(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))"

Transcriptie

1 RHM/CB/MvB/ / Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende kantoorgebouw en de zich daarop bevindende bedrijfsgebouwen en overige opstallen, tevens omvattende een opslagterrein, tuin, en cultuurgrond, plaatselijk bekend te 7691 BP Bergentheim, Van Roijenweg 15 en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg sectie T nummers 612, 1340, 1722, 1724, 1726 en 1727, welke kadastrale percelen respectievelijk groot zijn negen centiare, twee hectare vijftien are en zestig centiare, vijf are en zesenvijftig centiare, vierentwintig centiare, een hectare negenenvijftig are en eenennegentig centiare, drieëndertig are en negenentachtig centiare, (i) welk perceel met nummer 1722, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel nummer 43 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Cogas Infra en Beheer B.V., gevestigd te Almelo; (ii) welk perceel met nummer 1726, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 2124 nummer 49 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente Hardenberg; en (iii) welk perceel met nummer 612, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel nummer 43 is belast met een recht van opstal ten behoeve van Cogas Infra en Beheer B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: Registergoed. Veilingvoorwaarden De comparant, handelend als gemeld, verzoekt vervolgens mij, notaris, te willen vaststellen de VOORWAARDEN EN BEPALINGEN waaronder op woensdag drie december tweeduizend veertien vanaf veertien uur (14:00 u) bij opbod en afslag in een zitting ten kantore van DTZ Zadelhoff aan de Parnassusweg 803 te Amsterdam, ten overstaan van mr. R.H. Meppelink, notaris met plaats van vestiging

2 Amsterdam, een plaatsvervanger, of een ander daartoe bevoegd openbaar ambtenaar, in het openbaar zal worden verkocht het Registergoed krachtens het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek en de mede verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgens stel ik, notaris, zulks in overleg met de Verkoper overeenkomstig het bepaalde in artikel 517 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast met inachtneming van het hiervoor gemelde dat de openbare verkoop zal geschieden: (i) onder de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet hierna te noemen: AVVEVI, zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in register Hypotheken 4, deel nummer 112, en waarvan een exemplaar is gehecht aan deze akte (Bijlage). In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: hierna te noemen: Website; en (ii) onder de navolgende bijzondere voorwaarden: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN In afwijking van- en aanvulling op de AVVEVI zijn op deze executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere voorwaarden: Artikel 2. Organisatie van de veiling In afwijking van artikel 2 lid 5 AVVEVI geldt het navolgende: Bieden is alleen mogelijk met inachtneming van het biedprotocol. Iedere Bieder, die een Bod uitbrengt, is gehouden aan zijn Bod. Indien een Bieder tijdens of na de Veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks aan zijn Bod gehouden tenzij Verkoper inziet en erkent en vervolgens schriftelijk verklaart dat de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod kan worden gehouden (overduidelijke dwaling) dan wel de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest oordeelt dat de Bieder een zodanige vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden. Verkoper is nimmer gehouden de hiervoor genoemde schriftelijke verklaring af te geven en behoeft haar motivering ter zake niet te delen met de Bieder. De Veilingnotaris heeft de bevoegdheid tijdens het biedproces een voor hem evident foute bieding ter stond te laten herstellen. Artikel 3 Wijze van veilen De Veiling vindt bij opbod en afslag plaats in één zitting in het kantoor van DTZ Zadelhoff aan de Parnassusweg 803 te Amsterdam. De inzet vangt aan op woensdag drie december tweeduizend veertien vanaf veertien uur (14:00 u). Aansluitend aan de veiling bij inzet vindt de veiling bij afslag plaats. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 AVVEVI vindt de Veiling plaats in twee fasen: eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling

3 vormt de Koopsom. Wordt niet afgemijnd, dan geldt de Inzetsom als hoogste Bod. Artikel 5 Bieden voor een ander Een Bieder heeft, overeenkomstig dan wel in aanvulling op het bepaalde in artikel 5 lid 2 AVVEVI, het recht te verklaren dat hij het Bod namens één of meer anderen heeft uitgebracht, met dien verstande dat zulks afhankelijk is van voorafgaande goedkeuring en acceptatie zijdens Verkoper. De Verkoper heeft derhalve, volledig ter eigen beoordeling en zonder opgave van redenen, het recht zulks te weigeren. Een Bieder dient voor een dergelijke goedkeuring/acceptatie vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk vijf (5) (werk)dagen na Gunning, nadere gegevens van de aan te wijzen partij aan de Verkoper en de Notaris te overleggen. Artikel 7 Inzetpremie De inzetpremie (plok) als bedoeld in artikel 7 AVVEVI bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 AVVEVI bij de Koper in rekening gebracht. De inzetpremie wordt slechts aan de Inzetter uitbetaald. In overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVVEVI vervalt het recht op inzetpremie indien de Veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen Gunning plaatsvind. Artikel 8. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag, zijnde maandag acht december tweeduizend veertien om zeventien uur (17:00 u) of zo veel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. Artikel 9. Belastingen en kosten 9.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 AVVEVI komen voor rekening van de Koper alle eventuele, achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten: - het honorarium van de Veilingnotaris zijnde vierduizend euro (EUR 4.000,00); - de kosten van de - eventuele - akte de command; - kadastrale recht; - de kosten van kadastrale recherche; - notarieel honorarium doorhaling hypothe(e)k(en) en eventuele beslag(en); - het kadastrale recht voor de doorhaling van de hypothe(e)k(en) en eventuele beslag(en); - de inzetpremie ten bedrage van één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting); en - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn. - de kosten van de advertentie op Indien er voor de eigendomsoverdracht beslag wordt gelegd danwel een hypotheek wordt gevestigd zijn de volgende kosten ook voor rekening van Koper: - leges rechtbank zuivering; - leges rechtbank uitbetaling gelden.

4 Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van Koper voorzover zij op het Registergoed kunnen worden verhaald. 9.2 Overdrachtsbelasting Ter zake de verkrijging van het Registergoed door de Koper is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze komt geheel voor rekening en risico van de Koper. Omzetbelasting Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Artikel 10. Tijdstip van betaling 10.1 In afwijking van dan wel overeenkomstig artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI gelden de volgende betalingstermijnen: a. de kosten en belastingen als bedoeld in artikel 9 AVVEVI: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; b. de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 AVVEVI ten bedrage van tien procent (10 %) van de koopprijs: uiterlijk drie (3) werkdagen na de gunning; c. de Koopsom: uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien Het in artikel 10.1 onder a. en b. gestelde (betaling kosten en storten waarborgsom) komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen, maar uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien. Artikel 14. Informatieplicht/deelname aan de veiling/financiële gegoedheid Teneinde biedingen te kunnen doen heeft een bieder het in artikel 14A AVVEVI bedoelde internetaccount en een wachtwoord nodig, alsmede de in artikel 14 AVVEVI lid 3 bedoelde biedtoegang. Conform artikel 14 AVVEVI lid 3 wordt biedtoegang (de mogelijkheid biedingen te doen in een bepaalde veiling) enkel verstrekt aan degene die: a. zich tijdig voor aanvang van de veilingzitting ten behoeve van de notaris heeft geïdentificeerd conform de regels van de WWFT (inclusief identificatie van de - voor zover van toepassing - ultimate beneficial owner als bedoeld in die wet); b. tijdig voor aanvang van de veilingzitting de voor deelname aan de veiling gevraagde registratieverklaring en volmacht heeft ondertekend en deze - voorzien van een door een notaris gelegaliseerde handtekening aan de notaris (waaronder tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) heeft geretourneerd. In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopen biedproces. De koper wordt geacht in te stemmen met de hiervoor omschreven wijze tot het uitbrengen van een bieding. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 AVVEVI wordt terzake de Veiling geen Biedlimiet gehanteerd.

5 Uitsluiting aansprakelijkheid In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) Verkoper en (iv) de Notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, Verkoper of de Notaris komt. Artikel 15. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen 15.1 Aanschrijvingen Uit kadastrale uittreksels van dertig oktober tweeduizend veertien is gebleken dat er geen (voor- )aanschrijving(en) bekend zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie Publiekrechtelijke beperkingen Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het

6 Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie Zakelijke rechten (opstalrechten, BP's) Ten aanzien van de zakelijke rechten en publiekrechtelijke beperkingen is het Registergoed volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers niet bezwaard met zakelijke rechten Aanvaarding en milieu De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden. De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het Registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het Registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van Koper is. In verband hiermee wordt tevens verwezen naar een rapport inzake de bodemgesteldheid van negenentwintig november tweeduizend dertien opgesteld door Hofstede CS Milieuadviseurs, welk rapport is in te zien via de Website Lasten, beperkingen Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Te dezen wordt nog vermeld dat tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Ambt- Hardenberg sectie T nummers 1726 en 1340 zich het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie T nummer 1007 bevindt dat volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in eigendom toebehoort aan Waterschap Velt en Vecht. Voor zover aan Verkoper bekend zijn er geen (persoonlijke of goederenrechtelijke) rechten gevestigd of ontstaan om over perceel 1007 van en naar het Registergoed te komen en te gaan. Het ontbreken van dergelijke rechten komt geheel voor risico van Koper. Verkoper en Veilingnotaris aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid Roerende zaken De eventuele roerende zaken die zich in of op het Registergoed bevinden worden niet meegeveild Verrekening baten, lasten, huren en waarborgsommen De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de Koopsom en het overige verschuldigde voor rekening van de Koper. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verrekening van lasten, belastingen, (eventuele) huren, (eventuele) waarborgsommen en servicekosten.

7 15.8 Garanties De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft Bestemming Wat betreft het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website Artikel 18. Risico en verzekering In aanvulling op het bepaalde in artikel 18 AVVEVI geldt het volgende: Het risico dat het Registergoed na Gunning, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Koper. Artikel 19. Aflevering 19.1 In aanvulling van het bepaalde in artikel 19 AVVEVI vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien Overeenkomstig artikel 19 lid 4 AVVEVI 2013 wordt het Registergoed afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van aflevering blijkt te bevinden. Artikel 20. Ontruiming (en gebruik situatie) In overeenstemming met dan wel aanvulling op artikel 20 AVVEVI geldt het volgende: Het Registergoed, voor zover verhuurd, word verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst. Volgens informatie is het Registergoed verhuurd voor eenhonderdtienduizend eenhonderdachtenzeventig euro (EUR ,00) per jaar exclusief omzetbelasting. Een kopie van de huurovereenkomst is tezamen met eventuele allonge(s) en andere beschikbare informatie in te zien via de Website. Ten aanzien van de verhuur geldt nog het navolgende: 1. Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken met de huurder of derden zijn of worden gemaakt door de Eigenaar. Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 2. Een eventuele door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet verrekend worden. 3. Het is Verkoper niet bekend of een eventuele door de huurder gestelde bankgarantie overdraagbaar is. 4. De lopende huurtermijn en/of servicekosten zullen tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend. De Verkoper en/of de Notaris staat niet in voor bovenstaande gegevens, en de gevolgen van het vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de Koper. Artikel 20 lid 2 AVVEVI

8 Gelet op het bovenstaande zijn sub a, c en d, van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, luidende als volgt: a. De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en). c. Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen. d. Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan. Garanties, verkoop op as is, where is basis De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed bevindt en de Koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de Veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM

Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK: OPGAVE VEILCONDITIES. van perceel/percelen nr.: 2 WIGBOLT RIPPERDASTRAAT 38 TE AMSTERAM Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fa 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR A.M.J.M. PLOUMEN FORMULIER S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING

ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE VOORWAARDEN HYPOTHEKEN VERSIE 01 april 2006 (S) ARGENTA SPAARBANK N.V., BIJKANTOOR NEDERLAND ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSSTELLING ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17

algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor geldleningen k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 1 19-05-11 10:17 k185 Algemene bepalingen Geldleningen_mei 2011.indd 2 19-05-11 10:17 algemene bepalingen voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren.

ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. ALGEMENE VOORWAARDEN : MBA Auto's en Motoren. I. Algemeen 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto's en motoren. 2.Uitsluitend

Nadere informatie

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie EUN een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden: deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN AB LEKDETECTIE B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. Gebruiker: AB Lekdetectie B.V. ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring

Voorwaarden van. Beheer en Bewaring 1. UNIT LINKED FONDSEN Voorwaarden van Beheer en Bewaring (januari 2012) 2. Voorwaarden van Beheer en Bewaring Participaties in de beleggingsfondsen die onder toepassing van deze voorwaarden worden c.q.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie