Inhoud. Management en maatschappij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Management en maatschappij"

Transcriptie

1 Inhoud Deel 1 Management en maatschappij Hoofdstuk 1 Manager en management Management-in-actie: Alles wat ik doe, komt voort uit passie 1.1 Organisatie en management De begrippen manager en management Enkele kenmerken van managers Organisatie en organiseren Kenmerken van hedendaags management 1.2 Kernactiviteiten van managers Onderlinge overeenkomsten tussen managementlagen Verschillen per managementlaag Managers en soorten van beslissingen Strategische beslissingen en doelstellingen Doelstellingen, strategiebepaling en planning 1.3 Managers en leiders: geboren of gemaakt? Managementbekwaamheden: kennis, vaardigheden en houding Wat moet een goede manager allemaal kunnen? Manager of leider? Expressief en inspirerend: leiderschapsontwikkeling in high-performanceorganisaties 1.4 Management als proces: kerntaken Management als proces Managementcyclus en kerntaken 1.5 Procesmodel van een organisatie Uitgewerkt procesmodel van een organisatie Processen en procesbeheersing 1.6 Gezonde organisaties en succesvol management: kenmerken High-performance-organisaties: enkele kenmerken Te stellen eisen aan een organisatie 1.7 Manager en organisatiecultuur Managementcase: Frederique Heering, directeur voedselveiligheid van Numico Hoofdstuk 2 Organisaties en maatschappelijke omgeving Management-in-actie: Verdienen aan de armen: mag dat? 2.1 Functioneren van organisaties in hun omgeving Beïnvloeding door partijen en situaties Organisatie en maatschappelijke kringloop Organisatie en organisatie-evenwicht 2.2 Externe belanghebbenden als partij Afnemers/cliënten Toeleveranciers Vermogensverschaffers: aandeelhouders, banken, contributiebetalers Overheid Concurrenten Belangenorganisaties 2.3 Omgevingsfactoren: bepalen van situaties en omstandigheden Demografische factoren Economische factoren Grondslagen van het management 1

2 2.3.3 Sociaal-maatschappelijke factoren Technologische factoren Ecologische factoren Markt- en bedrijfstakfactoren Politieke factoren 2.4 Relevante trends in de omgeving en gevolgen voor organisaties Herpositionering en industriële transformatie Outsourcing, offshoring en shared services Eco-efficiency en duurzaam ondernemen Internationalisering van het bedrijfsleven Effecten van nationale cultuur op organisaties Netwerkorganisatie: de toekomst? Nieuw bedrijfsmodel: ICT, unbundling en rebundling Strategische samenwerking 2.5 Maatschappelijke verantwoording, verslaglegging en risicomanagement Doelgroepen Corporate governance Regelgeving publicatieplicht Vormen van verslaglegging Risicomanagement, taak topleiding en governance-code 2.6 Medezeggenschap: huidige stand 2.7 Medezeggenschap: Wet op de Ondernemingsraden en Arbowet Doelstelling, samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad OR: achterban, scholing en rechtsbescherming Europese ondernemingsraad wint terrein Bevoegdheden van de ondernemingsraad Organisatie van de ondernemingsraad Functioneren van ondernemingsraden in de praktijk Arbowet (1998/2005) 2.8 Management en ethiek Ethische dilemma s bij het bedrijfsleven Kwestiemanagement of lobby 2.9 Communicatie met externe groepen en als aspect van organisatiestrategie Actief omgaan met imago en identiteit Crisis: het kan iedereen overkomen Actieplan: planning en communicatie Managementcase: Organisatie in discussie Kernbegrippen deel 1 Deel 2 Koersbepaling en de lerende organisatie Hoofdstuk 3 Strategiebepaling en strategisch management Management-in-actie: Nieuwe petfles van Coca-Cola 3.1 Voorwaarden voor succes Strategisch management: luxe of noodzaak? Strategie op organisatie- en activiteitenniveau Ontwikkeling van de strategietheorie 3.2 Strategieformulering als proces Vaststellen huidig strategisch profiel Omgevingsonderzoek: kansen en bedreigingen ( opportunities en threats ) Intern onderzoek: sterke en zwakke kanten ( strengths en weaknesses ) Vaststellen van de strategische kloof Ontwikkelen van strategische alternatieven Mission statement en criteria bij evaluatie en keuze 2 Grondslagen van het management

3 3.3 Organisatie van strategische planning 3.4 Samenwerkingsverbanden 3.5 Implementatie van strategische plannen Vertaling naar functionele gebieden Toepassing van budgettering 3.6 Weerstand en weerstandsvermindering bij implementatie 3.7 Impliciete strategie: het patroon in het complex van acties en maatregelen Managementcase: Offertes maken is net pokeren Hoofdstuk 4 Besluitvorming en creativiteit Management-in-actie: Kijkshop: de consument als productmanager 4.1 Beslissen: een gecompliceerd proces Soorten beslissingen Overleg en inspraak 4.2 Besluitvorming als proces Fase 1: beeldvorming en probleemomschrijving Fase 2: ontwikkelingsfase Fase 3: oordeelsvorming Fase 4: beslissen Planning en uitvoering van de beslissing Fasemodel van besluitvorming 4.3 Besluitvorming en beïnvloedende factoren Organisatie als politieke arena Organisatie als vuilnisvat Aanbevelingen voor betere besluitvorming 4.4 Besluitvorming: technieken, hulpmiddelen en benaderingswijzen Technieken die de creativiteit bevorderen Beslissingsmethoden Soorten beslissingen en procedures/technieken Groupware, ICT en besluitvorming Verschillende benaderingen van probleemoplossing en besluitvorming 4.5 Creatieve en lerende organisatie Creatieve organisatie: enkele kenmerken Leren en de lerende organisatie Kennismanagement: de hype in denkwerkorganisatie en strategische vernieuwing 4.6 Overleggroepen en besluitvorming Hogere werk- en overleggroepen Lagere werk- en overleggroepen 4.7 Management en inschakeling van externe adviseurs Managementcase: Shell komt terug op verkoop lpg-divisie Kernbegrippen deel 2 Deel 3 Organisatieopbouw en taakverdeling Hoofdstuk 5 Ontwerp van de organisatiestructuur Management-in-actie: ABN Amro keert terug naar de regio 5.1 Organisatiestructuur: arbeidsverdeling en coördinatie Organisatiestructuur: begripsomschrijving Organisatieschema en functiebeschrijvingen Organieke en personele structuur Formele en informele organisatie Grondslagen van het management 3

4 5.1.5 Organisatie als instrument en organiseren Kenmerkende eigenschappen van arbeidsorganisaties 5.2 Managementniveaus in een organisatie Taken topleiding Taken middle management en eerstelijnsmanagement Taken eerstelijnsmanagement en uitvoerende medewerkers Taken staf- en hulpdiensten 5.3 Organisatiestructuur: verticale en horizontale uitbouw Interne differentiatie Interne specialisatie 5.4 Structuurkeuze: arbeidsverdeling, (de)centralisatie en coördinatie Keuze van de organisatiestructuur: twee overwegingen F, P, G of M: vorm van arbeidsverdeling is situatieafhankelijk Gecentraliseerde functionele structuur Gedecentraliseerde divisiestructuur Businessunit-structuur Intermezzo: drie soorten afhankelijkheden en hun oplossingen Projectorganisatie Matrixorganisatie 5.5 Organisatiestructuur in ontwikkeling Stadia in de groei en ontwikkeling van een bedrijf Organisatiestructuur in beginfase: het pioniersbedrijf Afdelingsgewijze opbouw Volgroeide organisatie Veranderende eisen 5.6 Naar platte organisaties Knelpunten/disfuncties bij top en middenkader Structuuringreep als instrument voor effectiviteitsverbetering 5.7 Naar intelligente ondernemingen Managementcase: Recrea BV Hoofdstuk 6 Verdeling van taken en bevoegdheden Management-in-actie: De opkomst van de flexfabriek 6.1 Taakverdeling en functievorming: criteria Criteria bij uitvoeringsgerichte taken Extra criteria bij leidinggevende taken 6.2 P-groepering tegenover F-groepering: voordelen en nadelen Taakverruiming, taakverrijking en taakroulatie Semi-autonome werkgroepen Kwaliteitscirkels 6.3 Groepsgewijze opstelling Organiseren rond processen Werken in brede taakgroepen Prestatiesturing en teamvorming 6.4 Delegeren: taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid 6.5 Organisatiestelsels: relaties en bevoegdheden Lijnorganisatie Lijn-staforganisatie Lijnorganisatie met specialistische hulpdiensten Samenspel lijn- en (staf)specialisten: businesspartners Communicatie en inbouw overlegstructuur 6.6 Centralisatie en decentralisatie 6.7 Coördinatie en interne afstemming 6.8 Omspanningsvermogen van de leiding Omspanningsvermogen: bepalende factoren 4 Grondslagen van het management

5 6.8.2 Maatregelen bij overschrijding van het omspanningsvermogen 6.9 Organisaties in ontwikkeling: reorganisatie en geplande verandering Organisatieverandering: veranderingsvermogen en veranderingsbereidheid Organisatieverandering: een proces Mate van ingrijpendheid van de verandering kan verschillen Organisatieverandering in vier fasen Methoden om verandering door te voeren Weerstandsbenadering Aanbevelingen vanuit de praktijk Nieuwe bezems Veranderen stopt nooit Situationele verschillen in vijf kleuren Managementcase: CVB Bank, deel van een groter geheel Kernbegrippen deel 3 Deel 4 Mensen in organisaties Hoofdstuk 7 Motivatie, werkgedrag en loopbaan Management-in-actie: Sipko Hans Adriaansen scoort inkomsten voor zijn club 7.1 Nieuwe medewerker en veranderend gedrag Organisatorische context en de zich aanpassende organisatie Opvattingen over goed management op middenniveau Loyaliteit van werknemers voorbij? 7.2 Groepen in organisaties Groep en individu, doeleinden en tegenstellingen Groepsgedrag en groepsproductiviteit 7.3 Kracht van teams Op elkaar inwerkende kaders Symbolische benadering 7.4 Motivatie: een nadere verkenning Bijdragen vanuit de psychologie Management door motivatie Motivatietheorie van Vroom: de instrumentaliteitstheorie Praktische aanbevelingen Functieontwerp, productiviteit en motivatie 7.5 Empowerment Empowerment: een nieuwe manier van medewerkers aansturen Empowerment, aantrekkelijk voor jong en oud 7.6 Nieuwe context voor talentontwikkeling en humanresources-management Nieuwe wensen en eisen: de zich aanpassende organisatie Talentontwikkeling: enkele praktische aanbevelingen 7.7 Humanresources-management : concept en instrumenten HRM: enkele kenmerken HRM: management van het personele proces en personele instrumenten HRM: high-tech maar vooral mensenwerk 7.8 Waardering en beloning voor inzet Beloning: prestatie en/of verdienstelijkheid? Opportunisme of systematiek? Keuze van een beloningsstelsel Prestatiebeloning Cafetariaplan Incidentele beloning, gratificaties en tantièmes Beloning van de hoogste leiding Aandelenopties: een bindmiddel Grondslagen van het management 5

6 7.8.9 Wat vinden Nederlandse werknemers belangrijk? 7.9 Loopbaanontwikkeling nader bezien Carrièrepaden in platte organisaties: horizontaal omhoog Slotopmerkingen Managementcase: Nike worstelt met internationaal HRM Hoofdstuk 8 Leidinggeven binnen een organisatiecultuur Management-in-actie: Stephen Covey: Leiderschap is een keuze, geen positie 8.1 Ondernemen, leidinggeven en managen Ondernemerschap Leiderschap Management 8.2 Naar inspirerend leiderschap Spiritueel leiderschap: Coveys 7 eigenschappen + de 8ste eigenschap Paradox van managementleiderschap 8.3 Maccoby s managerstypen Eigenschappen van goede managers Managers en stijl van leidinggeven 8.4 Leiderschap en stijl van leidinggeven Autocratisch leiderschap Participatief leiderschap Theorie X en Theorie Y van McGregor Linking pin-structuur van Likert Ontwikkelingsrichting van leiderschap Stijl van leidinggeven: verschillende benaderingen Hersey en Blanchard: situationeel leiderschap Transformationeel leiderschap 8.5 Beïnvloeding van menselijk gedrag Motiveren van anderen Machts- en gezagsbronnen bij gedragsbeïnvloeding Communicatie tussen mensen 8.6 Stijl van leidinggeven en conflicthantering Conflict als proces De beste manier hangt van de situatie af 8.7 Organisatie, stijl en organisatiecultuur Functie van organisatiecultuur Cultuurdiagnose Cultuurbeïnvloeding: leiderschap en instrumenten Managementcase: Semco-stijl: natuurlijk ondernemen en géén leidinggeven Kernbegrippen deel 4 Deel 5 Sturing van het dagelijks werk Hoofdstuk 9 Operationele planning en controle Management-in-actie: Telebegeleiding bij chronisch zieken 9.1 Planning en budget Plannen voor functionele gebieden en afdelingen Van planning naar budgettering: kosten- en opbrengstenbeheersing 9.2 Activiteitenbesturing Control: systematische activiteitenbeheersing Geven van opdrachten Management by objectives 6 Grondslagen van het management

7 9.3 Productieplanning: methoden en technieken Planborden Voorraadbeheer Optimale bestelgrootte en veiligheidsvoorraad Material requirement planning Just-in-time Verkorten wachttijden bij het productieproces 9.4 Tijdsbeheersing: project- of netwerkplanning 9.5 Resultaatverbetering: kwaliteitsmanagement Kwaliteitskosten en value chain Lean Six Sigma: het beste van twee werelden Six Sigma: nieuwe strategie voor resultaatverbetering Six Sigma: combinatie van oude en nieuwe methodes Invoering van integrale kwaliteitszorg Knelpunten bij invoering van integrale kwaliteitszorg MANS en Deming: meten is weten Total Quality Management: kwaliteitsproblemen oplossen en verbeteringen implementeren 9.6 Benchmarking: verbeteren door vergelijking Soorten benchmarking Proces van benchmarking Benchmarking: waarde en beperkingen Operational Excellence 9.7 Kengetallen: een hulpmiddel bij control Indeling van kengetallen Kengetallen en periodieke registratie Bedrijfstakgemiddelden 9.8 Prestatiemeting: financiële en niet-financiële indicatoren Traditionele prestatiemeting Niet-financiële indicatoren Balanced Business Scorecard : een nieuwe vorm van interne berichtgeving Dilemma s bij het meten van de uitvoering Management control in non-profitorganisaties Beoordeling van de gehele organisatie: EFQM-model Gericht presteren met INK 9.9 Bijsturing Managementcase: Prestatiekengetallen voor een chocoladefabriek Hoofdstuk 10 Procesbeheersing en -herontwerp Management-in-actie: Klant bouwt aan Lego s toekomst 10.1 Informatie en control Informatievoorziening, controle en control Bedrijfssignalering Informatievoorziening en boekhouding Managementinformatie 10.2 Functionele processen en procesbeheersing Fabricage en productie Dienstverlening: omvorming van kennis tot immateriële producten Innovatiegerichte research en ontwikkeling Kwaliteitsbeheersing Interne milieuzorg Logistiek: goederenstroom plus informatie Marketing en verkoop Inkoop Human resources: het personele proces Grondslagen van het management 7

8 Financieel proces en informatievoorzieningsproces Functionele informatiesystemen 10.3 Informatie- en automatiseringsplanning Informatieplanning: doel en aanleiding Faalfactoren bij ICT-projecten 10.4 Informatie- en communicatietechnologie Strategische betekenis van ICT ICT en de herinrichting van bedrijfsprocessen Organisatorische gevolgen van ICT Goederenstroom, value-chain mapping en supply-chain management RFID-standaarden en -tags Bedrijven en internet: de webvraag ICT en bedrijfskolomveranderingen: intermediatie en disintermediatie 10.5 Procesherontwerp Procesoriëntatie: een vereiste in ICT-tijdperk Doelstellingen bij BPR BPR verenigt oude concepten met nieuwe ICT-mogelijkheden ICT-trends en hun gevolgen voor toekomstige inrichting van organisaties 10.6 Ondernemen met ICT Type oriëntatie bepaalt internetgebruik en marketing E-business: geïntegreerde managementbenadering vereist Managementcase: De hersenen van Océ Kernbegrippen deel 5 Appendix Organisatietheorie in ontwikkeling: richtingen en scholen Literatuur Illustratieverantwoording Register 8 Grondslagen van het management

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Theorie en Toepassing Aan Martine Aan Florian Management & Organisatie Theorie en Toepassing Dr. D. Keuning Dr. D.J. Eppink Tiende druk, 202 Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten

Nadere informatie

Management & Organisatie.

Management & Organisatie. Management & Organisatie. Bouwstenen van management en organisatie. Jan Eppink, Gert-Jan Melker en Peter Tack Eerste druk 2011 Tweede, herziene druk 2013 Reader Management en organisatie NCOI opleidingsgroep

Nadere informatie

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1

Samenvattingen p2. Jordi Morsink. Pagina 1 Samenvattingen p2 Jordi Morsink Pagina 1 Inleiding management 7-S-model: In het 7S model zijn harde en zachte S en te onderscheiden: Een harde S: is tastbaar/zichtbaar, is te beschrijven of in een schema

Nadere informatie

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER

Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Kennisportfolio Bedrijfskunde MER Jorinda van Sas Studentnummer: 2070363 Avans Hogeschool te s-hertogenbosch Alle modellen en theorieën die op Avans Hogeschool aan de opleiding Bedrijfskunde MER (Management,

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55

Noordhoff Uitgevers bv. Middle Management. Drs. J. Heijnsdijk. Tweede druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten. Mid mang.indb 1 31-08-10 10:55 Noordhoff Uitgevers bv Middle Management Drs. J. Heijnsdijk Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Mid mang.indb 3-08-0 0:55 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie:

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE

Cursus Kwaliteitszorg. Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Cursus Kwaliteitszorg Opleiding Beton- en Staalconstructeur PMSE Bouwenquête, wat speelt er? Wat speelt er? Illegale Prijsverbetering als gevolg van concurrentie op prijs Prijs voortdurend onder druk doordat

Nadere informatie

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave

Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Samenvatting IT management Foundation Inhoudsopgave Organisatiestructuren... 3 Definitie organisatiestructuur... 3 Coördinatie mechanismen... 3 Onderdelen van de organisatie:... 3 Functioneren organisatie:...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Manon Drost

Inhoudsopgave. Manon Drost Blok H3 Manon Drost Inhoudsopgave Blok H3... 1 HRM... 2 Week 1 FOMBRUN-model, communiceren en motiveren... 2 Week 2 Beoordelen, belonen en ontwikkelen... 5 Week 3 Arbobeleid en het nieuwe werken (HNW)...

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu

Algemeen. Hoofdstuk 1: Kwaliteitszorg, Veiligheid & Milieu Algemeen Gebruikte gangbare termen en acroniemen kunnen omschrijven. Opgegeven typische kenmerken, eigenschappen, terminologie, opvattingen, kunnen toewijzen aan de juiste technieken, methodieken, systemen

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Organisatie en Management

Organisatie en Management Organisatie en Management Marcus van Dam Een praktijkgerichte benadering van Zevende druk Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management Opgedragen aan: Anjette, Jasper, Hugo en Yannick

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40. Leerplan ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Leerplan Graduaat Logistiek, Transport en Mobiliteit Leerplan graduaat Logistiek, Transport

Nadere informatie

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

De professionele manager (M/V) in W&MD. Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening De professionele manager (M/V) in W&MD Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Auteur: Sonja Liefhebber, Judith van de Haterd en Chantal van Arensbergen Met

Nadere informatie

Consulting met impact

Consulting met impact Consulting met impact 1 In de jaren dertig begon een nieuwe organisatie te werken volgens een businessmodel dat vergelijkbaar was met dat van succesvolle advocatenkantoren. Ze recruitten bij de beste business

Nadere informatie

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2...

Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... Samenvatting OIB Contents Hoofdstuk 1... 5 Wat is bedrijfskunde?... 5 Wat is Richten, Inrichten, Verrichten en Berichten?... 5 MesoMacroModel... 6 Hoofdstuk 2... 8 Wat is een strategie?... 8 SWOT analyse...

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur

De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur De regiefunctie/ organisatie: de facility manager als regisseur Drs ing Leon-Paul de Rouw 19 en 26 mei 2008 Inhoud 19 en 26 mei 2008 Welkom en kennismaken; Deel 1. De ontwikkeling van de facilitaire organisaties

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude

Mens en organisatie. Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Mens en organisatie Hoe wordt gedrag bepaald? Persoonlijkheid Capaciteiten competenties Gedrag Attitude Persoonlijkheid: Het patroon van karakteristieke gedachten, gevoelens en gedragingen waarmee de ene

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

5 Verschil benutten/innoveren

5 Verschil benutten/innoveren 5 Verschil benutten/innoveren In het industriële tijdperk waren mensen een verlengstuk van de machine. Het efficiënt en betrouwbaar produceren en reproduceren van (massa)producten stond centraal. In organisaties

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie