Inhoud. Management en maatschappij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Management en maatschappij"

Transcriptie

1 Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management De begrippen manager en management Enkele kenmerken van managers Organisatie en organiseren Kenmerken van hedendaags management 1.2 Kernactiviteiten van managers Onderlinge overeenkomsten tussen managementlagen Verschillen per managementlaag Managers en soorten van beslissingen Strategische beslissingen en doelstellingen Doelstellingen, strategiebepaling en planning 1.3 Managers en leiders: geboren of gemaakt? Managementbekwaamheden: kennis, vaardigheden en houding Wat moet een goede manager allemaal kunnen? Manager of leider? Expressief en inspirerend: leiderschapsontwikkeling in high-performanceorganisaties 1.4 Management als proces: kerntaken Management als proces Managementcyclus en kerntaken 1.5 Procesmodel van een organisatie Uitgewerkt procesmodel van een organisatie Processen en procesbeheersing 1.6 Gezonde organisaties en succesvol management: kenmerken High-performance-organisaties: enkele kenmerken Te stellen eisen aan een organisatie 1.7 Manager en organisatiecultuur Managementcase: Frederique Heering, directeur voedselveiligheid van Numico Hoofdstuk 2 Organisaties en maatschappelijke omgeving Management-in-actie: Verdienen aan de armen: mag dat? 2.1 Functioneren van organisaties in hun omgeving Beïnvloeding door partijen en situaties Organisatie en maatschappelijke kringloop Organisatie en organisatie-evenwicht 2.2 Externe belanghebbenden als partij Afnemers/cliënten Toeleveranciers Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers Overheid Concurrenten Belangenorganisaties 2.3 Omgevingsfactoren: bepalen van situaties en omstandigheden Demografische factoren Economische factoren Grondslagen van het management 1

2 2.3.3 Sociaal-maatschappelijke factoren Technologische factoren Ecologische factoren Markt- en bedrijfstakfactoren Politieke factoren 2.4 Relevante trends in de omgeving en gevolgen voor organisaties Herpositionering en industriële transformatie Outsourcing, offshoring en shared services Eco-efficiency en duurzaam ondernemen Internationalisering van het bedrijfsleven Effecten van nationale cultuur op organisaties Netwerkorganisatie: de toekomst? Nieuw bedrijfsmodel: ICT, unbundling en rebundling Strategische samenwerking 2.5 Maatschappelijke verantwoording, verslaglegging en risicomanagement Doelgroepen Corporate governance Regelgeving publicatieplicht Vormen van verslaglegging Risicomanagement, taak topleiding en governance-code 2.6 Medezeggenschap: huidige stand 2.7 Medezeggenschap: Wet op de Ondernemingsraden en Arbowet Doelstelling, samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad OR: achterban, scholing en rechtsbescherming Europese ondernemingsraad wint terrein Bevoegdheden van de ondernemingsraad Organisatie van de ondernemingsraad Functioneren van ondernemingsraden in de praktijk Arbowet (1998/2005) 2.8 Management en ethiek Ethische dilemma s bij het bedrijfsleven Kwestiemanagement of lobby 2.9 Communicatie met externe groepen en als aspect van organisatiestrategie Actief omgaan met imago en identiteit Crisis: het kan iedereen overkomen Actieplan: planning en communicatie Managementcase: Organisatie in discussie Kernbegrippen deel 1 Deel 2 Koersbepaling en de lerende organisatie Hoofdstuk 3 Strategiebepaling en strategisch management Management-in-actie: Nieuwe petfles van Coca-Cola 3.1 Voorwaarden voor succes Strategisch management: luxe of noodzaak? Strategie op organisatie- en activiteitenniveau Ontwikkeling van de strategietheorie 3.2 Strategieformulering als proces Vaststellen huidig strategisch profiel Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen ( opportunities en threats ) Intern onderzoek: sterke en zwakke kanten ( strengths en weaknesses ) Vaststellen van de strategische kloof Ontwikkelen van strategische alternatieven Mission statement en criteria bij evaluatie en keuze 2 Grondslagen van het management

3 3.3 Organisatie van strategische planning 3.4 Samenwerkingsverbanden 3.5 Implementatie van strategische plannen Vertaling naar functionele gebieden Toepassing van budgettering 3.6 Weerstand en weerstandsvermindering bij implementatie 3.7 Impliciete strategie: het patroon in het complex van acties en maatregelen Managementcase: Offertes maken is net pokeren Hoofdstuk 4 Besluitvorming en creativiteit Management-in-actie: Kijkshop: de consument als productmanager 4.1 Beslissen: een gecompliceerd proces Soorten beslissingen Overleg en inspraak 4.2 Besluitvorming als proces Fase 1: beeldvorming en probleemomschrijving Fase 2: ontwikkelingsfase Fase 3: oordeelsvorming Fase 4: beslissen Planning en uitvoering van de beslissing Fasemodel van besluitvorming 4.3 Besluitvorming en beïnvloedende factoren Organisatie als politieke arena Organisatie als vuilnisvat Aanbevelingen voor betere besluitvorming 4.4 Besluitvorming: technieken, hulpmiddelen en benaderingswijzen Technieken die de creativiteit bevorderen Beslissingsmethoden Soorten beslissingen en procedures/technieken Groupware, ICT en besluitvorming Verschillende benaderingen van probleemoplossing en besluitvorming 4.5 Creatieve en lerende organisatie Creatieve organisatie: enkele kenmerken Leren en de lerende organisatie Kennismanagement: de hype in denkwerkorganisatie en strategische vernieuwing 4.6 Overleggroepen en besluitvorming Hogere werk- en overleggroepen Lagere werk- en overleggroepen 4.7 Management en inschakeling van externe adviseurs Managementcase: Shell komt terug op verkoop lpg-divisie Kernbegrippen deel 2 Deel 3 Organisatieopbouw en taakverdeling Hoofdstuk 5 Ontwerp van de organisatiestructuur Management-in-actie: ABN Amro keert terug naar de regio 5.1 Organisatiestructuur: arbeidsverdeling en coördinatie Organisatiestructuur: begripsomschrijving Organisatieschema en functiebeschrijvingen Organieke en personele structuur Formele en informele organisatie Grondslagen van het management 3

4 5.1.5 Organisatie als instrument en organiseren Kenmerkende eigenschappen van arbeidsorganisaties 5.2 Managementniveaus in een organisatie Taken topleiding Taken middle management en eerstelijnsmanagement Taken eerstelijnsmanagement en uitvoerende medewerkers Taken staf- en hulpdiensten 5.3 Organisatiestructuur: verticale en horizontale uitbouw Interne differentiatie Interne specialisatie 5.4 Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie en coördinatie Keuze van de organisatiestructuur: twee overwegingen F, P, G of M: vorm van arbeidsverdeling is situatieafhankelijk Gecentraliseerde functionele structuur Gedecentraliseerde divisiestructuur Businessunit-structuur Intermezzo: drie soorten afhankelijkheden en hun oplossingen Projectorganisatie Matrixorganisatie 5.5 Organisatiestructuur in ontwikkeling Stadia in de groei en ontwikkeling van een bedrijf Organisatiestructuur in beginfase: het pioniersbedrijf Afdelingsgewijze opbouw Volgroeide organisatie Veranderende eisen 5.6 Naar platte organisaties Knelpunten/disfuncties bij top en middenkader Structuuringreep als instrument voor effectiviteitsverbetering 5.7 Naar intelligente ondernemingen Managementcase: Recrea BV Hoofdstuk 6 Verdeling van taken en bevoegdheden Management-in-actie: De opkomst van de flexfabriek 6.1 Taakverdeling en functievorming: criteria Criteria bij uitvoeringsgerichte taken Extra criteria bij leidinggevende taken 6.2 P-groepering tegenover F-groepering: voordelen en nadelen Taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie Semi-autonome werkgroepen Kwaliteitscirkels 6.3 Groepsgewijze opstelling Organiseren rond processen Werken in brede taakgroepen Prestatiesturing en teamvorming 6.4 Delegeren: taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid 6.5 Organisatiestelsels: relaties en bevoegdheden Lijnorganisatie Lijn-staforganisatie Lijnorganisatie met specialistische hulpdiensten Samenspel lijn- en (staf)specialisten: businesspartners Communicatie en inbouw overlegstructuur 6.6 Centralisatie en decentralisatie 6.7 Coördinatie en interne afstemming 6.8 Omspanningsvermogen van de leiding Omspanningsvermogen: bepalende factoren 4 Grondslagen van het management

5 6.8.2 Maatregelen bij overschrijding van het omspanningsvermogen 6.9 Organisaties in ontwikkeling: reorganisatie en geplande verandering Organisatieverandering: veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid Organisatieverandering: een proces Mate van ingrijpendheid van de verandering kan verschillen Organisatieverandering in vier fasen Methoden om verandering door te voeren Weerstandsbenadering Aanbevelingen vanuit de praktijk Nieuwe bezems Veranderen stopt nooit Situationele verschillen in vijf kleuren Managementcase: CVB Bank, deel van een groter geheel Kernbegrippen deel 3 Deel 4 Mensen in organisaties Hoofdstuk 7 Motivatie, werkgedrag en loopbaan Management-in-actie: Sipko Hans Adriaansen scoort inkomsten voor zijn club 7.1 Nieuwe medewerker en veranderend gedrag Organisatorische context en de zich aanpassende organisatie Opvattingen over goed management op middenniveau Loyaliteit van werknemers voorbij? 7.2 Groepen in organisaties Groep en individu, doeleinden en tegenstellingen Groepsgedrag en groepsproductiviteit 7.3 Kracht van teams Op elkaar inwerkende kaders Symbolische benadering 7.4 Motivatie: een nadere verkenning Bijdragen vanuit de psychologie Management door motivatie Motivatietheorie van Vroom: de instrumentaliteitstheorie Praktische aanbevelingen Functieontwerp, productiviteit en motivatie 7.5 Empowerment Empowerment: een nieuwe manier van medewerkers aansturen Empowerment, aantrekkelijk voor jong en oud 7.6 Nieuwe context voor talentontwikkeling en humanresources-management Nieuwe wensen en eisen: de zich aanpassende organisatie Talentontwikkeling: enkele praktische aanbevelingen 7.7 Humanresources-management : concept en instrumenten HRM: enkele kenmerken HRM: management van het personele proces en personele instrumenten HRM: high-tech maar vooral mensenwerk 7.8 Waardering en beloning voor inzet Beloning: prestatie en/of verdienstelijkheid? Opportunisme of systematiek? Keuze van een beloningsstelsel Prestatiebeloning Cafetariaplan Incidentele beloning, gratificaties en tantièmes Beloning van de hoogste leiding Aandelenopties: een bindmiddel Grondslagen van het management 5

6 7.8.9 Wat vinden Nederlandse werknemers belangrijk? 7.9 Loopbaanontwikkeling nader bezien Carrièrepaden in platte organisaties: horizontaal omhoog Slotopmerkingen Managementcase: Nike worstelt met internationaal HRM Hoofdstuk 8 Leidinggeven binnen een organisatiecultuur Management-in-actie: Stephen Covey: Leiderschap is een keuze, geen positie 8.1 Ondernemen, leidinggeven en managen Ondernemerschap Leiderschap Management 8.2 Naar inspirerend leiderschap Spiritueel leiderschap: Coveys 7 eigenschappen + de 8ste eigenschap Paradox van managementleiderschap 8.3 Maccoby s managerstypen Eigenschappen van goede managers Managers en stijl van leidinggeven 8.4 Leiderschap en stijl van leidinggeven Autocratisch leiderschap Participatief leiderschap Theorie X en Theorie Y van McGregor Linking pin-structuur van Likert Ontwikkelingsrichting van leiderschap Stijl van leidinggeven: verschillende benaderingen Hersey en Blanchard: situationeel leiderschap Transformationeel leiderschap 8.5 Beïnvloeding van menselijk gedrag Motiveren van anderen Machts- en gezagsbronnen bij gedragsbeïnvloeding Communicatie tussen mensen 8.6 Stijl van leidinggeven en conflicthantering Conflict als proces De beste manier hangt van de situatie af 8.7 Organisatie, stijl en organisatiecultuur Functie van organisatiecultuur Cultuurdiagnose Cultuurbeïnvloeding: leiderschap en instrumenten Managementcase: Semco-stijl: natuurlijk ondernemen en géén leidinggeven Kernbegrippen deel 4 Deel 5 Sturing van het dagelijks werk Hoofdstuk 9 Operationele planning en controle Management-in-actie: Telebegeleiding bij chronisch zieken 9.1 Planning en budget Plannen voor functionele gebieden en afdelingen Van planning naar budgettering: kosten- en opbrengstenbeheersing 9.2 Activiteitenbesturing Control: systematische activiteitenbeheersing Geven van opdrachten Management by objectives 6 Grondslagen van het management

7 9.3 Productieplanning: methoden en technieken Planborden Voorraadbeheer Optimale bestelgrootte en veiligheidsvoorraad Material requirement planning Just-in-time Verkorten wachttijden bij het productieproces 9.4 Tijdsbeheersing: project- of netwerkplanning 9.5 Resultaatverbetering: kwaliteitsmanagement Kwaliteitskosten en value chain Lean Six Sigma: het beste van twee werelden Six Sigma: nieuwe strategie voor resultaatverbetering Six Sigma: combinatie van oude en nieuwe methodes Invoering van integrale kwaliteitszorg Knelpunten bij invoering van integrale kwaliteitszorg MANS en Deming: meten is weten Total Quality Management: kwaliteitsproblemen oplossen en verbeteringen implementeren 9.6 Benchmarking: verbeteren door vergelijking Soorten benchmarking Proces van benchmarking Benchmarking: waarde en beperkingen Operational Excellence 9.7 Kengetallen: een hulpmiddel bij control Indeling van kengetallen Kengetallen en periodieke registratie Bedrijfstakgemiddelden 9.8 Prestatiemeting: financiële en niet-financiële indicatoren Traditionele prestatiemeting Niet-financiële indicatoren Balanced Business Scorecard : een nieuwe vorm van interne berichtgeving Dilemma s bij het meten van de uitvoering Management control in non-profitorganisaties Beoordeling van de gehele organisatie: EFQM-model Gericht presteren met INK 9.9 Bijsturing Managementcase: Prestatiekengetallen voor een chocoladefabriek Hoofdstuk 10 Procesbeheersing en -herontwerp Management-in-actie: Klant bouwt aan Lego s toekomst 10.1 Informatie en control Informatievoorziening, controle en control Bedrijfssignalering Informatievoorziening en boekhouding Managementinformatie 10.2 Functionele processen en procesbeheersing Fabricage en productie Dienstverlening: omvorming van kennis tot immateriële producten Innovatiegerichte research en ontwikkeling Kwaliteitsbeheersing Interne milieuzorg Logistiek: goederenstroom plus informatie Marketing en verkoop Inkoop Human resources: het personele proces Grondslagen van het management 7

8 Financieel proces en informatievoorzieningsproces Functionele informatiesystemen 10.3 Informatie- en automatiseringsplanning Informatieplanning: doel en aanleiding Faalfactoren bij ICT-projecten 10.4 Informatie- en communicatietechnologie Strategische betekenis van ICT ICT en de herinrichting van bedrijfsprocessen Organisatorische gevolgen van ICT Goederenstroom, value-chain mapping en supply-chain management RFID-standaarden en -tags Bedrijven en internet: de webvraag ICT en bedrijfskolomveranderingen: intermediatie en disintermediatie 10.5 Procesherontwerp Procesoriëntatie: een vereiste in ICT-tijdperk Doelstellingen bij BPR BPR verenigt oude concepten met nieuwe ICT-mogelijkheden ICT-trends en hun gevolgen voor toekomstige inrichting van organisaties 10.6 Ondernemen met ICT Type oriëntatie bepaalt internetgebruik en marketing E-business: geïntegreerde managementbenadering vereist Managementcase: De hersenen van Océ Kernbegrippen deel 5 Appendix Organisatietheorie in ontwikkeling: richtingen en scholen Literatuur Illustratieverantwoording Register 8 Grondslagen van het management

Deel 1 Management en maatschappij 3

Deel 1 Management en maatschappij 3 XII Inhoud Deel 1 Management en maatschappij 3 Hoofdstuk 1 Manager en management 5 Management-in-actie: Een Hollandse zigeuner in de Nestlé-top 6 1.1 Organisatie en management 8 1.1.1 De begrippen manager

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15

1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 Inhoud 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief 15 1.1 Wat is een organisatie? 16 1.2 Globale ontwikkelingen in de organisatietheorie 21 1.2.1 De periode van eind negentiende eeuw tot circa

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Woord vooraf

WOORD VOORAF. Woord vooraf V WOORD VOORAF Woord vooraf Management is een belangrijk maatschappelijk verschijnsel. Binnen allerlei organisaties doen vele mensen in zeer uiteenlopende functies aan management. Zowel commerciële ondernemingen

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Mens en organisatie. Samenwerken en leidinggeven

Mens en organisatie. Samenwerken en leidinggeven Mens en organisatie Samenwerken en leidinggeven Mens en organisatie Samenwerken en leidinggeven Prof. dr. D. Keuning Hoogleraar Organisatie en Leiding Vrije Universiteit Amsterdam Met medewerking van

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Inleiding

Inhoud. Deel 1 Inleiding Inhoud Deel 1 Inleiding 1 Organisaties en kernproblemen in management 3 1.1 Kenmerken van organisaties 4 1.2 Kenmerken van managers 9 1.2.1 Management en leiderschap 14 1.3 Het managementproces 16 1.4

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau

EXAMENPROGRAMMA. Management Diploma('s) Diplomalijn(en) Nemas Advanced Management Examen. Advanced Management Niveau EXAMENPROGRAMMA Diplomalijn(en) Management Diploma('s) Nemas Advanced Management Eamen Advanced Management Niveau vergelijkbaar met hbo Versie 2.0 Geldig vanaf 1-09-14 Vastgesteld op 26-09-13 Vastgesteld

Nadere informatie

1 Organisaties en kernproblemen in management 25

1 Organisaties en kernproblemen in management 25 Inhoud DEEL 1 Inleiding 23 1 Organisaties en kernproblemen in management 25 Koninklijke Ten Cate 26 1.1 Kenmerken van organisaties 29 1.2 Kenmerken van managers 34 1.2.1 Management en leiderschap 40 1.3

Nadere informatie

Basiskennis Management

Basiskennis Management Basiskennis Management Inhoudsopgave Les 1 Management: besturing en macht 1.1 Inleidin 1.2 Management algemeen 1.3 Managementniveaus 1.4 Bestuursproces 1.5 Taken van managers 1.6 Omgaan met macht 1.7 Samenvatting

Nadere informatie

Basiskennis Management NEMAS

Basiskennis Management NEMAS Basiskennis Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering

woensdag 16 november 2011 Hoofdstuk 9 Structurering Hoofdstuk 9 Structurering Organiseren van activiteiten Tweezijdige invloed op organiseren: externe afstemming interne afstemming geen beste manier van organiseren/situatiegebonden Organisatiestructuur

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Operationeel management. Sturing en beheersing van het dagelijks werk

Operationeel management. Sturing en beheersing van het dagelijks werk Operationeel management Sturing en beheersing van het dagelijks werk Operationeel management Sturing en beheersing van het dagelijks werk Prof. dr. D. Keuning Hoogleraar Organisatie en Leiding Vrije Universiteit

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DONDERDAG 18 JUNI 2015 11.45 UUR 14.15 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie en management Donderdag 18 juni 2015 B / 7 2015 NGO -

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5

Hoofdstuk 8 Besturing. m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Hoofdstuk 8 Besturing m.u.v. 8.2.6, 8.2.7, 8.5 Besturing van organisaties Besturen = het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen (SMART) Profit- en non-profitorganisaties Bedrijfsproces: Besturing

Nadere informatie

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving

Management. Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Management Auteur: Mitchell Janssen Vakgebied: Management Beschrijving Alles wat we leren wordt gedaan vanuit het 7S- model van McKinsey, dit model is gebaseerd op de 500 beste bedrijven over de wereld.

Nadere informatie

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE

MBO+ / Intermediate vocational education. Raymond Reinhardt. 3R Business Development 3R INTERNE ORGANISATIE MBO+ / Intermediate vocational education Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Een organisatie is elk samenwerkingsverband waarbinnen mensen bewust relaties met

Nadere informatie

Module. Organisatiestructuur. Ontwerpen en herontwerpen. Eerste druk

Module. Organisatiestructuur. Ontwerpen en herontwerpen. Eerste druk Module Organisatiestructuur Ontwerpen en herontwerpen Eerste druk Organisatiestructuur Ontwerpen en herontwerpen Organisatiestructuur Ontwerpen en herontwerpen Prof. dr. D. Keuning Hoogleraar Organisatie

Nadere informatie

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21

1.2 Waartoe dient het bedrijfsmaatschappelijk werk? 20 1.2.1 Visie 20 1.2.2 Doelstelling 21 Inhoud voorwoord 11 Doel en opzet 13 1 Identiteit van het hedendaagse bedrijfsmaatschappelijk werk 16 1.1 Essentiële kenmerken 16 1.1.1 Een differentiatie van het beroep maatschappelijk werk 16 1.1.2 Gericht

Nadere informatie

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A

Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Body of Knowledge and Skills Domein Bedrijfskunde en Agribusiness, opleiding Associate Degree B&A Eindterm 1 Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord xvi. DEEL 1 Inleiding 1

Inhoudsopgave. Voorwoord xvi. DEEL 1 Inleiding 1 Man_SABTOC.fm Page viii Thursday, March 22, 2007 2:39 PM Voorwoord xvi DEEL 1 Inleiding 1 HOOFDSTUK 1 Inleiding tot management en organisaties 3 1.1 Wie zijn de managers? 3 1.2 Wat is management? 5 1.3

Nadere informatie

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen

Kwaliteitsdenken met structuur. Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteitsdenken met structuur Jos Hendriks Helicon Opleidingen Nijmegen Kwaliteit verwachtingen goed / slecht kosten duurzaamheid Maar wat is kwaliteit? Kwaliteit Geen kwantitatieve maat voor kwaliteit

Nadere informatie

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans

Qmus 11februari 2010. = veranderenverbeteren. Context en balans Qmus 11februari 2010 = veranderenverbeteren Context en balans HET INK MODEL Management van medewerkers Medewerkers Leiderschap Strategie en beleid Management van processen Klanten en Partners Bestuur en

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Samenvattingen per hoofdstuk

Samenvattingen per hoofdstuk Inleiding organisatiekunde Samenvattingen per hoofdstuk Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten Vijfde, herziene druk bussum 2013 Samenvatting hoofdstuk 1 Inleiding organisatiekunde in historisch

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid

Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg. Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis van Limburg HRM: best-practices in de thuiszorg Vanweert Ingrid Wit-Gele Kruis Limburg Voorstelling Dienst voor thuisverpleging Complementaire zorgdiensten 29 verpleegafdelingen, 1 provinciaal

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR - 15:45 UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART UUR - 15:45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE EN MANAGEMENT DINSDAG 3 MAART 2015 14.15 UUR - 15:45 UUR SPD Bedrijfsadministratie ORGANISATIE EN MANAGEMENT B / 6 2015 Stichting ENS B / 6 Opgave 1

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15

Inhoud. Woord vooraf 7. Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15 Inhoud Woord vooraf 7 Hoe gebruik ik 250 managementbegrippen? 15 Algemene managementbegrippen 17 1 Bedrijfskolom 18 2 Bedrijfstak 19 3 Communicatie 20 4 Core business 21 5 Corporate governance 22 6 Duurzaam

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

1 Inrichting en beheersing van organisaties 11

1 Inrichting en beheersing van organisaties 11 Inhoud Voorwoord 5 1 Inrichting en beheersing van organisaties 11 1 Inleiding 12 1.1 Regels voor goed ondernemersbestuur 12 1.2 Interne beheersingssystemen 13 1.3 Inrichten en beheersen van organisaties

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

Management. Oriëntatie en inleiding

Management. Oriëntatie en inleiding Management Oriëntatie en inleiding Management Oriëntatie en inleiding Doede Keuning Ruud de Lange Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie

Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Hoofdstuk 3 Bedrijfs- en afdelingsorganisatie Paragraaf 3.1 1. Afdelingsstructuur a. Noem de soorten afdelingen die in bedrijven binnen de mobiliteitsbranche gebruikelijk zijn. b. Onder welke voorwaarden

Nadere informatie

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management)

Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Hoger Management (Nemas Voortgezet Management) Inhoudsopgave Les 1 Organisatiekunde: een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Kenmerken organisatie 1.3 Grondleggers van de organisatiekunde 1.4 Normatieve benadering

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 13 SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN

Inhoud. Voorwoord 13 SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN Inhoud Voorwoord 13 DEEL I SOORTEN MANAGEMENTTAKEN EN ALGEMENE TRENDS IN MANAGEMENTLAND 19 Soorten managementtaken 20 Operationeel management 23 Strategisch management 26 Structurerend management 46 Vergelijking

Nadere informatie

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers

Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm. Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Leiderschap in de nieuwe ISO 9001 / HKZ norm Door: Bartel Debbaut & Marly Dekkers Opdracht Inleiding Inleiding ISO als KMS 2 kanten HARDE KANT - Meten - Monitoring - Analyse - Evaluatie -. ZACHTE KANT

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT MAANDAG 3 OKTOBER 2016 14.30-16.00 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & Management maandag 3 oktober 2016 B / 6 2016 NGO-ENS B /

Nadere informatie

EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE. PROJECT 1218 Workshop PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK

EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE. PROJECT 1218 Workshop PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK EFFECTEN VAN SCHAALVERGROTING OP DE ARBEIDSORGANISATIE PROJECT 1218 Workshop 17-11-1999 PETER VERMEULEN JOLANDA VAN WEVERWIJK PROGRAMMA: INLEIDING LEZING 1: RESULTATEN INTERVIEWS EN RADARS LEZING 2: MINTZBERG

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR

SPD Bedrijfsadministratie. Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER UUR UUR SPD Bedrijfsadministratie Correctiemodel ORGANISATIE & MANAGEMENT DINSDAG 6 OKTOBER 2015 14.15 UUR 15.45 UUR SPD Bedrijfsadministratie Organisatie & management B / 6 Case The Greenery: wie gaat er nog

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Samenvatting Management

Samenvatting Management Samenvatting Management Week 1 Het 7S model en Mintzberg zijn beiden te gebruiken om een organisatie te bekijken. Bij Mintzberg gaat het om: Hoe moeten organisaties effectief functioneren om hun doelen

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan:

Koppens en van De Ven benoemen drie fasen die van toepassing zijn voor een strategisch beleidsplan: Er is een verschil tussen een strategisch beleidsplan dat gebruikt wordt om te communiceren en een strategisch beleidsplan dat een analyse maakt van de huidige en de toekomstige situatie van een onderwijsinstelling.

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012

. Winstgevendheid door wenbaarheid. Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst. 24 april 2012 . Winstgevendheid door wenbaarheid Wendbare organisaties bieden zekerheid voor de toekomst 24 april 2012 wie zijn wij Optines Consultancy is als HRM business partner gespecialiseerd in verandermanagement,

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14

Inhoudsopgave. 1. Inleiding...3. 4. Eisen aan competentiemodellen...14 Deel I INTRODUCTIE IN COMPETENTIES EN COMPETENTIEMODELLEN 2. Een korte geschiedenis...4 2.1 De 20ste eeuw... 4 2.2 Kerncompetenties... 6 3. Het begrip competentie...9 3.1 Het competentiebegrip gedefinieerd...

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Proefexamen MANAGEMENT

Proefexamen MANAGEMENT Proefexamen MANAGEMENT Beschikbare tijd: 90 minuten 50630 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 0 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 5 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd.

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Nemas Middle Management wordt geadviseerd. Diplomalijn Examen Niveau Management HRM hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 1 september 2014 Vastgesteld op 26 september 2013 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management

INNOVATION MANAGEMENT BY YOU. Interim- Change- & Kennis management INNOVATION MANAGEMENT BY YOU Interim- Change- & Kennis management 1 Introductie Wat doet IMBY? Wie is IMBY? Waarom IMBY? IMBY als het gaat om 2 Wat doet IMBY? IMBY ZORGT DAT UW ORGANISATIE (NOG) BETER

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012

Managementmodellen. voor interne analyse van organisaties. 13-november 2012 Managementmodellen voor interne analyse van organisaties 13-november 2012 Wim Hoyer Interaction Interim VOF Ondernemer, organisatie adviseur, coach, docent, ontwikkelaar Helmond www.interactioninterim.nl

Nadere informatie

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup

Drie raden balans tussen strategie en toezicht. WissemaGroup Drie raden balans tussen strategie en toezicht 9 december 2015 Doelstellingen Achtergrond schetsen van de relaties in de gouden driehoek Ideeën presenteren voor de intensivering van de relaties in de gouden

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Management. Hoofdstuk. Groepen en teams

Management. Hoofdstuk. Groepen en teams Management negende editie STEPHEN P. ROBBINS MARY COULTER Hoofdstuk 14 Groepen en teams Overzicht Groepen begrijpen Beschrijf de verschillende soorten groepen. Beschrijf de vijf stadia van groepsontwikkeling.

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK

BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK BBL OPLEIDINGEN HOLLANDSWERK Onze BBL Opleidingen verzorgen wij in samenwerking met het ROC NOORDERPOORT. In praktijk betekent dat, dat trainers van HOLLANDSWERK de opleiding verzorgen. ROC NOORDERPOORT

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3

Inhoud. Voorwoord THEORIE 1. 1 Strategie 3 Inhoud Voorwoord V THEORIE 1 1 Strategie 3 1.1 Strategievorming 3 1.2 Missie en doelstellingen 4 1.3 Planning-en-controlcyclus 5 1.4 Kritische succesfactoren 7 1.5 Balanced Score Card 9 1.6 Meerjarenbegroting,

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2: Positie van de leidinggevenden op middenkaderniveau Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Managen versus leidinggeven... 13 1.1 Management... 13 1.2 Leiding geven... 13 1.3 Competenties en taakaspecten van de leidinggevende... 16 1.4 Samenvattend... 16 Hoofdstuk

Nadere informatie

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren

Thema 4. Leiding geven, plannen en controleren Thema 4 Leiding geven, plannen en controleren 1. Controleren Het controleproces bestaat uit 3 fasen 1 2. Leiding geven Bron: De Tijd (20/11/2014) a) Leiderschap is het vermogen om groepen of individuen

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Van Beylen, Marieke Het bedrijf onder de loep: Management en organisatie / Marieke Van Beylen; Geel: Campinia Media vzw, 2005; 185 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1196.9; NUGI 683; NUR 754; UDC

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u

unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u unieke leiderschapstraining voor professionals Leiderschap in u inleiding Derwish Advies Groep is gespecialiseerd in integrale veiligheidskundige kwesties in de samenleving en in complexe culturele en

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 5 Individu en groepen

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management. Hoofdstuk 5 Individu en groepen www.jooplengkeek.nl Hoofdstuk 5 Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Hoofdstuk 5 Individu en groepen 1 Leerdoelen Na bestudering van dit hoofdstuk: Na bestudering van dit hoofdstuk:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 De context van opleiden en leren 28

Inhoud. Inleiding 15. Deel 1 De context van opleiden en leren 28 Inhoud Inleiding 15 0 Model: Strategisch opleiden en leren in organisaties 21 Uitgangspunten van strategisch opleiden en leren 21 Interpretatie en toepassing van het model 26 Deel 1 De context van opleiden

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde?

Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Sturen op kosten, kwaliteit of klantwaarde? Theorie en praktijk Wim-Peter de Raadt, directeur Cvision pagina 1 Cvision Customer, Communication, Contact Opzetten / interim management / projectmanagement

Nadere informatie

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle

De strategische keuzes die moeten gemaakt worden zijn als volgt: Interne controle of zelfcontrole/sociale controle 1 Hoofdstuk 1 1.1 Dirigeren en coördineren p43 1.1.1 Dirigeren Dirigeren is een synoniem voor delegeren. Dirigeren houdt in dat bepaalde bevoegdheden overgedragen worden naar een persoon met een lagere

Nadere informatie

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen Zelfsturen of zelforganiseren Introductie en valkuilen Zo werkt het niet: Zelfsturende teams worden nog al eens ingesteld als middel om iets anders te bereiken (zoals bezuinigingen, efficiëncy), En niet

Nadere informatie

Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23

Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23 Inleiding 12 Deel I Communicatiekunde: theorie en achtergronden 23 1 Communicatiegereedschap 25 1.1 Basisvisies 26 1.1.1 Uitroepen 28 1.1.2 Verbinden 29 1.2 Tekens 29 1.2.1 Signalen en symbolen 31 1.2.2

Nadere informatie