(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd))"

Transcriptie

1 RHM/CB/MvB/ / Veilingvoorwaarden (registergoederen op en nabij de Van Roijensweg 15 te Bergentheim en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd)) De grond met het zich daarop bevindende kantoorgebouw en de zich daarop bevindende bedrijfsgebouwen en overige opstallen, tevens omvattende een opslagterrein, tuin, en cultuurgrond, plaatselijk bekend te 7691 BP Bergentheim, Van Roijenweg 15 en nabij Kanaalweg Oost (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg sectie T nummers 612, 1340, 1722, 1724, 1726 en 1727, welke kadastrale percelen respectievelijk groot zijn negen centiare, twee hectare vijftien are en zestig centiare, vijf are en zesenvijftig centiare, vierentwintig centiare, een hectare negenenvijftig are en eenennegentig centiare, drieëndertig are en negenentachtig centiare, (i) welk perceel met nummer 1722, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel nummer 43 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Cogas Infra en Beheer B.V., gevestigd te Almelo; (ii) welk perceel met nummer 1726, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 2124 nummer 49 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de gemeente Hardenberg; en (iii) welk perceel met nummer 612, volgens informatie verstrekt door de Dienst van het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel nummer 43 is belast met een recht van opstal ten behoeve van Cogas Infra en Beheer B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: Registergoed. Veilingvoorwaarden De comparant, handelend als gemeld, verzoekt vervolgens mij, notaris, te willen vaststellen de VOORWAARDEN EN BEPALINGEN waaronder op woensdag drie december tweeduizend veertien vanaf veertien uur (14:00 u) bij opbod en afslag in een zitting ten kantore van DTZ Zadelhoff aan de Parnassusweg 803 te Amsterdam, ten overstaan van mr. R.H. Meppelink, notaris met plaats van vestiging

2 Amsterdam, een plaatsvervanger, of een ander daartoe bevoegd openbaar ambtenaar, in het openbaar zal worden verkocht het Registergoed krachtens het bepaalde in artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek en de mede verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek. Vervolgens stel ik, notaris, zulks in overleg met de Verkoper overeenkomstig het bepaalde in artikel 517 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering vast met inachtneming van het hiervoor gemelde dat de openbare verkoop zal geschieden: (i) onder de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet hierna te noemen: AVVEVI, zoals vastgesteld bij akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in register Hypotheken 4, deel nummer 112, en waarvan een exemplaar is gehecht aan deze akte (Bijlage). In deze voorwaarden staat onder meer vermeld dat het bieden geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website: hierna te noemen: Website; en (ii) onder de navolgende bijzondere voorwaarden: BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN In afwijking van- en aanvulling op de AVVEVI zijn op deze executoriale verkoop van toepassing de volgende bijzondere voorwaarden: Artikel 2. Organisatie van de veiling In afwijking van artikel 2 lid 5 AVVEVI geldt het navolgende: Bieden is alleen mogelijk met inachtneming van het biedprotocol. Iedere Bieder, die een Bod uitbrengt, is gehouden aan zijn Bod. Indien een Bieder tijdens of na de Veiling verklaart dat zijn Bod op een vergissing berust, is hij desondanks aan zijn Bod gehouden tenzij Verkoper inziet en erkent en vervolgens schriftelijk verklaart dat de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod kan worden gehouden (overduidelijke dwaling) dan wel de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest of een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis of arrest oordeelt dat de Bieder een zodanige vergissing heeft gemaakt dat hij niet aan zijn Bod kan worden gehouden. Verkoper is nimmer gehouden de hiervoor genoemde schriftelijke verklaring af te geven en behoeft haar motivering ter zake niet te delen met de Bieder. De Veilingnotaris heeft de bevoegdheid tijdens het biedproces een voor hem evident foute bieding ter stond te laten herstellen. Artikel 3 Wijze van veilen De Veiling vindt bij opbod en afslag plaats in één zitting in het kantoor van DTZ Zadelhoff aan de Parnassusweg 803 te Amsterdam. De inzet vangt aan op woensdag drie december tweeduizend veertien vanaf veertien uur (14:00 u). Aansluitend aan de veiling bij inzet vindt de veiling bij afslag plaats. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 AVVEVI vindt de Veiling plaats in twee fasen: eerst bij opbod en vervolgens bij afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling

3 vormt de Koopsom. Wordt niet afgemijnd, dan geldt de Inzetsom als hoogste Bod. Artikel 5 Bieden voor een ander Een Bieder heeft, overeenkomstig dan wel in aanvulling op het bepaalde in artikel 5 lid 2 AVVEVI, het recht te verklaren dat hij het Bod namens één of meer anderen heeft uitgebracht, met dien verstande dat zulks afhankelijk is van voorafgaande goedkeuring en acceptatie zijdens Verkoper. De Verkoper heeft derhalve, volledig ter eigen beoordeling en zonder opgave van redenen, het recht zulks te weigeren. Een Bieder dient voor een dergelijke goedkeuring/acceptatie vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk vijf (5) (werk)dagen na Gunning, nadere gegevens van de aan te wijzen partij aan de Verkoper en de Notaris te overleggen. Artikel 7 Inzetpremie De inzetpremie (plok) als bedoeld in artikel 7 AVVEVI bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting). Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 AVVEVI bij de Koper in rekening gebracht. De inzetpremie wordt slechts aan de Inzetter uitbetaald. In overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVVEVI vervalt het recht op inzetpremie indien de Veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen Gunning plaatsvind. Artikel 8. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag, zijnde maandag acht december tweeduizend veertien om zeventien uur (17:00 u) of zo veel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. Artikel 9. Belastingen en kosten 9.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 AVVEVI komen voor rekening van de Koper alle eventuele, achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten: - het honorarium van de Veilingnotaris zijnde vierduizend euro (EUR 4.000,00); - de kosten van de - eventuele - akte de command; - kadastrale recht; - de kosten van kadastrale recherche; - notarieel honorarium doorhaling hypothe(e)k(en) en eventuele beslag(en); - het kadastrale recht voor de doorhaling van de hypothe(e)k(en) en eventuele beslag(en); - de inzetpremie ten bedrage van één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting); en - de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn. - de kosten van de advertentie op Indien er voor de eigendomsoverdracht beslag wordt gelegd danwel een hypotheek wordt gevestigd zijn de volgende kosten ook voor rekening van Koper: - leges rechtbank zuivering; - leges rechtbank uitbetaling gelden.

4 Voor een nadere specificatie van de kosten wordt verwezen naar de Website en/of Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van Koper voorzover zij op het Registergoed kunnen worden verhaald. 9.2 Overdrachtsbelasting Ter zake de verkrijging van het Registergoed door de Koper is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd. Deze komt geheel voor rekening en risico van de Koper. Omzetbelasting Ter zake van de levering van het Registergoed is geen omzetbelasting verschuldigd. Artikel 10. Tijdstip van betaling 10.1 In afwijking van dan wel overeenkomstig artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI gelden de volgende betalingstermijnen: a. de kosten en belastingen als bedoeld in artikel 9 AVVEVI: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning; b. de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 AVVEVI ten bedrage van tien procent (10 %) van de koopprijs: uiterlijk drie (3) werkdagen na de gunning; c. de Koopsom: uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien Het in artikel 10.1 onder a. en b. gestelde (betaling kosten en storten waarborgsom) komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen, maar uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien. Artikel 14. Informatieplicht/deelname aan de veiling/financiële gegoedheid Teneinde biedingen te kunnen doen heeft een bieder het in artikel 14A AVVEVI bedoelde internetaccount en een wachtwoord nodig, alsmede de in artikel 14 AVVEVI lid 3 bedoelde biedtoegang. Conform artikel 14 AVVEVI lid 3 wordt biedtoegang (de mogelijkheid biedingen te doen in een bepaalde veiling) enkel verstrekt aan degene die: a. zich tijdig voor aanvang van de veilingzitting ten behoeve van de notaris heeft geïdentificeerd conform de regels van de WWFT (inclusief identificatie van de - voor zover van toepassing - ultimate beneficial owner als bedoeld in die wet); b. tijdig voor aanvang van de veilingzitting de voor deelname aan de veiling gevraagde registratieverklaring en volmacht heeft ondertekend en deze - voorzien van een door een notaris gelegaliseerde handtekening aan de notaris (waaronder tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) heeft geretourneerd. In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopen biedproces. De koper wordt geacht in te stemmen met de hiervoor omschreven wijze tot het uitbrengen van een bieding. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 AVVEVI wordt terzake de Veiling geen Biedlimiet gehanteerd.

5 Uitsluiting aansprakelijkheid In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 AVVEVI, geldt nog het navolgende: 1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) Verkoper en (iv) de Notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden. 2. De beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s). 3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, Verkoper en de Notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, Verkoper of de Notaris komt. Artikel 15. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen 15.1 Aanschrijvingen Uit kadastrale uittreksels van dertig oktober tweeduizend veertien is gebleken dat er geen (voor- )aanschrijving(en) bekend zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie Publiekrechtelijke beperkingen Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het

6 Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie Zakelijke rechten (opstalrechten, BP's) Ten aanzien van de zakelijke rechten en publiekrechtelijke beperkingen is het Registergoed volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers niet bezwaard met zakelijke rechten Aanvaarding en milieu De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden. De verkoper aanvaardt ten aanzien van eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater behorende tot het Registergoed, noch ten aanzien van de milieukundige staat van de tot het Registergoed behorende opstallen enige aansprakelijkheid, zodat het risico daarvan geheel voor rekening van Koper is. In verband hiermee wordt tevens verwezen naar een rapport inzake de bodemgesteldheid van negenentwintig november tweeduizend dertien opgesteld door Hofstede CS Milieuadviseurs, welk rapport is in te zien via de Website Lasten, beperkingen Koper aanvaardt uitdrukkelijk de bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit feiten die aan hem bekend zijn of aan hem bekend hadden kunnen zijn uit eigen onderzoek, voor zover een dergelijk onderzoek naar de geldende verkeersopvattingen van hem verlangd mag worden. Te dezen wordt nog vermeld dat tussen de percelen kadastraal bekend gemeente Ambt- Hardenberg sectie T nummers 1726 en 1340 zich het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Hardenberg, sectie T nummer 1007 bevindt dat volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in eigendom toebehoort aan Waterschap Velt en Vecht. Voor zover aan Verkoper bekend zijn er geen (persoonlijke of goederenrechtelijke) rechten gevestigd of ontstaan om over perceel 1007 van en naar het Registergoed te komen en te gaan. Het ontbreken van dergelijke rechten komt geheel voor risico van Koper. Verkoper en Veilingnotaris aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid Roerende zaken De eventuele roerende zaken die zich in of op het Registergoed bevinden worden niet meegeveild Verrekening baten, lasten, huren en waarborgsommen De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de Koopsom en het overige verschuldigde voor rekening van de Koper. De Verkoper is niet aansprakelijk voor verrekening van lasten, belastingen, (eventuele) huren, (eventuele) waarborgsommen en servicekosten.

7 15.8 Garanties De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft Bestemming Wat betreft het bestemmingsplan wordt verwezen naar de website Artikel 18. Risico en verzekering In aanvulling op het bepaalde in artikel 18 AVVEVI geldt het volgende: Het risico dat het Registergoed na Gunning, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt komt, ongeacht de oorzaak, voor rekening van de Koper. Artikel 19. Aflevering 19.1 In aanvulling van het bepaalde in artikel 19 AVVEVI vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk twaalf januari tweeduizend vijftien Overeenkomstig artikel 19 lid 4 AVVEVI 2013 wordt het Registergoed afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van aflevering blijkt te bevinden. Artikel 20. Ontruiming (en gebruik situatie) In overeenstemming met dan wel aanvulling op artikel 20 AVVEVI geldt het volgende: Het Registergoed, voor zover verhuurd, word verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst. Volgens informatie is het Registergoed verhuurd voor eenhonderdtienduizend eenhonderdachtenzeventig euro (EUR ,00) per jaar exclusief omzetbelasting. Een kopie van de huurovereenkomst is tezamen met eventuele allonge(s) en andere beschikbare informatie in te zien via de Website. Ten aanzien van de verhuur geldt nog het navolgende: 1. Verkoper staat er niet voor in dat de verstrekte informatie juist is of dat er voordien of nadien afwijkende afspraken met de huurder of derden zijn of worden gemaakt door de Eigenaar. Verkoper staat er eveneens niet voor in dat de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst volledig en/of regelmatig worden nagekomen. 2. Een eventuele door de huurder gestorte waarborgsom zal tussen Verkoper en Koper niet verrekend worden. 3. Het is Verkoper niet bekend of een eventuele door de huurder gestelde bankgarantie overdraagbaar is. 4. De lopende huurtermijn en/of servicekosten zullen tussen Verkoper en Koper niet worden verrekend. De Verkoper en/of de Notaris staat niet in voor bovenstaande gegevens, en de gevolgen van het vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de Koper. Artikel 20 lid 2 AVVEVI

8 Gelet op het bovenstaande zijn sub a, c en d, van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, luidende als volgt: a. De Koper aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en). c. Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen. d. Indien de Koper het Registergoed geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan. Garanties, verkoop op as is, where is basis De Koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het "as is, where is, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed bevindt en de Koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de Veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoper en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij terzake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar)

Veilingvoorwaarden. (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) Veilingvoorwaarden (Voltastraat 13, 17 en 21 te Zevenaar) a. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend als Voltastraat

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 12, 12A, 12B, 14 en 14A te Vlaardingen)

Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 12, 12A, 12B, 14 en 14A te Vlaardingen) RHM/CB/MvB/17233352 5153901/40063148 Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 12, 12A, 12B, 14 en 14A te Vlaardingen) het bedrijfs-/winkelpand met ondergrond en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 3131

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18522901 5156268/40065428 Vastgesteld 23 april 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 28 april 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013

Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013 Concept veilingvoorwaarden / de dato 14 februari 2013 Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde veilingvoorwaarden zijn vanaf uiterlijk

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Berflo Es OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Twekkelerweg 204,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KONINGSSTRAAT 166 TE HILVERSUM (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KONINGSSTRAAT 166 TE HILVERSUM (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KONINGSSTRAAT 166 TE HILVERSUM (in combinatie) Registergoed Het woonhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1211 NT Hilversum, Koningsstraat

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 2 en 4 te Vlaardingen)

Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 2 en 4 te Vlaardingen) RHM/CB/MvB/17233315 5153901/40063148 Veilingvoorwaarden (Fransenstraat 2 en 4 te Vlaardingen) het winkelpand annex woonhuis met bergplaats, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 3131 CC Vlaardingen,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIEUWE TUINEN 3 TE DE LIER REGISTERGOED Het woonhuis met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend 2678 AH De Lier, Nieuwe Tuinen 3, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 april 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 april 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/21382754 5156507/40065653 Vastgesteld 13 april 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 april 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN AMSTERDAMSEWEG 524 en 524A TE AMSTELVEEN (in combinatie) Registergoed Het winkelhuis met bovenwoning, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 1811 BX

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 september 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 september 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. BIJL/TIMT/22451307 5161201/40070096 Vastgesteld 5 september 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 september 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/20067832 5158504/40067597 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 oktober 2015 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Bijzondere veilingvoorwaarden, vastgesteld bij akte 13 maart 2013 verleden voor mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht Registergoed het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EIKENDERWEG 55 TE HEERLEN (in combinatie) Registergoed Het woon/winkelhuis met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend 6411 VH Heerlen, Eikenderweg 55,

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 8 juni 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 8 juni 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/MB/PH/18988367 5157105/40066211 Vastgesteld 8 juni 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 8 juni 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Mariaplein 3 te 6685 AT Haalderen Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sint Jacobiparochie Kaatsveld-Sportveld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sint Jacobiparochie Kaatsveld-Sportveld 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Sint Jacobiparochie Kaatsveld-Sportveld OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED vier percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT

(BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT (BIJZONDERE) VEILINGVOORWAARDEN WEERDIJK 4 TE OLDEMARKT Registergoed Het bedrijfspand met kantoren, bedrijfshallen en erf, plaatselijk bekend 8375 AX Oldemarkt, Weerdijk 4, kadastraal bekend gemeente Oldemarkt

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HARDENBERG Erve Nijsinck OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Erve Nijsinck

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 februari 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 februari 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/20891167 5159646/40068627 Vastgesteld 5 februari 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 5 februari 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENRI HERMANSLAAN 348 EN 440 TE GELEEN (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENRI HERMANSLAAN 348 EN 440 TE GELEEN (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENRI HERMANSLAAN 348 EN 440 TE GELEEN (in combinatie) Registergoed a. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de woning, plaatselijk bekend als Henri

Nadere informatie

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 november 2013 op te vragen bij kantoor CMS Notarissen te Amsterdam.

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 29 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 29 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RM/CB/PH/5156999/4006114 #18864678 Vastgesteld 29 mei 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 29 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Houtstraat

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorgebouw/bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18878632 5156862/40065985 Vastgesteld 25 mei 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 mei 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Langstraat

Nadere informatie

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Uittreksel van de vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden gepasseerd op 13 november

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 27 mei 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 27 mei 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/21693323 5160345/40069350 Vastgesteld 27 mei 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 27 mei 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Noordeinde

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het bedrijfspand met woning, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend 6416 AC Heerlen, Kissel 42, kadastraal

Nadere informatie

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling

X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: MR H.W.J.M. POLDERMANS FORMULIER S.V.P.

Nadere informatie

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk. Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Meidoorn ongenummerd 5432 GB Cuijk Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 31 OKT 2013 Objectomschrijving 1. een parkeerplaats gelegen onder een carport nabij de Meidoorn

Nadere informatie

TOEVOEGINGEN/WIJZIGINGEN OP AVVI

TOEVOEGINGEN/WIJZIGINGEN OP AVVI Veilingvoorwaarden (Chemieweg (ongenummerd) te Uithoorn) RHM/CB/17858471 een perceel (bouw)terrein en water, plaatselijk bekend Chemieweg (ongenummerd) te Uithoorn, kadastraal bekend gemeente Uithoorn,

Nadere informatie

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van:

t.o.v. één der notarissen van Van Heeswijk Notarissen N.V. te Rotterdam, van: Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek) op 16 september 2016 bij inzet en afslag vanaf 11.10 uur via het internetplatform van BOG Auctions (www.bog-auctions.com) t.o.v.

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KERKESINGEL 11 TE VELSEN-ZUID A. VEILING Verkoper wenst bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder op maandag één juni tweeduizend vijftien, des

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een bedrijfswoning en (varkens)stallen met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Ericaweg 3 te 5721 SH Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie R nummer 395, groot

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 20 februari 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 20 februari 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/18063728 5156015/40065194 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 20 februari 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Uraniumweg 10 te Heerenveen)

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VELDHOFSTRAAT 64-66 EN ANSELDERLAAN 4G 1 TOT EN MET 4G 6 TE EYGELSHOVEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED het café-restaurant en vier wooneenheden met ondergrond, erf, tuin en verder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het pand bestaande uit een huis, hotel café restaurant, zaal, parkeerterrein en erf, plaatselijk bekend 9536 PD Ees, Dorpsstraat

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIJVERHEIDSWEG 17 U, 17 V en 17 W TE 3641 RP MIJDRECHT (in combinatie)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIJVERHEIDSWEG 17 U, 17 V en 17 W TE 3641 RP MIJDRECHT (in combinatie) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN NIJVERHEIDSWEG 17 U, 17 V en 17 W TE 3641 RP MIJDRECHT (in combinatie) Registergoed a. het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte, gelegen

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/monr/20215321 5158147/40067210 Vastgesteld 13 november 2015 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 november 2015 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. De Tienden 1 5674 TA Nuenen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 23 MEI 2013 Objectomschrijving Het bedrijfspand met showroom, werkplaats, magazijn, kantoorruimte

Nadere informatie

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort.

De veiling geschiedt op elf juli tweeduizend veertien vanaf vijftien uur (15:00) op het kantoor van BVA Auctions, Kryptonweg 8 te Amersfoort. 1 OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED 1. het stalen motorvrachtschip genaamd Anaconda I, gemerkt 21948 BR 1994, casco gebouwd bij River Shipyard te Plock (Polen) en afgebouwd bij Machinefabriek Dolderman

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 7 november 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 7 november 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/25823115 5159383/40068374 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 7 november 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden (Langstraat 121 te Barneveld)

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres:

Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK: 20 AUGUSTUS 2015. OPGAVE VEILCONDITIES van perceel/percelen nr.: 15. adres: X X X Eerste Amsterdamse Onroerend Goed Veiling Frans van Mierisstraat 59, 1071 RL AMSTERDAM Tel. 020-6733322/ fax 020-6733325 Email: info@mva-makelaars.nl Aan: Mr F. STROUCKEN S.V.P. RETOUR UITERLIJK:

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. RHM/CB/ Vastgesteld (Component en te Purmerend)

Veilingvoorwaarden. RHM/CB/ Vastgesteld (Component en te Purmerend) 1 RHM/CB/5151509 40060915 Vastgesteld 15419890 Veilingvoorwaarden (Component 110-112 en 114-116 te Purmerend) Op verscheen voor mij, mr. Rien Henk Meppelink, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK Bij akte vastgesteld op zeven april tweeduizend zeventien, verleden voor mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam. ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorpand

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een terrein in gebruik als parkeerterrein, met mogelijk verder aan- en toebehoren,

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/25130088 5164552/40073313 Vastgesteld 4 augustus 2017 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN REGISTERGOEDEREN (a) het woonhuis met stal, (onder)grond, erf en tuin, plaatselijk bekend te 3235 XJ Rockanje, Nieuw Rockanjesedijk 1b, kadastraal bekend gemeente Westvoorne, sectie A nummer 451, groot

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 275166/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Saturnusweg 4, 4A,

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 augustus 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 augustus 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. MEPR/BIJL/TIMT/22404366 5161200/40070095 Vastgesteld 26 augustus 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 26 augustus 2016 voor een waarnemer van mr. R.H. Meppelink, notaris

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden. (Henriëtte van Lijndenlaan 1 en Waterigeweg 2 te Zeist)

Veilingvoorwaarden. (Henriëtte van Lijndenlaan 1 en Waterigeweg 2 te Zeist) RHM/CB/5153169 40062450 Vastgesteld 21 oktober 2014 17142706 Veilingvoorwaarden (Henriëtte van Lijndenlaan 1 en Waterigeweg 2 te Zeist) het kantorengebouw met winkel, showroom, ondergrond, erf en verder

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Andoornlaan 20 Papendrecht Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek)

VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP. (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) GRONINGEN LEEUWARDEN ASSEN VEILINGVOORWAARDEN OUDESCHOUW 8 TE 8491 MP AKKRUM EXECUTORIALE VERKOOP (krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek) REGISTERGOED a. het perceel grond met opstallen en verdere

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MARKERKANT 10 30 TE 1316 AD ALMERE

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MARKERKANT 10 30 TE 1316 AD ALMERE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MARKERKANT 10 30 TE 1316 AD ALMERE Registergoed Het bedrijfspand, gelegen aan de Markerkant 10 30 te 1316 AD Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie O, nummer 5728,

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/24854031 5164409/40073185 Vastgesteld 3 juli 2017 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

Populierweg CP Maastricht

Populierweg CP Maastricht Populierweg 71 6222 CP Maastricht Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een perceel grond met woonhuis en tuin woonhuis met tuin Kadastrale

Nadere informatie

Hoofdstraat ET Landgraaf

Hoofdstraat ET Landgraaf Hoofdstraat 302 6372 ET Landgraaf Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Woonhuis met ondergrond, tuin en verdere toebehoren, plaatseljk bekend

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Westhavenkade 35 3131 AD Vlaardingen Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 14 JAN 2009 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen horecapand

Nadere informatie

Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld

Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Greenterweg 23 en 25 te Kampen Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN betreft: Dongenseweg 63 D te 5047 SE Tilburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN betreft: Dongenseweg 63 D te 5047 SE Tilburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN betreft: Dongenseweg 63 D te 5047 SE Tilburg Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond

- 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Locatie Drouwenermond OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel ten behoeve van agrarische doeleinden aan en nabij het Noorderdiep te Drouwenermond, kadastraal

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Bleijerheiderstraat 74 6462 AL Kerkrade Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 NOV 2008 Objectomschrijving Een perceel grond met het daarop gelegen half vrijstaande

Nadere informatie

Ginderover JM Heeze

Ginderover JM Heeze Ginderover 9-11 5591 JM Heeze Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving bedrijfspand (winkel) met afzonderlijke bovenwoning Kadastrale gegevens

Nadere informatie

Brimweg en Heistraat Someren

Brimweg en Heistraat Someren Brimweg en Heistraat Someren Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1. een perceel grond, gelegen te Someren aan de Brimweg, kadastraal bekend

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/24854031 5164407/40073187 Vastgesteld 3 juli 2017 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 3 juli 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen:

Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen: Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 15 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Het te veilen registergoed betreft: - Veldsteeg 4

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Zuiddijk 424 1505 HE Zaandam 9 MRT Bedrijfsruimte + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Objectomschrijving (i) een perceel grond met opstallen, bestaande

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Wylerbaan 30 en 30 a te 6561 KR Groesbeek Vastgesteld bij akte 24 mei 2017 verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht het legpluimveebedrijf met

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 18 januari 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 18 januari 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/20738087 5159245/40068264 Vastgesteld 18 januari 2016 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 18 januari 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. VEILINGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 februari 2017 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 februari 2017 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 13 februari 2017 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Registergoed een woning met erf en verder toebehoren, plaatselijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Pascallaan 15 Lelystad Vastgesteld bij akte verleden voor mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht REGISTERGOED het bedrijfspand met verhard buitenterrein, (onder)grond, parkeerplaatsen

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. RHM/CB/25130010 5164541/40073306 Vastgesteld 4 augustus 2017 Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 4 augustus 2017 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. AKTE HOUDENDE

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KLEINE TOCHT 7 TE ZAANDAM ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoor/bedrijfspand met aanhorigheden, plaatselijk bekend 1507 CB Zaandam, Kleine Tocht 7, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP (Liebergerweg 52 te Hilversum)

VEILINGVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP (Liebergerweg 52 te Hilversum) Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 22 april 2016 voor mr. R.H. Meppelink, notaris te Amsterdam. VEILINGVOORWAARDEN EXECUTORIALE VERKOOP (Liebergerweg 52 te Hilversum) het woonhuis

Nadere informatie