BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne"

Transcriptie

1 - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 20 te 7623 KL Borne, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeeer drie are vierentwintig centiare ( ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne sectie I nummer 2710, en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte./. gehechte tekening; hierna ook: Registergoed Snoek 20; 2. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 24 te 7623 KL Borne, uitmakende een gedeelte ter grootte ongeveer van drie are vierentwintig centiare ( ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne sectie I nummer 2710, en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte./. gehechte tekening; hierna ook: Registergoed Snoek 24; met inbegrip van de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek hierna tezamen aan te duiden als: het Registergoed, of het Verkochte, VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen AVVEVI (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld. Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 1. Wijze van veiling De veiling geschiedt op één april tweeduizend veertien vanaf negen uur (09:00 uur) op het kantoor van de notaris aan de Vosselmanstraat 260 te Apeldoorn. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk éénendertig maart tweeduizend en veertien gepubliceerd worden op de Website. Voor zowel het Registergoed Snoek 20 als het Registergoed Snoek 24 vindt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI de veiling plaats in twee fasen; eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij de koopsom wordt gevormd door optelling van de inzetsom en het afmijnbedrag. In aanvulling op artikel 3 lid 8 van de AVVEVI zal zowel het Registergoed Snoek 20 en het Registergoed Snoek 24 eerst afzonderlijk bij inzet en afslag worden geveild en vervolgens zal op deze registergoederen (in combinatie) kunnen worden afgemijnd, waarbij de koopsommen van het Registergoed Snoek 20 en

2 - 2 - het Registergoed Snoek 24 bij elkaar worden opgeteld, bij het bedrag dat (in combinatie) bij afslag wordt geboden voor het Registergoed. Deze optelling vormt de koopsom voor de combinatie. 2. Biedtoegang/Waarborgsom/Bankgarantie a. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. b. Een bieder dient om biedingen te mogen uitbrengen voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijfduizend euro ( 5.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: waarborgsom deelname veiling locatie Borne op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer NL72RABO ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn. Deze waarborgsom wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de periode van recht van beraad aan de bieder geretourneerd, tenzij dit de koper is. In dat geval wordt de waarborgsom aangewend voor het voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 9 en/of 12 AVVEVI. c. Verkoper kan van een bieder verlangen dat hij vóór het moment van gunning aan de notaris een (aanvullende) bankgarantie tot aan een bedrag van tien procent (10%) van de koopsom ter hand stelt, dan wel aan de notaris een (aanvullende) waarborgsom te betalen tot een bedrag van tien procent (10%) van de koopsom, strekkende tot verhaal van het door de koper krachtens de veiling verschuldigde, een en ander overeenkomstig artikel 12 van de AVVE. d. Koper dient daarnaast de overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 AVVEVI bedoelde bedragen binnen de daar vermelde termijnen te voldoen. 3. Kosten a. Het door de koper aan de verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt vijf procent (5%) van de koopsom, exclusief omzetbelasting. De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van verkoper. Koper is er mee bekend dat het door hem te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris b. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald. 4. Belastingen a. Voorzover aan verkoper bekend is ter zake van de levering van het Registergoed van rechtswege omzetbelasting verschuldigd, aangezien het Verkochte een gebouw of een gedeelte van een nieuwbouwwoning is in de zin van artikel 11 lid 1 sub a.1º in verband met artikel 11 lid 3 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (een nieuw vervaardigd goed, dat wordt geleverd voor, op of uiterlijk twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming daarvan). Het Verkochte is tot op heden niet als bedrijfsmiddel in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 gebruikt. De Levering is derhalve vrijgesteld van overdrachtsbelasting. b. Indien koper een ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting

3 is op de levering van het Verkochte de verleggingsregeling van artikel 24ba lid 1 sub d van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 van toepassing. In verband daarmee wordt op grond van artikel 12 lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 1968 de omzetbelasting geheven van koper. De veilingregeling als bedoeld in artikel 3 lid 5 van voormelde wet wordt buiten toepassing gelaten. c. Indien koper géén ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 is op de levering van het Verkochte de verleggingsregeling niet van toepassing en dient koper de verschuldigde omzetbelasting boven op de koopsom te voldoen. De veilingregeling als bedoeld in artikel 3 lid 5 van voormelde wet wordt buiten toepassing gelaten. 5. Inzetpremie Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet. De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald, onmiddellijk na levering van het Verkochte aan de koper. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie. 6. Tijdstip van betaling Het door de koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen: a. de kosten, belastingen en eventuele inzetpremie als bedoeld in lid 3, 4 en 5: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; b. de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 AVVEVI (onder verrekening van de reeds op grond van artikel 2 betaalde waarborgsom): uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; c. de koopsom: uiterlijk zes (6) weken na de gunning, een en ander onder verrekening van de sub b hiervoor bedoelde waarborgsom alsmede de eventueel door de notaris daarover te vergoeden rente. 7. Voorbehoud recht van beraad Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund. 8. Bieden voor een ander Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt: 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn

4 - 4 - bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het procesverbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. 9. Internetveiling In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de Website, de verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de verkoper of de notaris komt. AANVAARDING/GEBRUIKSSITUATIE/ONTRUIMING De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Verkochte. Daarbij is haar niet gebleken, dat het Verkochte aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal de Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:

5 - 5 - b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte. Enzovoorts. g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper. Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. BESTEMMING Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Bornsche Maten van de gemeente Borne en heeft als bestemming woondoeleinden. BODEMINFORMATIE Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie. ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart schuldeiseres voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen. OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen aangetroffen in een akte van levering op éénentwintig augustus tweeduizend acht verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op éénentwintig augustus tweeduizend acht in deel nummer 97, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

6 - 6 - HEMELWATER In de Bornsche Maten wordt het hemelwater in de openbare voorziening bovengronds afgevoerd naar wadi s, waar infiltratie in de bodem plaats vindt. De hemelwaterafvoer mag dus niet op het gemeentelijke afvalwaterriool en op het gemeentelijke drainagesysteem worden aangesloten. De verkrijger is verplicht het hemelwater op zijn eigen perceel te infiltreren of zichtbaar af te voeren naar de openbare ruimte. Deze afvoer moet in ieder geval, voordat het hemelwater de openbare ruimte bereikt, bovengronds en zichtbaar worden aangeboden. Koper dient deze voorziening naar behoren te onderhouden en zo nodig te vervangen of bij (vervangende) nieuwbouw (opnieuw) aan te leggen. De voormelde verplichting geldt slechts gedeeltelijk voor de in deze akte over te dragen bouwkavel. Aan de achterzijde van de bouwkavel zal hemelwater wél via een infiltratieriool worden afgevoerd. KETTINGBEDING Voormelde verplichting inzake de afvoer van het hemelwater geldt voor de verkrijger alsmede zijn rechtsopvolgers. Indien de verkrijger een verplichting niet nakomt verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro, zonder dat dit de gemeente verhindert om enig ander civiel- of publiekrechtelijk rechtsmiddel in te schakelen. Daarnaast verbeurt de verkrijger, nadat hij in verzuim is, ten behoeve van de gemeente een boete van eenhonderd euro voor iedere dag dat het verzuim voortduurt. De verkrijger verbindt zich voorts om die verplichtingen, alsmede deze verplichting tot wederoplegging, op te leggen aan opvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van de bouwkavel, of een gedeelte daarvan, en degenen die een recht tot gebruik daarvan mochten verkrijgen. Dit dient te geschieden in de vorm van een sluitend kettingbeding, met onmiddellijke aanvaarding ten behoeve van de gemeente, zodanig dat deze rechtsopvolgers op gelijke wijze jegens de gemeente (schuldeiser) tot nakoming gebonden zullen zijn. Indien een eigenaar of gebruiker(schuldenaar) deze verplichting tot wederoplegging niet nakomt geldt de hiervoor weergegeven boetebepaling op gelijke wijze. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN. Partijen verklaarden dat hierbij voorts nog worden gevestigd, respectievelijk reeds zijn gevestigd, de navolgende erfdienstbaarheden: A. 1. ten gunste respectievelijk ten laste van het bij deze geleverde en ten gunste en ten laste van de overige tot het betreffende bouwblok behorende bouwkavels casu quo woningen, eveneens deel uitmakende van het hiervoor genoemde kadastrale perceel, zijn respectievelijk worden over en weer al zodanige erfdienstbaarheden gevestigd als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin die percelen en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen zich ten opzichte van elkaar bevinden, te handhaven respectievelijk eventuele strijdigheden in het burenrecht te legaliseren, speciaal wat betreft het dulden van: - de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio en televisie-uitzendingen en andere nutsvoorzieningen; - de toevoer van licht en lucht; - de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins; - het eventueel in het kader van meerwerk, zowel vóór als na de

7 - 7 - oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel: a. tot een diepte van maximaal twee meter en veertig centimeter, gemeten uit de in het bestek als basissituatie aangeduide achtergevel van de op het heersend erf te stichten woning; b. tot een diepte van maximaal drie meter en zestig centimeter, gemeten uit de in het bestek als basissituatie aangeduide achtergevel van de het op heersend erf te stichten berging; c. de overbouw op het dienend erf van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter; d. alsmede het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw enzovoorts, wordende hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen; A. 2. de erfdienstbaarheid inhoudende het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn. B. Hagen 1. Koper is verplicht aan de voorzijde van de woningen een beukenhaag aan te leggen op de grens tussen de op de verkavelingstekening aangegeven kavels en de openbare ruimte en deze in stand te houden. De haag dient over de gehele lengte van de hiervoor bedoelde kavelgrens te worden aangelegd, behalve ter hoogte van de inrit. De haag met een maximale hoogte van zestig centimeter zal door en voor rekening van verkrijger worden aangelegd. De verkrijger is verplicht deze hagen aan te leggen, te onderhouden en in stand te houden op voormelde hoogte, overeenkomstig het ter plaatse vigerende beeldkwaliteitsplan. Bij een noodzakelijke vervanging van de haag zal verkrijger eenzelfde haag weer dienen aan te brengen. Verkrijger zal met de tuinaanleg hiermee rekening moeten houden en zal er voor moeten zorgen dat er geen obstakels zijn voor de aanleg van de haag. Verkoper kan niet gehouden worden aan eventuele schadevergoeding in verband met de aanleg van de betreffende haag. 2. Bij niet nakoming van de onder B.1. bedoelde verplichting verbeurt de verkrijger ten behoeve van de gemeente een boete van vijfhonderd euro ( 500,00) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete is door het enkele feit van de niet-nakoming onmiddellijk opeisbaar, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. De gemeente behoudt het recht om nakoming te vorderen. 3. De onder B.1. bedoelde verplichting, met het onder B.2. bedoelde boetebeding, is een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en zal ook overgaan op degenen die het verkochte of een deel daarvan onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Degenen, die van verkrijger een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen, zullen mede geboden zijn. 4. Koper moet gedogen dat een door de gemeente aan te wijzen (rechts)persoon toezicht houdt op de nakoming van het hiervoor in de leden B.1. en B.2. bepaalde. Enzovoorts

8 - 8 - D. Aanleg voorzieningen voor en door Nutsbedrijven. 1. Koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat voor openbare doeleinden palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, op, in, aan of boven het verkochte en de - daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen - worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overleg gepleegd. De verkrijger en zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze voorwaarde is aangebracht in ongewijzigde toestand te laten bestaan. 2. Bij elke vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moet deze voorwaarde en de onder 1 genoemde voorwaarde aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte van een door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde boete, gelijk aan de aan de gemeente betaalde koopprijs van het gekochte. Deze boete zal verschuldigd zijn door de nalatige verkoper. De gemeente is bevoegd om naast gemelde boete nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in. ONDERZOEKSPLICHT Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het Registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico s aanvaardt, zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de schuldeiseres of de notaris.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) RHM/CB/MvB/17297638 5150965/40060393 Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Pagelaan 24 3525 GW Utrecht 85.000,- k.k. circa 49 m² circa 147

Nadere informatie

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.

Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63. info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars. Punt Makelaars BV Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Telefoon 030 273 74 64 Fax 030 273 74 63 info@puntmakelaars.nl www.puntmakelaars.nl Dirck van Zuylenstraat 17 3511 RE Utrecht 179.000,- k.k. circa

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Artikel - 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: EPA Intermediair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie