Beleidskader sociale veiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskader sociale veiligheid 2011-2014"

Transcriptie

1 Beleidskader sociale veiligheid openbaar vervoer

2 Beleidskader sociale veiligheid Behorende bij de concessies openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam Versie: definitief 25 oktober 2010 Vastgesteld door Regiograad: 14 december 2010 Auteur: Stadsregio Amsterdam in overleg met vervoerders Arriva, Connexxion, GVB

3 Samenvatting In het Beleidskader sociale veiligheid zijn de kaders vastgelegd voor het sociale veiligheidsbeleid van de Stadregio Amsterdam. Dit beleidskader is opgesteld door de Stadsregio Amsterdam in overleg met de huidige concessiehouders, Arriva, Connexxion en GVB. Dit beleidskader is gemaakt voor de komende vier jaar. De Stadsregio streeft ernaar dat de sociale veiligheid in de verschillende concessies ieder jaar verbetert. Om dit te bereiken wordt prioriteit gelegd bij samenwerking, onderlinge afstemming en preventie/gastheerschap. Sociale onveiligheid in het openbaar vervoer is een probleem dat alleen beperkt kan worden als actief de samenwerking wordt gezocht met de vele partners die op het gebied van sociale veiligheid een rol spelen. De komende vier jaar liggen de prioriteiten dan ook op het gebied van samenwerken en het scheppen van mogelijkheden om maatwerkoplossingen voor specifieke aandachtsgebieden te ontwikkelen. Perspectief: de sociaal veilige reis in de stadsregio Amsterdam Mevrouw Van Amstel reist weer graag met het openbaar vervoer. De bussen en haltes zien er schoon uit en op de grote stations zijn servicemedewerkers herkenbaar aanwezig. De chauffeurs treden vastberaden maar vriendelijk op tegen overlast in het voertuig. Ze zijn getraind om met moeilijke situaties om te gaan, dat zie je. Dit geeft mevrouw Van Amstel een veilig gevoel. Ook s avonds gaat mevrouw Van Amstel weer met het openbaar vervoer mee. En zij is niet de enige van haar leeftijd. Lange tijd was het openbaar vervoer in de avonduren van zwervers, schreeuwende jongeren en gespuis, vond mevrouw Van Amstel. Maar dat is verleden tijd. Het openbaar vervoer is weer van iedereen. 2

4 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding Aanleiding 1.2. Probleemstelling 1.3. De grenzen van dit beleidskader 1.4. Implementatie van het beleidskader 2. Sociale Veiligheid toegelicht Definitie sociale veiligheid 2.2 Ontwikkeling sociale veiligheid 2.3 Aandacht voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer 2.4 Verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid 3. Ambities en uitgangspunten Doelstelling 3.2. Naar gastheerschap en preventie 3.3. Maatwerk 3.4. Samenwerking, afstemming en communicatie 4. Procedures en financiele paragraaf Meerjarenplannen sociale veiligheid 4.2 Actieplan sociale veiligheid 4.3 Voortgangsrapportage sociale veiligheid 4.4 Voortgangsgesprekken 4.5 Subsidie sociale veiligheid 5. Monitoring van resultaten Bijlagen 21 - overzicht overleggen van en tussen vervoerders - overzicht monitors 3

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Als opdrachtgever voor het openbaar vervoer is Stadsregio Amsterdam verantwoordelijk voor het opnemen van normen en doelstellingen op het gebied van sociale veiligheid in de concessies 1, samen met direct verantwoordelijke partijen zoals vervoerders en politie. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid heeft de Stadsregio dit Beleidskader sociale veiligheid opgesteld. Het vigerende beleidskader sociale veiligheid stamt uit 2003 en een actualisering is op zijn plaats. Actiepunten zijn uitgevoerd of aangepast, doelstellingen zijn behaald 2. Sinds 2003 dienden zich nieuwe ontwikkelingen aan met invloed op sociale veiligheid(beleid), zoals de oprichting van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer 3 (VOV), de invoering van de OVchipkaart, de oprichting van de landelijke Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer 4 en het sluiten van een afspraken- en overlegstructuur tussen betrokken partijen in de vorm van het lokaal veiligheidsarrangement. Dit beleidskader legt de hoofdlijnen vast voor het sociale veiligheidsbeleid van de Stadsregio Amsterdam 5. Concrete uitwerking van het beleid vindt plaats in Meerjarenplannen, Actieplannen en afspraken met partijen (zie hoofdstuk 3) Probleemstelling Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het openbaar vervoer. Het is een randvoorwaarde die op orde moet zijn, omdat groepen reizigers anders afhaken. Sociale veiligheid is een dynamisch onderwerp dat voor alle openbaar vervoerconcessies speelt en gekenmerkt wordt door incidenten en mediaberichtgeving. De ervaringen uit de afgelopen jaren tonen aan dat inzet van de partners en de samenwerking op het gebied van sociale veiligheid noodzakelijk is en resultaat oplevert. Sociale veiligheid vraagt door ontwikkelingen in de maatschappij continue aanpassing van de gekozen maatregelen. Een van de onontkoombare eigenschappen van sociale veiligheid is het principe van de zwakste schakel. Wanneer een (potentiële) reiziger negatieve berichten hoort over de veiligheid van het openbaar vervoer, zich op een halte of tijdens een rit onveilig voelt of een incident meemaakt, is dat bepalend voor het algemene beeld op het openbaar vervoer. Sociale onveiligheid of het beeld dat het openbaar vervoer (op bepaalde tijden en plaatsen) sociaal onveilig is, leidt ertoe dat bepaalde groepen 1 Wet Personenvervoer 2000, artikel 32, lid 1 en 2 2 Zie o.a. dienst IVV, Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Amsterdam. Voortgangsrapportage en streefcijfers tot en met 2010, september Bij het invoeren van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) zijn 75 toezichthouders van GVB in dienst getreden van Stadstoezicht gemeente Amsterdam. Ze zijn gedetacheerd bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en vormen gezamenlijk met 75 politieagenten het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer. 4 Het eindrapport Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers, september 2009, bevat maatregelen om het aantal incidenten in het openbaar vervoer te verminderen. De focus ligt op het vergroten van de persoonlijke veiligheid van de ruim werknemers in het openbaar vervoer. De Taskforce is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en Justitie. 5 Dit beleidskader maakt vanaf het moment van vaststelling door de Regioraad deel uit van de concessies van de Stadsregio Amsterdam 4

6 reizigers het openbaar vervoer gaan mijden. Het is daarom van belang dat het niveau van sociale veiligheid overal en continue van voldoende en gelijke kwaliteit is De grenzen van dit beleidskader Verschillende partijen hebben vanuit de wetgeving een directe of indirecte verantwoordelijkheid voor de sociale veiligheid in en om het openbaar vervoer. Het beleidskader wordt daarom in overleg met de direct betrokkenen opgesteld. Dit zijn de vervoerders. Daarnaast vindt afstemming plaats met wegbeheerders (gemeenten), politiekorpsen, wijkteams, het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) en de Reizigersadviesraad (RAR). Het Beleidskader sociale veiligheid is geschreven voor vier jaar. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats waarbij wordt vastgesteld of het beleidskader nog aan de uitgangspunten voldoet in relatie met de veranderende omstandigheden (zie hoofdstuk 4). De gemeente Amsterdam (directie Openbare Orde en Veiligheid) is haar beleid op veiligheid in de openbare ruimte aan het actualiseren; het openbaar vervoer maakt hier ook deel van uit. Vanuit de gemeente Amsterdam (dienst IVV) wordt het Lokaal veiligheidsarrangement openbaar vervoer Amsterdam voorbereid. De Stadsregio en de concessiehouders nemen hier ook aan deel. Er vindt afstemming plaats tussen de verschillende beleidstukken in Amsterdam die met de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer te maken hebben. 6 Er wordt ook rekening gehouden met de kaders uiteengezet in de veiligheidsplannen van de diverse politiekorpsen. De positie van het beleidskader ten opzicht van andere plannen is weergegeven in onderstaand schema. Regionaal Veiligheidsplan 6 Gemeente Amsterdam en regiopolitie Amsterdam - Amstelland hebben afgesproken beleidsplannen op het gebied van sociale veiligheid met elkaar af te stemmen en zo mogelijk vanuit 1 beleidsperspectief te schrijven. Stadsregio zorgt voor afstemming van het beleidskader sociale veiligheid bij de overige instanties zoals gemeente en politie. 5

7 1.4. Implementatie van het beleidskader Dit beleidskader vormt de basis voor de aanpak van de sociale veiligheid in alle lopende en nieuwe concessies van de Stadsregio Amsterdam. Hiermee geeft de Stadsregio duidelijke kaders aan en kunnen de concessiehouders (nog) beter van elkaar leren. Dit wordt gedaan door: - Formuleren van acties om op korte termijn uit te voeren; - Het maken van concrete afspraken door en tussen de vervoerders; - Versterken van samenwerking met overige betrokken partijen. Het beleidskader gaat in per 1 januari 2011, na vaststelling door de Regioraad. De meerjarenplannen sociale veiligheid van concessies die na deze datum ingaan nemen dit beleidskader als uitgangspunt. De jaarlijkse actieplannen van nieuwe en reeds bestaande concessies volgen ook dit beleidskader. De eerste jaarlijkse actieplannen die op dit nieuwe beleidskader gebaseerd zijn, zijn de plannen voor Actielijst Op basis van dit beleidskader worden de volgende acties genomen voor de periode : 1. Meer aandacht voor maatwerk. Dit beleidskader geeft meer ruimte aan vervoerders om projecten op te zetten en jaarlijkse speerpunten te benoemen. Maatwerk wordt gestimuleerd; vervoerders formuleren in hun actieplannen specifieke acties om hotspots aan te pakken. 2. Stadsregio onderzoekt of het gewenst en mogelijk is om het budget voor sociale veiligheid in het streekvervoer los te koppelen van de algemene exploitatiesubsidie. 3. De Stadsregio stimuleert en neemt zelf actief deel aan de samenwerking tussen vervoerders en met gemeenten, politie en andere belanghebbende partijen op het gebied van sociale veiligheid. Veiligheidsarrangementen zijn hier een voorbeeld van. 4. Stadsregio Amsterdam onderzoekt of het veiligheidsarrangement Amsterdam uitgebreid kan worden tot een regionaal veiligheidsarrangement (stadsregionale grenzen en partijen) of initieert in elk geval structureel overleg in de streekconcessies tussen betrokken partijen. 5. In de komende jaren staat de omslag naar gastheerschap centraal. Stadsregio stimuleert maatregelen die deze omslag ondersteunen, zoals personeelsopleidingen van vervoerders en de samenwerking tussen vervoerders bij service richting elkaars reizigers. Dit zou tot uiting kunnen komen in afsprakenkaders en convenanten. 6

8 2. Sociale veiligheid toegelicht 2.1 Definitie sociale veiligheid Sociale veiligheid gaat over de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door misdrijven, overtredingen en overlast door anderen. Bij sociale veiligheid in het openbaar vervoer maken we in de regel onderscheid tussen een aantal aspecten. In de eerste plaats maken we onderscheid tussen veiligheid voor de reizigers en voor het personeel. Het openbaar vervoer moet voor beide groepen gebruikers veilig zijn. Daarnaast onderscheiden we objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft betrekking op feitelijke incidenten en bestaat uit persoonsgerelateerde criminaliteit en overlast. Objectieve onveiligheid wordt met name bepaald door de kans om slachtoffer te worden van delicten of incidenten. Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het veiligheidsgevoel van reizigers en personeel 7. Bij veiligheid van het openbaar vervoer gaat het om veiligheid in het voertuig (bus, tram, metro, boot) veiligheid op de haltes en de stations veiligheid van de openbare ruimte direct rondom de haltes en stations Uit onderzoek 8 blijkt dat de ruimte rondom het openbaar vervoer bepalend is voor het gevoel dat mensen hebben in het openbaar vervoer. In dit kader maken we ook onderscheid tussen de domeinen bedrijfsorde en openbare orde. De veiligheid in de voertuigen valt met name onder het domein van de bedrijfsorde en is daarmee een verantwoordelijkheid van het vervoerbedrijf. De veiligheid van de openbare ruimte direct rondom de haltes en stations valt onder de openbare orde en onder de verantwoordelijkheid van gemeenten en politie. Het handhaven van de veiligheid op de haltes en de stations is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 2.2 Ontwikkeling sociale veiligheid Nationaal Sinds een aantal jaar heeft de sociale veiligheid zich in het stadsvervoer positief ontwikkeld en vervolgens gestabiliseerd. In het streekvervoer stijgt de veiligheidsbeleving van reizigers maar daalt de veiligheidsbeleving van buschauffeurs. Hoewel het aantal slachtoffers van incidenten afneemt in zowel het stads- als streekvervoer, neemt het aantal ernstige incidenten toe die grote impact hebben op werknemers. 7 Definitie van subjectieve en objectieve veiligheid overgenomen van KpVV, Sociale Veiligheid in het stads- en streekvervoer, juni Diverse onderzoeken tonen resultaten met een verband tussen reisgedrag en de sociale veiligheid rondom het openbaar vervoer zoals de haltes. Verwezen wordt naar de diverse periodieke onderzoeken en enquêtes van vervoerders, gemeente en politie waarin gegevens verzameld worden over sociale veiligheid op de haltes en bij het voor- en natransport. 7

9 Stadsregio Amsterdam De sociale veiligheid in de Stadsregio Amsterdam laat de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. Het aantal incidenten neemt af, het reizigersoordeel stijgt en het percentage zwartrijden in de metro daalt. In de concessies van de Stadsregio Amsterdam tezamen is tussen 2006 en 2009 het aantal slachtoffers per 1000 openbaar vervoergebruikers sterk afgenomen: van 78 naar 56 personen. Dit is overigens nog ruim boven het landelijke gemiddelde: 42 slachtoffers per 1000 openbaar vervoergebruikers. Sinds 2006 stijgt het oordeel van de reizigers over de sociale veiligheid van het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam. Ten opzichte van de overige drie grote steden en het landelijke gemiddelde scoort de Stadsregio Amsterdam in 2009 goede cijfers voor sociale veiligheid (zie figuur 1). Dit geldt met name voor de veiligheidsbeleving van de tram (7,9 in stadsregio, 7,6 landelijk gemiddelde) en de metro (7,4 in stadsregio, 7,2 landelijk gemiddelde). Reizigers die met de bus reizen beoordelen de veiligheid in de stadsregio in 2009 gelijk aan het landelijke gemiddelde (7,9). Figuur 1: reizigersoordeel sociale veiligheid in bus, tram en metro 9 Reizigers voelen zich in de Amsterdamse metro minder veilig dan in de bus of de tram: de sociale veiligheid van de metro scoort in 2009 een 7,4, de bus en de tram beide een 7,9. De sociale veiligheid op de haltes van de stadsregio scoren een 7,7. Uitgesplitst naar concessie blijken de streekconcessies beter te scoren dan de stadsconcessie op het gebied van sociale veiligheid, zie figuur 2. De metro scoort daarbij minder goed dan de tram en de bus. 9 Op basis van cijfers uit de Klantenbarometer 8

10 Figuur 2: sociale veiligheid naar concessie, Zwartrijden wordt in het algemeen genoemd als onderdeel van sociale (on)veiligheid. Het beïnvloedt de sociale veiligheidsbeleving van medereizigers en problemen over betaling liggen ten grondslag aan een flink deel van de incidenten. Tussen 2009 en 2010 is het zwartrijdpercentage in de Amsterdamse metro een spectaculaire daling laten zien. In de tram zonder conducteur (3 lijnen) is het percentage zwartrijders sinds 2006 gestegen tot boven de 10%. Figuur 3: verloop van zwartrijden Aandacht voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer Bovenstaande positieve ontwikkeling van de sociale veiligheid is een gevolg van toegenomen aandacht voor en investeringen in de sociale veiligheid van het openbaar vervoer. De afgelopen tien jaar is er meer politieke aandacht voor gekomen. Sociale veiligheid wordt 10 Op basis van cijfers uit de Klantenbarometer 9

11 inmiddels beschouwd als een apart onderdeel van openbaar vervoer. Na de eerste algemene aandacht is meer ruimte gekomen voor maatwerk en een integrale aanpak. In 2002 is het landelijke aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) opgesteld waarin met alle betrokkenen 22 maatregelen zijn beschreven om de onveiligheid in het openbaar vervoer voor werknemers en reizigers terug te dringen. In 2006 is het aanvalsplan geëvalueerd en is het beleid doorgelicht. De conclusie is dat het aanvalsplan heeft geleid tot verbetering en weer onder controle krijgen van de sociale veiligheid. In oktober 2007 is een beperkt vervolg aanvalsplan opgesteld. Hoewel de sociale veiligheid zich de laatste jaren in Amsterdam en in heel Nederland positief heeft ontwikkeld, met name in het stadsvervoer, is er de afgelopen jaren landelijk een aantal ernstige incidenten geweest met grote impact op werknemers. Op 2 april 2009 hebben de ministers van BZK en V&W besloten tot oprichten van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer. De Taskforce heeft als doelstelling om te komen tot een pakket van maatregelen om het aantal incidenten in het openbaar vervoer te verminderen. De focus ligt op het vergroten van de persoonlijke veiligheid van werknemers in het openbaar vervoer. Van alle werknemers in het openbaar vervoer heeft toezichthoudend personeel het grootste risico om slachtoffer te worden. 85% van het toezichthoudend personeel in het stad- en streekvervoer is werkzaam in de vier grote steden bij RET, GVB, HTM en GVU. De Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer heeft een pakket van 16 maatregelen voorgesteld, op basis van de volgende vijf uitgangspunten: - de aanpak kent een probleemgerichte focus; - op sociale veiligheid in het openbaar vervoer wordt niet geconcurreerd; - de ketensamenwerking wordt verbeterd; - werkbare maatregelen worden geïntensiveerd; - handelingswijzen in het openbaar vervoer worden geüniformeerd. Deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor dit beleidskader, de meerjarenplannen en actieplannen sociale veiligheid in de concessies van de Stadsregio. 2.4 Verantwoordelijkheid voor sociale veiligheid Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 moeten aan concessies voor openbaar vervoer voorschriften worden verbonden om een verantwoorde mate van veiligheid te waarborgen. De uitvoering van deze voorschriften is in handen van de vervoerder. De overheid ziet mede toe op de naleving en handhaving van de voorschriften. De primaire verantwoordelijkheid voor de handhaving van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer ligt bij de vervoerbedrijven. De veiligheid van het personeel maakt integraal onderdeel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid. Wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding komen, is de gemeente/politie verantwoordelijk. Hoewel bovenstaande rolverdeling helder lijkt, is er in praktijk sprake van een grijs gebied tussen de verantwoordelijkheden van de Stadsregio als opdrachtgever van het openbaar vervoer, de vervoerder als primair verantwoordelijk voor het handhaven van de bedrijfsorde 10

12 en de politie/burgemeester als primair verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. Daarnaast is een veelheid van partijen betrokken bij het handhaven van de sociale veiligheid in en rondom het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam, onder andere: 2 Openbaar Ministeries, 3 politieregio s 11, 16 gemeenten, 4 wegbeheerders, 2 waterschappen, 1 provincie, Schiphol, 4 concessiegebieden/ vervoerders, NCTB, Alerteringsysteem, Camera Toezicht Openbaar Vervoer, Veiligheidsteam Openbaar Vervoer en NS. In praktijk lukt het alleen de sociale veiligheid voor reizigers te verbeteren als deze partijen samenwerken. Het beleidskader legt de hoofdlijnen voor deze samenwerking vast (zie hoofdstuk 4). Deze samenwerking is verder uitgewerkt in het veiligheidsarrangement. 11 Zaanstreek-Waterland (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang) - Amsterdam-Amstelland, (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn) - Kennemerland (Haarlemmermeer) 11

13 3. Ambities en uitgangspunten 3.1. Doelstelling Wij maken het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam ieder jaar beter voor de reiziger. Dat is de missie van de afdeling openbaar vervoer van de Stadsregio Amsterdam. Deze missie vertaalt zich in een groter marktaandeel voor het openbaar vervoer ten opzichte van de auto en een toename van de klanttevredenheid in iedere concessie. Sociale veiligheid is een voorwaarde voor het gebruik van het openbaar vervoer en draagt bij aan de aantrekkelijkheid en het goed functioneren van het openbaar vervoer. Veiligheid bepaalt ook direct de klanttevredenheid van reizigers. Reizigers willen zich prettig voelen in het openbaar vervoer en dit niet mijden vanwege onveilige gevoelens of situaties. Hoewel er grote vooruitgang is geboekt ten aanzien van de veiligheidsbeleving van het openbaar vervoer, is de sociale veiligheid nog niet op alle plaatsen en tijden op orde. Op concessieniveau lijkt de sociale veiligheid op orde; toch zijn er nog voldoende aandachtsgebieden waar de sociale veiligheid lager scoort. Het doel van het geactualiseerde beleidskader is dan ook tweeledig: - Ieder jaar verbeteren van de sociale veiligheid van het openbaar vervoer in de concessies van de Stadsregio Amsterdam, ten opzichte van voorgaande jaren en ten opzichte van vergelijkbare regio s in Nederland. Dit geldt zowel voor de subjectieve sociale veiligheid als voor de objectieve sociale veiligheid. - Ieder jaar terugdringen van het aantal aandachtsgebieden; plaatsen en tijden waar de sociale veiligheid significant lager scoort dan gemiddeld. Basis voor bovenstaande doelstellingen zijn de cijfers van Het nieuwe kader geeft een impuls aan de activiteiten van de concessiehouders en betrokken partijen en dient onderlinge samenwerking verder te vergroten Naar gastheerschap en preventie Sinds het Aanvalsplan Sociale Veiligheid (2002), is veel geïnvesteerd in met name repressieve maatregelen om de sociale veiligheid te verhogen. Voorbeelden zijn het uitbreiden van het aantal BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaar; een controleur die aanhoudingen mag verrichten en boetes kan opleggen), het plaatsen van camera s in de voertuigen en het verbeteren van de samenwerking met de politie, zodat beter tegen overlast kan worden opgetreden. Alle inspanningen hebben er toe bijgedragen dat de sociale veiligheid nu op een acceptabel niveau is. Dit betekent ook dat de komende jaren de focus verlegd kan worden van repressie naar preventie en van toezicht houden naar gastheerschap. Gastheerschap betekent voor de Stadsregio in de eerste plaats dat reizigers zich welkom voelen in het openbaar vervoer en op en rond haltes en stations. Daarnaast betekent het ook dat het reizigers duidelijk wordt gemaakt dat het openbaar vervoer niet van niemand is; 12

14 vervoerders, gemeenten en politie trekken zich de kwaliteit van het openbaar vervoer zichtbaar aan en reizigers zijn in het openbaar vervoer te gast Maatwerk De Stadsregio streeft een basisniveau van sociale veiligheid na dat voor het hele openbaar vervoer, ongeacht plaats en tijd, gehaald wordt. Dit betekent niet dat de sociale veiligheid op plek A nooit beter kan zijn dan op plek B; maar dat zowel A als B voldoen aan het basisniveau van sociale veiligheid. Bij het basisniveau (minimaal niveau 2010, zie bovenstaande paragraaf) past een basispakket aan maatregelen en investeringen in sociale veiligheid. Het gaat hierbij om de volgende zaken: - goede training van het personeel, zowel chauffeurs/ bestuurders als BOA s; - voldoende menselijk toezicht - cameratoezicht in het voertuig en indien nodig op de halten - materieel uitgerust met systemen die sociale veiligheid ondersteunen - samenwerking tussen verantwoordelijke partijen op het gebied van sociale veiligheid Een aantal locaties of lijnen vergen specifieke aandacht. Het gaat om gebieden waar de sociale veiligheid significant lager scoort dan gemiddeld. Daarnaast blijft ook het streven dat de sociale veiligheid in het openbaar vervoer minimaal gelijk aan of beter is dan de sociale veiligheid op de halte. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen vervoerder en gemeente. De Stadsregio werkt graag met de vervoerders een meer gedifferentieerde aanpak uit, waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden van bepaalde gebieden. Anders gezegd: het inzetten van BOA s, camera s en het trainen van het personeel is niet voor iedere locatie voldoende om de sociale veiligheid structureel te verbeteren. Op een aantal locaties is maatwerk vereist. De Stadsregio zet in op het uitwerken van deze maatwerkoplossingen, een en ander in samenwerking met en tussen vervoerders, gemeenten en politie Samenwerking, afstemming en communicatie Sociaal veilig openbaar vervoer is een gedeelde verantwoordelijkheid van veel betrokken partijen. Het uitwisselen van gegevens, delen van krachten en kennis en overdragen van ervaringen krijgt daarom een steeds belangrijker plek in het sociaalveiligheidsbeleid. In dit kader past het streven van de partijen in het openbaar vervoer om de sociale veiligheid uit de concurrentie te halen. Het beleidskader sociale veiligheid schept de kaders voor de jaarlijks door de vervoerders op te stellen actieplannen en vormt de basis voor communicatie en samenwerking tussen de betrokken partijen. Tenzij specifiek andere afspraken zijn gemaakt, heeft de concessiehouder de regie bij het tot stand brengen van de samenwerking met andere partijen om de sociale veiligheid te verbeteren. De Stadsregio spant zich in om deze samenwerking te bevorderen en speelt waar nodig een coördinerende en sturende rol. Bij de samenwerking met andere partijen worden in elk geval de afspraken conform het lokaal veiligheidsarrangement nageleefd. 13

15 De Stadsregio spant zich in om de samenwerking tussen de verschillende concessiehouders van de Stadsregio te bevorderen. Hiertoe wordt in elk geval een overleg ingesteld, waarop de verschillende vervoerders tweemaal per jaar ervaringen en kennis uitwisselen en gezamenlijke projecten formuleren. Wanneer afstemming mogelijk is, wordt dit onderling gedaan. Structurele categorieën voor samenwerking en het uitwisselen van kennis zijn: Sociale veiligheid bij gezamenlijke halten en stations; Calamiteiten. Kennis uitwisselen en plannen op elkaar afstemmen; Opleidingen (agressie training, gastheerschap). Eventueel gezamenlijk; Bijzondere bestemmingen. Kennis uitwisselen omgang met bijvoorbeeld evenementen; Scholierenvoorlichting; Ervaring, kennis, contacten en informatie uitwisselen; Omgevingsmanagement. Afspraken en samenwerking met gemeenten en andere autoriteiten met invloed op openbaar vervoer. 14

16 4. Procedures en financiele paragraaf 4.1 Meerjarenplannen sociale veiligheid Om in aanmerking te komen voor een concessie is de vervoerder verplicht een meerjarenplan sociale veiligheid op te stellen. Dit meerjarenplan wordt geschreven volgens de richtlijnen van dit beleidskader en geldt voor de gehele duur van de concessie. Indien gewenst worden de meerjarenplannen tussentijds geactualiseerd. In de meerjarenplannen legt de vervoerder de doelen en prioriteiten vast die hij de komende jaren wil bereiken. Aan deze prioriteiten ligt een visie ten grondslag, die ook in het meerjarenplan is opgenomen. 4.2 Actieplan sociale veiligheid Elk jaar schrijft de vervoerder een actieplan sociale veiligheid, dat voldoet aan het beleidskader, de concessievoorwaarden en het meerjarenplan. De actieplannen kennen globaal de volgende indeling: a. ontwikkeling van sociale veiligheid afgelopen jaar(en) in het algemeen en ten opzichte van ontwikkelingen in de maatschappij, inclusief analyse van de probleemgebieden; b. streefcijfers voor het komende jaar. De streefcijfers hebben betrekking op het aantal incidenten (per categorie: A, B, C); veiligheidsbeleving van reizigers (reizigersmonitor) veiligheidsbeleving van personeel (personeelsmonitor) zwartrijden c. speerpunt(en) voor het komende jaar en onderbouwing daarvan; aansluitend op de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en op de prioriteiten van het beleidskader (differentiatie, gastheerschap, samenwerking) d. maatregelenpakket/ inzet van middelen, projecten sociale veiligheid, bijvoorbeeld: de inzet van menselijk toezicht; inzet van materieel (camera's, aanpassingen materieel, etc.); cursussen/opleiding personeel; voorlichting en communicatie richting reizigers en personeel, bewoners, scholen etc.; e. overzicht partijen waarmee samengewerkt wordt / afsprakenkaders samenwerking met overige vervoerders; afspraken met derden (politie, justitie, gemeenten, VOV, etc.); aard van de samenwerking (hoe vaak, waarover) f. (verwachting van) effect van maatregelen en hoe dit wordt gemonitoord g. planning op hoofdlijnen en kosten. De plannen worden beoordeeld op volledigheid, tijdigheid, ambitieniveau en te verwachten resultaat. Beoordeling vindt plaats door in ieder geval de beleidsmedewerker van de Stadsregio die zich bezig houdt met sociale veiligheid en de concessiebeheerder van de desbetreffende concessie. 15

17 Het actieplan sociale veiligheid wordt elk jaar in concept tussen vervoerder en Stadsregio afgestemd. Vervolgens wordt het ter advisering voorgelegd aan de subdriehoek (gemeente Amsterdam, regiopolitie, openbaar ministerie) en aan de Reizigers Advies Raad. Het actieplan en het advies worden uiterlijk 1 oktober formeel aan de Stadsregio ter goedkeuring aangeboden. 4.3 Voortgangsrapportage sociale veiligheid Elke vervoerder levert een voortgangsrapportage waarin de algemene ontwikkeling wordt omschreven. Tevens wordt een overzicht verstrekt waarin de stand van zaken voor de punten uit het actieplan toegelicht worden. Bij het stadsvervoer levert de vervoerder per kwartaal een voortgangsrapportage in de maanden januari, april, juli en oktober. Deze wordt voortgezet in de huidige vorm (zie bijlage). Bij het streekvervoer levert de vervoerder halfjaarlijks een voortgangsrapportage. Deze is inclusief overzicht van incidentenregistratie, uitgesplitst op locatie, per lijn en op het niveau van de gehele concessie (gegevens op maandbasis). De conceptrapportages worden aangeleverd in april en oktober, twee weken voorafgaand aan de voortgangsgesprekken. 4.4 Voortgangsgesprekken Voor het monitoren van de voortgang houden Stadsregio en vervoerder minimaal twee keer per jaar een voortgangsgesprek (in april en oktober). Het initiatief voor deze gesprekken ligt bij de Stadsregio. Naast de voortgangsgesprekken tussen concessieverlener en concessiehouder vinden er ook specifieke gesprekken plaats in het kader van het lokaal veiligheidsarrangement van de gemeente Amsterdam. In het lokaal veiligheidsarrangement is aangegeven wie aan deze gesprekken deelneemt en hoe vaak deze zijn. Naast het strategisch overleg (Subdriehoek Verkeer en Vervoer) gaat het om het beleidsmatig overleg (Beleidsgroep) en het operationele overleg (Regiegroep). De Beleidsgroep komt naar behoefte bijeen, maar minstens 4 maal per jaar. De Regiegroep komt elke zes weken bijeen. De dienst IVV is initiatiefnemer voor deze overleggen en is hiervoor ook verantwoordelijk. Van de vervoerders wordt verwacht dat deze onderling afspraken maken en bijeenkomen. Tweemaal per jaar (in januari en juni) speelt de Stadsregio hierin een coördinerende rol en organiseert een afstemmingsoverleg met de verschillende concessiehouders over sociale veiligheid. In deze overleggen presenteren de concessiehouders aan elkaar enkele succesvolle eigen ervaringen en formuleren ze gezamenlijke plannen van aanpak voor gemeenschappelijke probleemlocaties of aandachtsgebieden. De planning van de verschillende overleggen op beleidsniveau over sociale veiligheid ziet er als volgt uit: 16

18 Soort gesprek Wie aanwezig Initiatiefnemer Periode Voortgangsgesprek individueel Afstemmingsoverleg gezamenlijk Beleidsgroep Veiligheidsarrangement OV Concessieverlener, concessiehouder Concessieverlener en alle concessiehouders Gemeenten, Stadsregio, politie, vervoerders, overige betrokkenen (zie arrangement) Stadsregio Stadsregio Gemeente Amsterdam/DIVV April en oktober Januari en juni 4x per jaar Naast de overleggen op beleidsniveau vindt veel overleg plaats op operationeel niveau. Overleg op operationeel niveau is onder andere de regiegroep Veiligheidsarrangement openbaar vervoer. Deze groep komt 1x in de zes weken bijeen. Daarnaast overleggen de verschillende vervoerders periodiek met elkaar, mede over sociale veiligheid. 4.5 Subsidie sociale veiligheid In voorgaande jaren is veel geld geïnvesteerd om het basisniveau van sociale veiligheid op orde te krijgen. Dit is grotendeels gelukt. Een aantal maatregelen die in het verleden is ingezet, vergt voor de komende jaren minder aandacht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een groot gedeelte van de voertuigen en de metrostations; deze zijn inmiddels uitgerust met camera s en poortjes zijn geplaatst in het kader van de OV-chipkaart om het zwartrijden te beperken. Uiteraard blijven in het kader van sociale veiligheid jaarlijks investeringen voor terugkerende taken als toezicht&controle en beheer&onderhoud noodzakelijk. Toch kan de focus van het sociaal veiligheidsbeleid verschuiven richting differentiatie en maatwerk voor aandachtsgebieden (lijn, locaties), bestrijden van incidenten en gastheerschap. Om de ambities op het gebied van sociale veiligheid waar te maken blijft het budget in principe gelijk. De Stadsregio streeft er wel naar een relatief groter deel van het beschikbare budget voor sociale veiligheid te reserveren voor projectvoorstellen van de vervoerders (variabel deel van het beschikbare budget). Daarbij geldt voor de concessie Amsterdam een andere situatie dan voor de overige concessies. Bij de concessie Amsterdam is sociale veiligheid een aparte overeenkomst. Stadsregio en de concessiehouder maken afspraken over de verhouding tussen het structurele en variabele gedeelte. Bij het streekvervoer zijn de kosten voor sociale veiligheid meegenomen in de totale subsidie voor de concessie. De Stadsregio onderzoekt of het wenselijk en mogelijk is om dit, via een overgangsperiode, los te koppelen en op te splitsen in een structureel en variabel deel. De Stadsregio neemt het initiatief richting de concessiehouders van de concessies Zaanstreek, Waterland en Amstelland Meerlanden om te komen tot afspraken over de nieuwe subsidiemethodiek. Voor het variabele deel van de subsidie neemt de concessiehouder in de jaarlijkse actieplannen uitgewerkte projectplannen op. Daarbij geeft de vervoerder het volgende aan: 17

19 - verwacht effect op sociale veiligheid voor concessiegebied, plus onderbouwing; - verwacht effect op sociale veiligheid voor gehele Stadsregio, plus onderbouwing; - verwacht effect op klanttevredenheid; - de wijze waarop de maatregel/ het project wordt gemonitord; - samenwerking; inzicht in de partijen waarmee en de wijze waarop wordt samengewerkt; Bovenstaande zijn tevens de criteria waarop de Stadsregio de projectvoorstellen beoordeelt. De projectvoorstellen maken zoals gezegd onderdeel uit van de actieplannen. Het beoordelingskader voor de actieplannen is weergegeven in paragraaf

20 5. Monitoring van resultaten Een concessie scoort goed op het gebied van sociale veiligheid als deze concessie beter scoort ten opzichte van referentiegebieden (referentieconcessies) deze concessie (in het voertuig) minimaal gelijk of beter scoort ten opzichte van de haltes in het gebied de sociale veiligheid in de concessie ieder jaar verbetert en de streefwaarden voor sociale veiligheid (subjectief, objectief, incidenten, zowel reizigers als personeel 12 ) die zijn vastgelegd in de meerjarenplannen en de actieplannen sociale veiligheid worden gehaald. Deze resultaten meten we waar mogelijk met behulp van bestaande monitors. Hoewel sociale veiligheid moeilijk eenduidig te meten is, zijn de bestaande landelijke monitors (reizigersmonitor, personeelsmonitor, incidentenregistratie, zwartrijden) geschikt voor het vaststellen van het niveau van objectieve en subjectieve sociale veiligheid. Met behulp van referentiegebieden 13 kan een beeld geschetst worden van de ontwikkeling en het niveau van sociale veiligheid in de diverse concessies. Hieruit wordt een balans gemaakt over de subjectieve en objectieve sociale veiligheid per concessie en per gebied. De Stadsregio eist dan ook dat de concessiehouders ieder jaar meewerking verlenen en deelnemen aan deze onderzoeken. Voor de gemeente Amsterdam wordt de structurele ontwikkeling van de sociale veiligheid specifieker gemonitoord in de MSVOV (monitor sociale veiligheid openbaar vervoer van Amsterdam). Voor het opsporen van de probleemlocaties of specifieke problemen met de sociale veiligheid in de concessies is er behoefte aan gegevens die specifieker zijn dan de landelijke monitors. Hiertoe wordt een beroep gedaan op de kennis van de vervoerder om specifieke probleemgebieden in kaart te brengen. In de jaarlijkse actieplannen stellen de vervoerders projecten voor om problemen aan te pakken. De projectbeschrijvingen gaan gepaard met een voorstel voor de wijze van monitoring en meting van de resultaten. Mogelijk is in dit kader ook het MSVOV een geschikt monitorinstrument. Bij de projectgebonden evaluatie wordt in elk geval meegenomen: de ontwikkeling van de subjectieve veiligheid (als gevolg van het project); de ontwikkeling van de objectieve veiligheid (als gevolg van het project); verhouding tussen investering en projectresultaat. 12 Streefwaarden voor het personeel zijn niet altijd in de concessievoorwaarden vastgelegd. 13 Bij referentiegebieden wordt verwezen naar de referenties zoals gehanteerd door KpVV bij de Klantenbarometer. (Voor A&M, Zaanstreek en Waterland zijn dit o.a. BRU spitslijnen, Streekdienst Haaglanden, KAN Noord, Voorne Putten; voor GVB alle modaliteiten Den Haag en Rotterdam) 19

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER

VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER VERVOLG AANVALSPLAN SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 1. Inleiding Het oorspronkelijke Aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer van 2002 is samen met alle betrokken partijen uitgevoerd en succesvol

Nadere informatie

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis

Sociale veiligheid. De zorg voor een prettige en veilige reis Sociale veiligheid De zorg voor een prettige en veilige reis Inleiding Elke dag spant NS zich in om het reizen met de trein en het verblijf op het station voor iedereen zo prettig en veilig mogelijk te

Nadere informatie

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015

Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Meerjarenplan sociale veiligheid openbaar vervoer van de provincie Noord-Holland, 2011-2015 Opgesteld: 21-06-2011 Managementrapportage Sociale veiligheid is een belangrijk kwaliteitsaspect van het busvervoer.

Nadere informatie

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS 21 oktober 2005 Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 28 642 Sociale veiligheid openbaar vervoer Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER- STAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011

Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 juni 2011 Verslag KpVV expertsessie sociale veiligheid openbaar vervoer-overleg van 7 Aanwezig Guy Hermans (KpVV), Marcel Sloot (Kpvv), Hugo Vegter (Provincie Zuid- Holland), Arnoud Crommelin (Provincie Noord-Holland)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS.

Hierbij zend ik u mede namens de minister van Justitie de antwoorden op de vragen van het lid Gerkens over de BOA-bevoegdheid bij de NS. abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon Datum 2 mei 2006 Ons kenmerk DGP/MDV/U.06.01045 Onderwerp Antwoorden op kamervragen boetebeleid

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding.

Schriftelijke vragen. Amsterdam, 7 november Inleiding. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2012 Publicatiedatum 14 november 2012 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer A.H. van Drooge van 18 juli 2012 inzake veiligheid in

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers

Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers Een maatregelenpakket van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer 9 september 2009 Definitief Naar een veiliger openbaar vervoer voor werknemers Een maatregelenpakket

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het lid Dijksma over het omgaan van conducteurs met geweld in het openbaar vervoer

Antwoorden op de vragen van het lid Dijksma over het omgaan van conducteurs met geweld in het openbaar vervoer abcdefgh Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 28 juni 2005 Ons kenmerk DGP/MDV/U.05.01557 Onderwerp Kamervragen Doorkiesnummer -

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

De regeling is een onderdeel van de uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland.

De regeling is een onderdeel van de uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland. Evaluatierapportage uitvoeringsregeling BDU, sociale veiligheid, paragraaf 9 1. Algemeen 1.1 Korte toelichting subsidieregeling De subsidieregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het sociaal veiliger

Nadere informatie

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014

Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoer Amsterdam 2010 / 2014 Inhoud A Algemeen

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN HET OPENBAAR VERVOER VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING SOCIALE VEILIGHEID IN OPENBAAR VERVOERSGEBIEDEN In en rondom het openbaar vervoer hebben reizigers en personeel te maken met ernstige

Nadere informatie

Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer

Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Mei 2013 Sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Personeelsmonitor Mei 2013 A1 Sociale veiligheid van personeel

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Deelrapport 6; Uitbreiding toezichthouders bij tram en metro

Deelrapport 6; Uitbreiding toezichthouders bij tram en metro Deelrapport 6; Uitbreiding toezichthouders bij tram en metro Evaluatie Aanvalsplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 1 september 2006 Deelrapport 6; Uitbreiding toezichthouders bij tram en metro Evaluatie

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER. UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND

SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER. UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER UITVOERINGSPROGRAMMA 2010 tot en met 2014 PROVINCIE ZUID HOLLAND Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2010

Personeelsmonitor 2010 Personeelsmonitor 2010 Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer Juni 2011 Personeelsmonitor 2010 De sociale veiligheid van personeel in het stads- en streekvervoer Juni 2011

Nadere informatie

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009

Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 PARTIJ bij het Convenant Landelijk Tarievenkader OV-chipkaart 2009 A) Het regionaal openbaar lichaam ---------------, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Monitoring sociale veiligheid in het openbaar vervoer Delfíni en Probit brengen sociale veiligheid in kaart 29 juni 2009, Matti Baggerman, Delfíni en Bert Anvelink, Probit Op landelijk niveau wordt de

Nadere informatie

Niet-reizigers over. en metro in Rotterdam

Niet-reizigers over. en metro in Rotterdam Niet-reizigers over veiligheid in e tram en metro in Rotterdam Een onderzoek uitgevoerd in het kader van de effectmeting 'personeelsprojecten sociale veiligheid RET' Amsterdam, februari 1995 Van Dijk,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Provincie Zuid-Holland

Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Provincie Zuid-Holland Uitvoeringsprogramma Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2016-2019 Provincie Zuid-Holland Inhoudsopgave _Toc433201777 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Implementatie van het

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009

Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009 Provincie Noord-Holland 28 september 2004 2 Inhoudsopgave Samenvatting 1 Inleiding... 8 1.1 Algemeen... 8 1.2 Belang van sociale veiligheid...

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland

Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland Dynamisch uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 Projectmatige aanpak prioriteiten Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018, versie 1-7-2015 Inleiding projectmatige aanpak

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de ingangsdata van de aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en de verlenging van de maximale concessieduur Op de

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 van Gedeputeerde Staten op vragen van M. Cetin (CDA) (d.d. 11 november 2015) Nummer 3097 Onderwerp Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de Provincie Zuid-Holland Aan de leden

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie nationale veiligheid NVROO Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders

Datum 26 september 2011 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bescherming van juweliers en andere middenstanders 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Onderwerp Toezegging beantwoording vragen tijdens begrotingsbehandeling (16 oktober 2013) over sociale veiligheid in het OV

Onderwerp Toezegging beantwoording vragen tijdens begrotingsbehandeling (16 oktober 2013) over sociale veiligheid in het OV Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Leefomgeving DSO/2014.117 RIS 269873 070-3536081 29 januari 2014 Onderwerp Toezegging beantwoording

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2016 Betreft Voortgangsbrief sociale veiligheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2016 Betreft Voortgangsbrief sociale veiligheid > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland

Plan van Aanpak. Regionale Samenwerking. Wormerland Plan van Aanpak Regionale Samenwerking in Wormerland November 2006, versie 0.1 Aanleiding. Op 31 januari 2006 heeft uw raad kennis genomen van de notitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000

Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Den Haag, Mei 2006 Actieprogramma Kabinetsstandpunt Evaluatie Wet Personenvervoer 2000 1 Actie 1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Rapportage OV Monitoring U-OV

Rapportage OV Monitoring U-OV Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Datum 21 oktober 2014 Kenmerk BRU192/Ebm/1524.03

Nadere informatie

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG

CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG CONVENANT 'JOIN THE CLUB VEILIGE PUBLIEKE TAAK' TILBURG Gemeente Tilburg en werkgevers in de (semi)publieke sector 1 Inleiding Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van zorginstellingen, gemeentes,

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer Statenmededeling Onderwerp Bussen in Brabant, Trendmonitor OV 2012-2016 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Het rapport Bussen in Brabant. Trends in het regionaal openbaar vervoer

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Monitoring = samenwerking Samenvatting Monitoring in het openbaar vervoer is op dit moment met name gericht op het controleren van de vervoerder en het signaleren van ontwikkelingen. De huidige wijze van

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand PURMEREND te Gemeente 2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand Stadsregio Amsterdam BEEMSTER GEMEENTE EDAM-VOLENDAM BESTUURLIJKE AFSPRAKEN PARTIJEN, te weten:. de gemeente Beemster, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID

ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID ACTIEPLAN SOCIALE VEILIGHEID Jaar: 2010 Concessie: Noord-Holland Noord Connexxion A.T. de Jong Connexxion Openbaar Vervoer Bladzijde 1 van 25 INHOUDSOPGAVE: 1. INLEIDING 2. VISIE EN DOESTELLING 3. LANDELIJKE

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen

Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden partijen ten aanzien van nieuwe toetredende partijen gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0006041 Addendum afwegingskader verbonden ten aanzien van nieuwe toetredende Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Steller mr. A.S. Tuinstra Collegevergadering

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw,

Aan de lezer datum 14 mei telefoon (010) betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg. Geachte heer, mevrouw, STADSREGM, ^ ^ "^^" ROTTERDAM Aan de lezer datum 14 mei 2008 ons kenmerk 25673 steller» A - van Kapel telefoon (010) 4172862 uw kenmerk betreft* Brochure Hoekse Lijn, Lightrail langs de Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018

Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Concessieverlening Openbaar Vervoer Amstelland Meerlanden 2018 Informatiebrochure ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 Februari 2016 INHOUD 1. Inleiding 2. Resultaten en trends

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014

28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer. 29628 Politie. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Den Haag, 27 januari 2014 28642 Sociale veiligheid openbaar vervoer 29628 Politie Nr. 59 Brief van de minister van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 januari 2014 Naar

Nadere informatie

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer

Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer Monitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2009 Projectnummer 9258 In opdracht van DIVV en de Bestuursdienst Nienke Laan MSc. drs. Josca Boers Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer J.B. (Johannes) Boelens N. (Nicolette) Folkers J-W. (Jan-Willem) van Giessen 20 december 2007

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

Verantwoording OV-concessies 2013

Verantwoording OV-concessies 2013 Miljoenen Stadsregio Rotterdam Verantwoording OV-concessies 2013 Concessie Rail (RET) a) Reizigers: De metro laat in 2013 een minimaal reizigersverlies zien. Het aantal instappers is over het gehele jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 683 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Evaluatie sociale veiligheid OV Eindrapport

Evaluatie sociale veiligheid OV Eindrapport Eindrapport Eindrapport in opdracht van: Provincie Zuid-Holland datum: 11 juni 2015 rapportnummer: 5275-R-E auteur(s): O. Cazemier, L. van Alphen Hooikade 13 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam

Evaluatie Cameratoezicht Roterdam Evaluatie Cameratoezicht Roterdam SAMENVATTING EN CONCLUSIES In juni 2000 zijn in Rotterdam camera s geplaatst op het Stadhuisplein en in het Saftlevenkwartier. De locatie voor cameratoezicht in het Saftlevenkwartier

Nadere informatie

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon

mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Ruimtelijke Ontwikkeling W. Thon mermeer Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum 29 maart 2005 Ons kenmerk 2005 13650 Onderwerp Bestuurlijk traject invoering OV chipkaart. Bezoekadres Houtplein 33 Haarlem Provinciale Staten van Noord Holland Door tussenkomst

Nadere informatie

Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer

Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer Sociale veiligheid van het personeel in het stads- en streekvervoer Personeelsmonitor 2006 A1 Parkeertaken bij gemeenten 2 Parkeertaken bij gemeenten Sociale veiligheid van het personeel in het stads-

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen

Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Verslag symposium ROCOV Utrecht OV zonder oogkleppen Derck Buitendijk (Berenschot) Hij houdt een inleiding over vernieuwing in de marktordening van het openbaar vervoer. Het huidige stelsel van openbaar

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH

Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Datum 18 september 2017 Registratienummer RIS297417 Gewijzigd voorstel van het college inzake Zienswijze op de ontwerp kadernota Openbaar Vervoer MRDH Op 17 mei 2017 heeft de MRDH het ontwerp van de Kadernota

Nadere informatie

De stand van het boa-bestel

De stand van het boa-bestel De stand van het boa-bestel Eindrapport over het stelsel waarbinnen buitengewoon opsporingsambtenaren functioneren Mr. A.G. Mein Prof. mr. A.R. Hartmann De stand van het boa-bestel Eindrapport over het

Nadere informatie

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004

Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004 Onderweg naar een veiliger openbaar vervoer 2004 Onderzoek naar de sociale veiligheid van reizigers in het openbaar Vervoer Juni 2005 Dr. H. Ferwerda Drs. G. Verhagen Drs. E. de Bie In opdracht van Ministerie

Nadere informatie