Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek"

Transcriptie

1 Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink Aan de Raad Voorstel: De Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek vast te stellen. Inleiding: De voorliggende kadernota integrale veiligheid Westelijke Mijnstreek bestrijkt een meerjarige en gelijklopende periode als het eerder vastgestelde beleidsplan voor de politie eenheid Limburg, namelijk 2015 tot en met Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid van de VNG en geordend op de volgende veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid en Integriteit en veiligheid Genoemde vijf veiligheidsvelden vormen de basis voor het integraal gemeentelijk veiligheidsbeleid. De gemeenschappelijke thema's en speerpunten zijn in bijlage 1 (matrix) terug te vinden en komen zoals eerder bij de vaststelling van de prioriteiten voor het beleidsplan voor de politie is geconstateerd vrijwel overeen met de speerpunten van de van de vier gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Regionale thema's Aanpak van overlast en ernstige veelvoorkomende criminaliteit Zorg voor de jeugd Integriteit Burgerparticipatie Gemeentelijke lokale speerpunten Veilige woon- en leefomgeving thema's fysieke & objectieve veiligheid zoals geweld, woninginbraak, straatroof en overvallen ( HIC ) Jeugd en Veiligheid thema overlastgevende jeugd, handhaving Drank- en Horecawet (alcoholgebruik jeugd) Integriteit en Veiligheid thema Bestrijding Georganiseerde criminaliteit Veilige Woon- en leefomgeving Veiligheid en Bedrijvigheid Fysieke Veiligheid ("Samen op weg" i.h.k.v. brandveilig leven)

2 De uitvoering van de kadernota vindt plaats via jaarlijks opgestelde lokale uitvoeringsplannen. Deze worden voor zover van toepassing ieder jaar bijgesteld aan de hand van landelijke, lokale en regionale ontwikkelingen en prioriteiten. De gemeente voert de regie over het lokaal integraal veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid beschrijft de regierol van de Gemeente als volgt: het zodanig interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van veiligheid, op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren. Het waarborgen van veiligheid is overigens niet alleen een taak van de gemeente. Ook de Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio, de Belastingdienst, de Woningbouwcorporaties, de GGD en nadrukkelijk ook de burgers en de ondernemers zelf, dragen hun steentje bij aan de veiligheid van ons allemaal. Één Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Zoals bekend is vanaf 1 januari 2013 de nieuwe Politiewet van kracht geworden, waarmee één robuust basisteam van Politie voor de Westelijke Mijnstreek is gevormd en de Basiseenheid Stein-Beek-Schinnen is komen te vervallen. De operationele grenzen van het nieuwe basisteam van Politie zijn congruent aan de grenzen van de vier gemeenten van de Westelijke Mijnstreek. In plaats van afzonderlijke kadernota s voor de gemeenten Stein, Beek en Schinnen enerzijds en de gemeente Sittard-Geleen anderzijds op te stellen, heeft de lokale driehoek (OM-politie en burgemeesters van de vier gemeenten in de) Westelijke Mijnstreek op 9 oktober 2013 besloten voor de nieuwe periode één kadernota integraal veiligheidsbeleid Westelijke Mijnstreek op te stellen. Bij informatiebrief van 4 november 2013 (nr ) bent u hierover geïnformeerd. Om de juiste regionale- en lokale speerpunten te bepalen is eerder dit jaar een Veiligheidsanalyse WM uitgevoerd. De data voor deze analyse komen van de gemeenten van de Westelijke Mijnstreek en van de Politie en is te beschouwen als de evaluatie van de afgelopen jaren. De data van de Politie bestaan voornamelijk uit incidenten en aangiften die beschikbaar zijn gesteld conform het VNG model en door middel van de gebiedsscan welke per gemeente is opgesteld. De lokale driehoek heeft deze analyse op 26 mei 2014 vastgesteld en is tijdens een gezamenlijke themasessie op 4 september jl. voor de leden van de commissies en raden van de Westelijke Mijnstreek op hoofdlijnen toegelicht. Op basis van de gemaakte analyse en gehouden themasessie is een matrix met speerpunten tot stand gekomen (opgenomen als bijlage 1).

3 De strategische doelstellingen in de kadernota zijn als volgt gedefinieerd: Het handhaven, maar nog beter, het terugdringen van de feitelijke aantasting van de veiligheid. Naast handhaving en toezicht zijn met name preventie en zelfredzaamheid de thema s waarop de komende vier jaar wordt ingezet. Het verkleinen van veiligheidsrisico s. Hoe hoger de kans op een inbreuk van de veiligheid, hoe hoger de feitelijke aantasting van de veiligheid zal zijn. Daarom moet worden gestreefd door middel van proactieve en preventieve maatregelen naar het omlaag brengen van de slachtofferkans. Het verminderen van gevoelens van onveiligheid onder de inwoners. De subjectieve veiligheid, dat wil zeggen de beleving van onveiligheid (zonder dat daar feitelijk aanleiding voor is), beïnvloedt het welbevinden van de burger het meest. Zowel op het gebied van de sociale veiligheid als op het gebied van de fysieke veiligheid dient het subjectieve aspect aandacht te krijgen. Het vergroten van de sociale cohesie. Dat wil zeggen het vergroten van de mate waarin mensen in hun gedrag en beleving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijke leven, als burger in de maatschappij. Argumenten: De gemeenteraad stelt de kaders van het veiligheidsbeleid vast. Daarnaast stelt de raad de middelen beschikbaar die nodig zijn voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. Een ander belangrijk argument voor de samenwerking is de ontwikkeling en vorming van één robuust basisteam van politie voor de Westelijke Mijnstreek. De operationele grenzen van het nieuwe basisteam van politie zijn congruent aan de grenzen van de vier gemeenten. Het doel van de integratie van de kadernota s is het bereiken van een eenduidig veiligheidsbeleid en het afstemmen van de regievoering op de prioriteiten, inspanningen en de inzet van de partners binnen de veiligheidsketen op zowel (sub)regionaal als ook lokaal niveau. Lokale verankering en samenwerking vragen in dit kader ook om een goed afgestemd veiligheidsplan. Niet alleen de lokale driehoek is hierbij betrokken, maar ook anderen partijen krijgen een steeds grotere rol binnen het integrale veiligheidsbeleid toebedeeld. Aansluiting op de reeds bestaande structuren. De uitvoering van het veiligheidsbeleid zal zoveel mogelijk (moeten) aansluiten bij de reeds bestaande structuren, overlegvormen en veiligheidsprojecten. Kanttekeningen: De kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek is een product van de vier gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek.

4 Het beschrijft het algemene kader. Op basis van de Veiligheidsanalyse WM, de Gebiedscan Criminaliteit en Overlast van Politie en de gezamenlijke informatiebijeenkomst voor raadsleden d.d. 4 september jl. zijn de speerpunten geformuleerd en in een gezamenlijke matrix (zie bijlage) samengevoegd. Financiële toelichting: Aan de vaststelling van de kadernota zijn geen directe financiële consequenties verbonden. Verwezen wordt wel naar de tekst in de kadernota waarin bij de financiële kaders en consequenties van het Integraal Veiligheidsbeleid onderscheid wordt gemaakt in: producten waarvoor geen financiële middelen noodzakelijk zijn; producten waarvoor al middelen in de begroting zijn verwerkt; producten waarvoor externe partijen verantwoordelijk zijn; producten waarvoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn. In de lokale uitvoeringsplannen worden de betreffende producten nader uitgewerkt. Op dat moment moeten namelijk ook de financiële mogelijkheden en consequenties bekend en doorberekend zijn voor de verwerking in de voorjaars- c.q. kadernota (en vervolgens in de gemeentebegroting). Uitvoering en planning: Nadat deze kadernota door uw raad is vastgesteld is het zaak de uitvoering daarvan zo snel mogelijk op te pakken en deze zo goed mogelijk te bewaken. De regie daarvoor ligt bij de gemeente, maar bij de uitvoering hebben, zoals reeds aangegeven, ook andere partners een belangrijke rol. De vier gemeenten zullen zoveel mogelijk gelijke tred houden in het doorlopen van het verdere proces en invulling van het veiligheidsbeleid. Onze intentie is om in het 1e kwartaal van 2015 het Uitvoeringsplan 2015 vast te stellen. In dit Uitvoeringsplan wordt per speerpunt aangegeven wat we gaan doen, met welke partners en welke middelen hiervoor worden uitgezet. Uw raad zal zoals gebruikelijk per informatiebrief hierover worden geïnformeerd.

5 Bijlage 1 : matrix van speerpunten per gemeente (integraal overgenomen uit kadernota): Veiligheidsthema s / veiligheidsvelden Speerpunten Regio 1 Sittard- Geleen Stein Beek Schinnen 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast verslaafden) 1.2 Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) 1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit en High Impact Crimes (HIC) X X X X X X X X X X X 1.4 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel X X X X X 2 Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Veilig winkelgebied X X 2.2 Veilige bedrijventerrein X X 2.3 Veilig uitgaan X X X 2.4 Veilige evenementen X X X X X 2.5 Veilig toerisme 3 Jeugd en veiligheid 3.1 Overlast gevende jeugd X X X X X 3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren X X X X X 3.3 Jeugd, alcohol en drugs 3.4 Veilig in en om de school 4 Fysieke veiligheid 4.1 Verkeersveiligheid 4.2 Brandveiligheid X X X X X 4.3 Externe veiligheid 4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing X X X 5 Integriteit en veiligheid 5.1 Polarisatie en radicalisering 5.2 Georganiseerde criminaliteit X X X X X 5.3 Veilige Publieke Taak X X X X X 5.4 Informatieveiligheid X 5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 1 Onder regio wordt verstaan: de gemeenschappelijke regionale speerpunten.

6 Relevante beschikbare achtergrondinformatie (toegevoegd als bijlagen) : A. Veiligheidsanalyse Westelijke Mijnstreek (verseonnr ); B. Gebiedscan Criminaliteit en Overlast politie 2014 deel 1 tm 3 (verseonnrs t/m ); C. Raadsinformatiebrief van 4 november 2913 (verseonnr ) en de regionale Startnotitie (verseonnr ). Schinnen, 4 november De Secretaris Burgemeester en Wethouders van Schinnen, De Burgemeester Mr. J.M.C. Roelofs B.H.M. Link

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Wat is veiligheid? 4 3. Totstandkoming integraal veiligheidsbeleid 5 3.1 Kernbeleid Veiligheid Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- onderwerp Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Simpelveld

agendanummer afdeling Simpelveld VI- onderwerp Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Simpelveld Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- onderwerp Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Simpelveld 2012-2015 Inleiding De huidige nota integrale veiligheid gemeente Simpelveld is toe

Nadere informatie

Raadsleden & Veiligheid. Een introductie

Raadsleden & Veiligheid. Een introductie 20 01 18 Raadsleden & Veiligheid Een introductie Programma Wat is veiligheid? Wie heeft de regie op lokale veiligheid? Invloed op het lokale veiligheidsbeleid Regionale veiligheid Invloed op de politie

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid

Integraal veiligheidsbeleid Integraal veiligheidsbeleid 2017-2021 Gemeente Ooststellingwerf 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2.1 Trends en ontwikkelingen... 4 3. Integraal veiligheidsbeleid 2017-2021... 5 3.1. Gemeentelijke missie en visie...

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsvoorstel. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Datum: Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status Besluitvormend:

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Naar een Integraal Veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Naar een Integraal Veiligheidsbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Aanleiding beleidsontwikkeling 3 1.1 Aangekondigde wijziging Gemeentewet 3 1.2 Kernbeleid Veiligheid

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Concept beleidsplan politie regionale eenheid Limburg 2015-2018. Gemeentebladnummer : 2014/61 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Gemeente Molenwaard Steller: Bestuursadviseur Marien Jongkind Datum: 15 juli 2013 Inleiding De gemeente Molenwaard streeft naar een comfortabele en veilige woon-

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Raadsstuk. De raad der gemeente Haarlem,

Raadsstuk. De raad der gemeente Haarlem, Raadsstuk Onderwerp Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 Nummer 2018/814461 Portefeuillehouder Wienen, J. Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid Afdeling VH Auteur Meijgaard,

Nadere informatie

Voorstel prioriteiten en strategische thema s Masterplan Integrale Veiligheid Helmond

Voorstel prioriteiten en strategische thema s Masterplan Integrale Veiligheid Helmond Voorstel prioriteiten en strategische thema s Masterplan Integrale Veiligheid Helmond 2019-2022 december 2017 1. Inleiding In de periode oktober 2017 tot maart 2018 wordt het Masterplan Veiligheid 2019-2022

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst)

Startnotitie. Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Sliedrecht. Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2018 Gemeente Sliedrecht Gewijzigde versie d.d. 6 mei 2013 (zie vetgedrukte tekst) Portefeuillehouder: Burgemeester A.P.J. van Hemmen Ambtelijk opdrachtgever:

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 27-11-12 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014 regionale eenheid politie Oost-Brabant Status Besluitvormend Voorstel In te stemmen met de vijf beleidsprioriteiten zoals zijn opgenomen in het

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 30-10-2012 Onderwerp: Veiligheidsstrategie - Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 Conceptbesluit: Het college neemt kennis van het concept

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Castricum

Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Castricum 1 Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Castricum 2019-2022 Veiligheidsbeleid De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894

Raadsstuk. Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid BBV nr: 2014/367894 Raadsstuk Onderwerp: integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2015-2018 BBV nr: 2014/367894 1. Inleiding Het bestaande Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid (IVH) was door de raad vastgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Mr. B.B. Schneiders burgemeester

Mr. B.B. Schneiders burgemeester Mr. B.B. Schneiders burgemeester Retouradres Postbus 511 2003 PB Leden van de raad I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail adres Onderwerp 1 september 2014 2014/322451 Mr. K. Roos 023-5114607

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD 2013-2017 1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD De burger die zich veilig voelt! De crimineel die na detentie niet recidiveert. De veelpleger

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging

Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging (Marcus Aurelius) Meld verdacht gedrag! kijk onthoud regist egistreer eer bel DH - 16 - NH Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Instrument Integriteit Overig

tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Instrument Integriteit Overig tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld Instrument Woon-/ Bedrijvigheid Jeugd leefomgeving Integriteit Overig 1. Bureau Halt x 2. Burgernet x 3. Gemeentelijke cameratoezicht x 4. Maatregelen

Nadere informatie

Prioritering Beleidskader Veiligheid Veiligheidsanalyse 2018

Prioritering Beleidskader Veiligheid Veiligheidsanalyse 2018 Prioritering Beleidskader Veiligheid 2019-2022 Veiligheidsanalyse 2018 Veiligheidsketen proactie nazorg preventie repressie preparatie 2 Waar gaat beleidskader Veiligheid over? Doelstelling Veilige stad

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 18 december 2012 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2012_BW_00428 Onderwerp Regionaal beleidsplan 2013-2014, politie eenheid

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid

Integraal Veiligheidsbeleid Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2013 Veiligheid, onze zorg, uw zorg! Deel 1 Beleidsdeel Vastgesteld d.d. 1 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Deel 1 : Het beleidsdeel 4 Deel 2 : Het uitvoeringsplan 4 1. Inleiding

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schinnen 2015

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schinnen 2015 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schinnen 2015 Gemeentebladnr: 2014/73 Verseon nr: 128423 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: mr. A. Jeurissen

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld

gemeente Eindhoven Op 8 december 2008 is het rapport van de visitatiecommissie Fijnaut c.s. getiteld gemeente Eindhoven Retouradres Postbus gorso, 56oo RB Eindhoven Commissie BEZ Behandeld door mr. M. Schavemaker Telefoon (o4o) 238 22 76 Uvv brief van Uvv kenmerk Ons kenmerk OOV 3o januari zoog Betreft

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rotterdam, 25 september bb7138. Aan: de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Programma

Rotterdam, 25 september bb7138. Aan: de gemeenteraad. Onderwerp: Vaststelling Programma Rotterdam, 25 september 2018. 18bb7138 Aan: de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling Programma Veilig@Rotterdam 2018-2023. Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: het programma Veilig@Rotterdam

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Aanpak woonoverlast Versterken maatregelen dwang en drang

Aanpak woonoverlast Versterken maatregelen dwang en drang Veld: 1. Veilige woon en leefomgeving Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt en straat, Inzet door

Nadere informatie

Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving

Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving Veld: 1 Veilige woon en leefomgeving Afgesproken acties Hrn Opm Med DrL StB Enh Pol. OM Toelichtingen Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers /verslaafden) Bewoners, politie en woningcorporatie(s)

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Gemeente Raalte Gemeente Raalte, oktober 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie... 5 2.1 Kaders waarbinnen is gewerkt... 5 2.2 Veiligheidsanalyse... 6

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0695 B.15.0695 Landgraaf, 13 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze over toekomstscenario's van de GHOR. Raadsvoorstelnummer: 23

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014. Gemeentebladnummer : 2012/70 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

Oplegnotitie Concept beleidsplan 2019 van de politie eenheid Limburg; consultatie van de raad. Registratiekenmerk Gemeentebladnr.

Oplegnotitie Concept beleidsplan 2019 van de politie eenheid Limburg; consultatie van de raad. Registratiekenmerk Gemeentebladnr. Oplegnotitie Concept beleidsplan 2019 van de politie eenheid Limburg; consultatie van de raad. Registratiekenmerk 841397 Gemeentebladnr. 2018/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd

Nadere informatie

Onderwerp : Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Sint Anthonis

Onderwerp : Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Sint Anthonis Zaaknummer Documentnummer Z-13-06320 INT/004028 Raadsvergadering : 9 december 2013 Agendapunt : 7 Onderwerp : Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Sint Anthonis 2014-2018 Samenvatting voorstel Voor u

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk

Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk Integraal veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019 1 1 Inleiding Veiligheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van onze gemeente. Al jaren staat het onderwerp voor inwoners in de

Nadere informatie

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen

Startnotitie Integrale veiligheid Gemeente Drimmelen Versie : 1.2 Datum : 28 maart 2007 Samengesteld door : Marcel van 't Zand, Amy van Groesen, Jessica de Bresser pagina 2 van 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Uitgangspunten(Probleemsteling en doelstelling)

Nadere informatie

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011

Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek. Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Hollands Midden District Rijn- en Veenstreek Veiligheidsthema s integraal districtsjaarplan 2011 Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn-

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR434224_1. Nota Integraal Veiligheidsbeleid april Officiële uitgave van Krimpenerwaard.

CVDR. Nr. CVDR434224_1. Nota Integraal Veiligheidsbeleid april Officiële uitgave van Krimpenerwaard. CVDR Officiële uitgave van Krimpenerwaard. Nr. CVDR434224_1 11 april 2019 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2018 Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2018 Gemeente Krimpenerwaard Afdeling BMO Team

Nadere informatie

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid

Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris van Looij, Adviseur Veiligheid Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 Gemeente Cranendonck Colofon: Portefeuille: Samensteller: Mw. mr. M.M.D. Vermue-Vermue Saskia Ivens-Deeben, Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid en Chris

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding

Raadsvoorstel. Inleiding Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 20 maart 2019 Portefeuillehouder Carla Kreuk- Wildeman Begrotingsprogramma Sociaal Domein (programma 2) Onderwerp Lokale gezondheidsagenda Tiel 2019-2022 Besluit

Nadere informatie

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012

Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Nummer : 09-09.2011 Onderwerp : Gemeentelijke beleidsprioriteiten politiejaarplan 2012 Korte inhoud : Elk jaar wordt aan de gemeenteraad gevraagd gemeentelijke beleidsprioriteiten aan te leveren voor het

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 Versiebeheer Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Noord-Beveland Pagina 1 Voorwoord Voor u ligt de nota integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/636193 Besluitnummer: 20 5.2 Onderwerp: Integraal Beleidskader Preventie en Handhaving DHW met preventief drugsbeleid

Nadere informatie

INLEIDING 3. VEILIGHEIDSVELD 1: Veilige Woon en Leefomgeving Analyse Gezamenlijke top prioriteiten Doelen en maatregelen 5

INLEIDING 3. VEILIGHEIDSVELD 1: Veilige Woon en Leefomgeving Analyse Gezamenlijke top prioriteiten Doelen en maatregelen 5 Datum: 15 maart 2017 2 INHOUD INLEIDING 3 VEILIGHEIDSVELD 1: Veilige Woon en Leefomgeving 4 1.1 Analyse 4 1.2 Gezamenlijke top prioriteiten 5 1.3 en en maatregelen 5 VEILIGHEIDSVELD 2: Bedrijvigheid en

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie