Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht"

Transcriptie

1 Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming is bepaald dat de proef na een half jaar zou worden geëvalueerd. Met deze notitie wordt invulling gegeven aan die afspraak. Karakter evaluatie De periode waarover de evaluatie zich uitstrekt is relatief kort geweest. Dit heeft tot gevolg dat de evaluatie niet meer dan een quick scan -achtig karakter kan hebben. De ervaringen van de verschillende actoren die betrokken zijn bij het cameratoezicht in Sliedrecht en niet in de laatste plaats de ervaringen van een aantal inwoners geven echter wel een goede eerste indruk van de effecten en ervaringen. Die ervaringen en eerste cijfers zijn opgenomen in een aantal bijlagen behorende bij deze notitie. Er is dus niet voor gekozen om binnen deze notitie weer samenvattingen van die impressies te maken. Wel worden de door de politie verstrekte cijfers m.b.t. geweld, overlast en vernieling in de gebieden, samengevat. Het gehele cijfermatige overzicht is echter ook als bijlage bijgevoegd. Doel evaluatie De evaluatie heeft tot doel een voorlopig beeld te krijgen van de effecten van, ervaringen met en opvattingen over cameratoezicht aan de hand van de volgende inventarisaties. 1. Een meting: de aangiften bij de politie van diverse periodes die betrekking hebben op diverse vormen van criminaliteit (waaronder vandalisme, geweld en overlast); 2. De ervaringen en opvattingen van bewoners en bezoekers van de gebieden waar camera s hangen door middel van een enquête die is gehouden; 3. De ervaringen en opvattingen van de buurtagenten en de suswachten die gedaan zijn middels een schriftelijke rapportage; 4. De ervaringen en opvattingen van horecaondernemers die geuit zijn tijdens het horecaoverleg op 26 juni Omvang van de meting De volgende aspecten zijn gemeten: 1. Geregistreerde aangiften voor vernieling en geweld en meldingen van overlast; 2. Omvang van het verplaatsingseffect; 3. Mate van bekendheid met het cameratoezicht; 4. Opvatting t.o.v. cameratoezicht; 5. Veiligheidsgevoel als gevolg van de aanwezigheid van camera s. Het is niet mogelijk gebleken te meten wat het oplossingspercentage was bij het aantal geregistreerde incidenten als gevolg van het verkrijgen van bewijsmateriaal door cameratoezicht. De reden hiervan is dat het aantal incidenten dat is vastgelegd met de camera s en de mogelijkheid om vervolgens met de beelden te kunnen opsporen en de dader(s) te kunnen aanhouden, slechts één bedroeg. Enquête Op de site van de gemeente Sliedrecht konden geïnteresseerden gedurende de periode van 2 juni tot en met 7 juli 2008 een enquête invullen over hun ervaringen met en opvatting over cameratoezicht. De analyse van de resultaten zijn verwerkt in de bijlage. Benadrukt wordt dat de uitslagen niet altijd representatief zijn. Toch geven ze wel een indruk. 1

2 Opbouw van de notitie In het eerste deel van deze notitie wordt het vertrekpunt, bestaande uit de aanleiding, de doelen, de locaties en de aanvullende maatregelen kort beschreven. In deel 2 komen de uitkomsten in termen van effecten, ervaringen, opvattingen en de begeleiding van de uitvoering, aan de orde. In het derde deel tenslotte worden enkele voorlopige bevindingen weergegeven. DEEL 1 HET VERTREKPUNT 1.1 Aanleiding De aanleiding voor de proef met cameratoezicht is gebaseerd op de volgende veiligheidsthema s: - Tegengaan overlast - Bevorderen veiligheid - Tegengaan vandalisme - Vernieling van particulier eigendom - Openlijke geweldpleging en overige redenen: - Beperkte politiecapaciteit - Het is een regelmatig verzoek van burgers en ondernemers - Praktijkervaring opdoen met dit voor Sliedrecht nieuwe instrument 1.2 Doelen In Sliedrecht zijn bij de besluitvorming voor het cameratoezicht de volgende doelen gesteld: - Vergroting van de veiligheid, het veiligheidsgevoel van mensen die in een gebied wonen, werken of uitgaan - Handhaving en toezicht van de openbare orde - Preventieve functie - Het verminderen van schade - Weren of verminderen van overlast - Het verbeteren van de opsporing 1.3 Locaties en technische mogelijkheden Op de volgende locaties is cameratoezicht aanwezig vanaf 21 december 2007 en operationeel: - Kerkbuurt ter hoogte van het Merwedeplein - Kop van de Kerkbuurt (Kerkbuurt /Stationsweg 1-5C) - Burg. Winklerplein 2A/busstation Op de volgende locaties is cameratoezicht aanwezig medio augustus jl. en operationeel: - Landgraafstraat tot en met 8/Molendijk 1A/Kerkbuurt tot en met 247 De beelden die de camera s genereren worden niet direct ( live ) uitgelezen in een meldkamer. Het bekijken van de beelden vindt achteraf plaats. Voor deze inzet wordt afzonderlijk betaald. Het op enigerlei manier op afstand uitlezen van de beelden is niet mogelijk, dit vereist aanvullende technische voorzieningen. Financiële overwegingen: de kosten moesten passen binnen het huidige veiligheidsbudget, en het feit dat het om een proef gaat, zijn doorslaggevend geweest om voor deze beperkte oplossing te kiezen. 2

3 1.4 Aanvullende maatregelen Cameratoezicht maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen om de hiervoor gestelde doelen te halen. Deze maatregelen zijn onder andere: - Surveillance door politie: structureel met een koppel tijdens de uitgaansnachten: vrijdag-zaterdag en zaterdag-zondag; - De inzet van suswachters in de Kerkbuurt; - Het horecaconvenant en het periodieke overleg met de horeca; - Afspraken met scholen over voorlichting alcohol, drugs en roken in groep 8 van de basisschool en groep 1 van het voorgezet onderwijs alsmede de contacten met jongeren en ouders via de scholen in het kader van veiligheid, vandalisme en overlast; - De campagne tegen vandalisme zoals deze gestart wordt van 15 september 2008 tot en met 15 december DEEL 2 DE UITKOMSTEN 2.1 Effecten Over de effecten van de aanwezigheid van camera s kan het volgende worden vastgesteld: 1. Geregistreerde aangiften voor vernieling en geweld en meldingen van overlast Op de locatie Burg. Winklerplein is het aantal aangiften voor geweld na het plaatsen gestegen van 1 naar 3. Met betrekking tot vernieling en overlast is het aantal aangiften respectievelijk meldingen gelijk gebleven. De locatie A.W. de Landgraafstraat/Molendijk is buiten beschouwing gelaten als gevolg van het niet operationeel zijn van de camera s aldaar. Voor de beide locaties in de Kerkbuurt wordt geen gescheiden registratie gevoerd. Daarom kan slechts het effect voor de gehele Kerkbuurt wordt beschreven: Het aantal aangiften voor geweld is gestegen van 0 naar 4. Het aantal meldingen van overlast is echter sterk gedaald: van 21 naar 11. Dit geldt nog sterker voor het aantal aangiften van vernieling: van 38 naar Omvang van het verplaatsingseffect Uit het overzicht van aangiften en meldingen kan niet worden afgeleid dat geweld, overlast en vernielingen zich hebben verplaatst naar andere locaties. 3. Veiligheidsgevoel als gevolg van de aanwezigheid van camera s Kerkbuurt-Merwedeplein Een meerderheid van de respondenten (bezoekers en bewoners) voelt zich veiliger door de aanwezigheid van camera s (respectievelijk 3 en 4 aangiften). Kop van de Kerkbuurt Een meerderheid van de bezoekers voelt zich veiliger door de aanwezigheid van camera s. Er waren te weinig respondenten die als bewoner van dit gebied de enquête hebben ingevuld om enkele conclusies te kunnen trekken. Dit valt te verklaren, er wonen immers slechts weinig mensen nabij deze locatie. Burg. Winklerplein Een minderheid van de respondenten (bezoekers en bewoners) voelt zich veiliger door de aanwezigheid van camera s. 3

4 A.W. de Landgraafstraat Hoewel niet operationeel geeft een ruime meerderheid (75%) van de bezoekers aan zich niet veiliger te voelen in het gebied. Onder de bewoners is dit bijna precies omgekeerd; een ruime meerderheid (80%) geeft aan zich juist veiliger te voelen. 2.2 Ervaringen 1. Mate van bekendheid van het cameratoezicht Kerkbuurt Merwedeplein Van de bezoekers is 40% op de hoogte van het cameratoezicht. Onder de bewoners is dit 50%. Kop van de Kerkbuurt Van de bezoekers is 78% op de hoogte van het cameratoezicht. Vanwege het geringe aantal respondenten die als bewoner de enquête hebben ingevuld, is over de mate van bekendheid van het cameratoezicht onder bewoners geen conclusie te trekken. Burg. Winklerplein Van de bezoekers is 53% op de hoogte van het cameratoezicht. Onder de bewoners is dit 50%. A.W. de Landgraafstraat Een eensluidend standpunt; zowel bezoekers als bewoners geven aan niet op de hoogte te zijn van cameratoezicht. 2. Standpunten buurtagenten en suswachters De buurtagenten stellen dat in ieder geval onder jongeren en het uitgaanspubliek cameratoezicht redelijk tot goed bekend is. Dit beeld is tot op zekere hoogte in overeenstemming met de uitkomsten van de enquête. De buurtagenten geven verder aan dat voor hen, en voor de politie in het algemeen, de aanwezigheid van camera s op een aantal essentiële plaatsen in het dorp een goede ondersteuning van hun werk is. Niet alleen uit preventieve, maar ook uit repressieve overwegingen wordt de handhaving van camera toezicht dan ook toegejuicht. De bevindingen van de suswachters die de Kerkbuurt op de uitgaansavonden en nachten als werkgebied hebben, wordt hieronder integraal weergegeven: Het aantal vernielingen is wat verlaagd, wat betreft het hanggedrag en drinken op straat is naar onze mening gelijk gebleven, aantal vechtincidenten zijn gebleven hoe ze waren. Wat we wel goed opmerken is dat de jeugd op de straat, heel goed en precies de camera's weten te hangen. De ouderen weten het niet allemaal, maar vinden het wel een goed initiatief van de gemeente Sliedrecht. Wij zelf ervaren het ook heel positief, dit komt omdat wij geregeld een rondje dienen te lopen en om vier uur klaar zijn (camera's houden permanent toezicht). Want vooral met mooi weer blijven er nog mensen tot diep in de nacht op straat. Van de horeca horen wij dat ze het ook als goed ervaren, vooral op doordeweekse dagen. 2.3 Opvattingen 1. Opvattingen t.o.v. cameratoezicht De opvattingen van bezoekers en bewoners t.o.v. cameratoezicht is in alle gebieden zonder uitzondering positief. Dit varieert van 63% van de bewoners van het Burg. Winklerplein tot 93% van de bezoekers van deze locatie. De percentages van de overige gebieden zitten hier 4

5 tussenin. Tijdens het laatstgehouden horecaoverleg hebben de ondernemers aangegeven positief te zijn over het cameratoezicht. 2. Overige gegevens uit analyse Voor de overige ervaringen met betrekking tot de effecten van (geluid-)overlast en vernielingen wordt verwezen naar de bijlagen. Van de mogelijkheid een vrij antwoord te geven is ook ruim gebruik gemaakt. Deze antwoorden zijn ook integraal in de bijlage opgenomen. Vanwege het beperkte representatieve karakter van de enquête is van een verdere analyse afgezien. 2.4 Begeleiding van de uitvoering In deze paragraaf wordt ingegaan op de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het cameratoezicht. 1. Voorbereiding De voorbereiding van de proef is behalve de technische uitvoering, geheel in eigen huis gedaan. De afdelingsmanager Bestuurszaken en Veiligheid trad daarbij als projectleider en de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid als uitvoerder van het project. De bestuurlijke regie werd gevoerd door de burgemeester als portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Tijdsinzet: - Projectleider: 20 uur - Uitvoerder: 120 uur Voor het operationele gebruik van de camera s zijn verbindingen nodig. De afspraken hierover met providers verliepen en verlopen tot op de dag van vandaag zeer moeizaam. De begeleiding door de leverancier van de camera s is uitstekend. Er is twee maal in de lokale en regionale pers informatie gegeven over de aanwezigheid van de camera s. Daarnaast is op de locaties aangegeven dat er cameratoezicht is. Deze bebording is verplicht bij cameratoezicht. 2. Uitvoering De camerabeelden zijn op verzoek van gemeente en politie 4 keer uitgelezen. Van deze 4 keer hebben de beelden in één geval geleid tot een succesvolle opsporing. Hierbij moet worden aangetekend dat dit alleen maar mogelijk was door de combinatie van beelden en lokale kennis van mogelijke daders door de buurtagenten. De samenwerking met de buurtagenten is binnen de ruimte die zij kregen van de korpsleiding voor deze proef, uitstekend verlopen. In de bijlage bij deze evaluatie gaan de buurtagenten nader in op de samenwerking. Hierbij komt duidelijk naar voren dat de snelheid van uitlezen veel beter zou kunnen wanneer de buurtagenten via een rechtstreekse verbinding met de camera s de beelden direct zouden kunnen uitlezen. Vanzelfsprekend zou deze technische voorziening ook de opvolging bij strafbare feiten (bijv. vandalisme) kunnen versnellen. Nu moet immers eerst een monteur van de leverancier bij de camera ter plaatse de beelden op een dvd branden. De aanlevertijd is inmiddels wel verbeterd doordat afspraken zijn gemaakt met de leverancier (eerste gebeurde dit aanleveren door de leverancier als service ). De begeleiding van de uitvoering heeft tijdens de proefperiode ongeveer 60 uur van de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid gekost. 5

6 DEEL 3 VOORLOPIGE BEVINDINGEN 1. De proefperiode is relatief kort geweest, zodat de resultaten in cijfers en ervaringen per definitie een beperkte waarde hebben. De resultaten geven echter wel een goede eerste indruk. 2. Op basis van deze eerste indruk: Kerkbuurt: Cameratoezicht levert een goede bijdrage aan de objectieve en subjectieve veiligheid. Burg. Winklerplein: Cameratoezicht heeft geen effect op de objectieve en subjectieve veiligheid. A.W. de Landgraafstraat: Cameratoezicht, hoewel niet operationeel, heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel (=subjectieve veiligheid) van de bewoners. 3. De buurtagenten missen een directe verbinding met de camera s. Een dergelijke voorziening zou het proces van opsporing bij incidenten vergemakkelijken en kunnen versnellen. 6

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Mr. B.B. Schneiders burgemeester

Gemeente Haarlem Mr. B.B. Schneiders burgemeester Gemeente Haarlem Mr. B.B. Schneiders burgemeester Aan de commissie Bestuur Datum Sjuni 2015 Contactpersoon Carin Hageman Doorkiesnummer 023-5113 820 E-mail chageman@haarlem.nl Bijlage Artikel uitkijkruimte

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Cora Laros - van der Jagt Telefoon 5114298 E-mail: claros@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. PD/VHT/2006/886

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam.

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam. Veiligheid hm Gemeente Delft Phoenixstraat 16 2611 AL Delfi Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfi Retouradres :, Postbus 78.2600 ME Delfl Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan).

Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept cameratoezicht d.d. januari 2008 (cameraplan). NOTA VOOR DE RAAD Datum: 25 januari 2008 Nummer raadsnota: 0008009 Onderwerp: Cameratoezicht uitgaansgebied. Portefeuillehouder: Burgemeester Bijlagen: 1. Rapport TNO Operationele eisen en systeemconcept

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Ouverture

Evaluatie cameratoezicht Ouverture A ug u s t u s 201 0 Evaluatie cameratoezicht Ouverture samenstelling: drs. Marja Vissers, bureau Beleidsinformatieen Onderzoek Eric van Kessel, sector Openbare Orde en Veiligheid BiO-rapport nr. 1156

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Ede 2011. Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein

Evaluatie cameratoezicht Ede 2011. Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein Evaluatie cameratoezicht Ede 2011 Ede-Centrum, Veldhuizen A, Soembaplein 2 Strategie & Onderzoek, augustus 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Probleemstelling... 5 1.3 Opzet en

Nadere informatie

Rapportage Burgerpanel Meting (Maart)

Rapportage Burgerpanel Meting (Maart) Rapportage Burgerpanel Meting 1 2013 (Maart) 1. Uitvoering Alle 929 leden van het digitale Burgerpanel Hilversum zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze peiling. Het veldwerk werd uitgevoerd in de periode

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag

Geachte voorzitter, RIS Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. Bestuursdienst. Spui DJ Den Haag Typ teksttyp teksttyp tekst J.J. van Aartsen Burgemeester 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Bestuur. RIS294290 Contactpersoon Datum 25 mei 2016 Dienst

Nadere informatie

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang

Gemeente Breda. Waardering LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Waardering LED-verlichting Achtervang Publicatienummer: 1537 Datum: Maart 2009 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch maatschappelijk

Nadere informatie

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont

06-35113527 Geraadpleegd consulent. bijlagen: Collegeleden, Jeroen Göttgens, Carla Dupont VOORSTEL AAN BURGEMEESTER RAADSINFORMATIEBRIEF & Van : Dat um: M. Elberse Tel,nr, : 06-35113527 Geraadpleegd consulent 20 januari 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukk en: Afschrift aan:

Nadere informatie

Cameratoezicht in de gemeente Oss

Cameratoezicht in de gemeente Oss Cameratoezicht in de gemeente Oss Inhoud 1. Inleiding 1. Inleiding 1.1 Opzet notitie 2. Het instrument cameratoezicht: vormen, wettelijk kader en effectiviteit 2.1 Vormen 2.2 Wettelijk kader 2.3 Effectiviteit

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006;

Jongeren en alcohol. Een voorbeeld van een lokale aanpak. Jos Wienen, burgemeester van Katwijk. Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Jongeren en alcohol Een voorbeeld van een lokale aanpak Jos Wienen, burgemeester van Katwijk Kenmerken Katwijk Fusiegemeente sinds 1 januari 2006; Eigen cultuur, traditie en karakter; Kustgemeente; 1 drankgebruik

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent

Nota van B&W. Onderwerp Evaluatie cameratoezicht Schiphol en haltes Zuidtangent Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Ronald Emmelot (3526 ) Registratienummer 2012.0072700 Inleiding In de nota Invoeren cameratoezicht

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. PROGRAMMA 2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID De gemeente Bussum biedt haar burgers een veilige omgeving om te wonen, te werken en te recreëren. Algemeen doel Beleidskaders Prestaties Bestuurlijke actiepunten

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl

Adviesraad Oirschot www.wmoadviesraadoirschot.nl e-mail: info@wmoadviesraadoirschot.nl Commentaar op het preventie- en handhavingsplan alcohol gemeente Oirschot. Het commentaar is via e-mail correspondentie verzameld en door ondergetekende in deze tabel verwerkt. Als zodanig betreft het

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca.

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca. 342794 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 5 februari 2013 Voorstel : 2013-008 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/86525 Documentnummer : 1894/2012/137267 Datum : 9 januari 2013 Onderwerp Uitgangspunten en

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

Versie 1.1 1. Cameratoezicht in Druten. Cameratoezicht in Druten. Algemeen

Versie 1.1 1. Cameratoezicht in Druten. Cameratoezicht in Druten. Algemeen Cameratoezicht in Druten Algemeen In de openbare raadsvergadering van 12 mei jl is gesproken over de spiraal van vernielingen en vandalisme die met name het centrum van Druten sinds begin april dit jaar

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2 1.1 Algemeen In Ophemert kan men vanaf de Waalbandijk genieten van de in alle jaargetijden onvergetelijke mooie riviergezichten.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Horeca evaluatiemoment op 30 september 2011-09-30

Horeca evaluatiemoment op 30 september 2011-09-30 Horeca evaluatiemoment op 30 september 2011-09-30 Agenda; Welkomstwoord burgemeester Schoenmaker Voorstelronde Rond laten gaan van de presentielijst Eerste ervaringen, met portiers, flexibele sluitingstijden

Nadere informatie

EVALUATIE CAMERATOEZICHT

EVALUATIE CAMERATOEZICHT EVALUATIE CAMERATOEZICHT 2011-2012 WESTHAVENPLAATS EN OMGEVING Gemeente Vlaardingen Bestuurszaken Veiligheidscoördinatie 16 oktober 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Wettelijke kaders 4 Wettelijke

Nadere informatie

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf

Veiligheidsplan horeca Hoeksche Waard Verplichte bijlage bij formulier aanvraag vrijstelling sluitingsuur horecabedrijf Dit formulier graag volledig ingevuld opsturen naar: Gemeente Binnenmaas Afdeling Ruimte & Groen Postbus 5455 3299 ZH Maasdam Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimte & Groen: telefoonnummer

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View

GELDERLAND-ZUID RTR-NL. Toezicht. Regionale. Ruimte. Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen. Maarten van Poppel Live View Regionale Toezicht Ruimte Hylco Wijnants RTR lokatie Nijmegen Maarten van Poppel Live View Het RTR R R Concept: Publiek - private samenwerkingsorganisatie Gericht op; voorkomen van criminaliteit ondersteuning

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel.

De betrokkenen zijn de personen van wie beeldopnamen zijn gemaakt, dus het personeel, de studenten en bezoekers van het gebouw van De Kempel. Beleid inzake cameratoezicht Vanwege de veiligheid van personeel-studenten en bescherming van het materieel in het gebouw van De Kempel, zijn er nabij de ingang camera s opgehangen. In dit protocol wordt

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D1 (PA 8 juni 2011) Veiligheid Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Evaluatie (camera)toezicht. Veiligheid

Evaluatie (camera)toezicht. Veiligheid Evaluatie (camera)toezicht Veiligheid 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 3 1. Cameratoezicht in het uitgaansgebied 4 1.1 Cameratoezicht landelijk 4 1.2 Audits cameratoezicht 4 1.3 Kosten 5 1.4 Objectieve

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG

DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG DIGITAAL OPKOPERSREGISTER Een uniek project in Apeldoorn NOORD- EN OOST-GELDERLAND NOG Tijdens Koninginnedag in Amsterdam wordt een inwoner van Bergen op Zoom beroofd van zijn mobiele telefoon. Hij doet

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Veilig Uitgaan Heerhugowaard PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig

Nadere informatie

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld:

Door het raadslid Beryl Dreijer van de fractie van Beryl Dreijer zijn de volgende vragen gesteld: Vragen van de raad Datum 06-12-2011 Registratienummer Rs11.00657 Portefeuillehouder Franc M. Weerwind Onderwerp: Beantwoording vragen van de fractie Beryl Dreijer over maatregelen tegen agressie en/of

Nadere informatie

Inhoudstafel. Tabellen en figuren 5. 1 Tabellen 5 2 Figuren 5. 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 21 2 Structuur van het boek 22

Inhoudstafel. Tabellen en figuren 5. 1 Tabellen 5 2 Figuren 5. 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 21 2 Structuur van het boek 22 Tabellen en figuren 5 1 Tabellen 5 2 Figuren 5 Voorwoord 19 Inleiding 21 1 Probleemstelling en onderzoeksvragen 21 2 Structuur van het boek 22 Hoofdstuk 1. Literatuur 23 1. Inleiding 23 2. Algemeen 23

Nadere informatie

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan

Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan Nummer : B-6.14.2008 Onderwerp : Beleidsprioritering jaarplan politie 2009 Korte inhoud : Aandragen gemeentelijke beleidprioriteiten voor het politiejaarplan 2009. Uithuizen, 11 september 2008. AAN DE

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Plan van aanpak vergroten veiligheid stationsgebieden (informatief)

Bijgevoegde bijlage(n): Plan van aanpak vergroten veiligheid stationsgebieden (informatief) BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00022 Onderwerp Plan van aanpak veiligheid stationsgebieden - Besluitvormend Beknopte samenvatting Uit de veiligheidsmonitor 2013

Nadere informatie

EVALUATIE CAMERATOEZICHT AMSTERDAM-WEST

EVALUATIE CAMERATOEZICHT AMSTERDAM-WEST EVALUATIE CAMERATOEZICHT AMSTERDAM-WEST EVALUATIE CAMERATOEZICHT AMSTERDAM-WEST - eindrapport - Auteurs: Mr. drs. A. Schreijenberg Drs. G.H.J. Homburg Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Hellouw Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Hellouw Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Hellouw Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april. Algemeen De meeste landbouwbedrijven zijn uit het dorp verdwenen en verplaatst naar de Hellouwse polder. Zo ontstond

Nadere informatie

Evaluatie cameratoezicht Amersfoort

Evaluatie cameratoezicht Amersfoort Evaluatie cameratoezicht Amersfoort Gemeente Amersfoort Concern-middelen Afd. Onderzoek en Statistiek Ben van de Burgwal 3 Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Veiligheid en Wijken Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

/t4. Deelname Camera in Beeld Nee. in de. Bestuur. Burgemeester Niederer

/t4. Deelname Camera in Beeld Nee. in de. Bestuur. Burgemeester Niederer - Gemeente Roosen daal /t4 rð Roosendaalsel list Schriftelijke vraag Datum 25 oktober 2016 Onderuverp Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling cyclus? Beleidsterein Portefeuillehouder in de Deelname

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

EVALUATIE CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN Driemeting

EVALUATIE CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN Driemeting EVALUATIE CAMERATOEZICHT OP OPENBARE PLAATSEN Driemeting - eindrapport - Mr. Drs. A. Schreijenberg Drs. J. Koffijberg Drs. S. Dekkers Amsterdam, juli 2009 Regioplan publicatienr. 1814 Regioplan Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Bs, juridische aangelegenheden Mr. A.M.I. Lambregts. Technische vragen Marcel Janssen Tel.:

Bs, juridische aangelegenheden Mr. A.M.I. Lambregts. Technische vragen Marcel Janssen Tel.: Raad Voorstel 080553 DM-nr. 2008/22581 Datum: 27-03-2009 Versie: 2 Tweejaarlijkse evaluatie van het cameratoezicht op de Mandelabrug Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Mr. P.J.M. Van Domburg Mede verantw.

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse

bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse Cameratoezicht evaluatie en stand van zaken 2010 datum 18-8-2010 versie 6 Auteur(s) HNV bezoekadres Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse postadres Postbus 25, 3200 AA Spijkenisse telefoon (0181) 69 69

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie