splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde"

Transcriptie

1

2 splitsing zoals in dat laatste artikel vermeld met hantering van na te melden in Artikel 111 onder d van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde modelreglement met bepalingen ter aanvulling op en/of wijziging van dàt modelreglement. Het complex zal worden ontwikkeld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "THOMSON VASTGOED B.V.", statutair gevestigd te Amsterdam en kantoor- en bedrijfhoudende op het adres Oude Blaauwweg 30, 1521 EN Wormerveer, gemeente Zaanstad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer en in haar opdracht worden gerealiseerd, door haar worden verkocht en via haar in eigendom worden overgedragen. Omschrijving in appartementsrechten te splitsen registergoed Het te splitsen registergoed bestaat uit: een perceel bouwterrein, gelegen in het gebied De Vaart II te Almere, plaatselijk bekend als de Bolderweg en verder nog niet nader aangeduid, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M, nummer 2178, groot drie en vijftig are en vijf en negentig centiare, bestemd voor de bouw van voormeld complex met goederenheffers. Voorafgaande verkrijging Voormeld registergoed, destijds kadastraal bekend als een gedeelte van het kadastrale perceel met nummer 1132 van voormelde gemeente en sectie, is door volmachtgever in eigendom verkregen door de inschrijving op het kantoor van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds te Lelystad) op een september tweeduizend vier, in register 4, deel 2686, nummer 3, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, op eenendertig augustus daarvoor voor mr H.R. Spelt, notaris gevestigd te s-gravenhage verleden. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar: A. de aankomsttitel waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende: KETTINGBEDING/KWALITATIEVE VERPLICHTING De hiervoor sub j. aangehaalde verplichting om verkoper nimmer te kunnen aanspreken terzake van in het verkochte eventueel aanwezige verontreiniging, behoudens die waarvan verkoper zich op grond van de wet niet kan exonereren, moet bij iedere vervreemding in de eigendom van of vestiging van andere beperkte gebruiksrechten dan erfdienstbaarheden op het geheel of een gedeelte van het verkochte door de vervreemder aan de nieuwe verkrijger van de eigendom of beperkt gebruiksrecht worden opgelegd en bedongen of aangenomen ten behoeve van de verkoper en in elke desbetreffende akte worden opgenomen, zulks op verbeurte voor de koper of iedere opvolgende vervreemder in eigendom of beperkt gebruiksrecht, die verzuimt op te leggen, te bedingen of aan te nemen en te doen opnemen, van een boete, gelijk aan de saneringskosten, welke boete onmiddellijk opeisbaar is zodra de verkoper tot betaling daarvan wordt aangesproken. De in voorlaatste zin bedoelde verplichting is een kwalitatieve 2

3 verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek; dit houdt in dat deze verplichting zal overgaan op degenen die het verkochte onder bijzondere titel verkrijgen, terwijl medegebonden zullen zijn degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed verkrijgen. B. voormelde aankomsttitel waarin een tekst is aangehaald uit een eerder titel van aankomst (deel 1289 nummer 6), waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende: V. BEPALINGEN. De overeenkomsten van koop en levering van het Verkochte zijn onder meer aangegaan onder de bepalingen en bedingen als vermeld in het koopcontract, waarvan een aantal luidt als volgt: Algemene Voorwaarden en Bijzondere Bepalingen Gemeente Almere De onderhavige verkoop en levering geschiedt onder meer onder de voorwaarden, tenzij hierna uitdrukkelijk anders is bepaald, zoals vermeld in de "Algemene Voorwaarden 1994 betreffende de uitgifte van registergoederen door de gemeente Almere, hierna te noemen: AV 1994, vastgesteld bij raadsbesluit de Lelystad dato veertien juli negentienhonderd vierennegentig nummer Deze Algemene Voorwaarden zijn aan koper bekend en worden geacht onderdeel uit te maken van de onderhavige akte. De hoofdstukken en artikelen van de Algemene voorwaarden, die in artikel A van de koopovereenkomst uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard en hierna zijn vermeld gelden tussen partijen een en ander voorzover daarvan in de overige bijzondere bepalingen niet uitdrukkelijk is afgeweken Bijzondere bepalingen (AV 1994) voorzover in deze van belang, woordelijk luidende: Artikel 2.2 Overdracht en aanvaarding. a. Het registergoed wordt vrij van hypotheken en van beslagen overgedragen. Alle aan het goed verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen die in de bijzondere voorwaarden van de uitgifte.overeenkomst zijn genoemd blijven er echter op rusten. b. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen of de erfpacht te vestigen. Enzovoorts e. Wanneer de wederpartij niet of niet tijdig mee werk aan de juridische levering kan de gemeente de overeenkomst na ingebrekestelling zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden. De wederpartij zal daarnaast ten behoeve van de gemeente een zonder rechtelijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent van de totale koopsom of de gecontracteerde grondwaarde. Voor zover de gemeente meer schade lijdt, heeft zij, naast de boete, recht op aanvullende schadevergoeding. Artikel 2.3 Ingebruikname 3

4 a. De wederpartij kan het registergoed ingebruiknemen nadat de koopsom of de canon voor het eerste erfpachtjaar volledig is betaald en de notariële akte is ondertekend. b. In afwijking van het bepaalde onder lid a kan de wederpartij met schriftelijke toestemming van de gemeente het registergoed vervroegd in gebruik nemen. In dit geval is de wederpartij vanaf de datum van vervroegde ingebruikneming de volledige koopsom of de canon voor het eerste erfpachtjaar verschuldigd, tenzij deze reeds eerder verschuldigd was op grond van de bijzondere bepaling(en) van de uitgifteovereenkomst. c. Indien de volledige koopsom of de canon voor het eerste erfpacht jaar op de datum van ingebruikneming niet is ontvangen, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim overeenkomstig het bepaalde in artikel 83 boek 6 BW Over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling is de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 boek 6 BW verschuldigd. Enzovoorts Artikel 2. 5 Terreingrenzen Vóór de datum van ingebruikneming van het registergoed zullen de grenzen worden aangewezen door de gemeente in overleg met de wederpartij. Artikel 2.6 Tekening / over- en ondermaat. a. Van elke uitgifteovereenkomst maakt een tekening deel uit, waarop het over te dragen registergoed met kadastrale aanduiding en globale grootte staat aangegeven. b. Verschil tussen de overeengekomen grootte en de werkelijke grootte zoals deze zal worden vastgesteld door of vanwege de dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, word niet verrekend. Artikel 2.7 Faillissement en beslag a. Indien de wederpartij voor de datum van ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surseánce van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn zaken en vermogensrechten wordt gelegd, is de gemeente bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is. b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom of de canon zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten voortvloeiende uit de overeenkomst te boven gaan. Artikel 2.8 Hoofdelijkheid Indien in de (uitgifte) overeenkomst meer dan één natuurlijke of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de uitgifteovereenkomst voortvloeien. Artikel 2.9 Afwerking, inrichting en ontgraving a. De gemeente zal voor de afwerking en inrichting van de nabij gelegen 4

5 openbare grond zorgdragen, een en ander overeenkomstig het door de gemeente opgestelde en aan de wederpartij ter kennis gebrachte plan, b. De gemeente kan in daarvoor in aanmerking komends gevallen eisen dat, alvorens door de wederpartij met het doen van ontgravingen in de onroerende zaak wordt begonnen, door en voor rekening van de wederpartij voorzieningen worden getroffen ter voorkoming van verzakkingen van of in de aangrenzende gebouwen, terreinen of wegen. c. De wederpartij is verplicht de overhoogte en het overige overblijvende aan zand en grond, na ontgraving en egalisatie van de grond, om niet ter beschikking te stellen aan de gemeente door deze af te voeren naar een door de gemeente aan te wijzen locatie binnen een straal van maximaal 15 kilometer van het perceel. De hieraan verbonden kosten komen voor d. de wederpartij is verplicht in geval van woningbouw, ter plaatse van de tuinen een laag van circa 50 cm zwarte grond aan te brengen, Deze zwarte grond, kan de wederpartij betrekken uit gemeentelijke depots. Voor nader informatie hierover, kan de wederpartij contact opnemen met de dienst gemeentewerken. Enzovoorts Artikel 2.11 Gedoogplicht a. De wederpartij is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven het registergoed voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden, schakelkasten, armaturen e.d.) worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding terzake van het gedogen. b. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen. zal door de gemeente plaatsvinden na over/eg met de wederpartij. c. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de wederpartij kan blijven zal door de gemeente, naar keuze van de wederpartij op kosten van de gemeente worden hersteld of aan de wederpartij worden vergoed. enzovoorts Artikel 3.6 Niet nakoming van verplichtingen a. Behoudens eventuele toepassingen van artikel 3.5 verbeurt koper bij niet nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene voorwaarden, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van ten hoogste éénmaal de koopsom. b. Daarnaast behouden de gemeente en koper het recht om bij niet nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen. Artikel 3.7 Kettingbeding a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich 5

6 aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 3.3 t/m 3. 7 (zolang en voorzover deze artikelen van toepassing zijn) en de daartoe in de koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt zakelijk gebruiksrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde op te leggen en om de desbetreffende bepalingen in de notariële akte woordelijk op te nemen. b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen, bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s) respectievelijk beperkt zakelijk gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. Artikel 3.8 Kwalitatieve verplichtingen a. De in artikel genoemde gedoogplicht alsmede de eventuele in de koopovereenkomst als zodanig aangewezen artikelen blijven rusten op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zal/zullen zijn degene(n) die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zullen verkrijgen. b. De in lid a bedoelde verplichting(en) zal/zullen overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 BW als kwalitatieve verplichting notarieel worden vastgelegd en worden ingeschreven in de openbare registers. Enzovoorts VIII. Vestiging beding met kwalitatieve werking. Verkoper en Koper verklaren ten aanzien van het Verkochte het volgende beding met kwalitatieve werking als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek te zijn overeengekomen en te vestigen: Koper verbindt zich jegens Verkoper als volgt: 1. a. De Koper is verplicht te gedogen dat op, in, aan of boven het Registergoed voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden, schakelkasten, armaturen en dergelijke) worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De Gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding terzake van het gedogen. b. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met de Koper. c. Alle schade, die onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de Koper kan blijven zal door de Gemeente, naar keuze van de Koper, op kosten van de Gemeente worden hersteld of aan Koper worden vergoed. 2. de hiervoor onder 1 genoemde gedoogplicht alsmede de eventueel in de koopovereenkomst als zodanig aangewezen artikelen zullen blijven rusten 6

7 7 op het Verkochte en zullen van rechtswege overgaan op al degenen die het Verkochte zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. 3. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen, zijn eveneens aan de onder 1 omschreven verplichtingen gebonden." C. naar een akte van levering op zeven en twintig december tweeduizend zeven voor mij, notaris verleden, waarbij volmachtgever van de statutair te Soest gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Soester Gieterij B.V., in eigendom heeft verkregen het perceel grond gelegen in het gebied De Vaart II te Almere aan de voorzijde van het bedrijfscomplex aan de Bolderweg 22 te Almere, ter grootte van ongeveer een are en vijftien centiare, van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M, nummer 1131, en wel dàt gedeelte zoals schetsmatig en mitsdien bij benadering met verticale arcering is aangegeven op de aan voormelde akte gehechte situatietekening. Welke akte bij afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op achtentwintig december tweeduizend zeven in deel nummer 131, waarin onder meer het navolgende voorkomt, woordelijk luidende: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID De comparanten zijn voorts overeengekomen dat als tegenprestatie voor de onderhavige verkoop en levering van het verkochte: (i) ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M nummer 2179 (gedeeltelijk) wat bij benadering op de aan deze akte gehechte situatietekening met geblokte arcering en met donkere achtergrond is aangegeven; (ii) ten laste van het verkochte, zoals bij benadering met een verticale arcering op gemelde situatietekening is aangegeven; en (iii) ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M nummer 2178, wat bij benadering op de aan deze akte gehechte situatietekening met een horizontale arcering en met donkere achtergrond is aangegeven; (i), (ii) en (iii) hierna gezamenlijk dan wel afzonderlijk aan te duiden als het dienende erf, bij deze: (iv) (v) (vi) ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M nummer 2178 (thans nog in eigendom van koper) in verband met het daarop te realiseren complex van opslagruimten dat wordt betrokken in een splitsing in tweehonderdzesenzeventig (276) appartementsrechten; ten behoeve van het in eigendom van koper dat gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M nummer 2179 (gedeeltelijk), wat bij benadering met een geblokte arcering op gemelde situatietekening is aangegeven; en ten behoeve van het in eigendom van verkoper verblijvende resterende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M nummer 1131 (gedeeltelijk), waarbij de eigenaar van dit perceel grond

8 gebruik zal maken van een door en voor rekening van koper aan te leggen deugdelijk hek met schuifpoort ter breedte van ongeveer tien meter, wat bij benadering op de aan deze akte gehechte situatietekening dik gelijnd is aangegeven; (iv), (v) en (vi) hierna gezamenlijk dan wel afzonderlijk aan te duiden als het heersende erf, een erfdienstbaarheid wordt gevestigd inhoudende het recht om te komen van en te gaan naar de openbare weg. Met betrekking tot gemelde erfdienstbaarheden gelden de volgende bepalingen: a. De erfdienstbaarheden dienen te worden uitgeoefend over de daartoe voor rekening van verkoper aan te leggen weg met bijbehorende inrit; b. De weg met inrit zullen voor de ontsluiting van gemeld complex zoals dat zich na realisatie van de bouw zal blijken te bevinden, eveneens dienen als toegangsweg voor de eigenaren van genoemde appartementsrechten inzake opslagruimten en de door hen gemachtigde gebruikers; c. De weg mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het heersende erf en de eigenaar van het dienende erf niet worden verlegd. d. De weg mag uitsluitend worden gebruikt als: - voetpad voor mens en dier; alsmede als - rijweg voor alle motorische en niet-motorische vervoermiddelen voor zowel bedrijfsdoeleinden als privé-doeleinden. e. Het is zowel de eigenaar van het heersende erf als die van het dienende erf en alle andere personen die van de weg gebruik maken verboden om vervoermiddelen van welke aard ook of andere zaken op de weg te plaatsen anders dan voor het directe gebruik van de weg als zodanig vereist zal zijn, zodat dit gebruik ongehinderd en onverminderd zal kunnen plaats hebben. Indien in strijd met deze bepaling mocht zijn gehandeld, zullen beide partijen of hun gemachtigden bevoegd zijn datgene wat zich op de weg bevindt, zonder enige aanmaning te verwijderen en elders te plaatsen. f. Ingeval van bebouwing, verbouwing, splitsing (of verandering van aard of bestemming van het heersende erf) blijft de erfdienstbaarheid ongewijzigd voortbestaan. Toestemming en bevoegdheid tot splitsing in appartementsrechten De gemeente Almere kent geen bepalingen om na te melden splitsing in appartementsrechten te beperken of te belemmeren (zoals bijvoorbeeld een vereiste vergunning tot splitsing op grond van Artikel 33 van de Huisvestingswet). Mitsdien is de volmachtgever als eigenaar volledig bevoegd is tot het (doen) verrichten van de in deze akte vervatte rechtshandelingen. Splitsing in appartementsrechten/splitsingstekening Op grond van het hiervoren vermelde verklaart comparante, handelend als gemeld, bij deze over te gaan tot: - splitsing van voormeld registergoed kadastraal bekend gemeente Almere, sectie M, nummer 2178, groot drie en vijftig are en vijf en vijftig centiare in tweehonderdzesenzeventig (276) appartementsrechten, als bedoeld in Artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, 8

9 - vaststelling van een reglement als bedoeld in Artikel 111 sub d van voormeld wetboek en voorts - de oprichting van een vereniging van appartementseigenaars, alsmede tot - het vaststellen van verdere bepalingen, welke naast het reglement zullen gelden. Voormeld registergoed is daartoe uitgelegd in een tekening als bedoeld in artikel 5:109 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bestaande uit drie (3) bladen, welk plan aan deze akte is gehecht en welk plan is goedgekeurd door de Bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers. Op voormeld tekening zijn de gedeelten, welke bestemd zijn om afzonderlijk geheel te worden gebruikt duidelijk aangegeven en voorzien van een Arabisch cijfer. Op twaalf oktober tweeduizend zeven heeft de Bewaarder van het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle de verklaring afgegeven dat voor het vorenbedoelde in de splitsing te betrekken registergoed de complexaanduiding 2180A is vastgesteld, van welke verklaring een kopie aan deze akte is gehecht. In verband met het vorenstaande wordt voormeld registergoed kadastraal bekend GEMEENTE Almere, sectie M, nummer 2178, groot drie en vijftig are en vijf en vijftig centiare bij deze gesplitst in de navolgende tweehonderdzesenzeventig (276) appartementsrechten, te weten in: 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 1, 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 2, 3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 3, 4. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 4, 5. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 5, 9

10 6. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 6, 7. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 7, 8. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 8, 9. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 9, 10. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 10, 11. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 11, 12. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 12, 13. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 13, 14. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 10

11 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 14, 15. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 15, 16. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 16, 17. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 17, 18. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 18, 19. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 19, 20. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 20, 21. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 21, 22. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 22, 23. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 11

12 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 23, 24. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 24, 25. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 25, 26. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 26, 27. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 27, 28. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 28, 29. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 29, 30. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 30, 31. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 31, 12

13 32. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 32, 33. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 33, 34. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 34, 35. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 35, 36. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 36, 37. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 37, 38. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 38, 39. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 39, 40. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 13

14 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 40, 41. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 41, 42. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 42, 43. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 43, 44. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 44, 45. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 45, 46. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 46, 47. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 47, 48. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 48, 49. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 14

15 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 49, 50. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 50, 51. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 51, 52. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 52, 53. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 53, 54. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 54, 55. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 55, 56. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 56, 57. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 57, 15

16 58. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 58, 59. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 59, 60. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 60, 61. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 61, 62. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 62, 63. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 63, 64. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 64, 65. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 65, 66. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 16

17 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 66, 67. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 67, 68. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 68, 69. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 69, 70. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 70, 71. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 71, 72. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 72, 73. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 73, 74. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 74, 75. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte 17

18 met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 75, 76. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 76, 77. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 77, 78. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 78, 79. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 79, 80. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 80, 81. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 81, 82. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 82, 83. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 83, 18

19 84. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 84, 85. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 85, 86. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 86, 87. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 87, 88. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 88, 89. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 89, 90. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 90, 91. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 91, 92. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met 19

20 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 92, 93. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 93, 94. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 94, 95. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 95, 96. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 96, 97. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 97, 98. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 98, 99. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de opslagruimte met complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 99, 100. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 100, 101. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 20

21 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 101, 102. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 102, 103. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 103, 104. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 104, 105. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 105, 106. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 106, 107. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 107, 108. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 108, 109. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 109, 21

22 110. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 110, 111. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 111, 112. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 112, 113. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 113, 114. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 114, 115. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 115, 116. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 116, 117. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 117, 118. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 22

23 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 118, 119. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 119, 120. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 120, 121. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 121, 122. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 122, 123. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 123, 124. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 124, 125. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 125, 126. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 126, 127. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 23

24 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 127, 128. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 128, 129. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 129, 130. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 130, 131. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 131, 132. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 132, 133. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 133, 134. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 134, 135. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 135, 24

25 136. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 136, 137. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 137, 138. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 138, 139. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 139, 140. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 140, 141. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 141, 142. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 142, 143. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 143, 144. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 25

26 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 144, 145. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 145, 146. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 146, 147. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 147, 148. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 148, 149. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 149, 150. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 150, 151. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 151, 152. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 152, 153. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 26

27 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 153, 154. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 154, 155. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 155, 156. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 156, 157. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 157, 158. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 158, 159. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 159, 160. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 160, 161. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 161, 27

28 162. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 162, 163. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 163, 164. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 164, 165. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 165, 166. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 166, 167. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 167, 168. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 168, 169. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 169, 170. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 28

29 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 170, 171. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 171, 172. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 172, 173. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 173, 174. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 174, 175. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 175, 176. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 176, 177. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 177, 178. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 178, 179. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 29

30 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 179, 180. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 180, 181. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 181, 182. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 182, 183. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 183, 184. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 184, 185. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 185, 186. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 186, 187. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 187, 30

31 188. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 188, 189. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 189, 190. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 190, 191. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 191, 192. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 192, 193. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 193, 194. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 194, 195. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 195, 196. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 31

32 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 196, 197. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 197, 198. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 198, 199. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 199, 200. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 200, 201. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 201, 202. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 202, 203. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 203, 204. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 204, 205. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 32

33 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 205, 206. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 206, 207. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 207, 208. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 208, 209. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 209, 210. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 210, 211. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 211, 212. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 212, 213. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 213, 33

34 214. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 214, 215. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 215, 216. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 216, 217. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 217, 218. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 218, 219. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 219, 220. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 220, 221. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 221, 222. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 34

35 complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 222, 223. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 223, 224. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 224, 225. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 225, 226. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 226, 227. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 227, 228. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 228, 229. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 229, 230. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de complexaanduiding 2180-A, appartementsindex 230, 231. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de 35

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009

Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Bijlage 3 Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede 2009 Inleiding Deze algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Ede zijn vastgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Hoogeveen OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwbouwwoning, plaatselijk bekend als Damhert

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2:

- 1 - I. voor wat betreft het adres: Feanbei 2: OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Vierstromenland te Surhuisterveen Boskbei 6 en 10, Feanbei 2, 14, 28, en 34, Koarstmoas 1 tot

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.05 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" MORGENWONEN Heden, ***, verschijnt voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: ***, te dezen handelend

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2)

KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) KOOPOVEREENKOMST ONBEBOUWDE KAVEL versie 15 april 2011 (2) DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente Heiloo, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd door de heer T.J. Romeijn, burgemeester,

Nadere informatie

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder, Aflevering : feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende zaak. Algemene Verkoopvoorwaarden : deze voorwaarden

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl

MODEL LEVERINGSAKTE verkoper koper koopcontract verkochte Bron: VvERecht.nl Bron: VvERecht.nl MODEL LEVERINGSAKTE Heden, @, verschenen voor mij, @, notaris gevestigd te @: 1. @ @toekomstig adres: @ hierna @tezamen@ te noemen: 'verkoper'; en 2. @ @en voornemens de hierna te vermelden woning te gaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS

Kenmerk zaak: 12800/VW/RS Blad 1 van 5 Kenmerk zaak: 12800/VW/RS 1 Heden, negenentwintig november tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. VICTOR LOUIS WOLFS, notaris met plaats van vestiging TILBURG: 1. a. de heer SJOERD JOSEPH

Nadere informatie

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10

INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING 10 Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden INHOUD BLADZIJDE INLEIDING 2 DEFINITIES 2 HOOFDSTUK I DE AANBIEDING 3 HOOFDSTUK II DE VERKOOP 4 HOOFDSTUK III SLOTBEPALING

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer 1594,

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT

LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 9 LEVERING ONDER VOORBEHOUD RECHT VAN ERFPACHT S.17460e Heden, zesentwintig september tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:-----------------------------------------

Nadere informatie

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere

LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere Blad 1 van 8 LEVERING Goudsbloemweg 4 te Almere 1./. Heden, negen september tweeduizend tien, verschijnen voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: 1. mevrouw mr. Jannetje Johanna de Waal,

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt )

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Nobelhorst Bouwen in de Bosrandbuurt ) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV

Nadere informatie

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING

doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) LEVERING Blad 1 van 6 doss.nr: 24660 GB/IK (IK/PK) 1 LEVERING Heden, vijf en twintig oktober tweeduizend zeven verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. mevrouw Ingrid Helmy Lijnberg-Stam,

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITGIFTE VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM (Wijziging 23 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 : BEPALINGEN ALGEMEEN. Artikel 1.1. : Geldigheid. a. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK

(MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK F518/F649/31004917 Versie 13 november 2017 (MODEL-AKTE Woningvennootschap) HYPOTHEEK Heden, [passeerdatum], is voor mij, mr. [***], notaris te [***], verschenen: [***], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Rolde REGISTERGOED een perceel grond ten behoeve van agrarische doeleinden, bij de Gieterstraat 90 te Rolde, kadastraal bekend gemeente Rolde sectie V, nummer

Nadere informatie

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE

Blad 1 van 5. Kenmerk: 2016B BE LEVERINGSAKTE Blad 1 van 5 Kenmerk: 2016B1053305BE 1 LEVERINGSAKTE Heden, een september tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Bruno Anton Eric August Berger, notaris te Amsterdam: 1. de heer Ariel Zachor, wonende

Nadere informatie

Blad 1 van INBRENG EN

Blad 1 van INBRENG EN Blad 1 van 6 M 2007.000706.01 INBRENG EN BEKRACHTIGING@ Vandaag, zestien juli tweeduizend zeven, verscheen voor mij, Mr Hermanus Christiaan Douwe ten Broecke, notaris in Hilversum: mevrouw Sietske Hendrika

Nadere informatie

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar.

2. De bovenomschreven rechten worden verleend voor onbepaalde tijd en zijn niet opzegbaar. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Het Broek Westhoek Hengelo Alverstraat 11 t/m 19 (oneven nummers) en Kolbleistraat 16 t/m 24

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn:

AKTE VAN LEVERING. Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: AKTE VAN LEVERING Kenmerk: *** Heden, een augustus tweeduizend elf, verschenen voor mij, Mr. Frederik Isaac Cornelis Tief, notaris te Apeldoorn: 1. a. de heer *** ***, geboren te *** op *** *** ***, zich

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

Ontwerp. AKTE VAN LEVERING ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN zaaknummer: */AM

Ontwerp. AKTE VAN LEVERING ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDEN zaaknummer: */AM 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel

KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel KOOPOVEREENKOMST bloot-eigendom van erfpachtperceel vs 8.1, 04/08 De gemeente Schiedam, hierbij vertegenwoordigd door mr. C.D. Brokerhof, ambtenaar in dienst van de gemeente Schiedam, daartoe bevoegd op

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.04 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" FASE 2 Heden, ***, verschijnt voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: ***, te dezen handelend als

Nadere informatie

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 LEVERING@ door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: plan Kreken van Nibbeland te Zuidland fase 3.1, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79

CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel nummer 79 1 Blad 1 van 5 Ref : JBO/ML/ERO (210710.1) Dos : 28002216 CLERICAL ERROR SPLITSING, VERMENGING EN VESTIGING ERFPACHT in aanvulling register hypotheken 4 deel 58596 nummer 79 Heden, tweeëntwintig juli tweeduizend

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen "partijen" en afzonderlijk te noemen "partij" en "wederpartij".

Koopovereenkomst. Hierna te noemen de koper, tezamen te noemen partijen en afzonderlijk te noemen partij en wederpartij. Koopovereenkomst De ondergetekenden: de heer Ir. H. van der Hoeve MPA, handelende in zijn hoedanigheid van burgemeester der gemeente Epe en als zodanig krachtens art. 171 van de Gemeentewet deze gemeente

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Marum OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met toebehoren, plaatselijk bekend als Kleine Hoorn

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland

ALGEMENE VOORWAARDEN. voor de verkoop van onroerende zaken. in de gemeente Berkelland ALGEMENE VOORWAARDEN voor de verkoop van onroerende zaken in de gemeente Berkelland Artikel 1.: GELDIGHEID 1. Deze Algemene voorwaarden behoren bij iedere verkoop-overeenkomst tussen de gemeente Berkelland

Nadere informatie

Model Koopovereenkomst

Model Koopovereenkomst Model Koopovereenkomst 1. De Gemeente Woerden, ten deze vertegenwoordigd door het afdelingshoofd a.i. Vastgoed, de heer A.G. Renkema, handelend krachtens het mandaatregister gemeente Woerden 2008 versie

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van: de gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, Raalte (hierna ook te noemen "de verkoper" en/of "de gemeente Raalte"). Object: Een perceel grond met bedrijfshal gelegen

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Rolblok 49 9932 AJ Delfzijl Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 25 MRT 2008 Objectomschrijving Indeling woning: entree, hal, toilet, keuken (met inbouwapparatuur,

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen

Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Algemene voorwaarden verkoop industrieterrein gemeente Achtkarspelen Artikel 1 (verplichting tot tijdige aktepassering) a. De akte van overdracht van het te verkopen industrieterrein, hierna ook genoemd

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0)

FORMULIER VEILCONDITIES Frans van Mierisstraat RL Amsterdam +31(0) Om e.e.a. tijdig te verwerken op de sites en in het veilingboekje, verzoeken wij u vriendelijk om dit formulier compleet ingevuld en uiterlijk 5 weken voor de veilingdatum per e-mail aan ons op te sturen:

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok)

Bijlage 3 Verplichtingen jegens de gemeente (Homeruskwartier Homerusblok) A. Artikelen uit de Algemene Voorwaarden 2012 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere ( AV 2012 ) waaraan Koper jegens de gemeente dient te voldoen: In de navolgende artikelen

Nadere informatie

(Concept)Koopovereenkomst

(Concept)Koopovereenkomst (Concept)Koopovereenkomst De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer Mr.Drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater, verklaart te hebben

Nadere informatie

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid

LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid Blad 1 van 11 LEVERINGSAKTE en vestiging erfdienstbaarheid S.17015 Heden, dertig maart tweeduizend zeven, verschenen voor mij, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam:---------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen.

Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Bijzondere Vastgoed Veilingvoorwaarden Plutostraat 20 te 9405 PG Assen. Ter uitvoering van en in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Online Vastgoedveiling Onlineveilingmeester.nl ( de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37

Onroerende Zaken Hyp4 : 65888/ :37 Blad 1 van 5-1 - 111477.01/HE/PV/YK/1 LEVERING ten titel van storting op aandelen Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Hermanus Jacobus Maria van den Eerenbeemt, notaris

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie