- 1 - Dossier /locatie Hoogeveen Erflanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - Dossier 505014/locatie Hoogeveen Erflanden"

Transcriptie

1 - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Boommarter 2-18 (even nummers), Hoogeveen Koningspage 1-27 (oneven nummers), (oneven nummers), Hoogeveen Sleedoornpage 1, 3, 21 en 23 en Sleedoornpage 2, 4, 9, 12, 19 en 28, Hoogeveen Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn aangaande erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen uit de hierna vermelde akte(n) aangetroffen: I. bepalingen in een akte van levering op negen juni tweeduizend negen verleden voor mr. J.H.F. Wilmink, notaris te Hoogeveen, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op negen juni tweeduizend negen in deel nummer 166, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: ALGEMENE GRONDUITGIFTEVOORWAARDEN. Artikel 1. Deze overeenkomst van is aangegaan onder de bepalingen en bedingen van de artikelen 5.13, 5.14, 5.19 en 5.20 van de Algemene Gronduitgiftevoorwaarden van de Gemeente Hoogeveen (hierna te noemen: de gronduitgiftevoorwaarden). Deze gronduitgiftevoorwaarden zijn opgenomen in een akte verleden op zesentwintig april tweeduizend één voor notaris mr. H. Walmink te Hoogeveen. Deze akte is bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Assen op één mei tweeduizend één in deel 7503, nummer 43. De van toepassing zijnde bepalingen van de Gronduitgiftevoorwaarden luiden woordelijk: HOOFDSTUK 5: BEPALINGEN DIE UITDRUKKELIJK VAN KRACHT MOETEN WORDEN VERKLAARD. Artikel 5.13: Opstalrecht voor kabels en leidingen. a. Ten laste van een daartoe op de bij de uitgifte-overeenkomst behorende tekening aangeduid gedeelte van de onroerende zaak en ten behoeve van de in de uitgifteovereenkomst aangegeven begunstigde wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspecteren, te onderhouden en te vernieuwen. b. Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van de onroerende zaak geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigde geen enkele vergoeding verschuldigd. c. In de uitgifte-overeenkomst wordt bepaald ten laste van wie de kosten van het vestigen van het opstalrecht komen. Koper is verplicht hetgeen ingevolge van lid a. van dit artikel is aangebracht onveranderd aanwezig te laten. Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan, herstellen of vernieuwen door de begunstigde zal op haar kosten worden hersteld of, indien de koper wenst, aan de koper worden vergoed. f. De koper is verplicht, voor zover in redelijkheid van hem gevergd kan worden, op zijn kosten die maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan de aanwezige nutsvoorzieningen als omschreven in lid a. van dit artikel, welke Burgemeester en Wethouders dan wel de eigenaren van die nutsvoorzieningen noodzakelijk achten. g. De koper is ten alle tijde aansprakelijk voor alle schade welke door beschadiging van de aanwezige nutsvoorzieningen, als bedoeld in lid a. van dit artikel, door zijn toedoen of nalaten worden veroorzaakt. Artikel 5.14: Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen.

2 a. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifte-overeenkomst vermelde uit te geven gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifte-overeenkomst vermelde naastgelegen gebouw(en), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.. Enzovoorts Artikel 5.19: Kettingbeding. a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de uitgifte-overeenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht niet zijnde een hypotheekrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van een zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro ( ,00) ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. Artikel 5.20: Kwalitatieve verplichting. De in de uitgifte-overeenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van deze overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt die daarna zal worden ingeschreven in de openbare registers, is voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 Nieuw Burgerlijk Wetboek.". Enzovoorts GRONDUITGIFTEVOORWAARDEN GEMEENTE HOOGEVEEN Ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 5.19 en 5.20 van de Gronduitgiftevoorwaarden van de gemeente Hoogeveen: - worden bij deze de hiervoor vermelde bepalingen van de Gronduitgiftevoorwaarden aan Mega opgelegd en ten behoeve van de gemeente Hoogeveen aangenomen; - wordt bij deze de met betrekking tot de hiervoor vermelde bepalingen van de Gronduitgiftevoorwaarden een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de verplichting uit deze overeenkomst zijn gebonden degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, alsmede degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. II. bepalingen in een akte van levering op zestien juni tweeduizend tien verleden voor een waarnemer van mr. E.A.M. Keizer, notaris te Wierden, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op zeventien juni tweeduizend tien in deel nummer 113, in welke akte het perceel Koningspage 109 werd overgedragen en waarin onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

3 - 3 - VASTLEGGING ERFDIENSTBAARHEDEN, VASTLEGGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING Ter uitvoering van hetgeen door partijen is overeengekomen, wordt bij deze door mega/verkoper en koper over en weer verleend en aangenomen en derhalve bij deze gevestigd, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten: A. 1. De erfdienstbaarheid die er toe zal leiden dat de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin het verkochte en aan het verkochte grenzende bouwkavel(s), en de daarop te bouwen opstallen, zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen, ten opzichte van elkaar zullen bevinden, kan worden gehandhaafd en waarbij eventuele strijdigheden met het burenrecht worden gelegaliseerd, speciaal wat betreft het dulden van: - de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen en andere nutsvoorzieningen; - de toevoer van licht en uitzicht; - de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins; - het eventueel in het kader van meerwerk, zowel voor als na de oplevering van het verkochte, uitbreiden van de opstallen op hetheersend erf en wel: de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud, vervanging en vernieuwing van een en ander, voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf. Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in: a. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, in het kader van meerwerk, bij oplevering of op enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden; b. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter; c. het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn. Tevens moet de koper gedogen dat (een) derde(n) zich op het verkochte bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten. B. Ter uitvoering van hetgeen door partijen is overeengekomen, wordt bij deze door de Mega/verkoper en koper over en weer verleend en aangenomen en derhalve bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van pad: - ten behoeve en ten laste van de kavels met de nummers 56, 57, 58 en 59 over en weer en ten behoeve van de kavel met nummer 60; - ten behoeve en ten laste van de kavels met nummer 62, 63, 64, 65, 66 en 67 over en weer en ten behoeve van de kavel met nummer 61; - ten behoeve en ten laste van de kavels met de nummers 68, 69, 70, 71, 72 en 73 over en weer en ten behoeve van de kavel met nummer 74; - ten behoeve en ten laste van de kavels met de nummers 76, 77, 78, 79, 80 en 81 over en weer en ten behoeve van de kavel met nummer 75; De erfdienstbaarheid houdt in de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om te dulden dat het op het dienend erf geprojecteerde gedeelte van het voetpad, welk

4 - 4 - pad gelegen is aan de achterkant van voormelde kavels, wordt gebruikt als voetpad, zulks onder de navolgende bedingen: 1. het pad is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als voetpad om te komen van- en te gaan naar de openbare weg en de erven gelegen achter en naast de op genoemde kavels te stichten woningen; 2. het onderhoud van dit voetpad komt voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van bedoelde kavels; 3. a. het gebruik van het voetpad dient zodanig te zijn dat geen hinder en / of overlast wordt veroorzaakt jegens eigenaren en/of gebruikers van het dienende erf; b. met name is het verboden: - op het voetpad goederen op te slaan of rommel achter te laten; - op het voetpad voertuigen, waaronder met name begrepen fietsen, kruiwagens, aanhangwagens en dergelijke te stallen; - op het voetpad te rijden met een motorvoertuig, waaronder begrepen een bromfiets, motorfiets of scooter, met ingeschakelde motor; - op het voetpad zich sneller voort te bewegen dan stapvoets; - in de aangrenzende tuinen of erven beplantingen te hebben waarvan de takken overhangen boven of op het voetpad of waarvan de wortels het plaveisel van het voetpad kunnen beschadigen; c. het gebruik van het voetpad is geheel voor eigen risico. III. bepalingen in een akte van levering op 15 januari 2010 verleden voor mr. U. Hofstee, notaris te Hoogeveen, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op 18 januari 2010 in deel nummer 187, in welke akte het perceel Sleedoornpage 5 werd overgedragen en waarin onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Verder verklaarden partijen dat in de Gronduitgiftevoorwaarden tevens is opgenomen een overeenkomst om over te gaan tot het treffen van juridische regelingen waardoor de toestand van de aan de Sleedoornpage, oneven huisnummers 1 tot en met 23 en even huisnummers 2 tot en met 28 te bouwen woonhuizen zich ten opzichte van elkaar bevinden gehandhaafd blijft. Ter uitvoering van deze overeenkomst verklaarden de verschenen personen -voorzover dat nog niet eerder werd gedaan- bij deze te vestigen ten behoeve en ten laste van het bij deze akte overgedragen perceel en -tenzij anders vermeld- ten laste en ten behoeve van het terrein waarop tezamen met dat perceel woningen onder één kap zijn of worden gebouwd (over en weer als heersend en als dienend erf): DE ERFDIENSTBAARHEID VAN LICHT Deze erfdienstbaarheid houdt in de bevoegdheid om overeenkomstig het thans voorliggende bouwplan aan- en in de op het heersend erf te bouwen opstallen, balkons, ramen en lichten te hebben op kortere afstand van het dienend erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt. DE ERFDIENSTBAARHEID VAN INBALKING EN INANKERING: Deze erfdienstbaarheid houdt in de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat in, op of aan muren die zijn geplaatst op de erfgrens bouwkundige voorzieningen (zoals dragende balken en/of vloerdelen, ankers en dergelijke) ten behoeve van de op het heersende erf gebouwde woning zijn aangebracht, worden gehouden en onderhouden. DE ERFDIENSTBAARHEID VAN UITZICHT Deze erfdienstbaarheid houdt in het verbod voor de eigenaar van het dienend erf om de voortuin en eventueel zijtuin, voor zover grenzende aan de openbare straat, anders te gebruiken dan als siertuin. Hierin mag niet een zodanige beplanting worden gehouden dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de voorgevel van de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen woning onredelijk wordt belemmerd.

5 DE ERFDIENSTBAARHEID VOOR LEIDINGEN Deze erfdienstbaarheid houdt in de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden in, op of aan zijn erf het aanleggen, de aanwezigheid, het herstellen, het onderhouden en vervangen van ondergrondse of bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van de telefoon, centrale-antenne-inrichting, werken voor afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door goten, putten en rioleringswerken naar de hoofdriolering, andere technische voorzieningen ten dienste van nuts- en telecommunicatiebedrijven en andere nutsvoorzieningen. Deze erfdienstbaarheid is mede toepasselijk op de in het verkochte en aangrenzende percelen aan te leggen werken voor drainage. Koper is verplicht de in het verkochte gelegen drainage minimaal eenmaal per jaar door te spuiten. DE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERBOUW Deze erfdienstbaarheid houdt in de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf te dulden, dat -na uitvoering van het huidige bouwplan- gedeelten van een op een naastgelegen perceel gebouwde woning of de daarbij behorende berging/schuur in, op of boven zijn perceel zijn aangebracht (waarvan onder andere uitdrukkelijk worden genoemd: versnijdingen van de fundering(en), gedeelten van het dak, regenwatergoten en - afvoerpijpen), tevens indien deze zodanig zijn aangebracht dat de toetreding van licht op het dienend erf wordt verminderd of belemmerd. Verder verklaarden partijen te vestigen al zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin de percelen met daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden of zullen bevinden blijft gehandhaafd, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, terwijl deze erfdienstbaarheden niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard en bestemming van de heersende erven IV. bepalingen in een akte van levering op 20 mei 2011 verleden voor een waarnemer van mr. E.A.M. Keizer, notaris te Wierden, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op dezelfde dag in deel nummer 64, in welke akte het perceel Sleedoornpage 17 werd overgedragen en waarin onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: VASTLEGGING ERFDIENSTBAARHEDEN, VASTLEGGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING Ter uitvoering van hetgeen door partijen is overeengekomen, wordt bij deze door mega/verkoper en koper over en weer verleend en aangenomen en derhalve bij deze gevestigd, de navolgende erfdienstbaarheden, te weten: A. 1. De erfdienstbaarheid die er toe zal leiden dat de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin het verkochte en aan het verkochte grenzende bouwkavel(s), en de daarop te bouwen opstallen, zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen, ten opzichte van elkaar zullen bevinden, kan worden gehandhaafd en waarbij eventuele strijdigheden met het burenrecht worden gelegaliseerd, speciaal wat betreft het dulden van: - de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radioen televisieuitzendingen en andere nutsvoorzieningen; - de toevoer van licht en uitzicht; - de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins; - het eventueel in het kader van meerwerk, zowel voor als na de oplevering van het verkochte, uitbreiden van de opstallen op hetheersend erf en wel: de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het

6 - 6 - dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud, vervanging en vernieuwing van een en ander, voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf. Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in: a. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, in het kader van meerwerk, bij oplevering of op enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden; b. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter; c. het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn. Tevens moet de koper gedogen dat (een) derde(n) zich op het verkochte bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten. Op het kadastraal bericht van het perceel gemeente Hoogeveen sectie P nummer 5663 (gedeeltelijk) staat aangetekend dat sprake is van een kwalitatieve verplichting uit hoofde van de akte verleden op 20 augustus 2010, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op dezelfde dag in deel nummer 51. In gemelde akte is echter geen kwalitatieve verbintenis ten laste van dat perceel aangegaan. Soortgelijke erfdienstbaarheden zijn mogelijk gevestigd in andere akten ten laste van de thans in veiling gebrachte kavels. Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. De hiervoor aangehaalde bepalingen worden in de akte(n) waarmee de verkochte kavel(s) aan Koper worden overgedragen opgenomen, zo nodig aan Koper opgelegd en dienen door Koper te worden aanvaard (tenzij anders aangegeven). Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

- 1 - Dossier /locatie Wierden

- 1 - Dossier /locatie Wierden - 1 - OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) locatie Wierden Waterkolk 2, 6, 8 en 10, Waterspoor 27, 29, 31 en 35, Waterspoor 77 en

Nadere informatie

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld

- 1 - Dossier 505176/locatie Almelo Kollenveld OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) locatie Almelo Kollenveld adressen: Het Zeiger 6 en 8, Toekomstweg 22 en Het Vossekamp 15 te

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Houten

- 1 - Dossier /locatie Houten OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Tulpentuin 9 tot en met 15 (oneven nummers), Tulpentuin 25, 29 en 31, Tulpentuin 10 tot en met

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN SURHUISTERVEEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED zeven (7) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Boskbei 6 en

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sleedoornpage 9 en 19 te Hoogeveen (uittreksel) OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sleedoornpage 9 en 19 te Hoogeveen (uittreksel) OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sleedoornpage 9 en 19 te Hoogeveen (uittreksel) OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren,

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.05 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" MORGENWONEN Heden, ***, verschijnt voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: ***, te dezen handelend

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Kleine Hoorn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16 Drost Juten Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 29 juni 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia

Nadere informatie

Bijlage lasten en beperkingen

Bijlage lasten en beperkingen 1 D126926/EQ/CRU Project Eilanden van Sion, Eiland De Oevers (deelplan 19A Eilanden van Sion) te Rijswijk conceptversie d.d.: 16-12-2016 Bijlage lasten en beperkingen KEUR DELFLAND VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.04 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" FASE 2 Heden, ***, verschijnt voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: ***, te dezen handelend als

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Almelo REGISTERGOED een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Paradijsweg 23 te 7607 TS Almelo,

Nadere informatie

Dossiernummer: 15464 MK vs

Dossiernummer: 15464 MK vs Dossiernummer: 15464 MK vs Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Almelo Kollenveld ED

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Almelo Kollenveld ED - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Almelo Kollenveld 2015.505247.1 ED OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte).

Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte). Bijlage 5 Bouwkundige aansluitingen Basis is een tussenwoning met een breedte en diepte gelijk aan het bouwvlak zoals aangegeven in het kavelpaspoort (hierna: basisdiepte). Kopers van naast elkaar gelegen

Nadere informatie

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen.

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Ter uitvoering van en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Online Vastgoedveiling Onlineveilingmeester.nl ( de algemene voorwaarden

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Haaksbergen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Duinroos

Nadere informatie

BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan

BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan HH.HS.1008949 Versiedatum: 25 maart 2013 BIJLAGE 3: BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN nieuwbouwproject Klein Twiske te Oostzaan De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KLEIN TWISKE B.V.,

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie De Boech Zuid, Menaldum

- 1 - Dossier /locatie De Boech Zuid, Menaldum OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) De Boech Zuid te Menaldum De Foarke 4 tot en met 14 (even nummers) te Menaldum Bij onderzoek

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.01 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" FASE 1 Heden, *** tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Gijsbert Theodoor van Wingerden, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

./. en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;

./. en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening; - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Emmen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Rozentuin

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01

Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01 Levering Akte d.d. @ FJR//2015.515188.01 Heden @ verschenen voor mij, Mr. Fredericus Johannes de Ridder, notaris te Krimpenerwaard: 1. @; ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de besloten

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VOORWAARDEN AAN EIGENDOM, VESTIGING KETTINGBEDING, VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING, VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VOORWAARDEN AAN EIGENDOM, VESTIGING KETTINGBEDING, VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING, VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID. Blad 1 van 13 VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VOORWAARDEN AAN EIGENDOM, VESTIGING KETTINGBEDING, VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING, VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID. 1 Zaaknummer: 2142357 Repertoriumnummer: 22954

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

61806azyk.modellev Blad 1

61806azyk.modellev Blad 1 61806azyk.modellev Blad 1 ZWART & PARTNERS NETWERK NOTARISSEN Postbus 1019 2260 BA Leidschendam-Voorburg T: 070-3200500 F: 070-3201101 E-mail: kantoor@zpnn.nl ONTWERP Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente,

De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, KOOPOVEREENKOMST(concept) Bouwkavel Burgemeester Venemastraat te Meeden De gemeente Menterwolde, ten deze vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: verkoopster of gemeente, verklaart te hebben verkocht

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005

Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Gemeente Bloemendaal ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR ONROERENDE ZAKEN BLOEMENDAAL 2005 Inleiding In dit boekje treft u de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken van de gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden locatie Houten (veilingnummer 481-1)

Bijzondere veilingvoorwaarden locatie Houten (veilingnummer 481-1) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Houten REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Heidetuin te Houten, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler

- 1 - Dossier /locatie Almelo Weggeler OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Almelo Weggeler Robijnstraat en Saffierstraat (ongenummerd) te Almelo - 1 - Bij onderzoek naar

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HOUTEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HOUTEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HOUTEN OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Tulpentuin 9 te 3994 ZN Houten,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJFSTERREINEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Definities. Algemene verkoopvoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Dalfsen zijn bestemd te gelden bij verkoop van of vestiging van een beperkt recht van erfpacht of opstal op

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 5 te Etten-Leur

AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 5 te Etten-Leur 1 */JB/* * AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 5 te Etten-Leur Vandaag, * tweeduizend veertien, verschenen voor mij, *: 1. * ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

ALGEMENE AKTE "PRINSENPOORT" 6 twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen (Blok 1) BPD Ontwikkeling B.V. 436369/EAR Rep.nr.

ALGEMENE AKTE PRINSENPOORT 6 twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen (Blok 1) BPD Ontwikkeling B.V. 436369/EAR Rep.nr. 1 CONCEPT 29 september 2015 ALGEMENE AKTE "PRINSENPOORT" 6 twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen (Blok 1) BPD Ontwikkeling B.V. 436369/EAR Rep.nr. Op * verscheen voor mij, mr. Derk Timmerman,

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

Diverse bouwkavels in de wijk Kollenveld Almelo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Diverse bouwkavels in de wijk Kollenveld Almelo. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Diverse bouwkavels in de wijk Kollenveld Almelo Grond + Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 12 DEC 2013 Objectomschrijving Zes percelen bouwgrond ten behoeve van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Hengelo locatie Broek Noord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Hengelo locatie Broek Noord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Hengelo locatie Broek Noord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. zeven percelen bouwgrond ten behoeve van woningbouw gelegen aan de Waterjuffer 2 tot en met 30 (even

Nadere informatie

splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde

splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde modelreglement met bepalingen ter aanvulling op en/of

Nadere informatie

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10 Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING

Nadere informatie

ADDENDUM. D124021/DR/MB/cru. : Landrijk Cottage Ackerswoude te Pijnacker- Projectomschrijving Nootdorp Bouwnummer.

ADDENDUM. D124021/DR/MB/cru. : Landrijk Cottage Ackerswoude te Pijnacker- Projectomschrijving Nootdorp Bouwnummer. 1 D124021/DR/MB/cru ADDENDUM Projectomschrijving Nootdorp Bouwnummer : Landrijk Cottage Ackerswoude te Pijnacker- : Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Schouten

Nadere informatie

CONCEPT 16 december 2015. LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling

CONCEPT 16 december 2015. LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling 1 CONCEPT 16 december 2015 LEVERING Project Lunet/Sunset/Novet */EAR Projectnummer BPD Ontwikkeling Op * verschenen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris te Zwolle: 1. de heer Adrianus Johannes Everts,

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij".

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen partijen en afzonderlijk te noemen partij en wederpartij. Koopovereenkomst De ondergetekenden: de heer Ir. H. van der Hoeve MPA, handelende in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Epe en als zodanig krachtens art. 171 van de Gemeentewet deze gemeente

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Bijlage 3 Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Inleiding Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede zijn vastgesteld

Nadere informatie

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 LEVERING@ door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: plan Kreken van Nibbeland te Zuidland fase 3.1, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN No.: 6-9 Onderwerp: Algemene uitgiftevoorwaarden -------------------------------------- De raad van de gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 februari 1995, no. 6; gelet op de Algemene

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dr. Ramaerlaan 29 3734 EB Den Dolder Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 MEI 2008 Objectomschrijving Het woonhuis met schuur, ondergrond, tuin en verder aanbehoren,

Nadere informatie

##\## dossier ## ( / )

##\## dossier ## ( / ) blad -1- ##\## dossier ## (2015.0192 / 2013.2359) LEVERING Heden, ##, verschijnen voor mij, ##: 1. ##, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, Westerdorpsstraat

Nadere informatie

ONTWERP d.d. 24 mei 2017

ONTWERP d.d. 24 mei 2017 1 Palmen & Dassen notarissen Haalbrugskensweg 6 6171 JA STEIN Tel: 046-433 20 46 ONTWERP d.d. 24 mei 2017 Zaaknr. *-jca LEVERING Heden, *, verschenen voor mij, mr. Wilhelmus Maria Henricus Palmen, notaris

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE LEEK HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1.1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieding: een

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Artikel 1 (verplichting tot tijdige aktepassering) a. De akte van overdracht van het te verkopen industrieterrein, hierna ook genoemd

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt )

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV

Nadere informatie

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL

CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL Blad 1 van 6 CONCEPT-OVEREENKOMST VOOR HET VESTIGEN VAN EEN ERFPACHTRECHT MET EEN ERFPACHTAFHANKELIJK RECHT VAN OPSTAL 1. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Parc Emslandermeer Vlagtwedde

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Parc Emslandermeer Vlagtwedde OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Parc Emslandermeer Vlagtwedde 923-1 Heuvelweg 1, Vlagtwedde Vlagtwedde, sectie L nummer 1240

Nadere informatie

(Concept)Koopovereenkomst

(Concept)Koopovereenkomst (Concept)Koopovereenkomst De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer Mr.Drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater, verklaart te hebben

Nadere informatie

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA

VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA VERKOOPVOORWAARDEN BOUWTERREINEN ARGUSVLINDER 1 T/M 13 (ONEVEN) ARGUSVLINDER 2 T/M 18 (EVEN) EIKEPAGE 2 T/M 14 (EVEN) PLAN LINDEWIJK TE WOLVEGA vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE MARUM" HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1.1 Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanbieding:

Nadere informatie

blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING

blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING blad -1- ##\## dossier ## (2013.2359) LEVERING Heden, ##, verschijnen voor mij, ##: 1. ##, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de te Hoevelaken, gemeente Nijkerk, Westerdorpsstraat 66

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dierdonklaan 108 5709 MT Helmond Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 21 OKT 2008 Objectomschrijving woonhuis met garage, erf, tuin, ondergrond en verder toebehoren

Nadere informatie

49941azyk.algakte Blad 1

49941azyk.algakte Blad 1 49941azyk.algakte Blad 1 ALGEMENE AKTE Dijken 5 Vandaag, zeven april tweeduizendnegen, verscheen voor mij, mr. Albert Marinus Zwart, notaris te Leidschendam-Voorburg: mevrouw Yvonne Margareta Susanna Maria

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ALMELO Kollenveld OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ALMELO Kollenveld OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ALMELO Kollenveld OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOEDEREN 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Het Zeiger

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 9 te Etten-Leur

AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 9 te Etten-Leur 1 */*/* * AKTE TOT LEVERING VAN EEN REGISTERGOED Schoenmakershoek Oost cluster 9 te Etten-Leur Vandaag, * tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, *: 1. * ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Oude Tolweg 1 9512 SK Nieuwediep Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 27 JAN 2009 Objectomschrijving Begane grond: woonkamer, badkamer, keuken, slaapkamer, toillet.

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

LEVERING ONROERENDE ZAAK PROJECT GOUWSE OEVERS TE KWINTSHEUL, GEMEENTE WESTLAND KAVELS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 EN 28

LEVERING ONROERENDE ZAAK PROJECT GOUWSE OEVERS TE KWINTSHEUL, GEMEENTE WESTLAND KAVELS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 EN 28 1 D***(D104553)/DR/klo conceptversie d.d.: 21-01-2015 Bouwnummer *** LEVERING ONROERENDE ZAAK PROJECT GOUWSE OEVERS TE KWINTSHEUL, GEMEENTE WESTLAND KAVELS 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 EN 28 Op *** verschenen

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie