Notitie Toezicht & Handhaving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Toezicht & Handhaving"

Transcriptie

1 Notitie Toezicht & Handhaving Stedelijk Project Handhaving & Directie OOV Amsterdam, maart 2005

2 Inhoudsopgave Aanleiding Bladzijde 3 Kort historisch perspectief Bladzijde 3 Wat is handhaving en wat is toezicht? Bladzijde 4 Om welke keten van handhaving gaat het? Bladzijde 4 Wie zijn toezichthouder? Bladzijde 6 Conclusies Bladzijde 7 Bijlage 1: particuliere toezichthouders Bladzijde 9 Notitie toezicht en handhaving versie

3 Aanleiding De verschuiving van strafrechtelijke naar ook bestuurlijke handhaving heeft gevolgen voor de vorm en inhoud van toezicht. De politie is zich steeds meer gaan concentreren op haar kerntaak, namelijk het opsporen van strafbare feiten, het creëren van openbare orde en veiligheid in het publieke domein en het verlenen van (nood)hulp 1. Tegelijkertijd heeft de toenemende maatschappelijke roep om controle en handhaving geleid tot een toenemende hoeveelheid en verscheidenheid van regels en daardoor een groeiend aantal toezichthouders. Met name de organisatie van het toezicht in het publieke domein is hierdoor gecompliceerd. Verschillende toezichthouders met verschillende taken en bevoegdheden, komen elkaar juist in het publieke domein tegen. Zij kunnen daar langs elkaar heen lopen en elkaar ongewild tegenwerken en het organiseren van onderlinge samenhang, samenwerking en samenloop blijkt in de praktijk niet vanzelf en niet vanzelf goed te gaan. Oorspronkelijk is de directie Openbare Orde en Veiligheid gestart met het formuleren van een antwoord op de vraag welk toezicht het gemeentebestuur zelf uitvoert en in de aanpak van welke vraagstukken zij daarin dan regie voert. Doel hiervan was de transparantie van het toezicht in het publieke domein te verbeteren. Hierover vond steeds afstemming plaats met het Stedelijk Project Handhaving. Gaandeweg bleek het echter noodzakelijk het antwoord op de gestelde vraag vanuit een breder en gezamenlijk perspectief te formuleren. Deze notitie is dan ook het resultaat van een nauwe onderlinge samenwerking tussen de directie Openbare Orde en Veiligheid en het Stedelijk Project Handhaving. Kort historisch perspectief Handhaving is lange tijd beschouwd als een strafrechtelijke en op zichzelf staande aangelegenheid. Het ging in de uitvoering van deze taak vooral om het handhaven van de wet, een taak die met name door de politie werd uitgevoerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij het Openbaar Ministerie. In de loop van de tijd heeft handhaving zich echter ontwikkeld tot een instrument dat ingezet kon worden om gewenste (maatschappelijke) effecten en resultaten te realiseren. Dit betekende het afwegen van belangen en het ontwikkelen van beleid om te komen tot verantwoorde en rechtvaardige keuzes en prioriteitstelling. Het ging dus niet meer zozeer om handhaving van de wet, maar veel meer om de vraag of met handhaving het rechtsgevoel werd gediend. De verantwoordelijkheid voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde lag in deze opvatting primair bij het Openbaar Ministerie en de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de openbare orde ligt primair bij de burgemeester. 1 Zie hiervoor ook Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (1995), Toekomst gezocht: het functioneren van de politie ter discussie : Dordrecht. 2 Zie hiervoor ook Raad voor het Openbaar Bestuur (1998), Op de handhaving beschouwd : toezien op een versterkte en uitvoerbare lokale handhavingsstructuur : Den Haag. 3 Zie hiervoor ook Hoogenboom, A.B. (2004), Zeven toezicht en handhavingsplagen : Tijdschrift voor de Politie, nr. 5, pp Notitie toezicht en handhaving versie

4 Ook de manier waarop handhaving vorm en inhoud kreeg is in de loop van de afgelopen jaren veranderd. De steeds maar toenemende overbelasting van het strafrechtelijke apparaat had een verschuiving tot gevolg van reactief naar proactief optreden en van repressie naar preventie. Burgers werden meer en meer gestimuleerd om in relatie met anderen zelf conflicten en problemen op te lossen en daardoor een bijdrage te leveren aan het vergroten van (eigen) sociale veiligheid 4. Handhaving werd hierdoor ook een aangelegenheid van het (lokale) bestuur. Het daarvoor benodigde bestuursrechtelijke instrumentarium werd sterk uitgebreid en verbeterd. Het strafrecht kreeg in de bestuurlijke aanpak van kleine en veelvoorkomende criminaliteit meer en meer de functie van stok achter de deur en het Openbaar Ministerie ging zich meer concentreren op het opsporen en vervolgen van zware criminaliteit 5. Wat is handhaving en wat is dan toezicht? Het begrip handhaving wordt in zowel enge, als in ruime zin gebruikt. Handhaving in enge zin omvat het feitelijke optreden van de overheid dat is gericht op het ongedaan maken van een rechtens onjuiste situatie. In deze benadering is handhaving losgekoppeld van en volgend op toezicht. Deze notitie beschouwt handhaving echter in ruime zin. Handhaving is dan een keten van activiteiten, gericht op het doen naleven van regels en voorschriften voor burgers, bedrijven en overheden 6 en impliceert toezicht. Voor wat betreft het begrip toezicht sluit deze notitie aan bij de definities die de Raad voor het Openbaar Bestuur, het Ministerie van Justitie en de Commissie Michiels hanteren. Toezicht is dan het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de gestelde eisen, het daarover vormen van een oordeel en het vervolgens nemen van het besluit om ter bevordering van de juiste naleving van algemene en specifieke voorschriften bestuursrechtelijke, dan wel strafrechtelijke middelen in te zetten. In de hier gegeven definitie is toezicht ook een voortraject, dat kan leiden tot verdergaand overheidsoptreden, zoals het voorbereiden van strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijke oordeelsvorming en sanctionering. Het uitoefenen van toezicht is derhalve een overheidstaak en voor het ontwikkelen en onderhouden van de kwaliteit van de organisatie en de uitvoering daarvan is en blijft de overheid verantwoordelijk 7. Om welke keten van handhaving gaat het? Toezicht is onlosmakelijk verbonden aan handhaving. De begrippen zijn van elkaar te onderscheiden, maar zeker niet van elkaar te scheiden. Dit maakt dat toezicht niet een op zichzelf staande en geïsoleerde activiteit is, maar volledig geïntegreerd is in de keten van handhaving. 4 Zie hiervoor ook Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (1996), Politie en sociale zelfredzaamheid van burgers : Dordrecht. 5 Zie voetnoot 2. 6 Zie hiervoor ook het Projectplan van het Stedelijke Project Handhaving (2004) : Amsterdam 7 Zie hiervoor brief inzake particuliere veiligheidszorg in het publieke domein (7 mei 2004) van de minister van justitie aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Notitie toezicht en handhaving versie

5 De volgende ketens van handhaving worden onderscheiden. 1. De strafrechtketen, waarin het gaat om opsporing en vervolging van strafbare feiten, bestraffing en ten uitvoerlegging van vonnissen, resocialisatie. De strafrechtketen heeft tot doel: de persoon die een strafbaar feit pleegt en daarvoor wordt gestraft zodanig af te schrikken, dat deze niet een tweede keer een misdrijf pleegt (speciale preventie); elk lid van de samenleving van het plegen van misdrijven af te houden (generale preventie) door het afschrikwekkende voorbeeld van mensen die gestraft worden; door het uitdelen van straf geldende normen te bevestigen en daardoor het gedrag van de leden van de samenleving te reguleren (normbevestiging / rechtvaardigheidsgevoel). De primaire verantwoordelijkheid voor deze keten wordt feitelijk vorm en inhoud gegeven door het Openbaar Ministerie dat de politie aanstuurt. In operationele zin oefent de politie toezicht uit in deze keten van handhaving. 2. Bestuurlijke handhaving, gericht op het doen naleven van algemene en specifieke voorschriften voor burgers en bedrijven. Het gaat om de zelfstandige handhavingstaken van het bestuur, om het doen naleven van de door het bestuur afgegeven vergunningen en de daaraan verbonden voorschriften, alsmede om het beëindigen van de overtreding, dan wel het herstellen van de situatie. Deze keten bestaat uit preventie, toezicht (signalering), oordeelsvorming en sanctionering 8. De keten van bestuurlijke handhaving kan onder meer de aanpak van zware en georganiseerde misdaad versterken. Het bestuur richt haar handhavingsactiviteiten dan op die terreinen waar infiltratie van georganiseerde misdaad dreigt. Denk hierbij aan de bouw, de horeca, het milieu, de prostitutie, de transportsector, geldwisselkantoren, belwinkels, gokautomaten 9. In de gemeente Amsterdam krijgt de keten van bestuurlijke handhaving vorm en inhoud door het Handhavingsprogramma met daarin concrete en meetbare beleidsdoelstellingen, stappen waarlangs deze worden gerealiseerd en de wijze waarop het bestuur tot interventie wil overgaan. De verantwoordelijkheid voor deze keten ligt primair bij het bestuur en wordt feitelijk vorm en inhoud gegeven door de daarin verantwoordelijke portefeuillehouder. De politie kan in de keten van bestuurlijke handhaving als sterke arm ingezet worden om daar waar nodig toezichthouders te versterken in de uitoefening van hun taken. Ter uitvoering van het Handhavingsprogramma en daaruit voortvloeiende projecten maken betrokken partijen afspraken met de politie over de vorm en de inhoud van deze stok achter de deur functie. Hierover vindt afstemming plaats in het (territoriale) driehoeksoverleg. 8 Zie hiervoor Stedelijk Project Handhaving (sept. 2004), Kapstoknotitie Toezicht : Gemeente Amsterdam. 9 Zie hiervoor ook Boek, J.L.M. (2004), Wij zijn beter dan de politie, een verslag naar aanleiding van interviews en inkijkstages bij diensten en stadsdelen in Amsterdam in juli 2004 : Amsterdam / Den Haag. Notitie toezicht en handhaving versie

6 3. De integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken, gericht op het realiseren van een sociale veilige leefomgeving. De integrale aanpak staat voor het bundelen en op elkaar afstemmen van krachten, instrumenten en ketens van handhaving, rekening houdend met ieders eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In deze keten worden verschillende activiteiten onderscheiden zoals activiteiten die zijn gericht op het veranderen van omstandigheden en voorwaarden (pro-actie), het voorkomen en het tegengaan van problemen 10, het aanpakken van problemen en hotspots. Elke activiteit omvat specifieke maatregelen, voorzieningen en voorschriften die tot handhaving leiden. De integrale aanpak van veiligheid krijgt in de gemeente Amsterdam vorm en inhoud door een planmatige aanpak, gericht op specifieke vraagstukken, gebieden, dan wel doelgroepen 11. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van veiligheid in de Diamantbuurt en op het Stationseiland. De voor de aanpak verantwoordelijke portefeuillehouder ontwikkelt op maat gesneden oplossingen en eventuele alternatieven om vervolgens vorm en inhoud te geven aan de feitelijke realisatie daarvan. Het integrale veiligheidsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders en de coördinatie ligt primair bij de burgemeester van Amsterdam 12. De coördinatie heeft tot doel samenhang, samenwerking en samenloop te realiseren. In het feitelijke toezicht op en het handhaven van de openbare orde en een sociale veilige leefomgeving heeft de politie een uitvoerende taak en hebben toezichthouders een ondersteunende en dienende rol. Ter uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende projecten ligt de operationele regie bij de politie. Zij beschikt over de daarvoor benodigde expertise, vaardigheden, middelen en organisatie. Met inachtneming van en respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid maken de politie en de betrokken toezichthoudende partijen afspraken over de inzet van toezichthouders en de onderlinge samenwerking. Het gaat dan om afspraken over het melden van incidenten en de opvolging daarvan door de politie, over de toegang tot informatie, alsmede over de verstrekking en het gebruik daarvan. Wie zijn toezichthouder? In de afgelopen jaren zijn de toezichthouders in aantal toegenomen, hebben bestaande toezichthouders meer taken gekregen en zijn er nieuwe toezichthouders bijgekomen. Gevolg hiervan is dat een grote diversiteit aan toezichthouders en verantwoordelijkheidsrelaties is ontstaan. Toezichthouders worden op twee manieren onderscheiden. Ten eerste zijn er toezichthouders met en zonder wettelijke toezichthoudende bevoegdheden. Voorbeelden hiervan zijn het betreden van gebouwen en plaatsen, het vorderen van inlichtingen, inzage in gegevens en bescheiden, monsterneming. Ten tweede zijn toezichthouders met en zonder wettelijke opsporingsbevoegdheden. 10 Zie hiervoor ook Regiopolitie Amsterdam Amstelland, regioproject controle infrastructuur : Amsterdam. 11 Zie hiervoor ook Directie Openbare Orde en Veiligheid (2003), Veiligheidsplan Amsterdam : Amsterdam. 12 Zie voetnoot 9. Notitie toezicht en handhaving versie

7 Om over toezichthoudende bevoegdheden te kunnen beschikken moet een toezichthouder overeenkomstig artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht door het bevoegde bestuursorgaan zijn aangewezen. Personen die toezicht uitoefenen dienen zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen en bepalingen van het bevoegde bestuursorgaan. Om extra ogen en oren te creëren en om politiecapaciteit elders in te kunnen zetten, laat de minister van justitie de mogelijkheid om particulieren in te zetten voor het houden van toezicht in het publieke domein. Voorwaarden voor de inzet van particuliere toezichthouders zijn dan, dat de gemeente volledig verantwoordelijk is en blijft voor de wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend, dat de schijn van belangenverstrengeling wordt tegengegaan, dat het de instemming van de gemeenteraad en de lokale driehoek heeft, dat het is ingebed in het lokale veiligheidsbeleid 13. Toezichthouders kunnen ter voortzetting van hun toezichthoudende bevoegdheden ook aangewezen zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar. In deze hoedanigheid dienen zij zich te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie. Voor de aanpak van kleine en veelvoorkomende ergernissen heeft de Minister van Justitie onder bepaalde voorwaarden 14 de mogelijkheid geschapen particuliere functionarissen in te kunnen zetten als buitengewoon opsporingsambtenaar (parkwachters en APV - controleur). Samenvattend en in aansluiting op hetgeen hierover in het voorgaande hoofdstuk al is beschreven, oefent de politie in operationele zin het toezicht uit in de strafrechtketen en wordt het toezicht in de keten van bestuurlijke handhaving in operationele zin uitgeoefend door toezichthouders in dienst van of in opdracht van de gemeente Amsterdam. In het feitelijke toezicht op en het handhaven van de openbare orde en een sociale veilige leefomgeving ligt de operationele regie bij de politie en maakt de politie ter uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid vooral het veiligheidsplan Amsterdam - en de daaruit voortvloeiende projecten afspraken over de inzet van en samenwerking met toezichthouders. Conclusies In antwoord op de vraagstelling kan het volgende worden geconcludeerd. 1. Uitoefening van toezicht is een overheidstaak. De overheid is en blijft verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering en de kwaliteit daarvan. 2. Toezicht en handhaving in het kader van de strafrechtketen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. In operationele zin oefent de politie toezicht uit in deze keten van handhaving en ligt bij haar ook de regie. 3. Toezicht en handhaving in het kader van bestuurlijke handhaving vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het (gemeente)bestuur en krijgt vorm en inhoud op basis van het Handhavingsprogramma Amsterdam. De operationele regie ligt bij de gemeente. De politie kan in de keten van bestuurlijke handhaving als sterke arm ingezet worden om toezichthouders te versterken in de uitoefening van hun taak. De toezichthoudende partijen en de politie maken afspraken over de vorm en de inhoud van deze stok achter de deur functie. Hierover vindt afstemming plaats in het (territoriale) driehoeksoverleg. 13 Zie voor een volledig overzicht van de voorwaarden de in voetnoot 7 aangehaalde brief en bijlage Zie hiervoor de in voetnoot 7 aangehaalde brief. Notitie toezicht en handhaving versie

8 4. Toezicht en handhaving in het kader van de integrale veiligheidszorg vindt plaats onder de coördinerende verantwoordelijkheid van de burgemeester van Amsterdam en krijgt vorm en inhoud door een planmatige aanpak. Wanneer sprake is van toezicht en handhaving in het publieke domein heeft de politie een uitvoerende taak en hebben toezichthouders een ondersteunende en dienende rol. Ter uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid en de daaruit voortvloeiende projecten ligt de operationele regie bij de politie. Met inachtneming van en respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid maken de politie en de betrokken toezichthoudende partijen afspraken over de inzet en de onderlinge samenwerking. Het gaat dan om afspraken over het melden van incidenten en de opvolging daarvan door de politie, over de toegang tot informatie, alsmede over de verstrekking en het gebruik daarvan. 5. Het (gemeente)bestuur stelt, en daar waar nodig in nauwe samenspraak met het Openbaar Ministerie, eisen vast voor de kwaliteit van de organisatie en de uitvoering van toezicht en handhaving. Denk hierbij aan eisen op het gebied van vaardigheden van toezichthouders, aanvullende opleidingen, werving en selectie, benoeming en aanwijzing, kleding en uitrusting, gedrag en wijze van optreden, informatie en communicatiemiddelen. 6. De door het (gemeente)bestuur vastgestelde kwaliteitseisen dienen als referentiekader, op basis waarvan de kwaliteit van de organisatie en de uitvoering van toezicht en handhaving regelmatig doorgelicht worden. Bovendien biedt dit iedere betrokken organisatie / dienst de mogelijkheid de kwaliteit planmatig te ontwikkelen en te onderhouden. 7. Toezichthouders maken bij de uitoefening van de aan hen opgedragen toezichttaak niet eerder gebruik van toezichthoudende bevoegdheden, dan nadat zij door het (gemeente)bestuur van Amsterdam overeenkomstig artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht als zodanig zijn aangewezen. Voorwaarde is dan, dat zij als bezoldigd, dan wel onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Amsterdam. 8. Vanuit het besef dat het uitoefenen van toezicht een overheidstaak is, is het (gemeente) bestuur terughoudend bij het inzetten van particuliere toezichthouders. Toch zijn er omstandigheden denkbaar waarin de inzet van particuliere toezichthouders noodzakelijk is. Bij het besluit over een eventuele inzet zijn de door de minister van justitie gestelde voorwaarden leidend Het (gemeente)bestuur is terughoudend bij het feitelijke inzetten van particuliere functionarissen als buitengewoon opsporingsambtenaar. De door de Minister van Justitie gestelde voorwaarden voor de inzet van particuliere toezichthouders worden dan aangevuld met de volgende voorwaarden. De particuliere functionarissen moeten benoemd zijn als onbezoldigd ambtenaar van de gemeente Amsterdam. De opsporingsbevoegdheid is beperkt tot de Algemene Plaatselijke Verordening, enkele feiten betreffende het gemeentelijke parkeerbeleid en de wet Personenvervoer. De particuliere functionarissen hebben niet de beschikking over geweldsmiddelen. 15 Zie hiervoor ook de in voetnoot 7 aangehaalde brief en bijlage 2. Notitie toezicht en handhaving versie

9 Bijlage 1: particuliere toezichthouders Gedeelte van de brief van de Minister van Justitie die hij mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gestuurd aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal inzake de particuliere veiligheidszorg ( / 504 dd. 7 mei 2004) Iets anders is dat men particulieren onder toezicht van verantwoordelijke ambtelijke instanties kan inschakelen bij de uitoefening van de publieke taak, met dien verstande dat de autoriteit die de particulier inschakelt volledig verantwoordelijk blijft voor de wijze waarop de taak wordt vervuld en deze te allen tijde kan worden beëindigd. Binnen dit kader kunnen bestuurlijke instanties voor het houden van toezicht in het publieke domein gebruik maken van particuliere beveiligers. Zij kunnen extra ogen en oren vormen voor de politie door te signaleren en verantwoordelijke instanties te waarschuwen. Dat kan zorgen voor meer ruimte om politiecapaciteit elders in te zetten. De op deze wijze ingeschakelde particuliere beveiligers hebben, behoudens ingeval van betrapping op heterdaad zoals hiervoor aangegeven, geen geweldsbevoegdheden en evenmin de bescherming van een ambtenaar in de uitoefening van zijn functie. Gemeenten kunnen hiermee op flexibele wijze inspelen op de vraag naar meer toezicht. Aan de inzet van particuliere beveiligers door gemeenten in het publieke domein dienen met het oog op hierboven gestelde wel een aantal voorwaarden verbonden te worden: instemming van de gemeenteraad en de lokale driehoek; inbedding in het lokale veiligheidsbeleid; er moet duidelijkheid zijn over de financiering, die past bij het uitgangspunt dat het gezag over de inzet bij de gemeente hoort te liggen; de politie zal altijd betrokken moeten blijven bij het toezicht. De politie behoudt de operationele regie over het toezicht in het publieke domein. Er moeten afspraken worden gemaakt over het melden van incidenten en de opvolging door de politie; herkenbaarheid voor de burger als toezichthouder voor de gemeente; de taakuitoefening van particuliere toezichthouders mag niet leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling; de inzet van particuliere beveiligers moet passen bij de problematiek. Dat betekent dat als voorzienbaar is dat toezicht tot handhaving moet leiden er geen plaats is voor particuliere beveiligers, bijvoorbeeld in risicosituaties waarin verwacht kan worden dat politiebevoegdheden benut moeten worden; er moeten afspraken worden gemaakt over de informatieverstrekking en het gebruik van de informatie. Voorwaarden als deze zijn overigens niet nieuw. Zij waren ook verbonden aan de verruiming van de mogelijkheden van toezicht van particuliere beveiligingsbedrijven in opdracht van de gemeente in het publieke domein, beschreven in het Integraal Veiligheidsprogramma van juni 1999 (TK , , nr. 1). Notitie toezicht en handhaving versie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011

Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Oprichtingscongres Beroepsvereniging Beboa Rotterdam, dinsdag 10 mei 2011 Lokale handhaving en de rol van de boa Mevrouw Ria Oosterop-Van Leussen, burgemeester Graft-De Rijp, lid van de commissie Bestuur

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland (kenmerk 1149572) Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Gelet op het bepaalde bij of krachtens artikel 85 van

Nadere informatie

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s:

Aard voorstel: Strategisch > 50.000 Politiek gevoelig Regelgeving Risico s: Onderwerp: Aanwijzing toezichthouders brandveiligheid Voorgesteld besluit: 1. Aanwijzen toezichthouders brandweer ZuidWest Drenthe als bedoeld in de bijgevoegde bijlage 1. 2. De districtscommandant te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Astrid van Dijk (036) 5277377 7 January 2016 Pagina 1/9 Parafen: Onderwerp Aanvulling op de Aanvulling van het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitbreiding Boapool vooruitlopend op verkennend onderzoek. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Hillenaar Datum college : 21 mei 2013 Openbaar : Ja Afdeling :

Nadere informatie

VIUG. College voor Arbeidszaken

VIUG. College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college VIUG Vereniging van Nederlandse Gemeenten frontoffice tel. uw kenmerk bijlage(n) (070)3738021 onderwerp ons kenmerk datum functionarissen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21333 22 oktober 2012 Circulaire domeinen bijzondere opsporingsambtenaar 1 Inleiding De uitvoering en de handhaving van

Nadere informatie

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

B I J L AG E 1 R EG EL G E V I N G ( T O EZ I C H T O P) B O A S EN PAR T I C U L I E R E B E V E I L I G ER S

B I J L AG E 1 R EG EL G E V I N G ( T O EZ I C H T O P) B O A S EN PAR T I C U L I E R E B E V E I L I G ER S BIJLAGE 1 REGELGEVING (TOEZICHT OP) BOA S EN PARTICULIERE BEVEILIGERS Het toezicht op BOA s, particuliere beveiligers en recherchebureaus is gebonden aan een aantal wetten en regels. Daarin staan ook verplichtingen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland

Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon Opsporing Ambtenaren Domein III Onderwijs (Leerplicht) gemeenten Enschede, Losser, Oldenzaal, Dinkelland Partijen: De burgemeesters van de navolgende gemeenten: 1.

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

opleiding BOA Besluit BOA

opleiding BOA Besluit BOA Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar die beschikt over: a. een titel van opsporingsbevoegdheid,

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden

: LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 28 september 1998 ter normering van de uitoefening van standaardtoezichtbevoegdheden Citeertitel: Landsbesluit algemene bepalingen toezichtuitoefening

Nadere informatie

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur

Examencommissie Milieu Status: Vastgesteld. Kennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur ennisonderdeel Toetsvorm Hulpmiddelen Duur Cesuur Wettelijke aders Milieu Specifiek Gesloten vragen Geen 70 minuten 55% + gokkans Deze toetstermen worden zo mogelijk specifiek bevraagd Onderwerp Artikel/begrip

Nadere informatie

Visie boa in de openbare ruimte

Visie boa in de openbare ruimte Visie boa in de openbare ruimte Inleiding De vraag naar veiligheid in de samenleving is onverminderd groot. Als reactie op de kerntaken discussie die in de jaren 90 door de politie is gevoerd, ontstond

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen

6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen 6.5 WET MELDING ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES BES (v/h Landsverordening melding ongebruikelijke transacties) HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING gemeente Hardinxveld-Giessendam BELEIDSREGELS INDIENINGSVEREISTEN, EISEN EN PROCEDURE VAN EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING EX ARTIKEL 2:28 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING HG 17758 GemHG/INT/12671

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET

INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET INTERVENTIEBELEID ALCOHOL, DRANK- EN HORECAWET 1. DOEL Deze procedure beschrijft de lijn die door de gemeente Kaag en Braassem wordt toegepast om geconstateerde overtredingen van de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Bestuurlijke boete of strafbeschikking Agendering Commissie Bestuurlijk Domein Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer

Informatie over deze regeling kunt u inwinnen bij de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, de heer Verordening op de kans- en de behendigheidsspelen vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 19 december 2006 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 1994 (verzameling gedrukte stukken 1994, volgnummer 53, SOB 94/455);

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 1994 (verzameling gedrukte stukken 1994, volgnummer 53, SOB 94/455); Nummer 76 Gemeenteblad 1994 Verordening op het Parkeerbedrijf Rotterdam De Raad der gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 1994 (verzameling gedrukte stukken

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Nadere informatie

if( akkoord bespreken

if( akkoord bespreken I oú oll >tr to oo GEMEENTE vye E RT Sector Ruimte Openbaar: Ø Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Portefeu i I lehouder(s) Aanwijzing/benoeming toezichthouders Vergunningen,

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

De stand van het boa-bestel

De stand van het boa-bestel De stand van het boa-bestel Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren Mr. A.G. Mein Prof. mr. A.R. Hartmann De stand van het boa-bestel Eindrapport over het

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Zaaknummer: 1894/2015/651542 Documentnummer: 1894/2015/651546 Besluitnummer: 28 9.2 Document openbaar: Ja Onderwerp: Toezichthouder Wmo Advies: 1 In te stemmen met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400

Rapport. Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 Rapport Datum: 27 december 2005 Rapportnummer: 2005/400 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde inspecteur van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Vervoer, van het Ministerie

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

==================================================================== Artikel 1

==================================================================== Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT van 29 december 1998 no. 20, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van de Vuurwapenverordening Citeertitel:

Nadere informatie

Datum 7 NOV de Nationale dsman j. De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG Tel: (070)

Datum 7 NOV de Nationale dsman j. De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus EH DEN HAAG Tel: (070) dsman j De minister van Veiligheid en Justitie Postadres mr. G.A. van der Sleur Postbus 93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den Haag Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Tel: (070)

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ

Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Samenwerkingsprotocol CBP-IGZ Afspraken tussen het College bescherming persoonsgegevens en de Inspectie voor de gezondheidszorg over de wijze van samenwerking bij het toezicht op de naleving van de bepalingen

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR

Raadsstuk. 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640. Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 027/2009 18 februari 2009 VVH/VHR 2008/209640 Bestuurlijke Strafbeschikking of Bestuurlijke Boete? GEWIJZIGD EXEMPLAAR Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 34300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 Nr. 75 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015

Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Openbaar Onderwerp Aanwijzing toezichthouders Wmo 2015 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de inspectie

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10250 16 april 2015 Samenwerkingsprotocol Autoriteit Consument en Markt, het Openbaar Ministerie, en Belastingdienst/FIOD

Nadere informatie

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003

RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012. Aan de raad van de gemeente Alblasserdam. Alblasserdam, 21 januari 2003 RAAD 6 FEBRUARI 2003 Reg.nr. Raad 2003/012 Onderwerp: Vaststelling APV, inclusief handhavingsbeleid en samenlevingsregels Aan de raad van de gemeente Alblasserdam Alblasserdam, 21 januari 2003 Geachte

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit

de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen besluit Verordening handhaving Sociale Zekerheid 2010, gemeente Drimmelen (na vaststelling van de Wijzigingsverordening Sociale Zekerheid 2012, gemeente Drimmelen) De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het

Nadere informatie

Sa menwerki ngsovereen komst

Sa menwerki ngsovereen komst Sa menwerki ngsovereen komst In het kader van de wijziging van de Leerplichtwet 1969 (32.356) ten behoeve van het bestrijden van verzuim en voortijdig schoolverlaten. De inwerkingtreding van deze wijziging

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

Speech Toezicht en Handhaving

Speech Toezicht en Handhaving Alleen het gesproken woord geldt Speech Toezicht en Handhaving Bestuurdersdiner lokale veiligheid, 29 oktober 2013 Dames en heren, Het afgelopen jaar heeft het belang van gemeentelijk toezicht en handhaving

Nadere informatie

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3

AFKORTINGEN. DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 Inhoudsopgave AFKORTINGEN xi DEEL I. ALGEMEEN 1 1 Inleiding 3 2 Uitvoering van de politietaak 5 2.1 Taakstelling 5 2.2 Kerntakendiscussie 6 2.3 Discretionaire beleidsruimte 9 2.4 Vertrouwen in de politie

Nadere informatie

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren?

Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Hoe denken politiemedewerkers over de politie en buitengewoon opsporingsambtenaren? 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015

Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek gemeente Groesbeek 2015 Handhavingsverordening PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ en Bbz gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)

Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Aanvraag-/Mutatieformulier Categoriale Beschikking Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Waarom dit formulier? Met dit formulier doet u een verzoek tot opsporingsbevoegdheid voor een groep buitengewoon

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 1 OPINIËRENDE NOTA Politieke Ronde d.d. 11 april 2013 Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

CvA/U Lbr.07/17, CvA/LOGA 07/04

CvA/U Lbr.07/17, CvA/LOGA 07/04 LOGA College voor Arbeidszaken/VNG ABVAKABO FNV CNV Publieke zaak Brief aan de leden T.a.v. het college Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatiecentrum tel. CvA (070) 373 8021 onderwerp

Nadere informatie