en Zaanstreek ) Primair verantwoordelijk voor de veiligheid in het voertuig en mede verantwoordelijk voor de veiligheid in het station, op het perron, halteplaats of andere bij het openbaar vervoer binnen de betreffende concessie behorende voorziening. De vervoerder vult deze verantwoordelijkheid in door het nemen van verschillende maatregelen waaronder de inzet van controlerend en toezichthoudend personeel, gecontroleerde toegang van ov-middelen en het besteden van aandacht aan schoonmaak, onderhoud en verlichting. Het voorkomen en verbaliseren van zwartrijden. De handhaving van de normale bedrijfsorde (orde, rust, veiligheid) in het vervoermiddel, het station, halteplaats of andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening (zie A2.2). Service en informatieverstrekking aan de reizigers. Primair verantwoordelijk voor preventief toezicht in het vervoermiddel en mede verantwoordelijk voor preventief toezicht in het station, op de halteplaats of rond ander bij het openbaar vervoer behorende voorziening. Verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van haltepalen en halteblokken en het aanbrengen van de juiste informatie op alle haltes in het concessiegebied. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.2 Samenwerking De bij het Veiligheidsarrangement betrokken toezicht- en handhavende partijen treden in gezamenlijkheid op tegen verstoringen van de orde, rust en veiligheid in en om het openbaar vervoer. A2.3 Organisatiestructuur Een goede organisatiestructuur is nodig om de uitvoering van de maatregelen te waarborgen. Er is een onderscheid gemaakt tussen een strategisch overleg, beleidsmatig overleg en een overleg dat operationeel van aard is. A2.3.1 Subdriehoek verkeer en vervoer (strategisch overleg) De subdriehoek Verkeer en Vervoer functioneert in Amsterdam als stuurgroep voor het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer. De subdriehoek bewaakt het doelbereik van het veiligheidsarrangement. De subdriehoek bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, het Openbaar ministerie en de politie Amsterdam-Amstelland. Wanneer in de subdriehoek zaken betreffende dit arrangement worden besproken, schuift de stadsregio Amsterdam bij betreffende agendapunten aan.

12 11 Subdriehoek Verkeer en Vervoer (strategisch overleg) Vaststellen van de inhoud van het veiligheidsarrangement, besluitvorming rond aanpassing van het veiligheidsarrangement en bewaking doelbereik Beleidsgroep (beleidsmatig overleg) Aansturen en afstemmen van de stadsbrede uitvoering van het veiligheidsarrangement, informeren subdriehoek over voortgang doelbereik en stellen van prioriteiten Regiegroep (operationeel overleg) Signalerende functie door vergaren en delen van informatie over sociale veiligheid rond openbaarvervoerlocaties. Afstemming tussen partijen t.a.v. dagelijkse inzet en het nemen van concrete maatregelen Figuur 2.1 Organisatiestructuur objectieve en subjectieve veiligheid openbaar vervoer A2.3.2 Beleidsgroep (beleidsmatig overleg) In de beleidsgroep zitten de vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen die bij het Veiligheidsarrangement zijn betrokken. Dat zijn in Amsterdam: Beleidsmedewerker afdeling Strategie en Beleid, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (DIVV) van de gemeente Amsterdam (voorzitter beleidsgroep, verbindende schakel tussen de beleidsgroep en de subdriehoek Verkeer). Adviseur Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) gemeente Amsterdam. Beleidsmedewerker sociale veiligheid Stadsregio Amsterdam. Unithoofd dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Teamleider DCIV/VOV-team van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Security manager van de Nederlandse Spoorwegen. Hoofd Stafbureau Sociale Veiligheid van de concessiehouder Amsterdam. Beleidsmedewerker sociale veiligheid van de concessiehouders Amstelland-Meerlanden, Almere Streek, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Zaanstreek en Waterland. Adviseur Toezicht en Handhaving van de Dienst Stadstoezicht. Beleidsmedewerker parket van het Openbaar Ministerie arrondissement Amsterdam (agendalid). De beleidsgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en afstemming rond de stadsbrede uitvoering van het Veiligheidsarrangement. Dat betekent onder andere dat zij prioriteiten stellen in de aanpak van bepaalde problemen en afspraken kan maken over de inzet van partijen. De beleidsgroep komt naar behoefte bijeen, doch minstens 4 maal per jaar. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

13 12 A2.3.3 Regiegroep (operationeel overleg) A2.3.4 Communicatie In hoofdlijnen kan worden gesteld dat de regiegroep een belangrijke signalerende functie heeft door het vergaren en delen van informatie over problemen rond de veiligheid in en om het openbaar vervoer van Amsterdam. Op basis van een informatiegestuurde werkwijze vindt afstemming plaats over de dagelijkse inzet en het nemen van concrete maatregelen in afzonderlijke openbaar vervoerslocaties. 4 De partners in de regiegroep maken maandelijks, mede op basis van objectieve gegevens, een overzicht van incidenten op vervoerslijnen, stations, perrons, haltes en de directe omgeving daarvan. Op basis van dit overzicht wordt vervolgens bepaald welke locaties en vervoerslijnen extra aandacht krijgen. Daarnaast vormt de regiegroep een spil bij het uitvoeren van gezamenlijke projecten tussen partners. De partijen die deel uitmaken van de beleids- of regiegroep maken afspraken over de interne communicatie van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Veiligheidsarrangement. Iedere partij zorgt zelf voor de interne communicatie binnen de organisatie. Ook over de externe communicatie maken de partijen heldere afspraken. Hierbij is uitgangspunt dat iedere partij zoveel mogelijk via de bestaande kanalen communiceert over de eigen activiteiten. Voorts is in A4.2 een afspraak gemaakt over de wijze waarop partijen in het kader van dit Veiligheidsarrangement de pers benaderen. De regiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: Beleidsmedewerker afdeling Strategie en Beleid van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (DIVV) van de gemeente Amsterdam (voorzitter). Buurtregisseur wijkteam Nieuwezijds Voorburgwal van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Coördinator team Veiligheid van het stadsdeel centrum. Projectleider VOV-team van de afdeling DCIV van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Projectleider dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Team manager OV-zorg van de concessiehouder Amsterdam. Locatiemanagers Ring Amsterdam en Amsterdam Centraal van de Nederlandse Spoorwegen. NSR manager van de Nederlandse Spoorwegen. Teamleider van de Dienst Stadstoezicht. Assistent vestigingsmanager van de concessiehouder Waterland. Coördinator sociale veiligheid van de concessiehouder Amstelland-Meerlanden, Almere Streek, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Zaanstreek. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen desgewenst ook andere (lokale) partijen aanschuiven bij dit overleg. De regiegroep komt elke zes weken bijeen. 4 De politie voert de regie waar het gaat om de dagelijkse inzet.

14 13 A3 Monitoren van de voortgang Het monitoren van de voortgang van de gezamenlijke inspanningen is een voorwaarde om tussentijds in te springen op situaties zoals een plotselinge toename van het aantal straatroven of de start van nieuwe bouwwerkzaamheden. Tussentijdse rapportages Elk kwartaal zal de beleidsgroep een korte interne voortgangsrapportage opstellen met daarin onder andere een beschrijving van de geleverde inspanningen en de ontwikkeling van de objectieve veiligheid. 5 De volgende partijen leveren daar een concrete bijdrage aan: Politie (regiopolitie Amsterdam/Amstelland en KLPD); cijfers van het aantal processen verbaal betreffende zakkenrollerij, geweld, straatroof, overige diefstal en vernieling en de cijfers van het aantal NSA-zaken (niet spoed wel assistentie) betreffende jeugd, zwervers en drugsoverlast in en om het openbaar vervoer in Amsterdam. Vervoerders; aantal geregistreerde incidenten met betrekking tot agressie, geweld en vandalisme in en om het openbaar vervoer. 6 VOV-team; overzicht van het aantal uitgevoerde controles en uitgeschreven processen verbaal. DST; overzicht van het aantal keren dat overtreders in en rond het openbaar vervoer zijn gewaarschuwd, aangesproken, geverbaliseerd of aangehouden. Dit betreft de bijdrage uit toezichtactiviteiten anders dan het VOV. De projectleider van de beleidsgroep draagt zorg voor het verzamelen van de informatie en stelt aan de hand daarvan een korte rapportage op met daarin een overzicht van de inzet, resultaten en knelpunten. Op basis van de rapportage vindt in de beleidsgroep overleg plaats over de eventuele bijstelling van de maatregelen (zie A.2.3.2). Voortgangsrapportage Eens per jaar, na gereedkomen van de monitor sociale veiligheid in het openbaar vervoer (MSVOV), wordt door de beleidsgroep een voortgangsrapportage opgesteld. In deze rapportage wordt beschreven hoe de samenwerking tussen de partijen verloopt en in hoeverre de afspraken zijn nagekomen. In de rapportage melden alle partners de resultaten van hun acties en worden ook de uitkomsten meegenomen de (MSVOV), evenals de objectieve cijfers van kwartaalrapportages. Nadat de voortgangsrapportage in de beleidsgroep is besproken, wordt deze geagendeerd in de subdriehoek verkeer en vervoer. Indien er naar aanleiding daarvan besluiten worden genomen, zullen de voorstellen hieromtrent worden doorgeleid naar de Amsterdamse driehoek. Evaluatie Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Binnen het Veiligheidsarrangement bestaat de ruimte deze tussentijds bij te stellen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomsten van een voortgangsrapportage). Na vier jaar zal ook een evaluatie plaatsvinden. In deze evaluatie wordt ingegaan op de vraag of de werkwijze van de partijen en de voortgang die zij hebben geboekt bijdragen aan de in het Veiligheidsarrangement gestelde doel. Als de uitkomsten van de evaluatie daartoe aanleiding geven wordt het Veiligheidsarrangement op bepaalde onderdelen aangepast. 5 Bij het verzamelen van de gegevens wordt aangesloten bij bestaande registratiesystemen. 6 De NS kan cijfers aanleveren over de volgende typen incidenten; bedreiging/intimidatie, diefstal/beroving, lastige groep, lastig persoon, lichamelijk geweld, verbaal geweld, spugen, wangedrag/vernieling/ graffiti, wapen en overig. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

15 14 A4 Maatregelen Maatregelen De partijen in het Veiligheidsarrangement leveren verschillende inspanningen om bij te dragen aan het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in het openbaar vervoer van Amsterdam. Onderstaande lijst geeft een helder overzicht van de maatregelen die genomen worden door alle partijen. Deze lijst is niet limitatief. Partijen voeren meer maatregelen uit. Onder andere vanuit het Regionaal veiligheidsplan (RVP) en het Beleidskader openbaar vervoer maken partijen afspraken over ook andere maatregelen die nodig zijn om doelstellingen te halen. De maatregelen richten zich op: Pro-actie: Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Preventie: Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid, het beperken van de gevolgen ervan en de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van (mogelijke) aantasting van de veiligheid. Repressie: De bestraffing van het gedrag dat onveiligheid in bepaalde situaties veroorzaakt. Nazorg: Dat wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de wenselijke situatie.

16 15 A4.1 Pro-actieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Omschrijving Tegengaan verloedering in openbaar vervoer middelen Tegengaan verloedering op en rond halteplaatsen Verlichting Gebruik van graffiti- en vandalisme onvriendelijke materialen Halfjaarlijks schouw met de operationele groep Inzichtelijk maken beheergrenzen Vervoerders 7 gemeente Amsterdam, stadsdelen en NS gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders 9 gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders 9 De regiegroep gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders De vervoermiddelen zien er schoon en heel uit; vervoermiddelen worden dagelijks schoon gemaakt, afvalbakken zitten nooit meer dan driekwart vol en vernielingen worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen 8, hersteld. De halteplaatsen, stations en de directe omgeving ervan zien er schoon en heel uit; er wordt dagelijks schoon gemaakt, afvalbakken zitten nooit meer dan driekwart vol en vernielingen worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen 8, hersteld. Donkere, sociaal onveilige plekken in en om het openbaar vervoer dienen te worden verlicht. Wanneer de verlichting in openbaar vervoersgebieden en de directe omgeving daarvan defect is, wordt deze binnen drie werkdagen hersteld. In en om openbaar vervoersgebieden en materieel wordt gebruik gemaakt van materiaal dat graffiti en vandalisme onvriendelijk is. De leden van de regiegroep gaan halfjaarlijks op een door hen gekozen openbaar vervoerslocatie een schouw houden op aspecten van sociale veiligheid en beheerbaarheid. Naar aanleiding van deze schouw worden actiepunten opgesteld en foto s gemaakt. Op locaties waar er tussen partners onduidelijkheden zijn ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het beheer (grijze vlekken), wordt op kleurenkaarten aangeven wie voor welk deelgebied van de semi-openbare ruimte zorgt voor het fysiek beheer. 7 NS werkt in eerste instantie vanuit de landelijke afspraken. 8 Overmacht daargelaten 9 Verlichting in het OV: de vervoerbedrijven voor zover niet strijdig met andere afspraken met opdrachtgevers. Verlichting om het OV: gemeente, stadsdelen en de stationsbeheerder (in dit arrangement NS). Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

17 16 A4.2 Preventieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Inzet medewerkers Toezicht & Service Vervoerders De vervoerders zetten medewerkers Toezicht & Service in. Ze hebben de taak om reizigers te informeren en om op te treden tegen normafwijkend gedrag rond openbaar vervoersgebieden. Tijdens hun werkzaamheden signaleren zij ook eventuele vervuilingen, vernielingen en storingen. Proef camera s in abri s gemeente Amsterdam Samen met stadsdelen en vervoerbedrijven onderzoekt de gemeente Amsterdam of een proef met camera(toezicht) op haltes/in abri s mogelijk is. Verdere uitwerking vindt plaats binnen de beleidsgroep en afhankelijk van mogelijkheden nieuwe abri s. Voorlichting/communicatie richting publiek over de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer Aandacht voor sociale veiligheid in de media gemeente Amsterdam en vervoerders Alle deelnemers aan dit arrangement via de communicatie specialisten De gemeente Amsterdam en de vervoerders communiceren jaarlijks over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer. Voorlichtingscampagnes kunnen daar onderdeel van uitmaken. De communicatiespecialisten van de betrokken partijen informeren elkaar steeds vooraf over de wijze waarop de partijen afzonderlijk dan wel gezamenlijk naar buiten treden. Er vindt onderlinge afstemming en coördinatie plaats over de wijze waarop wordt gecommuniceerd over de sociale veiligheid. Daarnaast zorgen de communicatiespecialisten dat successen met betrekking tot sociale veiligheid zoveel mogelijk actief gecommuniceerd worden om de beleving bij de reiziger wat betreft de sociale veiligheid te beïnvloeden.

18 17 A4.3 Repressieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Optreden tegen graffiti OV-verbod zakkenrollers en uitbreiding naar andere doelgroepen Vervoerders, gemeente Amsterdam, stadsdelen en politie gemeente Amsterdam, politie en OM Vervoerders, gemeente en politie treden samen op tegen graffiti aan openbaar vervoersmiddelen, stations, perrons, halteplaatsen en in de directe omgeving daarvan. Door de vervoerders wordt altijd aangifte gedaan. 10 Discriminerende graffiti wordt binnen 24 uur verwijderd. Overige uitingen worden maximaal binnen vijf werkdagen verwijderd. Personen die in en om het openbaar vervoer in Amsterdam worden betrapt op (een poging tot) zakkenrollerij, kunnen voor een bepaald openbaar vervoersgebied ( cluster ) een ovverbod van een maand opgelegd krijgen. Bij recidive kan het verbod worden verlengd en/of verbreed naar andere ov-gebieden ( clusters ). De verantwoordelijke partijen onderzoeken de mogelijkheden om het ov-verbod ook uit te breiden naar andere doelgroepen. Schade verhalen Alle betrokkenen Partijen verhalen gelede schade door bijvoorbeeld vernieling, vandalisme en graffiti op de veroorzakers tenzij dit niet mogelijk blijkt. Inzet van het VOV-team Politie/VOV Het VOV-team bestaande uit zowel politiemensen als medewerkers van DST, houdt informatiegestuurd toezicht in en om het openbaar vervoer in Amsterdam. Zij handhaven de openbare orde op aangewezen risicolocaties. 10 De aangifte vanuit de NS voor graffiti aangebracht op stations is al geregeld. De aangifte voor graffiti die is aangebracht op treinstellen van de NS is in ontwikkeling. 11 Overmacht daargelaten. 12 NS: binnen 10 dagen indien er geen buitendienststelling noodzakelijk is volgens het huidig contract tussen NS en het ministerie van V&W. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

19 18 Inzet handhavers Wet Personenvervoer Vervoerders De vervoerders zetten handhavers in die een BOA-status hebben. 13 Zij voeren onder andere repressieve kaartcontroles uit en verlenen assistentie aan collega's en reizigers in geval van incidenten betreffende de bedrijfsorde. Preventief fouilleren Politie Met enige regelmaat houdt de politie acties met preventief fouilleren in en rond het openbaar vervoer in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Afhandeling noodmeldingen agressie en geweld Vervolging na geweld tegen medewerkers met publieke functie Informatie gestuurd optreden Politie Politie en OM Politie, VOV en toezichthoudende medewerkers Een noodmelding van agressie en geweld tegen medewerkers van openbaar vervoersbedrijven wordt door de politie standaard met prio 1 afgehandeld. Een noodmelding van agressie en geweld tussen reizigers wordt door de politie standaard met prio 2 afgehandeld. De opsporing en vervolging van daders van geweld tegen medewerkers met een publieke functie krijgt prioriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een dubbele strafmaat het uitgangspunt vormt voor de strafeis. Op basis van informatie voeren de politie, het VOV, particuliere toezichthouders of toezichthouders van vervoerders extra surveillances uit op locaties en tijdstippen met een verhoogde kans op onveiligheid en incidenten in en om het openbaar vervoer. 13 Een deel van de toezichthouders heeft conform art. 8 lid 3 Politiewet ook de bevoegdheid om een veiligheidsfouillering uit te voeren en handboeien om te doen bij verdachten. NS zet aanvullend treinsurveillanten in zonder BOA-status.

20 19 A4.4 Nazorg Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Trainingen en cursussen voor leidinggevenden Vervoerders Leidinggevenden hebben een cursus/ training ontvangen over opvang en nazorg van personeel na ingrijpende (gewelddadige)incidenten. Nazorg slachtoffers criminaliteit Alle betrokkenen Op het moment dat reizigers of medewerkers slachtoffer worden van criminaliteit in en om het openbaar vervoer, wordt alles in het werk gesteld om een adequate opvang te organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat slachtoffers worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot het doen van aangifte. Bij geweldsdelicten worden slachtoffers opgevangen en geïnformeerd over de voortgang van de zaak. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2012 Publicatiedatum 14 november 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 18 juli 2012 inzake veiligheid in

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard Convenant tussen Gemeente Amsterdam Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en Woningstichting Eigen Haard betreffende Screening van kandidaat - huurders op drugsgerelateerde

Nadere informatie

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden θ Datum: 17 september 2012 Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Algemeen 4 3 Probleemstelling 4 4 Doelstelling 4 5 Gebiedsafbakening 4 6 Overwegingen 5 7 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013 Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer Gemeente Almere 2009-2013 Gemeente Almere 23 november 2009 Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Overwegingen 3 3 Probleemstelling 4 4 Gebiedsafbakening 4 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de

Nadere informatie

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld

Protocol Sociale Veiligheid. Onderwerp: agressie & geweld Versie 2010-11-29 Protocol Sociale Veiligheid Onderwerp: agressie & geweld Aanvullend op het handboek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op 2 maart 2010 is het Handboek agressie en

Nadere informatie

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool. Stadsdeel Escamp 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Hofstede Praktijkschool Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Hofstede Praktijkschool Landelijke Politie,

Nadere informatie

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011 Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 Aanwezig Guy Hermans (KpVV), Marcel Sloot (Kpvv), Hugo Vegter (Provincie Zuid- Holland), Arnoud Crommelin (Provincie Noord-Holland)

Nadere informatie

Tytylcentrum de Witte Vogel

Tytylcentrum de Witte Vogel Tytylcentrum de Witte Vogel 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom tyltylcentrum de Witte Vogel Stadsdeel Escamp Partijen: De directeur van de Witte Vogel Stadsdeelkantoor Escamp

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo.r348r.ooi Inboeknummer robstooors Dossiernummer 002.I53 rz januari zoro Raads inforrnatiebrief Betreft cameratoezicht rgzc Gemeentewet. Inleiding Op korte termijn wordt

Nadere informatie

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland Convenant sociale veiligheid Arriva Personenvervoer Nederland Partijen Arriva Personenvervoer Nederland BV, vertegenwoordigd in de persoon van: Dhr. A.B. Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Vakbonden,

Nadere informatie

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 Inhoudsopgave protocol cameratoezicht reglement cameratoezicht in en om Westerhaghe, bijlage 1 verklaring van geheimhouding,

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten

Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten Invulinstructie De vragenlijst bestaat uit negen onderdelen (I tot en met IX). De vragenlijst is zo ingericht dat u in ieder geval de delen I en

Nadere informatie

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit

Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Kaderconvenant Samenwerking aanpak verzekeringsfraude en gerelateerde criminaliteit Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik De partijen:

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht

Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht Toezichtarrangement Stationsgebied Utrecht 2016-2021 Gemeente Utrecht Politie Provincie Utrecht Qbuzz Nederlandse Spoorwegen Klepierre Jaarbeurs Versie: 1.5 (definitief) Datum: 21 april 2016 I. Overwegingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Ronald Emmelot (3526 ) Registratienummer 2012.0072700 Inleiding In de nota Invoeren cameratoezicht

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Opgesteld: 21-06-2011 Managementrapportage Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het busvervoer.

Nadere informatie

Notitie Toezicht & Handhaving

Notitie Toezicht & Handhaving Notitie Toezicht & Handhaving Stedelijk Project Handhaving & Directie OOV Amsterdam, maart 2005 Inhoudsopgave Aanleiding Bladzijde 3 Kort historisch perspectief Bladzijde 3 Wat is handhaving en wat is

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 374 Aanslag op de heer W. S. P. Fortuijn Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT.

CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. CONVENANT AANPAK DRUGSPANDEN EN HENNEPKWEKERIJEN IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT. mei 2006 1 De convenantpartners: De gemeente Woensdrecht, vertegenwoordigd door burgemeester M.A. Fränzel, handelend ter uitvoering

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek scholierenlijnen Veolia Transport en de provincie Gelderland verbeteren sfeer op buslijn 85 28 mei 2010, ir. Matti Baggerman, bureau Delfíni en Anja Maas,

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Handhavingsconvenant Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. K. Roos Telefoon 5113017 E-mail: kroos@haarlem.nl CS/BO Reg.nr. csbo/2006/1250 Te

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS 21 oktober 2005 Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer en

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg

Studiedag ACV Openbare Diensten Greet Aelter. Coördinator Sociale Veiligheid. Veilig op Weg Studiedag ACV Openbare Diensten 17-05-13 Greet Aelter Coördinator Sociale Veiligheid Inleiding Opstellen beleid Subcomité sociale veiligheid Stuurgroep Vragen 05/06/2013 Sociale Veiligheid De Lijn 2 Inleiding

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam

Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam De ervaringen na drie jaar (2005-2007) Sander Flight Paul Hulshof Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam De ervaringen na drie jaar (2005-2007)

Nadere informatie

Eigen Regie Friesland

Eigen Regie Friesland Protocol Agressie en Geweld Belang van dit protocol. Medewerkers van Eigen Regie Friesland kunnen doordat zij werken met een kwetsbare doelgroep in aanraking komen met gevoelens van onmacht welke bij deelnemers

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Dijksma over het omgaan van conducteurs met geweld in het openbaar vervoer

Antwoorden op de vragen van het lid Dijksma over het omgaan van conducteurs met geweld in het openbaar vervoer abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 28 juni 2005 Ons kenmerk DGP/MDV/U.05.01557 Onderwerp Kamervragen Doorkiesnummer -

Nadere informatie

Aantal waarnemingen geschikt als bewijsvoering van strafbare feiten naar inbreukcategorie

Aantal waarnemingen geschikt als bewijsvoering van strafbare feiten naar inbreukcategorie Cijfers Cameratoezicht 2008 en Preventief fouilleren 2008/2009 Cameratoezicht In Maastricht is er cameratoezicht vanaf 2001. Vanaf de invoering van de camerabewaking is er een gestage groei te zien van

Nadere informatie

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen

Betreft Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland , gemeente Amstelveen VVH - Openbare orde en Veiligheid De Raad van Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst.

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Studiedag publiek cameratoezicht 6 oktober 2011 - Leuven Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Melissa Geyssens Gunther Symons Adviseurs NMBS-Holding - Corporate Security Service De NMBS - Groep Structuur

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017)

INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017) INTERVENTIE-ARRANGEMENT WILDCROSSEN NOORD-BRABANT (concept 28 maart 2017) Inleiding Wildcrossen veroorzaakt langjarig overlast en leidt tot irritatie bij de burgers Noord-Brabant. Het gaat dan met name

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Artikel 126zq (per )

Artikel 126zq (per ) Bijlage 1 Wetboek van Strafvordering Eerste boek. Algemene bepalingen Titel Vb. Bijzondere bevoegdheden tot opsporing van terroristische misdrijven Vierde afdeling. Onderzoek van voorwerpen, vervoermiddelen

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst J.J. van Aartsen Burgemeester 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. RIS294290 Contactpersoon Datum 25 mei 2016 Dienst

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Bijlagen 1 Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen Gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek,

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 1. Inleiding Het oorspronkelijke Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer van 2002 is samen met alle betrokken partijen uitgevoerd en succesvol

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2009 Projectnummer 9258 In opdracht van DIVV en de Bestuursdienst Nienke Laan MSc. drs. Josca Boers Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS.

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 2 mei 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.01045 Onderwerp Antwoorden op kamervragen boetebeleid

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I

Eindexamen maatschappijwetenschappen vwo I Opgave 5 Sociale veiligheid ontsleuteld Hieronder staan drie tekstfragmenten en één figuur uit het rapport Sociale veiligheid ontsleuteld, veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid; Lonneke

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

OVEREENKOMST

OVEREENKOMST OVEREENKOMST 2007-2008 Tussen DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES En DE COLLEGES VAN DE WEST FRIESE GEMEENTEN VAN DE REGIO NOORD-HOLLAND NOORD (Overeenkomst Afspraken Rijk gemeenten)

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie