Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde"

Transcriptie

1 Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit artikel is hier puntsgewijs opgenomen. 151 C lid 1: Over Openbare plaats 151 C lid 2: Over Periode gebruik camera 151 C lid 3: Over Operationele regie bij de politie 151 C lid 4: Over Toezicht kenbaar maken 151 C lid 5: Over Uitsluitende beelden van openbare plaatsen 151 C lid 6: Over Bewaartermijn beelden 151 C lid 7: Over Bijvangst 151 C lid 8: Over AMVB (Algemene maatregel van bestuur) 151 c lid 1: Openbare plaats Op grond van de artikel 151 c van de gemeentewet mogen gemeenten cameratoezicht toepassen op openbare plaatsen indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Hieronder valt ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Wel moet het cameratoezicht evenredig zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit) en moet worden bezien of dit doel, namelijk de handhaving van de openbare orde, niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt (subsidiariteit). Het begrip openbare plaats is gebaseerd op art. 1 wet openbare manifestaties (Wom). Het betreft een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. De gemeenteraad kan bij verordening een plaats als publiek aanwijzen. De gemeenteraad heeft daarnaast bij amendement de bevoegdheid gekregen om ook andere plaatsen, die voor iedereen toegankelijk zijn, aan te wijzen als openbare plaats en zo onder de reikwijdte van 151 c te brengen. Het gaat dan om plaatsen, zoals bijvoorbeeld parkeerterreinen, die vanwege het doelgebonden verblijf niet onder de definitie van openbare plaats uit de Wom vallen. De gedachte hierachter is dat gemeenten snel kunnen inspelen op lokale behoeften. Het uitgangspunt blijft te allen tijde dat het cameratoezicht noodzakelijk moet zijn met het oog op de handhaving van de openbare orde. Een verordening van de gemeenteraad is altijd vereist; noodverordeningen uitgegeven door de burgemeester uitgezonderd. Deze optie dient wel op de lokale Algemene Plaatselijke Verordening gebaseerd te zijn. Lees hier verder over de modelverordening: c lid 2: Periode gebruik camera De bestrijding van onveiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, maar ook van het Openbaar Ministerie. Daarom is in artikel 151c lid 2 Gemeentewet bepaald dat de burgemeester, na overleg met de officier van justitie, in het lokale driehoeksoverleg de periode vaststelt waarin de geplaatste camera s daadwerkelijk zullen worden gebruikt en de tijden waarop de beelden direct zullen

2 worden bekeken. Aangezien de vastgelegde beelden op grond van de Wet politiegegevens onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van een strafbaar feit, heeft dit consequenties voor de inzet en capaciteitsverdeling van het Openbaar Ministerie. Voor de vaststelling van de periode waarin de camera s gebruikt worden en de periode waarin de beelden live worden meegekeken, geldt wederom de eis van proportionaliteit. Het besluit om camera s in te zetten zal veelal worden genomen vanwege de onveiligheid op bepaalde kritische momenten. Maar bij het besluit tot live meekijken van de beelden is ook de grote personele inzet een argument. De noodzaak tot live meekijken moet in verhouding zijn met de personele capaciteit die dit vergt. 151c lid 3: Operationele regie bij de politie De politie heeft een belangrijke rol bij het invoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Om deze reden is op grond van artikel 151c lid 3 Gemeentewet de operationele regie bij cameratoezicht in handen gelegd van de politie. Het is dus van groot belang dat de politie vanaf de oriëntatiefase al betrokken wordt bij de opzet en de uitvoering van het cameratoezicht. Het feit dat de politie de operationele regie heeft, betekent niet automatisch dat de beelden uitsluitend door politiefunctionarissen mogen worden bekeken. Het rechtstreeks bekijken van beelden vergt een enorme personele inzet. Het is daarom toegestaan dat andere cameraobservanten de beelden rechtstreeks bekijken. Deze cameraobservanten mogen hun werkzaamheden slechts verrichten onder regie van de politie. Het begrip operationele regie laat ruimte voor interpretatie over de mate waarin de politie fysiek betrokken moet zijn bij het cameratoezicht. 151 c lid 4: Toezicht kenbaar maken De burgemeester besluit (op basis van de door de gemeenteraad gegeven bevoegdheid; zie artikel 151 c lid 1) waar cameratoezicht plaats zal vinden. Het kenbaar maken van dit besluit moet worden gepubliceerd. In deze publicatie dient nauwkeurig aangegeven te worden waar exact het gebied is dat door camera s wordt bestreken. Op basis van kenbaarheid van de toepassing van cameratoezicht dient voor het publiek duidelijk te zijn dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld borden. 151c lid 5: Uitsluitende beelden van openbare plaatsen De eis van proportioneel cameratoezicht heeft consequenties voor de plaatsing, het bereik en het daadwerkelijke gebruik van de camera s. Cameratoezicht moet zodanig zijn ingericht dat niet meer plaatsen en personen worden waargenomen en vastgelegd dan voor het doel noodzakelijk is. Zo mag door de camera s niet meer van de openbare

3 ruimte worden bestreken dan het gebied dat door de gemeenteraad, c.q. de burgemeester, is aangewezen. Ook is het uit den boze dat vanuit de openbare ruimte woningen of andere vertrekken binnen de persoonlijke levenssfeer worden geobserveerd. Om die reden is in artikel 151c lid 5 Gemeentewet uitdrukkelijk bepaald dat met de camera s uitsluitend beelden mogen worden gemaakt van openbare plaatsen. Ter uitvoering van deze wet mogen geen beelden worden gemaakt van niet-openbare plaatsen, zoals woningen, bedrijven, besloten tuinen en erven, ook als ze wel voor het publiek toegankelijk zijn, zoals winkels en bibliotheken. 151c lid 6: Bewaartermijn beelden In afwijking van artikel 8 van de Wet politiegegevens (Wpg), mogen, op grond van artikel 151c lid 6 Gemeentewet, de met de camera s gemaakte beelden gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard. In afwijking hiervan kunnen gegevens langer worden bewaard indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat de gegevens noodzakelijk zijn ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit. De beelden worden dan verwerkt ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9 Wpg). De vernietigingstermijn van vier weken is dan niet meer van toepassing. De Wpg is dan de leidende wetgeving. 151 c lid 7: Bijvangst Artikel 151 c lid 7 is een nadere uitleg van lid van dezelfde wet. In lid 7 wordt expliciet ruimte geboden aan de zogenoemde bijvangst. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden op te slaan en te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten zoals vandalisme, geweld of fietsendiefstal. 151 c lid 8: AMVB (Algemene maatregel van bestuur) Aangekondigd is dat ter invulling van artikel 151c, achtste lid, Gemeentewet, een certificeringregeling in het leven zou worden geroepen (Tweede Kamer , 29440, nr. 6). In dit kader zijn door vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, zoals politie, gemeenten, installateurs, verzekeraars en particuliere beveiligers, inmiddels zogenoemde beoordelingsrichtlijnen vastgesteld waarin certificeringseisen zijn verwoord. Gebleken is dat veel gemeenten al volgens deze beoordelingsrichtlijnen handelen. Gelet hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties destijds in haar brief van 8 september 2008 het voornemen gesteld dat nadere regels in een algemene maatregel van bestuur, vooralsnog niet nodig zijn. Gemeentewet 151C: Doel is het handhaven van de openbare Orde [Nieuwe pagina] Artikel 151c Gemeentewet is volledig gericht op de bevoegdheden voor gemeenten als deze cameratoezicht wil toepassen. De interpretatie van dit artikel is hier puntsgewijs opgenomen. 151 C lid 1: Over Openbare plaats [uitrol] 151 C lid 2: Over Periode gebruik camera [uitrol] 151 C lid 3: Over Operationele regie bij de politie [uitrol]

4 151 C lid 4: Over Toezicht kenbaar maken [uitrol] 151 C lid 5: Over Uitsluitende beelden van openbare plaatsen [uitrol] 151 C lid 6: Over Bewaartermijn beelden [uitrol] 151 C lid 7: Over Bijvangst [uitrol] 151 C lid 8: Over AMVB (Algemene maatregel van bestuur) [uitrol] 151 c lid 1: Openbare plaats Op grond van de artikel 151 c van de gemeentewet mogen gemeenten cameratoezicht toepassen op openbare plaatsen indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Hieronder valt ook de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. Wel moet het cameratoezicht evenredig zijn in relatie tot het doel (proportionaliteit) en moet worden bezien of dit doel, namelijk de handhaving van de openbare orde, niet op een minder ingrijpende wijze kan worden bereikt (subsidiariteit). Het begrip openbare plaats is gebaseerd op art. 1 wet openbare manifestaties (Wom). Het betreft een plaats die krachtens bestemming of vast gebruik openstaat voor het publiek. De gemeenteraad kan bij verordening een plaats als publiek aanwijzen. De gemeenteraad heeft daarnaast bij amendement de bevoegdheid gekregen om ook andere plaatsen, die voor iedereen toegankelijk zijn, aan te wijzen als openbare plaats en zo onder de reikwijdte van 151 c te brengen. Het gaat dan om plaatsen, zoals bijvoorbeeld parkeerterreinen, die vanwege het doelgebonden verblijf niet onder de definitie van openbare plaats uit de Wom vallen. De gedachte hierachter is dat gemeenten snel kunnen inspelen op lokale behoeften. Het uitgangspunt blijft te allen tijde dat het cameratoezicht noodzakelijk moet zijn met het oog op de handhaving van de openbare orde. Een verordening van de gemeenteraad is altijd vereist; noodverordeningen uitgegeven door de burgemeester uitgezonderd. Deze optie dient wel op de lokale Algemene Plaatselijke Verordening gebaseerd te zijn. Lees hier verder over de modelverordening: c lid 2: Periode gebruik camera De bestrijding van onveiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, maar ook van het Openbaar Ministerie. Daarom is in artikel 151c lid 2 Gemeentewet bepaald dat de burgemeester, na overleg met de officier van justitie, in het lokale driehoeksoverleg de periode vaststelt waarin de geplaatste camera s daadwerkelijk zullen worden gebruikt en de tijden waarop de beelden direct zullen worden bekeken. Aangezien de vastgelegde beelden op grond van de Wet politiegegevens onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt voor de opsporing en vervolging van een strafbaar feit, heeft dit consequenties voor de inzet en capaciteitsverdeling van het Openbaar Ministerie. Voor de vaststelling van de periode waarin de camera s gebruikt worden en de periode waarin de beelden live worden meegekeken, geldt wederom de eis van proportionaliteit. Het besluit om camera s in te zetten zal veelal worden genomen vanwege de onveiligheid op bepaalde kritische momenten. Maar bij het besluit tot live meekijken

5 van de beelden is ook de grote personele inzet een argument. De noodzaak tot live meekijken moet in verhouding zijn met de personele capaciteit die dit vergt.

6 151c lid 3: Operationele regie bij de politie De politie heeft een belangrijke rol bij het invoeren van cameratoezicht op openbare plaatsen. De politie is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden voor de handhaving van de openbare orde. Om deze reden is op grond van artikel 151c lid 3 Gemeentewet de operationele regie bij cameratoezicht in handen gelegd van de politie. Het is dus van groot belang dat de politie vanaf de oriëntatiefase al betrokken wordt bij de opzet en de uitvoering van het cameratoezicht. Het feit dat de politie de operationele regie heeft, betekent niet automatisch dat de beelden uitsluitend door politiefunctionarissen mogen worden bekeken. Het rechtstreeks bekijken van beelden vergt een enorme personele inzet. Het is daarom toegestaan dat andere cameraobservanten de beelden rechtstreeks bekijken. Deze cameraobservanten mogen hun werkzaamheden slechts verrichten onder regie van de politie. Het begrip operationele regie laat ruimte voor interpretatie over de mate waarin de politie fysiek betrokken moet zijn bij het cameratoezicht. 151 c lid 4: Toezicht kenbaar maken De burgemeester besluit (op basis van de door de gemeenteraad gegeven bevoegdheid; zie artikel 151 c lid 1) waar cameratoezicht plaats zal vinden. Het kenbaar maken van dit besluit moet worden gepubliceerd. In deze publicatie dient nauwkeurig aangegeven te worden waar exact het gebied is dat door camera s wordt bestreken. Op basis van kenbaarheid van de toepassing van cameratoezicht dient voor het publiek duidelijk te zijn dat er gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld borden. 151c lid 5: Uitsluitende beelden van openbare plaatsen De eis van proportioneel cameratoezicht heeft consequenties voor de plaatsing, het bereik en het daadwerkelijke gebruik van de camera s. Cameratoezicht moet zodanig zijn ingericht dat niet meer plaatsen en personen worden waargenomen en vastgelegd dan voor het doel noodzakelijk is. Zo mag door de camera s niet meer van de openbare ruimte worden bestreken dan het gebied dat door de gemeenteraad, c.q. de burgemeester, is aangewezen. Ook is het uit den boze dat vanuit de openbare ruimte woningen of andere vertrekken binnen de persoonlijke levenssfeer worden geobserveerd. Om die reden is in artikel 151c lid 5 Gemeentewet uitdrukkelijk bepaald dat met de camera s uitsluitend beelden mogen worden gemaakt van openbare plaatsen. Ter uitvoering van deze wet mogen geen beelden worden gemaakt van niet-openbare plaatsen, zoals woningen, bedrijven, besloten tuinen en erven, ook als ze wel voor het publiek toegankelijk zijn, zoals winkels en bibliotheken.

7 151c lid 6: Bewaartermijn beelden In afwijking van artikel 8 van de Wet politiegegevens (Wpg), mogen, op grond van artikel 151c lid 6 Gemeentewet, de met de camera s gemaakte beelden gedurende ten hoogste vier weken worden bewaard. In afwijking hiervan kunnen gegevens langer worden bewaard indien er concrete aanleiding bestaat te vermoeden dat de gegevens noodzakelijk zijn ten behoeve van de opsporing van een gepleegd strafbaar feit. De beelden worden dan verwerkt ten behoeve van een onderzoek met het oog op de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (artikel 9 Wpg). De vernietigingstermijn van vier weken is dan niet meer van toepassing. De Wpg is dan de leidende wetgeving. 151 c lid 7: Bijvangst Artikel 151 c lid 7 is een nadere uitleg van lid van dezelfde wet. In lid 7 wordt expliciet ruimte geboden aan de zogenoemde bijvangst. Zo biedt artikel 151c lid 7 Gemeentewet de mogelijkheid om de opgenomen beelden onder bepaalde voorwaarden op te slaan en te gebruiken voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten zoals vandalisme, geweld of fietsendiefstal. 151 c lid 8: AMVB (Algemene maatregel van bestuur) Aangekondigd is dat ter invulling van artikel 151c, achtste lid, Gemeentewet, een certificeringregeling in het leven zou worden geroepen (Tweede Kamer , 29440, nr. 6). In dit kader zijn door vertegenwoordigers van belanghebbende partijen, zoals politie, gemeenten, installateurs, verzekeraars en particuliere beveiligers, inmiddels zogenoemde beoordelingsrichtlijnen vastgesteld waarin certificeringseisen zijn verwoord. Gebleken is dat veel gemeenten al volgens deze beoordelingsrichtlijnen handelen. Gelet hierop heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties destijds in haar brief van 8 september 2008 het voornemen gesteld dat nadere regels in een algemene maatregel van bestuur, vooralsnog niet nodig zijn.

8

9

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray

Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Notitie cameratoezicht tegen dump bij afvalcontainers gemeente Venray Stellers: - G. Thielen - I. van Kronenberg - M. Rasser Datum: 13 februari 2013 1. Inleiding De inzet van cameratoezicht in de gemeente

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009

HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009 HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING pagina 2/40 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 UNIVERSELE UITGANGSPUNTEN VAN CAMERATOEZICHT... 6 3 PUBLIEK CAMERATOEZICHT... 7 3.1 Inleiding...

Nadere informatie

HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009

HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009 HANDREIKING CAMERATOEZICHT Mei 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING INHOUDSOPGAVE Handreiking Cameratoezicht pagina 2/45 1 INLEIDING...4 2 UNIVERSELE UITGANGSPUNTEN VAN CAMERATOEZICHT...7 3 PUBLIEK CAMERATOEZICHT...8

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Rotterdam, 7 juli 2009.

Rotterdam, 7 juli 2009. Rotterdam, 7 juli 2009. Onderwerp: Vaststellen van de beleidsregel inzake het beperken van overlast door jongeren; Opnemen van artikel 2.4.4a Algemene Plaatselijke Verordening: Mosquito op openbare plaatsen.

Nadere informatie

Cameratoezicht in de gemeente Oss

Cameratoezicht in de gemeente Oss Cameratoezicht in de gemeente Oss Inhoud 1. Inleiding 1. Inleiding 1.1 Opzet notitie 2. Het instrument cameratoezicht: vormen, wettelijk kader en effectiviteit 2.1 Vormen 2.2 Wettelijk kader 2.3 Effectiviteit

Nadere informatie

Uitvoeringsplan cameratoezicht gemeente Oosterhout. Uitvoeringsplan cameratoezicht openbare ruimte & beslisinstrument

Uitvoeringsplan cameratoezicht gemeente Oosterhout. Uitvoeringsplan cameratoezicht openbare ruimte & beslisinstrument GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oosterhout Nr. 153243 5 september 2017 Uitvoeringsplan cameratoezicht gemeente Oosterhout Uitvoeringsplan cameratoezicht openbare ruimte & beslisinstrument

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht

Reglement cameratoezicht Reglement cameratoezicht Stichting Conexus september 2017 Doel van dit document Dit reglement cameratoezicht heeft betrekking op alle locaties van Stichting Conexus waar toezicht door middel van camerasystemen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Cora Laros - van der Jagt Telefoon 5114298 E-mail: claros@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. PD/VHT/2006/886

Nadere informatie

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen.

1.04 Geeft het belang aan van het aan de hand van camerabeelden herkennen en identificeren van personen. Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen Exameneisen Cameratoezicht 1 van

Nadere informatie

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland

ANPR IJsselland. Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition. Regionaal politiekorps IJsselland ANPR IJsselland Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps IJsselland Rapportage van Definitieve Bevindingen College bescherming

Nadere informatie

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG

NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG NOTITIE CAMERATOEZICHT CENTRUMGEBIED VALKENBURG 2016 2020 Versie, maart 2016. Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving Gemeente Valkenburg aan de Geul 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Probleemstelling...

Nadere informatie

Bewust in beeld. Nota regionaal Cameratoezicht Noord-Holland Noord. Songül Akkaya en Agnes Ranzijn

Bewust in beeld. Nota regionaal Cameratoezicht Noord-Holland Noord. Songül Akkaya en Agnes Ranzijn Bewust in beeld Nota regionaal Cameratoezicht Noord-Holland Noord Songül Akkaya en Agnes Ranzijn Versie 8: 22 april 2010 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Samenvatting... 3 Hoofdstuk 1...

Nadere informatie

Versie 1.1 1. Cameratoezicht in Druten. Cameratoezicht in Druten. Algemeen

Versie 1.1 1. Cameratoezicht in Druten. Cameratoezicht in Druten. Algemeen Cameratoezicht in Druten Algemeen In de openbare raadsvergadering van 12 mei jl is gesproken over de spiraal van vernielingen en vandalisme die met name het centrum van Druten sinds begin april dit jaar

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Discussienota cameratoezicht in openbare ruimte. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Discussienota cameratoezicht in openbare ruimte. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Nota van B&W Onderwerp Discussienota cameratoezicht in openbare ruimte Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Cora Laros - van der Jagt Telefoon 5114298 E-mail: claros@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. 2007/191218

Nadere informatie

Juli \AdW\0022

Juli \AdW\0022 Juli2013 UJ In de gemeenteraad is in november 2012 door de burgemeester toegezegd dat er een nota cameratoezicht in de gemeenteraad zal worden behandeld. Onderstaand treft u de belangrijkste uitgangspunten

Nadere informatie

In deze nota wordt besloten tot plaatsing van camera's op een gebied op Schiphol op basis van artikel 69b APV.

In deze nota wordt besloten tot plaatsing van camera's op een gebied op Schiphol op basis van artikel 69b APV. gemeente Haarlemmermeer Nota van Burgemeester Geheim Onderwerp Invoeren cameratoezicht op openbare ruimten Schiphol Portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Datum 7 mei 2009 Inlichtingen Linda BOUW (023

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 14-10-2008 B&W-besluit nr.: 08.0995 Naam programma +onderdeel: Programma 2: Veiligheid Onderwerp: Vaststellen voor inspraak van het voornemen om de

Nadere informatie

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO

Reglement cameratoezicht. CITAVERDE College en SWGO Reglement cameratoezicht CITAVERDE College en SWGO Instemming OR verkregen d.d. 14-03-2017 volgens artikel 27, lid 1, k WOR Instemming DR verkregen d.d. 06-03-2017 volgens artikel 8a.2.2, lid 3, k WEB

Nadere informatie

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente?

De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? De burgemeester: De baas over veiligheid in de gemeente? Inleiding De burgemeester is als eenhoofdig bestuursorgaan belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid De burgemeester krijgt steeds

Nadere informatie

ANPR Rotterdam-Rijnmond

ANPR Rotterdam-Rijnmond ANPR Rotterdam-Rijnmond Onderzoek naar de verwerking van no-hits bij de inzet van Automatic Number Plate Recognition Regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond Rapportage van Definitieve Bevindingen College

Nadere informatie

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht.

De minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG. Wetgevingsadvies invoering flexibel cameratoezicht. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA s-gravenhage > Retouradres 2511DP 's-gravenhage Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage BZK Turfmarkt 147 2511DP 's-gravenhage Contactpersoon 2016-0000778346 Uw

Nadere informatie

Protocol. cameratoezicht. Wooncomplex De Prins Breda

Protocol. cameratoezicht. Wooncomplex De Prins Breda Protocol cameratoezicht Wooncomplex De Prins Breda Dit reglement bevat regels omtrent het cameratoezicht in wooncomplex De Prins te Breda. Met behulp van diverse (detectie)camera s wordt gefilmd. De beeldinformatie

Nadere informatie

Mobiel cameratoezicht Weerter Kermis Vrijdag 28 september t/m dinsdag 2 oktober 2012 Plan van aanpak Inleiding In het laatste weekend van september verandert het centrum van Weert in een groot pretpark

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Kamperen en cameratoezicht in de APV. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Kamperen en cameratoezicht in de APV. B&W-besluit: Onderwerp Kamperen en cameratoezicht in de APV B & W-nota Portefeuille mr. B.B. Schneiders Auteur J.A.M. Lubbers (formeel) Telefoon 5114283 E-mail: jlubbers@haarlem.nl Reg.nr. 2008/9038 Bijlage A, B en

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo.r348r.ooi Inboeknummer robstooors Dossiernummer 002.I53 rz januari zoro Raads inforrnatiebrief Betreft cameratoezicht rgzc Gemeentewet. Inleiding Op korte termijn wordt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 760 Cameratoezicht Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 15 april

Nadere informatie

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE PROTOCOL CAMERATOEZICHT WONINGSTICHTING GOEDESTEDE Inhoudsopgave protocol cameratoezicht - reglement cameratoezicht GoedeStede - bijlage 1 verklaring van geheimhouding - bijlage 2 inzage verklaring - bijlage

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 16 december 2008 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 16 december 2008 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0125 Rv. nr.: 08.0125 B&W-besluit d.d.: 16 december 2008 B&W-besluit nr.: 08.1280 Naam programma +onderdeel: Programma 2: Veiligheid. Onderwerp: Wijziging van de Algemene plaatselijke

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) De burgemeester van de Gemeente Valkenswaard; Gelet op artikel 13b Opiumwet en artikel 2 Politiewet; BESLUIT: Vast te stellen de beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 605 Wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking tot onderzoek aan de kleding en het onderzoeken van vervoermiddelen en van de Gemeentewet

Nadere informatie

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet.

Publiek cameratoezicht kent een ander wettelijk regime dan privaat cameratoezicht: artikel 2 politiewet en artikel 151 c Gemeentewet. Stichting Veilig Ontwerp en Beheer heeft CCV gevraagd om een presentatie te geven over de stand van zaken rondom cameratoezicht in Nederland. Vormgeving zou misschien wel eens bij kunnen dragen aan het

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/27498 zaaknr.: Z/C/15/21268 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Convenant cameratoezicht bedrijventerrein De Beijerd en t Riet Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Cameratoezicht Centrum Lopik

Cameratoezicht Centrum Lopik Cameratoezicht Centrum Lopik 1. Inleiding In de commissievergadering d.d. 7 oktober 2008 is de notitie Evaluatie Cameratoezicht Centrum Lopik behandeld. In die notitie staat beschreven welke redenen ten

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht. December 2015

Protocol cameratoezicht. December 2015 December 2015 In dit protocol zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het gebruik van de geplaatste camera s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding

Nadere informatie

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT

Cameratoezicht in Nederland. Een schets van het Nederlandse cameralandschap. Sander Flight. Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting RAPPORT Cameratoezicht in Nederland Een schets van het Nederlandse cameralandschap Sander Flight Samenvatting

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9

AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009. Pagina 1 van 9 AGENDAPUNT NR: 2009.0.071.903 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 15 september 2009 Pagina 1 van 9 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2009.0.071.903 Datum Zaaknummer 2009-08-00863

Nadere informatie

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen

Datum 8 november 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de politie foto s neemt van personen en hun identiteitsbewijzen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van Wetgeving en Juridische Zaken, nr. ; Besluit van... tot vaststelling van nadere regels voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens op grond van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering door de politie Op de voordracht van

Nadere informatie

Handboek cameratoezicht gemeente Woensdrecht

Handboek cameratoezicht gemeente Woensdrecht 1 Inhoudsopgave 1.1 AANLEIDING...3 1.2 DOEL CAMERATOEZICHT...3 1.3 DOEL HANDBOEK CAMERATOEZICHT...3 1.4 VERANTWOORDELIJKHEID...3 2. WET- EN REGELGEVING OVER CAMERATOEZICHT...4 2.1 GEMEENTEWET...4 2.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 421 Wet van 9 oktober 2008, houdende regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging

Nadere informatie

Notitie cameratoezicht. in het publieke domein

Notitie cameratoezicht. in het publieke domein Notitie cameratoezicht in het publieke domein Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Cuijk Op 6 november 2012 Samenvatting Cameratoezicht kan worden toegepast bij de handhaving

Nadere informatie

Openbare buitenruimte. Leden gemeenteraad Amstelveen. Proef bodycams bij Team Handhaving Openbare Ruimte. Geachte leden van de gemeenteraad,

Openbare buitenruimte. Leden gemeenteraad Amstelveen. Proef bodycams bij Team Handhaving Openbare Ruimte. Geachte leden van de gemeenteraad, Openbare buitenruimte Leden gemeenteraad Amstelveen Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

verklaring omtrent rechtmatigheid

verklaring omtrent rechtmatigheid POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Raad Nederlandse Detailhandel DATUM 17 juni

Nadere informatie

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt.

Minister van Justitie. Naar aanleiding van uw verzoek bericht ik u als volgt. R e g i s t r a t i e k a m e r Minister van Justitie..'s-Gravenhage, 30 april 1999.. Onderwerp Wijziging van het Wetboek van Strafvordering Bij brief met bijlage van 9 maart 1999 (uw kenmerk: 750136/99/6)

Nadere informatie

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560

PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 PROTOCOL CAMERATOEZICHT WOONCOMPLEX WESTERHAGHE, NIEUWENDAMLAAN 308 T/M 560 Inhoudsopgave protocol cameratoezicht reglement cameratoezicht in en om Westerhaghe, bijlage 1 verklaring van geheimhouding,

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens

Protocol cameratoezicht Sportcomplex SV De Foresters Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Invulling wettelijke richtlijnen Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 1 Doel van het cameratoezicht Het doel van het cameratoezicht is om het sportcomplex en de bijbehorende voorzieningen beter te

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl Aan de Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Tekst van de regeling Wijzigingsverordening APV Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelet op artikel 2:15, eerste lid, en 2:16 van de Algemene wet bestuursrecht; besluit: vast te stellen de volgende

Nadere informatie

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek.

De Registratiekamer voldoet hierbij gaarne aan uw verzoek. R e g i s t r a t i e k a m e r Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid..'s-Gravenhage, 19 januari 1999.. Onderwerp AMvB informatieplicht banken Bij brief van 8 oktober 1998 heeft u de Registratiekamer

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Advies wetsvoorstel gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Advies wetsvoorstel gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Veiligheid

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: D. Pronk (CS, tst. 883) Portefeuillehouder: J. Roeffen en E.M. Timmers - van Klink 13.01980 1 OPINIËRENDE NOTA Politieke Ronde d.d. 11 april 2013 Raadsvergadering d.d. 25 april 2013

Nadere informatie

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert

Datum 16 Juni 2014 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over het bericht dat politie particuliere data plundert 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. 1. Plaatsing en inzet van ANPR-camera s

NOTA VAN TOELICHTING. 1. Plaatsing en inzet van ANPR-camera s NOTA VAN TOELICHTING Met de aanvaarding en inwerkingtreding van de wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen!

Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! BIJLAGE CHECKLIST MAATWERK BESTUURSOVEREENKOMST Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT: 16 SEPTEMBER 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN NOODOPVANGCENTRUM

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer

Nota van B&W. onderwerp Aanpak Helingbestrijding Haarlemmermeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 15 September 2015 inlichtingen Lisette van Elk (+31235674836) Registratienummer 2015.0041152 Samenvatting

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen.

1. In artikel 126nba, eerste lid, onderdeel d, wordt het woord verwerkt telkens vervangen door : opgeslagen. 34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit

Nadere informatie

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B

B. en W. d.d. 16 februari 2016 Nr. 8B BURGEMEESTER EN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 05239227 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Van afdeling: BOO en BB Opgesteld door: mr. W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal Datum: 12 november

Nadere informatie

M e m o. Bijlagen - Initiatiefvoorstel VVD - Relevante wettelijke bepalingen

M e m o. Bijlagen - Initiatiefvoorstel VVD - Relevante wettelijke bepalingen Bestuur Juridische Aangelegenheden M e m o Aan De leden van de raad Datum 11 maart 2008 Van Het college/wethouder Van Domburg Onderwerp Reactie van het college op het webcaminitiatief van de VVD-fractie

Nadere informatie

Bijlage bij burgemeestervoorstel

Bijlage bij burgemeestervoorstel Notitie Evaluatie Cameratoezicht 2014 Bijlage bij burgemeestervoorstel 1. Inleiding In Apeldoorn vindt sinds 1999 op verschillende plaatsen in de stad cameratoezicht plaats. De Gemeentewet geeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Operationele Aangelegenheden Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus

Nadere informatie

PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN PRESENTATIE JURIDISCHE ASPECTEN CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Omschrijving Presentatie gegeven door Martijn Schavemaker tijdens de themabijeenkomst Camerabeveiliging op bedrijventerreinen d.d.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

Definitief BESPREEKDOCUMENT BETREFFENDE CAMERATOEZICHT. Programmaoverleg 8 d.d. 12 maart 2007.

Definitief BESPREEKDOCUMENT BETREFFENDE CAMERATOEZICHT. Programmaoverleg 8 d.d. 12 maart 2007. Definitief BESPREEKDOCUMENT BETREFFENDE CAMERATOEZICHT. Programmaoverleg 8 d.d. 12 maart 2007. Regelgeving met betrekking tot het invoeren van statisch en of mobiel cameratoezicht. Aanleiding: De Oriënterende

Nadere informatie

Cameratoezicht station Maarheeze

Cameratoezicht station Maarheeze Cameratoezicht station Maarheeze Portefeuillehouder: mr. M.M.D. Vermue-Vermue 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Aanleiding p. 3 1.2 Probleemstelling p. 3 1.3 Leeswijzer p. 4 2. Veiligheidsanalyse 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Verordening Eindhoven inzake bestuurlijke ophouding

Verordening Eindhoven inzake bestuurlijke ophouding gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Sector Advisering en Ondersteuning Raadsbijlage nummer 96 lnboeknummer OOM002455 Beslisdatum BTW 9 mei 2000 Dossiernummer 020.107 Raadsbij lage Voorstel

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Cameratoezicht In Winkelcentrum de Amsterdamse Poort

Cameratoezicht In Winkelcentrum de Amsterdamse Poort Cameratoezicht In Winkelcentrum de Amsterdamse Poort Petra Codfried Amsterdam, 01 juni 2006 2 Voorwoord Voor u ligt mijn rapport waarin verslag wordt gedaan van mijn onderzoek naar het gebruik van Cameratoezicht

Nadere informatie

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007)

Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken Horecawet van toepassing is (2007) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 83 Naam Beleidsregel handhaving Horeca-inrichtingen, waarop de vergunningplicht van artikel 3 Dranken van toepassing is (2007) Publicatiedatum 30 mei 2007

Nadere informatie

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout

Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Verordening handhaving Wet werk en bijstand gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest

Voorstel: Type voorstel: [X] Kaderstellend G Controlerend D Rest Gemeente eente 1 j] /l Eergen Berc op Zoom --......,,!«! muf (HU RVB07-0048 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Programmanaam en nummer : Initiatiefvoorstel D66-fractie Voorkomen van aantasting van

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Raadsvoorstel betreft cameratoezicht rprc uan de Gemeentewet en bedrijuenterreinen

gemeente Eindhouen Raadsvoorstel betreft cameratoezicht rprc uan de Gemeentewet en bedrijuenterreinen gemeente Eindhouen Openbare orde ik Veiligheid Raadsnummer IO.Rg48g.OOz Inboeknummer robstooors Beslisdatum B%W ta januari aoro Dossiernummer 002 I53 Raadsvoorstel betreft cameratoezicht rprc uan de Gemeentewet

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2002 2003 Nr. 185 28 217 Regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen) GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 3 april 2003 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen LANDSVERORDENING van de 22ste december 1989 houdende regelen met betrekking tot het verbranden van lijken en tot wijziging van enige algemene verordeningen in verband met die regelen (Crematielandsverordening)

Nadere informatie

B 11 Buitenlandse werknemers 8

B 11 Buitenlandse werknemers 8 B 11 Buitenlandse werknemers 8 Wettelijke maatregelen te~en ille~ale tewerkstellin~ Teneinde illegale tewerkstelling tegen te gaan en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te kunnen reguleren voorziet

Nadere informatie

Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht

Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht Een onderzoek naar de waarborging van grondrechten bij het houden van cameratoezicht In de Gemeente Terneuzen Auteur: Leontine van Waes Studentennummer: 2016901 Afstudeerperiode: 6 februari tot en met

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties >Retouradres Postbus 20010 2500 EA Den Haag AANGETEKEND / REGISTERED Onderdeel Inlichtingen T (079) 320 52 27 F (070) 320 07 33 Ons kenmerk 4541886/01

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004

Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004 rv 142 Bestuursdienst BSD/2004.2864 RIS 120085_040921 Gemeente Den Haag RIS120085_22-SEP-2004 Den Haag, 21 september 2004 Aan de gemeenteraad Bekrachtiging verordening ter handhaving van de openbare orde

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland (kenmerk 1149572) Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Gelet op het bepaalde bij of krachtens artikel 85 van

Nadere informatie

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen;

dat door toepassing van artikel 174a Gemeentewet herhaling van overlast vanuit en rond woningen en lokalen kan worden voorkomen; Victoriabeleid Alkmaar De burgemeester van Alkmaar Overwegende: dat overlast vanuit en rond woningen en lokalen een zeer ernstige inbreuk vormt op de leefbaarheid van een wijk en op de veiligheidsgevoelens

Nadere informatie