Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014"

Transcriptie

1 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

2 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

3 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

4 Inhoud A Algemeen deel A1 Inleiding 6 A2 Taken, verantwoordelijkheden en organisatiestructuur 8 A2.1 Taken en verantwoordelijkheden betrokken partners 8 A2.2 Gebiedsafbakening toezicht- en handhavende partijen 10 A2.3 Organisatiestructuur 10 A3 Monitoren van de voortgang 13 A4 Maatregelen 14 A4.1 Pro-actieve maatregelen 15 A4.2 Preventieve maatregelen 16 A4.3 Repressieve maatregelen 17 A4.4 Nazorg 19 A5 Informatie-uitwisseling 20 A6 Duur en opzegging 21 A7 Ondertekening 22 B Lokale arrangementen B1 Lokaal arrangement Stationseiland 28 B1.1 Inleiding 28 B1.2 Gebiedsafbakening 28 B1.3 Taken en verantwoordelijkheden toezichthoudende partijen 29 B1.4 Afspraken over de inzet van personeel 31 B1.5 Cameratoezicht 32 B1.6 Briefings 33 Bijlagen Bijlage 1 Plattegronden: Concessiegebieden Stadsregio Amsterdam en 36 Politieregio Amsterdam-Amstelland Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

5

6 A Algemeen deel Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

7 6 A1 Inleiding Het openbaar vervoer in Amsterdam heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Het openbaar vervoer is in deze regio nauw verbonden met het dagelijks leven van vele mensen en vormt een integraal onderdeel van een steeds sterker verstedelijkte omgeving. Maar door de verbondenheid met de omgeving, wordt het openbaar vervoer in Amsterdam ook geconfronteerd met onaangename aspecten van verstedelijking zoals onveiligheid. De sociale onveiligheid in en om het openbaar vervoer heeft een objectieve en een subjectieve kant. De objectieve kant betreft slachtofferschap van delicten of incidenten zoals bedreiging, zakkenrollerij en overlast. Subjectieve onveiligheid uit zich in gevoelens van onveiligheid en vermijdingsgedrag. De oorzaken van onveiligheid zijn zeer divers en nauw verwant aan kenmerken van onze huidige maatschappij zoals anonimiteit, onverschilligheid en afzijdigheid. Voorbeelden daarvan zijn groepen jongeren die met veel kabaal en rotzooi achterlatend een tram verlaten of de trambestuurder of buschauffeur die je bij binnenkomst geen gedag zegt en te hard wegscheurt bij de halte. Als er criminaliteit of overlast plaatsvindt lijkt het eerder uitzondering dan regel dat omstanders zich ermee gaan bemoeien. Het verbeteren van de veiligheid in en om het openbaar vervoer is een collectieve verantwoordelijkheid van de partijen die een rol spelen bij het openbaar vervoer. Al die partijen hebben het verbeteren van de veiligheid in en om het openbaar vervoer hoog op de agenda staan. Bij verschillende partijen is de behoefte ontstaan om afspraken met elkaar vast te leggen over de manier van samenwerking, taken, verantwoordelijkheden, en maatregelen op het gebied van veiligheid in het openbaar vervoer. Het Veiligheidsarrangement sluit op lokaal niveau aan bij het reeds afgesloten regionaal veiligheidsplan Amsterdam- Amstelland /11, het nog op te stellen regionale veiligheidsplan Amsterdam-Amstelland en het toekomstige beleidsplan voor de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Op regionaal niveau sluit het arrangement aan bij het bestaande sociale veiligheidsbeleid van de Stadsregio Amsterdam. De vervoerbedrijven zijn bij het accepteren van de rol als concessiehouder hieraan gebonden. Op landelijk niveau sluit het Veiligheidsarrangement aan op het Aanvalsplan Sociale Veiligheid en de daaruit voortgevloeide handreiking Lokale Veiligheid Arrangementen en het landelijk afgesloten Nationaal Veiligheidsarrangement Spoorvervoer (2002). Ook wordt aangesloten op het intensiveren van de bescherming van werknemers met een publieke taak zoals geformuleerd in het programma een veilige publieke taak van het ministerie van BZK. Het Veiligheidsarrangement kent, evenals het regionale veiligheidsplan Amsterdam, een looptijd van vijf jaar, van In 2014 wordt een nieuwe versie van het Veiligheidsarrangement opgesteld. Het Veiligheidsarrangement beschrijft de overkoepelende afspraken ten aanzien van de aanpak van de onveiligheid in en om het openbaar vervoer binnen de gemeente Amsterdam. Onder dit Veiligheidsarrangement is een lokaal arrangement van kracht met daarin specifieke afspraken over de aanpak van onveiligheid in en om het Stationseiland (Zie deel B1 van dit document). Doelstelling De doelstelling van het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam , luidt als volgt: Het in gezamenlijkheid met alle bij het Veiligheidsarrangement betrokken partners verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in en om het openbaar vervoer.

8 7 Partners binnen het veiligheidsarrangement Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer in Amsterdam wordt gesloten tussen de volgende partijen: 1 College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam (uitvoering IVV, OOV en DST) 2 Regiopolitie Amsterdam-Amstelland 3 Stadsregio Amsterdam 4 Openbaar Ministerie 5 Dagelijks bestuur Stadsdelen van de gemeente Amsterdam 6 Korps Landelijke Politiediensten 7 Vervoerbedrijven: NS Reizigers BV / NS Poort BV Concessiehouder Almere Streek 1 Concessiehouder Amsterdam Concessiehouder Amstelland-Meerlanden 2 Concessiehouder Gooi en Vechtstreek 1 Concessiehouder Haarlem/IJmond 1 Concessiehouder Waterland 2 Concessiehouder Zaanstreek 2 Gebiedsafbakening Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer in Amsterdam heeft in beginsel betrekking op het grondgebied van de gemeente Amsterdam. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partners. In de toekomst kunnen de deelnemende partijen bepalen dat het gebied wordt uitgebreid tot bijvoorbeeld de politieregio Amsterdam-Amstelland of de Stadsregio Amsterdam. In bijlage 1 staan een plattegrond voor de concessiegebieden van de Stadsregio Amsterdam en de politieregio Amsterdam- Amstelland. 1 Deze concessie wordt uitgegeven door de provincie Flevoland of de provincie Noord-Holland. Zodra deze concessie overgaat op een nieuwe vervoerder, zal de voorzitter van de beleidsgroep sociale veiligheid openbaar vervoer Amsterdam (A2.3.2) overleg voeren met de provincie over het tekenen van dit document door de nieuwe concessiehouder. 2 Indien een van de vier concessies van de stadsregio Amsterdam overgaat in handen van een andere vervoerder dan zorgt de concessieverlener Stadsregio Amsterdam ervoor dat afspraken in dit arrangement worden opgenomen in de nieuwe overeenkomsten/concessies. De nieuwe concessiehouder is op grond van het beleidskader sociale veiligheid van de Stadsregio verplicht om deel te nemen aan dit Veiligheidsarrangement en het te ondertekenen. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

9 8 A2 Taken, verantwoordelijkheden en organisatiestructuur A2.1 Taken en verantwoordelijkheden betrokken partners De bij het Veiligheidsarrangement betrokken toezicht- en handhavende partijen treden in gezamenlijkheid op tegen verstoringen van de orde, rust en veiligheid in en om het openbaar vervoer. A2.1.1 De gemeente Amsterdam inclusief de stadsdelen Verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde (burgemeester) en meer specifiek voor de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer (wethouder Verkeer en Vervoer). Met betrekking tot die verantwoordelijkheid is de burgemeester, naast gemeentelijke bestuursorgaan ook gezagsdrager over de politie wat betreft openbare orde aangelegenheden. Verantwoordelijk voor de (regierol bij de) totstandkoming, implementatie en het monitoren van het lokale, integrale veiligheidsbeleid. Het nemen van maatregelen 3 om overlast in en om openbaar vervoersgebieden zoveel mogelijk te voorkomen en de sociale veiligheid te vergroten. Daarnaast heeft de burgemeester uit hoofde van de gemeente de bevoegdheid om bepaalde gebieden aan te wijzen als overlastgebied of veiligheidsrisicogebied. Verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de infrastructuur en omgeving rond de stations, perrons en halteplaatsen van het openbaar vervoer. De coördinatie en afstemming tussen de bij dit Veiligheidsarrangement betrokken partijen met als oogmerk gezamenlijk tot een goed functionerend Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam te komen. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.1.2 Politie Amsterdam-Amstelland Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven, conform artikel 2 van de Politiewet. Het opvolgen van spoedeisende hulpverzoeken (noodhulp, prio 1). Verantwoordelijk voor toezicht en het handhaven van de openbare orde in en om openbaar vervoersgebieden aanvullend op de primaire verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen en conform de afbakening van verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de domeinennota van de Raad van hoofdcommissarissen. Het aansturen van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV). Verantwoordelijk voor opsporing bij stafbare feiten. Afstemming c.q. samenwerking met de Dienst Spoorwegpolitie van de KLPD bij opsporing en afhandeling van strafbare feiten binnen het gebied waar de dienst spoorwegpolitie op basis van de domeinnota als eerstverantwoordelijke optreedt. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. 3 Zoals plaatsing van camera s in de openbare ruimte, aanpassingen van de APV en de inzet van toezichthouders

10 9 A2.1.3 Stadsregio Amsterdam Opdrachtgever van het openbaar vervoer. Per concessiegebied verleent de Stadsregio Amsterdam aan een vervoerbedrijf een concessie, een exclusief recht om het openbaar vervoer te verzorgen. Opstellen beleid voor sociale veiligheid binnen het openbaar vervoer wat dient als richtpunt voor de meerjaren- en actieplannen van de vervoerbedrijven. Subsidieverlener voor sociale veiligheid aan de concessiehouders. Het subsidiëren van de regionale infrastructuur voor verkeer en vervoer. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.1.4 Openbaar Ministerie A2.1.5 Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Spoorwegpolitie Daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven conform artikel 2 van de Politiewet. Het opvolgen van spoedeisende hulpverzoeken (prio 1) van het NS-personeel. Verantwoordelijk voor preventief toezicht en het handhaven van de openbare orde in stations en stationsgebieden van de NS, aanvullend op de primaire verantwoordelijkheid van de vervoerder in dezen en conform de afbakening van verantwoordelijkheden vastgelegd in de domeinennota van de Raad voor Hoofdcommissarissen. Afstemming c.q. samenwerking met het Politiekorps Amsterdam-Amstelland bij opsporing en afhandeling van strafbare feiten binnen het NS-gebied. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. Verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (ook wel justitiële handhaving genoemd). Meedenken over de mogelijkheden die er zijn om repressieve maatregelen te treffen ten einde de sociale veiligheid in het openbaar vervoer te verbeteren. Informeren van de bij een delict betrokken benadeelden als benadeelde dit wenst. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

11 10 A2.1.6 De vervoerders (NS en de concessiehouders Almere Streek, Amsterdam, Amstelland Meerlanden, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Waterland en Zaanstreek ) Primair verantwoordelijk voor de veiligheid in het voertuig en mede verantwoordelijk voor de veiligheid in het station, op het perron, halteplaats of andere bij het openbaar vervoer binnen de betreffende concessie behorende voorziening. De vervoerder vult deze verantwoordelijkheid in door het nemen van verschillende maatregelen waaronder de inzet van controlerend en toezichthoudend personeel, gecontroleerde toegang van ov-middelen en het besteden van aandacht aan schoonmaak, onderhoud en verlichting. Het voorkomen en verbaliseren van zwartrijden. De handhaving van de normale bedrijfsorde (orde, rust, veiligheid) in het vervoermiddel, het station, halteplaats of andere bij het openbaar vervoer behorende voorziening (zie A2.2). Service en informatieverstrekking aan de reizigers. Primair verantwoordelijk voor preventief toezicht in het vervoermiddel en mede verantwoordelijk voor preventief toezicht in het station, op de halteplaats of rond ander bij het openbaar vervoer behorende voorziening. Verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van haltepalen en halteblokken en het aanbrengen van de juiste informatie op alle haltes in het concessiegebied. Adequate inbedding in de eigen organisatie van de afspraken die voortvloeien uit het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam en werken conform het gestelde in dit Veiligheidsarrangement. A2.2 Samenwerking De bij het Veiligheidsarrangement betrokken toezicht- en handhavende partijen treden in gezamenlijkheid op tegen verstoringen van de orde, rust en veiligheid in en om het openbaar vervoer. A2.3 Organisatiestructuur Een goede organisatiestructuur is nodig om de uitvoering van de maatregelen te waarborgen. Er is een onderscheid gemaakt tussen een strategisch overleg, beleidsmatig overleg en een overleg dat operationeel van aard is. A2.3.1 Subdriehoek verkeer en vervoer (strategisch overleg) De subdriehoek Verkeer en Vervoer functioneert in Amsterdam als stuurgroep voor het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer. De subdriehoek bewaakt het doelbereik van het veiligheidsarrangement. De subdriehoek bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam, het Openbaar ministerie en de politie Amsterdam-Amstelland. Wanneer in de subdriehoek zaken betreffende dit arrangement worden besproken, schuift de stadsregio Amsterdam bij betreffende agendapunten aan.

12 11 Subdriehoek Verkeer en Vervoer (strategisch overleg) Vaststellen van de inhoud van het veiligheidsarrangement, besluitvorming rond aanpassing van het veiligheidsarrangement en bewaking doelbereik Beleidsgroep (beleidsmatig overleg) Aansturen en afstemmen van de stadsbrede uitvoering van het veiligheidsarrangement, informeren subdriehoek over voortgang doelbereik en stellen van prioriteiten Regiegroep (operationeel overleg) Signalerende functie door vergaren en delen van informatie over sociale veiligheid rond openbaarvervoerlocaties. Afstemming tussen partijen t.a.v. dagelijkse inzet en het nemen van concrete maatregelen Figuur 2.1 Organisatiestructuur objectieve en subjectieve veiligheid openbaar vervoer A2.3.2 Beleidsgroep (beleidsmatig overleg) In de beleidsgroep zitten de vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen die bij het Veiligheidsarrangement zijn betrokken. Dat zijn in Amsterdam: Beleidsmedewerker afdeling Strategie en Beleid, dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (DIVV) van de gemeente Amsterdam (voorzitter beleidsgroep, verbindende schakel tussen de beleidsgroep en de subdriehoek Verkeer). Adviseur Directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV) gemeente Amsterdam. Beleidsmedewerker sociale veiligheid Stadsregio Amsterdam. Unithoofd dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Teamleider DCIV/VOV-team van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Security manager van de Nederlandse Spoorwegen. Hoofd Stafbureau Sociale Veiligheid van de concessiehouder Amsterdam. Beleidsmedewerker sociale veiligheid van de concessiehouders Amstelland-Meerlanden, Almere Streek, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, Zaanstreek en Waterland. Adviseur Toezicht en Handhaving van de Dienst Stadstoezicht. Beleidsmedewerker parket van het Openbaar Ministerie arrondissement Amsterdam (agendalid). De beleidsgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en afstemming rond de stadsbrede uitvoering van het Veiligheidsarrangement. Dat betekent onder andere dat zij prioriteiten stellen in de aanpak van bepaalde problemen en afspraken kan maken over de inzet van partijen. De beleidsgroep komt naar behoefte bijeen, doch minstens 4 maal per jaar. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

13 12 A2.3.3 Regiegroep (operationeel overleg) A2.3.4 Communicatie In hoofdlijnen kan worden gesteld dat de regiegroep een belangrijke signalerende functie heeft door het vergaren en delen van informatie over problemen rond de veiligheid in en om het openbaar vervoer van Amsterdam. Op basis van een informatiegestuurde werkwijze vindt afstemming plaats over de dagelijkse inzet en het nemen van concrete maatregelen in afzonderlijke openbaar vervoerslocaties. 4 De partners in de regiegroep maken maandelijks, mede op basis van objectieve gegevens, een overzicht van incidenten op vervoerslijnen, stations, perrons, haltes en de directe omgeving daarvan. Op basis van dit overzicht wordt vervolgens bepaald welke locaties en vervoerslijnen extra aandacht krijgen. Daarnaast vormt de regiegroep een spil bij het uitvoeren van gezamenlijke projecten tussen partners. De partijen die deel uitmaken van de beleids- of regiegroep maken afspraken over de interne communicatie van de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Veiligheidsarrangement. Iedere partij zorgt zelf voor de interne communicatie binnen de organisatie. Ook over de externe communicatie maken de partijen heldere afspraken. Hierbij is uitgangspunt dat iedere partij zoveel mogelijk via de bestaande kanalen communiceert over de eigen activiteiten. Voorts is in A4.2 een afspraak gemaakt over de wijze waarop partijen in het kader van dit Veiligheidsarrangement de pers benaderen. De regiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers: Beleidsmedewerker afdeling Strategie en Beleid van de dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer Dienst Infrastructuur Vervoer en Verkeer (DIVV) van de gemeente Amsterdam (voorzitter). Buurtregisseur wijkteam Nieuwezijds Voorburgwal van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Coördinator team Veiligheid van het stadsdeel centrum. Projectleider VOV-team van de afdeling DCIV van het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Projectleider dienst Spoorwegpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten. Team manager OV-zorg van de concessiehouder Amsterdam. Locatiemanagers Ring Amsterdam en Amsterdam Centraal van de Nederlandse Spoorwegen. NSR manager van de Nederlandse Spoorwegen. Teamleider van de Dienst Stadstoezicht. Assistent vestigingsmanager van de concessiehouder Waterland. Coördinator sociale veiligheid van de concessiehouder Amstelland-Meerlanden, Almere Streek, Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en Zaanstreek. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen desgewenst ook andere (lokale) partijen aanschuiven bij dit overleg. De regiegroep komt elke zes weken bijeen. 4 De politie voert de regie waar het gaat om de dagelijkse inzet.

14 13 A3 Monitoren van de voortgang Het monitoren van de voortgang van de gezamenlijke inspanningen is een voorwaarde om tussentijds in te springen op situaties zoals een plotselinge toename van het aantal straatroven of de start van nieuwe bouwwerkzaamheden. Tussentijdse rapportages Elk kwartaal zal de beleidsgroep een korte interne voortgangsrapportage opstellen met daarin onder andere een beschrijving van de geleverde inspanningen en de ontwikkeling van de objectieve veiligheid. 5 De volgende partijen leveren daar een concrete bijdrage aan: Politie (regiopolitie Amsterdam/Amstelland en KLPD); cijfers van het aantal processen verbaal betreffende zakkenrollerij, geweld, straatroof, overige diefstal en vernieling en de cijfers van het aantal NSA-zaken (niet spoed wel assistentie) betreffende jeugd, zwervers en drugsoverlast in en om het openbaar vervoer in Amsterdam. Vervoerders; aantal geregistreerde incidenten met betrekking tot agressie, geweld en vandalisme in en om het openbaar vervoer. 6 VOV-team; overzicht van het aantal uitgevoerde controles en uitgeschreven processen verbaal. DST; overzicht van het aantal keren dat overtreders in en rond het openbaar vervoer zijn gewaarschuwd, aangesproken, geverbaliseerd of aangehouden. Dit betreft de bijdrage uit toezichtactiviteiten anders dan het VOV. De projectleider van de beleidsgroep draagt zorg voor het verzamelen van de informatie en stelt aan de hand daarvan een korte rapportage op met daarin een overzicht van de inzet, resultaten en knelpunten. Op basis van de rapportage vindt in de beleidsgroep overleg plaats over de eventuele bijstelling van de maatregelen (zie A.2.3.2). Voortgangsrapportage Eens per jaar, na gereedkomen van de monitor sociale veiligheid in het openbaar vervoer (MSVOV), wordt door de beleidsgroep een voortgangsrapportage opgesteld. In deze rapportage wordt beschreven hoe de samenwerking tussen de partijen verloopt en in hoeverre de afspraken zijn nagekomen. In de rapportage melden alle partners de resultaten van hun acties en worden ook de uitkomsten meegenomen de (MSVOV), evenals de objectieve cijfers van kwartaalrapportages. Nadat de voortgangsrapportage in de beleidsgroep is besproken, wordt deze geagendeerd in de subdriehoek verkeer en vervoer. Indien er naar aanleiding daarvan besluiten worden genomen, zullen de voorstellen hieromtrent worden doorgeleid naar de Amsterdamse driehoek. Evaluatie Het Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam wordt voor een periode van vijf jaar vastgesteld. Binnen het Veiligheidsarrangement bestaat de ruimte deze tussentijds bij te stellen (bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitkomsten van een voortgangsrapportage). Na vier jaar zal ook een evaluatie plaatsvinden. In deze evaluatie wordt ingegaan op de vraag of de werkwijze van de partijen en de voortgang die zij hebben geboekt bijdragen aan de in het Veiligheidsarrangement gestelde doel. Als de uitkomsten van de evaluatie daartoe aanleiding geven wordt het Veiligheidsarrangement op bepaalde onderdelen aangepast. 5 Bij het verzamelen van de gegevens wordt aangesloten bij bestaande registratiesystemen. 6 De NS kan cijfers aanleveren over de volgende typen incidenten; bedreiging/intimidatie, diefstal/beroving, lastige groep, lastig persoon, lichamelijk geweld, verbaal geweld, spugen, wangedrag/vernieling/ graffiti, wapen en overig. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

15 14 A4 Maatregelen Maatregelen De partijen in het Veiligheidsarrangement leveren verschillende inspanningen om bij te dragen aan het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in het openbaar vervoer van Amsterdam. Onderstaande lijst geeft een helder overzicht van de maatregelen die genomen worden door alle partijen. Deze lijst is niet limitatief. Partijen voeren meer maatregelen uit. Onder andere vanuit het Regionaal veiligheidsplan (RVP) en het Beleidskader openbaar vervoer maken partijen afspraken over ook andere maatregelen die nodig zijn om doelstellingen te halen. De maatregelen richten zich op: Pro-actie: Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Preventie: Het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid, het beperken van de gevolgen ervan en de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van (mogelijke) aantasting van de veiligheid. Repressie: De bestraffing van het gedrag dat onveiligheid in bepaalde situaties veroorzaakt. Nazorg: Dat wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de wenselijke situatie.

16 15 A4.1 Pro-actieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Omschrijving Tegengaan verloedering in openbaar vervoer middelen Tegengaan verloedering op en rond halteplaatsen Verlichting Gebruik van graffiti- en vandalisme onvriendelijke materialen Halfjaarlijks schouw met de operationele groep Inzichtelijk maken beheergrenzen Vervoerders 7 gemeente Amsterdam, stadsdelen en NS gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders 9 gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders 9 De regiegroep gemeente Amsterdam, stadsdelen en vervoerders De vervoermiddelen zien er schoon en heel uit; vervoermiddelen worden dagelijks schoon gemaakt, afvalbakken zitten nooit meer dan driekwart vol en vernielingen worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen 8, hersteld. De halteplaatsen, stations en de directe omgeving ervan zien er schoon en heel uit; er wordt dagelijks schoon gemaakt, afvalbakken zitten nooit meer dan driekwart vol en vernielingen worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen 8, hersteld. Donkere, sociaal onveilige plekken in en om het openbaar vervoer dienen te worden verlicht. Wanneer de verlichting in openbaar vervoersgebieden en de directe omgeving daarvan defect is, wordt deze binnen drie werkdagen hersteld. In en om openbaar vervoersgebieden en materieel wordt gebruik gemaakt van materiaal dat graffiti en vandalisme onvriendelijk is. De leden van de regiegroep gaan halfjaarlijks op een door hen gekozen openbaar vervoerslocatie een schouw houden op aspecten van sociale veiligheid en beheerbaarheid. Naar aanleiding van deze schouw worden actiepunten opgesteld en foto s gemaakt. Op locaties waar er tussen partners onduidelijkheden zijn ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het beheer (grijze vlekken), wordt op kleurenkaarten aangeven wie voor welk deelgebied van de semi-openbare ruimte zorgt voor het fysiek beheer. 7 NS werkt in eerste instantie vanuit de landelijke afspraken. 8 Overmacht daargelaten 9 Verlichting in het OV: de vervoerbedrijven voor zover niet strijdig met andere afspraken met opdrachtgevers. Verlichting om het OV: gemeente, stadsdelen en de stationsbeheerder (in dit arrangement NS). Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

17 16 A4.2 Preventieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Inzet medewerkers Toezicht & Service Vervoerders De vervoerders zetten medewerkers Toezicht & Service in. Ze hebben de taak om reizigers te informeren en om op te treden tegen normafwijkend gedrag rond openbaar vervoersgebieden. Tijdens hun werkzaamheden signaleren zij ook eventuele vervuilingen, vernielingen en storingen. Proef camera s in abri s gemeente Amsterdam Samen met stadsdelen en vervoerbedrijven onderzoekt de gemeente Amsterdam of een proef met camera(toezicht) op haltes/in abri s mogelijk is. Verdere uitwerking vindt plaats binnen de beleidsgroep en afhankelijk van mogelijkheden nieuwe abri s. Voorlichting/communicatie richting publiek over de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer Aandacht voor sociale veiligheid in de media gemeente Amsterdam en vervoerders Alle deelnemers aan dit arrangement via de communicatie specialisten De gemeente Amsterdam en de vervoerders communiceren jaarlijks over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer. Voorlichtingscampagnes kunnen daar onderdeel van uitmaken. De communicatiespecialisten van de betrokken partijen informeren elkaar steeds vooraf over de wijze waarop de partijen afzonderlijk dan wel gezamenlijk naar buiten treden. Er vindt onderlinge afstemming en coördinatie plaats over de wijze waarop wordt gecommuniceerd over de sociale veiligheid. Daarnaast zorgen de communicatiespecialisten dat successen met betrekking tot sociale veiligheid zoveel mogelijk actief gecommuniceerd worden om de beleving bij de reiziger wat betreft de sociale veiligheid te beïnvloeden.

18 17 A4.3 Repressieve maatregelen Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Optreden tegen graffiti OV-verbod zakkenrollers en uitbreiding naar andere doelgroepen Vervoerders, gemeente Amsterdam, stadsdelen en politie gemeente Amsterdam, politie en OM Vervoerders, gemeente en politie treden samen op tegen graffiti aan openbaar vervoersmiddelen, stations, perrons, halteplaatsen en in de directe omgeving daarvan. Door de vervoerders wordt altijd aangifte gedaan. 10 Discriminerende graffiti wordt binnen 24 uur verwijderd. Overige uitingen worden maximaal binnen vijf werkdagen verwijderd. Personen die in en om het openbaar vervoer in Amsterdam worden betrapt op (een poging tot) zakkenrollerij, kunnen voor een bepaald openbaar vervoersgebied ( cluster ) een ovverbod van een maand opgelegd krijgen. Bij recidive kan het verbod worden verlengd en/of verbreed naar andere ov-gebieden ( clusters ). De verantwoordelijke partijen onderzoeken de mogelijkheden om het ov-verbod ook uit te breiden naar andere doelgroepen. Schade verhalen Alle betrokkenen Partijen verhalen gelede schade door bijvoorbeeld vernieling, vandalisme en graffiti op de veroorzakers tenzij dit niet mogelijk blijkt. Inzet van het VOV-team Politie/VOV Het VOV-team bestaande uit zowel politiemensen als medewerkers van DST, houdt informatiegestuurd toezicht in en om het openbaar vervoer in Amsterdam. Zij handhaven de openbare orde op aangewezen risicolocaties. 10 De aangifte vanuit de NS voor graffiti aangebracht op stations is al geregeld. De aangifte voor graffiti die is aangebracht op treinstellen van de NS is in ontwikkeling. 11 Overmacht daargelaten. 12 NS: binnen 10 dagen indien er geen buitendienststelling noodzakelijk is volgens het huidig contract tussen NS en het ministerie van V&W. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

19 18 Inzet handhavers Wet Personenvervoer Vervoerders De vervoerders zetten handhavers in die een BOA-status hebben. 13 Zij voeren onder andere repressieve kaartcontroles uit en verlenen assistentie aan collega's en reizigers in geval van incidenten betreffende de bedrijfsorde. Preventief fouilleren Politie Met enige regelmaat houdt de politie acties met preventief fouilleren in en rond het openbaar vervoer in de aangewezen veiligheidsrisicogebieden. Afhandeling noodmeldingen agressie en geweld Vervolging na geweld tegen medewerkers met publieke functie Informatie gestuurd optreden Politie Politie en OM Politie, VOV en toezichthoudende medewerkers Een noodmelding van agressie en geweld tegen medewerkers van openbaar vervoersbedrijven wordt door de politie standaard met prio 1 afgehandeld. Een noodmelding van agressie en geweld tussen reizigers wordt door de politie standaard met prio 2 afgehandeld. De opsporing en vervolging van daders van geweld tegen medewerkers met een publieke functie krijgt prioriteit. Dat betekent bijvoorbeeld dat een dubbele strafmaat het uitgangspunt vormt voor de strafeis. Op basis van informatie voeren de politie, het VOV, particuliere toezichthouders of toezichthouders van vervoerders extra surveillances uit op locaties en tijdstippen met een verhoogde kans op onveiligheid en incidenten in en om het openbaar vervoer. 13 Een deel van de toezichthouders heeft conform art. 8 lid 3 Politiewet ook de bevoegdheid om een veiligheidsfouillering uit te voeren en handboeien om te doen bij verdachten. NS zet aanvullend treinsurveillanten in zonder BOA-status.

20 19 A4.4 Nazorg Maatregel Wie verantwoordelijk Beschrijving Trainingen en cursussen voor leidinggevenden Vervoerders Leidinggevenden hebben een cursus/ training ontvangen over opvang en nazorg van personeel na ingrijpende (gewelddadige)incidenten. Nazorg slachtoffers criminaliteit Alle betrokkenen Op het moment dat reizigers of medewerkers slachtoffer worden van criminaliteit in en om het openbaar vervoer, wordt alles in het werk gesteld om een adequate opvang te organiseren. Dat betekent bijvoorbeeld dat slachtoffers worden geïnformeerd over de mogelijkheden tot het doen van aangifte. Bij geweldsdelicten worden slachtoffers opgevangen en geïnformeerd over de voortgang van de zaak. Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 1010 / 2014

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014

Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer 2011-2014 Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014 Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden

Datum: 17 september 2012. Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden θ Datum: 17 september 2012 Lokaal Veiligheidsarrangement stationsgebied Woerden Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Algemeen 4 3 Probleemstelling 4 4 Doelstelling 4 5 Gebiedsafbakening 4 6 Overwegingen 5 7 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013

Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer. Gemeente Almere 2009-2013 Lokaal Veiligheids Arrangement Openbaar Vervoer Gemeente Almere 2009-2013 Gemeente Almere 23 november 2009 Inhoudsopgave 1 Partijen 3 2 Overwegingen 3 3 Probleemstelling 4 4 Gebiedsafbakening 4 5 Doelstellingen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland

Convenant sociale veiligheid. Arriva Personenvervoer Nederland Convenant sociale veiligheid Arriva Personenvervoer Nederland Partijen Arriva Personenvervoer Nederland BV, vertegenwoordigd in de persoon van: Dhr. A.B. Hettinga, voorzitter Raad van Bestuur Vakbonden,

Nadere informatie

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011 Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 Aanwezig Guy Hermans (KpVV), Marcel Sloot (Kpvv), Hugo Vegter (Provincie Zuid- Holland), Arnoud Crommelin (Provincie Noord-Holland)

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Ronald Emmelot (3526 ) Registratienummer 2012.0072700 Inleiding In de nota Invoeren cameratoezicht

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Opgesteld: 21-06-2011 Managementrapportage Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het busvervoer.

Nadere informatie

Notitie Toezicht & Handhaving

Notitie Toezicht & Handhaving Notitie Toezicht & Handhaving Stedelijk Project Handhaving & Directie OOV Amsterdam, maart 2005 Inhoudsopgave Aanleiding Bladzijde 3 Kort historisch perspectief Bladzijde 3 Wat is handhaving en wat is

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam

Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam De ervaringen na drie jaar (2005-2007) Sander Flight Paul Hulshof Evaluatie cameratoezicht Stationseiland Amsterdam De ervaringen na drie jaar (2005-2007)

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland

Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Voorstel Koepelbesluit Oost-Nederland Auteurs Mayke te Wierike Privacyfunctionaris Wim de Vries Beleidsadviseur Leonie Hamming Coördinator Beleidszaken Eenheidsstaf 10 oktober 2014 1. Aanleiding Bij het

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek

Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek Praten werkt: succesvolle aanpak problematiek scholierenlijnen Veolia Transport en de provincie Gelderland verbeteren sfeer op buslijn 85 28 mei 2010, ir. Matti Baggerman, bureau Delfíni en Anja Maas,

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein

Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Studiedag publiek cameratoezicht 6 oktober 2011 - Leuven Publiek cameratoezicht Spoorwegdomein Melissa Geyssens Gunther Symons Adviseurs NMBS-Holding - Corporate Security Service De NMBS - Groep Structuur

Nadere informatie

Aantal waarnemingen geschikt als bewijsvoering van strafbare feiten naar inbreukcategorie

Aantal waarnemingen geschikt als bewijsvoering van strafbare feiten naar inbreukcategorie Cijfers Cameratoezicht 2008 en Preventief fouilleren 2008/2009 Cameratoezicht In Maastricht is er cameratoezicht vanaf 2001. Vanaf de invoering van de camerabewaking is er een gestage groei te zien van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

In deze nota wordt besloten tot plaatsing van camera's op een gebied op Schiphol op basis van artikel 69b APV.

In deze nota wordt besloten tot plaatsing van camera's op een gebied op Schiphol op basis van artikel 69b APV. gemeente Haarlemmermeer Nota van Burgemeester Geheim Onderwerp Invoeren cameratoezicht op openbare ruimten Schiphol Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Datum 7 mei 2009 Inlichtingen Linda BOUW (023

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Convenant integrale overheidshandhaving

Convenant integrale overheidshandhaving Convenant integrale overheidshandhaving Convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen: DE ONDERGETEKENDEN: De Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden De Hoofdofficier van Justitie

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2014 In opdracht van de Dienst Stadstoezicht (DST) en de Bestuursdienst (OOV) Projectnummer 14189 Nienke Laan Jolijn Broekhuizen Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vragen van de raad Datum 06-12-2011 Registratienummer Rs11.00657 Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of

Nadere informatie

Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid

Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid Model lokaal convenant Voetbal en Veiligheid 1. Doel van het convenant Het bezoeken van wedstrijden van [naam bvo] geeft plezier aan veel mensen. De wedstrijden dienen in een feestelijke en veilige sfeer

Nadere informatie

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008

Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Fietsparkeerdruk Stationseiland oktober 2008 Daniël van Motman Aart Breedt Bruijn Amsterdam, 19 januari 2009 1 Inleiding Gezien de grote fietsparkeerproblematiek heeft DIVV een onderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Provincie Noord-Holland 28 september 2004 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 8 1.1 Algemeen... 8 1.2 Belang van sociale veiligheid...

Nadere informatie

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng

Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland. Nulme&ng Vragenlijst monitor VPT Provincie Zeeland Nulme&ng Nulme7ng. In het landelijk programma Veilige Publieke Taak worden er door het ministerie van Binnenlandse Zaken acht maatregelen genoemd die belangrijk

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO

Versie: LOKAAL ACTIEPLAN VOETBAL EN VEILIGHEID GEMEENTE, BVO Versie: LOKL TIEPLN VOETL EN VEILIGHEID GEMEENTE, VO Het Lokaal actieplan Voetbal en Veiligheid is onderdeel van het lokaal convenant en is een doorvertaling van de acties uit het Landelijk actieplan Voetbal

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421206. VHV deelname boa pool Meierijgemeenten - s Hertogenbosch

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00421206. VHV deelname boa pool Meierijgemeenten - s Hertogenbosch Zaaknummer: 00421206 Onderwerp: VHV deelname boa pool Meierijgemeenten - s Hertogenbosch Collegevoorstel Inleiding Toezicht en handhaving in de openbare ruimte is de gedeelde verantwoordelijkheid van gemeenten

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn

Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het station Alphen aan den Rijn Lokaal Veiligheidsarrangement Op en rondom het Alphen aan den Rijn, 12 maart 2008 Gemeente Alphen aan den Rijn Politie Hollands Midden Korps Landelijke Politiediensten/ Dienst Spoorwegpolitie Openbaar

Nadere informatie

ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID

ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID Jaar: 2010 Concessie: Gooi en Vechtstreek Connexxion A.T. de Jong Connexxion Openbaar Vervoer Bladzijde 1 van 24 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 2. VISIE EN DOESTELLING 3. LANDELIJKE

Nadere informatie

Live View: realtime cameratoezicht

Live View: realtime cameratoezicht Ministerie van Veiligheid en Justitie Live View: realtime cameratoezicht Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijkt met de

Nadere informatie

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente Voorbeeld Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente 1 maart 2007 Voorbeeld Blz.1 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk

Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Veiligheidsarrangement spoorlijn Arnhem-Winterswijk Bijlagen 1 Provincie Gelderland Stadsregio Arnhem Nijmegen Gemeenten Arnhem, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Montferland, Doetinchem, Oude IJsselstreek,

Nadere informatie

Deelakkoord in het kader van Bestemming: klant tussen NS Reizigers, vakbonden en ondernemingsraad NS Reizigers inzake Sociale Veiligheid

Deelakkoord in het kader van Bestemming: klant tussen NS Reizigers, vakbonden en ondernemingsraad NS Reizigers inzake Sociale Veiligheid Deelakkoord in het kader van Bestemming: klant tussen NS Reizigers, vakbonden en ondernemingsraad NS Reizigers inzake Sociale Veiligheid Preambule NS Reizigers vindt het essentieel dat haar werknemers

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2.

d. Noteer de 7 W s voor eventuele aangifte bij de politie. Zie bijlage 2. Doel: Het creëren van een veilige werkomgeving. Onder agressie verstaan wij elke vorm van ongewenst gedrag zowel verbaal als ook fysiek. Zie bijlage 1. Handelwijze bij telefonisch ongewenst gedrag: 1.

Nadere informatie

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van -

jrotfingen 1 1 JUN 2313 Datum ** Uw brief van - Bestuursdienst ^(^te jrotfingen Ter informatie: resultaat bespreking 'Informatie Stadstoezicht vervolj Onderwerp vergadering raadscommissie Financien & veiligheid dd 22^11161 20IJ Steller H. Tuithof De

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013

Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Alleen het gesproken woord geldt Toespraak Annemarie Jorritsma Thema: Woninginbraken Bestuurdersdiner lokale veiligheid 29 oktober 2013 Dames en heren, Goed om met u in zo n groot gezelschap bijeen te

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2015-2016

BEDRIJFSPLAN 2015-2016 BEDRIJFSPLAN 2015-2016 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE gemeenschappelijke anti discriminatievoorziening (ADV) in Drenthe. Assen, 3 september 2014 MELDPUNT DISCRIMINATIEVOORZIENING DRENTHE Het

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Woninginbraak 2013-2014. Politie OM Bestuur

Plan van Aanpak. Woninginbraak 2013-2014. Politie OM Bestuur Plan van Aanpak Woninginbraak 2013-2014 Politie OM Bestuur Juni 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Probleembeschrijving 4 Taken en verantwoordelijkheden 8 Verantwoording en sturing 10 Maatregelenmatrix 11

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Datum 1 april 2014 Onderwerp Voortgang samenhang toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Datum 1 april 2014 Onderwerp Voortgang samenhang toezicht en handhaving in de openbare ruimte 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet!

Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! Het is niet de wind die bepaalt in welke richting je vaart, maar wel de wijze waarop jij je zeilen zet! 2 juni 2007 Politieke Academie Raadledendagen Workshop: Hoe kan ik als (politie)raadslid wegen op

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s

Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live View Real-time Cameratoezicht in combinatie met Win4NET recorders en X-GEN camera s Live_View_informatie_06.02.2013 Wat is Live View? Live View is een werkwijze die het mogelijk maakt dat de meldkamer

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie