Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014"

Transcriptie

1 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders ( groep 3B) Sofie Rens Lian van Beijsterveldt Ouders MR Tom Geerts Stan La Haye Henk van Alphen Afwezig N.v.t. Aanwezig; nieuwe OMR leden Agenda 1. Welkom aan de nieuwe leden MR; voorstellingsrondje a. Lian is aftredend MR lid en secretaris, Esther geeft ook aan af te treden i.v.m. te hoge urenbesteding b. Nieuwe leden van personeelsgeleding zijn de Swart, Carla Snijders en Sofie Rens 2. Procedure; afloop van de vergadering geven de ouders die belangstelling hebben aan wie er in de MR zitting wil nemen. Zij schrijven korte informatieve brief over zichzelf. Ouders kunnen dan stemmen. a. Aanwezig zijn Allard Nugteren, Remko Broeders, Corine van Gils en Annemieke Rops b. In onderling overleg is besloten dat Annemieke Rops zitting zal nemen in de MR 3. Verkiezing voor secretaris; Lian draagt dit over. a. Secretaris wordt normaliter uit de personeelsgeleding gekozen i.v.m. korte lijn naar directie en makkelijker te plannen overlegmomenten b. Onderling overleg tussen, Myriam, Carla en Sofie wordt de secretariaat taak verdeeld. 4. Bekendmaking van MR via een flyer; hoe gaat dit verder? a. MR flyer is verspreid aan alle ouders b. Samenwerking m.b.t. flyer met OR uitstellen tot OR/Klankbordgroep een definitieve vorm heeft gekregen 5. Taakverdeling; GMR, secretaris, voorzitter, notulant.

2 a. GMR: Carla Snijders, Ouders rouleren per 1 of 2 vergaderingen (Actie HvA vergaderschema doormailen en per mail afstemmen wie welke vergadering deelneemt) b. Secretaris: in overleg personeelsgeleding c. Voorzitter: Henk van Alphen d. Notulant: Rouleren per vergadering 6. Mededelingen a. Andre zit 40jr in het onderwijs, namens MR kaart en cadeau verzorgen (Actie Lian) b. OR/Klankbordgroep: bij definitieve structuur een kennismaking en overleg inplannen met MR. Tevens uitnodigen voor MR vergadering 4 nov (Actie Secretariaat) c. OR/Klankbordgroep vragen notulen ook aan MR te verstrekken (Actie Secretariaat) d. Volgende vergaderingen aanvang gewoon 20.00u Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Cadeau & Kaart Andre Lian Doormailen GMR vergaderschema Henk Afstemmen GMR vergaderschema oudergeleding Henk, Annemieke, Tom, Stan Afstemmen secretariaat, Myriam, Carla en Sofie Uitnodigen OR/Klankbordgroep voor MR vergadering 4 Secretariaat nov OR notulen opvragen en verspreiden onder MR Secretariaat Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking N.v.t.

3 Notulen MR vergadering van dinsdag 4 november 2014 Notulist: Aanwezig: Directie: André, Erik. MR: Tom, Sofie, Annemieke, Myriam, Carla,. OR: Bianca, Karin, Elianne. Afwezig: Henk, Stan. 1. Opening/welkom door Myriam. 2. Besluitvorming aanmelding 3 jarigen (Andre). Eerdere jaren was het aannemen van 3 jarige leerlingen op de basisschool nog niet mogelijk. Deze kinderen zijn dan niet verzekerd én we krijgen er geen bekostiging voor. De bestuurder van HGL heeft dit punt afgelopen directieberaad op de agenda gezet nadat de goedkeuring al gegeven was. De Driesprong is het daar niet mee eens omdat het traject rondom deze besluitvorming niet goed is doorlopen. Wordt vervolgd. De GMR en de MR zullen allen alert moeten zijn of besluiten via het juiste traject tot stand komen. Op 14 januari laten we dit punt ook weer op de MR vergadering terugkomen. 3. Begroting 2015 (Erik). Binnen Het Groene Lint zijn wij al jaren gewend om op een bepaalde manier een begroting te maken. Dit doen we aan de hand van aantal leerlingen, middelen die beschikbaar gesteld worden etc. Die schoolinkomsten zijn niet voor personeel, maar zijn de middelen die we krijgen van het rijk om allerlei spullen aan te schaffen, te onderhouden etc. We hebben binnen Het Groene Lint een protocol waarin staat wanneer de begroting gemaakt moet worden, wanneer deze bij de MR moet liggen etc. Op de Driesprong is de begroting inmiddels gemaakt. De bestuurder van HGL heeft aangegeven dat hij de begroting op een andere manier wil laten opstellen. In een extra directieberaad zal dit besproken worden. Erik licht de begroting toe zoals hij nu is opgesteld. 4. Jaarverslag MR. Met de agenda is ook het jaarverslag rondgestuurd naar de MR leden. Er zijn geen op of aanmerkingen op dit jaarverslag. 5. Activiteiten/structuur OR/Klankbordgroep. Tot vorig jaar was er een aparte ouderraad en klankbordgroep. De klankbordgroep is intussen

4 samengevoegd bij de ouderraad. Alle klankbordgroepleden is gevraagd om ook plaats te nemen in de ouderraad, 2 van de 3 leden gaan dit ook doen en zo komt de ouderraad op een totaal van 9 leden. De ouderraad is nu bezig een taakomschrijving op papier te zetten. Dit betreft 2 taken; zowel de activiteiten als de klankbordfunctie. Door het duidelijk te maken aan ouders hopen we op meer leden (ouderraad streeft naar +/ 11 leden). Dan is het eventueel ook mogelijk om de leden de keuze te geven om zich meer te richten op één van de twee taken. 6. Rondvraag. Karin: Hebben jullie op school wel eens overwogen om zonnepanelen aan te schaffen? De Driesprong heeft dit al overwogen. Het is ook erg aantrekkelijk gezien we een groot plat dak hebben met veel zon. Echter over +/ 3 jaar moet een groot deel van alle daken van de Driesprong worden vervangen. Wanneer dit zal gebeuren, dan zeker ook weer de optie van zonnepanelen bekijken. Elianne: Hoe gaat de samenwerking tussen de MR/OR verlopen? Streven is om iedere vergadering één lid van de OR bij de MR vergadering te laten zitten. Zeker nu er een klankbordfunctie bij is gekomen is het wenselijk om op de hoogte te zijn van bepaalde zaken die in de MR besproken worden. Tom: Is het een idee om nu een clubje te maken voor meer overleg betreft aanname 3 jarige leerlingen? Dit komt op de agenda van 14 januari. Bianca: Vorig schooljaar hebben we het gehad over meer bekendheid aan OR/MR geven; door te promoten. We hebben toen gesproken over een flyer met OR/MR samen. Hoe gaan we dit nu vorm geven? De MR heeft tekst voor op de flyer klaar (deze is al eens over de mail naar ouders verstuurd), maar de foto s moeten nog worden gemaakt. Wanneer ook de OR zover is graag doorgeven aan secretaris MR. Dit punt kan dan op de agenda gezet worden om het verder vorm te geven. André: In november wordt de 4 jaarlijkse enquête onder ouders en leerkrachten weer verspreid. We hopen dat veel mensen deze in gaan vullen. Denk tevens eens na over wijziging van schooltijden. Daarmee doelen we niet op een continurooster, maar 5 gelijke dagen. Door het nieuwe CAO ontkom je er bijna niet aan. Benoeming van leerkrachten wordt ook omgezet naar uren vanwege de hoge werkdruk die vele leerkrachten ervaren. Dan zou een 40 urige werkweek een goede oplossing kunnen zijn. Ga hier eens over brainstormen. Myriam heeft kort verteld wat er bij de GMR besproken is. De notulen volgen nog.

5 : Is het een idee om de agenda/notulen van de (G)MR op de site te zetten? Wanneer je wil dat veel mensen de notulen lezen kan je het beste de ouders mailen. Uit monitorprogramma van Safeschool blijkt dat wel 90% van mails geopend wordt door ouders. Notulen van de GMR horen ook op het DCP gezet te worden zodat iedereen deze kan inzien. Dit is al even niet gebeurd. De laatste notulen die er nu op staat is van februari (is de taak van de secretaris GMR). Het is ook een idee om het bespreken van de notulen van de GMR iedere MR vergadering terug te laten komen op de agenda. Als MR hadden we afgesproken dat vanuit de oudergeleding steeds iemand anders naar de GMR vergadering zou gaan. Annemieke geeft aan dat zij in de GMR plaat zal nemen namens de ouders. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Aanname 3 jarige kinderen op agenda van 14 januari. Doormailen GMR vergaderschema Henk Bespreken notulen GMR standaard op agenda. Notulen verspreiden onder MR en ouders. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking N.v.t.

6 Notulen MR vergadering van dinsdag 14 januari 2014 Notulist: Tom Geerts Aanwezig: Directie: Erik Peters. MR: Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Stan La Haye OR: Bianca Ansems, Elianne Verboven. Afwezig:. Annemieke Rops, Henk van Alphen 1. Opening/welkom door Myriam. 2. Notulen MR vergadering 4 november Korte discussie omtrent notulen: a. Wanneer zijn notulen goedgekeurd: Notulen worden goedgekeurd tijdens eerstvolgende MR vergadering b. Wanneer sturen we de notulen uit? Besloten is de notulen niet meer te versturen naar de ouders. Daarentegen wordt er bij het uitsturen van de agenda een link met een verwijzing naar de notulen geplaatst c. Voortaan graag achternamen van de personen die aanwezig/afwezig zijn bij de vergadering. 3. Plan van aanpak RIE. Erik legt in het kort plan van aanpak RIE uit. Dit is een plan van aanpak waarin zgn. risicoclassificaties worden vastgesteld. Dit document is in beheer van Dhr Damen. MR moet dit document monitoren en Dhr. Damen hierop aanspreken als er geen of te weinig voortgang is. 4. Quickscan arbomeester. Erik legt kort uit wat Quickscan arbomeester is. Dit is een vragenlijstonderzoek naar het welzijn van de personeelsleden op de school. Dit onderzoek vindt eens in de zoveel jaar plaats. Opvallend aan de uitslag waren de vragen over de werkdruk. Werkdruk wordt binnen het Groene Lint aangepakt. Er komt bovendien een nieuwe CAO die flink inzet op verlaging van de werkdruk. O.a gelijkmatige verdeling werkweek. Opmerking van de MR was dat de response van de leraren om deel te nemen aan het onderzoek erg laag was (67%). 5. Besluitvorming aanmelding 3 jarigen Tijdens de vorige MR vergadering is er gesproken over besluitvorming aanmelding 3 jarigen. Inhoud van dit besluit is om 3 jarigen toe te laten.

7 Doordat het besluitvormingsproces niet is gevolgd (deze moet via MR > GMR verlopen), heeft de bestuurder het besluit teruggetrokken. De discussie is nog wel actueel, maar ligt nu bij de kleuterjuffen, directieleden en bestuurders. Punt kan vooralsnog van de agenda, zodra het weer actueel wordt en alles via het officiele proces verloopt komt dit punt weer op de agenda. 6. Notulen GMR. Carla legt kort uit wat er besproken is tijdens de GMR vergadering Notulen van de GMR zijn nog niet goedgekeurd, zodra ze goedgekeurd zijn worden ze gepubliceerd op DCP. 7. Ontwikkelingen op ICT gebied. Erik geeft een presentatie wat er allemaal speelt op het gebied van ICT binnen de Driesprong: a. Contract opgezegd met Stepco, keuze gemaakt voor QL ICT. b. Per 1 april verdwijnen huidige computers en worden vervangen door andere/nieuwe modellen. c. Per 1 mei krijgen alle leerlingen van groep 5 t.m. 8 een ipad, die in bezit van school blijft. d. Aanschaf nieuwe digiborden groep 1 t.m 8, geen beamers maar LCD Touchscreens. e. Gebruik van Office 365 > documenten worden in de Cloud bewaard. Proces van aanschaf, implementatie e.d wordt door Erik gecoördineerd. 8. Eindtoets groep 8 (Erik). Drie toetsen zijn genomineerd: CITO, Bureau Ice, Bureau route8 Voorkeur van de Driesprong gaat uit naar Route8: a. Ice is toets op papier, geen aanknopingspunten met beleid van de Driesprong. b. Route8 toets kan digitaal worden afgenomen (ipad), kan in 1 dagdeel worden afgenomen, is adaptief. Toets geeft score op een range van 100 tot 300. Toets geeft inzicht in een aantal deelvaardigheden (10). In maart gaat groep 8 deelnemen aan een pilot. 9. Parnassys toetsen (Erik). Erik legt kort uit wat de Parnassys methode toetsen inhouden (spelling, taal, rekenen, wereldorientatie, Engels). Deze wil men openstellen voor de ouders. MR geeft hierop een

8 positief advies als men dit maar goed communiceert naar de ouders d.m.v een brief met uitleg. 10. Begroting 2015 (Erik). Begroting wordt kort uitgelegd door Erik. In plaats van inkomsten wordt nu gekeken naar behoeften. Personeel is uit de begroting gehaald, alleen materieel wordt nog maar begroot. Personeel ligt nu op bestuursniveau. 11. Rondvraag. Stan: Huidige website is niet conform het beleid van de Driesprong (ipad). Niet toegangkelijk en open. Wordt hier nog actie op ondernomen? : Gezien Henk zijn werkzaamheden zal het vaker voorkomen dat hij zich moet afmelden voor de vergadering, daarom de vraag wie hem gaat vervangen als voorzitter. Agendapunt voor de volgende MR vergadering. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Bespreken nieuwe voorzitter op de agenda Agenda verspreiden onder MR en ouders. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Voortaan wordt alleen nog de agenda uitgestuurd met daarbij een link naar de notulen op de site. Notulen zelf worden dus niet meer uitgestuurd naar de ouders. Adviezenlijst

9 Advies Goed/afgekeurd Opmerking Parnassys methode toetsen goedgekeurd Openstellen parnassys methode toetsen mits goed gecommuniceerd naar de ouders.

10 Notulen MR vergadering van donderdag 5 maart 2015 Notulist: Myriam Picard Aanwezig: Directie: André Damen, Erik Peters. MR: Henk van Alphen, Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Annemieke Rops. OR: Bianca Ansems, Elianne Verboven, Martine Knapen. TSO: Iris Brouns Afwezig:. Stan La Haye 1. Opening/welkom door Henk. 2. Notulen MR vergadering Notulen worden goedgekeurd. kijkt na of de notulen op de website staan. 3. Vakantierooster (ter advisering) Opgemerkt wordt dat vorig schooljaar met de MR was afgesproken dat de studiedagen aansluitend aan een weekend of vakantie gepland zouden worden. Erik laat zien dat dit in de helft van de gevallen ook gebeurd is, maar dat dit niet mogelijk was voor alle studiedagen. De kwaliteit van de studiedagen is van belang en daardoor soms afhankelijk van een bepaalde periode. Tevens moeten alle leerkrachten zo mogelijk kunnen deelnemen. Vakantierooster: positief advies. 4. Eventuele wijziging schooltijden (André). Vanwege de nieuwe cao wordt er op school nagedacht over hoe de werkweek ingedeeld zou kunnen worden. Een van de punten waar naar gekeken zal worden zijn de schooltijden. André vraagt aan de oudergeleding van de MR hoe zij er tegenover staan als er 5 gelijke schooldagen in de week zouden komen, b.v. elke dag tot uur naar school met een middag pauze van 1 uur. Er zal geen continue rooster komen. André vraagt de ouders daar eens over na te denken en er met andere ouders over te praten. 5. Consequenties nieuwe cao. (André). Enkele veranderingen als gevolg van de nieuwe cao : 40 urige werkweek. 40 uur duurzame inzetbaarheid ( hoe die worden ingevuld zal André met ieder personeelslid, in samenspraak, vastleggen.) Beginnende leerkrachten zullen verschillende fases doorlopen: start bekwaam, basis bekwaam en tenslotte vakbekwame leerkracht. Zij zullen in deze periode gecoacht worden. 6. Brigadieren ( Erik). Huidige brigadier coördinator stopt er mee.

11 Er is steeds minder animo om ouderbrigadier te zijn. Van de huidige ouderbrigadiers stopt +/ 80 % binnen 2 jaar. (aangezien hun kinderen in gr 7 of 8 zitten) Besloten wordt dat: de OR. de klassenouders zal vragen alle ouders van hun groep actief te benaderen met de vraag of zij willen gaan brigadieren. Erik zal in overleg met Elianne een advertentie opstellen om personen van buiten de Driesprong te vragen of zij interesse hebben om te brigadieren. Deze advertentie zal op verschillende plaatsen in Chaam komen te hangen. Bianca (OR.) zal proberen een nieuwe brigadier coördinator te vinden. 7. Nieuwe voorzitter. Henk geeft aan te willen stoppen als lid van de MR. Hij zal de volgende vergadering voor de laatste keer deelnemen. Geen van de andere aanwezige ouders heeft interesse om het voorzitterschap over te nemen. Myriam zal informeren of Stan deze taak op zich wil nemen. Zo niet dan zal een van de leerkrachten voorzitter worden.. 8. Rondvraag. Annemieke wil de volgende keer graag het fietsenhok als onderwerp op de agenda. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Bespreken nieuwe voorzitter op de agenda Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan. Brigadieren: klassenouders benaderen, advertentie opstellen en verspreiden, brigadier coördinator zoeken. OR Erik en Elianne Bianca Onderwerp fietsenhok op de agenda plaatsen. Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd

12 Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking Vakantierooster goedgekeurd Studiedagen zo gunstig mogelijk plannen voor ouders (aansluitend aan weekend/ vakantie)

13 Notulen MR vergadering van maandag 20 april 2015 Notulist: Annemieke Rops Aanwezig: MR: Henk van Alphen, Tom Geerts, Sofie Rens, Myriam Picard, Carla Snijders, de Swart, Stan La Haye en Annemieke Rops 1. Opening/welkom door Henk. 2. Nieuwe voorzitter MR Vanwege het vertrek van Henk zal ten minste tot het einde van het schooljaar Stan La Haye het voorzitterschap van de MR op zich nemen. 3. Goedkeuren notulen MR vergadering van Gevraagd wordt naar de stand van zaken met betrekking tot werving van nieuwe brigadiers. Tot nu toe is hier nog weinig over bekend. Deze taak ligt bij de OR. Miriam zal bij Eric navraag doen over actuele situatie. Voor de volgende vergadering zal de OR worden uitgenodigd de vergadering een half uur bij te wonen van tot uur. Wat betreft wijziging van schooltijden is het voornemen om dit niet aankomend schooljaar in t te voeren, maar mogelijk per 1 augustus Dit vraagt gedegen voorbereiding en goede afstemming met ouders. Dit punt blijft komend jaar dan ook actueel. Notulen worden goed gekeurd. 4. Punten van uit de GMR/ 5 Schoolinvoering overlegmodel Carla legt uit over het model van de nieuwe CAO en de schoolinvoering van het overlegmodel. Het invoeringsplan is ontvangen en hierop is positief gereageerd. Directie en leerkrachten gaan in gesprek om dit ten uitvoer te brengen. 6. Vacature voor OMR plaats Op 27 mei 2015 zal de wervingstekst besproken worden voor een nieuwe OMR lid (nav vertrek Henk), deze tekst zal in de nieuwsbrief van 3 juni 2015 worden gepubliceerd. Uiteraard is werving in de wandelgangen ook zeer welkom. 7. Rondvraag Annemieke kaart fietsenhokprobleem aan. Vooral ruimtegebrek en niet droog staan van fietsen voor groep 8 en groep 4. Sofie zal dit onderwerp meenemen als bespreekpunt bij (ver)bouwplannen.

14 8. Afscheid Henk van Alphen Er wordt afscheid genomen van Henk van Alphen met dank voor zijn jarenlange inzet als OMRlid. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan. Brigadieren: klassenouders benaderen, advertentie opstellen en verspreiden, brigadier coördinator zoeken. OR Erik en Elianne Bianca Wijziging lestijden schooljaar 2016/2017 Allen Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking

15 Notulen MR vergadering van woensdag 27 mei 2015 Locatie: Teamkamer Driesprong Aanvang: 19.30u Notulist: Sofie Rens Aanwezig: OR OMR: Stan La Haye, Tom Geerts, Annemiek Rops GMR: Carla Snijders, Myriam Picard, 1. Opening/welkom 2. Gezamenlijke start met de MR Brigadieren (Erik): uit analyse bleek dat er veel brigadierouders eind van dit schooljaar zullen stoppen. Ook Oda stopt er dit schooljaar mee. Elianne heeft de werving intensief opgepakt. Nul reactie. Op deze manier kan het brigadieren in deze vorm niet doorgaan! Gevolg: grotere drukte bij school, omdat meer ouders hun kinderen met de auto naar school zullen gaan brengen. Dit heeft consequenties voor de veiligheid rondom de school. Veel kinderen komen vanuit de Brabander. Wellicht zijn er ouders die wel willen brigadieren bij de Brabander. Overwegen waard om de brigadierplaatsen te verplaatsen. In de Dorpsraad is het ook besproken. Echter is het punt bij de Chinees een onoverzichtelijk plaats om over te steken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Ouders direct aanspreken en aangeven wat het brigadieren precies inhoudt. Evt. lijsten afbellen. Hoe meer ouders hoe minder vaak ze hoeven te staan. Nu rond de 38 ouders. Erik levert lijsten aan, deze worden persoonlijk afgebeld. Deadline 19 juni. MR en OR pakken dit samen op. Erik denkt na over format om te inventariseren. Marij zet ook een stuk in de nieuwsbrief van 3 juni. Nieuwe schooltijden (Erik): is wel actueel, maar niet urgent. Geen wijzigingen voor komend schooljaar. Discussie wordt geparkeerd voor komend schooljaar. Dit punt komt komend schooljaar wel weer op de agenda. Goede communicatie in deze discussie is erg belangrijk. Flyer (OR/MR): MR heeft wel twee versies, de juiste versie moet nog gekozen worden. Ouders duidelijk maken wat de taken van MR en OR zijn, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn. Geprinte versie of via de mail. Geprinte versie tweede week nieuwe schooljaar meegeven bij de informatieavonden. Idee vanuit de MR om bij de informatieavonden van de groepen ½ praatje te doen over de MR. Dan meteen mededelen wanneer de eerste avond van de MR zal zijn. MR en OR leveren stukje aan. Vragen Eline (cultuurstagiaire) of ze dit vorm wil geven. Carla en Myriam benaderen haar hiervoor.

16 3. Goedkeuren notulen van 20 april Vacature in de Nieuwsbrief kort benoemen. Daarnaast een bijlage met uitgebreidere informatie. In ouderhulp enquête. Vorige aanmelders weer benaderen. Aantal punten uit de actielijst werden wel in de notulen benoemd maar niet in de actielijst. Annemieke vult nog aan en stuurt door naar. De notulen zijn bij deze goedgekeurd. 4. Scholing (Erik) Kalenderjaar en schooljaar kruisen elkaar. Erik licht het overzicht nascholing toe. Cursussen zijn nog onder voorbehoud. Teambelang komt voorop, daarna individueel. Bepalen wat er per kalenderjaar en schooljaar loopt. ICT cursussen van komend schooljaar worden bekostigd door het bestuur. De vraag komt waarom het bestuur een vervolgopleiding zoals de PABO moet bekostigen. Ligt dit niet bij de persoon zelf? Deze discussie is ook binnen de directie ter sprake gekomen. Erik neemt dit punt mee terug naar de directie. Duurzame inzetbaarheidsuren staan in principe los van de scholingsuren. Kunnen wel gecombineerd worden. Gesprekken met André zullen hier nog over volgen. 5. Formatie + groepsverdeling schooljaar (André) 13 groepen net als dit schooljaar, ondanks terugloop aantal leerlingen. Met bestuurder overeengekomen om toch tot 13 groepen te komen. 1/2 1/2 1/ Met onderwijsassisent. HV leerkracht. Zodra leerkrachtformatie rond is wordt dit gecommuniceerd naar de ouders. 6. Aanpassingen schoolgids zie bijlage (André) CITO eindtoets is gekozen voor groep 8. Pilot van Route 8 was niet doorslaggevend. Ervaringen niet overtuigend genoeg om hiervoor te kiezen. Pag. 12 Nieuwsbegrip XL. Extra informatie over deze methode is gewenst. Pag. 19 Observatielijst Zien. Extra informatie gewenst. SEO observatiesysteem.

17 Pag. 20 SVL voor groep 7 en 8, niet voor 6. Pag. 22 SWV OOK, duidelijker verwoorden. Pag. 25 Passend onderwijs, graag wat toelichting geven. Pag. 27 Verkiezingen MR zijn er niet meer. Pag. 28 TSO niet meer onder hoede van de ouderraad. Er is geen klankbordgroep meer. Deze mensen zijn opgegaan in de MR. Ouderraad ene keer wel ander keer niet met een hoofdletter gespeld. Pag. 29 Parochie is weggestreept. Binnen Parochie veel wisselingen geweest. Vanuit ons ook niet echt warm gehouden. Contacten zijn nu op een laag pitje gezet. Pag. 29 Scholing van de leerkrachten. Merendeel van de studiedagen zijn nu in het voordeel van de ouders. In eerste instantie gericht voor het team als studiedag. Pag. 36 Medisch handelen. Pag. 38 Acties. Moeten deze zo specifiek benoemd worden? Pag. 39 Ipad gebruik. Benoemen dat deze op school blijven en dat het eigendom is van de school. Hij loopt mee door naar volgend schooljaar. Pag. 42 Ouderbedankavond. Voorheen gekoppeld aan de musical. Opkomst was niet groot. Loopt terug. Pag. 44 CJG=Centrum Jeugd en Gezin, erbij benoemen. Misschien een idee om een begrippenlijst of index/inhoudsopgave. Formulieren gebruiken om te laten invullen door directie. Duidelijkheid over instemming of advies. Carla en Myriam gaan digitale versie na en sturen deze naar. Directie gaat deze nu gebruiken. Schoolgids ter instemming van de oudergeleding. De oudergeleding stemt hiermee in. Flyer: De recente tweede flyer is beter, deze gaan we aanpassen. Goede e mailadres Vacature GMR mag weg Derde alinea aanpassen, concreter maken met recente voorbeelden (schooltijden, brigadieren, passend onderwijs, studiedagen, ICT beleid, nieuwe leerkrachten, formaties, schoolbegroting, nascholing leerkrachten, veiligheid in en rond de school). Flyer moet goed te lezen zijn voor de ouders. Leerkrachten passen aan en sturen meteen door (niet meer langs de OMR). Rondvraag: Laatste vergadering op donderdag 18 juni. Bij deze vergadering de data plannen voor volgend jaar, zodat deze nog op de schoolkalender kunnen. Acties en besluitenlijst: Actielijst Actie Deadline Wie Agenda verspreiden onder MR en ouders. Controleren of de notulen op de website staan.

18 Brigadieren: OMR en OR starten een belpanel. Erik denkt na over format om dit te inventariseren. 19 juni OR en OMR Erik Stukje in Nieuwsbrief over brigadieren 3 juni Marij MR en OR leveren stukje aan voor de flyer. Voor de MR en OR zomervakantie Cultuurstagiaire vragen om flyer vorm te Carla en Myriam geven. Flyer MR OR geprint meegeven in het nieuwe schooljaar tijdens de informatieavonden. MR en OR leerkrachten Opmerkingen over scholing neemt Erik mee Erik terug naar de directie. Format voor inbrengen stukken sturen Carla en Myriam naar. Directie gaat deze vanaf nu gebruiken. Carla en Myriam Besluitenlijst Besluit Goed/afgekeurd Opmerking Notulen goedgekeurd Annemieke vult punten voor actielijst nog aan en stuurt deze door naar. Adviezenlijst Advies Goed/afgekeurd Opmerking

Notulen van de MR-vergadering van dinsdag 17 september Locatie; koffiekamer De Driesprong Aanvang; 20.00 uur. Notulist; Lian Afwezig; -

Notulen van de MR-vergadering van dinsdag 17 september Locatie; koffiekamer De Driesprong Aanvang; 20.00 uur. Notulist; Lian Afwezig; - Notulen van de MR-vergadering van dinsdag 17 september Locatie; koffiekamer De Driesprong Aanvang; 20.00 uur. Notulist; Lian Afwezig; - 1. Opening; om 20.00 uur door Henk 2. Medelingen; Vanuit de MR is

Nadere informatie

Notulen MR vergadering de Mijlpaal. Datum: 31-03-2015 Tijd: 19.30-21.30 Locatie: Anderlechtlaan. Ad Schuffelen. Wendy Klop.

Notulen MR vergadering de Mijlpaal. Datum: 31-03-2015 Tijd: 19.30-21.30 Locatie: Anderlechtlaan. Ad Schuffelen. Wendy Klop. Notulen MR vergadering de Mijlpaal Datum: 31-03-2015 Tijd: 19.30-21.30 Locatie: Anderlechtlaan Aanwezig: Leerkrachtgeleding: Franka Brink, Theo Combee, Annelien van den Berg, Joyce Pauel Oudergeleding:

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris Notulen Mr vergadering maandag 12 juni 2017 Aanwezig: Marleen Goumans (vz), Daphne Sprenkling (dir.), Elles Scholtes (MT lid), Angelica van Winden (secr.), Diane van Deutekom, Mascha van der Wilk, Cindy

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015

Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Notulen MR 2015 donderdag 28-5-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Pascal Smits Aanwezig: - Frouke Visscher - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille - Ton Kokje Afwezigen: - Marc

Nadere informatie

Opmerkingen Notulen Acties

Opmerkingen Notulen Acties Agenda: 130217 Opmerkingen Notulen Acties Notulen: Wilmy Aanwezig: Dianne, Martine, Patricia, Helma, Wilmy 1.Opening van de vergadering 2. Ingekomen stukken Kompas voor het leven InfoMR (3x) Landelijke

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering

Notulen MR-vergadering Notulen MR-vergadering Datum: maandag 20 april 2015 Tijdstip: 18.15 uur - 20.30 uur Locatie: De Lichtboei, Kootwijkerbroek Aanwezig: Kees Spee (KS), Alies Hendriksen (AH), Geertje van de Brink (GB) en

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet

JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. OBS de Koet JAARPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de Koet 2017-2018 Jaarplan MR - OBS de Koet 2017-2018 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Taakstelling...3 3. Samenstelling en taken....4 4. Onderwerpen......4 4.1 Cyclische onderwerpen...4

Nadere informatie

Notulen van de vergadering

Notulen van de vergadering Notulen van de vergadering 26-06-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 21.45 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Diana met kennisgeving Aanwezig: Jürgen Kroot namens OV Notulen: Diana: 17-10 / 26-6 Leona: 16-1

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl

Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Medezeggenschapsraad o.b.s. De Vuurtoren Email: mrvuurtoren@obs-devuurtoren.nl Datum: 16-Juni-2015 Tijd: 20:00 22:30 Onderwerp: MR Vergadering obs De Vuurtoren Locatie West Aanwezig: Naam Aanwezig Afwezig

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur, Datum: woensdag 16-9-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Cas Marleen heeft zich teruggetrokken als lid van de MR Anja komt later (sluit aan om 19.40

Nadere informatie

Notulen MR vergadering

Notulen MR vergadering Notulen MR vergadering Vergaderdatum Verslag door 16 maart 2015 Elma Koenders Aanwezig Thea van der Berg (TvdB ), Manon van Dinther (MvD),Tessa van Doorn (TvD), Berry Franssen (BF), Mieke van Goor(MvG),

Nadere informatie

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is.

Joris: Plannen op papier aanleveren: Joris op school uitprinten indien hier vraag naar is. Notulen van de vergadering 09-10-2017 Aanvang: 19.30 uur. Eindtijd: 22.00 uur. Voorzitter: Manon Afwezig: Aanwezig: Jörgen Kroot op uitnodiging Notulen: Diana: 18-12 Leona: 12-03 Will: 07-05 Joris: 09-10

Nadere informatie

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt.

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt. Notulen MR vergadering Aan : Leden MR de Heydonck Datum : 18 februari 2014 Locatie : Heydonck Naastenbest Tijd : 19.30.uur 21.30 uur Aanwezig : Nicole, Paul, Sharon, Theo, Ton, Yvonne, Sanne Afwezig :

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan.

De begroting van de TSO is vanavond via de mail binnengekomen blijft dus als agendapunt staan. Notulen MR vergadering Datum: 12 september 2016 Aanwezig André Baardwijk a.w.baardwijk@delagewaard.nl Karin van den Berg k.vandenberg@csgdewaard.nl Esther van Efferen e.vanefferen@cedgroep.nl Helma Heesterman

Nadere informatie

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely.

Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, Linda, Kristel, Claudia en Ely. NOTUEN VERGADERING MR De Firtel Datum: Dinsdag 30 juni 2015 Aanvang: Aanwezig: 19.30 uur Jan, Will, Twan, Mariska, Helma, inda, Kristel, Claudia en Ely. Afwezig: / Notulen MR en directie 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

a. Verslag : pag. 2: Naam van Tim is van de website gehaald, adres in de voetnoot wordt nog aangepast.

a. Verslag : pag. 2: Naam van Tim is van de website gehaald, adres in de voetnoot wordt nog aangepast. Notulen MR-vergadering maandag 20 juni OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, An, Ilse, Janneke, Marga, Corrie en Yvonne Afwezig: - Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Punt 5 Vaststelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken.

2. Vaststelling agenda. Punt GMR wordt in het eerste deel van de vergadering besproken. Notulen MR-vergadering 8 december 2014. Aanwezig: ouders en leerkrachten van de MR Afwezig: 2 ouders en 1 leerkracht Deel 1: met directie 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2015-2016 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie.

Kaardebol scoort vergeleken met de andere vier scholen van OPO-R in Culemborg goed in het rapport van de inspectie. Notulen MR-vergadering maandag 20 april 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Tim, Yvonne Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Haiko opent de

Nadere informatie

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00

Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD RKBS DE BRAS Notulen MR vergadering De Bras Donderdag 29 juni 2015, Aanvang 20:00 Aanwezig: Inge Overing, Sandra Kuster, Daniela Smeman, Giovanni Vierling Aanwezig nieuwe MR leden:

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015

Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Notulen MR 2015 donderdag 30-04-2015 Tijd: 19:30 / 20.00 Notulist : Miranda van Haaren Aanwezig: - Visscher - Marc Gouwerok - Pascal Smits - Brenda Potiek - Esther ten Broek - Manon Hille Afwezigen: -

Nadere informatie

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014

Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Notulen MR vergadering d.d. 1 april 2014 Aanwezig: Paul de Haan (directeur) Joël Scherrenberg (OMR), voorzitter Martine Kramer (OMR), Rob van Maanenberg (OMR), Annemarieke van Vliet (PMR), Sarah Kortekaas

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

Verzoek om de notulist voortaan te vermelden op de agenda. 6> navragen van zittingstermijn door voorzitter

Verzoek om de notulist voortaan te vermelden op de agenda. 6> navragen van zittingstermijn door voorzitter MR VERGADERING JOZEFSCHOOL Datum: 10 januari 2017 Aanwezig: Elles (mt), Angelica (secr.), Jaco, Mascha, Marleen(vz), Cindy, Jane (notulist). Afwezig met bericht: Richard en Diane sluit zich na de pauze

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden.

Er is nog geen reactie op de vacature voor notulist GMR. Er wordt gekeken of er iemand extern ingehuurd kan worden. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Plateau Assen Notulen GMR Maandag 13 maart 201 Locatie: o.b.s. Het Sterrenschip Oudergeleding Personeelsgeleding Overig Nick Bruins X Carola Iterson X Paul Moltmaker

Nadere informatie

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief)

notulen 1 e MR vergadering schooljaar (definitief) datum: 13 09 2016 tijd: 19.30 uur plaats: CBS De Vrijenburg notulen 1 e MR vergadering schooljaar 2016 2017 (definitief) aanwezig: afwezig: notulist: Ellen ter Averst, (voorzitter, og), Bertwin Leentvaar,

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN

MR de Tafelronde NOTULEN MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 JUNI 2013 PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Henk Hans, Henk,, Martijn, Agnes, Jeroen, Koen Agenda: Welkom MR gedeelte: Mededelingen Ingekomen post Vaststellen

Nadere informatie

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015

Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Vergadering M.R. Woensdag 1 juli 2015 Aanwezig: Adrie de Meijer, Edwin Mathijssen, Geert Steenhof, Hèlen Herijgers, Kirsten van Engelen, Maaike Mayer, Kees Frijters, Marieke Koreman Afwezig: Mandy vd Ree,

Nadere informatie

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur

Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d , uur Verslag MR vergadering 8e Montessorischool, Borneokade 103, 1019 KZ, Amsterdam d.d. 23-11-2016, 19.30-21.30 uur Aanwezig:, Marion, Ellen M, Astrid, Theo, Hendrik, Marian, Anke Afwezig: Ellen B., Imara

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs Jaarverslag 2011 MR Geloofwaardig én betrokken onderwijs Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Willem van Oranjeschool over het kalenderjaar 2011. Met dit verslag legt

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs

Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Medezeggenschapsraad De Toverlaars openbare school voor basisonderwijs Aanvang: 19:30 uur Sluiting: 22.30 uur NOTULEN MR -VERGADERING Aanwezig: 9-7-2015 Evelien de Klerk, Melanie van Benthem, Liesbeth

Nadere informatie

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg

Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg Aanwezig: Notulen 20 november 2012 Medezeggenschapsraad Overleg RKBS De Prinsenhof Afwezig: Plaats: Volgende vergadering Agenda Alex Duivenvoorde (voorzitter), Angelique Duivenvoorde, Micha Luttik, Fred

Nadere informatie

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken.

5. Bestuurlijk Jaarplan. Het door het bestuur en Anne gepresenteerde plan is door de MR besproken. Besproken op vergadering van MR Driemaster Alkmaar 24-11-2015 Aanwezig: : Leerkrachten: Trudy, Inge, Saskia, Sabine. Ouders: Jelly, Karolien, Laurent. Afwezig met bericht: Charlotte. Namens directie, tot

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Conceptnotulen MR vergadering 03 03 2015 Aanwezig: Peter (vz), Jan-Bernard, Lucien, Paul, Pim, Thea, Robbert, Nelleke en (dir) Notulant: Liesbeth 1. Opening Peter opent de vergadering

Nadere informatie

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering.

1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. Notulen MR-vergadering 16 juni 2015 Afmelding: Eric Afwezig: - Actielijst 1. Opening Mascha zit deze vergadering voor in verband met afwezigheid Eric (voorzitter); en opent de vergadering. 2. Vaststelling

Nadere informatie

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag

wat doel verantwoordelijk duur Opening -Welkom -Inventariseren rondvraag Notulen 8 e MR-vergadering, 22 mei 2017 Aanvang: 19.30 Eindtijd: 21.30 Voorzitter: Notulen: Rachelle Tijdbewaker: Martin Onderwerpbeperker: Marieke Afwezig: Anne & Astrid (i.v.m. sollicitatiegesprekken

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

1. Opening. 2. Vaststellen agenda

1. Opening. 2. Vaststellen agenda Notulen MR 12 juni 2013 20.00u - 22.30u, Basisschool t Palet Aanwezig: M-A, Bas, Ronald, Mieke, Bo, Rianne, Gemma Gast: vandaag is Edwin erbij, hij kijkt mee of de MR iets voor hem zou zijn. Wat later:

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

a. Verslag : notulen 19 januari wordt goedgekeurd. notulen 1 maart wordt na aanpassing goed gekeurd.

a. Verslag : notulen 19 januari wordt goedgekeurd. notulen 1 maart wordt na aanpassing goed gekeurd. Notulen MR-vergadering dinsdag 29 maart OBS De Kaardebol Aanwezig: Haiko, André, An, Ilse, Janneke, Tim, Corrie, Marga en Yvonne Afwezig: Notulist: Marga 1. Opening/ vaststellen agenda De schoolgids en

Nadere informatie

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld

notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld notulen MR OBS De Meerpaal 4 september 2013 -Vastgesteld Oudergeleding Gina de Maat Daniëlle v.d. Wege voorzitter Marty Meijer Personeelsgeleding Annemiek Stallaart (notulist) Esmeralda de Kind Herma Reijenga

Nadere informatie

Notulen DEEL I. Medezeggenschapsraad. Anneke Mevius, personeelslid Suzan van Rens, personeelslid

Notulen DEEL I. Medezeggenschapsraad. Anneke Mevius, personeelslid Suzan van Rens, personeelslid Medezeggenschapsraad Overleg Datum en tijd Plaats Deelnemers Notulist Van Medezeggenschapsraad Titus Brandsma 18 september 2014 van 19.00 tot 21.30 uur Basisschool Titus Brandsma DEEL I: MR-leden DEEL

Nadere informatie

1. Welkom en opening Het informatieblad MR krijgen Anneke en Suzan nog te lezen. Staan interessante artikelen in.

1. Welkom en opening Het informatieblad MR krijgen Anneke en Suzan nog te lezen. Staan interessante artikelen in. Medezeggenschapsraad Anneke Mevius, personeelslid Suzan van Rens, personeelslid Overleg Medezeggenschapsraad Titus Brandsma Datum en tijd Donderdag 31 oktober 2013 Plaats Basisschool Titus Brandsma Deelnemers

Nadere informatie

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013

actie door: Bram Julia Bram Bram Bram Illand Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Notulen Medezeggenschapsraad Openbare Jenaplanschool de Petteflet d.d. 18-06-2013 Aanwezig: Julia (vz), Berthy, Jose, Tanja,, Jeanine, Illand (notulist). Afwezig: - Nr 0. 1. 2. 3. Opening Rondvraag -De

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

Andere schooltijden?

Andere schooltijden? Andere schooltijden? Informatieavond 13 november 2017 Wat gaan we vanavond doen? 1. Aanleiding gesprek over andere schooltijden 2. Rol/rechten van ouders en team 3. Welke mogelijke modellen zijn er? 4.

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016

Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR Basisschool De Poolster 2015/2016 Activiteitenplan MR basisschool De Poolster 2015/2016 A. Onze doelen Wij als MR willen alle informatie die we krijgen van directie en GMR bespreken

Nadere informatie

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG)

Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) MEDENZEGGENSCHAPSRAAD OBS DE BASCULE Notulen vergadering dinsdag 9 februari 2016 AANWEZIG. Lucinda Klasen, Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Chantal, Trudie Wijnhold (PG) Peter Koops, Michiel Smit, Christian

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.30 21.30 uur Datum: dinsdag 30-05-2017 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Jan en Brigit notulen Notulist:José 1. Vaststellen agenda Cas opent de vergadering en stelt

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker

Medezeggenschapsraad OBS De Bonte Tol p/a OBS De Bonte Tol, Gantellaan 5, 2642 JK Pijnacker Notulen MR Vergadering Datum: 23 april 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Bonte Tol Aanwezig: Sadhana Bacha (SB) Marina Hoos (MH) Myra Lissenberg (notulist) (ML) Linda Muller (secretaris) (LM) Marcel Pronk

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Notulen

Medezeggenschapsraad Notulen Medezeggenschapsraad Notulen Notulen MR-vergadering dd: 21 juni 2012 Notulen MR-vergadering Aanwezig: Edwin Drosten, Bianca Lammers, Mark Damming, Kees Pels, Marije Bruning Paschal Vliegen, Tatjana Kiezebrink,

Nadere informatie

Datum Nummer nr. 1

Datum Nummer nr. 1 MR de Burijn NOTULEN Datum 5-9-2016 Nummer 2016-2017 nr. 1 Aanwezig Michel Wittebrood Marijke Linde Margriet van Twisk Manon Horsthuis Plaats De Burijn Virginia Festner Mireille Lefebre (v.a. 20.00) Afwezig

Nadere informatie

MR Jaarverslag 2011-2012

MR Jaarverslag 2011-2012 MR Jaarverslag 2011-2012 Email: Internet: Facebook: Twitter: mr@paletdinther.nl www.paletdinther.nl www.facebook.com/mrpalet @mrpalet 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Mariaschool Schooljaar 2011/2012 Algemeen De Medezeggenschapsraad (hierna: MR) is een in de Wet Medezeggenschap (hierna: WMS) op scholen voorgeschreven orgaan, welke uit

Nadere informatie

MR vergadering d.d 12 mei 2014

MR vergadering d.d 12 mei 2014 MR vergadering d.d 12 mei 2014 Aanwezig: Erik (vz), Rijk, Janet, Ingeborg, Loes, Jan, Margriet, Jeroen en Saskia (notulist) Afwezig: -- Agendapunt 1. Opening, Voorzitter heet iedereen welkom. mededelingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Jaarplan 2016/2017 MR De Vijf-er versie 1.0 definitief Jaarplan 2016/2017. Medezeggenschapsraad K.B.S. De Vijf-er.

Jaarplan 2016/2017 MR De Vijf-er versie 1.0 definitief Jaarplan 2016/2017. Medezeggenschapsraad K.B.S. De Vijf-er. Jaarplan 2016/2017 Medezeggenschapsraad K.B.S. De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding en doelstellingen... 2 2. Organisatie... 2 3. Vergaderingen... 2 3.1. Agenda... 2 3.2. Data... 3 4.

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH

VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Aan: Leden van de Medezeggenschapsraad VERSLAG MR-VERGADERING DE ARK & DE ARK VAN NOACH Datum: 20 april 2015 Locatie: De Ark van Noach Aanwezig: Paul Swart(voorzitter), Ingrid Meijers(notulen), Benthe

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010-2011

JAARVERSLAG 2010-2011 JAARVERSLAG 2010-2011 1. De Medezeggenschapsraad 1.1. Samenstelling van de MR: Oudergeleding: Zittingsperiode (*) tot: * Dhr. Richard Coenen (penningmeester) 31-12-2012 * Mevr. Angelique Coumans 31-12-2013

Nadere informatie

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder

Notulen GMR overleg. Ter vergadering uitgedeeld: Actievoerder Notulen GMR overleg Plaats Marum Datum Maandag 31 maart 2015 Tijd: Aanwezig: Afwezig m.k.: Notulist: 19.30 21.30 uur Deniece, Gerrit, Maarten, Corjan, Erik, Greet, Miranda, Martine, Alje, Evelien, Pieter

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur

Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Notulen van de vergadering van de Medezeggenschapsraad, van maandag 11 november 2013 in Schelluinen aanvang: 19.30 uur Aanwezig: Marcel Balsters (voorzitter), Tessa Boogert, Bianca Bronkhorst, Noordermeer

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan MR 2014/2015 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Notulen Medezeggenschapsraad ombs ZieZo

Notulen Medezeggenschapsraad ombs ZieZo Plaats: ombs ZieZo Tijd: 19.00 21.00 uur, na afloop sluiten we af in de Lantaern Datum: dinsdag 1-7-2014 Uitgenodigd: leden MR, directeur Afmelding: Marleen, Peter (afgemeld) en Cas (geen afmelding, schuift

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij

Jaarverslag medezeggenschapsraad. basisschool t Getij Jaarverslag 2014-2015 medezeggenschapsraad basisschool t Getij 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van t Getij 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d.

Ouderraad van de openbare basisschool Het Startblok nr. 11/12-1. 2. Goedkeuring van de notulen van de laatst gehouden vergadering d.d. Titel Datum Lokatie Notulen ouderraad vergadering Maandag 5 september, 19.45 uur Het Startblok Aanwezig Dorina van Putten Voorzitter Henk van Noord Janine de Keijzer Bianca Hameete Corrie v/d Winden Mirelle

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013 Medezeggenschapsraad Jaarverslag 20 12 / 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Medezeggenschap Houwingaham... 3 Samenstelling MR... 3 Vergadering MR... 3 Scholing... 3 MR vergaderingen...

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

1 Opening. 2 Notulen en actiepunten. 3 Zichtbaarheid en transparantie. 4 Presentatie Parnassys. Concept verslag notulen november 2012

1 Opening. 2 Notulen en actiepunten. 3 Zichtbaarheid en transparantie. 4 Presentatie Parnassys. Concept verslag notulen november 2012 Concept verslag notulen november 2012 Aanwezig: Afwezig: Wilma van t Kruijs Mark van der Gugten Jos Verwoerd Riki Weijenberg Linda Helberg Allie de Koning Farida Aghris en Mirjam van Beek 1 Opening Jos

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 19 mei 2014 Tijd: 08:05 22:10 uur Locatie: teamkamer Aanwezig: Directie: Teamgeleding: Oudergeleding: Afwezig: Directie: - Teamgeleding: - Oudergeleding:

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol. Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke. Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko

Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol. Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke. Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko Notulen MR-vergadering dinsdag 20 januari 2015 OBS De Kaardebol Aanwezig: André, Tim, Anja, Corrie, Ilse en Janneke Afwezig: Marga, Yvonne, Haiko Notulist: Janneke 1. Opening/ vaststellen agenda Tim opent

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106. Agenda punten: Inhoud: Actie. Welkom

Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106. Agenda punten: Inhoud: Actie. Welkom Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Notulen MR V Aanwezig:, Bianca,, Corinne, Anne-Mieke en Judith Afwezig m.k.: - Notulist: Judith 2 april 2014 Agenda punten: Inhoud: Actie.

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Wout, Ad, Corné, Lisette, Gerard, Ellen, Petra, Anita

Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee. Wout, Ad, Corné, Lisette, Gerard, Ellen, Petra, Anita Medezeggenschapsraad k.b.s. De Hofstee Notulen 02-02-2015 Mr Afwezig: MT: Wout, Ad, Corné, Lisette, Gerard, Ellen, Petra, Anita Dimf, Leoniet Jack, Jessica Overige belangstellenden: Elianne (OV) Agendapunt

Nadere informatie