Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden"

Transcriptie

1 Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1

2 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden 4 6. Protocol 4 / 5 / 6 7. Evaluatie 6 2

3 1. Aanleiding Naar aanleiding van een incident in Amsterdam waarbij ambulancepersoneel geconfronteerd werd met agressie, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om door middel van camerabeelden de pakkans van daders te vergroten. Dit incident staat niet op zich zelf: uit onderzoek blijkt dat landelijk in de eerste helft van % van de ambulancemedewerkers in aanraking is gekomen met ongewenst gedrag door externen. In de regio Haaglanden zijn er geen onderzoeksgegevens beschikbaar maar is de indruk dat dit percentage hier lager is. Bij de GGD die de helft van de ambulancecapaciteit in de regio levert, wordt gemiddeld 6 maal per jaar een agressie incident gemeld. Daarbij moet rekening worden gehouden dat de tolerantiegrens vrij hoog ligt. Agressie en geweld tegen hulpverleners is onacceptabel en zij moeten hun publieke taak veilig kunnen uitoefenen. Daders van agressie en geweld moeten te allen tijde een reactie krijgen. Hiervoor moet de pakkans groot zijn en dienen daders, zo mogelijk, direct strafrechtelijk en financieel verantwoordelijk worden gesteld voor hun gedrag. De inzet van camera s kan een belangrijke bijdrage leveren aan het opsporingsonderzoek en de bewijsvoering tegen daders van agressie en geweld tegen ambulancepersoneel. Camerabeelden kunnen daarbij veel beter dan papier de veiligheidsbeleving en -situatie op het betreffende moment overbrengen aan de rechter. Dit betekent dat de kans op een succesvolle vervolging en veroordeling toeneemt. Den Haag neemt derhalve deel aan deze pilot van het Rijk. 2. Doel en reikwijdte Doel van de pilot Nagaan of camerabeelden een bijdrage kunnen leveren aan de opsporing, vervolging en veroordeling (bewijsvoering) van daders van agressie en geweld jegens ambulancepersoneel en materieel. Succesindicatoren In het geval van incidenten: een casus waarin een dader van agressie en geweld jegens ambulancepersoneel wordt opgespoord, vervolgd en veroordeeld op basis van - met ondersteuning van camerabeelden; Verbetering van de veiligheidsbeleving van ambulancepersoneel. Scope De camerabeelden worden alleen gebruikt ingeval er sprake is van agressie-incidenten gericht tegen personeel of materieel van de GGD Ambulancezorg en daarvan aangifte wordt gedaan door de betrokken medewerkers of diens belangenbehartiger. Termijn pilot: De duur is 1 jaar, na een half jaar komt er een beknopte tussenevaluatie. Looptijd tot en met 2 januari Basis pilot: De regionale pilot is gebaseerd op de landelijk pilot, behorend bij het project camera s op ambulances van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3

4 Uitgangspunten pilot: Er is een bedrag beschikbaar van ,00 per deelnemende regio; Camera s worden op de wagen geplaatst.; De beelden worden opgeslagen in een afgesloten blackbox in de ambulance; Camerabeelden dienen bruikbaar te zijn voor opsporing en vervolging; Naast functionele eisen voor onze regio, dienen de technische specificaties van de camera s geschikt te zijn voor een eventuele landelijke uitrol en uitwisseling van veiligheidsgegevens op nationaal niveau. De technische specificaties moet communicatie met de meldkamer in de toekomst mogelijk maken. In de regio Haaglanden wordt daar gedurende de pilot geen gebruik van gemaakt. 3. Organisatie Bij de regionale pilot zijn betrokken: Bestuursdienst Den Haag, Politie Haaglanden, OM Haaglanden, ASP (OCW Den Haag) als projectleider, die tevens de ambtelijke regie voert en de Ambulancezorg GGD als uitvoerende organisatie. 4. Aanpak en planning De aanpak van de pilot kent de volgende fasering: Fase I Voorbereiding oktober 2008 tot januari 2009 Fase II Uitvoering vanaf januari tot juli 2009 wordt gefaseerd de apparatuur geïnstalleerd Fase III Evaluatie juli 2009 tussenevaluatie en februari 2010 eindevaluatie Fase IV Afsluiting pilot februari 2010 en in maart regionale besluitvorming over voortgang 5. Financiering en verantwoordelijkheden Financiering AZN verstrekt de subsidie als wordt voldaan aan de door Capgemini beschreven functionele eisen voor de aanschaf van camerasystemen. Verantwoordelijkheden Het programma Veilige Publieke Taak (min BZK) monitoort de voortgang van het proces en neemt de correspondentie naar de Tweede Kamer op zich. De Ambulancezorg GGD is verantwoordelijk voor de aanschaf en plaatsing van de camera s. Woordvoering voor de regionale pilot (media/pers) is de verantwoordelijkheid van de Bestuursdienst. 6. Protocol Onderstaand (regionaal) pilot-protocol omvat het juridisch kader voor de pilot Camera s op ambulances. Het tijdelijke regio-protocol geldt enkel voor de duur van de pilot: tot en met 2 januari Bij de tussentijdse evaluatie zal worden bezien of en waar het protocol aanpassing behoeft. Dit protocol is voor het juridische kader gebaseerd op de uitkomsten van een ministeriele werkgroep van Justitie, VWS, BZK en Parket Generaal. 1. Cameraregistratie vindt plaats in de openbare ruimte. De uitvoering van de pilot Camera s op ambulances en het plaatsen van camera s op ambulances zelf behoeft 4

5 derhalve geen aparte juridische grondslag. 2. De opslag van de beelden en de verwerking ervan vallen onder de reikwijdte van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). 3. De doelstellingen van het beveiligen door camera s op ambulances zijn: a. het leveren van een bijdrage aan de opsporing en vervolging van strafbare feiten jegens ambulancepersoneel en ambulancematerialen b. een preventieve werking: het voorkomen van agressie/geweld c. een bijdrage leveren aan het subjectieve veiligheidsgevoel van ambulancemedewerkers. 4. Het gebruik van camera s wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van stickers op de zijkanten van de ambulancewagen. 5. Het beheer en de beveiliging van beelden is als volgt; a. De camera gaat aan zodra de wagen gestart wordt en in de garage van de stekker gaat; b. De beelden worden maximaal 24 uur opgeslagen in de blackbox in de ambulance en daarna automatisch gewist, behoudens de beelden die (volgens dit protocol) gebruikt worden voor (strafrechtelijk) onderzoek. c. De beelden worden alleen gebruikt indien er sprake is van agressie gericht tegen ambulancemedewerkers; d. De ambulancemedewerkers nemen zelf een besluit of er al dan niet aangifte wordt gedaan en of daarbij gebruik van de beelden gewenst is; e. Indien medewerkers fysiek en/of psychisch zelf niet meer in staat zijn hiertoe te besluiten wordt het onder d. beschreven over genomen door de direct leidinggevenden die vervolgens in het belang van de medewerkers handelt; f. Alleen de medisch manager ambulancezorg (arts) heeft toegang tot de beelden en kan deze veilig stellen voor gebruik; g. Over het al dan niet gebruiken van beelden wordt door de medisch manager en productgroepmanager GGD/Ambulancezorg een advies uitgebracht aan de directeur GGD. h. De directeur GGD neemt een besluit over het beschikbaar stellen van de beelden; i. Bij aangifte volgens protocol vraagt de GGD betrokken patiënt(en) (indien deze zichtbaar is/zijn op de beelden en daarbij geen verdachte is/zijn) of diens wettelijk vertegenwoordiger(s) om toestemming om de beelden te gebruiken. De GGD biedt de patiënt(en) hierbij een advocaat aan die de patiënt voor besluitvorming kan adviseren over de mogelijke gevolgen bij het nemen van dit besluit. Indien de patiënt(en) besluit(en) dat er geen bezwaar is om op het beeldmateriaal herkenbaar te blijven dan worden de beelden onbewerkt bij de aangifte aangeboden aan de politie/het OM, met in acht neming van de bepaling in lid 7 van dit protocol. Indien de patiënt(en) besluit(en) niet herkenbaar in beeld te willen blijven bij de aangifte, worden de authentieke beelden door de GGD aan het Nederlands Forensisch Instituut of de Technische Recherche van de Politie aangeboden met het verzoek de patiënt onherkenbaar te maken en daarbij een verklaring van authenticiteit af te geven t.b.v. de verdere rechtsgang. Het beeldmateriaal met de verklaring wordt door aan politie en/of het Openbaar Ministerie beschikbaar gesteld. 6. De camera s worden op de buitenkant van de ambulance geplaatst. Er kunnen derhalve alleen in de directe omgeving opnames worden gemaakt. 5

6 7. Indien strafbare feiten worden vervolgd en de beelden ter openbare terechtzitting worden vertoond, worden technische middelen ingezet om de patiënt niet dader onherkenbaar te maken. 8. Indien de patiënt van agressie en geweld jegens ambulancepersoneel wordt verdacht, geldt dat de camerabeelden rechtmatig zijn verkregen en dat de beelden derhalve voor strafvorderlijke doeleinden gebruikt mogen en kunnen worden. 9. Camerabeelden kunnen zonder bezwaar, via de eigen waarneming van de rechter ex art. 339 lid 1 aanhef en onder 1 Sv., als bewijs in een strafzaak worden gebruikt, mits in beginsel rechtmatig verkregen. 10. Camerabeelden dienen technisch en kwalitatief van dien aard te zijn dat zij goed en zonder voorbehoud bruikbaar zijn voor opsporing en vervolging, gelet op het doel van deze pilot. 7. Evaluatie Tussentijds en aan het eind van de pilot zal binnen Haaglanden een evaluatie plaatsvinden op basis van de doelstellingen. Deze evaluatie wordt afgestemd met de landelijke pilot. In de evaluatie wordt een onderzoek meegenomen of de veiligheidsbeleving bij ambulancemedewerkers door de camera s is toegenomen. 6

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Pilot cameraregistratie op ambulances

Pilot cameraregistratie op ambulances Pilot cameraregistratie op ambulances Eindevaluatie Paul van Egmond Paul Hulshof Sander Flight Pilot cameraregistratie op ambulances Eindevaluatie Amsterdam, 27 augustus 2010 Paul van Egmond Paul Hulshof

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 1 Doel van het cameratoezicht Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

Cameratoezicht. De Nieuwe Kring. Reglement cameratoezicht

Cameratoezicht. De Nieuwe Kring. Reglement cameratoezicht Cameratoezicht De Nieuwe Kring Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht onderwijsinstelling De Nieuwe Kring Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht VO - PO Versie: 06-06-2019 Pagina 1 van 6 Basis Wet en regelgeving Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en Privacyreglement VO-PO sg. Over en Midden- Betuwe,

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht SG Were Di

Reglement cameratoezicht SG Were Di Reglement cameratoezicht SG Were Di Looptijd: schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 18-09-26 Reglement cameratoezicht Kaders/doelstellingen cameratoezicht SG Were Di Het inzetten van cameratoezicht maakt

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht CVO Zuid-West Fryslân

Protocol cameratoezicht CVO Zuid-West Fryslân Protocol cameratoezicht CVO Zuid-West Fryslân September 2017 Opdrachtgever: CVO Zuid-West Fryslân Auteur: R. bij de Weg Versie: 170926-1 Status: Definitief Protocol cameratoezicht CVO Zuid-West Fryslân

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begripsbepalingen... 3 3. Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht... 4 4. Taken en verantwoordelijkheden... 4 5. Inrichten camerasysteem en beveiliging... 4 6. Inzage

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CKC Drenthe

Reglement cameratoezicht. CKC Drenthe Reglement cameratoezicht CKC Drenthe Bron Dit document is gebaseerd op Cameratoezicht in het MBO versie 2.0 van de MBO Raad Bewerkt door: CKC Drenthe, Otto Dijkstra Versie 1, maart 2018 Vastgesteld door

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht RSG Enkhuizen

Reglement cameratoezicht RSG Enkhuizen Reglement cameratoezicht RSG Enkhuizen Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op de RSG Enkhuizen waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving van taken,

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Inleiding In verschillende situaties worden incidenteel camera s gebruikt, bijvoorbeeld om personen en eigendommen te beschermen. Het is hierbij van groot belang dat organisaties

Nadere informatie

SAMENWERKINGSCONVENANT

SAMENWERKINGSCONVENANT SAMENWERKINGSCONVENANT Aanpak financiering huisjesmelkers Partijen, 1. Gemeente Den Haag; 2. Stichting Fraudebestrijding Hypotheken; 3. Nederlandse Vereniging van Banken; 4. Arrondissementsparket s-gravenhage;

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht Stichting Optimus primair onderwijs Reglement camera toezicht Stichting Optimus primair onderwijs 1

Reglement cameratoezicht Stichting Optimus primair onderwijs Reglement camera toezicht Stichting Optimus primair onderwijs 1 Reglement cameratoezicht Stichting Optimus primair onderwijs 190514 Reglement camera toezicht Stichting Optimus primair onderwijs 1 Naam document: Doel document: Reglement cameratoezicht Vaststellen regels

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht Maurick College

Reglement cameratoezicht Maurick College Reglement cameratoezicht Maurick College Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle gebouwen en terreinen van het Maurick College waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet.

Nadere informatie

Beheer Team Veiligheid. Reglement cameratoezicht Zadkine

Beheer Team Veiligheid. Reglement cameratoezicht Zadkine Beheer Team Veiligheid Reglement cameratoezicht Zadkine Inhoud Inleiding... 3 Reglement cameratoezicht... 4 Artikel 1 Begripsbepaling... 4 Artikel 2 Werkingssfeer en doelstellingen cameratoezicht... 5

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht ROC TOP Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van ROC TOP waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft

Nadere informatie

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Annet Kramer Inzet van het strafrecht bij kindermishandeling Debat Kiezen voor kinderen 26 september 2013 De Balie wie ben ik en waarom sta ik hier? Annet Kramer Landelijk parket, cluster kinderporno en

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht Merletcollege

Reglement cameratoezicht Merletcollege Reglement cameratoezicht Merletcollege Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van de Merletcollege waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting ROC West-Brabant (hierna: ROC West-Brabant ) waar toezicht door middel van camerasystemen wordt ingezet. Het geeft een beschrijving

Nadere informatie

Reglement Cameratoezicht

Reglement Cameratoezicht Reglement Cameratoezicht Oktober 2018 NAAM REGLEMENT CAMERATOEZICHT VAN Directeur-bestuurder en MT DOCUMENTEIGENAAR Bert Wolthuis ONDERSTEUNEND Werkgroep Privacy en Medezeggenschapsraad (MR) INSTEMMING

Nadere informatie

Regeling cameratoezicht in woningcomplexen. Beleid en regelingen Stadlander

Regeling cameratoezicht in woningcomplexen. Beleid en regelingen Stadlander Regeling cameratoezicht in woningcomplexen Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 5 februari 2013 Postbus 203 Instemming ondernemingsraad op 26 februari 2013 4600 AE Bergen

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht VO Pagina 1 van 5 Basis Wet en regelgeving Archief CD PZ 7.1.3 Van toepassing op/voor VO-deel scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen Concept (versie/datum)

Nadere informatie

Frontline. Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result. Vitaliteit Activering Loopbaan

Frontline. Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result. Vitaliteit Activering Loopbaan Frontline Versterken van mentale weerbaarheid! Talent & Result Vitaliteit Activering Loopbaan 2012 Talent & Result 03/10/2012 2 1 Frontline, versterken van mentale weerbaarheid Onze aanpak: Spiegelen (MWI)

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Inleiding Op terreinen en in gebouwen van de Result Care wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De beeldinformatie die met dit cameratoezicht wordt verkregen wordt digitaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht Dunamare Onderwijsgroep

Protocol cameratoezicht Dunamare Onderwijsgroep Protocol cameratoezicht Dunamare Onderwijsgroep Bestemd voor: - schoolleiding van Dunamare Onderwijsgroep - alle gebruikers van beeldmateriaal Te plaatsen op: - Intranetsite Dunamare Onderwijsgroep - Verspreiden

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 367 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Nadere informatie

REGLEMENT CAMERATOEZICHT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

REGLEMENT CAMERATOEZICHT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM REGLEMENT CAMERATOEZICHT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Versie 1.3 2/7 Reglement cameratoezicht Vrije Universiteit Amsterdam Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Vastgesteld door de CSG: Versie Datum Accordering

Vastgesteld door de CSG: Versie Datum Accordering IBP Vastgesteld door de CSG: Versie Datum Accordering 1.0. Directeur-bestuurder 2 CSG IBP Reglement cameratoezicht Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle vestigingen van de Christelijke

Nadere informatie

Hieronder treft u het verloop van de zaak aan en de definitieve bevindingen van het CBP.

Hieronder treft u het verloop van de zaak aan en de definitieve bevindingen van het CBP. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting X DATUM 10 december 2007

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK)

Reglement cameratoezicht. Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) Bron sambo-ict Kennisnet Bewerkt door: SVOK Versie Status Datum Auteur Omschrijving 0.1 Concept Kennisnet en xxx Concept Vastgesteld door Stichting Voortgezet

Nadere informatie

Instemming MR: Reglement Cameratoezicht Broeckland College

Instemming MR: Reglement Cameratoezicht Broeckland College 19-03-2019 Instemming MR: 26-03-2019 Reglement Cameratoezicht Broeckland College Reglement Cameratoezicht Broeckland College In dit Reglement zijn afspraken vastgelegd m.b.t.: - Het gebruik van Cameratoezicht.

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon. Onderwerp Advisering ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

Ons kenmerk z Contactpersoon. Onderwerp Advisering ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/5 Advies nr 17/2012 van 10 mei 2012 Betreft: Adviesaanvraag inzake het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera

Nadere informatie

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Protocol. cameratoezicht. Wooncomplex De Prins Breda

Protocol. cameratoezicht. Wooncomplex De Prins Breda Protocol cameratoezicht Wooncomplex De Prins Breda Dit reglement bevat regels omtrent het cameratoezicht in wooncomplex De Prins te Breda. Met behulp van diverse (detectie)camera s wordt gefilmd. De beeldinformatie

Nadere informatie

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties

Datum 3 oktober 2014 Onderwerp Berichtgeving over verzamelen gegevens door Belastingdienst en uitwisselen met andere overheidsinstanties 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp: Camerabewaking gemeentelijke begraafplaatsen en buitenterreinen werkplaatsen NV Spaarnelanden (Kleverlaan) Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Dhr. R. Bos Telefoon

Nadere informatie

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 Inhoudsopgave protocol cameratoezicht reglement cameratoezicht in en om Westerhaghe, bijlage 1 verklaring van geheimhouding,

Nadere informatie

Datum 2 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat drie moskeeën zijn aangevallen

Datum 2 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat drie moskeeën zijn aangevallen 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Onderwerp

Nadere informatie

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht

Whitepaper. Omgaan met cameratoezicht Whitepaper Omgaan met cameratoezicht Omgaan met cameratoezicht Cameratoezicht is wettelijk alleen toegestaan als er geen andere keus is. Toch hangen er in Nederland meer dan een miljoen camera s die dagelijks

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Protocol Cameratoezicht

Protocol Cameratoezicht Protocol Cameratoezicht Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?... 4 3. Wanneer en hoe informeren wij betrokkenen?... 4 4. Wie kan de gegevens inzien?... 4 5. Hoelang

Nadere informatie

Camerabeleid ten behoeve van fysieke bewaking. 2. Doel toepassing camera s voor fysieke beveiliging

Camerabeleid ten behoeve van fysieke bewaking. 2. Doel toepassing camera s voor fysieke beveiliging Camerabeleid ten behoeve van fysieke bewaking 1. Cameratoezicht; definitie Cameratoezicht is de bewaking met camera s (Staatsblad Nr.4971-n1, p.1). De termen camera-observatie en camerabewaking komen vaak

Nadere informatie

Themabeleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens. Cameratoezicht

Themabeleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens. Cameratoezicht Themabeleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens Cameratoezicht Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Reikwijdte van dit beleid... 3 3. Beginselen... 3 4. Cameratoezicht... 4 4.1. Rechtmatigheid en doelmatigheid...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 168 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek bij het KLPD naar door Nederland ingevoerde gegevens in het Europol Informatiesysteem. z

Onderzoek bij het KLPD naar door Nederland ingevoerde gegevens in het Europol Informatiesysteem. z Onderzoek bij het KLPD naar door Nederland ingevoerde gegevens in het Europol Informatiesysteem z2009-01069 Rapport van definitieve bevindingen (uittreksel) 13 april 2010 1 INLEIDING Op grond van de Europol

Nadere informatie

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Pagina 2 van 16 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie,

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Regeling OM-afdoening

Regeling OM-afdoening JU Regeling OM-afdoening Regeling van de Minister van Justitie van 16 januari 2008, nr. 5525695/08, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de Wet OM-afdoening

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over informatieverstrekking aan derden. Oordeel

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over informatieverstrekking aan derden. Oordeel Rapport Een onderzoek naar een klacht over informatieverstrekking aan derden. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het Openbaar Ministerie gedeeltelijk gegrond.

Nadere informatie

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede

Afdeling Werk en Inkomen Gemeente Enschede NALEVING VAN DE INFORMATIEPLICHT BIJ HEIMELIJKE WAARNEMING DOOR SOCIALE DIENSTEN Onderzoek door het College bescherming persoonsgegevens (CBP) naar de naleving van de informatieplicht bij heimelijke waarneming

Nadere informatie

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Inhoudsopgave protocol cameratoezicht - reglement cameratoezicht GoedeStede - bijlage 1 verklaring van geheimhouding - bijlage 2 inzage verklaring - bijlage

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 266 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DB3 Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Vergoeding kosten van de bank bij conservatoir beslag

Vergoeding kosten van de bank bij conservatoir beslag RAPPORT Vergoeding kosten van de bank bij conservatoir beslag Een onderzoek naar een afwijzing van het Openbaar Ministerie in Den Haag om kosten na vrijspraak te vergoeden. Oordeel Op basis van het onderzoek

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ONS KENMERK z2002-0477 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Gemeente Utrecht DATUM 9 oktober 2002 Dienst

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. OMO Scholengroep De Langstraat

Reglement cameratoezicht. OMO Scholengroep De Langstraat Reglement cameratoezicht OMO Scholengroep De Langstraat Datum: 1 september 2018 Versie: 1.0 OMO Scholengroep De Langstraat Pagina 1 van 8 Reglement cameratoezicht OMO Scholengroep de Langstraat Dit reglement

Nadere informatie

Als er sprake is van een incident op heterdaad (tijdens of kort na plegen) en het gaat om een mishandeling of een bedreiging met mishandeling:

Als er sprake is van een incident op heterdaad (tijdens of kort na plegen) en het gaat om een mishandeling of een bedreiging met mishandeling: 1-2-3 Aangiftewijzer Geweld, bedreiging en belediging tegen de gerechtsdeurwaarder Soms heeft de gerechtsdeurwaarder te maken met agressie en geweld. Helaas worden strafbare feiten niet altijd en automatisch

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä

WATERS; NO. 2014.21733 1 8 SEP 2014 I N ( Ä Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Dijkgraaf Datum 15 september 2014 fc WATERS; NO. I N ( Ä Betreft monitor Openbaar Bestuur 2014

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Beantwoording Kamervragen

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over het Openbaar Ministerie te Den Haag. Datum: 7 juli 2015 Rapportnummer: 2015/109 2 Aanleiding Verzoekster is advocaat en haar cliënt stelt dat hij op

Nadere informatie

2. S.V. Vosta draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld.

2. S.V. Vosta draagt er zorg voor dat de opnamesystemen periodiek worden gecontroleerd. Defecten worden zo nodig direct hersteld. Inleiding Omdat er sprake kan zijn van overlast, vandalisme en ongewenst bezoek in en rond complexen van S.V. Vosta, is dit protocol opgesteld. In dit protocol wordt onder andere een beschrijving gegeven

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard

Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard Protocol cameratoezicht VvE Orion Dampkring te Heerhugowaard Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering d.d. 19-02- 15 van de VvE Orion 1. Inleiding: Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging

Nadere informatie

Protocol cameraregistratie

Protocol cameraregistratie 1 Protocol cameraregistratie Vastgesteld 24 november 2017 na positief advies MR 2 Inhoudsopgave Inleiding Art.1. Doel van de cameraregistratie Art.2. Taken en verantwoordelijkheden Art.3. Privacy van bezoekers

Nadere informatie

Datum 10 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen van de leden Marcouch en Fokke en het lid Kuzu

Datum 10 februari 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen van de leden Marcouch en Fokke en het lid Kuzu 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel PROTOCOL VIDEOCAMERATOEZICHT 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Introductie Veiligheid is geen nieuw thema. In het kader van de Arbo-wet heeft de werkgever een zorgplicht met betrekking tot de veiligheid,

Nadere informatie

CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten

CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten CONCEPT AMvB Besluit slachtoffers van strafbare feiten Besluit van..., houdende regels voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (Besluit slachtoffers van

Nadere informatie

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013 Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking politie en justitie Convenant gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I

Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I Besluit van, houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met de implementatie van de richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding

Nadere informatie

Datum 9 oktober 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de naam van de kerk boven het welzijn van de mens komt

Datum 9 oktober 2018 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de naam van de kerk boven het welzijn van de mens komt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DBAenV Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak

Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Eenduidige Landelijke afspraken Bij agressie en geweld tegen functionarissen met een publieke taak Inleiding In het programma Veilige Publieke Taak van 18 oktober 2007 1 hebben de ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 1 januari 2018

Toetsmatrijs Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek 1 januari 2018 Domein: III: Onderwijs Toetsvorm: 50 gesloten vragen Kennisonderdeel: Wettelijke Kaders Onderwijs Generiek Toetsduur: 60 minuten Cesuur: 55% met correctie voor de gokkans Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Telefoon

Telefoon College van Bestuur Spui 21 1012 WX Amsterdam Postbus 19268 1000 GG Amsterdam www.uva.nl Aan de voorzitters van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Studentenraad Datum 19 december 2018 Contactpersoon

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit

Nadere informatie

Voorwoord. Materieel strafrecht. Inleiding. 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid. De menselijke gedraging

Voorwoord. Materieel strafrecht. Inleiding. 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid. De menselijke gedraging Inhoud Voorwoord 9 Deel I Materieel strafrecht 11 1 Strafrecht 2 Bronnen van strafrecht 3 Voorwaarden voor strafbaarheid 13 13 14 18 I 4 5 II 6 7 8 9 10 11 De menselijke gedraging De gedraging Causaal

Nadere informatie

Basiskennis Cameratoezicht

Basiskennis Cameratoezicht Basiskennis Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Wijzigingen 1-3-2018

Nadere informatie

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation

Gespreksleider: Paulien Defoer, Paulien Defoer Mediation 1.7 Mediation in strafrecht, ervaringen in de pilots: aan tafel! Jent Bijlsma Trickster Toaufik Elfalah Politie Utrecht Klaartje Freeke Freeke & Monster Judith Uitermark Rechtbank Noord-Holland Gespreksleider:

Nadere informatie

b. Bestand: Elk gestructureerd geheel van gegevens, dat toegankelijk is en betrekking heeft op personen.

b. Bestand: Elk gestructureerd geheel van gegevens, dat toegankelijk is en betrekking heeft op personen. PROTOCOL CAMERATOEZICHT Carmelcollege Gouda. Binnen Carmelcollege Gouda vindt op de terreinen en in de gebouwen cameratoezicht plaats voor de beveiliging van goederen, gebouwen en personen. Het digitaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

Besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit SAMENVATTING De Wet BOB: Titels IVa en V in de praktijk Besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit Mirjam Krommendijk Jan Terpstra Piet Hein van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Een onderzoek naar het verstrekken van een strafdossier door het Openbaar Ministerie aan een curator.

Een onderzoek naar het verstrekken van een strafdossier door het Openbaar Ministerie aan een curator. Rapport Een onderzoek naar het verstrekken van een strafdossier door het Openbaar Ministerie aan een curator. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over gedraging die wordt toegerekend aan

Nadere informatie