O O *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O O *"

Transcriptie

1 O O * Beleidstraject Kadernota Veiligheid

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inhoudelijk proces Tijdpad /7 O

3 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord Samen Krachtig is een nieuwe raadsperiode gestart. Omdat de raad stuurt op de kaders, is dit een uitgelezen moment om samen met de nieuwe raad de kaders voor het nieuwe Veiligheidsbeleid te ontwikkelen. De kadernota omvat de raadsperiode, waardoor de raad in 2018 de stand van zaken kan opmaken van het Veiligheidsbeleid dat onder haar regie is uitgevoerd. In deze notitie wordt een toelichting gegeven op het proces dat we gaan volgen om uiteindelijk de Kadernota Veiligheid vast te stellen. Hierbij wordt ingegaan op het inhoudelijke proces en op het tijdpad dat wordt gevolgd. In de Kadernota Veiligheid worden de kaders voor het Veiligheidsbeleid vastgesteld. Op hoofdlijnen wordt aangegeven welke veiligheidsvelden en onderwerpen, de komende jaren prioriteit krijgen. Onder de Kadernota hangen de z.g. Jaarlijkse Veiligheidsplannen. In deze Veiligheidsplannen worden de veiligheidsprioriteiten uitgewerkt in concrete (beleids)maatregelen en weggezet in de tijd. Hierbij wordt de raadsperiode als tijdvak gebruikt om uiteindelijk aan het einde van de raadsperiode te kunnen vaststellen wat de stand van zaken per veiligheidsprioriteit is en in welke mate gestelde doelen zijn gerealiseerd. De Veiligheidsplannen worden jaarlijks opgesteld, geëvalueerd, indien nodig bijgesteld en vastgesteld door het College van B&W. De uitvoeringsprogramma s worden ter kennisgeving voorgelegd aan de Raad. 3/7 O

4 2. Inhoudelijk proces Inleiding In dit hoofdstuk wordt kort toegelicht welke inhoudelijke stappen worden gezet om de Kadernota Veiligheid vorm te geven. We werken daarvoor met de methodiek Kernbeleid Veiligheid. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de methodiek Kernbeleid Veiligheid ontwikkeld. Deze VNG-methodiek wordt door veel gemeenten gehanteerd en geldt als uitgangspunt voor diverse landelijke veiligheidspartners (o.a. het Ministerie van Veiligheid en Justitie) en wordt ook gebruikt door Politiedistrict Noord-Nederland (Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland) en ons lokale Politiebasisteam Sneek. In deze definitie en methodiek wordt uitgegaan van vijf veiligheidsvelden: 1. Veilige woon- en leefomgeving 2. Bedrijvigheid en veiligheid 3. Jeugd en veiligheid 4. Fysieke veiligheid 5. Integriteit en veiligheid Met elkaar vormen deze velden het integrale veiligheidsterrein. Binnen deze veiligheidsvelden worden diverse veiligheidsthema s onderscheiden. Deze thema's staan in de tabel hieronder weergegeven. Veiligheidsvelden Veilige woon- en leefomgeving Bedrijvigheid en veiligheid Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid Veiligheidsthema s 1. Sociale kwaliteit (bv: woonoverlast, overlast van zwervers en verslaafden) 2. Fysieke kwaliteit (bv: vernieling, graffiti, zwerfvuil) 3. Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit (bv: woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten) 4. Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 1. Veilig winkelgebied 2. Veilige bedrijventerreinen 3. Veilig uitgaan 4. Veilige evenementen 5. Veilig toerisme 1. Overlastgevende jeugd 2. Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 3. Jeugd, alcohol en drugs 4. Veilig in en om de school 1. Verkeersveiligheid 2. Brandveiligheid 3. Externe veiligheid 4. Voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing 1. Polarisatie en radicalisering 2. Georganiseerde criminaliteit (bv: BIBOB, fraude, drugshandel) 3. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit (bv: belangenverstrengeling, integriteitsschending) In het traject dat we gaan volgen om de Kadernota Veiligheid op te stellen, worden deze vijf veiligheidsvelden meegenomen, waardoor er sprake is van integraal veiligheidsbeleid. Op basis van het belang en de relevantie van de thema s voor onze gemeente, zullen de thema's wel of niet verder uitgewerkt worden. 4/7 O

5 Werkwijze Om een gedegen Kadernota Veiligheid op te stellen, maken we gebruik van diverse informatiebronnen. De input uit deze bronnen wordt gebundeld in een Discussienota. In deze Discussienota worden aanbevelingen gedaan t.b.v. veiligheidsprioriteiten voor onze gemeente. Deze Discussienota wordt in een opiniërende bijeenkomst besproken met de Kommisje B&F. De aanbevelingen van de Kommisje vormen de basis voor de uiteindelijke Kadernota Veiligheid. Hieronder wordt een korte toelichting gegeven op welke informatie gebruikt/ingezet wordt t.b.v. de Discussienota en de uiteindelijke Kadernota Veiligheid. Input van onze inwoners: Veiligheid- en Leefbaarheidsonderzoek Op dit moment wordt het Veiligheid- en Leefbaarheidsonderzoek SWF 2014 uitgevoerd. Dit onderzoek is in 2011 voor de eerste keer uitgevoerd. Het onderzoek geeft belangrijke informatie van onze inwoners over hun beleving van de veiligheid en leefbaarheid in hun woonbuurt. De uitkomsten van het onderzoek vormen daarmee belangrijke input voor de op te stellen kaders van het Veiligheidsbeleid. Het onderzoeksrapport wordt in september 2014 opgeleverd. De belangrijkste resultaten voor de Kadernota Veiligheid zijn in augustus beschikbaar. Deze resultaten worden geanalyseerd en vormen samen met de politiecijfers de leidraad voor de te stellen prioriteiten. Input vanuit de politie: Integrale VeiligheidsRapportage De politie stelt ieder kwartaal de politiecijfers over Súdwest-Fryslân aan ons beschikbaar. Op basis van deze cijfers worden voor Bolsward, Sneek en het buitengebied de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid gemonitord. Hierbij wordt dan ook expliciet gekeken naar de gemeentelijke veiligheidsprioriteiten en zo het Veiligheidsbeleid gemonitord. Jaarlijks (januari/februari) wordt de Integrale VeiligheidsRapportage (IVR) opgesteld. De teamchef van de politie en de veiligheidsadviseur van de gemeente analyseren de cijfers en kijken ook naar het verhaal achter deze cijfers. Dit wordt opgenomen in de IVR en ter informatie voorgelegd aan het college en de Raad. De IVR vormt tevens het evaluatiemoment van de jaarlijkse gemeentelijke Veiligheidsplannen. Mede op basis van de IVR wordt besloten of ingezette (beleids)maatregelen voortgezet kunnen worden of aangepast moeten worden. In deze IVR wordt tevens de beschikbare informatie vanuit het Meldpunt Overlast meegenomen. Op deze manier wordt getracht een zo compleet mogelijk veiligheidsbeeld te krijgen. In januari 2014 is de IVR SWF 2013 ter kennisgeving aan het college en de raad voorgelegd. Dit document vormt de basis wat betreft cijfermatige politie-informatie ten behoeve van de op te stellen kaders van het Veiligheidsbeleid. Input van interne en externe veiligheidspartners Een veilig Súdwest-Fryslân ontstaat mede door goede samenwerking tussen de betrokken partners, zowel intern als extern. Interne partners Veiligheid raakt aan vele gemeentelijke beleidsterreinen. Hierbij kan men denken aan onder andere: Jeugd, Welzijn, Gezondheid, Verkeer, Kernenbeleid, Juridische Zaken, Openbare Ruimte (ontwikkeling en beheer) en Horeca. Veiligheidsvraagstukken worden integraal opgepakt onder regie van het Cluster Veiligheid. Het kan ook zijn dat een ander beleidsvraagstuk een veiligheidscomponent bevat of dat input vanuit het Cluster Veiligheid gewenst is. Waar nodig en van meerwaarde wordt dan ook samengewerkt om het gemeentelijk beleid te versterken. Externe partners Wat betreft de externe veiligheidspartners kan men allereerst denken aan de partners in de z.g. Veiligheidsdriehoek: De politie is de belangrijkste uitvoeringspartner van de gemeente. De politie heeft op bijna alle veiligheidsthema s een taak. De politie verzamelt veel informatie over de lokale criminaliteit. Daarnaast heeft zij via de wijkagenten goed zicht op wat er speelt en heeft bij veel veiligheidsproblemen repressieve maar vaak ook preventieve taken. 5/7 O

6 Het Openbaar Ministerie (OM) komt in beeld wanneer er strafbare feiten gepleegd zijn. Voor de gemeente is zij een belangrijke partner als het bijvoorbeeld gaat om georganiseerde criminaliteit en de aanpak van veelplegers. Afstemming hierover gebeurd in de Veiligheidsdriehoek; Burgemeester, Openbaar Ministerie en de Politie. Naast de Veiligheidsdriehoek zijn er nog een aantal andere belangrijke veiligheidspartners: De welzijnsorganisaties die actief zijn binnen de gemeente hebben de contacten met de inwoners van de dorpen en steden door bijvoorbeeld opbouwwerk en/of jongerenwerk. Het Veiligheidshuis Fryslân (VHF) is een provinciaal samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en justitiële partners. Veiligheidsvraagstukken die op lokaal niveau niet opgepakt kunnen worden en/of gemeentegrens overstijgend zijn, worden in het VHF opgepakt. De brandweer is een specialist op het gebied van fysieke veiligheid, pro-actie en preventie. De brandweer heeft goed zicht op de risicovolle objecten binnen de gemeente en andere risicofactoren op het gebied van fysieke veiligheid. De woningbouwverenigingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de woningvoorraad in onze gemeente en spelen daarnaast ook een actieve en maatschappelijk rol in het veilig en leefbaar maken van de woonomgeving. De ondernemers die actief zijn binnen de gemeente zoals bijvoorbeeld horeca, middenkleinbedrijven maar ook de ondernemers op de bedrijventerreinen. Deze lijst van samenwerkingspartners is niet uitputtend. Afhankelijk van het veiligheidsvraagstuk wordt samengewerkt met de relevante veiligheidspartners. Betrokkenheid van de partners in het traject van de Kadernota Veiligheid: De analyse van de resultaten van het Veiligheid-en Leefbaarheidsonderzoek en de IVR ten behoeve van de veiligheidsprioriteiten, wordt aan de interne en de belangrijkste externe partners voorgelegd. Samen met deze partners worden de uiteindelijke aanbevelingen voor de veiligheidsprioriteiten opgesteld, welke worden opgenomen in de Discussienota. Input van de Gemeenteraad De Discussienota geeft de aanbevelingen voor de veiligheidsprioriteiten voor de Kadernota Veiligheid Deze aanbevelingen komen voort uit analyse van de resultaten van het Veiligheid- en Leefbaarheidsonderzoek, de Integrale VeiligheidsRapportage en de bespreking hiervan met de belangrijkste interne en externe partners. De Discussienota en m.n. de aanbevelingen worden aan de Kommisje B&F gepresenteerd en besproken in een opiniërende commissievergadering. In deze bijeenkomst wordt aan de commissie gevraagd om zich uit te spreken over de voor haar belangrijkste veiligheidsprioriteiten. Deze input van de commissie wordt vervolgens meegenomen in de verdere ontwikkeling van de Kadernota Veiligheid. 6/7 O

7 3. Tijdpad Het volgende tijdpad wordt gevolgd t.b.v. de Kadernotitie Veiligheid Fase in het traject Acties Tijdpad Voorbereidende fase Notitie Beleidstraject Kadernota Veiligheid in College van B&W Juni 2014 Onderzoeksfase Opiniërende fase Eindredactie Vaststelling door de Raad Notitie Beleidstraject Kadernota Veiligheid als actieve info naar de Kommisje B&F/ gemeenteraad Veiligheid- en leefbaarheidsmonitor (VLM) onder inwoners Oplevering Rapportage VLM Analyse objectieve gegevens VLM & Integrale VeiligheidsRapportage Verwerken input onderzoeksfase/resultaten tot een concept discussienota. Afstemming interne en externe partners over concept discussienota O.b.v. input interne en externe partners afronden discussienota Bespreken discussienota in bestuursoverleg Discussienota in opiniërende commissievergadering B&F Uitkomsten opiniërende commissievergadering verwerken tot conceptkaders Bespreken conceptkaders met interne en externe partners Kadernota schrijven op basis van de reacties discussienota en de concept kaders Kadernota bespreken in bestuursoverleg Kadernota in College van B&W Kadernota in Kommisje B&F Kadernota vaststellen door de Raad Juni 2014 April juni 2014 Augustus 2014 Augustus 2014 Augustus 2014 September 2014 September 2014 Oktober 2014 Oktober/November 2014 Oktober/November 2014 November 2014 November/ December 2014 Januari 2014 Januari/Februari 2014 Januari/Februari 2015 Januari/Februari /7 O

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen

Veiligheidsanalyse. m.b.t. integraal veiligheidsbeleid Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Veiligheidsanalyse m.b.t. integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Geertruidenberg en Drimmelen Agenda Gezamenlijk beleid met gemeente Geertruidenberg Toelichting Kernbeleid Veiligheid Werkwijze

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011

Integrale Veiligheidsrapportage. Gemeente Littenseradiel. Januari t/m december 2011 Integrale Veiligheidsrapportage Gemeente Littenseradiel Januari t/m december 2011 Gemeente Littenseradiel Openbaar Ministerie Politie Fryslân Integrale Veiligheidsrapportage gemeente Littenseradiel - januari

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020

Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 Beleidsplan Integrale Veiligheid 2016-2020 - Veiligheidsanalyse - Prioritering - Kaderplan integrale veiligheid (4 jaar) - Uitvoeringsprogramma Jaarlijkse evaluatie Jaarlijks programma Tussentijds actualiseren

Nadere informatie

Veiligheidsavond Leiderdorp

Veiligheidsavond Leiderdorp Veiligheidsavond Leiderdorp voor raadsleden juni 2013 Programma 20:05 20:20 --> Gemeente 20:20 20:35 --> Politie 20:35 20:50 --> Brandweer 20:50 21:30 --> Interactief deel Leiderdorp en Veiligheid Team

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD

PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD PLAN VAN AANPAK INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD 2013-2017 1 INTEGRAAL VEILIGHEIDSPLAN HEERHUGOWAARD De burger die zich veilig voelt! De crimineel die na detentie niet recidiveert. De veelpleger

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID Presentatie onderdelen Reden voor het bezoek Bevoegdheden Burgemeester Integrale Veiligheid bij de gemeente Rol vanuit de raad op het gebied van Integrale Veiligheid Netwerken voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig

Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18 november 2014. : Burger en bestuur: Woensdrecht veilig Documentnummer:*2014.44554* Voorstel aan de Raad Onderwerp : Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder : J.J.C. Adriaansen Datum : 18

Nadere informatie

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. "Veiligheid kent geen grenzen"

Kadernota. Integrale Veiligheid WM 2015-2018. Veiligheid kent geen grenzen Kadernota Integrale Veiligheid WM 2015-2018 "Veiligheid kent geen grenzen" 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Integraal Veiligheidsbeleid... 3 1.2 Afbakening... 3 1.3 Structuur... 4 1.4 Proces... 4

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid

Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid Nota ter actualisering van de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 Waarom deze nota In 2009 heeft de gemeenteraad van gemeente Alkmaar de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 (hierna: kadernota)

Nadere informatie

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015

Politierapportage. Eenheid Noord-Nederland. District Fryslân. Basiseenheid A5 Sneek. Samenvatting 2015 Politierapportage Eenheid Noord-Nederland District Fryslân Basiseenheid A5 Sneek Gemeenten Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en Littenseradiel Samenvatting 2015 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan kadernota

Integraal Veiligheidsplan kadernota Integraal Veiligheidsplan 2013 2016 kadernota Vlaardingen, 27 november 2012 Nr. 538851 1 1. Samenvatting Veiligheid behoort tot de klassieke taken van de overheid. De gemeente speelt hierin een belangrijke

Nadere informatie

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB)

Startnotitie. Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Startnotitie Integraal Veilgheid Beleidsplan (IVB) Gemeente Eemsmond 2013-2016 1 Inhoudsopgave Startnotitie Integraal Veiligheid Beleidsplan Gemeente Eemsmond 2013-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Gemeente Doesburg Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Gemeente Doesburg Bestuurlijk opdrachtgever: Ambtelijk opdrachtgever: Intern projectleider Extern projectleider: Cluster: Documentversie / status: Burgemeester / K.

Nadere informatie

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding

Veiligheid. Integrale Veiligheid. Rampenbestrijding Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding 1 Van beleid naar uitvoering 2 Integrale veiligheid Integrale veiligheid Landelijke Methode Kernbeleid Veiligheid 5 Landelijke veiligheidsvelden: Veilige woon

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden

Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden Uitvoeringsprogramma 2014 Integrale Veiligheid De Wâlden 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Wat voorafging 1.1 Inleiding 3 1.2 Evaluatie Integrale Veiligheid 3 Hoofdstuk 2: Het uitvoeringsprogramma 2012 2.1

Nadere informatie

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen

Veiligheidsj aarplan 2012 Teylingen sj aarplan 2012 mtm, n " is van ons allemaar is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit,

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015.

Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Vastgesteld door de gemeenteraad van Bernheze op 23 april 2015. Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid van de gemeente Bernheze voor de periode 2015-2018. Dit stuk geeft u inzicht in de

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst

Integraal Veiligheidsbeleid Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 Deel 2, Veiligheid in Bronckhorst Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Bronckhorst Samen blijven werken aan veiligheid Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013

Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 2010 Gemeente Uden INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?...3 1.2 Bestuursakkoord...3 1.3 Lokaal coalitieakkoord...3 1.3 Leeswijzer...3 2. Wat is veiligheid?...

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016

Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 Gemeente Gilze en Rijen Integraal Veiligheidsbeleid 2013 2016 De burger als participant in veiligheid Behandeldatum college van B&W: 29 mei 2012 Behandeldatum commissie middelen: 18 juni 2012 Vaststelling

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010.

Het IV beleid is geen nieuw verschijnsel in de gemeente Boxmeer. Het vorige IV nota dateert van 2006-2010. O-BOC/2012/2100 1) Waarom deze nota? Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten van het huidige politiedistrict Maas en Leijgraaf ( gemeenten Land van Cuijk, Boekel,Uden,Veghel en

Nadere informatie

O *O * Titel beleidsnota. onder titel (optioneel)

O *O * Titel beleidsnota. onder titel (optioneel) O14.000137 *O14.000137* Titel beleidsnota onder titel (optioneel) Gemeentelijk Veiligheidsplan 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Overzicht maatregelen 2014 p. 4 1 Integraal veiligheidsbeleid 2012 2016

Nadere informatie

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente

Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma 2012 Samen werken aan veiligheid in Hof van Twente Inleiding Hoofdstuk 1 Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Preventie (schuur)inbraken 1.2 Burgernet 1.3 Zorgconvenanten

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2011-2014 Gemeente Echt-Susteren, 6 juli 2011 Vastgesteld college van B&W: 19 juli 2011 Vastgesteld gemeenteraad: 29 september 2011 Portefeuillehouder: Burgemeester Hessels

Nadere informatie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid Haarlemmermeer/ Prioriteiten meerjarenplan politie gemeente Haarlemmermeer onderwerp Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Raadsvoorstel 2011.0000334 / Prioriteiten meerjarenplan politie drs. Th.L.N. Weterings Linda Bouw 11 januari

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 Integraal Veiligheidsbeleid 54925 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 15 december 2015 onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid 54925 zaakkenmerk Inleiding De huidige nota integrale veiligheid van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid

Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Goeree-Overflakkee Participerend veiligheidsbeleid Steller : Beleidsadviseur Integrale veiligheid Datum : 1 maart 2013 Versie : 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012.

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012. Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2013-2014 Een actualisatie van de kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2009-2012. Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2014 /actualisatie/gemeente Someren 2

Nadere informatie

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven

Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 gemeente Tynaarlo. Veilig zijn en veilig blijven Inleiding Per 1 januari 2008 is de gemeentelijke regierol in de Gemeentewet vastgelegd. Gemeenten hebben

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid

Kadernota Integrale Veiligheid Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 1 1. Inleiding Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een stad waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te verblijven. Een basisvoorwaarde voor

Nadere informatie

Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016. Gemeente Enkhuizen

Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016. Gemeente Enkhuizen Doorontwikkelingsnotitie Integrale veiligheid 2013 2016 Gemeente Enkhuizen Gemeente Enkhuizen, 2 april 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. Huidige situatie p. 5 2.1 Veilige woon- en leefomgeving p.

Nadere informatie

STARTNOTITIE INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID (IVB) ALKEMADE EN JACOBSWOUDE. Status: concept Versie: 2.0 Datum: 14-8-2007

STARTNOTITIE INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID (IVB) ALKEMADE EN JACOBSWOUDE. Status: concept Versie: 2.0 Datum: 14-8-2007 STARTNOTITIE INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID (IVB) ALKEMADE EN JACOBSWOUDE Status: concept Versie: 2.0 Datum: 14-8-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 3 Noodzaak tot meer afstemming en coördinatie

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6. Aan de Raad. Made, 22 januari 2008 Aan de Raad Made, 22 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 14 februari 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 6 maart 2008 Onderwerp: Korpsnavigator Midden en West

Nadere informatie

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Kadernotitie Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Heusden Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Integrale Veiligheid...4 1.1 Veiligheid... 4 1.2 Integraal Veiligheidsbeleid... 4 1.3 Regierol... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Uitgeest

Integraal Veiligheidsbeleid. Gemeente Uitgeest Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Uitgeest 2015-2018 Inhoudsopgave Vooraf p. 2 Veiligheidsveld 1: veilige woon- en leefomgeving p. 3 - thema 1.1: Sociale kwaliteit p. 3 - thema 1.2: Fysieke kwaliteit

Nadere informatie

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012

Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Gemeente Lingewaal Samen Voor Een Veilig Lingewaal 2012 Evaluatie Februari 2013 Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR) Samen voor een veilig Lingewaal 2012, evaluatie 0. Inhoudsopgave Pagina 0.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5510 Inboeknummer 13bst01523 Beslisdatum B&W 27 augustus 2013 Dossiernummer 13.35.151 RaadsvoorstelBeleidskader integrale veiligheid 2014-2017 Inleiding Artikel 38b van

Nadere informatie

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 paq HEEZE-LEENDE Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Gemeente Heeze-Leende Vastgesteld op 2 maart 2015 1 Voorwoord Deze nota bevat de doelen en prioriteiten die alle veiligheidspartners, zoals politie

Nadere informatie

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018

Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253. Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 Olst-Wijhe, 31 oktober 2014 doc. nr.: 14.406253 Startnotitie beleidsnota integrale veiligheid 2015-2018 1. Inleiding Veiligheid is een breed begrip. Facetten van veiligheid komen terug in vrijwel alle

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2013

Prioriteiten in veiligheid 2013 Prioriteiten in veiligheid 2013 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek Maart 2013 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107423 Correspondentienummer: DH-1303-3246

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Teylingen

Veiligheidsbeleid Teylingen Veiligheidsbeleid 2014-2017 Teylingen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Visie en strategische uitgangspunten... 3 3. Prioriteiten en overige veiligheidsthema s... 4 3.1 Prioriteiten... 6 3.2 Overige veiligheidsthema

Nadere informatie

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid

Kadernota Integraal veiligheidsbeleid Kadernota Integraal veiligheidsbeleid 2010-2014 Samenvatting Het integrale veiligheidsbeleid (hierna IVB) van de gemeente Kaag en Braassem bestaat uit twee delen, namelijk: de kadernota IVB 2010-2014 (hierna

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2012 Veilige woon- en leefomgeving CRANENDONCK Jeugd en veiligheid CRANENDONCK Bedrijvigheid en veiligheid CRANENDONCK Fysieke en Externe veiligheid CRANENDONCK

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018

Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 Integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 Versiebeheer Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Noord-Beveland Pagina 1 Voorwoord Voor u ligt de nota integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Noord-Beveland

Nadere informatie

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst

Deel I. Integraal Veiligheidsplan 2011-2014. Gemeente Bronckhorst Deel I Integraal Veiligheidsplan 2011-2014 Gemeente Bronckhorst Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting.. 3 Hoofdstuk 1. Aanleiding..5 Hoofdstuk 2. Doel en uitgangspunten...7 Hoofdstuk 3. Definitie

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding p. 3

Inhoudsopgave. Inleiding p. 3 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Strategisch kader p. 4. Aanleiding p. 4.2 Strategische doelstellingen p. 4.3 Uitgangspunten p. 5.4 Strategische partners p. 5 2 Veiligheid in de drie Altena gemeenten p. 6

Nadere informatie

Inleiding... 4. 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5. 1.2 Strategische doelstelling... 6. 1.3 Uitgangspunten... 6

Inleiding... 4. 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5. 1.2 Strategische doelstelling... 6. 1.3 Uitgangspunten... 6 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Strategisch kader... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Strategische doelstelling... 6 1.3 Uitgangspunten... 6 1.4 Strategische partners... 7 2. Veiligheid in de gemeenten Drimmelen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN EVALUATIE UITVOERINGSPLAN 2012 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID versie 29-01-2013 Vastgesteld door de Stuurgroep Integrale Veiligheid SBS in december 2012 Inleiding: Naar aanleiding

Nadere informatie

Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten + Prioriteiten in veiligheid 2016 In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten BMC Onderzoek December 2015 Jasper van Gaalen Volkan Atalay Projectnummer: 107834 Correspondentienummer: DH-0501-4738

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2015 1 Voorwoord In 2013 werd naast het lokaal integraal veiligheidsplan

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

INTERN MEMO. Prioritering

INTERN MEMO. Prioritering INTERN MEMO Van : J.W. van der Vijver DMS nr: 11.08721 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 oktober 2011 Onderwerp : Addendum Kadernota Integrale Veiligheid Gemeente Oegstgeest 2011-2014 c.c. : Tijdens de commissie

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014

Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2014 Samen Werken aan een Veilig en Leefbaar Kampen..! Opdrachtgever Gemeente Kampen Eenheid Publieksdienstverlening De heer drs. H. Last Postbus 5009 8260 GA Kampen Datum

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan Landgraaf Pagina 1 van 26

Integraal Veiligheidsplan Landgraaf Pagina 1 van 26 Integraal Veiligheidsplan Landgraaf 2013-2017 Pagina 1 van 26 INHOUDSOPGAVE: LEESWIJZER EN OPZET 3 INLEIDING 4 A. VISIE A.1. Strategische doelstellingen en uitgangspunten 7 A.2. Veiligheidsvelden en ambities

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas Deel 1: Kadernota. Vasthouden aan veiligheid

Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas Deel 1: Kadernota. Vasthouden aan veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas 2012-2015 Deel 1: Kadernota Vasthouden aan veiligheid Integraal Veiligheidsbeleid Horst aan de Maas 2012-2015 Deel 1: Kadernota 2012-2015 Inhoud Voorwoord...

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018

Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Pagina 1 Inhoud INHOUD... 2 INLEIDING... 3 1.1 VEILIGHEID EN ONVEILIGHEID... 3 1.2 OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID... 3 1.3 INTEGRALE VEILIGHEID... 3 1.4

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel V200801244 Onderwerp: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

CONCEPT. Datum: 19 januari 2016. Versie:.3

CONCEPT. Datum: 19 januari 2016. Versie:.3 CONCEPT Datum: 19 januari 2016 Versie:.3 2 INHOUD INLEIDING 3 VEILIGHEIDSVELD 1; Veilige Woon en Leefomgeving 4 1.a Analyse 4 1.b Prioriteiten professionals en bewoners 5 1.c Gezamenlijke Top 3 prioriteiten

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden College Onderwerp: V200801244 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Ambities voor een veiliger Heusden Collegevoorstel Inleiding: Veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld op zowel

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013. Ambities voor een veiliger Heusden Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Heusden 2009 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding... 1 1.2 Bestuursakkoord... 1 1.3 Leeswijzer... 1 2. Veiligheid nader bekeken... 2 2.1 Definitie

Nadere informatie

CONCEPT Datum: 26 november 2015. Versie:.2

CONCEPT Datum: 26 november 2015. Versie:.2 CONCEPT Datum: 26 november 2015 Versie:.2 Voorwoord Samen met partners, inwoners en ondernemers blijven werken aan veiligheid In de periode kort voor het verschijnen van dit Integraal Veiligheidsplan hebben

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2008-2010 Gemeente Echt-Susteren, 30 juni 2008 Vastgesteld college van B&W: 15 juli 2008 Vastgesteld gemeenteraad: 25 september 2008 Portefeuillehouder: dhr. D.A.M. Akkermans

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma 2015

Veiligheidsprogramma 2015 Veiligheidsprogramma 2015 Gemeente Baarn Programma 1 dienstverlening 10 februari 2015 Veiligheidsprogramma 2015 1 Inleiding De basis voor dit veiligheidsprogramma is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018

Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Integraal Veiligheidsbeleid 2015 2018 Gemeente Raalte Gemeente Raalte, oktober 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie... 5 2.1 Kaders waarbinnen is gewerkt... 5 2.2 Veiligheidsanalyse... 6

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel Raadsvoorstel Agenda nr.4 Onderwerp: Prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 Soort: Besluitvormend Opsteller: T.L.M. van Houts - van Dijk Portefeuillehouder: A.P.M. Veltman Zaaknummer: SOM/2014/009989

Nadere informatie

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN

Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN Integraal veiligheidsprogramma 2013-2016 VEILIG ZIJN EN BLIJVEN 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie 6 3. Prioriteiten 7 3.1 Veiligheidsthema: Jeugdoverlast 7 3.2 Veiligheidsthema: Inbraken 10 3.3 Veiligheidsthema:

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016. Veiligheid in Balans

Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016. Veiligheid in Balans Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 Veiligheid in Balans Voorwoord Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid 2012-2016 Veiligheid in Balans van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente heeft veiligheid

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Nota Integrale Veiligheid

Nota Integrale Veiligheid Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting..... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1. Totstandkoming en gevolgde werkwijze nota... 5 1.1 Totstandkoming huidig integraal veiligheidsbeleid...

Nadere informatie

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken.

Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. De Vragenlijst Algemeen De volgende vragen gaan over algemene persoonlijke en gemeentelijke zaken. 1) In welke raadsperiode bent u raadslid geworden? huidige periode, periode 2006-2010, periode 2002-2006,

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Beemster 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Beemster 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2013 1 Voorwoord Beemster moet veilig zijn en veilig voelen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Vooraf 1.2. Opbouw kadernota

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Vooraf 1.2. Opbouw kadernota INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Vooraf 1.2. Opbouw kadernota Hoofdstuk 2 Hoofdlijnen veiligheidsbeleid 2.1 Strategische doelstelling 2.2 Waarom integraal veiligheidsbeleid 2.3 Uitgangspunten Hoofdstuk

Nadere informatie

Feiligens yn e Wâlden

Feiligens yn e Wâlden Feiligens yn e Wâlden 2014-2018 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Wat is integrale veiligheid?... 3 1.3 Ontwikkelingen... 3 1.4 Rol van de gemeente... 4 1.5 Methode "Kernbeleid

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Kaderstelling Integrale Veiligheid. Peel en Maas. Kaderstelling Integrale Veiligheid 1894/2013/10598 Pag. 1 van 17

Kaderstelling Integrale Veiligheid. Peel en Maas. Kaderstelling Integrale Veiligheid 1894/2013/10598 Pag. 1 van 17 Kaderstelling Integrale Veiligheid Peel en Maas 2013 2017 Zaaknummer: 1894/2012/86525 Documentnummer: 1894/2013/10598 Versie 4: 18 september 2013 Kaderstelling Integrale Veiligheid 1894/2013/10598 Pag.

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Beleidsplan Politie Limburg 2013-2014. Gemeentebladnummer : 2012/70 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD

Nadere informatie

KADERNOTA VEILIGHEID 2012-2015

KADERNOTA VEILIGHEID 2012-2015 KADERNOTA VEILIGHEID 2012-2015 December 2011 Lelystad 1 Samenvatting Visie op Veiligheid Veiligheid is de basis voor het kunnen samenleven. Opgroeien in een veilige omgeving helpt mensen tot hun recht

Nadere informatie

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2013-2016 Gemeente Ooststellingwerf Afdeling Samenleving INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Strategisch kader 4 Hoofdstuk 3 Actuele landelijke, regionale en lokale

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse 2013. Rapportage

Veiligheidsanalyse 2013. Rapportage Veiligheidsanalyse 2013 Rapportage Leeswijzer In dit rapport leest u de resultaten van de veiligheidsanalyse gemeente Velsen 2013. De veiligheidsanalyse brengt de aard, omvang, ontwikkeling vanaf 2011

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016-2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Speerpunten Integraal veiligheidsbeleid 2016 2019... 3 1.2 Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2016 2017 2.

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Voorstel kennis te nemen van de criminaliteitscijfers 2007 en tot vaststelling van de prioriteiten inzake het politieveiligheidsbeleid 2009. AGENDAPUNT NO. 18 AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Onderliggend

Nadere informatie

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug

Integrale gebiedscan gemeente Utrechtse Heuvelrug Integrale gebiedscan gemeente se Heuvelrug Colofon Uitgave Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de veiligheidspartners: de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van

Nadere informatie

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle

Veiligheidsanalyse. gemeente Brielle Veiligheidsanalyse gemeente Brielle November 2011 Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de veiligheidsanalyse zoals die in de periode juni/november 2011 heeft plaatsgevonden in het kader van

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Quick Scan IVP s Een onderzoek naar het Integraal Veiligheidsplan. drs. P.F. Rozenberg MPA N.C.M. Verkaik MSc

Quick Scan IVP s Een onderzoek naar het Integraal Veiligheidsplan. drs. P.F. Rozenberg MPA N.C.M. Verkaik MSc Quick Scan IVP s Een onderzoek naar het Integraal Veiligheidsplan drs. P.F. Rozenberg MPA N.C.M. Verkaik MSc Quick Scan IVP s Een onderzoek naar het Integraal Veiligheidsplan Den Haag, 21 september 2012

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid 2015-2018. Samen=Veiliger

Veiligheidsbeleid 2015-2018. Samen=Veiliger Veiligheidsbeleid 2015-2018 Samen=Veiliger Gemeente Hellendoorn, augustus 2014 1 2 Voorwoord Voor u ligt het veiligheidsbeleid voor de jaren 2015-2018. Het is tot stand gekomen in overleg met onder meer

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2016

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlissingen. Nr. 41644 7 april 2016 Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2016 Hoofdstuk 1. Inleiding Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Voor de plaatsbepaling

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Tweestromenland

Veiligheidsbeeld Tweestromenland 2013 sbeeld Tweestromenland Werkgroep integraal veiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. De veiligheidsvelden... 4 Veilige woon- en leef omgeving... 4 Bedrijvigheid en veiligheid... 4 Jeugd en

Nadere informatie