(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT"

Transcriptie

1 (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt sectie H nummer 1033 en gemeente IJsselham sectie S nummer 510, respectievelijk groot eenentwintig are twaalf centiare (21a 12 ca) en zesenveertig are achtenzestig centiare (46a 68ca), welk laatstgenoemd perceel (gemeente IJsselham sectie S nummer 510) is belast met de navolgende zakelijk als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Wet Belemmeringenwet Privaatrecht, ten behoeve van: a. (thans) Aktivabedrijf Enexis Noord B.V. (destijds N.V. Electriciteits-Maatschappij IJsselcentrale), welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op zevenentwintig juli negentienhonderd tweeënzeventig in register Hypotheken 4, deel 2045 nummer 74 van een afschrift van een akte tot vestiging van een zakelijk recht, op zesentwintig juli negentienhonderd tweeënzeventig verleden voor mr. T.G. Drese, (destijds) notaris te Zwolle; b. (thans) Aktivabedrijf Enexis Noord B.V. (destijds N.V. Energiebedrijf IJsselmij), welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op achtentwintig september negentienhonderd achtentachtig in register Hypotheken 4, deel 6044 nummer 64 van een afschrift van wijziging tenaamstelling, op achtentwintig september negentienhonderd achtentachtig verleden voor een plaatsvervanger van voornoemde notaris Drese; c. (thans) Aktivabedrijf Enexis Noord B.V., welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Zwolle) op achtentwintig september negentienhonderd achtentachtig in register Hypotheken 4, deel 6044 nummer 64 van een afschrift van wijziging tenaamstelling, op achtentwintig september negentienhonderd achtentachtig verleden voor een plaatsvervanger van voornoemde notaris Drese, hierna ook te noemen: het "Registergoed", daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: "AVVEVI", zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de Openbare Registers op veertien oktober tweeduizend elf, in deel nummer 112, welke voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: https://onlineverkoop.dtz.nl, hierna te noemen: de "Website". Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: Bijzondere veilingvoorwaarden 1. Wijze van veiling

2 De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op achttien april tweeduizend dertien vanaf negen uur dertig minuten (09.30 uur) in het kantoor van DTZ Zadelhoff aan de Apollolaan 150 te Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk zeventien april tweeduizend dertien gepubliceerd worden op de Website. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom. 2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 3. Kosten In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten: - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn; - het honorarium van de notaris; - de kosten van de - eventuele - akte de command; - het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches; - de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers; - de inzetpremie; - de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen; - kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten. Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. 4. Belastingen Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd. 5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen. Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Van lid 2 van artikel 20 AVVEVI zijn van toepassing sub b, f en g, woordelijk luidende:

3 b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte. f. In geval het registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de verkoper bij dezen een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. 6. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen. Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen. In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces. In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit: a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro (EUR ,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: Weerdijk 4 te Oldemarkt/ /aanbetaling veiling de dato 18 april 2013 op rekeningnummer Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.

4 8. Onderhandse biedingen Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst. 9. Inzetpremie De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing. 10. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. 11. Internetveiling In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de Website, Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle

5 gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, Verkoper of de notaris komt. Omschrijving erfdienstbaarheden Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld: Verwijzing naar eerdere akte(n) Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen het gekochte betreffende wordt verwezen naar een voorgaande titel van aankomst waarin woordelijk staat vermeld: Vesting van erfdienstbaarheden De comparanten sub 1 en 2, handelende als gemeld, verklaarden in het kader van voormelde ruilovereenkomst te zijn aangegaan, waarbij is overeengekomen dat een erfdienstbaarheid zal worden gevestigd ten laste van het bij partij 2 verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 112 en het door partij 2 bij deze akte verkregen gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 105, enerzijds, een ten behoeve van het bij deze akte door partij 1 verkregen gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 112, anderzijds. Ter uitvoering van gemelde overeenkomst van vestiging van een erfdienstbaarheid verklaarden genoemde comparanten. Ten behoeve van het bij deze akte door partij 1 verkregen gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 112, als heersend erf, en ten laste van het bij partij verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 112 en het door partij 2 bij deze akte verkregen gedeelte van het kadastrale perceel gemeente IJsselham sectie S nummer 105, als dienende erven, wordt bij deze gevestigd het recht van weg, om te komen en te gaan van- en naar de openbare weg ter plaatse (Weerdijk), uit te oefenen over een strook grond ter breedte van vier meter gelegen langs de zuidgrens van de dienende erven. Ten aanzien van deze erfdienstbaarheid is tussen partijen overeengekomen dat de onderhoudsplicht geheel voor rekening en ten laste blijft van de eigena(a)r(en) van de diende erven, en derhalve niet geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht kan worden bij de eigena(a)r(en)van het heersend erf. Daar het Registergoed tezamen met meer onroerende goederen is verkregen en reeds een omnummering van kadastrale percelen heeft plaatsgevonden, is het onduidelijk of voornoemde erfdienstbaarheden tevens betrekking hebben op het Registergoed. Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de eigenaar voor deze te worden aangenomen. Energieprestatiecertificaat Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen. Publiekrechtelijke beperkingen

6 ./. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. Bodeminformatie Enige waar Verkoper mee bekend is: a. is een brief van de gemeente Steenwijkerland de dato zesentwintig februari tweeduizend dertien, waarin onder meer het navolgende is opgenomen, woordelijk luidende: "Staat het perceel vermeld op de Nee gemeentelijke lijst met verdachte locaties inzake bodemverontreiniging? Is u ten aanzien van eventuele Ja verontreiniging negatieve informatie bekend over het perceel? Zo ja, welke? Grond is matig verontreinigd met minerale olie, lood en PAK" Genoemde brief ligt ter inzage bij de notaris. b. een taxatierapport de dato vier augustus tweeduizend elf, waarin onder meer het navolgende is opgenomen, woordelijk luidende: "Milieuaspecten Gezien het gebruik als drukkerij is het niet ondenkbeeldig dat er sprake is van een bodemkwaliteit die niet voldoet aan een toekomstig gebruik. Het laten uitvoeren van een bodemrapport is derhalve van wezenlijk belang" Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bestemming Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Oldemarkt van de gemeente Steenwijkerland en heeft als bestemming Bedrijfsdoeleinden. De relevante voorschriften van het bestemmingsplan Oldemarkt van de gemeente Steenwijkerland liggen ter inzage bij de notaris en zijn tevens in kopie aan deze akte is gehecht. De gemeente Steenwijkerland vermeldt tevens dat er een Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerreinen in ontwikkeling is. Dit voorontwerpbestemmingsplan is te raadplegen op Uitdrukkelijke aanvaarding Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.