Veilig Uitgaan Heerhugowaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilig Uitgaan Heerhugowaard"

Transcriptie

1 PLAN VAN AANPAK Veilig Uitgaan Heerhugowaard Oktober 2012 Doel, Uitvoeringsplan, Planning, (concept) begroting facultatieve enquêtes 1. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 1.1 Inleiding De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) helpt de gemeente, horecaondernemers, bewoners en politie samen de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. In zes stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd en uitgevoerd. KVU zorgt hierbij voor structuur en maakt inzichtelijk welke inspanningen er nodig zijn. 1.2 Gezellig en Veilig Uitgaan Een avondje uitgaan moet leuk, gezellig én veilig zijn. Het uitgaanspubliek wil kunnen stappen in een prettige sfeer. Ook de horeca, gemeente, politie en omwonenden hebben daar belang bij. Een uitgaansgebied met aandacht voor veiligheid komt de werkomgeving van het horecapersoneel en de politie ten goede. Bovendien geeft een dergelijk uitgaansgebied de gemeente een positieve impuls. 1.3 Doel project KVU Het doel van het KVU is om de verschillende partijen in een uitgaansgebied samen te brengen, de verschillende problemen in kaart te brengen (veiligheidsanalyse) en deze vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Dit alles om uiteindelijk de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. 1.4 Ondersteuning bij het project KVU In juni 2012 heeft de gemeente Heerhugowaard aan het CCV te Utrecht aangegeven, in aanmerking te willen komen voor de KVU in Heerhugowaard. Daarbij is ook afgesproken, dat de heer Telderman namens het CCV als procesbegeleider het project KVU in Heerhugowaard tot eind 2013 zal ondersteunen. Hiervoor zijn geen extra kosten voor de gemeente Heerhugowaard aan verbonden. Voor een project KVU Heerhugowaard kan het beste een aantal stappen gevolgd worden, welke beschreven zijn in het handboek Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (zie De procesbegeleider zal sturing geven aan het proces van de KVU en waar nodig de coaching-rol vervullen. De voorzitter van de projectgroep is de projectleider KVU (gemeente Heerhugowaard). Van de procesbegeleider KVU kan o.m. verwacht worden, dat hij voorbesprekingen houdt met de projectleider (gemeente) en de vergaderingen van de projectgroep KVU actief bijwoont en nader uitleg geeft over (de uitvoering van) de in te zetten instrumenten. Het aanleveren/uitwerken van de modellen (formats) voor het voltooien van de veiligheidsanalyse maakt hier onderdeel van uit. Tevens zal de projectleider ondersteuning verlenen bij het maken van de vertaalslag vanuit de veiligheidsanalyse naar de 1

2 verschillende maatregelen voor de samenwerkende partijen. 1.5 Doel project KVU Heerhugowaard Kunnen bezoekers en bewoners gezellig en veilig uitgaan in het oude en nieuwe Stadshart van Heerhugowaard? Is het voor horecaondernemers een veilige omgeving om hun bedrijf te voeren? Het belangrijkste doel van de samenwerking in KVU-verband voor Heerhugowaard is een levendig, gezellig en veilig uitgaansgebied te creëren voor het uitgaanspubliek, (horeca- )ondernemers en bewoners in het gebied. Dit kan bereikt worden door de objectieve en subjectieve veiligheid in het uitgaansgebied te vergroten en uitgaansgeweld en overlast veroorzaakt door (groepen) jongeren tijdens het uitgaan terug te dringen. Ook het tegengaan van andere vormen van overlast (zoals geluidsoverlast, drugsoverlast en overlast van bezoekers) en het beheer van de openbare ruimte maken hier onderdeel van uit. In het komend jaar zullen voor dit gebied een aantal maatregelen getroffen worden om de veiligheid zowel voor het uitgaanspubliek als voor de horecaondernemers te verbeteren. Twee jaar na uitvoering van deze maatregelen zal door middel van een evaluatie het effect op de veiligheidssituatie in het uitgaansgebied van Heerhugowaard onderzocht worden. 1.6 Uitvoeringsplan Naar aanleiding van de diverse toegezonden stukken en verslagen over de uitgaansgebieden in Heerhugowaard, is een verkenning gedaan om te komen tot de start van een project KVU Heerhugowaard. Hieruit blijkt dat al verschillende activiteiten in beweging zijn gebracht om de veiligheid en leefbaarheid van het uitgaansgebied in beeld te brengen. Deze verkenning is hoofdzakelijk gericht op welke activiteiten er nog genomen kunnen worden om te komen tot een nog prettiger en veiliger uitgaansgebied. Het is daarbij van groot belang om te starten met een goede nulmeting van de KVU, teneinde na een evaluatie de effecten van de inspanningen voor alle partijen inzichtelijk te kunnen maken. In juli 2012 heeft Polyground te Eindhoven in opdracht van de gemeente Heerhugowaard een verslag uitgebracht over een uitgevoerde nulmeting Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Heerhugowaard. Het onderzoek door Polyground bestond uit: 1. Verzamelen en verwerken van politiegegevens 2. Afnemen van een enquête horecaondernemers 3. Afnemen van interviews met sleutelfiguren en 4. Afnemen van een Schouw rondom de uitgaansgebieden Coolplein en Raadhuisplein Naar aanleiding van de uitgevoerde nulmeting door Polyground is vervolgens vastgesteld, hoe het KVU-project vorm gegeven wordt en welke concrete maatregelen genomen moeten worden. Een sterke aanbeveling vanuit het verslag is, dat veel winst te behalen is door samenwerking van horecaondernemers in de omgeving van het Raadhuisplein en Coolplein te bevorderen. De KVU, waarbij op basis van gelijkwaardigheid van partijen afspraken worden gemaakt, lijkt hiervoor een prima instrument. 2

3 2. Organisatie KVU-project 2.1. Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het proces om te komen tot de intentieverklaring (stap 1) voor een KVU Heerhugowaard. 2.2 Intentieverklaring De intentieverklaring is de eerste stap van de KVU, waarbij de samenwerkende partijen aangeven de veiligheid en leefbaarheid in het uitgaansgebied te willen vergroten. Deze stap kan op korte termijn gerealiseerd worden. Actiepunt: gemeente 2.3 Afbakening gebied De twee uitgaansgebieden zijn goed afgebakend in en rondom het Raadhuisplein en het Coolplein. Op deze manier kan een goede effectmeting over incidenten en criminaliteit plaatsvinden over de komende jaren. Belangrijk is dat de analyse van de politiecijfers over hetzelfde gebied gaan. Geadviseerd wordt, om het uitgaansgebied ruim te nemen i.v.m. eventuele invoering van een CHO. Actiepunt: afgerond 2.4 Formeren projectgroep KVU Er is al een samenwerking aanwezig met een gedeelte van de horecaondernemers in het uitgaansgebied, de gemeente (projectleider), politie en brandweer. Om een intentieverklaring te kunnen ondertekenen, is het van belang om eerst een projectgroep KVU te formeren bestaande uit een vertegenwoordiging van de horeca uit de omgeving Coolplein en Raadhuisplein, de gemeente, politie en brandweer. Volgens de nulmeting uitgevoerd door Polyground, ervaren omwonenden veel overlast van jongeren in de uitgaansgebieden. Opname van een ambulant jongerenwerker in de projectgroep KVU is een stevige aanbeveling. Tevens (mogelijk op wat langere termijn) opname in de projectgroep KVU van een afvaardiging van bewoners in het uitgaansgebied. Actiepunt: gemeente en politie 3. Veiligheidsanalyse 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft het proces van de veiligheidsanalyse (stap 2), waarvan een aantal instrumenten uitstekend zijn uitgevoerd en enkele instrumenten eigenlijk niet mogen ontbreken. Zoals eerder vermeld is er al een goede aanzet voor de start van een KVU in het uitgaansgebied door de gemeente Heerhugowaard gegeven, door o.m. het laten uitvoeren van een nulmeting door Polyground (juni 2012). Om een goed en evenwichtig beeld te krijgen van beide uitgaansgebieden in Heerhugowaard, is het belangrijk om nog enkele aanvullende meetinstrumenten in te zetten. Hierbij volgt een opsomming van activiteiten die zijn afgerond en welke nog wenselijk is uit te voeren. 3.2 Analyse politiecijfers Er is een prima verslag gemaakt van de politiecijfers over het uitgaansgebied. Geweld en agressie is (zoals in veel plaatsen het geval is) toegenomen, m.n. in de omgeving Raadhuisplein. Jeugdoverlast vormt voor beide uitgaansgebieden als een toenemend aandachtspunt. 3

4 De procesbegeleider KVU biedt aan, om met de gemeente en politie nog eens vast te stellen wat uitgaansgerelateerde incidenten zijn en over welke periode, avonden en tijdstippen de gegevens aangeleverd kunnen worden. Actiepunt: vervolgactie door gemeente en politie 3.3 Analyse enquête horecaondernemers De respons van de ingestelde enquête onder 14 ondernemers is helaas niet groot (50%), waarvan er eigenlijk maar 3 daadwerkelijk horecaondernemer zijn. De uitslag over onveiligheidsgevoelens, huisregels, toelating en ontzegging geven hierdoor geen juist beeld. Erg positief is de samenwerking met de politie en gemeente. Het beheer van de openbare ruimte is een aandachtspunt. Overlast van probleemjongeren en een stijgend drugsgebruik in de uitgaansgebieden is ook in Heerhugowaard een toenemend probleem. Actiepunt: afgerond (mede door de aanwezigheid van interviews met sleutelfiguren) 3.4 Analyse interviews sleutelfiguren Er zijn gesprekken geweest met 8 sleutelfiguren, welke waardevolle informatie heeft opgeleverd. Volgens de geïnterviewden is de inrichting van het Raadhuisplein sterk verbeterd, de verbinding met de Middenweg wordt als een aandachtspunt aangegeven. Als rode draad uit de gesprekken komt uitgaansgerelateerde overlast naar voren (geluidsoverlast, dronken jongeren)en hanggroepjongeren die verbale agressie en vernieling veroorzaken. Aandachtspunt blijft de gespannen verhouding van bewoners en jongeren op het Coolpein. Actiepunt: afgerond 3.5 Verslag schouw uitgaansgebied Er is een uitstekend verslag gemaakt van de schouw uitgaansgebied op Het dealen van drugs wordt hierbij o.m. als een aandachtspunt benoemd. Volgens het schouwteam kan door een betere inrichting en beheer bij het Raadhuisplein de veiligheid vergroot worden, onder meer door het afsluiten van een steeg en het plaatsen van meer verlichting. Actiepunt: afgerond 3.6 Bewonersenquête (uitvoering, verslag en analyse) Het is sterk aan te raden, mede gezien de grote overlast die bewoners in het uitgaansgebied ervaren, om een bewonersenquête uit te voeren. Het aantal uitgezette enquêtes dient representatief te zijn voor de bewoners in het uitgaansgebied. Aangenomen wordt, dat de informatie van bewoners in het uitgaansgebied nog niet goed bekend is bij de gemeente en politie, omdat bewoners dit vanwege diverse redenen niet melden. De bewonersenquête kan schriftelijk worden uitgezet onder de bewoners in de uitgaansgebieden of door vrijwilligers worden uitgezet en opgehaald. Een concept-enquête zal door de procesbegeleider KVU worden ingebracht en wordt vervolgens besproken in de projectgroep KVU. Actiepunt: gemeente (uitbesteding aan extern marketing- of onderzoeksbureau) 3.7 Enquête uitgaanspubliek (uitvoering, verslag en analyse), Veel onderzoek voor het instellen van de veiligheidsanalyse KVU wordt gedaan, zodat het publiek nog gezelliger en veiliger kan uitgaan. Hoewel deze enquête niet verplicht is, mogen gegevens in een project KVU dus eigenlijk niet ontbreken. Het CCV heeft hiervoor een speciale vragenlijst ontwikkeld, welke na bespreking in de projectgroep KVU aangepast kunnen worden (maatwerk). Het aantal uitgezette enquêtes kan variëren van om uiteindelijk een representatieve enquête te hebben. Deze enquête kan in het openbaar uitgaansgebied of in de horeca zelf vanaf uur op uitgaansavonden afgenomen worden door enquêteurs. Bij een aantal plaatsen in het land zijn via de enquête 4

5 uitgaanspubliek verrassend veel onderwerpen naar voren gebracht, waar de gemeente, politie en horeca aanvankelijk geen zicht op hadden. Ook m.b.t. de oorzaak van dronken personen (bijv. indrinken, happy hours, doorschenken, supermarkt in de buurt) is de inzet van een enquête uitgaanspubliek een prima instrument gebleken. Een concept-enquête hiervoor zal door de procesbegeleider KVU worden aangeleverd en wordt vervolgens besproken in de projectgroep KVU. Actiepunt: gemeente (uitbesteding aan extern marketing- of onderzoeksbureau) 3.8 Verslag aanvullende enquêtes Alle informatie uit de veiligheidsanalyse wordt vervolgens opgenomen in een verslag, voorzien van aanbevelingen voor de verschillende samenwerkende partijen. Het is aan te raden hiervoor offertes te laten uitbrengen door twee of drie verschillende onderzoeksbureaus. Dit kan worden uitgevoerd door deskundige en ervaren bureaus, zoals (in alfabetische volgorde): Almere Marktonderzoek Advies (Almere), DSP-groep (Amsterdam en Rotterdam) en Polyground (Eindhoven). 4. Vervolgstappen in de KVU 4.1 Plan van Aanpak: Het plan van aanpak bevat een overzicht hoe de huidige veiligheidssituatie in het uitgaansgebied is, welke initiatieven er al zijn genomen en welke extra maatregelen vanuit de veiligheidsanalyse nog nodig zijn. Vanuit de diverse conclusies kan een mogelijke prioritering van activiteiten worden bepaald. De procesbegeleider KVU kan ondersteuning verlenen om een vertaalslag te maken vanuit de veiligheidsanalyse naar de verschillende activiteiten voor Heerhugowaard op korte en lange termijn. 4.2 Convenant De ondertekening door alle betrokken partijen van een samenwerkingsconvenant is de laatste formele stap voordat met de uitvoering wordt gestart. Het is een formeel document waarin de betrokken partijen met het plan van aanpak instemmen. In het convenant wordt ook het communicatieplan nader omschreven. Het communicatieplan besteedt aandacht aan zowel de interne als externe communicatie. Het convenant KVU Heerhugowaard wordt door alle samenwerkende partijen ondertekend en kan telkens (stilzwijgend) met 2 jaar verlengd worden. In het convenant staat helder en duidelijk op hoofdlijnen welke activiteiten door wie de komende jaren uitgevoerd gaan worden. 4.3 Uitvoering Na ondertekening van het convenant KVU wordt overgegaan met de uitvoering van de maatregelen. Niet alle maatregelen uit het plan van aanpak kunnen tegelijkertijd worden opgepakt. Het is aan de projectgroep KVU om prioriteit toe te kennen bij de aanpak van de verschillende problemen. 5

6 5. Planning 5.1 Activiteiten Het KVU is een instrument waar vanuit een procesaanpak stappen worden doorlopen om te komen tot afspraken over veilig uitgaan. Voor Heerhugowaard is de planning voor het KVUtraject als volgt: Procesmatige activiteit Periode Voorbereiden KVU-traject oktober- december 2012 Formeren projectgroep KVU oktober- november 2012 Intentieverklaring KVU december 2012 Analyse politiecijfers januari 2013 februari 2013 Enquête uitgaanspubliek januari 2013 Bewonersenquête januari 2013 Analyse en rapportage april 2013 Gezamenlijke prioritering van maatregelen mei 2013 Voorstel uitwerken van maatregelen voor specifieke juni 2013 veiligheidsproblemen (w.o. instelling CHO, handhaving drugsbeleid, alcoholmatigingsbeleid, overlast jongeren, fysieke maatregelen openbare ruimte) t.b.v. plan van aanpak KVU Definitief plan van aanpak KVU juli 2013 Ondertekening Convenant KVU september/oktober 2013 Richard Telderman, procesbegeleider CCV voor KVU projecten 6

7 Bijlage Begroting (indicatief volgens opgave van een onderzoeksbureau) Enquête bewoners (N=200) Voorbereiding, oriëntatie, briefing 500,-- Scripting digitale vragenlijst 380,-- Data entry ingevulde vragenlijst / digitale reacties 320,-- Data-analyse en rapportage 800, Totaal (excl. BTW) 2.000,-- Enquête uitgaanspubliek (N=400) Voorbereiding, oriëntatie, briefing, drukwerk vragenlijsten, algemene kosten 600,-- Data verzameling /invullen-uitdelen/ophalen 6 personen x 2 avonden ( uur) ,-- Data entry KVU uitgaanspubliek, N=400 à 1,95 per stuk 800,-- Data-analyse, oplevering en rapportage 800, Totaal (excl. BTW) 5.000,-- 7

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat

Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat 58 secondant #1 maart 2011 Reportage CCV evalueert Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Samen werken aan een prettig uitgaansklimaat Bedrijfsleven Agressie, wildplassen, discriminatie en overlast. Het is de

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12. 0642 B&W verg. : 12 juni 2012 Onderwerp: Evaluatie project Veilig Uitgaan 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4

Keurmerk Veilig Uitgaan. Maatregelenmatrix. Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad. Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 Keurmerk Veilig Uitgaan Maatregelenmatrix Uitgaansgebied Roosendaalse binnenstad Datum: 21 maart 2012 Versie: 4 1 2 Doelstelling Maatregel/instrument Verantwoordelijke en betrokken partijen (primair

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven

www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven www.rotterdam.nl/deelgemeentecentrum Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven 2 Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Plan van aanpak Keurmerk Veilig Uitgaan Oude Haven Deelgemeente

Nadere informatie

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden

Het plan van aanpak verbetering Veilig Uitgaan kern Helden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Peel en Maas, De ondernemers van Discotheek The Apollo en Palladio Discotheek, De gemeente Peel en Maas, Politie Limburg-Noord, Basiseenheid

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6

Hoofdstuk 1 Inleiding... 4. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 5. Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens en onveilige situaties... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie... Hoofdstuk 3 Onveiligheidsgevoelens

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO

veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerken keurmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Veiligheidsanalyse

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Veiligheidsanalyse KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Veiligheidsanalyse door Sten Meijer Utrecht, juli 2011 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan pagina 2/66 Dit document legt stapsgewijs uit

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Verslag en Actiepunten

Verslag en Actiepunten Verslag en Actiepunten datum tijd locatie datum verslag 9 november 2011 13.00 uur tot 17.00 uur PTG3, Silverijn 10 november 2011 deelnemers Aanwezig: Het CCV, Gemeente Amersfoort, TNO, Gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht

Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Evaluatie proef met cameratoezicht in Sliedrecht Aanleiding Sinds 21 december 2007 zijn in Sliedrecht camera s opgehangen die tot doel hebben beelden van de betreffende locatie te registreren. Bij de besluitvorming

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Aan de fractie H&G, Valkenswaard Telefoon (040) 208 34 44 Telefax (040) 204 58 90 e-mail Kenmerk: lluit 01251 Onderwerp: Behandeld door: Art. 41

Nadere informatie

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk

Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument in de praktijk 1 HANDREIKING VOOR VEILIGE VAKANTIEPARKEN 2 Handreiking voor veilige vakantieparken Het instrument

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Project KVU Rotterdam Oude Haven

Project KVU Rotterdam Oude Haven Project KVU Rotterdam Oude Haven Verslag enquête horecaondernemers Rapportage juni 2013 Richard Telderman (CCV) INHOUDSOPGAVE 1. Onderzoek Veilig Uitgaan in de Oude Haven 2. Samenvatting enquête horecaondernemers

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER. Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN SAMEN WIJZER Producten en diensten voor een veiliger ondernemingsklimaat INHOUDSOPGAVE Deze brochure 4 Thema s Interne criminaliteit 5 Inbraak 7 Overvallen 8 Agressie en geweld

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Bijlage bij burgemeestervoorstel

Bijlage bij burgemeestervoorstel Notitie Evaluatie Cameratoezicht 2014 Bijlage bij burgemeestervoorstel 1. Inleiding In Apeldoorn vindt sinds 1999 op verschillende plaatsen in de stad cameratoezicht plaats. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN. VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR KVO-B Bedrijventerrein CapelleXL GEMEENTE CAPELLE AAN DEN IJSSEL MKB - Nederland JANUARI 2013 1 S A M E N W E R K I N G PARTNERS KVO voor Bestaande en Nieuwe

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan kwaliteit en veiligheid binnen het uitgaanscentrum Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, auteurs: Cor van Koert en Arjen van den Dool 1 Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan De historie

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6

Samenvatting en aanbevelingen. 3. Hoofdstuk 1 Inleiding... 5. Hoofdstuk 2 Algemene informatie... 6 -METING VEILIG UITGAAN BINNENSTAD VENLO HORECA-ONDERNEMERS Projectgroep KVU Binnenstad Venlo Maart 11 INHOUDSOPGAVE Samenvatting en aanbevelingen. 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... Hoofdstuk Algemene informatie...

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek

Veiligheidsanalyse. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch. Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsanalyse Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 2 Samenvatting In juni 2009 is in s-hertogenbosch en Rosmalen gestart

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

Veilig Uitgaan in Stadshart Almere

Veilig Uitgaan in Stadshart Almere Veilig Uitgaan in Stadshart Almere Veiligheidsbeleving van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Juni 2006 Gemeente Almere SBB/Afdeling Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken handboek kwaliteitsmeter veilig uitgaan Het instrument in de praktijk

veiligheid door samenwerken handboek kwaliteitsmeter veilig uitgaan Het instrument in de praktijk veiligheid door samenwerken handboek kwaliteitsmeter veilig uitgaan Het instrument in de praktijk handboek kwaliteitsmeter veilig uitgaan handboek kwaliteitsmeter veilig uitgaan het instrument in de

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer

CAMERA S IN BEELD. Werkvloer 20 SECONDANT #1 MAART 2013 FOTOSERIE Werken aan cameratoezicht CAMERA S IN BEELD Werkvloer Aan nieuws over cameratoezicht in openbare ruimten is in Nederland geen gebrek. Maar uit de evaluaties komt meestal

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gemeente Hoorn

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gemeente Hoorn Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan gemeente Hoorn INHOUDSOPGAVE - 2 - VERKLARENDE WOORDENLIJST... - 4 - LIJST MET AFKORTINGEN... - 5 - SAMENVATTING VEILIGHEIDSANALYSE... - 7 - HOOFDSTUK 1 INLEIDING... - 10

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig in 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen in 4 stappen naar kvo veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk HANDBOEK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 1 Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk HANDBOEK KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN 2 Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen Het instrument in de praktijk

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017

VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 1 Horecabelangenvereniging Centrum Helmond VEILIG UITGAAN HELMOND 2013-2017 PLAN VAN AANPAK 2 COLOFON: Titel: Plan van Aanpak Veilig uitgaan Helmond 2013-2017 Samenstelling: Projectgroep Kwaliteitsmeter

Nadere informatie

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015

Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 Pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad 2015 1 Inleiding Vanuit de Deventer horeca is de wens uitgesproken voor meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap. In het bestuursakkoord 2014-2018

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Woonoverlast en Skaeve Huse November 2015 1. Inleiding 1.1 Respons en weging Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van een peiling over woonoverlast en Skaeve Huse

Nadere informatie

Plan van aanpak. - Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan centrumgebied Meppel

Plan van aanpak. - Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan centrumgebied Meppel Plan van aanpak - Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan centrumgebied Meppel oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 1. Organisatie KVU-project Blz. 3 1.1 Inleiding Blz. 3 1.2 Aanleiding KVU Blz. 3 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS STRAAT: KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn HORECAONDERNEMERS Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer de vragenlijst in te vullen. Wij willen benadrukken dat alle gegevens

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard

Convenant. tussen. Gemeente Amsterdam. Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en. Woningstichting Eigen Haard Convenant tussen Gemeente Amsterdam Politie Amsterdam - Amstelland District 5, West, wijkteam Lodewijk van Deyssel en Woningstichting Eigen Haard betreffende Screening van kandidaat - huurders op drugsgerelateerde

Nadere informatie

Uitgaan van veiligheid

Uitgaan van veiligheid E R VA R I N G E N VA N AV O N D B E Z O E K E R S I N G R O N I N G S E C A M E R AG E B I E D Uitgaan van veiligheid B. Bieleman M. Hoorn A. Kruize ERVARINGEN VAN AVONDBEZOEKERS IN GRONINGS CAMERAGEBIED

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

3e Nota van Inlichtingen bouwkavel 1b Houthaven

3e Nota van Inlichtingen bouwkavel 1b Houthaven 3e Nota van Inlichtingen bouwkavel 1b Houthaven Amsterdam, 10 maart 2016 Er zijn geen vragen gesteld in het kader van de 3 e Nota van Inlichtingen. Wel heeft de gemeente verschillende toevoegingen die

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Horst

Veilig uitgaan in Horst Veilig uitgaan in Horst Uitgaan doen we allemaal voor ons plezier, het moet vooral leuk en gezellig maar ook veilig zijn. Iedereen wil stappen in een relaxte sfeer! Een gezellig en veilig uitgaansleven

Nadere informatie

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk

Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Effecten van de aangepaste horecatijden in Langedijk Gemeente Langedijk Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1919 Datum Maart 2013

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Barendrecht. Nulmeting (eindrapport)

Veilig uitgaan in Barendrecht. Nulmeting (eindrapport) Veilig uitgaan in Barendrecht Nulmeting (eindrapport) Veilig uitgaan in Barendrecht (nulmeting) Martijn Epskamp en Paul de Graaf Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2011 In opdracht van

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Apeldoorn Veiligheidsanalyse uitgaansgebied Apeldoorn Effectmeting - - Almere Marktonderzoek Advies: Laura van Munster Projectleiding: Josien van Bommel Oktober 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Veilig Uitgaan in Harderwijk

Veilig Uitgaan in Harderwijk Veilig Uitgaan in Harderwijk Veiligheidsbeleving van ondernemers en uitgaanspubliek in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan April 2011 Gemeente Harderwijk: Johan Poolen Jan Baron Uitvoerend

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam.

Gemeente Delft. Geachte leden van de gemeenteraad, Ter informatie zenden wij u de evaluatie van het Susteam. Veiligheid hm Gemeente Delft Phoenixstraat 16 2611 AL Delfi Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfi Retouradres :, Postbus 78.2600 ME Delfl Gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen

Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen Eindevaluatie pilot verlengde openingstijden in de centra van Sittard-Geleen 1 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen de Integrale Horecanota Voor en door een

Nadere informatie

Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard

Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard 1 Bijlage 1a Incidentcijfers Stadshart 2011 t/m 2013 Obv politieregistratie 2011, 2012 en 2013 uit het stadshart in Heerhugowaard Gebied: Stadshart Heerhugowaard Dit bevat: Winkelcentrum Middenwaard, Koraal,

Nadere informatie

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons

17R071. Initiatief voorstel. Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Initiatief voorstel 17R071 Zeist toegankelijk voor iedereen Niets over ons zonder ons Ronde Tafel : Nog in te plannen Debat : Nog in te plannen Raadsvergadering : Nog in te plannen Informatie bij : Ans

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 13R.00275 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 13 augustus 2013 Portefeuillehouder(s) : burgemeester Molkenboer Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen

Convenant. Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen Convenant Veilig Uitgaan in Sittard-Geleen 2012-2014 Voorwoord Sittard-Geleen wil een bruisende stad zijn voor alle inwoners en bezoekers aan de stad. Een belangrijke (kwalitatieve) pijler in de bruisende

Nadere informatie

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage

LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek. Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek Rapportage LATER IN LISSE? De invloed van verlengde sluitingstijden op het alcoholgebruik van uitgaanspubliek

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

BABVI/U Lbr. 12/109

BABVI/U Lbr. 12/109 Ingekomen stuk, nummer: Raadsvergadering datum: Besluit: v.k.a. De griffier van de Gemeente Teylingen, BFT10 07-02-2013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373

Nadere informatie

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede

Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede Ogen in de nacht Eindevaluatie cameratoezicht Ede 2 EINDEVALUATIE CAMERATOEZICHT Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Inleiding... 6 1.1 Achtergrond... 6 1.2 Probleemstelling... 6 1.3 Onderzoeksgebied... 7

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg

Nota van B&W. Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg Nota van B&W Onderwerp Overlastmetingen in de Gravinnesteeg en omgeving en evaluatie Convenant gebruiksruimte Brijder Verslavingszorg Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Veilig uitgaan in Hoorn

Veilig uitgaan in Hoorn Veilig uitgaan in Hoorn Gemeente Hoorn Mei 2011 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel.nr: 0229-282555 Rapportnummer 2011-1763 Datum Mei 2011 Opdrachtgever Gemeente Hoorn Postbus

Nadere informatie

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld. Marga van Aalst Bram van Dijk, Lotte Loef SAMENVATTING

Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld. Marga van Aalst Bram van Dijk, Lotte Loef SAMENVATTING Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld Marga van Aalst Bram van Dijk, Lotte Loef SAMENVATTING Theoretische toetsing maatregelen tegen alcohol gerelateerd uitgaansgeweld

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014

Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Bewonersenquête Veiligheid Maart 2014 Aanleiding In nuari kreeg de bewonerscommissie van verschillende bewoners vragen over veiligheid. Op dat moment lagen de autobranden rond de arwisseling nog vers in

Nadere informatie

Notitie bij collegebrief RVR 2015

Notitie bij collegebrief RVR 2015 Notitie bij collegebrief RVR 2015 VVH - Openbare orde en Veiligheid Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012

Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Samenvatting nota Veilig uitgaan in Helmond 2012 Voor u ligt de veiligheidsrapportage Veilig uitgaan in Helmond 2012. In deze rapportage wordt antwoord gegeven op de centrale vraag voor dit onderzoek:

Nadere informatie

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid.

Nr. 2005-018. Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. Nr. 2005-018 Mededeling m.b.t. de enquete integraal hondenbeleid. In de commissie Ruimtelijk Beheer van 12 oktober 2004 is het college gevraagd een enquête over het draagvlak voor integraal hondenbeleid

Nadere informatie

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND

MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND Horecabelangenvereniging Centrum Helmond MONITOR VEILIG UITGAAN HELMOND 1 e Tussenmeting 2014 Uitvoering aanbevelingen en geregistreerde politiecijfers uitgaansgebied Helmond 1 COLOFON Titel: Monitor Veilig

Nadere informatie

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen (vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013) Pagina 1 van 5 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK

KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN. Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK LOCATIE:. KWALITEITSMETER VEILIG UITGAAN Enquête Uitgaansgebied Apeldoorn UITGAANSPUBLIEK Datum:. Vrijdagavond uur Zaterdagavond uur Eerst een paar algemene vragen over uitgaan: 1. Is dit de eerste keer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie