Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014"

Transcriptie

1 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders ( groep 3B) Sofie Rens Lian van Beijsterveldt Ouders MR Tom Geerts Stan La Haye Henk van Alphen Afwezig N.v.t. Aanwezig; nieuwe OMR leden Agenda 1. Welkom aan de nieuwe leden MR; voorstellingsrondje a. Lian is aftredend MR lid en secretaris, Esther geeft ook aan af te treden i.v.m. te hoge urenbesteding b. Nieuwe leden van personeelsgeleding zijn de Swart, Carla Snijders en Sofie Rens 2. Procedure; afloop van de vergadering geven de ouders die belangstelling hebben aan wie er in de MR zitting wil nemen. Zij schrijven korte informatieve brief over zichzelf. Ouders kunnen dan stemmen. a. Aanwezig zijn Allard Nugteren, Remko Broeders, Corine van Gils en Annemieke Rops b. In onderling overleg is besloten dat Annemieke Rops zitting zal nemen in de MR 3. Verkiezing voor secretaris; Lian draagt dit over. a. Secretaris wordt normaliter uit de personeelsgeleding gekozen i.v.m. korte lijn naar directie en makkelijker te plannen overlegmomenten b. Onderling overleg tussen, Myriam, Carla en Sofie wordt de secretariaat taak verdeeld. 4. Bekendmaking van MR via een flyer; hoe gaat dit verder? a. MR flyer is verspreid aan alle ouders b. Samenwerking m.b.t. flyer met OR uitstellen tot OR/Klankbordgroep een definitieve vorm heeft gekregen 5. Taakverdeling; GMR, secretaris, voorzitter, notulant.

2 a. GMR: Carla Snijders, Ouders rouleren per 1 of 2 vergaderingen (Actie HvA vergaderschema doormailen en per mail afstemmen wie welke vergadering deelneemt) b. Secretaris: in overleg personeelsgeleding c. Voorzitter: Henk van Alphen d. Notulant: Rouleren per vergadering 6. Mededelingen a. Andre zit 40jr in het onderwijs, namens MR kaart en cadeau verzorgen (Actie Lian) b. OR/Klankbordgroep: bij definitieve structuur een kennismaking en overleg inplannen met MR. Tevens uitnodigen voor MR vergadering 4 nov (Actie Secretariaat) c. OR/Klankbordgroep vragen notulen ook aan MR te verstrekken (Actie Secretariaat) d. Volgende vergaderingen aanvang gewoon 20.00u Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Cadeau & Kaart Andre Lian Doormailen GMR vergaderschema Henk Afstemmen GMR vergaderschema oudergeleding Henk, Annemieke, Tom, Stan Afstemmen secretariaat, Myriam, Carla en Sofie Uitnodigen OR/Klankbordgroep voor MR vergadering 4 Secretariaat nov OR notulen opvragen en verspreiden onder MR Secretariaat Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking N.v.t.

3 Notulen MR vergadering van dinsdag 4 november 2014 Notulist: Aanwezig: Directie: André, Erik. MR: Tom, Sofie, Annemieke, Myriam, Carla,. OR: Bianca, Karin, Elianne. Afwezig: Henk, Stan. 1. Opening/welkom door Myriam. 2. Besluitvorming aanmelding 3 jarigen (Andre). Eerdere jaren was het aannemen van 3 jarige leerlingen op de basisschool nog niet mogelijk. Deze kinderen zijn dan niet verzekerd én we krijgen er geen bekostiging voor. De bestuurder van HGL heeft dit punt afgelopen directieberaad op de agenda gezet nadat de goedkeuring al gegeven was. De Driesprong is het daar niet mee eens omdat het traject rondom deze besluitvorming niet goed is doorlopen. Wordt vervolgd. De GMR en de MR zullen allen alert moeten zijn of besluiten via het juiste traject tot stand komen. Op 14 januari laten we dit punt ook weer op de MR vergadering terugkomen. 3. Begroting 2015 (Erik). Binnen Het Groene Lint zijn wij al jaren gewend om op een bepaalde manier een begroting te maken. Dit doen we aan de hand van aantal leerlingen, middelen die beschikbaar gesteld worden etc. Die schoolinkomsten zijn niet voor personeel, maar zijn de middelen die we krijgen van het rijk om allerlei spullen aan te schaffen, te onderhouden etc. We hebben binnen Het Groene Lint een protocol waarin staat wanneer de begroting gemaakt moet worden, wanneer deze bij de MR moet liggen etc. Op de Driesprong is de begroting inmiddels gemaakt. De bestuurder van HGL heeft aangegeven dat hij de begroting op een andere manier wil laten opstellen. In een extra directieberaad zal dit besproken worden. Erik licht de begroting toe zoals hij nu is opgesteld. 4. Jaarverslag MR. Met de agenda is ook het jaarverslag rondgestuurd naar de MR leden. Er zijn geen op of aanmerkingen op dit jaarverslag. 5. Activiteiten/structuur OR/Klankbordgroep. Tot vorig jaar was er een aparte ouderraad en klankbordgroep. De klankbordgroep is intussen

4 samengevoegd bij de ouderraad. Alle klankbordgroepleden is gevraagd om ook plaats te nemen in de ouderraad, 2 van de 3 leden gaan dit ook doen en zo komt de ouderraad op een totaal van 9 leden. De ouderraad is nu bezig een taakomschrijving op papier te zetten. Dit betreft 2 taken; zowel de activiteiten als de klankbordfunctie. Door het duidelijk te maken aan ouders hopen we op meer leden (ouderraad streeft naar +/ 11 leden). Dan is het eventueel ook mogelijk om de leden de keuze te geven om zich meer te richten op één van de twee taken. 6. Rondvraag. Karin: Hebben jullie op school wel eens overwogen om zonnepanelen aan te schaffen? De Driesprong heeft dit al overwogen. Het is ook erg aantrekkelijk gezien we een groot plat dak hebben met veel zon. Echter over +/ 3 jaar moet een groot deel van alle daken van de Driesprong worden vervangen. Wanneer dit zal gebeuren, dan zeker ook weer de optie van zonnepanelen bekijken. Elianne: Hoe gaat de samenwerking tussen de MR/OR verlopen? Streven is om iedere vergadering één lid van de OR bij de MR vergadering te laten zitten. Zeker nu er een klankbordfunctie bij is gekomen is het wenselijk om op de hoogte te zijn van bepaalde zaken die in de MR besproken worden. Tom: Is het een idee om nu een clubje te maken voor meer overleg betreft aanname 3 jarige leerlingen? Dit komt op de agenda van 14 januari. Bianca: Vorig schooljaar hebben we het gehad over meer bekendheid aan OR/MR geven; door te promoten. We hebben toen gesproken over een flyer met OR/MR samen. Hoe gaan we dit nu vorm geven? De MR heeft tekst voor op de flyer klaar (deze is al eens over de mail naar ouders verstuurd), maar de foto s moeten nog worden gemaakt. Wanneer ook de OR zover is graag doorgeven aan secretaris MR. Dit punt kan dan op de agenda gezet worden om het verder vorm te geven. André: In november wordt de 4 jaarlijkse enquête onder ouders en leerkrachten weer verspreid. We hopen dat veel mensen deze in gaan vullen. Denk tevens eens na over wijziging van schooltijden. Daarmee doelen we niet op een continurooster, maar 5 gelijke dagen. Door het nieuwe CAO ontkom je er bijna niet aan. Benoeming van leerkrachten wordt ook omgezet naar uren vanwege de hoge werkdruk die vele leerkrachten ervaren. Dan zou een 40 urige werkweek een goede oplossing kunnen zijn. Ga hier eens over brainstormen. Myriam heeft kort verteld wat er bij de GMR besproken is. De notulen volgen nog.

5 : Is het een idee om de agenda/notulen van de (G)MR op de site te zetten? Wanneer je wil dat veel mensen de notulen lezen kan je het beste de ouders mailen. Uit monitorprogramma van Safeschool blijkt dat wel 90% van mails geopend wordt door ouders. Notulen van de GMR horen ook op het DCP gezet te worden zodat iedereen deze kan inzien. Dit is al even niet gebeurd. De laatste notulen die er nu op staat is van februari (is de taak van de secretaris GMR). Het is ook een idee om het bespreken van de notulen van de GMR iedere MR vergadering terug te laten komen op de agenda. Als MR hadden we afgesproken dat vanuit de oudergeleding steeds iemand anders naar de GMR vergadering zou gaan. Annemieke geeft aan dat zij in de GMR plaat zal nemen namens de ouders. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Aanname 3 jarige kinderen op agenda van 14 januari. Doormailen GMR vergaderschema Henk Bespreken notulen GMR standaard op agenda. Notulen verspreiden onder MR en ouders. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking N.v.t.

6 Notulen MR vergadering van dinsdag 14 januari 2014 Notulist: Tom Geerts Aanwezig: Directie: Erik Peters. MR: Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Stan La Haye OR: Bianca Ansems, Elianne Verboven. Afwezig:. Annemieke Rops, Henk van Alphen 1. Opening/welkom door Myriam. 2. Notulen MR vergadering 4 november Korte discussie omtrent notulen: a. Wanneer zijn notulen goedgekeurd: Notulen worden goedgekeurd tijdens eerstvolgende MR vergadering b. Wanneer sturen we de notulen uit? Besloten is de notulen niet meer te versturen naar de ouders. Daarentegen wordt er bij het uitsturen van de agenda een link met een verwijzing naar de notulen geplaatst c. Voortaan graag achternamen van de personen die aanwezig/afwezig zijn bij de vergadering. 3. Plan van aanpak RIE. Erik legt in het kort plan van aanpak RIE uit. Dit is een plan van aanpak waarin zgn. risicoclassificaties worden vastgesteld. Dit document is in beheer van Dhr Damen. MR moet dit document monitoren en Dhr. Damen hierop aanspreken als er geen of te weinig voortgang is. 4. Quickscan arbomeester. Erik legt kort uit wat Quickscan arbomeester is. Dit is een vragenlijstonderzoek naar het welzijn van de personeelsleden op de school. Dit onderzoek vindt eens in de zoveel jaar plaats. Opvallend aan de uitslag waren de vragen over de werkdruk. Werkdruk wordt binnen het Groene Lint aangepakt. Er komt bovendien een nieuwe CAO die flink inzet op verlaging van de werkdruk. O.a gelijkmatige verdeling werkweek. Opmerking van de MR was dat de response van de leraren om deel te nemen aan het onderzoek erg laag was (67%). 5. Besluitvorming aanmelding 3 jarigen Tijdens de vorige MR vergadering is er gesproken over besluitvorming aanmelding 3 jarigen. Inhoud van dit besluit is om 3 jarigen toe te laten.

7 Doordat het besluitvormingsproces niet is gevolgd (deze moet via MR > GMR verlopen), heeft de bestuurder het besluit teruggetrokken. De discussie is nog wel actueel, maar ligt nu bij de kleuterjuffen, directieleden en bestuurders. Punt kan vooralsnog van de agenda, zodra het weer actueel wordt en alles via het officiele proces verloopt komt dit punt weer op de agenda. 6. Notulen GMR. Carla legt kort uit wat er besproken is tijdens de GMR vergadering Notulen van de GMR zijn nog niet goedgekeurd, zodra ze goedgekeurd zijn worden ze gepubliceerd op DCP. 7. Ontwikkelingen op ICT gebied. Erik geeft een presentatie wat er allemaal speelt op het gebied van ICT binnen de Driesprong: a. Contract opgezegd met Stepco, keuze gemaakt voor QL ICT. b. Per 1 april verdwijnen huidige computers en worden vervangen door andere/nieuwe modellen. c. Per 1 mei krijgen alle leerlingen van groep 5 t.m. 8 een ipad, die in bezit van school blijft. d. Aanschaf nieuwe digiborden groep 1 t.m 8, geen beamers maar LCD Touchscreens. e. Gebruik van Office 365 > documenten worden in de Cloud bewaard. Proces van aanschaf, implementatie e.d wordt door Erik gecoördineerd. 8. Eindtoets groep 8 (Erik). Drie toetsen zijn genomineerd: CITO, Bureau Ice, Bureau route8 Voorkeur van de Driesprong gaat uit naar Route8: a. Ice is toets op papier, geen aanknopingspunten met beleid van de Driesprong. b. Route8 toets kan digitaal worden afgenomen (ipad), kan in 1 dagdeel worden afgenomen, is adaptief. Toets geeft score op een range van 100 tot 300. Toets geeft inzicht in een aantal deelvaardigheden (10). In maart gaat groep 8 deelnemen aan een pilot. 9. Parnassys toetsen (Erik). Erik legt kort uit wat de Parnassys methode toetsen inhouden (spelling, taal, rekenen, wereldorientatie, Engels). Deze wil men openstellen voor de ouders. MR geeft hierop een

8 positief advies als men dit maar goed communiceert naar de ouders d.m.v een brief met uitleg. 10. Begroting 2015 (Erik). Begroting wordt kort uitgelegd door Erik. In plaats van inkomsten wordt nu gekeken naar behoeften. Personeel is uit de begroting gehaald, alleen materieel wordt nog maar begroot. Personeel ligt nu op bestuursniveau. 11. Rondvraag. Stan: Huidige website is niet conform het beleid van de Driesprong (ipad). Niet toegangkelijk en open. Wordt hier nog actie op ondernomen? : Gezien Henk zijn werkzaamheden zal het vaker voorkomen dat hij zich moet afmelden voor de vergadering, daarom de vraag wie hem gaat vervangen als voorzitter. Agendapunt voor de volgende MR vergadering. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Bespreken nieuwe voorzitter op de agenda Agenda verspreiden onder MR en ouders. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Voortaan wordt alleen nog de agenda uitgestuurd met daarbij een link naar de notulen op de site. Notulen zelf worden dus niet meer uitgestuurd naar de ouders. Adviezenlijst

9 Advies Goed/afgekeurd Opmerking Parnassys methode toetsen goedgekeurd Openstellen parnassys methode toetsen mits goed gecommuniceerd naar de ouders.

10 Notulen MR vergadering van donderdag 5 maart 2015 Notulist: Myriam Picard Aanwezig: Directie: André Damen, Erik Peters. MR: Henk van Alphen, Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Annemieke Rops. OR: Bianca Ansems, Elianne Verboven, Martine Knapen. TSO: Iris Brouns Afwezig:. Stan La Haye 1. Opening/welkom door Henk. 2. Notulen MR vergadering Notulen worden goedgekeurd. kijkt na of de notulen op de website staan. 3. Vakantierooster (ter advisering) Opgemerkt wordt dat vorig schooljaar met de MR was afgesproken dat de studiedagen aansluitend aan een weekend of vakantie gepland zouden worden. Erik laat zien dat dit in de helft van de gevallen ook gebeurd is, maar dat dit niet mogelijk was voor alle studiedagen. De kwaliteit van de studiedagen is van belang en daardoor soms afhankelijk van een bepaalde periode. Tevens moeten alle leerkrachten zo mogelijk kunnen deelnemen. Vakantierooster: positief advies. 4. Eventuele wijziging schooltijden (André). Vanwege de nieuwe cao wordt er op school nagedacht over hoe de werkweek ingedeeld zou kunnen worden. Een van de punten waar naar gekeken zal worden zijn de schooltijden. André vraagt aan de oudergeleding van de MR hoe zij er tegenover staan als er 5 gelijke schooldagen in de week zouden komen, b.v. elke dag tot uur naar school met een middag pauze van 1 uur. Er zal geen continue rooster komen. André vraagt de ouders daar eens over na te denken en er met andere ouders over te praten. 5. Consequenties nieuwe cao. (André). Enkele veranderingen als gevolg van de nieuwe cao : 40 urige werkweek. 40 uur duurzame inzetbaarheid ( hoe die worden ingevuld zal André met ieder personeelslid, in samenspraak, vastleggen.) Beginnende leerkrachten zullen verschillende fases doorlopen: start bekwaam, basis bekwaam en tenslotte vakbekwame leerkracht. Zij zullen in deze periode gecoacht worden. 6. Brigadieren ( Erik). Huidige brigadier coördinator stopt er mee.

11 Er is steeds minder animo om ouderbrigadier te zijn. Van de huidige ouderbrigadiers stopt +/ 80 % binnen 2 jaar. (aangezien hun kinderen in gr 7 of 8 zitten) Besloten wordt dat: de OR. de klassenouders zal vragen alle ouders van hun groep actief te benaderen met de vraag of zij willen gaan brigadieren. Erik zal in overleg met Elianne een advertentie opstellen om personen van buiten de Driesprong te vragen of zij interesse hebben om te brigadieren. Deze advertentie zal op verschillende plaatsen in Chaam komen te hangen. Bianca (OR.) zal proberen een nieuwe brigadier coördinator te vinden. 7. Nieuwe voorzitter. Henk geeft aan te willen stoppen als lid van de MR. Hij zal de volgende vergadering voor de laatste keer deelnemen. Geen van de andere aanwezige ouders heeft interesse om het voorzitterschap over te nemen. Myriam zal informeren of Stan deze taak op zich wil nemen. Zo niet dan zal een van de leerkrachten voorzitter worden.. 8. Rondvraag. Annemieke wil de volgende keer graag het fietsenhok als onderwerp op de agenda. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Bespreken nieuwe voorzitter op de agenda Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan. Brigadieren: klassenouders benaderen, advertentie opstellen en verspreiden, brigadier coördinator zoeken. OR Erik en Elianne Bianca Onderwerp fietsenhok op de agenda plaatsen. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd

12 Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking Vakantierooster goedgekeurd Studiedagen zo gunstig mogelijk plannen voor ouders (aansluitend aan weekend/ vakantie)

13 Notulen MR vergadering van maandag 20 april 2015 Notulist: Annemieke Rops Aanwezig: MR: Henk van Alphen, Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Stan La Haye en Annemieke Rops 1. Opening/welkom door Henk. 2. Nieuwe voorzitter MR Vanwege het vertrek van Henk zal ten minste tot het einde van het schooljaar Stan La Haye het voorzitterschap van de MR op zich nemen. 3. Goedkeuren notulen MR vergadering van Gevraagd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot werving van nieuwe brigadiers. Tot nu toe is hier nog weinig over bekend. Deze taak ligt bij de OR. Miriam zal bij Eric navraag doen over actuele situatie. Voor de volgende vergadering zal de OR worden uitgenodigd de vergadering een half uur bij te wonen van tot uur. Wat betreft wijziging van schooltijden is het voornemen om dit niet aankomend schooljaar in t te voeren, maar mogelijk per 1 augustus Dit vraagt gedegen voorbereiding en goede afstemming met ouders. Dit punt blijft komend jaar dan ook actueel. Notulen worden goed gekeurd. 4. Punten van uit de GMR/ 5 Schoolinvoering overlegmodel Carla legt uit over het model van de nieuwe CAO en de schoolinvoering van het overlegmodel. Het invoeringsplan is ontvangen en hierop is positief gereageerd. Directie en leerkrachten gaan in gesprek om dit ten uitvoer te brengen. 6. Vacature voor OMR plaats Op 27 mei 2015 zal de wervingstekst besproken worden voor een nieuwe OMR lid (nav vertrek Henk), deze tekst zal in de nieuwsbrief van 3 juni 2015 worden gepubliceerd. Uiteraard is werving in de wandelgangen ook zeer welkom. 7. Rondvraag Annemieke kaart fietsenhokprobleem aan. Vooral ruimtegebrek en niet droog staan van fietsen voor groep 8 en groep 4. Sofie zal dit onderwerp meenemen als bespreekpunt bij (ver)bouwplannen.

14 8. Afscheid Henk van Alphen Er wordt afscheid genomen van Henk van Alphen met dank voor zijn jarenlange inzet als OMRlid. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan. Brigadieren: klassenouders benaderen, advertentie opstellen en verspreiden, brigadier coördinator zoeken. OR Erik en Elianne Bianca Wijziging lestijden schooljaar 2016/2017 Allen Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking

15 Notulen MR vergadering van woensdag 27 mei 2015 Locatie: Teamkamer Driesprong Aanvang: 19.30u Notulist: Sofie Rens Aanwezig: OR OMR: Stan La Haye, Tom Geerts, Annemiek Rops GMR: Carla Snijders, Myriam Picard, 1. Opening/welkom 2. Gezamenlijke start met de MR Brigadieren (Erik): uit analyse bleek dat er veel brigadierouders eind van dit schooljaar zullen stoppen. Ook Oda stopt er dit schooljaar mee. Elianne heeft de werving intensief opgepakt. Nul reactie. Op deze manier kan het brigadieren in deze vorm niet doorgaan! Gevolg: grotere drukte bij school, omdat meer ouders hun kinderen met de auto naar school zullen gaan brengen. Dit heeft consequenties voor de veiligheid rondom de school. Veel kinderen komen vanuit de Brabander. Wellicht zijn er ouders die wel willen brigadieren bij de Brabander. Overwegen waard om de brigadierplaatsen te verplaatsen. In de Dorpsraad is het ook besproken. Echter is het punt bij de Chinees een onoverzichtelijk plaats om over te steken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ouders direct aanspreken en aangeven wat het brigadieren precies inhoudt. Evt. lijsten afbellen. Hoe meer ouders hoe minder vaak ze hoeven te staan. Nu rond de 38 ouders. Erik levert lijsten aan, deze worden persoonlijk afgebeld. Deadline 19 juni. MR en OR pakken dit samen op. Erik denkt na over format om te inventariseren. Marij zet ook een stuk in de nieuwsbrief van 3 juni. Nieuwe schooltijden (Erik): is wel actueel, maar niet urgent. Geen wijzigingen voor komend schooljaar. Discussie wordt geparkeerd voor komend schooljaar. Dit punt komt komend schooljaar wel weer op de agenda. Goede communicatie in deze discussie is erg belangrijk. Flyer (OR/MR): MR heeft wel twee versies, de juiste versie moet nog gekozen worden. Ouders duidelijk maken wat de taken van MR en OR zijn, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn. Geprinte versie of via de mail. Geprinte versie tweede week nieuwe schooljaar meegeven bij de informatieavonden. Idee vanuit de MR om bij de informatieavonden van de groepen ½ praatje te doen over de MR. Dan meteen mededelen wanneer de eerste avond van de MR zal zijn. MR en OR leveren stukje aan. Vragen Eline (cultuurstagiaire) of ze dit vorm wil geven. Carla en Myriam benaderen haar hiervoor.

16 3. Goedkeuren notulen van 20 april Vacature in de Nieuwsbrief kort benoemen. Daarnaast een bijlage met uitgebreidere informatie. In ouderhulp enquête. Vorige aanmelders weer benaderen. Aantal punten uit de actielijst werden wel in de notulen benoemd maar niet in de actielijst. Annemieke vult nog aan en stuurt door naar. De notulen zijn bij deze goedgekeurd. 4. Scholing (Erik) Kalenderjaar en schooljaar kruisen elkaar. Erik licht het overzicht nascholing toe. Cursussen zijn nog onder voorbehoud. Teambelang komt voorop, daarna individueel. Bepalen wat er per kalenderjaar en schooljaar loopt. ICT cursussen van komend schooljaar worden bekostigd door het bestuur. De vraag komt waarom het bestuur een vervolgopleiding zoals de PABO moet bekostigen. Ligt dit niet bij de persoon zelf? Deze discussie is ook binnen de directie ter sprake gekomen. Erik neemt dit punt mee terug naar de directie. Duurzame inzetbaarheidsuren staan in principe los van de scholingsuren. Kunnen wel gecombineerd worden. Gesprekken met André zullen hier nog over volgen. 5. Formatie + groepsverdeling schooljaar (André) 13 groepen net als dit schooljaar, ondanks terugloop aantal leerlingen. Met bestuurder overeengekomen om toch tot 13 groepen te komen. 1/2 1/2 1/ Met onderwijsassisent. HV leerkracht. Zodra leerkrachtformatie rond is wordt dit gecommuniceerd naar de ouders. 6. Aanpassingen schoolgids zie bijlage (André) CITO eindtoets is gekozen voor groep 8. Pilot van Route 8 was niet doorslaggevend. Ervaringen niet overtuigend genoeg om hiervoor te kiezen. Pag. 12 Nieuwsbegrip XL. Extra informatie over deze methode is gewenst. Pag. 19 Observatielijst Zien. Extra informatie gewenst. SEO observatiesysteem.

17 Pag. 20 SVL voor groep 7 en 8, niet voor 6. Pag. 22 SWV OOK, duidelijker verwoorden. Pag. 25 Passend onderwijs, graag wat toelichting geven. Pag. 27 Verkiezingen MR zijn er niet meer. Pag. 28 TSO niet meer onder hoede van de ouderraad. Er is geen klankbordgroep meer. Deze mensen zijn opgegaan in de MR. Ouderraad ene keer wel ander keer niet met een hoofdletter gespeld. Pag. 29 Parochie is weggestreept. Binnen Parochie veel wisselingen geweest. Vanuit ons ook niet echt warm gehouden. Contacten zijn nu op een laag pitje gezet. Pag. 29 Scholing van de leerkrachten. Merendeel van de studiedagen zijn nu in het voordeel van de ouders. In eerste instantie gericht voor het team als studiedag. Pag. 36 Medisch handelen. Pag. 38 Acties. Moeten deze zo specifiek benoemd worden? Pag. 39 Ipad gebruik. Benoemen dat deze op school blijven en dat het eigendom is van de school. Hij loopt mee door naar volgend schooljaar. Pag. 42 Ouderbedankavond. Voorheen gekoppeld aan de musical. Opkomst was niet groot. Loopt terug. Pag. 44 CJG=Centrum Jeugd en Gezin, erbij benoemen. Misschien een idee om een begrippenlijst of index/inhoudsopgave. Formulieren gebruiken om te laten invullen door directie. Duidelijkheid over instemming of advies. Carla en Myriam gaan digitale versie na en sturen deze naar. Directie gaat deze nu gebruiken. Schoolgids ter instemming van de oudergeleding. De oudergeleding stemt hiermee in. Flyer: De recente tweede flyer is beter, deze gaan we aanpassen. Goede e mailadres Vacature GMR mag weg Derde alinea aanpassen, concreter maken met recente voorbeelden (schooltijden, brigadieren, passend onderwijs, studiedagen, ICT beleid, nieuwe leerkrachten, formaties, schoolbegroting, nascholing leerkrachten, veiligheid in en rond de school). Flyer moet goed te lezen zijn voor de ouders. Leerkrachten passen aan en sturen meteen door (niet meer langs de OMR). Rondvraag: Laatste vergadering op donderdag 18 juni. Bij deze vergadering de data plannen voor volgend jaar, zodat deze nog op de schoolkalender kunnen. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan.

18 Brigadieren: OMR en OR starten een belpanel. Erik denkt na over format om dit te inventariseren. 19 juni OR en OMR Erik Stukje in Nieuwsbrief over brigadieren 3 juni Marij MR en OR leveren stukje aan voor de flyer. Voor de MR en OR zomervakantie Cultuurstagiaire vragen om flyer vorm te Carla en Myriam geven. Flyer MR OR geprint meegeven in het nieuwe schooljaar tijdens de informatieavonden. MR en OR leerkrachten Opmerkingen over scholing neemt Erik mee Erik terug naar de directie. Format voor inbrengen stukken sturen Carla en Myriam naar. Directie gaat deze vanaf nu gebruiken. Carla en Myriam Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Annemieke vult punten voor actielijst nog aan en stuurt deze door naar. Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie