BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord"

Transcriptie

1 - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Plesmanhage 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 en 15, Newtonsingel 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 en 34, Bonhoefferhage 1-11 (oneven nummers) Bonhoefferhage 2, Pasteurhage 1, 3, 5, 7, 9 en 19, Michelangelohage 13 en ongenummerd, Lindberghsingel 24 en Christallerhage (ongenummerd) te Emmeloord, uitmakende negen (9) gedeelten ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie AX nummers 344, 354, 803, 407, 416, 679 en 724, en./. wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekeningen; zijnde precies die gedeelten van gemelde kadastrale nummers die thans eigendom zijn van megahome.nl Grond B.V.; hierna ook: Registergoed bouwkavels Emmelhage; 2. een perceel grond met de zich daarop bevindende woning met toebehoren plaatselijk bekend als Pasteurhage 11 te Emmeloord, uitmakende een gedeelte ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie AX nummer 803,./. en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening; hierna ook: Registergoed Pasteurhage 11; 3. een perceel grond met de zich daarop bevindende opstallen plaatselijk bekend als Pasteurhage 15 te Emmeloord, uitmakende een gedeelte ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie AX nummer 803, en./. wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening; hierna ook: Registergoed Pasteurhage 15; met inbegrip van de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek hierna tezamen aan te duiden als: het Registergoed, of het Verkochte. VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen AVVEVI (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld. Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

2 Wijze van veiling De veiling geschiedt op zesentwintig en zevenentwintig maart tweeduizend veertien vanaf negen uur (09:00 uur) op het kantoor van de notaris aan de Vosselmanstraat 260 te Apeldoorn. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk vijfentwintig maart tweeduizend en veertien ( ) gepubliceerd worden op de Website. De veiling vindt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI plaats in twee fasen; eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij de koopsom wordt gevormd door optelling van de inzetsom en het afmijnbedrag. In aanvulling op artikel 3 lid 8 van de AVVEVI geldt: - het Registergoed Pasteurhage 11 en Registergoed Pasteurhage 15 worden op zesentwintig maart tweeduizend en veertien ( ) eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild; - het Registergoed bouwkavels Emmelhage wordt op zevenentwintig maart tweeduizend en veertien ( ) bij inzet en afslag geveild; - op Registergoed bouwkavels Emmelhage, Registergoed Pasteurhage 11 en Registergoed Pasteurhage 15 kan vervolgens in combinatie worden afgemijnd, waarbij de koopsommen van deze registergoederen bij elkaar worden opgeteld, bij het bedrag dat (in combinatie) in slag wordt geboden voor het Registergoed. Deze optelling van deze koopsommen en het afmijnbedrag vormt de koopsom voor de combinatie; - Op Registergoed Pasteurhage 11 en Registergoed Pasteurhage 15 zal vervolgens op zevenentwintig maart tweeduizend en veertien ( ) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, een en ander als uiterlijk op vijfentwintig maart tweeduizend en veertien ( ) te publiceren op de website. De koopsom voor een combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie. 2. Biedtoegang/Waarborgsom/Bankgarantie a. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. b. Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijfduizend euro ( 5.000,00) indien hij wenst te bieden op een losse woning (Registergoed Pasteurhage 11 of Registergoed Pasteurhage 15) en vijftigduizend euro ( ,00) indien hij wenst te bieden op meerdere kavels (Registergoed bouwkavels Emmelage of de combinatie). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: waarborgsom deelname veiling op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer NL72RABO ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn. Deze waarborgsom wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de periode van recht van beraad aan de bieder geretourneerd, tenzij dit de koper is. In dat geval wordt de waarborgsom aangewend voor het voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9 en/of 12 AVVEVI. c. Verkoper kan van een bieder verlangen dat hij vóór het moment van gunning aan de notaris een (aanvullende) bankgarantie tot aan een bedrag van tien procent (10%) van de koopsom ter hand stelt, dan wel aan de notaris een (aanvullende) waarborgsom te betalen tot een bedrag van tien procent (10%)

3 - 3 - van de koopsom, strekkende tot verhaal van het door de koper krachtens de veiling verschuldigde, een en ander overeenkomstig artikel 12 van de AVVE. d. Koper dient daarnaast de overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 AVVEVI bedoelde bedragen binnen de daar vermelde termijnen te voldoen. 3. Kosten a. Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt vijf procent (5%) van de koopsom voor een woning (Registergoed Pasteurhage 11 of Registergoed Pasteurhage 15) en drie procent (3%) van de koopsom voor een combinatiekavel (Registergoed bouwkavels Emmelhage of de combinatie). De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van verkoper. Koper is er mee bekend dat het door hem te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris. b. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. 4. Belastingen a. Voorzover aan verkoper bekend is ter zake van de levering van het Registergoed van rechtswege omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Verkochte een bouwterrein is in de zin van artikel 11 lid 1 sub a.1º in verband met artikel 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 (het Verkochte is onbebouwde grond waaraan bewerkingen hebben plaatsgevonden met het oog op de bebouwing van de grond en/of die bestemd is om te worden bebouwd). Het Verkochte is tot op heden niet als bedrijfsmiddel in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 gebruikt. De Levering is derhalve vrijgesteld van overdrachtsbelasting. b. Indien koper een ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is op de levering van het Verkochte de verleggingsregeling van artikel 24ba lid 1 sub d van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 van toepassing. In verband daarmee wordt op grond van artikel 12 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 de omzetbelasting geheven van koper. De veilingregeling als bedoeld in artikel 3 lid 5 van voormelde wet wordt buiten toepassing gelaten. c. Indien koper géén ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is op de levering van het Verkochte de verleggingsregeling niet van toepassing en dient koper de verschuldigde omzetbelasting boven op de koopsom te voldoen. De veilingregeling als bedoeld in artikel 3 lid 5 van voormelde wet wordt buiten toepassing gelaten. 5. Inzetpremie Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet. De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden

4 - 4 - deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald, onmiddellijk na levering van het Verkochte aan de koper. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie. 6. Tijdstip van betaling Het door de koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen: a. de kosten, belastingen en eventuele inzetpremie als bedoeld in lid 3, 4 en 5: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; b. de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 AVVEVI (onder verrekening van de reeds op grond van artikel 2 betaalde waarborgsom): uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; c. de koopsom: uiterlijk zes (6) weken na de gunning, een en ander onder verrekening van de sub b hiervoor bedoelde waarborgsom alsmede de eventueel door de notaris daarover te vergoeden rente. 7. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 8. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. 9. Internetveiling In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de verkoper en (iv) de notaris liggen,

5 - 5 - zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de Website, de verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de verkoper of de notaris komt. AANVAARDING/GEBRUIKSSITUATIE/ONTRUIMING De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Verkochte. Daarbij is haar niet gebleken, dat het Verkochte aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal de Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt: b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte. Enzovoorts. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. BESTEMMING Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Erflanden tweeduizend tien van de gemeente Noordoostpolder en heeft als bestemming wonen. BODEMINFORMATIE Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed

6 - 6 - welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart schuldeiseres voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN/ KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn aangaande erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen uit de hierna vermelde akte(n) aangetroffen: 1. in een akte van levering op zes augustus tweeduizend acht verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op zes augustus tweeduizend acht in deel nummer 34, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: ALGEMENE BEPALINGEN. GEMEENTELIJKE VERKOOPVOORWAARDEN /BEPALINGEN VERKOOPOVEREENKOMST Op onderhavige overeenkomsten van koop en levering zijn van toepassing: A. de "Algemene Voorwaarden voor de verkoop van grond", zoals deze zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder bij besluit van éénentwintig november tweeduizend zes, nummer 16362, daarna opgenomen in een akte op achtentwintig december tweeduizend zes verleden voor een waarnemer van mr. P.H. Prummel, notaris gevestigd te Emmeloord, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Apeldoorn, in register Hypotheken 4, op diezelfde dag, deel nummer 172. Koper verklaart voor het verlijden van deze akte een exemplaar van gemelde Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, ermee bekend te zijn en akkoord te gaan en het er voor te houden dat zij deel uitmaken

7 - 7 - van deze akte. Ten deze wordt speciaal verwezen naar artikel 3.6. van gemelde Algemene Voorwaarden, luidende als volgt: Kettingbeding. 1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte of bij verlening van het zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftig duizend euro ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. 2. Op gelijke wijze als hiervoor onder lid 1 bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid 1 bedoelde artikelen, als de in lid 1 en in het onderhavige lid 2 opgenomen verplichting om dit door te geven, en zal opleggen aan diens rechtopvolgers/zakelijk gerechtigden, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete vijftig duizend euro ten behoeve van de gemeente. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan. Enzovoorts De inhoud van genoemde verkoopovereenkomst is aan Verkoper niet bekend, zodat niet bekend is op welke artikelen het kettingbeding van toepassing is. Door Verkoper worden daarom bovenstaande bepalingen niet aan Koper opgelegd. In voormelde akte staat voorts onder meer woordelijk vermeld: B. De navolgende, in voormelde verkoopovereenkomst opgenomen bepalingen en bedingen, voorzover ten deze van belang: Enzovoorts 7.1.Door en op kosten van de verkoper zal op het te verkopen terrein, op de achtergrens van alle kavels met uitzondering van kavel 290, een aarden wal worden aangelegd en aangeplant. De afmetingen van de wal zijn bij de koper bekend. Koper zal de wal intact laten en de beplanting onderhouden met als doel deze beplanting duurzaam in stand te houden. De wal (gedeeltelijk) afgraven of de beplanting verwijderen is dus niet toegestaan Indien koper het bepaalde in lid 1 niet mocht nakomen, verbeurt hij aan de verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is en onverminderd het recht tot het vorderen van een schadevergoeding, een onmiddellijk opeisbare boete groot twintigduizend euro ( ,00), onverminderd het recht van de verkoper om terzake nakoming te vorderen De bepalingen gesteld in dit artikel moeten bij elke vervreemding van het verkochte of een gedeelte daarvan en vestiging of overdracht van een zakelijk genotsrecht op het geheel of een gedeelte van het verkochte, ten laste van de rechtverkrijger(s) in eigendom of zakelijk gerechtigde(n) worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente Noordoostpolder

8 - 8 - II. worden bedongen en aangenomen, een en ander ingeval van overtreding op verbeurte van een boete van twintigduizend euro ( ,00) ten behoeve van de verkoper. 8.1 Door en op kosten van de verkoper zal aan de achtergrens van kavel 290 een talud worden gemaakt ten behoeve van het aangrenzende water. Koper zal het talud in stand houden. Een steiger is toegestaan, mits de natuurlijke oever gehandhaafd blijft en deze binnen de eigendomsgrens blijft. Het aanbrengen van een beschoeiing is niet toegestaan. Beschadigingen, verzakkingen of schades veroorzaakt door aangebrachte verandering in het talud komen voor rekening van de koper Indien koper het bepaalde in lid 1 niet mocht nakomen, verbeurt hij aan de verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is en onverminderd het recht tot het vorderen van een schadevergoeding, een onmiddellijk opeisbare boete groot twintigduizend euro ( ,00), onverminderd het recht van de verkoper om terzake nakoming te vorderen De bepalingen gesteld in dit artikel moeten bij elke vervreemding van het verkochte of een gedeelte daarvan en vestiging of overdracht van een zakelijk genotsrecht op het geheel of een gedeelte van het verkochte, ten laste van de rechtverkrijger(s) in eigendom of zakelijk gerechtigde(n) worden opgelegd en ten behoeve van de gemeente Noordoostpolder worden bedongen en aangenomen, een en ander ingeval van overtreding op verbeurte van een boete van twintigduizend euro ( ,00) ten behoeve van de verkoper. Enzovoorts Kwalitatieve verplichting De in de verkoopovereenkomst aangewezen aangewezen artikelen blijven rusten op het bij deze akte verkochte en wordt bij deze bedongen als kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, zodat deze verplichting van rechtswege overgaat op degene(n) die het verkochte onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen; hierbij wordt tevens bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen, die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen. De inhoud van genoemde verkoopovereenkomst is aan Verkoper niet bekend, zodat niet bekend is op welke artikelen de kwalitatieve verplichting van toepassing is. voor wat betreft het adres Pasteurhage nummer 11 ook nog: bepalingen in een akte van levering op vijfentwintig februari tweeduizend elf verleden voor mr. M. Pekel, notaris in de gemeente Noordoostpolder, bij afschrift ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op achtentwintig februari tweeduizend elf in deel nummer 95, in welke akte het perceel Pasteurhage 13 werd overgedragen en waarin onder meer het volgende woordelijk staat vermeld: VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN Artikel 11 Ter uitvoering van het bepaalde in voornoemde koopovereenkomst, worden bij deze akte gevestigd en aanvaard dan wel worden geconstateerd: a. al zodanige erfdienstbaarheden als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin het verkochte en de hierna

9 - 9 - vermelde aangrenzende kavels en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen ten opzichte van elkaar bevinden, te handhaven respectievelijk eventuele strijdigheden in het burenrecht te legaliseren, speciaal wat betreft het dulden van: - de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor Rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio- en televisieuitzendingen en andere nutsvoorzieningen; - de toevoer van hemel-, gootwater, fecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins; - het in het kader van meerwerk, zowel vóór als na de oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel: de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf. Deze erfdienstbaarheid kan tevens inhouden: 1. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, in het kader van meerwerk, bij oplevering of op enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden; 2. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter; 3. het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn. Tevens moet de koper gedogen dat (een) derde(n) zich op het verkochte bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten. De erfdienstbaarheid wordt over en weer ten nutte en ten laste van het verkochte en kavelnummer 63, beide deel uitmakende van voormeld kadastrale perceel gemeente Noordoostpolder, sectie AX nummer 374 (gedeeltelijk); b. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het verkochte dat hij moet gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, behoudens die genoemd in de laatste alinea, dat door of vanwege de gemeente Noordoostpolder, K.P.N. Nederland N.V., de waterleidingmaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, het gasbedrijf en verdere door de gemeente Noordoostpolder aan te wijzen instellingen of bedrijven, buizen, leidingen, kolken, lichtmasten, manipulatiekasten, antennes en dergelijke ten behoeve van de betrokken voorzieningen worden aangebracht, gelegd, gehouden, onderhouden, gewijzigd, verwijderd enzovoorts, op, aan, uit of in het verkochte of onder de zich op het verkochte bevindende opstal(len).

10 De direct aanwijsbare schade als gevolg van bovenomschreven handelingen zal door of vanwege of voor rekening van de betrokken instelling of het betrokken bedrijf worden hersteld of vergoed. Soortgelijke erfdienstbaarheden zijn mogelijk gevestigd in andere akten ten laste van de thans in veiling gebrachte kavels. Aan verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. Voor het overige zijn aan verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat verkoper echter niet in. ONDERZOEKSPLICHT Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het Registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico s aanvaardt, zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de schuldeiseres of de notaris.

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Dekatel Telecom B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Dekatel Telecom B.V. Algemene voorwaarden Dekatel Telecom B.V. 2014, februari. Correspondentieadres: Veldoven 7, 8271 RT, IJsselmuiden Indeling De algemene voorwaarden van Dekatel

Nadere informatie

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities

ASR Levensverzekering N.V. algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling AVLH 2010/1.0. Inhoudsopgave. A. Definities algemene voorwaarden van geldlening en zekerheidsstelling Inhoudsopgave A. Definities B. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden 2. Kopjes C. De Offerte 3. De inhoud van de Offerte 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling

Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Algemene voorwaarden voor geldlening en zekerheidstelling Propertize B.V., gevestigd te Utrecht, KvK 08024286 Versie geldend per 02 januari 2014,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk

Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden Zakelijk Algemene Contractvoorwaarden van Solcon Internetdiensten N.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Flevoland op 14 april 2005 onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WOONRUIMTE Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld en op 31 juli 2003 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries

Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Algemene voorwaarden Klus- en montagebedrijf Baving Vries Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden. 1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Baving Klus- en Montagebedrijf, gevestigd te Vries,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie